Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învățământ: Grădinița Cu Program Prelungit Nr.

39, Brăila

Grupa: Mică nr.2, „Culorile”

Caracterizarea grupei de preșcolari în urma


desfășurării evaluării inițiale

Grupa Mică nr. 2 „Culorile” este formată dintr-un număr de 26 preșcolari, după cum urmează: 13
fete 13 băieți. Grupa de copii este omogenă, vârsta copiilor fiind cuprinsă între 3 și 4 ani.
Evaluarea inițială s-a desfășurat în perioada 14-25.09.2020 și a fost organizată conform
planificării săptămânale a activităților didactice de evaluare, avându-se în vedere itemii
comportamentali din
Fișa de apreciere a progresului individual al copilului, înainte de intrarea în învățământul
primar. Principala formă de activitate este jocul. Percepe ceea ce “îi sare în ochi”, este atras de
obiectele din jur, este curios, reprezentările sunt intuitive, situaționale, bazate pe caracterul
concret al percepțiilor.
Memorează relativ ușor, dar nu își propune deliberat acest lucru, reproduce poezii și le păstrează
inîn memorie câtva timp.
Gândirea este subordonată acțiunii cu obiecte, explică o acțiune necesară, simplă. Învață intuitiv
să compare.
Explicațiile și indicațiile adulților sunt înțelese de copii, numai în ele găsind sprijin în experiența
lor nemijlocită. Învață să se exprime în propoziții, fac greșeli de vorbire. Atenția este involuntară,
concentrarea este de 7-10 minute.
Conform noului Curriculum pentru învățământul preșcolar, în urma evaluării inițiale, din punct
de vedere al dezvoltării bio-psiho-sociale, specific vârstei de 3 – 4 ani, se observă următoarele :

I. Domeniul: DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI PERSONALE


Copiii sunt bine dezvoltaţi în ceea ce priveşte capacitatea psiho-motorie, dar nu toți reuşesc să
aibă o coordonare oculo-motorie corectă; au lateralitatea predominantă pe partea dreaptă. Sunt în
dezvoltare deprinderile de bază, cum sunt săritul, alergarea, mersul în echilibru. Unii copii
întâmpină dificultăţi în perceperea schemei corporale, în păstrarea rândului, nu execută alergarea
cu gura închisă, pe vârfuri etc.
II. Domeniul: DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ
Socializarea prin joc este în general bună, excepțiile în ceea ce privește socializarea, urmărite și
sesizate și în cadrul activităților pe domenii experiențiale și celor liber alese, necesitând munca
individualizată, întărirea pozitivă; utilizează reguli de igienă personală toți preșcolarii.
Preşcolarii se manifestă cu plăcere pe parcursul derulării activităţilor liber-alese, îmbinând cu
uşurinţă mişcările solicitate cu jocuri de mişcare sau cele cu text si cânt, solicitând aceste
activităţi ori de câte ori se poate. Preșcolarii manifestă inițiativă în executarea unor sarcini
casnice (strâng jucăriile, fac ordine etc.).

III. Domeniul: CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE


Au cunoştinţe matematice referitoare la mulţimile de obiecte, raportează numărul la cantitate şi
pot forma grupe după diferite criterii (formă, culoare şi mărime), recunosc şi denumesc figurile
geometrice învățate (cerc, pătrat), poziţiile spaţiale. La aproape toţi copiii am constatat un
progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările matematice. Toţi numără în limitele 1 –
3, însă nu toţi raportează corect numărul la cantitate, iar unii nu recunosc cifrele. Exista şi
preşcolari care necesită un program de recuperare, corectare în cadrul activităților din etapele de
dimineață si de după-amiază.

IV. Domeniul: DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR


CITIRII ȘI SCRIERII
Copiii formulează propoziții simple ca răspuns la întrebările primite (despre obiecte, ființe,
personaje de poveste sau aspecte ale vieții sociale); excepțiile au fost propuse pentru activități de
recuperare individuale. S-a constatat o îmbogăţire a vocabularului în condiţiile comunicării
continue cu persoanele din jur.
Preșcolarii au memoria dezvoltată corespunzător vârstei lor, sunt capabili să completeze lacunele
într-un text dat, au un vocabular activ corespunzător vârstei, au formată deprinderea de vorbire
corectă (sub aspect fonetic, lexical, gramatical); excepțiile au fost propuse pentru activități de
recuperare individuală.

V. Domeniul: DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII


Copiii şi-au îmbogăţit noţiunile despre obiecte şi fenomene din natură, despre viaţa socială. Au
formate deprinderi de muncă intelectuală, de a observa, de a pune întrebări şi a răspunde la
acestea, de a asculta explicaţiile educatoarei şi ale altor copii, pot face sinteze, generalizări,
comparaţii. În cadrul activităţilor de cunoaştere a mediului, copiii au demonstrat că sunt mari
iubitori de natură, manifestând interes şi curiozitate privind aspecte ale lumii înconjurătoare.
Majoritatea copiilor au însuşite cunoştinţe referitoare la mediul înconjurător. Şi-au reamintit cu
uşurinţă cunoştinte despre anotimpuri, vieţuitoare, fenomene ale mediului înconjurător etc.
Descriu, enumeră, clasifică elemente componente ale mediului ( plante, animale), însă nu toţi
adresează întrebări în legătură cu cele observate. Deperinderile de îngrijire şi de ocrotire a
mediului înconjurător sunt încă în dezvoltare, de aceea vom insista în vederea educării unei
atitudini pozitive faţă de acesta.

În concluzie, de-a lungul semestrului vom urmări dezvoltarea nivelului intelectual, stimularea
interacțiunilor socio-afective, dezvoltarea imaginației și creativității, îmbogățirea vocabularului,
stimularea interesului pentru frumosul din artă, exersarea deprinderilor deja formate și
achiziționarea altora noi în vederea punerii bazei pregătirii copiilor pentru o mai bună integrare
și adaptare la mediul socio-cultural.

Rezultatele înregistrate în urma evaluării inițiale a copiilor din grupă reprezintă punctul de
plecare în stabilirea conținuturilor învățării pentru semestrul I al anului școlar 2020 – 2021.

Educatoare: Dima Ionela

Chircu Denisa-Daniela

S-ar putea să vă placă și