Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Care este importanţa Managementului Ciclului de Proiect în administraţia


publică.

2. Enumeraţi şi caracterizaţi etapele ciclului managementului proiectelor.(2,


pag 9; 3 , pag.6)
Programarea – prima faza a managementului proiectelor și constă în
stabilirea posibilității de cooperare la nivel național sau regional cu UE. În
urma consultărilor între UE donatori și țara solicitantă, efectuînd o analiză
detailată a problemelor și oportunităților de dezvoltare a țării sau regiunii, cît
și capacitatea financiară și beneficiile UE în cazul alocării finanțelor, se
convine asupra acordării unui sprijin pe domenii de activitate și se schițează
ideile de programe. Rezultatul se include în Documentul Strategic Național
sau Regional
Identificarea – la etapa data se identifică problemele și nevoile factorilor
interesați, cit și ideile de proiect ce urmează a fi examinate. Se realizează
studiu de fezabilitate.în rezultat de identifică și se analizează comparativ
opțiunile specifice și se fac recomandări în studiile ulterioare asupra
proiectului. Componentele analizei la perioada de identificare sunt: analiza
socială, situația grupului țintă, analiza problemei, condițiiel economice,
analiza politică.
Formularea – elaborarea propriu zisa a proiectului. Se formează echipa de
proiect formată din beneficiari directi, factori interesati, agenti economici,
apl, se analizează ideile de proiect în corespundere cu Documentul strategic
național, se elaboreaza planuri detailate,cadrul logic, arbore, se stabilesc
resursele necesare ca in final sa fie propus spre finantare. La necesitate, în
cazul proiectelor de interes local, se semnează un memorandum.
Finanțare – se elaboreaza cerere de finantare, formular standardizat însoțit
de o serie de anexe. Comisia examineaza si decide daca va fi finantat
proiectul. În caz de finanțare se semnează contractul de finanțare. Etapele:
lansarea publica a cererii de oferte, evaluarea proiectelor depuse, selectia
celor mai bune, anuntarea publica a rezultatelor, semnarea contractelor.
Implementarea – se îndeplinește scopul propus prin proiect. Se încheie
contracte de asistentă tehnică, achiziții de bunuri și lucrări. În caz de
modificari , proiectul se ajustează la realitate.
Evaluarea – estimarea proiectului în derulare sau finalizat, în fazele de
concepție și implementare. Scopul este de a compara coerența obiectivelor
cu rezultatul. Aceasta etapă ar trebui sa ducă la decizia de a continua
proiectul revizui sau stopa.
3. Care sunt factorii de succes în elaborarea şi implementarea unui proiect. (1,
pag 8)
Trei constrîngeri care influențează succesul proiectului: scop (ceea ce
trebuie să se realizeze în proiect), cost (în limita bugetului disponibil),timp
(strict timpul disponibil, indicat in proiect). Echi

4. Ce documente şi cine este reponsabil în fiecare etapă a ciclului de proiect.


5. Explicaţi noţiunile: asistenţă externă, asistenţă tehnică, asistenţă oficială
pentru dezvoltare.
6. Care sunt oportunităţile de finanţare oferite de Uniunea Europeană pentru
Republica Modova?
7. Care sunt partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova şi care sunt
domeniile lor de intevenţie?
8. Ce fonduri naţionale de finanţare a proiectelor cunoaşteţi?
9. Explicaţi noţiunile de factori interesaţi şi factori implicaţi. Ce metode de
analiză a factorilor implicaţi cunoaşteţi? Descrieţi una din metode.
10. Care sunt etapele de analiză a arborelui problemei?
11. Care este corelaţia dintre analiza arborelui problemei şi motivarea
proiectului?
12. Care sunt etapele de analiză a arborelul obiectivelor?
13.Explicaţi noţiunile: obiectiv general, obiective specifice, scopul proiectului,
rezultate, activităţi, strategie de intervenţie.
14. Care este importanţa analizei riscurilor unui proiect? După ce criterii se
analizează riscurile unui proiect?
15. Ce este matricea Cadrului Logic? Care sunt componentele obligatorii a
matricei cadrului logic?
16. Ce sunt indicatorii obiectivi de verificare? Ce înţelegeţi prin noţiunea de
sursă de verificare?
17.Ce este diagrama Gant?
18.Ce trebuie să cunoască aplicantul la elaborarea bugetului unui proiect?
19. Care sunt paşii de implementare a unui proiect?
20. Care este diferenţa dintre monitorizarea şi evaluarea unui proiect?
21. Enumeraţi şi descrieţi paşii de monitorizare şi evaluare a unui proiect.
22. Ce înţelegeţi prin noţiunea de durabilitate a proiectului.
23. Enumeraţi şi descrieţi instrumentele ce asigură vizibilitatea proiectului.
24. Enumeraţi şi descrieţi tipurile de rapoarte elaborate.
25. Ce este fişa de proiect?
26. Care este rolul echipei de management a proiectului?

Tatiana Şaptefraţi,
Doctor, conferenţiar universitar

S-ar putea să vă placă și