Sunteți pe pagina 1din 6

Standard/High Level Angles: 6th grade 2011

Test 1
1. Urmărind figura 1, completaţi spaţiile punctate:
a) m  BAC   m  CAD   ...;
b) m  ADE   m  ADC   ...; figura 1
c) m  BAD   m  DAE   ...;
d) m  BCD   m  ACD   ....
2. Laturile unghiului MOP sunt semidreptele ….
3. Urmărind figura 1, precizaţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:
a) C  int  BAE  …; b) B  ext  ADC  …; c) D  int  CAE  …;
d) A  CDA …; e) E  int  ABC  …; f) CD  int  BAE  ….
4. În figura 2, m  BOC   m  BOD   90 şi m  AOB   40 . Precizaţi:
a) un unghi drept …;
b) un unghi obtuz ...; figura 2 c) un unghi nul ...;
d) un unghi cu laturile în prelungire ….
5. Construiţi un unghi cu măsura de 115 .
6. 7  ...".
7. Precizaţi două unghiuri congruente din figura 2.
8. Urmăriţi figura 2 şi precizaţi valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii:
a) m  DOA  40 …; b) m  AOC   130 …; c) m  DCO   180 ….
9. Fie un unghi ABC şi P  int  ABC  . Fără a utiliza raportorul, arătaţi că m  ABC   m  PBC  .

10. Dacă m  AOB   120 şi semidreptele OC , OD sunt situatre în interiorul AOB astfel încât
1
m  AOC    m  BOD  şi m  COD   48 , atunci calculaţi m  AOC  şi m  BOD  .
2

11. Fie A, O, B trei puncte coliniare, în această ordine. Semidreptele OP şi OQ împart unghiul AOB în trei
unghiuri congruente. Dacă D  int  QOB  şi m  DOB   35 , atunci aflaţi m  POD  şi m  QOD  .

12. Fie unghiul cu laturile în prelungireAOB şi OP1 , OP2 , OP3 ,..., OPn semidrepte diferite incluse în acelaşi
semiplan definit de dreapta AB. Aflaţi câte unghiuri proprii diferite se formează.

Test 2

1. Efectuaţi:
a) 17 35'48" 12 57'36"; b) 47  2 14'25"; c) 11 23'45" 2; d) 47 : 2.
2. Dintre figurile de mai jos, figura … conţine unghiuri adiacente.

figura 1 figura 2 figura 3

3. Bisectoarele a două unghiuri adiacente suplementare formează un unghi cu măsura de … .


4. Complementul unghiului de 72 este egal cu ….
5. Bisectoarele a două unghiuri adiacente complementare formează un unghi cu măsura de ... .
6. Suplementul unghiului de 26 este egal cu ….

developed by Manuela Prajea, Ph.D. in Mathematics


1
Standard/High Level Angles: 6th grade 2011

7. În figura de mai jos, A, O, B sunt coliniare, m  DOE   70 , iar semidreptele  OP,  OQ sunt bisectoarele
unghiurilor AOD, BOE. Măsura unghiului POQ este egală cu … .

8. În figura de mai jos, m  AOB   90 , iar  OE este bisectoarea unghiului DOB. Valoarea lui x este egală cu
… .

3
9. Aflaţi măsura unui unghi ştiind că media aritmetică a complementului şi suplementului său este din măsura
2
unghiului.

10. Fie unghiurile suplementare AOB şi BOC astfel încât m  AOB   m  BOC  . Dacă punctele M şi P sunt
în interiorul unghiului AOB astfel încât m  MOP   m  BOC  şi (OX , (OY sunt bisectoarele unghiurilor

MOA şi respectiv POB, arătaţi că m  XOY   90 . În ce situaţie avem egalitate?

11. Fie semidreptele OA1, OA2 ,..., OAn1 , în această ordine, astfel încât m  A1OA2   1 ,
m  A2OA3   2 ,..., m  AnOAn1   n . Determinaţi numărul natural nenul n, ştiind că m  A1OAn1   91 .

12. Unghiurile AOB şi COD sunt complementare, unghiul COD este inclus în interiorul AOB ,
semidreapta  OC este inclusă în interiorul unghiului AOD şi m  AOB   2  m  COD  . Aflaţi măsurile celor
două unghiuri şi măsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor AOC şi BOD .
Test 3

1. Suma măsurilor unghiurilor formate în jurul unui punct este egală cu … .


2. Măsura unghiului format de bisectoarele a două unghiuri opuse la vârf este egală cu … .
3. Două unghiuri opuse la vârf sunt complementare. Măsura unui unghi din cele două este egală cu … .
4. Fie unghiurile AOB, BOC, COA congruente, în jurul punctului O. Măsura unghiului format de bisectoarele
unghiurilor AOB şi AOC este egală cu … .
5. Valoarea lui x din figura alăturată este egală cu … .

6. Măsura unghiului AOD din figura de mai jos este egală cu … .

7. În figura de mai jos, A, O, B şi C, O, D sunt coliniare, iar semidreptele OP,  OT


sunt bisectoarele unghiurilor AOD, AOC. Măsura unghiului POT este egală cu … .

developed by Manuela Prajea, Ph.D. in Mathematics


2
Standard/High Level Angles: 6th grade 2011

8. Fie AB şi CD două drepte concurente în O. Dacă 2  m  AOC   3  m  BOC  , atunci măsura unghiului
BOD este egală cu … .

9. Unghiurile AOB, BOC, COD, DOA sunt unghiuri în jurul unui punct astfel încât BOC este unghi drept,
m  DOC   21 şi m  AOB   m  AOD   27 . Arătaţi că punctele D, O, E sunt coliniare, unde  OE este
bisectoarea unghiului AOB.

10. Se dau punctele A, O, B şi C, O, D coliniare. Dacă m  BOC   40 şi M  int  AOD  astfel încât
m  AOM   30 , atunci calculaţi:
a) m  BOM  ; b) m  DOM  ; c) m  COD  .

11. Se consideră dreptele AC şi BD concurente în O. Ştiind că bisectoarea unghiului AOB formează cu


semidreapta OC un unghi cu măsura de 115 , aflaţi măsurile unghiurilor cu vârful în O.

12. Fie n * şi unghiurile proprii A1OA2 , A2OA3 , ..., AnOA1 în jurul punctului O, cu
m  A1OA2  , m  A2OA3  ,..., m  AnOA1  numere naturale pare în ordine crescătoare.
a) Să se determine valoarea maximă a lui n.
b) Pentru n determinat la punctual a), calculaţi măsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor A5OA6 şi
A9OA10 .
Test 4

1. Măsura unui unghi cu laturile în prelungire este egală cu … .


2. Suma dintre complementul şi suplementul unui unghi este de 110 . Măsura unghiului este egală cu … .
3. Dacă unghiurile AOB şi BOC sunt adiacente şi m  AOB   2  m  BOC   70 , atunci măsura unghiului
format de bisectoarele celor două unghiuri adiacente este egală cu … .
4. Dacă m  MAP   99 , atunci unghiul MAP este:
a) ascuţit; b) drept; c) obtuz; d) nul; e) alungit.
5. Rezultatul calculului 17 24'35" 2 25'33" este egal cu ....
6. Fie unghiurile adiacente AOB şi BOC , semidreptele [OP,[OT bisectoarele celor două unghiuri şi
m  AOT   90 , m  COP   60 . Măsura unghiului POT este egală cu ... .
7. Unul dintre cele 6 unghiuri congruente din jurul unui punct are măsura egală cu … .
8. Rezultatul calculului AOB  AOC, C OB , este egal cu ….
9. Aflaţi măsurile a patru unghiuri în jurul unui punct, dacă fiecare, începând cu al doilea are măsura cu 18 mai
mare decât măsura celui precedent.

10. Fie unghiurile AOB şi AOC adiacente suplementare. Dacă bisectoarea [OP a unghiului BOC formează
cu bisectoarea [OT a unghiului AOP un unghi cu măsura de 35 , atunci aflaţi măsura unghiului AOC.

11. Se dau unghiurile adiacente suplementare AOB şi BOC , iar semidreapta [OD este opusă semidreptei [OB.
Fie punctele M  int AOB, N  int BOC, P  int COD şi Q  int DOA Arătaţi că dacă bisectoarele
unghiurilor AOM , COP şi BON , DOQ sunt respectiv semidrepte opuse, atunci punctele M , O, P şi N , O, Q
sunt respectiv coliniare.

12. Fie unghiul propriu AOB şi punctele M , N , M în interiorul unghiului AOB, iar N în exteriorul unghiului
AOB. Semidreapta OP este bisectoarea unghiului AOM , m  POB   60 şi m  BOM   2  m  BON  .
Dacă OQ este bisectoarea unghiului AOP, atunci aflaţi măsura unghiului NOQ.
developed by Manuela Prajea, Ph.D. in Mathematics
3
Standard/High Level Angles: 6th grade 2011

Test 5
1. Suma măsurilor a două unghiuri opuse la vârf este 17 . Unul dintre cele două unghiuri are măsura egală cu ….
2. Suplementul unui unghi cu măsura de 112 este egal cu … .
3. Raportul măsurilor a două unghiuri suplementare este 5. Măsurile celor două unghiuri sunt … şi … .
4. Rezultatul calculului 26 13'' 5 este egal cu ….
5. Complementul unui unghi cu măsura de 17 este egal cu … .
6. Fie unghiurile AOB şi AOC neadiacente suplementare, B  int AOC . Dacă m  BOC   60 , atunci
măsura unghiului AOC este egală cu … .
7. Dacă unghiurile AOB şi BOC sunt adiacente suplementare, [OP este bisectoarea unghiului BOC , [OQ
semidreapta opusă semidreptei [OP şi m  BOQ   120 , atunci măsura unghiului POC este egală cu … .
8. Măsura unghiului format de bisectoarele a două unghiuri opuse la vârf este egală cu … .

9. Se consideră unghiul COD în interiorul unghiului AOB, astfel încât m  AOC   12 şi m  BOD   18 .
Determinaţi măsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor AOB şi COD.

10. În interiorul unghiului drept AOB considerăm semidreptele [OX ,[OY ,[OZ astfel încât m  XOZ   45 şi
X  int AOY , Y  int XOZ , Z  int YOB. Determinaţi măsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor
AOX şi BOZ .

11. Bisectoarele unghiurilor adiacente AOB şi BOC formează un unghi cu măsura de 10 .


a) Arătaţi că 80  5  m  AOB   4  m  BOC   100 .
b) Dacă 5  m  AOB   4  m  BOC   90 , atunci arătaţi că [OB este bisectoarea unghiului AOC.

12. Fie AB şi CD două drepte concurente, ABCD={O}. Fie [OP bisectoarea AOC, [OT bisectoarea POB şi [OR
bisectoarea TOD.

dacă m( POR)=140, aflaţi m( AOC) şi m( AOD);


dacă m( POR)=25, aflaţi m( AOC) şi m( AOD).

High Level Problems

1. Fie <AOB , <BOC, <COD, <DOA, unghiuri formate în jurul punctului O. Bisectoarea lui <BOC şi *OD sunt
semidrepte opuse. Dacă *OD este perpendiculară pe *OA şi măs(<AOB) = 450 , să se arate că:

a) OC este perpendiculară pe OB b) bisectoarele unghiurilor <AOB şi <DOC sunt semidrepte opuse.

2. Unghiurile <AOB şi <BOC sunt adiacente și *OX, [OY sunt bisectoarele lor. Calculaţi măsurile lor dacă: a) OX
 OC şi OY  OA b) semidreptele *OX şi *OC , respectiv semidreptele *OY şi *OA sunt în prelungire .

3. Se consideră unghiurile ∢AOB; ∢BOC; ∢COD (în această ordine), astfel încât unghiul ∢AOD este alungit.
Determinaţi măsurile celor trei unghiuri ştiind că măsurile primelor două unghiuri sunt direct proporţionale cu
numerele 2 şi 3, iar măsurile ultimelor două sunt invers proporţionale cu numerele 5 şi 6.

4. Unul dintre unghiurile AOM, MON si NOB este drept, iar m(<AOM)+ m(<MON)+ m(<NOB)=180o. Arătați că
măsura unghiului determinat de bisectoarele unghiurilor AON si BOM este mai mare sau egală cu 450.

developed by Manuela Prajea, Ph.D. in Mathematics


4
Standard/High Level Angles: 6th grade 2011

7
5. Dreptele AB, CD sunt concurente in punctul O a.î. m(<AOC)= m(<BOC). Fie OE perpendiculară pe AB şi
11
[OF bisectoarea unghiului BOD. Aflaţi masura unghiului EOF.

6. Unghiurile AOB, BOC, COD, DOE sunt adiacente şi cu interioarele disjuncte astfel încât punctele A, O şi sunt
coliniare. Măsurile unghiurilor AOB, BOC, COD, DOE formează respectiv cu patru numere naturale nenule
consecutive, rapoarte egale. Demonstrți că două dintre unghiuri sunt complementare.
7. Se consideră un unghi alungit AOB şi, în acelaşi semiplan determinat de dreapta AB se consideră (n-1)
semidrepte distincte care împart AOB în n unghiuri, nN, n  2. Aceste n unghiuri formate au măsurile (în
grade sexagesimale) exprimate prin numere naturale diferite.
a) aflați valoarea maximă a numărului natural n
b) pentru valoarea lui n găsită la punctul a), daţi un exemplu în care să precizaţi măsurile celor n unghiuri care
se formează
c) determinați numărul maxim de unghiuri care se pot forma (în condiţiile precizate în enunţ) dacă unul dintre
unghiuri este drept.

8. Se consideră unghiul ascuţit XOY . In semiplanul determinat de (OX şi în care nu se află Y se duc
perpendicularele (OA şi OB pe (OX, respectiv pe (OY . Se notează cu (OC bisectoarea unghiului BOX.

a) Dacă m(  XOC) este cu 20o mai mare decât m(  XOY), aflați m(  XOY)
b) Dacă (OX este bisectoarea  YOC , atunci m(  COY)= m(  XOB).

9. Se consideră dreptele AB şi CD care se intersectează în punctul O. Fie *OE, *OF, *OP bisectoarele unghiurilor
AOC, AOE şi respectiv AOD . Ştiind că m  BOE   1200 , calculați m  BOF  .

10. Se consideră AOB, BOC, COD, DOA , unghiuri în jurul punctului O. Știind că măsura unghiului
3
format de bisectoarele unghiurilor COD și DOA este egală cu 700 , m  COD   m  AOD  și suplementul
4
AOD este egal cu complementul BOC , aflați măsurile AOB, BOC, COD, DOA .

11. Fie AOB cu măasura de 1280 şi *OA1 bisectoarea AOB , [OA2 bisectoarea AOA1 , [OA3
bisectoarea AOA2 ,..., [OA7 bisectoarea AOA6 .

1) Aflaţi măsura unghiurilor A2OA5 şi BOA7


2) Aflaţi măsura unghiului dintre bisectoarea unghiului A2OA5 şi bisectoarea unghiului BOA3 .

12.a) Se dă unghiul AOB cu măsura de 82o 30’. Construim (OC bisectoarea unghiului AOB, (OD bisectoarea
unghiului AOC şi (OE bisectoarea unghiului DOB. Calculaţi măsura unghiului COE.

13. Fie unghiul ascuţit AOB,  OE semidreapta opusă semidreptei  OA , iar punctele C şi D alese de o parte şi
3
de alta a dreptei OA, astfel încât m  COA  90 ; m  DOB   90 . Dacă m  DOE  este de 2 ori mai mare
5
decât m  AOB  , calculaţi m  EOF  şi m  COF  ştiind că  OF este bisectoarea unghiului AOD.

14. Unghiurile proprii AOD și BOC sunt a.î. Int BOC  Int AOD , semidreptele  OA,  OC sunt de o
parte și de alta a dreptei OB iar bisectoarele AOB și COD sunt perpendiculare. Arătați că AOD și BOC
sunt suplementare.

developed by Manuela Prajea, Ph.D. in Mathematics


5
Standard/High Level Angles: 6th grade 2011

15. Fie unghiul drept MON și A, O, B : O   AB  .Dacă  OE este bisectoarea AOM și  OF este
bisectoarea BON , arătați că m  EOF  450 ,1350  .

16. Se consideră punctele A, B, C ăn această ordine pe dreapta d și punctele D, E, F , G, H de aceeași parte a


dreptei d a.î.  BD,  BF ,  BH sunt bisectoarele unghiurilor CBE, EBG, GBA respectiv. Știind că măsurile
unghiurilor CBD, EBF , GBH sunt direct proporționale cu trei numere naturale consecutive, calculați
m  EBG  .

17. Fie AB, CD : AB  CD  O ,  OS bisectoarea AOC ,  OT bisectoarea SOB a.î. m  DOT   1500
Aflați m  AOC  .

18. Fie n  , n  2 și AOA


1 2 , A2OA3 ,..., An1OAn având interioarele disjuncte două câte două și masurile
în grade sexagesimale exprimate prin numere naturale mai mici decât 180(de grade).

a) arătați că n3 b) determinați valoarea maximă a lui n și m  AOA


1 n știind că
m  A2OA3  m  A3OA4  m  An1OAn 
10  m  A1OA2     ...  .
21
2 2
2n  2

19. Un elev are la dispoziţie numai unghiuri de 19o.

a) descrieți un procedeu prin care să se obţină un unghi de 8o


b) argumentați că există procedee pentru obţinerea de unghiuri a căror măsură în grade este exprimată prin
orice numere naturale, utilizând numai unghiuri de 19 grade
c) argumentați că dacă avem la dispoziţie unghi de 12o, atunci nu putem exprima unghi de 8o.

  
20. Se consideră segmentul  AB  , punctul O   AB  și semidreptele Ox, Ot , Oy,  Oz a.î.  Ox  BOt ,
 Ot  Int
xOy ,  Oy  Int zOt ,  Oz  Int AOy . Dacă m( xOy)  m( tOz )  800 și
xOb  tOy  zOA , determinați m( tOy) .

21. Se consideră n unghiuri proprii în jurul unui punct ale căror măsuri sunt exprimate ( în grade sexagesimale)
prin numere naturale distincte.
a) determinați valoarea maximă a lui n
b) determinați valoarea maximă a lui n în cazul în care unul dintre unghiuri are cea mai mare valoare posibilă.

22. Fie n unghiuri în jurul unui punct având măsurile a10 , a20 ,..., an0 a.î. și suplementele acestor unghiuri sunt
din nou unghiuri în jurul unui punct. Determinați n .

23. Un unghi de măsură 1700 este împărțit de 17 semidrepte în 18 unghiuri cu interioarele disjunctre două
câte două , având măsurile exprimate ( în grade sexagesimale) prin numere naturale nenule. Arătați că:
a) cel puțin două din cele 18 unghiuri sunt congruente
b) există cel puțin 4 unghiuri care au măsura de cel mult 110 .

24. Se consideră A0OA1 , AOA


1 2 ,..., An 1OAn  n  , n  2  având interioarele disjuncte două câte două și

suma măsurilor egală cu 1800 , a.î. m  AOA


1 2   2m  A0OA1  , m  A2OA3   2m  AOA
1 2  ,...,

m  An1OAn   2m  An2OAn1  .
Determinați n și m  A0OA1  știind că aceasta este exprimată printr-un număr natural.

developed by Manuela Prajea, Ph.D. in Mathematics


6

S-ar putea să vă placă și