Sunteți pe pagina 1din 1

GUVERNUT ROMANIEI

coMlrETUL NATtoNAt DE cooRDoNARE A AcnvrrATrLoR pRrvrND vAccrNAREAiruporRtvl covlD-19

CIYCAV nr. 3973/ 01.11.2021


CATRE,
Cotidianut CANOUT

Doamnei Ina STOICA


r;;ar. q/ol"lr( u yun$ tt l. nt

in conformitate cu prevederlle Legii 544/2001 privind liberul acces la informaliile de


interes public, actualilatd, referitor la solicitarea dumneavoastrd, transmisd qi
inregistratd de CNCAV cu nr. 3973/28.10.2021, vd comunicdm urm6toarele:

Conform competen{elor, CNCAV are rolul de organizare Ei coordonare a activitililor


privind vaccinarea impotriva COVID-19, pe urmdtoarele tipuri de responsabilitili:
informare qi comunicare pentru personalul medico-sanitar qi publicul larg; asigurarea
procesului logistic necesar desfrqurdrii activitSlilor aferente procesului de vaccinare;
elaborarea de proceduri de lucru necesare implementlrii in mod unitar a activitAlilor
legate de procesul de vaccinare.

Informaliile solicitatela intrebarea nr. 1 excedeazd competenlelor Comitetului Nalional


de Coordonare a ActivitSlilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), vi
informim cd am direclionat solicitarea dumneavoastrd Ministerului SAnAtAtii qi
Institutului Nalional de Sdndtate Publicd (INSP), structuri care gestioneazdproblematica
informaliilor solicitate.
a.
In ceea ce priveqte existen{a unor standarde unice pentru determinarea anticorpilor care
sd facd dovada trecerii prin boal6 qi determinarea anticorpilor, vd comunicdm cd la acest
moment nu existd o standardizare in acest sens gi nici un prag definit al nivelului de
anticorpi care sd certifice protec{ia.

CNCAY ,fisp.lini fn

PRE$EDTL|TE CwCAV
Col. Dr. Vuleriu GHEORGHITi

, \ iupneuxA

Website: https://vaccinare-covid.Fov.rol Email: corTU-nic-a-re@v--a.ccinare-covid.gov.ro k-"7'ilxHr,1r

S-ar putea să vă placă și