Sunteți pe pagina 1din 14

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E nr._______

din ____________________________________
Chișinău

privind aprobarea proiectului de lege


pentru modificarea unor acte normative

Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru


modificarea unor acte normative.

PRIM-MINISTRU Natalia GAVRILIȚA

Contrasemnează

Ministru al finanțelor Dumitru BUDIANSCHI

Ministrul justiției Sergiu LITVINENCO

1
Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
L EGE
cu privire la modificarea unor acte normative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. - Legea fondului rutier nr.720/1996 (republicată în Monitorul Oficial al


Republicii Moldova, 2010, nr.247-251, art.753) se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1:
alineatul (2) cuvântul ”locale” se substituie cu textul ”drumuri de interes raional
(municipal)”;
alineatul (22) cuvântul ”locale” se substituie cu textul ”drumuri de interes raional
(municipal)”;
2. La articolul 2 alineatul (1) litera b) va avea următorul cuprins:
”b) taxe rutiere percepute conform legislației fiscale, cu excepția taxei pentru
folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova;”

Art. II. - Codul fiscal nr.1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii


Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după
cum urmează:

1. La articolul 5 punctul 28) litera e) va avea urm[torul cuprins:


,,e) codul personal (IDNP) atribuit persoanei fizice cetăţean străin sau apatrid, iar în
cazul lipsei codului personal (IDNP) atribuit conform cadrului de reglementare în vigoare
de către autoritatea competentă, codul fiscal reprezintă seria şi numărul (fără spaţii) al
paşaportului persoanei respective din ţara de origine atribuit, valabil la momentul atribuirii
codului fiscal de către Serviciul Fiscal de Stat. În cazul modificării datelor, Serviciul Fiscal
de Stat va ajusta datele din Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat”.
2. La articolul 20:
se introduce litera d8) cu următorul cuprins:
„d8) plăţile suportate de angajator pentru vaccinarea salariaților împotriva SARS-CoV-
2”;
litera z17) va avea următorul cuprins:
„z17) venitul din anularea sau recuperarea cheltuielilor, veniturile din reducerea sau
anulare provizioanelor, pentru care nu s-a acordat deduceri în scopuri fiscale.”
3. La articolul 24 alineatul (19) și alineatul (192), după textul „angajatului,” se
completează cu textul „studenților stagiari și/ sau în formare,”.
4. La articolul 24 alineatul (192) cuvintele „şi au fost reţinute” se substituie cu textul
„şi/sau au fost reţinute”.
2
5. Articolul 271 va avea următorul cuprins:
„Articolul 271.
„(1) Agenţii economici care pe parcursul anului fiscal, în conformitate cu prevederile
legislaţiei cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, obţin sau li se retrage titlul
de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei au dreptul la deducere în scopuri
fiscale a cheltuielilor privind amortizarea şi reparaţia mijloacelor fixe conform art.261
pentru perioada aplicării regimului de impozitare stabilit în prezentul titlu.
(2) Pentru agenţii economici cărora le-a fost retras titlul de rezident al parcului pentru
tehnologia informaţiei, valoarea amortizabilă a mijloacelor fixe este egală cu valoarea
contabilă ajustată cu suma din reevaluarea şi deprecierea acestora, anterior recunoscute, la
începutul lunii următoare celei în care a fost retras titlul de rezident al parcului pentru
tehnologia informaţiei.”
6. La articolul 33:
alineatul (1), cifrele „25200” se substituie cu cifrele „27000”;
alineatul (2), cifrele „30000” se substituie cu cifrele „31500”;
7. La articolul 34, cifrele „18900” – se substituie cu cifrele „19800”.
8. La articolul 35:
alineatul (1), cifrele „4500” se substituie cu cifrele „9000”, iar cifrele „18900” se
substituie cu cifrele „19800”.
9. Se introduce articolul 514 cu următorul cuprins:
„Articolul 514.
Sînt scutite de impozit pe venit sursele financiare ale administraţiei parcului pentru
tehnologia informației prevăzute la art.6 alin.(3) din Legea nr. 77/2016 cu privire la
parcurile pentru tehnologia informaţiei.”.
10. La articolul 542 alineatul (3) se introduce litera i) cu următorul cuprins:
„i) venitul din restabilirea creanței compromise, decontate anterior la cheltuieli.”
11. Articolul 70 se expune în următoarea redacţie:
,,Articolul 70. Dispoziţii generale privind divizarea surselor de venit ale nerezidenţilor
(1) Întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte:
a) în venitul obţinut în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din
munca prin contract (acord) de muncă și/sau oricare alt venit obținut și/sau generat de
sursele de venit din Republicii Moldova, indiferent dacă veniturile sunt primite în
Republica Moldova sau în afara ei;
b) în venitul peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau
din munca prin contract (acord) de muncă.
(2) Dacă prezentul capitol nu prevede altfel, la determinarea venitului impozabil al
nerezidenților:
a) se va ţine cont numai de veniturile specificate în art. 70 lit. a);
b) se va permite deducerea numai a acelor cheltuieli, care vizează direct venitul
menţionat la lit.a), supus impunerii în Republica Moldova.”
12. Articolul 71 alineatul (1):

3
prima propoziţie va avea următorul cuprins: ,,Venituri ale nerezidenţilor obţinute
şi/sau generate de sursele de venit prezente pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent
dacă veniturile sunt primite în Republica Moldova sau în afara ei, se consideră:”.
litera a) se abrogă;
la litera b), după textul „informaţionale,” se introduce textul „inclusiv cele
desfășurate prin intermediul platformelor electronice, on-line”.
13. Articolul 72 va avea următorul cuprins:
,,Articolul 72. Venitul obţinut peste hotarele Republicii Moldova
Se consideră venitul obţinut peste hotarele Republicii Moldova venitul ce nu ţine de
activitatea desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova și/sau generat de sursele de venit
de pe teritoriul Republicii Moldova”.
14. La articolul 95 alineatul (2) litera f), textul „Legii nr.589/1995” se substituie cu
textul „Legii nr.104/2020”.
15. La articolul 103 alin.(1) pct.10), cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii şi
Protecţiei Sociale” se substituie cu cuvintele „Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale” .
16. La articolul 108 alineatul (9) cuvântul „insolvabilitate” se completează cu textul „ ,
cu excepția bunurilor imobiliare,”, iar în final se completează cu un enunț, cu următorul
cuprins:
„Pentru bunurile imobiliare, data obligației fiscale se stabilește conform alineatului
(3) al prezentului articol.”
17. La articolul 115 alineatul (2) litera c), textul „predării (transmiterii) mărfurilor
cumpărătorului (beneficiarului), eliberării facturii fiscale sau la data la care se efectuează
plata, parțial sau în întregime, în funcție de ce are loc mai înainte” se substituie cu textul
„de 25 a lunii următoare celei în care a apărut obligația fiscală.”;
18. La Anexa nr.1 la titlul IV:
la poziția tarifară „240210000” textul „41%” se substituie cu textul „41%, dar nu mai
puţin de 959 lei” aferent anului 2022, și respectiv „41%, dar nu mai puţin de 1103 lei”
aferent anului 2023.
la poziția tarifară „240290000” textul „41%” se substituie cu textul „41%, dar nu mai
puţin de 959 lei” aferent anului 2022, și respectiv „41%, dar nu mai puţin de 1103 lei”
aferent anului 2023.
după poziția tarifară „381700800” se introduce poziția tarifară „382499” cu următorul
cuprins:

382499 Cartușe și rezerve pentru țigarete litru - 1957 lei 2055 Lei
electronice; preparate destinate
utilizării în cartușe și rezerve pentru
țigarete electronice

19. În tabelul al doilea din Anexa nr.2 la Titlul IV, după cuvintele „Autoturism de
lux” se introduce textul „cu excepția mijloacelor de transport importate în scopuri
medicale, clasificate la pozițiile tarifare pentru 8702 şi 8703; pentru stingerea incendiilor,

4
clasificate la poziţia tarifară 870530000; pentru curăţarea străzilor, împrăştiat materiale,
colectarea deşeurilor, clasificate la poziţia tarifară 8705.”;
20. La articolul 163 alineatul (6) textul „indicat pe versoul buletinului de identitate”
se substituie cu textul „(IDNP) atribuit conform cadrului de reglementare în vigoare de
către autoritatea competentă”.
21. La articolul 187 se introduce alineatul (23) cu următorul cuprins:
„(23) Termenul de depunere a dărilor de seamă fiscale în cazul decesului
conducătorului agentului economic, care a fost și unicul fondator sau deținea cel puțin 50%
din fondul statutar al entitătii, se extinde în baza certificatului de deces, pînă la data de 10 a
lunii următoare celei în care a fost finalizată procedura de desemnare a custodiei masei
succesorale.”
22. La articolul 202 alineatul (1) litera g) după cuvinte „Serviciul Fiscal de Stat” se
completează cu textul „şi/sau Casa Naţională de Asigurări Sociale”.
23. La articolul 277 alineatul (1) litera a) va avea următorul cuprins:
„(a) proprietari ai bunurilor imobiliare la situația de la 1 ianuarie a anului fiscal în
curs.”
24. La articolul 280 alineatul (1) litera a 1) după cuvintele „agricole cu” se introduc
cuvintele „sau fără”.
25. La articolul 281:
alineatele (2) și (21) se abrogă;
la alineatul (4) primul enunț se exclude.
26. La articolul 2811 alineatul (1) al doilea enunț se exclude.
27. La articolul 282:
alineatul (1) textul „existente și/sau dobîndite pînă la data de 25 septembrie inclusiv a
anului fiscal în curs,” se exclude;

alineatul (11) textul „existente și/sau dobîndite pînă la data de 31 mai inclusiv a
anului fiscal în curs,” se exclude;
alineatele (4) și (41) se abrogă;
28. La articolul 286 textul „15 iunie a anului fiscal în curs, iar în cazul bunurilor
imobiliare dobîndite după 31 mai a anului fiscal în curs – cel tîrziu pînă la 1 februarie a
anului următor anului fiscal de gestiune” se substituie cu textul ”30 aprilie a anului fiscal în
curs”;
29. La articolul 288:
punctul 11) se abrogă;
punctul 3) va avea următorul cuprins:
„3) Cota taxei locale – cotă ad valorem în procente din baza impozabilă a obiectului
impunerii ori sumă absolută, stabilită de autoritatea administraţiei publice locale la
adoptarea bugetului local respectiv.”
punctul 17) va avea următorul cuprins:
„17) Parcaj – loc special amenajat, utilizat pentru staţionarea temporară a unităţilor
de transport şi autorizat de autoritatea administrației publice locale.”.
30. La articolul 289 alineatul (2), litera n) va avea următorul cuprins:
5
„n) taxa pentru parcaj;”.
31. La articolul 290:
litera n) va avea următorul cuprins:
„n) taxa pentru parcaj – persoanele juridice sau fizice posesoare de autovehicule, care
utilizează parcajul;”;
la litera p), textul „înregistrate în calitate de proprietar al bunului imobil cu destinaţie
locativă (casă de locuit, apartament)” se substituie cu cuvintele „înscrise la adresa
declarată ca domiciliu”.
32. La articolul 291 alineatul (1):
litera b) textul „ , cu excepţia loteriilor organizate prin intermediul sistemelor de
comunicaţii electronice” se abrogă;
litera n) va avea următorul cuprins:
„n) la taxa pentru parcaj – locul de parcaj special amenajat pe domeniul public şi
autorizat de autoritatea administraţiei publice locale, utilizat pentru staţionarea unităţii de
transport pe un anumit termen;”.
33. Articolul 292:
la alineatul (1), după textul „privind taxele locale,” se introduce textul „cu excepţia
celei stipulate la art.291 lit.n),”;
la alineatul (2), cuvintele „Cota concretă a” se substituie cu cuvântul „Cota”
34. La articolul 293:
alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
„(1) Calculul taxelor enumerate la art.291, cu excepţia celor stipulate la lit.k), n) şi p)
se efectuează de către subiecţii impunerii, în funcţie de baza impozabilă şi de cotele
acestora.
(2) Calculul taxelor stipulate la art.291 lit.k), n) şi p) se efectuează de către organele
împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale.”.
la alineatul (3), cifrele „289” se substituie cu cifrele „291".
35. La articolul 294, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Taxele locale specificate la art.289 lit.k), n) şi p) pot fi achitate nemijlocit
organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale.”.
36. Articolul 297:
la alineatele (5) şi (6) partea introductivă, cuvintele „cotele concrete ale” se substituie
cu cuvântul „cotele”;
la alineatul (7), după textul „lit. k)” se introduce textul „ , n)”;
la alineatul (8), cuvintele „La stabilirea cotelor concrete ale" se substituie cu
cuvintele „La stabilirea cotelor”;
la alineatul (9), cuvintele „la stabilirea cotelor concrete ale” se substituie cu cuvintele
„la stabilirea cotelor”;
la alineatul (10), cuvintele "stabilirea cotelor concrete ale" se substituie cu cuvintele
"stabilirea cotelor".
37. Articolul 298:
la alineatul (1), după textul „lit. k)” se introduce textul „ , n)”;
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
6
„ (2) Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxelor locale
stipulate la art.289 lit.k), n) şi p), revine organelor împuternicite de autorităţile
administraţiei publice locale.”.

38. Anexa la titlul VII va avea următorul cuprins:

Taxele locale, termenele lor de plată şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale

Denumirea taxei Baza impozabilă a Unitatea de măsură Termenele de


obiectului impunerii a cotei plată a taxei şi de
prezentare a
dărilor de seamă
fiscale de către
subiecţii
impunerii şi
organele
împuternicite

1 2 3 4

a) Taxă pentru Numărul mediu scriptic Lei anual pentru Trimestrial, pînă la
amenajarea trimestrial al salariaţilor şi, fiecare salariat şi/sau data de 25 a lunii
teritoriului suplimentar: fondator al imediat următoare
întreprinderii trimestrului
– în cazul întreprinderilor individuale, al gestionar
individuale şi gospodăriilor gospodăriei ţărăneşti
ţărăneşti (de fermier) (de fermier), de
– fondatorul întreprinderii asemenea membrii
individuale, fondatorul şi acesteia şi/sau pentru
membrii gospodăriilor fiecare persoană ce
ţărăneşti (de fermier); desfăşoară activitate
profesională în
– în cazul persoanelor care sectorul justiţiei
desfăşoară activitate
profesională în sectorul
justiţiei – numărul de
persoane abilitate prin lege
pentru desfăşurarea activităţii
profesionale în sectorul
justiţiei

b) Taxă de Venitul din vînzări ale % Trimestrial, pînă la


organizare a bunurilor declarate la licitaţie data de 25 a lunii
licitaţiilor şi sau valoarea biletelor de imediat următoare
loteriilor pe loterie emise trimestrului
teritoriul unităţii gestionar
administrativ-
teritoriale

c) Taxă de plasare Venitul din vînzări ale % Trimestrial, pînă la

7
(amplasare) a serviciilor de plasare şi/sau data de 25 a lunii
publicităţii difuzare a anunţurilor imediat următoare
(reclamei) publicitare prin intermediul trimestrului
serviciilor cinematografice, gestionar
video, prin reţelele telefonice,
telegrafice, telex, prin
mijloacele de transport, prin
alte mijloace (cu excepţia TV,
internetului, radioului, presei
periodice, tipăriturilor), cu
excepţia amplasării
publicităţii exterioare

d) Taxă de Venitul din vînzări ale % Trimestrial, pînă la


aplicare a produselor fabricate cărora li data de 25 a lunii
simbolicii locale se aplică simbolica locală imediat următoare
trimestrului
gestionar

e) Taxă pentru Unităţile de comerţ şi/sau de Lei anual pentru Trimestrial, pînă la
unităţile prestări servicii care fiecare unitate de data de 25 a lunii
comerciale şi/sau corespund activităţilor expuse comerţ şi/sau de imediat următoare
de prestări servicii în anexa nr.1 la Legea prestări servicii trimestrului
nr.231/2010 cu privire la gestionar
comerţul interior

f) Taxă de piaţă Suprafaţa terenului pieţei şi a Lei anual pentru Trimestrial, pînă la
clădirilor, construcţiilor a fiecare metru pătrat data de 25 a lunii
căror strămutare este imediat următoare
imposibilă fără cauzarea de trimestrului
prejudicii destinaţiei lor gestionar

g) Taxă pentru Venitul din vînzări ale % Trimestrial, pînă la


cazare serviciilor de cazare prestate data de 25 a lunii
de structurile cu funcţii de imediat următoare
cazare trimestrului
gestionar

h) Taxă balneară Venitul din vînzări ale % Trimestrial, pînă la


biletelor de odihnă şi data de 25 a lunii
tratament imediat următoare
trimestrului
gestionar

i) Taxă pentru Numărul de unităţi de Lei lunar pentru Trimestrial, pînă la


prestarea transport fiecare unitate de data de 25 a lunii
serviciilor de transport, în funcţie de imediat următoare
transport auto de numărul de locuri trimestrului
călători pe gestionar
teritoriul
municipiilor,
8
oraşelor şi satelor
(comunelor)

j) Taxă pentru Suprafaţa parcării Lei anual pentru Trimestrial, pînă la


parcare fiecare metru pătrat data de 25 a lunii
imediat următoare
trimestrului
gestionar

k) Taxă de la Numărul de cîini aflaţi în Lei anual pentru Conform


posesorii de cîini posesiune pe parcursul unui fiecare cîine, în condiţiilor stabilite
an funcţie de numărul de de autoritatea
cîini aflaţi în administraţiei
posesiune publice locale

n) Taxă pentru Locul de parcaj Lei pentru fiecare loc Conform


parcaj de parcaj condiţiilor stabilite
de autoritatea
administraţiei
publice locale

p) Taxă pentru Numărul de persoane fizice Lei lunar pentru Conform


salubrizare înscrise la adresa declarată ca fiecare domiciliat condiţiilor stabilite
domiciliu, în funcţie de înscris la adresa de autoritatea
apartament şi bloc sau casă la respectivă administraţiei
sol publice locale

q) Taxă pentru Suprafaţa feţei (feţelor) Lei anual pentru Trimestrial, pînă la
dispozitivele dispozitivului publicitar fiecare metru pătrat data de 25 a lunii
publicitare imediat următoare
trimestrului
gestionar

 
Notă: În lipsa obiectului impunerii în perioada gestionară, nu se prezintă dare de seamă
fiscală.

39. La articolul 352 alineatul (10), textul „lit.a)” se exclude.

Art. III. – Articolul 4 alineatul (6) din Legea nr. 1417/1997 pentru punerea în
aplicare a Titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, ultimul alineat
după textul „lit.a),” se completează cu textul „lit.b),”.

Art. IV. - Legea Fondului de susținere a populației nr. 827/2000 (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2000, nr. 65–67, art. 460), cu modificările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
La articolul 4:
alineatul (1) litera c), se abrogă;
9
alineatul (2) litera c) se abrogă;
alineatul (3) și alineatul (4), textul „lit. a)–c)” se substituie cu textul „lit. a) și b)”.
La articolul 51 alineatul (1) textul „lit. a)–c)” se substituie cu textul „lit. a) și b)”.

Art. V. – Legea nr.1056/2000 cu privire la punerea în aplicare a Titlului VI din


Codul fiscal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din
08.02.2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 4:
alineatul (2) textul „1 ianuarie 2022” se substituie cu textul „1 ianuarie 2024”;
alineatul (7):
litera a) al doilea enunț se exclude;
la litera b), textul „15 iunie a anului fiscal în curs, iar în cazul terenurilor dobîndite
după 31 mai inclusiv a anului fiscal în curs – cel tîrziu pînă la 1 februarie a anului următor
anului fiscal de gestiune” se substituie cu textul „30 aprilie a anului fiscal în curs”;
la litera c) al doilea enunț se exclude.
alineatul (9), litera a) și b) vor avea următorul cuprins:
„a) persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de
întreprinzător calculează de sine stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare,
pornind de la valoarea contabilă a bunurilor imobiliare conform situaţiei din 1 ianuarie a
anului fiscal în curs, și prezintă Serviciului Fiscal de Stat calculul impozitului pe bunurile
imobiliare pînă la data de 25 septembrie inclusiv a perioadei fiscale respective, cu achitarea
impozitului la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii, nu mai tîrziu de 25
septembrie a anului curent. Calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă
utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condițiile
stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal.”;
„b) pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, calcularea
sumei anuale a impozitului pe bunurile imobiliare și perfectarea avizelor de plată a
impozitului se efectuează, conform instrucțiunii aprobate de Guvern, de către serviciile de
colectare a impozitelor și taxelor locale ale primăriilor. Avizele de plată a impozitului pe
bunurile imobiliare se înmînează subiecților impunerii cel tîrziu pînă la 30 aprilie a anului
fiscal în curs. Persoanele menționate achită impozitul pe bunurile imobiliare, conform
locului de amplasare a bunurilor imobiliare, la bugetele locale, conform amplasării
obiectelor impunerii, nu mai tîrziu de 30 iunie a anului respectiv.”.

Art. VI. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 (republicat în


Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 54:
alineatul (3) se completează cu un enunț, cu următorul cuprins:
„La solicitarea justificată a deținătorului antrepozitului vamal, autorizația poate fi
prelungită pe un termen de pînă la 2 ani, conform procedurilor stabilite de Serviciul
Vamal.”.

10
2. La articolul 1953 alineatul (1) pct.3) va avea următorul cuprins:
„3) respectarea legislaţiei vamale şi a dispoziţiilor fiscale.
Condiţia dată se consideră îndeplinită în cazul în care:
(a) nu există nici o decizie a unei autorităţi administrative sau judiciare care să
concluzioneze că una dintre persoanele descrise la litera (b) a comis, în cursul ultimilor
trei ani, încălcări grave sau repetate ale legislaţiei vamale sau ale dispoziţiilor fiscale în
legătură cu activitatea sa economică; precum şi dacă
(b) niciuna dintre următoarele persoane nu are un cazier care conţine infracţiuni
în legătură cu activitatea sa economică, inclusiv cu activitatea economică a solicitantului,
dacă este cazul:
- solicitantul;
- angajatul sau angajaţii responsabili de domeniul vamal al solicitantului; şi
- persoana sau persoanele împuternicite să îl reprezinte pe solicitant sau care
exercită controlul asupra gestiunii acestuia; încălcare gravă a legislaţiei vamale sau
fiscale, în sensul prezentului articol, sunt faptele ce constituie:
- contravenţie vamală cu răspundere materială, prevăzută de art.231 pct.l), 2), 4),
5), 6), 61), 7), 9), 13), 14), 18), 19) din Codul vamal, ce cauzează un prejudiciu mai mare
de 100 000 lei;
- contravenţie cu răspundere contravenţională din Codul contravenţional,
prevăzute de art.287 alin.(10), (101), (11), la care valoarea obiectului contravenţiei
depăşeşte 100 000 lei;
- contravenţii cu răspundere contravenţională din Codul contravenţional,
prevăzute de art.287 alin.(12), (14), (15), ce cauzează un prejudiciu mai mare de 100
000 lei;
- încălcare fiscală aferentă TVA care a dus la diminuarea şi/sau eschivarea mai
mare de 100 000 lei pe perioada unui an calendaristic;
- încălcare fiscală aferentă accizului; încălcare repetată este comiterea unei
încălcări a legislaţiei vamale sau fiscale, care sunt identice sau similare în ceea ce
priveşte natura acestora.
Infracţiuni legate de activitatea economică a solicitantului, în sensul prezentului
articol, sunt faptele ce constituie: infracţiuni economice, informatice, din domeniul
telecomunicaţiilor, corupţie, contra mediul, securităţii publice şi a ordinii publice din
Codul penal.
Ca excepţie, Serviciul Vamal poate decide altfel dacă determină, în baza
informaţiilor şi datelor disponibile, că aceste încălcări au o importanţă redusă în raport
cu numărul sau amploarea operaţiunilor vamale, precum şi nu creează suspiciuni cu
privire la buna-credinţă a solicitantului.

Art.VII. – La articolul 4 alineatul (65) din Legea nr. 1054/2000 pentru punerea în
aplicare a titlului IV din Codul fiscal (Republicat: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, ediţie specială din 08.02.2007), cuvintele ,,aflate în stoc la momentul depistării

11
încălcărilor menţionate” se substituie cu textul: ,, cu aplicarea scutirii de accize în baza
alin.(6¹), pentru care nu au fost îndeplinite cerințele stabilite în prezentul alineat”.

Art. VIII. – La articolul 10 alineatul (11) din Legea nr. 1569/2002 cu privire la
modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către
persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189, art. 1416) se
abrogă.
 
Art. IX. – La articolul 12 alineat (2) din Legea privind finanțele publice locale
nr.397/2003 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.384–395,
art.612), textul „50%” se substituie cu textul „100%”.

Art. X. – Articolul 2873 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.


218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78–84, art.
100), cu modificările ulterioare, va avea următoarea redacție:
„Articolul 2873. Încălcarea regulilor privind vinieta
(1) Aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a vehiculului neînmatriculat în
Republica Moldova fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai
mică de 7 zile
se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale.
(2) Aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a vehiculului neînmatriculat în
Republica Moldova fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai mare
de 7 zile dar de pînă la 180 de zile, inclusiv
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale.
(21) Aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a vehiculului neînmatriculat în
Republica Moldova fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai mare
de 180 de zile
se sancţionează cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale.
(3) Săvîrşirea repetată, în cursul aceluiași an calendaristic, a contravenţiei prevăzute
la alin.(1) de către o persoană sancţionată deja pentru această contravenţie
se sancţionează cu amendă de la 78 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei
fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(4) Săvîrşirea repetată, în cursul aceluiaşi an calendaristic, a contravenţiei prevăzute
la alin.(2) și alin.(21) de către o persoană sancţionată deja pentru această contravenţie
se sancţionează cu amendă de la 78 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei
fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(5) Aplicarea şi executarea sancţiunii contravenţionale nu absolvă contravenientul de
executarea obligaţiei pentru a cărei neîndeplinire a fost aplicată. În acest caz,
contravenientul achită vinieta conform anexei nr.21 la titlul IX din Codul fiscal, inclusiv în
mărimea stabilită pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile, precum şi pentru
perioadele incomplete ce urmează după primele 180 de zile.

12
Art. XI. - (1) Prin derogare de la prevederile articolului 56 alineatul (2) din Legea
nr.100/2017 cu privire la actele normative, prevederile prezentei legi intră în vigoare la 01
ianuarie 2022.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

13
14

S-ar putea să vă placă și