Sunteți pe pagina 1din 5

VII A/ S8

Textul narativ literar

Popa Tanda
de Ioan Slavici

I
Ierte-l Dumnezeu pe dascălul1 Pintilie! Era cântăreț
vestit […]. Era dascăl în Butucani, bun sat și mare,
oameni cu stare și cu socoteală, pomeni și ospețe de
bogat. Iară copii n-avea dascălul Pintilie decât doi: o
fată, pe care a măritat-o după Petrea Țapului, și pe
Trandafir, părintele Trandafir, popa din Sărăceni.
Pe părintele Trandafir să-l țină Dumnezeu! Este om
bun; a învățat multă carte și cântă mai frumos decât
chiar și răposatul tatăl său, Dumnezeu să-l ierte! și tot-
deauna vorbește drept și cumpănit, ca și când ar citi din
carte. Și harnic și grijitor om este părintele Trandafir.
Adună din multe și face din nimica ceva. Strânge, drege
și culege, ca să aibă pentru sine și pentru alții.
Mult s-a ostenit părintele Trandafir în tinerețea lui.
Școlile cele mari nu se fac numai iac-așa, mergând și
venind. Omul sărac și mai are, și mai rabdă. Iară cu capul
se lucrează mai greu decât cu sapa și cu furca. Dar toate
s-au făcut și nici n-au rămas lucru zadarnic. Trandafirică
a ajuns popă în satul tătâne-său, în Butucani, bun sat și
mare, oameni cu stare și cu socoteală, dar la pomeni și
la ospețe părintele Trandafir nu mergea bucuros.
Minunat om ar fi părintele Trandafir dacă nu l-ar
strica un lucru. Este cam greu la vorbă, cam aspru la
judecată: prea de-a dreptul, prea verde-fățiș. El nu mai
sucește vorba, ci spune drept în față, dacă i s-a pus ceva
Ioan Slavici (1848 – 1925) pe inimă. […] Un om ca el nici doi ani n-a putut să stea
în Butucani. Când una, când alta: o dată dă cu vorba în
Prozator, dramaturg și săteni, altă dată în protopop. […] Cu mult, cu puțin, părin-
jurnalist. A surprins în tele Trandafir fu trimis de la Butucani la Sărăceni – pen-
nuvelele și romanele tru buna înțelegere între credincioși.
sale viața satului Popă-n Sărăceni? Cine știe ce vrea să zică popă-n
transilvănean, într-o Sărăceni! Dar așa-i trebuie părintelui Trandafir! Cine
epocă în care societatea vrea să sară peste groapă arunce-și mai nainte desagii
trecea prin schimbări peste ea. Părintele Trandafir n-avea însă decât o nevastă
profunde. A pus accent și doi copii: desagii îi erau deșerți. Pentru aceea îi era
în scrierile sale pe valori atât de greu să sară din Butucani la Sărăceni.
morale fundamentale și
dezvăluie profunzimile *
sufletului uman. Pe Valea-Seacă este un sat pe care oamenii îl numesc
În 1873 a scris nuvela Sărăceni. Un sat „Sărăceni“ pe o vale „seacă“: mai rău
Popa Tanda, citită, în 1874, la „Junimea“, societate nu poate să sune însămnarea unui loc.
cu un rol important în dezvoltarea culturii române. […] Primăvara, când se topește neaua în munți,
Nuvela a apărut în revista Convorbiri literare în iunie Răpița se supără, varsă o parte din mânia ei în cracul
1875, fiind publicată ulterior în volumul de debut de pe Valea-Seacă, și asta încetează de a mai fi „seacă“.
al autorului, Novele din popor (1881).
1
dascăl (s.m.) – cântăreț de biserică, diac, cantor.

46
În câteva ceasuri, Sărăcenii sunt numai prea bogați de vor fi sărăcenenii leneși, ei vor rămânea săraci și eu flă-
apă. Așa o pat aproape în fiecare an. Când sămănătu- mând!“ Își puse dar de gând ca să facă din poporenii5
rile din vale par mai frumoase, Valea-Seacă minte cu săi oameni harnici. […]
numele și spală tot ce-i pică în cale. […]
Sărăcenii? Un sat cum Sărăcenii trebuie să fie. Ici o *
casă, colo o casă… tot una câte una… Gardurile sunt de În cea dintâi duminecă, părintele Trandafir ține o
prisos, fiindcă n-au ce îngrădi; uliță este satul întreg. predică înaintea oamenilor ce s-au adunat în număr
Ar fi prost lucru un horn la casă: fumul află cale și mare ca să vadă pe popa cel nou. Nu este mai mare
prin acoperiș. Nici muruiala1 pe pereții de lemn n-are mulțumire pentru omul ce dorește binele altora decât
înțeles, fiindcă tot cade cu vremea de pe dânșii. Câteva aceea când vede că este ascultat de către alții și că vor-
lemne clădite laolaltă, un acoperiș din paie amestecate bele lui prind rădăcini. […]
cu fân, un cuptor de imală2 cu prispa bătrânească, un [Părintele citește în acea zi evanghelia despre fiul risipitor
pat alcătuit din patru țapi3 bătuți în pământ, o ușă și le dă sfaturi oamenilor din Sărăceni, le arată cum pot lucra
făcută din trei scânduri înțepenite c-un par cruciș și cu în fiecare anotimp pentru a ieși din sărăcie. Deși impresionați
altul curmeziș… lucru scurt, lucru bun. Cui nu-i place de vorbele preotului, sătenii nu își schimbă obiceiurile; mai
să-și facă altul mai pe plac. mult, ei încep să vină din ce în ce mai rar pe la biserică.]
În vârful satului, adecă la cel mai înălțat loc, este o
alcătuială pe care sărăcenenii o numesc „biserică“. Ce Dacă ar fi fost altfel de om, s-ar fi oprit aci. Părin-
să fie asta? Este o grămadă de groși4 bătrâni, puși unii tele Trandafir e însă ca și capra în grădina cu curechi6.
peste alții în chip de pereți. […] Când îl scoți pe ușă, îți intră prin gard; când astupi
Chiar de la început, părintele Trandafir a înțeles un gardul, dai că sare peste gard și îți face mai multă
lucru: cum că în Butucani era mai bine decât în Sără- pagubă, stricând și streașina gardului. Dar țină-l Dum-
ceni. Oamenii aveau câte ceva; iară de unde este poți nezeu! – e numai vorbă! – tot bun om rămâne părin-
lua. În Sărăceni însă toate încuietorile erau de lemn. tele Trandafir.
Și apoi părintele judeca: popa face treaba satului, iară — Așteptați! grăi el. Dacă nu veniți voi la mine, mă
satul să îngrijească de traista popii. […] duc eu la voi!
„Un lucru! își zise părintele mai în urmă. În satul Și apoi porni popa la colindă. Cât e ziua de mare,
sărac popa nici spice n-are de unde culege. Câtă vreme gura lui nu se mai oprea. Unde prindea oamenii, acolo îi
ținea la sfaturi. La câmp dai de popă; la deal dă popa de
1
muruială (s.f.) – (reg.) tencuială cu lut amestecat cu apă.
2
imală (s.f.) – (reg.) lut de lipit, muiat cu apă.
3
țap (s.m.) – (reg.) par ascuțit, țăruș. 5
poporean (s.m.) – (arh.) 1. țăran, sătean; om simplu din popor. 2. eno-
4
gros (s.m.) – trunchi de copac tăiat, lung, retezat la capete și curățat de riaș, locuitor din parohie.
crengi; buștean; bârnă (groasă). 6
curechi (s.m.) – (reg.) varză.

47
Ei! spună om cu suflet: să nu se supere părintele
Trandafir? Ba să se mânie, greu să se mânie!
El s-a și mâniat. A început să ocărască2 oamenii.
Cum a purces la sfaturi, la batjocuri, așa acum la ocări.
Unde prindea omul, acolo-l ocăra.
Dar acuma n-a dus-o departe. La început oamenii
se lăsau ocărâți. Mai târziu, mai răspundeau și ei câte
ceva, așa, pe sub căciulă. În sfârșit însă, […] începură
și ei să ocărască pe popa.
De aici înainte trebile se încâlciră. […] Oamenii înce-
pură să spună popii vorba că nu se vor lăsa de râs și de
ocară, ci vor merge la episcopie și-l vor scoate din sat.
[…] Așa a și mers; poporenii s-au pus în car. La proto-
pop, și de acolo la episcopie. […]
Părintele Trandafir astă dată n-a avut noroc să tragă
folos din răuvoitorii săi. Episcopul era un suflet bun […].
I s-a făcut milă de bietul popă și i-a dat dreptate, ocărând
pe poporeni.
Adecă tot în Sărăceni a rămas Popa Tanda.

*
[…] Părintele Trandafir avea acum […] o soție bol-
navă, trei copii mici, al patrulea de lapte, o casă numai
hârb; prin pereți se furișa neaua, cuptorul afuma și
acoperișul era tovarăș cu vânturile, iar hambarele
tine; mergi la vale, te întâlnești cu popa; intri-n pădure goale, punga deșartă și sufletul necăjit. […]
tot pe popa îl afli. Popa la biserică, popa la mort, popa la
nuntă, popa la vecin: trebuie să fugi din sat dacă voiești II
să scapi de popa. Și unde te prinde te omoară cu sfatul.
Vrun an de zile a dus-o părintele Trandafir cu sfatul. Sfânta Scriptură ne învață că întocmai precum plu-
Oamenii ascultau bucuros; le plăcea să stea de vorbă cu garul trăiește din rodul muncii sale, și păstorul sufle-
popa și chiar se prindeau de sfaturi. Atâta însă, și mai tesc, care slujește altarului, din slujba sa, de pe altar,
departe tot povestea cea veche: știau oamenii cum să să trăiască. Și părintele Trandafir și într-asta era cre-
facă, dar nu făceau. Părintele se cam necăjea. De la o dincios către sfânta învățătură; el totdeauna a lucrat
vreme a fost sfârșit cu sfaturile. Nu era om în sat asu- numai pentru povățuirea sufletească a poporenilor săi,
pra căruia să nu fi descărcat întreaga sa învățătură: nu așteptând ca aceștia, drept răsplată, să se îngrijească de
mai avea ce să spună. traiul lui zilnic. Nu însă întotdeauna lumea este întoc-
„Ei! că nu e bine așa! grăi iarăși preotul. Nu merge mită după cum este scris și este poruncă […]. Din slujba
cu sfatul. Să-ncep cu ceva mai aspru.“ sa părintele trăgea foarte puțin folos, atât cât nu era
Se începu batjocura. Unde afla un om, părintele destul, adecă: patru bucăți de pământ la țarină3, birul
Trandafir începea a-l face de râs și a-și bate joc de el de la poporeni și folosul de la cei născuți și cei morți.
în tot chipul. Trece pe lâng-o casă, care nu e tocmai de Toate la un loc – nimic, fiindcă pe pământ nu răsare
ieri acoperită: „Măi! dar isteț om mai ești tu! – grăiește aproape nimic, birul nu este decât de nume, cei născuți
către stăpân – prin vârful casei ai ferestre. Tare iubești se botează de milă și celor morți li se face pomană de
lumina și sfântul soare!“ […] către popa.
Așa începe și o duce mai departe tot așa. A ajuns [Părintele Trandafir cumpărase o casă pustie și dără-
treaba într-atâta, încât oamenii cale de-o poștă se feresc pănată din apropierea bisericii, dar nu apucase să-i aducă
din drumul popei. A ajuns ca și ciuma. Dar mai rău decât îmbunătățiri, fiind preocupat de soarta sărăcenenilor. Acum
toate este una: după atâta tândălitură1, oamenii i-au pus el decide să se îngrijească de casa lui.]
numele „Popa Tanda“. Apoi Popa Tanda a și rămas. […]
Doi ani de zile au trecut fără ca părintele Trandafir În câteva zile toți patru pereții erau lipiți și muruiți.
să fi mișcat satul înainte […] Era lucru minunat: oame- Acum părintele ședea mai bucuros afară decât în casă,
nii cunoșteau binele, râdeau de rău, dar nu se urneau fiindcă din casă nu se vedea atât de bine muruiala
din loc.
2
a ocărî (vb.) – 1. a mustra, a certa, a dojeni; 2. a vorbi de rău, a defăima,
a denigra.
1
tândălitură (s.f.) – faptul de a tândăli; pierdere de vreme; umblare fără 3
țarină (s.f.) – 1. câmp cultivat; ogor, arătură. 2. (pop.) teritoriul unei
rost; a umbla tanda (expr.) – a umbla fără rost. comune care constă în pământ arabil, pășuni, păduri etc.

48
casei; și era frumos lucru o casă muruită în Sărăceni.
[…] În cealaltă sâmbătă acoperișul era cârpit și tivit pe
vârf cu snopi de trestie, peste care erau întinse doauă
prăjini legate cu furci. Acum lucrul era chiar bun – și
nu scump. Oamenii treceau pe lângă casa popii, clăti-
nau din cap și ziceau câteodată: „Popa e omul dracului!“
Iară popa petrecea bucuros pe afară.
[Părintele Trandafir face gard și portiță, iar preoteasa se
bucură când vede aceste schimbări. Ea are ideea să sape stra-
turi, pentru a semăna ceapă, morcovi, fasole, cartofi și varză.
Curând, familia preotului se bucură de roadele grădinii lor.]

Iară sătenii treceau pe lângă casa popii, priveau


printre spini la straturile popii și-și ziceau și astă dată: Ion Țuculescu (1910 – 1962), Margine de sat
„Popa e omul dracului!“
— Auzi tu, preoteasă, grăi acum popa. Oare n-ar fi
bine să sămănăm păpușoi pe lângă gard și împregiu- Popa îl cumpără, fiindcă a câștigat o roată de la Mitru,
rul straturilor? ca adaos la calul spetit.
— Ba bine, zău așa! Mie-mi place păpușoiul verde! Cozonac clopotarul se prinse să fie slugă la popa,
— Și mie, mai ales copt pe jăratec! fiindcă casa lui era numai la o săritură de aici. Popa
Lucru nou! Popa se-ncungiură cu păpușoi. Îi râdea bătu apoi patru stâlpi la capătul casei, doi mai înalți, doi
inima când gândea cât se va face de frumoasă treaba, mai scurți, alcătui trei pereți de nuiele, făcu acoperiș
când giur împregiur păpușoiul va crește și va acoperi de șovar1, și grajdul fu gata.
spinii din gard, care începeau a nu-i mai plăcea părin- În vremea asta, părintele Trandafir a îmbătrânit cu
telui. Dar tot vorba cea veche: un necaz naște pe celălalt. zece ani; dar întinerea când încărca preuteasa și copiii
În dosul casei era încă o bucată de loc, de vreo cinci ori în trăsură, da bici la cai și mergea ca să-și vadă holdele.
mai mare decât aceea îngrădită. Asta nu mai ieșea din Sătenii îl vedeau, clătinau din cap și iarăși ziceau:
mintea popii. Pentru ce să stea goală? Oare n-ar putea „Popa e omul dracului!“
el pune păpușoi și în dosul casei? [Părintele este nevoit să facă lese2 noi pentru căruță și,
În țarinile de pe față oamenii arau și sămănau, în devenind meșter la împletitul nuielelor, începe să vândă lese
sat însă neatins era pământul, pentru că aici era sat. la târg și să aibă câștig.]
Marcul Florii Cucului, vecinul popii, avea un plug
cam stricat... dar plug, iară Mitru Cătănaș, vecinul lui Ziua sfintelor Rusalii astă dată a fost zi bună. Pre-
Marcu, avea doi boi slabi și un cal spetit. Popa, Marcu, uteasa avea rochie nouă, cei trei mai mărișori aveau
Mitru, boii și calul împreună munciră o zi de dimineață păpucași din oraș, Măriuca cea mai micuță avea o pălărie
până seara; locul fu arat și semănat cu păpușoi. de paie cu două flori roșii, iară pereții erau albi chiar și pe
Popa de aci înainte sta mai bucuros în dosul casei. dinafară, ferestrele erau întregi, casa era luminoasă. […]
Era lucrul minunat și frumos – așa brazde și printre
brazde, pe ici și pe colea, câte un fir de păpușoi abia *
încolțit. Cu toate acestea, popa se scărpina câteodată, ba Vremile vin; vremile se duc: lumea merge înainte,
foarte adeseori, după ureche. Părea că tot îi mai apasă iară omul, când cu lumea, când împotriva ei.
ceva pe inimă. Era lucru greu, de care nu cuteza a se
prinde: pământurile din țarină. Până acum le-a fost III
dat în parte; acum nu știa ce să facă cu ele. I-ar fi plăcut
ca să le lucreze însuși. Să-și vadă sămănăturile lui, să Dr umul de țară vine din oraș, trece pe lângă
meargă la ele cu preuteasa, apoi la toamnă... Era lucru Valea-Seacă și merge mai departe pe la Valea-Răpiții.
foarte ademenitor! Unde se întâlnesc drumurile, la împreunarea celor
S-a făcut multă vorbă cu preuteasa asupra aces- doauă văi, pe Răpița, este o moară, lângă Răpița este o
tui lucru. Trebuiau cai, trăsură, plug, slugă, grajd. rugă3, lângă rugă este o fântână, iar lângă fântână sunt
O mulțime de lucruri trebuiau. Iară popa nu se prea opt paltini frumoși. Locul acesta se zice: „La rugă la
pricepea la plugărie... Și totuși, straturile erau verzi, Sărăceni!“. De aici până la Sărăceni nu este decât cale
păpușoiul încolțea. Popa își întări gândul; luă rămășița de un ceas. Cu toate aceste, de câte ori vine din oraș,
din zestrea preotesei, care sta încă încuiată în ladă, și sărăceneanul se oprește aci, adapă caii și mai stă puțină
se apucă de muncă. 1
șovar (s.m.) – papură.
Plugul Marcului era bun pentru început. Un cal
2
leasă (s.f.) – împletitură de nuiele în formă de grătar, de coș, folosită în
diverse scopuri practice; (în text) partea din spate a căruței, unde
cumpără popa de la Mitru; alt cal se afla la un om din se punea fânul.
Valea-Răpiții; Stan Șchiopul avea un car cu trei roate. 3
rugă (s.f.) – (reg.) cruce, troiță.

49
un car de poame; mai apoi vine unul cu împletituri,
altul cu un car de roate, doage, ori alt lemn lucrat. Iară
pe marginea drumului, din când în când, dă de petrarii
care ciocănesc din zori de zi până la apusul soarelui.
Astă cale nu e pustie!
Unde cotește valea și drumul, acolo sunt vărăriile1.
Aici apoi e târg întreg. Unii încarcă var, alții descarcă
piatră și lemne […] De la acest loc și satul se vede mai
bine. Grădinile sunt însă prea îndesate cu pomi; numai
printre crengi ori peste pomi vedem pe ici, pe colea,
câte o bucată din pereții și acoperemintele caselor. Casa
popii este tocmai lângă biserică: nici din asta nu vedem
însă decât cinci ferestri și un acoperemânt roșu cu două
hornuri. În față cu biserica e școala. […] Iară zidirea cea
mare, care se vede mai în vale, este primăria. […]
Toate s-au schimbat; numai părintele Trandafir
a rămas precum a fost: verde, vesel și harnic. Dacă
părul cărunt și barba căruntă nu ar vesti vremea lui,
am crede că copilașii cu care se joacă înspre seară la
laița2 cea de dinaintea casei sunt copilașii lui. Unul
dintre copilași, pe care l-a ridicat ca să-l sărute, îi fură
pălăria din cap și fuge cu ea năstașnic3. Măriuca des-
chide fereastra și strigă: „Trandafirică al mamei, nu
lăsa pe moș-tătuca cu capul gol“. Apoi fuge de la fereas-
tră, pentru ca să prindă pe Ileana, care a furat ceapța4
bunichii, s-a împodobit cu ea și vine să se fălească la
vreme, așteptând ca să vie vrun drumeț care să întrebe: moș-tătuca. Moș-tătuca râde din toată inima; îi place
„Ce sat e acela unde se vede biserica cea frumoasă cu gluma. Tocmai vine de la vecernie și părintele Coste, și
pereți albi și cu turn sclipitor?“ Fiind întrebat astfel, el prinde atât pe Ileana, cât și pe Măriuca, le sărută și apoi
își netezește mustățile și răspunde privind fălos spre se pune pe laiță lângă socrul său. […] „Bătrânule! na-ți
acel loc: „Acolo sus pe Gropnița? Acela e satul nostru, căciula, nu sta cu capul gol!“ grăiește bunica, întinzând
Sărăcenii. Dar clopotele să le auzi: ce clopote sunt în căciula pe fereastră.
turnul acela!... S-aude cale de trei ceasuri!“ […] Un om din sat trece, le poftește „bună odihnă“ și-și
Drum ca acela care trece prin Valea-Seacă înspre zice: „Ține-l, Doamne, la mulți ani, că este omul lui
Sărăceni giur împregiur nu este. Neted ca masa și Dumnezeu!“
vârtos ca sâmburele de cireșă. Se vede că sărăcene-
nii l-au făcut de dragul lor. În dreapta și în stânga, tot 1
vărărie (s.f.) – loc unde se extrage piatra de var; loc unde se fabrică, se
zece-cincisprezece pași unul de altul, sunt niște nuci depozitează sau se vinde varul.
stufoși, la care omul privește cu drag. […] Pe aicea 2
laiță (s.f.) (variantă pentru laviță) – bancă fixată la poarta caselor
sărăceneanul se simte acasă. […] Aproape la tot pasul țărănești.
3
năstașnic (adj.) – (reg.) vioi, zburdalnic, neastâmpărat.
întâlnește câte un cunoscut, cu care mai schimbă vorba 4
ceapță (s.f.) (variantă pentru ceapsă) – (reg.) mică bonetă sau scufiță
„de unde și până unde“. Ăsta duce un car de var, celălalt de pânză albă, bogat împodobită, cu ornamente țesute sau cusute.

50

S-ar putea să vă placă și