Sunteți pe pagina 1din 9
MINISTERUL SANATATIL SECRETAR GENERAL ADJUNCT NnDGAM 1903 CATRE, SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUL DOMNULUI SECRETAR GENERAL TIBERIU HORATIU GORUN Guvernului nr, 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania Va transmitem alaturat proiectul mentionat mai sus, in vederea inse agenda reuniunii pregatitoare, litera ©). Proiectul de act normativ/document de politici publice a fost transmis tn vederea de care: Ministerul Justifei Documentul in format electronic poate fi consultat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului. Prin prezenta adres confirmam faptul ci textul proiectului de act normativ prezentat pe suport de hartie este identic cu varianta electronic’ transmis la adresa de e-mail: see.pregatitoare@gov.ro, in data de 05.11.2021 ii pe Cu deosebita stima, ‘Si Cristian Poppa 13, soo, cae et 0213072505, Fv 13073836 Ee et eral Guvernul Rominict HOTARARE pentru completarea Hotivarii Guvernului nr. 1031/2020 privind aprobarea Steategel de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania Intemeial art 108 din Consttyia Romani, republict, Guvermul Romanie’ adopts prezentahotiraze. Aico uni, - Hotirirea Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strvezei de vaecinareimpotriva COVID- 19 in Romania, publicata in Montorul Oficial al Rominici, Partea 1, nt. 1171 din 3 decembrie 2020, ex ‘modifi s completrileulteroae, se completeaz dup cum urmeazi 1 anex, la capitol VI dup Obiestval general 2 se introduce un nou obiectiv general, Obiectivul general 3, eu umnitoral cuprins “Obicetivul general 3. - Asigurarea continuiiit activité de vacinareimpotriva COVID-19 in condi de sigur, eficacitate i cchitate pont preveniteainfoyici cu SARS-CoV? gi liitarea pandemict COVID-19 2. fn anexa, la capitolul VIt duit punctul 12 se introduc dou noi pencte, puncele 13 si 14, eu urmitorul cuprins "13. prevenreainfestiei cu SARS-CoV-2 gi limitarea pandemiei COVID-19 in Romania, prin stabiliren de objective de vaccinare pentru 3) anul 2022 i. pecatepori de vars ~ obicctivul de acoperire vaccinala este de 20% pentru copi eu virsta< 12 ani, date find stile existent ce relevd un grad erescut de reticeni parental, urmind afi revaluat period ~ obiectivul de acoperire vaceinal este de 70% pentru popula general cu virsta de> 12 ani Hi pe tip de produs vacinal: ~ obieotvul de aeoperre vacinala este de 70% pent popuaia general ligibila cu vars > 12 an, ponderats pe diversee cateyori de vist, astfel init fe tins acopertea prognoza; ~ wcbuieasigual numarul neces de doze pentr rapel petra persoanele vaccinate elgbie. by anul 2023 i. objectivul de acoperire vacsinala este de 90% in populaia general eligibila © vdrsta de> 12 ani, de wsemenea, ponderati pe dversele categori de irs li. este recomandabil ea vaccinarea impotriva COVID-19 si se realizeze eu tipuile de preduscle uilizate pnd in prezent, Iuind in considerare acceplabilitata populate! pentru anumite tipuri de ‘vaceinue impotriva COVID-19, 14. asigurarea necesarulu de vacinut impotsiva COVID-19 de ese sal rr entra atingereaobicctivelor de vaceinare menfionate Ia punt 13." prin Ministrut Sana FLORIN-VASILE CiTU NOTA DE FUNDAMENTARE, Seetianea prezentuli proieet de act normatiy HOTARARE, pentru completarea Hetirarii Guvernului nr 1131/2020 privind aprobarea Strategie de ‘aecinareimpotriv COVID.19 in Romina — Sectiunea a 2~ a Motival emiteri actual memativ CContextul generat de dinanica evolu stuf epidemiologice nainale, dar gi intemafionale, seteminad de rspinieacoronairusului SARS-CoV-2, interesul public general. mpune adoptarea ‘nor noi met care a permit asiguaresaceauli la vacenare Ingtrva COVID-19 mn condi de figura, ecactate si echtate penta prevente infec cu SARS-CoV-2 si limites pandemic COVID-19 in Roma, I. Deserierea stun nctuale Prin Hoairirea Guverul ne 1031/2020 a fost eprobala Strategie de vacnareipotriva COVID-19| in Romania rin acta normatv a fost staiitegropele populaionae pnt vacinare impotriva COVID- 9. Prin prezentl Sct normativ xe propene arigurares continuiajivaciviait de waccinare ipotriva COVID-19 n conde sguran, eects echitate pena preven infetiieu SARS-CoV2 3 limitarea pandemiei COVID-19 in Romina eu stbilizcaintelor peu ani 2022 2028, 2 Schimbaripreconizate Pn ces act norma, 86 adaugh un now obietv general, Obietivu general 3. “Obieetvul genenl 3. Asigurarea continual activi de vaciare Impetiva COVID-19 In condi de sigurant,efcaitae i eohitte pent prevents info cu SARS-COV.2 § imitarsa ‘pandemiei COVID-0 in Romania” De asemenea, se aug dout noi obiectve specifi: "IR. preven infetiei eu SARS-COV-2 i limitaea pandemiei COVID-I9 In Roménia, prin stabilen de objective de vaceinare pent 3) aul 2022 pe ctegoi de vant: | = cbietvul de acoperize vacinala este de 20% pentru copii cu vista < 12 ani, date find Studileexistente ce rleva un grad evescut de feticenil paren, urmdnd 4 1 reevalua period ‘bietvul de acoperievaccinali este de 70% pentru populatia general cu vista de 12 an ie tp de pros vaccinal: ~ cbjctvl de scoperre vaccial ete de 70% pens popula gneraltliibil, cu viet > 12 ani, ponderait pe diverscle categorii de’ vinta, stellt sb ie ainsd acoperica prognozat; ~ rcbuie asigurat numaul necesr de doze pentru ape pnt persoacle vaccinate cigibile ) an 2023 1. obietval de acoperire veins exe de 90% in popula general eligi eu vrata de> 12 ani, de asemenea,ponderala pe diverse catego de ire li, este recomandabil ca vaccinarea impotva COVID-19 18 se realizeze cu spurte de prose ullzate pint in prezent lind in considera acepabilitatea popula pent fnumitetipur de veccinur inpestiva COVID-10. 14. asiguareanecesruli de vaeeinus impotriva COVID-19 de cde tata roman, prin Minister Sind, pent atingeres obceivelor de vacinae menyona a putt 1.” Acoperre vaceinald erent a fost caleuat pe baza sti persometor vaccinate, pe catego de ist a final zl de 01/1172021 primita dela Comitel Nation de Coordonare a Activitaior privind Vaccinarea imporiva SARS.CoV-2 (CNCAV) din Regiaral de Evident. National a accinarii(RENV), Populi eden a Romie, pe catego de visa fot solietata dea TNS. ry es tne | ‘wane one as [laws auaB ee [toast ws [tans se tapew foe | susisd aia an | ascane oate [rise er san | as 1a final lei de01/112021, Romtnia aveno tata de vaeinae eu el putin 0 dova de aproape 42% ‘+ populaii eligible de peste 12 ani go ata de sooperie din populain genera residents de “protimatv 368%, ub ia abit in Seto Tindnd cont de stuatia curena, penta anul 2022 Comiteul National de Vaccinologie (CNV) a ecomandat us obicetv de acoperie vaceinsla de 70% dia popdata eligila peste 12 ani cu ponderare pe cateporile de vrs sh biectiv de acoperire vccinalprecaut de 20% din populatia de Sant ‘Conform calculelor, ar rumne de acopert minim 28% din popula cligbila de peste 12 ani si 20% Ain popuagia de $-1T a Pent un total de aproximativ 12 milioane decetien, ar mai rebui waccinal aprximatv 5 miloane ‘1 dous doze pent tinge ita stabil peru 2022, Numimal de doze necesare pent pelle Festnte din aceasta peioada ae dag la acest pera un ttl de aproximativ 10.74 milioane de ore Dovsle de eapl ce ar webu asiguratepenins 2022 sunt calculate penta obietivul de acoperite ‘ceil de 0% in azul in care va noes, Caleulle se reese abel umn ecsar_praspundng Grade houitensene|acpeterencene |PC2| PO oor gent. el Towae | ingiaaeateutiae aaseases) bora ingesses act se iau tn considerre marl de doze necesre pent atingera tint de vaccinare de 10% din populatia general si 20% din popula pediatric 5-1 ani axguraren a cite o doza de rape penta fiecare persoana vaceinata,aocesarul de Yaccin in 2022 sar rdica la aproximativ 22.8 loaned dove, CComitetul Naina! deVsccinologie (CNV) a recomanda cain estinare aumirului nccesar de dove din vaesinuie disponibile s8 se find cont de ponderea de administare a ifesitelorvaecinrtfn uitimeleeiteva lum, avind in vedere reicena populatet pent cnumite vaccina. Numa de Pesoane vacinale cu primi doza In pevioada I Te ~ August a st ealeult pe baa raptor Publcatedecitre CNCAV pe patorma vacinare-covid gov. Comvay_1or7.276 46468) 10,602.24) 4A0ia6e 6.201358 Waxzevria “tos, 0.038) 6.46 5,290,030 5203184 4,215,503 * numarul de doce dispnibile include docele afte in socrienajowae 9 toatl lal vioare estimate din comtractele existent: diferenya positvarepreind un neces suplimemar de doce. ia | ‘egat un exceden: la Mentint = penta contrctele Moderna i dsiraZeneca sunt recite dezele ‘din porioada de suspendare care musa inclu i ealendaele de liware erent: \Vaccinutileimpotiva COVID-19 Jansen (rodus de Johnson & Jonson) si Comiaty (Prods de Plizer ~ BioNTech) scoperd majoriaten personelor ow vacitle in ultimele Tun. Necesral suplimentar din acest vaceinur se ride la proape 13,5 milioane de doze. Cnfeem reeomandilot CComitetlui Naponal de Vacinolgie de asigurre uni ste de rezerva de 25% pene acopei anumite situatt eprevdaute sau siabirea unor masuri care extinduiliarea cevifieatul verde pent o categorie mat lara de popula, gi eventualepierder pe purcursleampaniet de vaceinare ‘demas, n 2022 arf necesaresuplimentar aproximatiy 16.9 milane de doze [ Vaccinaite Spikewax (produs de Moderna) qi Vaxzovia (pois de AsinZenaca) a 0 ttn de] dminsrare foarte mica, nefind accepate de ctve populitie. Nevesaal vitor din aceste dou ‘accu ete Toute me, exis un excedent sammie Tah ce canitle comractae. Pers teste dous vacinii exist gun mimi semnfcati de dave suaperdate de Ia rae pent ete ma sta In un calendar de irate ga tes cera climinare lor dn contract, ‘Contactal eu compania Johnson & Johnson se Incheie In xrtul ani 202%, fh a exist pesspoutiva une plunge sata wn conrct now. Cele 46 milioane de doze rams din contract tieeza af iveate pa la situ anlui 2021. Cele 72 milioane de doze necesaresuplitentae vor ‘rebut seoprite din celeiakte waccna. VaceinilJnssen are cure un rgim de administrate ino ‘Sigura dora, dar urmeaz sa depund si datele din stl cline pe dous daze iar ai mite auto publice din Remini si UE recomanda ej adminisuarea unui ape cu un vaeein ARN mesager sau {ot cu Janssen data find efcientaredust a uneisingure doze. Prin urmare, a fost ealult fot 2 dove Pentru 2023 Comiteal National de Vaccinologie (CNV) a recommndat cretres obizciva de scopeie vaccinala in poplatia eligi 12+ la 90%. Estimarea nual de doze nosesae tn 2023 2 fin cont de 20% din popula ligibil 12+ ceva bu scopes splimentar ev 2 doze iit 0 ora suplimentaa de rapel(Dooste) penta cei 70% vaceia in ani anterior. fn aceste condi, in 2023 a" f noverare aproximaiv 183 miioane de daze de vxcin impotri COVID-19. Cu ‘onstiniveaunul sie de rover de 25%, pen 2028 aff nese spximaty 23.1 milioane de ‘doze nota, in 2022512023 af necesaresupimestarapoximativ 40 de miloane de doze stimarea necesiruli de vain pentns anit 2022s 2023 depinde de un numir mare de acon ce na otf matin calcul in moment de fa. rad mica de aceeite in indul populatck pe fondu Shsene une comniets adalat sur mir de neurajare din pata tatu, mul de doze tuulizate -r putea reduce. In siti in care se inpune revaceinare cu un vacein adapt peatr ‘arian noua numarl de doze neces ar erste semniicati 3. Ate informati “Mention Tape, misuile popase prin prezental proict se inadrea ta categoria actelor administrative prevzite la an. 110 alin. (4) din Consttua Roman, epublicat, sla at. 37 alin. {@) tea indi din Ordonanys de urgent 8 Guvernuli ay. 372019 sind Codul administrative complete uteroare, pentru consdereteleprezentate in insrumestl de prezeare i motivare, Impact socto-ccononae al proiectal T. Impact maero-economle Projeetl dese normative refer In aces subi! 1'-Impactul asupra mediulutconcureatal i domeniuulajutoario de salz Procol de act nonnative Yl sublet 2 Impact asupra mediului de acer Prec de at normativ nse refer I cet subiect 2!mpactulasupra sarcailor administrative Poieeul de act normally use refers cet subioet | 2.mpactul asupra intreprinderitor mie mij Projet de at normativ nse refer cet sleet, ‘3. Impact socal Proietul de act normati nu xe refer cet sublet 4 Impeet i Projgtl de ac nonnative refer a aes subi 5. Ale informatit Nu sunt Sectionea aa Impactalfinanciarasupra bugetulul general consoldat, tit pe termen seurt, pentru anu eurent, et pe fermen fang (pe S ani) 0 1 RON) Tadicaoed ‘Ani eorent =| Urner patsani | Media pe Sein. tl cine at z 2 Zyapspe,— 7 1 Modifeani ale veitarilor buscar, puss din ear 2) buget de stat, din acest: {i imposit s proi fi import pe vit 1) bugeteleale is impo pe profit ) bugetl asigraior sociale de stat i, contribu de asigure Mitr ale chill bugetare,plstainas din care 8) bug desta, din aces: i hele de personal Si, bun gi servic 1) bug lca i. chet de personal ti, anu gt servi ©) bugetl sigur sociale desta is celui de personal 5 pact nancies a) buget de stat by buget ocale 4. Propane: pein acoperie eee cheltillorbugetare 5. Propune pen compensa Yeduceres ‘enituor ugetare 6. Calele detliste privind Tendamontares rmodifidrilor venitunlor ssau cltuillor bugetare 7 Ale fara Se fecteleproestulul de act normativasupra legate fa vi 1. Masur normative necesare pentru aplcarea prevederllor proietulul de et normaly (ate normative in vigoare ce vor MI modificate sau abrogate, ea ummare a intririt in vigonre a Drotetulal de act normats): 2) sete normative in vigore ce vor fi modiiate sau abrogts, ca unnare a itt fm vigoare a project de set norma bate nonnative ce unneaz afielaborate in vedere implement olor disci: Nucste ca, [1 Compatilitea proiectai de ae nommaiv ca legiaia i domenul acho publi 2. Conformitaten proicetuut de aet normatiy eu lgislaia comunitara in eazal proiecelor ce ‘anspun prevedert comunitare Projet de set normative ret Ia aes subioet ‘3. Misuri normative necesareaplicarldirecte a actlor normative comunitare Projetul de set nonmativ muse rele Is aed subice ‘lotirde ale Curt de Juste» Univnl Europene Proetul deat nomaiv nse refer In aces subset 5. Alte acte normative gla documenteinternafionae se referire Ia un anume scord, 0 anume revoluie document al unei organiza internationale: Proc deat nommativ nse eer a acest bic 6 Alte informati Nivsunt Seetiunen 8 6 ‘Consultrileefetuat in vedereaelaboriri proicctli de act normativ 1. Toformatitprivind procesul de consultare cu organtzaile neguvernamentale, inltute de cereetare alle organisme implicate ‘Acest prec a fost eaborat pe baza recomandiilor Comitetului Naina de Vaccinologie aprobat prin Ordinal ministullstnpi ne. 2291 din 25.10.2021 privind aprares componeneiaomiale 5 a seretaiatulul Comiteului Naonal de Vecinooge 2-Fundamentareaalegeri organizatilor cu care a avul Toe comsllarea precum gia modulal Ta ‘are activtatn aestor organiza este legat de obieetlproietuul de act normatiy Projesul deat normatiy nse refer a ace suit, 3. Consultavle oryanlzate cu autorittle adminitragiel publics locale, i situajia in care proletal de act normativ are en obiectactivitt ale acestor autortii, in conditile Hotara Guvermulul ar. 82172008. privind. procedura de comsutare 2 structurilor asocitive al ‘avoritiilr administrate! pubice locale la elaborareaproicetelo: de ate normative Projeetul de act normative eer a acest eb “4-Consultavtedesfiurate in eadral consi interministerale in conforma ou prevedeile Hotarirt Guvernulul nr. 7502005 privind constiuirea consllorIntermiaisterate permanente Projcetul de ac narmativ se eer a see! shiet ™ formati privind avizaren de etre: 5) Conia Legis: Avil ConsilsLegaativ 1) Cons! Saprem de Apirarea Ti €} Consul Esonomieg Social ~ este noes avizul CL {) Cons Coneurente ) Curten de Conta 6. Alte informati Nuaun, Seetiunea a Fa Activita de informare publica privind elaboraren =H implementaren prolectlal de act normativ - 1. Taformarca scitif eve cu privee la necesitateaclaborrllproletulul de act normativ Proieetul de act noemaiv ese adopal in conforma ca prevedene at 7 lin, (13) din Lege ae 52/2003 privind wansparna decizioala in administra public, republic 2 Informares societt cvile ew privire ta eventual impact asupra mediulal in wrma implementirit protctulul de act normati, precum si efetele asupra sinatal i securitagt cettenilor sau dveriati biologice Projecl de act nonmativ nie refer la aes subi. Ale informatit ‘Seefiunea a Ba Masur deimplementare 1 Mivurile-depunere i aplicare proiectul de act normativ de citre awtoritagle Iministratil publice centrale pis locale = ffinfaren unor noi organivme sau extinderea ‘competenflor inition existente Proigetul de act normaliv nse refer I cet subiec, Faja.de cele prezentate, a fst promovat prezetul prot de Hotirirea Guvemului penta completaea Hotirdeii Cuvernlui nr. 1031/2020 prvind aprobarea Strategie’ de vaceinareImpotriva COVID-19 in Romania, MINISTRUIL JUSTIPIEL INTERIMAR LUCIAN NICOLAE BODE