Sunteți pe pagina 1din 1

PRIMAR GENERAL AL MUNICIPruLU CHI$INAU

DISPOZITIE
rff..//f3'alL din J ruaianu(**:z &o/,/
Cu privire la numirea dlui Fadei NAGACEVSCHI
in funcfia de Viceprimar al Municipiului Chiqindu

in scopul asigurdrii unei activirdti eficiente ale autoritdfilor administrafiei publice


ale Municipiului Chiqinau qi acordul domnului Fadei NAGACEVSCHI, cu privire la
numirea in funcJia de Viceprimar al Municipiului ChiEindu, in conformitate cu prevederile
afi. 6 alin. (3) din Legea w. 19912010 ,,Cu privire la statutul persoanelor cu funcfii de
demnitate public6", Legii nr. t3312016 privind declararea averii qi a intereselor personale,
art. 12 din Legea nr. 27 01201 B ,,Privind sistemul unitar de saladzare in sector bugetar" , art.
29 alin. (1) lit. c), afi.31 alin. (1) qi art.32 alin. (3) din Legea nr.43612006 ,,Privind
adrninistra{iapublicd locald", art. i5 alin. (1) pct. 1) lit. b), art. 17 alin. (2) qi art. 16 alin.
(1) din Legea w.13612016 ,,Privind statutul Municipiului Chi;indu",
DISPUN:

1. Se numeqte domnul Fadei NAGACEVSCHI in funcfia de Viceprimar al


Municipiului Chiqinau din data de 08 noiembrie 2021.
2. Se obligd dornnul Fadei NAGACEVSCHI s[ depund declarafia cu privire la avere
Ei interese personale in termen de 30 de zile de la data numirii in funclie.
J. Dl Adrian TALMACI, Secretarul interimar al Consiliului Municipal Chiqindu, va
asigura comunicarea prevederilor prezentei Dispozifii Consiliului Munioipal
Chiqindu.
4. Controlul executdrii prezentei dispozifii mi-l asum
5. Prezenta dispozi{ie se aduce la cunoqtinfa salariatului qi poate fi contestatd cu cerere
prealabil[ adresatd Primarului General al municipiului Chiginlu la adresa: rxun.
Chiqin[u, bd $te qi Sffint, 83, in tennen de 30 de zile de la comunicare,
potrivit /i.{' inistrativ al Republicii Moldova.
S{
\'q\
niror.tla Ya
Direclia
Y]'^""";'entul VZ
"V..Managementut
Res'utsttor
\i- .*\,(P /- ,<). Umane
ff rpe76o.l
AR GENERAL
on CEBAN
ffi##W