Sunteți pe pagina 1din 6

Doctrina și deontologie Contabilă

Studiu de caz
Spețe în care principiile fundamentale nu
au fost respectate de către profesionistul
contabil

Leonte Andrei
AGC an I

1
Cuprins

Introducere..................................................................................................................................3
Principiile fundamentale.............................................................................................................3
Integritatea...............................................................................................................................4
Obiectivitatea..........................................................................................................................4
Competența profesională și prudența......................................................................................4
Confidențialitatea....................................................................................................................4
Conduita profesională.............................................................................................................4
Respectul față de normele tehnice...........................................................................................4
Studiu de caz-spețe în care principiile fundamentale nu au fost respectate de către
profesionistul contabil.................................................................................................................5
Bibliografie.................................................................................................................................6

2
Introducere

Activitatea desfășurată de un profesionist contabil este deosebit de variată, creativă și


fundamentată pe cunoaștere. Profesionistul contabil trebuie să aibă o viziune integratoare
asupra activității de ansamblu a unei organizații, cunoștințe de analiză economico-financiară,
de evaluare, de control, de audit financiar, de informatică, de management strategic sau de
etică profesională, astfel încât să poată practica profesia contabilă și să fie capabil să
conlucreze cu ușurință cu alți specialiști, pentru a obține și valorifica informația financiar
contabilă în interesul organizației, în fundamentarea proceselor sale decizionale.

Un reprezentant al profesiei contabile trebuie să acționeze într-o manieră conformă cu


buna reputație a profesiei și să se abțină de la orice comportament care ar putea discredita
profesia ceea ce presupune existența unor responsabiliăți ale profesionistului contabil față de
clienți, față de terți, de alți membri ai profesiei contabile, de angajați și colaboratori, de
administrator, și față de publicul larg. O caracteristică distinctivă a profesiei contabile este
asumarea responsabilităţii de a acţiona în interesul public. Prin urmare, responsabilitatea
profesionistului contabil nu se limitează exclusiv la satisfacerea nevoilor unui client sau ale
unui angajator individual.

Obiectivele profesiei contabile se bazează pe îndeplinirea celor mai înalte standarde de


profesionalism, atragerea celor mai înalte nivele de performanță și satisfacerea exigentelor
interesului public, iar cerințele de bază pentru îndeplinirea acestor obiective sunt legate de
profesionalismul, încrederea, credibilitatea și cel mai înalt standard de calitate în activitatea
profesioniștilor contabili.

Principiile fundamentale

Profesionistul contabil trebuie să-și îndeplineasca sarcinile profesionale în


conformitate cu normele tehnice și profesionale relevante. Profesioniștii contabili au datoria
de a executa cu grijă și abilitate instrucţiunile clientului sau ale administratorului în măsura în
care sunt respectate principiile fundamentale cum ar fi:

• Integritatea;
• Obiectivitatea;
• Competența profesională și prudența;
• Confidențialitate;
3
• Conduita profesională (profesionalism);
• Respect față de norme tehnice;

Integritatea presupune ca profesionistul contabil să fie onest și drept și în toate relațiile de


afaceri și  profesionale.

Obiectivitatea presupune ca un profesionist contabil să nu se lase influențat de prejudecăți, 


de convingeri anterioare sau din cauza conflictului de interese. De asemenea un contabil 
profesionist nu trebuie să se lase influențat nici de alte persoane cunoscute sau nu. Acest 
principiu al obiectivității cere cu tărie ca raționamentul profesional să nu fie afectat și
concluziile  să se tragă pe baza a ceea ce s-a întâmplat și a documentației aferente cazului
analizat.

Competența profesională și prudența îi cere profesionistului contabil să îsi


îmbunătățească  mereu cunoștințele teoretice ți practice, să fie mereu la curent cu modificările
legislative și să  acționeze cu grijă în ceea ce privește normele tehnice și profesionale în
vigoare. De asemenea  pentru un bun raționament se recomandă și dezvoltarea cunoștințelor
de cultură generală care  cresc potențialul expertului de a emite judecăți profesionale.

Confidențialitatea înseamnă păstrarea secretului profesional și nefolosirea informațiilor în 


scopuri personale sau de afaceri, sau folosirea acestor informații în scopurile terților. Excepție
fac  cazurile în care există legal obligația ca informațiile să fie făcute publice. 

Conduita profesională (profesionalismul) , profesionistul contabil trebuie să-și desfășoare


activitatea profesional, pentru a evita orice situație care ar putea compromite activitatea pe
care o desfășoară prin respectarea normelor legale, tehnice și  profesioale în domeniu.

Respectul față de normele tehnice cere ca expertul să execute lucrările, indiferent că este 
vorba de un expert contabil sau de un contabil angajat conform cu normele tehnice în vigoare
și  să nu se abata de la acestea.

Contabilul angajat trebuie să execute cu grijă cerințele clientului sau ale angajatorului, iar 
expertul contabil sau contabilul autorizat trebuie să țină cont de independență.

4
Studiu de caz-spețe în care principiile fundamentale nu au fost respectate
de către profesionistul contabil
În ziua de azi cazurile de fraudă economică la nivel național și internațional sunt
numeroase, care nu numai că încalcă principiile etice dar și legislația în vigoare, în acest
studiu voi prezenta 3 spețe de nerespectare a normele etice ce țin de profesia contabilă.

1. Un caz de încălcare a normelor etice de către un profesionist contabil îl întâlnim în


următoarea situație când acesta fiind anagajat la o societate comercială SC A SRL, la
amenințările și presiunile făcute de către administratorului firmei, acesta ar fi dispus
înregistrarea în contabilitatea entității și în alte documente legale a unor operațiuni de
achiziții fictive de mărfuri sau prestări de servicii de la o societate cu un comportament fiscal
neadecvat specific societăților de tip fantomă. În acest fel, nu a fost plătit impozit pe profit și
TVA în valoare de 500.000 lei.

În acest caz contabilul nu a respectat principiul de integritate, obiectivitate și conduita


profesională. Contabilul s-a lăsat influențat de administratorul firmei, nu a fost drept și onest
și nu s-a conformat normelor legale în vigoare.

2. În cel de al doilea caz contabila angajată la societatea SC ABC SRL care se ocupa cu
aprobarea tranzacțiilor cu terții, inclusiv a decontărilor cu statul, avea responsabilitatea de a
încasa și efectua plăți. Acesta întocmea declarația 112 cu suma aferentă de 10.000 de lei,
însă, în paralel întocmea o altă declarație 112 prin care contribuțiile la stat aferente salariilor,
în loc de 10.000, erau de doar 1000 de lei. Această ultimă declarație 112 (cu suma de 1000 de
lei) era transmisă către Autoritatea națională de administrare fiscală, iar declarația de 10.000
de lei era păstrată ca și document justificativ pentru înregistrarea operațiunii contabile.

În ceea ce privește plățile, suma de 1000 de lei aferentă ultimei declarații 112 era virată în
conturile ANAF prin virament bancar. Astfel entitatea nu figura cu datorii față de stat în ceea
ce privește contribuțiile sociale. Restul de 9000 de lei erau virați în contul unei firme la care
soțul contabilei era asociat. Acum, pentru efectuarea viramentelor, au fost utilizate ordine de
plată, aceste ordine erau întocmite în următorul mod, un ordin de plată fals cu suma de 10.000
de lei unde ca și beneficiar era statul și două ordine prin care 1000 de lei erau transferați
statului și un ordin de plată de 9000 de lei unde beneficiar era firma la care soțul contabilei

5
era administrator. Mai mult, extrasele de cont erau de asemenea falsificate astfel încât să
reflecte plățile aferente declarației false 112 în baza cărora au fost făcute înregistrările.
Într-o mai mare sau mai mică măsură, au fost încălcate toate principiile contabile prevăzute în
Codul etic al profesioniștilor contabili. Astfel aceasta nu a fost dreaptă și onestă, a falsificat
documente, a divulgat informații confidențiale, și nu a respectat normele legale. Aplicarea
acestor norme de către profesionistul contabil ar fi făcut imposibilă frauda.

3. În al treilea caz este vorba despre o contabilă angajată la o instituție publică. Aceasta
pregătea ordinele de plată prin care instituția achita serviciile şi produsele de care avea nevoie.
Ea trecea pe formular numele unor societăţi care erau furnizori reali ai spitalului, însă codul
de identificare fiscală şi contul bancar aparţineau unei firme controlate de ea şi de cei doi
complici ai săi. Astfel, banca le vira banii direct în cont, de unde cei trei îi extrăgeau imediat,
în numerar. În cazul de față contabila nu a respectat principiile etice, nefiind dreaptă și onestă,
astfel a încălcat principiul integrității. Deasemenea a încălcat principiul confidențialității prin
divulgarea de informații complicilor cu privire la operațiunile efectuate, iar în cele din urmă
aceasta nu a acționat cu profesionalism, încălcând normele legale aflate în vigoare.

Bibliografie

https://www.contzilla.ro/principiile-fundamentale-ale-profesonistului-contabil;
https://www.scribd.com/document/53608895/PROFESIONISTUL-CONTABIL;
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/o-cantabila-ar-fi-delapidat-un-spital-judec-ean-cu-4-
milioane-de-lei-in-ultimii-5-ani.html;
Codul etic național al profesionoștilor contabili, Editura CECCAR, București, 2011;
Segregarea de sarcini și responsabilități în contextul eticii, a legislației și a
reglementărilor în vigoare, Cornea Daniel, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe
Economice și Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca;

S-ar putea să vă placă și