Sunteți pe pagina 1din 20

DREPT EXECUŢIONAL CIVIL

TITLURILE EXECUTORII

lect. univ. dr. Paul POP


Noţiunea de „titlu executoriu”
❖ este înscrisul (instrumentum probationis) care, alcătuit în
conformitate cu prevederile legii de către organul competent,
permite punerea în executare silită a creanţei pe care o constată;
❖ forța executorie este un efect al înscrisului (în sensul de
intrumentum probationis)
❖ executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu
executoriu
❖ numai legea poate conferi unui înscris forță executorie; este lipsită
de orice eficienţă juridică o eventuală clauză contractuală prin care
părţile ar stabili că înscrisul constatator al actului încheiat constituie
titlu executoriu;
❖ este originalul înscrisului căruia legea îi recunoaşte caracterul exe-
cutoriu, iar în cazul hotărârilor judecătorești, copia legalizată a
hotărârii;
❖ normele prin care sunt instituite titluri executorii (mai exact prin
care se conferă forţă executorie anumitor categorii de înscrisuri)
2 sunt norme de procedură;
Categoriile de titluri executorii

❖ sunt enumerate limitativ de art. 632 alin. (2) C.proc.civ., după cum
urmează:

➢ hotărârile judecătorești, respectiv hotărârile executorii


prevăzute de art. 633 C.proc.civ., hotărârile cu executare
provizorie, hotărârile definitive;

➢ orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în
executare.

3
HOTĂRÂRILE JUDECĂTOREŞTI ŞI CELE EMISE
DE ALTE ORGANE CU ACTIVITATE
JURISDICŢIONALĂ

4
Hotărârile judecătoreşti

5
Categoriile de hotărâri susceptibile de a fi
executate silite
❖ hotărârile instanţelor judecătoreşti pronunţate în materie civilă, inclusiv în
materie de conflicte de muncă, în materie de contencios administrativ, cele
pronunţate în procesele penale când statuează asupra unor pretenţii civile
(despăgubiri, cheltuieli de judecată), cele prin care părţile sunt obligate la
plata unor amenzi fără caracter penal (administrative, judiciare etc.);

❖ hotărârile pronunţate în materie necontencioasă judiciară;

❖ există și hotărâri judecătoreşti care nu sunt susceptibile de executare silită

❖ pot fi puse în executare (pot constitui titluri executorii) următoarele


categorii de hotărâri:
➢ hotărârile executorii;
➢ hotărârile definitive;
➢ hotărârile cu executare provizorie.

6
Hotărârile executorii.
art. 633 C.proc.civ.

❖ hotărârile date în apel, dacă prin lege nu se prevede altfel;

❖ hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, ori cele în


legătură cu care părţile au convenit să exercite direct recursul,
potrivit art. 459 alin. (2) C.proc.civ.;

❖ hotărârea executorie poate fi pusă în executare, chiar dacă este


atacată cu recurs, însă instanţa de control judiciar va putea dispune
suspendarea executării în condiţiile art. 484 alin. (2)-(7) C.proc.civ.;

7
Hotărâri definitive:
art. 634 alin. (1) C.proc.civ.
❖ hotărârile care nu sunt supuse apelului şi nici recursului;
❖ hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, neatacate cu
recurs;
❖ hotărârile date în primă instanţă, care nu au fost atacate cu apel;
❖ hotărârile date în apel, fără drept de recurs, precum şi cele
neatacate cu recurs;
❖ hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluţionat
fondul pricinii;
❖ orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs;

❖ hotărârea rămasă definitivă poate fi pusă în executare dacă este


atacată cu o cale extraordinară de atac de retractare; totuşi, atât în
cazul contestației în anulare, cât și al revizuirii, executarea poate fi
suspendată de instanţa care urmează să soluţioneze calea de atac,
în condițiile art. 507 şi art. 512 C.proc.civ.
8
Hotărârile cu executare provizorie.
art. 448-449 C.proc.civ.

❖ hotărârile de primă instanţă, în cazurile în care legea prevede în


mod expres că acestea se bucură de executare provizorie, de drept
sau judecătorească

❖ indiferent de felul executării provizorii, cel interesat poate solicita,


potrivit art. 450 C.proc.civ., suspendarea ei fie odată cu apelul, fie în
tot cursul instanţei de apel

9
Hotărârile arbitrale

10
Hotărârile arbitrale

❖ indiferent de modul de organizare a arbitrajului, hotărârea arbitrală


este obligatorie pentru părţi din momentul comunicării ei părţilor

❖ din acelaşi moment, hotărârea arbitrală este şi definitivă şi poate fi


pusă în executare silită întocmai ca şi o hotărâre judecătorească

❖ hotărârile arbitrale pot fi puse în executare, chiar dacă sunt atacate


cu acţiunea în anulare, însă curtea de apel învestită cu soluţionarea
acţiunii în anulare va putea dispune suspendarea executării în
condiţiile art. 612 C.proc.civ.

11
Hotărârile străine

12
Hotărârile străine pronunţate într-un alt stat
membru al Uniunii Europene
❖ Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 12 decembrie 2012 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi
executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială
➢ constituie dreptul comun în materia recunoaşterii şi executării într-un stat
membru a hotărârilor pronunţate în materie civilă şi comercială în alt stat
membru;
➢ a fost înlăturată procedura recunoaşterii efectelor hotărârilor pronunțate în alt
stat membru și suprimată procedura exequatur-ului
❖ Regulamente speciale:
➢ Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 - în materie matrimonială şi în materia răspun-
derii părinteşti,
➢ Regulamentul (CE) nr. 4/2009 - în materia obligaţiilor de întreţinere;
➢ Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 - procedura europeană a somaţiei de plată;
➢ Regulamentul (CE) nr. 861/2007 - procedura europeană cu privire la cererile cu
valoare redusă;
➢ Regulamentul (CE) nr. 805/2004 privind crearea unui titlu executoriu european
pentru creanţele necontestate;
➢ Regulamentul (UE) nr. 650/2012 - actelor autentice în materie de succesiuni şi
privind crearea unui certificat european de moştenitor.
13
Hotărârilor străine pronunţate în alte state decât
statele membre ale Uniunii Europene

❖ normele de drept internaţional privat român, respectiv de


art. 1094-1110 C.proc.civ.

❖ în măsura în care prin tratatele internaţionale la care România este


parte sau prin legi speciale nu se prevede altfel.

14
TITLURILE EXECUTORII CARE NU SUNT
EMISE DE ORGANE CU ACTIVITATE
JURISDICŢIONALĂ

15
Înscrisurile autentice

❖ constituie titluri executorii în cazurile anume prevăzute de lege

❖ exemple:
➢ titlurile executorii notariale emise în condiţiile legii [art. 638
alin. (1) pct. 3 C.proc.civ.];
➢ actul autentificat de notarul public care constată o creanţă
certă, lichidă şi exigibilă; în lipsa originalului, titlul executoriu îl
poate constitui duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul
din arhiva notarului public [art. 639 alin. (1) C.proc.civ.].

16
Titlurile de credit

❖ cambia

❖ biletul la ordin

❖ cecul

❖ alte titluri de credit, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în legea


specială

17
Contractele de asistenţă juridică

❖ contractul de asistenţă juridică, legal încheiat, este titlu executoriu


[art. 30 alin. (5) din Legea nr. 51/1995];

18
Titluri executorii prevăzute de Codul civil

❖ contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură (art. 1798


C.civ.)

❖ contractul de locaţiune încheiat pe durată determinată [art. 1809 alin. (2) şi


(3) C.civ.]

❖ contractele de arendare (art. 1845 C.civ.)

❖ contractul de comodat (art. 2157 C.civ.)

❖ contractul de împrumut de consumaţie (art. 2165 C.civ.)

❖ contractul de ipotecă şi contractul de gaj valabil încheiate constituie titluri


executorii (art. 2431 şi art. 2494 C.civ.).

19
Înscrisurile sub semnătură privată.
art. 641 C.proc.civ.

Condiții cumulative:

❖să existe un text de lege special care să prevadă în mod expres


caracterul executoriu al înscrisului

❖să îndeplinească cerințele prevăzute de legea specială;

❖să fie înregistrat într-un registru public;

20