Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data: 10.11.2020
Clasa: a VIII-a
Semestrul: I
Școala: Liceul Teoretic Nr.1 Bratca
Profesor: Panc Georgiana Cătălina
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Reguli de calcul în R
Titlul lecției: Raţionalizarea numitorului de forma a √ b sau a ± √ b , a , b∈ N ¿.
Tipul lecței: Lecție de fixare și sistematizare.
Scopul lecției: Dezvoltarea deprinderilor și a priceperilor în utilizarea regulilor de calcul utilizând raționalizarea numitorului.
Timpul/Locul de desfășurare a lecției: 50 minute/Sala de clasă

COMPETENŢE GENERALE
CG 1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite;
CG 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice;
CG 3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete;
CG 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a
acestora;
CG 5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă;
CG 6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii;

COMPETENŢE SPECIFICE:
C.S. 2.1. Efectuarea operaţiilor aritmetice cu numere reale;
C.S. 2.1. Utilizarea în exerciţii a definiţiei intervalelor de numere reale şi reprezentarea acestora pe axa numerelor
C.S. 3.1.Alegerea formei de reprezentare a unui număr real şi utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu numere reale
C.S. 4.1. Folosirea terminologiei aferente noţiunii de număr real (semn, modul, opus, invers, parte întreagă, parte fracţionară) în contexte
variate

COMPETENTE DERIVATE:

1
 COGNITIVE:
- C.D.1 : rezolvarea de calcule cu numere reale utilizând scoaterea factorilor de sub radical
- C.D.2 : raționalizarea numitorilor de forma a √ b ;
- C.D.3 : raționalizarea numitorilor de formaa ± √ b ;
- C.D.4 : rezolvarea de calcule respectând ordinea efecuării operațiilor.

 AFECTIVE:
- Concentrarea atenției asupra actului predării-învățării-evaluarii;
- Participarea cu interes la lecție;
- Manifestarea curiozității și creativității în sarcinile propuse.

 PSIHOMOTORII:
- Așezarea corectă în pagină;
- Scrierea lizibilă în caiet și la tablă;
- Scrierea corectă a informațiilor primite în fișa de evaluare.

STRATEGIA DIDACTICĂ
 Metode şi procedee: conversaţia, explicatia, evaluarea, test de evaluare;
 Forme de organizare a activităţii elevilor: în cadrul lecţiei se va folosi evaluarea scrisă a elevilor;
 Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor, cunoştinţele însuşite anterior de către elevi despre operațiile cu numere naturale;
 Bibliografie:
- Programa școlară conform aprobate cu OM nr. 3393/28.02.2017.
- Manual: Matematică, clasa a VIII-a,Dorin Linț,Maranda Linț,Alina Carmen Birta,Sorin Doru Noaghi,Dan Zaharia,Maria Zaharia
,Editura Litera,București,2020
- Culegere: Matematică,clasa a VIII-a,Marius Perianu,Mircea Fianu,Dana Heuberger,Editura Art,București,2020.

2
DESFĂȘURAREA LECȚIEI
ETAPELE C CONŢINUT ŞI SARCINI DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
LECŢIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI METODE MIJLOACE FORME DE
ORGANIZA-
RE
Moment Se asigură condiţiile optime pentru Se pregătesc cu obiectele necesare
organizatoric desfăşurarea lecţiei: se notează pentru lecţie. Se asigură ordinea şi Conversaţi
(3 min) absenţii, se verifică dacă există cretă şi disciplina. a
burete la tablă şi dacă toţi elevii au pe
bancă cele necesare.
Reactualizarea C3 Se verifică tema cantitativ și calitativ Elevii citesc tema cu atenţie, Caietul de Activitate Evaluare orală
cunoştinţelor prin sondaj, iar, în cazul în care nu corectează unde au greşit sau teme frontală Se evaluează
anterioare și s-au putut rezolva exerciţiile acasă, se completează. Conversaţi Evaluare corectitudinea
rezolvării şi
captarea rezolvă la tablă. aExplicaţia individuală
calitatea
atenției “Ce aţi avut de pregătit pentru astăzi?” Elevii ascultă cu atentie, răspund pe Tabla argumentării
(6 min) Profesorul realizează împreună cu rând la întrebari și notează răspunsurile
elevii o schiță cu conținuturile pe tablă.
dobândite până în acest moment și pe
care le vor utiliza și în lecția curentă.
(Anexa 1)
Precizarea Profesorul notează pe tablă titlul Elevii ascultă cu atenție și notează în
temei lecției:” Raționalizarea numitorului de caiete titlui lecției. Conversaţi Tabla
competențelor forma a √ b sau a ± √ b , a , b∈ N ¿” și a
(2 min) explică ce competențe sunt vizate in Explicaţia
lecția de astăzi.
C1 Profesorul împarte elevilor o fișă de Elevii ascultă cu atenție explicațiile Caietul de
Dirijarea C2 lucru cu exerciții și îi invită să rezolve profesorului, după care își notează în Explicaţia clasă
învățării C3 la tablă câteva dintre acesta.(Anexa 2) caiete informațiile. Exerciţiul Activitate
Observarea
(37 min) C4 frontală
activităţii pe
Aceea fișă cuprinde exerciții care s-au Elevii,rezolvă cerințele aplicațiilor din grupe
dat la Evaluarea Națională,”culese” fișa de lucru primită.
special pentru ei. Evaluarea
Lucru muncii
individual independente
Fişe de lucru
Evaluare
individuală Autoevaluare
Evaluarea
Lucrul pe muncii pe
Grupe grupe

Aprecierea Concluziile si aprecierile profesorului Elevii ascultă cu atenție aprecierile Conversaţi Caietul de Activitate
activităţii vor fi orale, critice (daca este cazul), profesorului. a evaluare frontală
elevilor dar, mai ales, de încurajare pentru toți Evaluarea
(1 min) elevii și aceștia vor fi notați.
Precizarea şi Anunțarea temei pentru acasă. Elevii notează tema. Conversaţi Activitate
explicarea Temă:Deoarece structura examenului a frontală
temei național s-a schimbat,elevii vor primi o
(1min) fișă de lucru(Anexa 3) doar cu itemi
obiectivi de tip alegere multiplă.
Anexa 1
OPERAȚII CU
NUMERE REALE
DE FORMA a √ b

RIDICAREA
ADUNAREA SCĂDEREA ÎNMULȚIREA
ÎMPĂRȚIREA LA PUTERE

a √ b : c √ d=( a: c) √ b : d √ b : √ d=√ b :d
a √ b+ c √ b=(a+ c) √ b
a √ b−c √ b=(a−c) √ b

a √a
RAȚIONALIZARE
A NUMITORULUI
a √ b ∙ c √ d=(a ∙ c) √ b ∙ d √ b ∙ √ d =√ b ∙d
√ =
b √b

¿¿ ¿¿
a a √b a a b a a( √ b+ √c )
= = √ =
√b b c √b c ∙b √ b−√ c b−c
Anexa 2

RAŢIONALIZAREA NUMITORULUI DE FORMA


a √ b SAU a ± √ b , a , b∈ N ¿
FIȘA DE LUCRU

1. Determinați numărul real a, știind că a √ 3= √ 27 (EN , iunie 2014-rezerva)


1 x y 10
2. Știind că x=√ 3 si y= arătați că + = (EN, iunie 2016)
√3 y x 3
4
3. Se consideră numerele a= si b=√ 15÷ √ 3+1. Calculați media geometrică a celor două
√5+1
numere .(EN iunie 2012)
2
4. Dacă p= ( √ 5+ √2 ) − √2 ( √ 5+ √ 2 )−√ 5 ( √ 2−2 √5 ), arătați că p este natural . (EN, mai 2010)
1 1 1 1
5. Se consideră numerele a= − +( − )∙ √ 72 si b=( √6)2.
√ 2−1 √ 2+1 2 √ 2 3 √ 2
a) arătați că a=3
b) demonstrați ca √ a+b este număr natural.( simulare EN 2016 Iasi)
6. Se consideră numerele :

1 2 3 4
a= + + + si
√ 2 √ 8 √ 18 √ 32
2 2
b= √
13 −5
√102 −82
a) Arătați că a=2 √2

b) Calculați a 2−b2 (Simulare EN 2016)


Anexa 3

RAŢIONALIZAREA NUMITORULUI DE FORMA


a √ b SAU a ± √ b , a , b∈ N ¿
FIȘA DE LUCRU

1. Rezultatul calculului 2 √ 2+3 √ 2 este:


a) 5 √ 5 b) 5 √ 2 c)6 √ 5 d)−1 √5
2. Pătratul numărului 5 √ 5 este:
a) 125 b)25 √ 5 c)25 d)5 √ 10
3. Diferența numerelor 15 √ 5 si 10 √ 5 este:
a)5 √ 5 b) 5 √ 0 c)25 √ 5 d)−1 √5
4. Produsul numerelor 10 √ 5 si −11 √ 2 este:
a) 101 √10 b)−110 √ 10 c)110 √ 10 d)−21 √ 7
5. Câtul numerelor −144 √ 25 si −12 √5 este:
a)10 √ 25 b)12 √ 5 c)−12 √5 d)12 √ 25
2
6. După raționalizare fracția : este:
2√ 3
1 2√ 3 √3
a)√ 3 b) c) d)
√3 √3 3
7. Media geometrică a numerelor √ 2−1 si √ 2+1 este:
2√ 2
a)2 √2 b) 1 c)0 d)
2
8. Media aritmetică a numerelor ( √ 2)2 si ¿ ¿ este:
29 4 √5
a) b) c)2 √ 3 d) √ 5
2 2
9. Rezultatul calculului √ 8+ √ 50− √ 18 este:
a)10 √ 2 b)4 √ 2 c)√ 40 d)0

S-ar putea să vă placă și