Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE LECŢIE

DATA:
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
ARIA CURRICULARĂ: OM ŞI SOCIETATE
DISCILPINA: PSIHOLOGIE
CLASA: a X-a
PROFESOR:
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: PROCESELE PSIHICE ŞI ROLUL LOR ÎN EVOLUŢIA PERSONALITĂŢII
TITLUL LECŢIEI: MEMORIA – DEFINIRE, CARACTERISTICI ŞI PROCESE
TIPUL LECŢIEI: lecţie de predare - învăţare
REACTUALIZARE ŞI TRANSMITERE ŞI ÎNSUŞIRE DE NOI CUNOŞTINŢE
DURATA: 50 MINUTE

OBIECTIVE: Competenţă generală: Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi
explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală
Obiective operaţionale:
O1. Să definească memoria
O2. Să argumenteze importanţa memoriei în viaţa psihică umană
O3. Să identifice caracteristicile memoriei umane
O4. Să explice procesele memoriei
STRATEGII DIDACTICE:
METODE DIDACTICE: expunerea, explicaţia didactică, conversaţia, exemplificarea, exerciţiu de creativitate, exerciţii de memorie,
problematizarea, învăţarea prin descoperire, studiu de caz
MIJLOACE şi MATERIALE: manualul de psihologie pentru clasa a X-a, catalogul, tablă, cretă, prezentare power point
BIBLIOGRAFIE: 1. Cosmovici, A., Psihologie generală, Ed. Polirom, Iaşi, 1999;
2. Mărcuşanu, I., Mărcuşanu, D. E., Manual de Psihologie pentru cls. a X-a, Ed. Carminis, Piteşti,
2005.
CONŢINUTUL LECŢIEI STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE O ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ORGANIZAREA EVALUARE
B MIJLOACE ÎNVĂŢĂRII
LECŢIEI ELEVILOR METODE

1. Salutul. Verificarea prezenţei, de Elevii vor răspunde


Moment asemenea se crează şi condiţiile la salut şi la Conversaţia Catalog
organizatoric psihologice optime pentru verificarea
2 min. desfăşurarea lecţiei (organizarea prezenţei.
clasei).
Se verifică cunoştinţele dobândite
anterior cu privire la tema lecţiei Elevii vor răspunde
„Gândirea”: individual la
- definiţia gândirii; întrebările adresate
2. - precizarea operaţiilor gândirii; de către profesor.
Reactualizare - exemplificarea operaţiilor gândirii; Se verifică astfel Evaluare
a - stabilirea importanţei înţelegerii în cunoştinţele Conversaţia punctuală
cunoştinţelor învăţare elevilor şi gradul de
8 min - definirea „problemei” asimilare a
- enumerarea etapelor rezolvării de acestora.
probleme pornind de la o
„problemă”reală
Scriu pe tablă data de 25 noiembrie Elevii vor enumera
2009 şi rog elevii să spună cât mai activităţi pe care le-
multe date legate de ziua respectivă. au desfăşurat cu o
3. Captarea Apoi îi întreb pe elevi cum a fost zi înainte. Colectiv
atenţiei posibil ca ei să-şi reamintească atâtea Elevii vor spune că Conversaţia dirijat
2 min informaţii despre ziua anterioară. şi-au reamintit
Atfel facem legătura cu tema lecţiei de informaţiile legate
zi – memoria. de ziua anterioară
datorită memoriei.
Vom studia astăzi un nou proces
psihic, şi anume, Memoria (se notează
4. titlul pe tablă).
Anunţarea „Memoria – definire, caracteristici
subiectului şi şi procese”
a conţinutului Spun elevilor că la sfârşitul orei ei vor
(obiectivele) putea să definească memoria, să Elevii îşi notează Expunere Tablă Colectiv
lecţiei argumeteze importanţa memoriei în titlul lecţiei verbală dirijat
1 min viaţa psihică umană, să identifice
caracteristicile memoriei umane, să
explice procesele memoriei.(acestea
fiind obiectivele operaţionale ale
lecţiei)

Omul, pe lângă multe alte capacităţi


de care dispune (de a simţi, gândi,
vorbi, imagina, dori, voi), o posedă şi Expunere
pe aceea de a reţine, conserva, şi verbală;
5. reutiliza propria sa experienţă. Acest Explicaţie
Transmiterea lucru este realizat cu ajutorul didactică; Individuală Prin
şi asimilarea memoriei. Deci, memoria se referă la Exemplifica observare
noilor experienţa trecută a individului (fapte, re; sistematică
cunoştinţe întâmplări, evenimente, persoane, Învăţare a elevilor
30 min obiecte cunoscute , etc.). Ce se ... ni le amintim, le prin
întâmplă cu acestea cu ajutorul readucem în prezent descoperire
memoriei?
Pentru a le readuce în prezent,
evenimentele trecute, trebuie în primul
rând întipărite în memorie. Dar nici
acest lucru nu este suficient. Ni se
întâmplă deseori să nu recunoaştem
o persoană ori să nu mai putem recita
o poezie învăţată în copilărie. De ce ... pentru că
credeţi că se întâmplă acest lucru? materialul întipărit
Pentru o memorie funcţională sunt nu a fost întipărit şi
necesare întipărirea, păstrarea şi apoi păstrat
reactualizarea materialului. corespunzător
Cunoscând acest lucru cum am putea
defini memoria? Expunere
Memoria este procesul psihic verbală;
cognitiv superior de întipărire, Explicaţie
O păstrare şi reactualizare didactică;
1 (recunoaştere şi reproducere) a Exemplifica
informaţiilor din experienţa re Colectiv
anterioară. dirijat
Memoria este o capacitate generală a
întregii materii , fie ea vie sau nevie.
Astăzi se vorbeşte despre memoria Prin
maşinilor, de capacitatea lor de a observare
reţine informaţii şi de a le furniza sistematică
pentru sa fi utilizate. De exemplu, a elevilor
memoria calculatorului. Elevii explică cum
Dau elevilor sarcina de a explica funcţionează Expunere
funcţionarea „memoriei calculatorul. verbală;
calculatorului”. Explicaţie
Apoi fac diferenţa dintre memoria didactică;
maşinilor şi memoria umană, ce
capătă forma unui proces psihic
complex.

Colectiv
Elevii răspund dând dirijat
Lansez întrebarea următoare elevilor: exemplu de situaţii.
Animalele au memorie?
Animalele dispun şi ele de memorie şi Problematiz
reţin imaginile obiectelor. Dacă un are
câine nu şi- ar cunoaşte stăpânul ar Expunere
sări la el şi l-ar muşca de fiecare dată verbală;
O când l-ar vedea. Explicaţie
2 Aşadar şi animalele posedă memorie, didactică
dar nu la un nivel ridicat specific
omului.
Memoria este o capacitate psihică
absolut necesară fără de care viaţa ar fi
practic imposibilă.
Lansez elevilor următorul exerciţiu
pentru a înţelege această caracteristică Prin
esenţială a memoriei. observare
Vă propun un scurt exerciţiu de Elevii analizează Colectiv sistematică
creativitate: vă rog să vă imaginaţi situaţia; se dirijat a elevilor
cum ar fi viaţa voastră fără memorie. evidenţiază Exerciţiu de Individuală
Omul ar trăi într-un continuu prezent, consecinţele creativitate
comportamentul ar fi haotic, spontan, dramatice ale
fără durabilitate în timp, totul i s-ar pierderii memoriei
părea absolut nou. şi importanţa
Alan Baddely, în cartea „Memoria acestui proces
umană”, relatează cazul unui muzician psihic pentru viaţa
- Clive Wearing - care s-a îmbolnăvit fiecăruia. Expunere
de encefalită în urma unei infecţii verbală;
virale. Voi prezenta elevilor acest caz
subliniind apoi importanţa memoriei Studiu de
în viaţa omului. caz
Anexa nr. 1
Memoria prezintă următoarele
O caracteristici: caracter selectiv,
3 caracter activ şi inteligibil.
Caracterul selectiv al memoriei.
Nu fixăm totul, nu păstrăm ce am fixat
şi nici nu reactualizăm tot conţinutul
păstrat. Expunere
Întreb elevii: În funcţie de ce factori verbală;
omul memorează selectiv?
Selectivitatea memoriei depinde de
motivaţia celui care memorează, de
interesele lui, de preocupările lui, de Problematiz
starea emoţională , de atitudinea pe area
care o are faţă de un anumit
eveniment, de gradul de cultură, de
O vârstă, de sex, de religie, de etnie, de
3 orientarea politică etc. Expunere
Rog elevii să dea exemple. verbală
Caracterul activ al memoriei.
Memoria este un proces activ deoarece
faptele memorate , păstrate şi
reactualizate suportă modificări Exemplifica
importante , reorganizări, nu rămân re
izolate. De exemplu, unele dintre
informaţiile din alte lecţii vă sunt Expunere
O folositoare ca să înţelegeţi această verbală
3 lecţie. Desigur, cu condiţia să le aveţi Elevii ascultă cu
în memorie. atenţie cazul
Caracterul inteligibil al memeoriei. prezentat.
Îi întreb pe elevi care este condiţia Exemplifica
importantă pentru a memora un re
material.
În memorarea unui material intervine
înţelegerea informaţiilor, iar când
reactualizăm, intervine semnificaţia în Învăţare
ordonarea materialului. prin
Voi propune elevilor un exerciţiu descoperire
menit să demonstreze caracterul Conversaţie
inteligibil al memoriei şi rolul pe care
îl are semnificaţia cuvintelor în
memorarea unui material.
Le voi citi elevilor rar o listă de
cuvinte, pe care ei au sarcina să o Elevii răspund la
memoreze. Voi cere elevilor să noteze întrebare.
pe caiete cuvintele pe care le-au
reţinut şi verific numărul cuvintelor Exerciţiu de
corect reţinute. memorie
Le citesc apoi o propoziţie alcătuită Anexa nr. 2
din cuvintele din lista citită şi le cer să
o reproducă, notând-o pe caiete.
Voi compara rezultatele şi voi sublinia
faptul că, deşi, cuvintele din lista
prezentată au fiecare un sens clar, lista Elevii dau exemple.
ca atare este lipsită de sens, pe când
propoziţia are sens, motiv pentru care
a uşurat actul memoriei.
Memoria este un proces ce cuprinde Conversaţie
mai multe faze: întipărirea, păstrarea
şi reactualizarea. Aceste faze au o
derulare procesuală, în timp, de aceea
au fost numite procese ale memoriei.
O
4
Voi prezenta şi explica elevilor fiecare Expunere
proces al memoriei. didactică
După cum ştiţi şi din definiţia
memoriei primul proces al ei este
memorarea informaţiilor, numită şi
întipărire.
Termeni sinonimi: fixare sau
engramare. âExpunere
Este primul proces pus în funcţie. verbală
Cât de important credeţi că este
acesta?
Pentru a exemplifica acest proces al
O memoriei întreb elevii: Când v-am citi
4 lista de cuvinte ce s-a realizat prima
dată?
Care este cel de al doilea proces al Conversaţie
memoriei? Învăţare
Păstrarea presupune reţinerea pentru prin
un timp mai scurt sau mai lung a celor descoperire
memorate.
Termeni sinonimi: stocarea sau
conservarea.
În această perioadă materialul se
modifică.
Ce caracteristici ale memoriei intervin
aici? Expunere
Prezint elevilor cele două forme ale vebală
păstrării: de scurtă şi de lungă durată.
De ce factori depinde păstrarea
informaţiei? Elevii analizează
O Care este ultimul proces al memoriei ? situaţia; se
4 Reactualizarea se referă la scoaterea la evidenţiază Problematiz
iveala a celor memorate şi păstrate. consecinţele are
Reactualizarea are şi ea 2 forme: dramatice ale
recunoasterea şi reproducerea. pierderii memoriei Expunere
Recunoasterea se realizează în şi importanţa verbală
prezenţa obiectului, presupune procese acestui proces Învăţare
simple, perceptive şi suprapunerea psihic pentru viaţa prin
modelului actual peste cel aflat în fiecăruia. descoperire
mintea subiectului. Dau exemplu
elevul care răspunde la lecţie uitându-
se pe caiet, reactualizând informaţiile Expunere
pe baza recunoaşterii. verbală;
Reproducerea constă în identificarea Explicaţie
informaţiilor memorate în absenţa Didactică
acestora.
Solicit elevii să dea exemplu din
experienţa personală de situaţie în care
au reprodus informaţiile memorate şi
păstrate în memorie. Exemplifica
Cele 2 forme ale reactualizarii dispun re
de grade diferite de precizie. Uneori
recunoaştem o poezie imediat, fără
efort, alteori nu. La fel şi cu Expunere
reproducerile. verbală
Ce credeti că influenţează acest
lucru ?
Observăm astfel că memoria este un Exemplifica
proces ce implică interdependenţa re
proceselor componente.

Expunere
verbală;
Explicaţie
Didactică

Învăţare
prin
descoperire
Conversaţie

6. Fixarea Se va realiza prin oferirea de Colectiv Evaluare


cunoştinţelor răspunsuri la întrebări puse din lecţia Conversaţie dirijat formativă
2 min parcursă. Individuală
Sunt atenţi şi
7. Asigurarae În funcţie de participarea la lecţie se încearcă să
feed-back-ului vor consemna dificultăţile, lacunele şi completeze Conversaţie
3 min se va reveni aspectelor neclare. lacunele.

8. Voi mulţumi elevilor pentru


Încheierea participarea activă. Voi face aprecieri Conversaţie
activităţii colective şi individuale.Voi nota elevii
2 min care au participat activ cu sistemul
punctelor.
ANEXA NR. 1
Studiu de caz - Clive Wearing

Vă propun un scurt exerciţiu de creativitate: vă rog să vă imaginaţi cum ar fi viaţa voastră fără memorie.
Alan Baddely, în cartea „Memoria umană”, relatează cazul unui muzician Clive Wearing care s-a îmbolnăvit
de encefalită în urma unei infecţii virale.
„ El a fost afectat într-o asemenea măsură, încât nu-şi putea aminti decât ceea ce s-a întâmplat cu câteva minute
înainte şi, în consecinţă, consideră că abia în momentul respectiv şi-a recăpătat conştienţa. El ţine un jurnal în care
îşi notează această obsesie: pagini întregi de note în care menţionează data, ora şi faptul că abia a redevenit
conştient. (...) Ori de câte ori apare soţia sa, Clive o întâmpină cu bucuria celui care nu a văzut persoana iubită timp
de mai multe luni, astfel încât ea nu trebuie decât să părăsească încăperea timp de două, trei minute şi să se
reîntoarcă pentru ca bucuria să se repete; este un proces întotdeauna plin de emoţie, care se exprimă întotdeauna în
acelaşi mod. Clive trăieşte într-un prezent permanent, fiind incapabil să înregistreze schimbările sau să folosească
trecutul pentru anticiparea viitorului, o situaţie pe care el a descris-o odată ca fiind „iadul pe pământ. Este ca şi
când ai fi mort în acest timp neneorocit”. Nu se poate bucura de cărţi deoarece nu le poate urmări intriga, nu
manifestă nici un interes pentru problemele curente, acestea fiind pentru el lipsite de sens, întrucât nu-şi poate
aminti contextul. Dacă iese din casă se pierde imediat. Muzicianul este un adevărat prizonier într-o mică insulă a
conştientului înconjurată de marea amneziei”
ANEXA NR. 2
Exerciţiu de memorie

Le citesc elevilor, rar, următoarea listă de cuvinte, pe care au sarcina să o memoreze:


- elefanţi - călcau
- speriaţi - mici
- flăcări - apărare
- iepuraşi - picioare
- cenuşii - lipsiţi
- violente - mari
Cer elevilor să noteze pe caiet cuvintele pe care le-au reţinut şi verific numărul cuvintelor corect reţinute.
Le dictez apoi o propoziţie alcătuită cu ajutorul cuvintelor din lista anterioară şi le cer să o reproducă, notând-o
pe caiet.
„Elefanţii mari, cenuşii, speriaţi de flăcările violente, călcau în picioare iepuraşii mici lipsiţi de apărare”.
Compar apoi rezultatele şi subliniez faptul că, deşi cuvintele din lista prezentată aveau un sens foarte clar, lista ca
atare era lipsită de sens, pe când în cea de-a doua situaţie, alcătuirea unei propoziţii ce stabileşte relaţii strânse între
cuvinte a uşurat foarte mult procesul memoriei.

S-ar putea să vă placă și