Sunteți pe pagina 1din 12

METODA „CIORCHINELE”

Pornind de la etimologia termenului de „metodă”


(ce provine din grecescul methodos și se traduce prin
cale care duce spre), metoda didactică poate fi definită
ca fiind „modalitatea de acțiune cu ajutorul căreia elevii,
sub îndrumarea cadrului didactic sau în mod
independent, însușesc cunoștințe, își formează priceperi
și deprinderi, atitudini, aptitudini, concepții despre lume
și viață”.

Conceptul pedagogic de metodă didactică definește o acțiune cu funcție


(auto)reglatorie proiectată conform unui program care anticipează o suită de operații
care trebuie îndeplinite în vederea atingerii unui rezultat determinat.
Într-o societate modernă aflată în plină
evoluție, caracterizată prin mobilitate economică, politică
și culturală, este nevoie de o educație dinamică, formativă,
în care profesorul modern lucrează împreună cu elevii săi,
cooperează în vederea reușitei învățării și creează un
parteneriat pentru atingerea obiectivelor propuse dar și a
unui standard cât mai înalt în educație.

Dacă în școala tradițională accentul cădea pe acțiunea de predare (rolul central


revenind profesorului), școala modernă plasează în centrul ei elevul care își îmbogățește,
consolidează, corectează și transformă experiența cognitivă, cu scopul perfecționării,
profesorului revenindu-i sarcina de a-l activa cognitiv-afectiv-motivațional-atitudinal
având în vedere următoarele aspecte:
posibilitățile intelectuale ale elevilor;
nivelul învățării anterioare;
posibilitățile de angajare în activități ale elevilor;
înclinațiile acestora;
formele de activare a elevilor;
tipul de lecție;
raportarea la celelalte elemente ale instruiri.

În concluzie, așa cum afirma J. Bruner în lucrarea sa, Pentru o teorie a instruirii:
„A instrui pe cineva într-o disciplină nu înseamnă a-l face să înmagazineze în minte
asemenea rezultate, ci a-l învăța să participe la procesul care face posibilă crearea de
cunoștințe”.
Ciorchinele

A. NOȚIUNI GENERALE

Este o metodă de brainstorming neliniară, folosită individual sau în grup,


care stimulează găsirea conexiunilor dintre idei;
Este o tehnică de predare-învățare care-i
încurajează pe elevi să gândească liber, deschis și creator;
Este o modalitate de a construi asociații noi de idei
sau de a releva noi sensuri ale ideilor date;
Este o tehnică de căutare a căilor de acces spre
propriile cunoștințe și convingeri, evidențiind modul propriu de
a înțelege o anumită temă, un anumit conținut;
Este o metodă care stimulează găsirea conexiunilor dintre idei, îi ajută pe
elevi în corelarea cunoștințelor, ierarhizarea și sistematizarea acestora;
este o activitate eficientă de scriere, care îi determină să lucreze și pe cei
mai puțin motivați în toate etapele cadrului de predare – învățare- evaluare sau numai în
una dintre ele;

Drept urmare, această metodă modernă are o multitudine de efecte formative:

 La nivel cognitiv:
 stimulează valorificarea cunoștințelor și convingerilor personale;
 captează atenția elevilor;
 dezvoltă gândirea liberă;
 stimulează creativitatea.

 La nivel atitudinal:
 stimulează o atmosferă de emulație între participanți;
 stimulează motivația elevilor pentru a participa la activitate;
 contribuie la formarea capacității de autocunoaștere și autoevaluare, prin
comparația cu ceilalți participanți.

B. TEHNICA

Realizarea unui ciorchine presupune parcurgerea următorilor pași:


I. scrierea unui cuvânt sau o propoziție – nucleu în mijlocul tablei;
II. scrierea cuvintelor, sintagmelor care se produc în legătură cu tema pusă în
discuție:
III. legarea cuvintelor sau ideilor produse de cuvântul, sintagma sau propoziția –
nucleu inițială, prin trasarea unor linii care evidențiază conexiunile dintre idei;
IV. scrierea tuturor ideilor până la expirarea timpului alocat.
C. ETAPE
Elaborarea unui ciorchine se face respectând următoarele etape:
• Comunicarea sarcinii de lucru
• Activitate individuală.
• Activitate în perechi/grup
• Activitate frontală:

D. REGULI DE RESPECTAT

 Scrieți toate ideile care vă vin în minte


 Nu faceți judecăți de valoare asupra ideilor produse
 Nu vă preocupați de forma a ceea ce scrieți, de ortografie sau de
punctuație
 Nu limitați numărul ideilor sau a conexiunilor între acestea
 Nu vă opriți din scris decât după expirarea timpului alocat.

E. ANALIZA SWOT (construiește pe punctele tari, elimină punctele slabe, exploatează


oportunitățile, îndepărtează amenințările)

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


• Încurajează elevii să gândească liber și să • Productivitatea unor elevi poate
stimuleze conexiunile de idei; scădea atunci când trebuie să
• Oferă noi sensuri ideilor însuşite anterior; răspundă la întrebările suplimentare
• Caută căi de acces spre propriile cunoştinţe, care pot apărea.
evidenţiind propria înţelegere a unui
conţinut;
• Iese în evidenţă modul propriu de a înţelege
o temă anume;
• Realizează asocierea ideilor noi şi relevă noi
sensuri ale ideilor.
• Se poate combina cu alte metode şi
procedee;
• Poate fi introdusă în diferite etape ale unei
activităţi;
• Este foarte potrivită în cadrul unei lecţii de
recapitulare şi sintetizare a cunoştinţelor
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
• Participarea întregii clase la realizarea • Numirea participanţilor la analiza
ciorchinelui este o provocare şi determină o răspunsurilor poate crea o atmosferă
întrecere în a demonstra asimilarea corectă tensionată.
şi completă a cunoştinţelor.
PROIECT DIDACTIC

Data: 16.12.2021
Clasa: a IX – a
Efectiv elevi: 24
Propunători: BORDEANU LARISA, CORFA ALEXANDRA, LEUSTEAN DIANA,
MIRON LAURA, SAPARIUC ADRIANA, VASILIU CARMEN
Modulul II: Economia întreprinderii
Unitatea de învățare: Tipuri de unități economice
Tema: Tipologiile unității economice
Tipul lecției: De recapitulare a cunoștințelor

Unitatea de rezultate ale învățării (URÎ 4): Organizarea activităților unităților economice
Cunoștințe Abilități Atitudini

4.1.2. Descrierea tipurilor 4.2.2. Diferențierea tipurilor de unități 4.3.2 Argumentarea avantajelor
de unități economice, economice, după criteriile date și dezavantajelor diferitelor
după criteriile date tipuri de unități economice într-
un mod independent și
responsabil

Obiective operaționale:

 Cognitive: La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:


OC1: să descrie tipurile de unități economice după criteriile date;
OC2: să diferențieze tipurile de unități economice după criteriile date;
OC3: să se exprime corect și logic din punct de vedere economic.

 Afective:
OA1: să manifeste interes și să participe activ la lecție;
OA2: să adopte un comportament independent și responsabil în alegerea tipurilor de
unități economice

 Psihomotorii:
OPM1: să scrie corect și ordonat;
OPM2: să adopte o poziție corectă în bancă.

Strategii didactice: M4: observația


a) metode: M5: CIORCHINELE
M1: explicația
b) mijloace didactice:
M2: conversația
m1: tabla
M3: exercițiul
m2: catalogul
c) forme de organizare a activității: Resurse:
F1: frontală • temporale: 50 de minute
F2: individuală • spaţiale: sala de clasă
F3: pe grupe
m3: caietul

Bibliografie:

1. Bruner J., Pentru o teorie a instruirii, Editura Didactica și Pedagogică, București, 1970
2. Cerghit I., Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii,
Editura Aramis, Bucuresti, 2002
3. Dorin V., Manole M., Brumar C., Economia întreprinderii, manual clasa a IX-a, Editura CD
Press, București, 2018
4. Dulamă M. E., Metodologii didactice activizante – teorie și practică, Editura Cusium, Cluj-
Napoca, 2008
5. Economia întreprinderii, Programa şcolară pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, Anexa
nr. 6 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4457/ 05.07.2016
6. Ionescu, M., Radu I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001
7. Solomon, D.C., Didactica disciplinelor economice, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din
Bacău, 2020, format on line

*** www.edu.ro
Obiective
Etapele operaţio- Conținutul lecției Strategii didactice
Nr. Modalități
lecției nale
crt. de evaluare
Metode și Forme de
Activitate profesor Activitate elevi Mijloace
procedee organizare

Captarea Verifică prezența, ținuta elevilor, disponibilitatea Comunică absenții și se


atenției colectivului clasei pentru începerea orei și explică pregătesc pentru lecție. observarea
1 OPM2 conversația frontală catalogul
modalitatea de lucru pentru etapa următoare. sistematică
(2 minute)

OC1 Profesorul pune întrebări pentru reactualizarea


cunoștințelor dobândite anterior:
Reactualizarea OC2 Își amintesc noțiunile
cunoștințelor Care este definiția întreprinderii? deja predate și răspund frontală și observarea
2 OC3 conversația
la întrebările profesorului. individuală sistematică
(5 minute) OA1 În funcție de ce caracteristici se clasifică unitățile
economice?
OA2
Anunțarea
temei și a tabla
obiectivelor În această oră vom recapitula, din Capitolul 2, Elevii sunt atenți la observarea
3 explicația frontală marker
lecției tipuri de unități economice utilizând o metoda explicațiile profesorului sistematică
modernă: CIORCHINELE. caietul
(3 minute)
Elevii sunt atenți la explicația individuală, Tabla observarea
explicațiile date. pe grupe, sistematică
Recapitulare OC1, OC2 Recapitulare prin Metoda CIORCHINELE: anexa 1 metoda didactica Caietul
frontală
CIORCHINELE
4 (35 minute) OC3, OA1

OA2
Evaluarea Profesorul face aprecieri privind gradul de implicare al Elevii își însușesc explicația
5 performanței elevilor și gradul de realizare a obiectivelor operaționale; aprecierile, se bucură de catalogul frontal Orală
notează elevii care au răspuns pe parcursul lecției. reușite. conversația
(2 minute)
FIȘĂ DE DOCUMENTARE
LECȚIA: Recapitulare „Tipuri de unități economice” prin utilizarea metodei
moderne CIORCHINELE

DEFINIȚIE 1: Întreprinderea constituie un sistem organizat care produce bunuri și


servicii destinate nevoilor de consum ale persoanelor fizice sau juridice, prin
utilizarea resurselor materiale, umane, financiare și informaționale.

DEFINITIE 2: Criteriile de diferențiere a întreprinderilor sunt următoarele:

după forma de proprietate asupra capitalului social și patrimoniului:


= din sectorul public
- Regii autonome:
* armament
* energetică
* exploatarea minelor
* exploatarea gazelor naturale
* poștă
* transport feroviar
- Companii naționale
= din sectorul privat
după natura obiectului de activitate:
= de producție
- agricolă
- industrială
- de construcții
= de comerț
- cu amănuntul
- cu ridicata
- comerț exterior
după apartenenta la una din ramurile de activitate:
= materii prime consumate
- extractive
*minerală
* vegetală
* animală
- prelucrătoare
= producție finită
- bunuri de capital
- bunuri de consum
in funcție de timpul de lucru:
= pentru tot anul
- furnale
- schele petroliere
= sezoniere
- zahăr
- conserve legume și fructe
după mărimea întreprinderii:
= mari
= mijlocii
= mici
după gradul de specializare:
= specializate
- textile
- încălțăminte
- metalurgică
= universale
- șantiere navale
- mecanica fină
= mixte
după tipul producției:
= produse unicat
= de serie
- mică
- mijlocie
- mare
= de masă
de apartenența națională:
= naționale
= multinaționale
= mixte
de statutul juridic:
= S.N.C.
= S.C.S.
= S.C.A.
= S.A.
= S.R.L.
UTILIZAREA METODEI ÎN LECȚIE

EVOCARE

1. Etapa organizatorică:
- profesorul împarte colectivul în 2 grupe a câte 12 elevi
- împarte fiecărei echipe câte o foaie A3 pentru ciorchinele final
- în mijlocul tablei, profesorul încadrează într-un cerc sintagma unitățile
economice.

2. Comunicarea sarcinii de lucru:


* Pornind de la noțiunile recapitulate în prima parte a lecției, legat de criteriile de
diferențiere ale unităților economice, aveți sarcina de a realiza o schemă cu tipurile de
întreprinderi
* Lucrați individual timp de zece minute.
* Scrieți cuvântul - cheie în mijlocul unei foi goale și încercuiți-l, la fel cum am făcut
eu pe tablă cu expresia „tipologia întreprinderii”.
* Scrieți toate cuvintele sau sintagmele care vă vin în minte despre tipul de unități
economice, încercuiți-le și legați-le prin linii de cuvântul-cheie sau de cuvintele scrise
ulterior pentru a evidenția conexiunile pe care le intuiți sau credeți că există între ele.
* Când scrieți aceste cuvinte respectați regulile următoare:
– Scrieți toate ideile care vă vin în minte.
– Nu faceți judecăți de valoare asupra ideilor produse.
– Nu vă preocupați de forma a ceea ce scrieți, de ortografie sau de punctuație.
– Nu limitați numărul ideilor sau a conexiunilor între acestea.
– Nu vă opriți din scris decât după expirarea timpului alocat.

3. Activitate individuală:
* În prima etapa veți lucra individual
* Aveți la dispoziție 10 minute. Succes!

4. Activitate pe grupe:
* Timpul a expirat. Prezentați colegilor de echipă ciorchinele realizat și completați-
l cu informațiile primite de la ei.
* Aveți alocate 10 minute. Vă rog să țineți cont și de faptul că în ultimele 2 – 3
minute trebuie să realizați ciorchinele final pe foaia A 3 repartizată.

5. Activitate frontală:
* Vom completa ciorchinele pe tablă.
* Fiecare echipă va oferi informațiile sarcinii alocate iar cealaltă grupă poate aduce
adăugiri dacă sunt de părere că informațiile nu sunt complete sau corecte.

S-ar putea să vă placă și