Sunteți pe pagina 1din 7

LICEUL TEORETIC, GRĂDINIȚA CU PP ȘI PN STEP BY STEP, LICURICI

COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE PLOIEȘTI


JUDEŢUL PRAHOVA JUDEŢUL PRAHOVA
Director, Director,
Prof. Rusu Marilena Rozalia Prof. Înv. Preșcolar Olteanu Mariana

ECO PROVOCAREA

PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN


CONCURS DE CREAȚIE ARTISTICO - PLASTICĂ

Domeniul ecologie şi protecţia mediului

EDIŢIA I
CAEJ 2020, POZIȚIA 100
IANUARIE 2020 – IUNIE 2020

Coordonatori proiect:
Prof. înv. preșcolar: Vasile Georgeta
Prof. înv. primar: Musteață Daniela –Maria
REGULAMENTUL CONCURSULUI

CONDIȚII DE PARTICIPARE: Se pot înscrie la concurs preșcolari și elevi din


învățământul primar din țară și din străinătate. Concursul se desfășoară cu participare directă și
indirectă.
Înscrierea la concurs a preșcolarilor/elevilor se va face pâna la data de 12.04.2020, fără să se
perceapă taxă de participare, cheltuielile cu organizarea concursului fiind suportate de instituțiile
organizatoare şi de partenerii acestora.
Concursul va avea două secţiuni:
- pictură (pentru preșcolari, clasele pregătitoare, I se acceptă și desen)
- colaj
Creaţiile plastice vor avea ca temă: ,,ECO PROVOCAREA” – temă ecologică şi vor fi
realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport A4. Lucrările vor fi așezate în folie de plastic
pentru a nu se deteriora.
Concursul se desfășoară:
 Cu participare directă: preșcolarii, elevii claselor P-IV din județul Prahova, aparținând
grădinițelor/școlilor aflate la mică distanță de unitățile organizatoare;
 Cu participare indirectă: preșcolarii, elevii din ciclul primar din județ, din alte județe și din
străinătate

Participare directă:
Concursul se desfășoară sâmbătă, 25 aprilie 2020, între orele 9.30-11.00.
Fiecare grădiniță/școală va desemna câte un cadru didactic coordonator care va face
înscrierea în proiect a unității de învățământ, prin completarea fişei de înscriere și trimiterea ei la
adresa de e-mail ecoprovocarea@yahoo.com
În fişa de înscriere vor fi trecute numele şi prenumele preșcolarilor/elevilor, grupa/clasa,
profesor coordonator, precum şi secţiunea la care participă.
Un cadru didactic poate înscrie maximum 3 preșcolari/elevi.
Preșcolarii/Elevii participanţi vor fi prezenţi la grădinița/școala organizatoare la ora 9.00.
Concursul va începe la ora 9.30. Durata probelor de concurs este de 90 minute. Fiecare
preșcolar/elev va trebui să aducă materialele necesare pentru realizarea lucrării (acuarele, pensule,
lipici, materiale necesare pentru colaj), grădinița/școala organizatoare pune la dispoziție suportul de
hârtie, recipiente pentru apă.
Evaluarea lucrărilor se va face în intervalul 11:00-17:00.
Afişarea rezultatelor, la sediul şcolii/grădiniței pe site-ul școlii/grădiniței până pe data de
28.04. 2020.
Participare indirectă:
Înscrierea participanţilor se va realiza până în data de 12 aprilie 2020 (data poştei), prin
expedierea lucrărilor, a fişei de înscriere, a acordului de parteneriat (semnat, parafat, cu număr de
înregistrare, în 2 exemplare) şi a unui plic autoadresat şi timbrat (valoare 3 lei) la adresele mai
jos menționate. Plicul autoadresat va fi returnat împreună cu acordul de parteneriat, diplomele și
adeverinţele de participare.
Adresele pentru expedierea lucrărilor:
Pentru preșcolari:
GRĂDINIȚA CU PP ȘI PN STEP BY STEP LICURICI, PLOIEȘTI,
STR. ARINULUI, NR 2, JUD PRAHOVA,
cu mențiunea ”Pentru concursul ECO PROVOCAREA”, (prof. înv preșcolar Vasile Georgeta)

Pentru școlari (clasele P-IV):


LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE,
STR. PRINCIPALĂ, FN, JUD PRAHOVA,
cu mențiunea ”Pentru concursul ECO PROVOCAREA”, (prof. înv primar Musteață Daniela -
Maria)
Un cadru didactic poate înscrie maxim 3 creaţii plastice ale preșcolarilor/elevilor. Pe verso,
în partea dreaptă, jos, se va lipi o etichetă după următorul model:

Numele şi prenumele preșcolarului/elevului

Grupa/Clasa
Titlul lucrării
Grădinița/Școala
Județul
Numele şi prenumele cadrului didactic
Adresa de e-mail a cadrului didactic

* Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.


* Vor fi descalificate lucrările în care se observă intervenţia adulţilor sau cele în care se
folosește tehnica computerizată.
* Deciziile echipei de jurizare sunt definitive și nu pot face obiectul vreunei contestații.

Evaluarea creațiilor artistico – plastice va fi realizată de către o comisie formată din cadre
didactice specializate şi reprezentanţi ai partenerilor în perioada 1 mai- 14 mai 2020. Se vor urmări:
originalitatea, acuratețea, imaginația și autenticitatea lucrărilor.
Se vor acorda premii și menţiuni, pe fiecare nivel de vârstă în parte, numărul premiilor
reprezentând 25% din totalul elevilor participanți și diplome de participare pentru toţi elevii.
Cadrele didactice vor primi diplome de participare și adeverințe. Nu se vor acorda premii în obiecte
sau bani.
Rezultatele obţinute de preșcolari/ elevi vor fi transmise prin email cadrelor didactice
coordonatoare din fiecare unitate. Diplomele și adeverințele se vor expedia prin poștă pănă la
începutul lunii iunie 2020, la adresele indicate de îndrumători în fişa de înscriere.
După etapa de jurizare a lucrărilor, în luna iunie, se vor organiza expoziții cu lucrările
preșcolarilor/elevilor în incinta unităților de învățământ organizatoare, în incinta Primăriei Comunale
Filipeștii de Pădure și în incinta Bibliotecii Comunale, Filipeștii de Pădure.

PROMOVAREA SI MEDIATIZAREA CONCURSULUI:


- Expoziţie la Grădinița cu PP și PN Step by Step, Licurici, Ploiești;
- Expoziţie la Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure;
- Expoziţie la Primăria Comunei Filipeștii de Pădure (Sala de Consiliu);
- Articole în presa locală;

Persoane de contact:
Prof.înv.preșcolar: Vasile Georgeta – email: gvasile88@yahoo.com
Telefon: 0727871209
Prof.înv.primar: Musteață Daniela - Maria – email: instdanutza@yahoo.com
Telefon: 0763092929
Anexa 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN

Concursul judeţean „ECO PROVOCAREA” 

EDIŢIA I, poziția 100


Ianuarie 2020 – iunie 2020
 
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător :
…………………..................................................................................................
Profesia: ……………………………………………………………...................
Unitatea de învățământ……………..……………………………………………
Localitatea:.....................................................................................................
ADRESA la care veţi primi diplomele (localitate, stradă, număr, bloc, scară,
apartament, județ, cod poștal): …………............…………………..................
………………………………………………………………………………......
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Adresa de e-mail ..........................................................................................


Numărul de telefon al partenerului .................................................................

Nr.  Numele şi prenumele Clasa/ Titlul lucrării


Crt. elevilor/preșcolarilor Grupa
Pictură/ Desen Colaj

1.    

2.    

3.    

Semnătura cadrului didactic,


Anexa 2

Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure Grădinița cu PP și PN Step by Step, Ploiești


Str. Principală, FN Str. Arinului, Nr 2
Tel./Fax 0244/386102 Tel/Fax. 0244 534 762
Loc. Filipeștii de Pădure, Județul Prahova Loc. Ploiești, Județul Prahova
Nr..................... din .................. Nr. …......… din ..................…..

Şcoala……………………...…...................…
Str....................................................................
Tel/fax.............................................................
Loc…………………………………………..
Județul……………………….……………...
Nr. ……......… din ..................…................

ACORD DE PARTENERIAT
CONCURSUL JUDEŢEAN
“ECO PROVOCAREA”
EDIȚIA I/ Înscris CAEJ 2020, poziția 100

Încheiat astăzi............................. între următoarele instituţii prin reprezentanţii săi legali:

 GRĂDINIȚA CU PP ȘI PN STEP BY STEP, LICURICI, PLOIEȘTI, Jud. Prahova,


reprezentată prin profesor OLTEANU MARIANA, în calitate de Director și prof. înv. preșcolar
VASILE GEORGETA în calitate de Coordonator activități proiect

 LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE, Jud. Prahova, reprezentată


prin profesor RUSU MARILENA ROZALIA, în calitate de Director și prof. înv. primar
MUSTEAȚĂ DANIELA - MARIA în calitate de Coordonator activități proiect

și

 ........................................................................................................................................................,
localitatea..............................….......………..….......….............,judeţul........................, reprezentată
prin director.........................................................respectiv ...................................................................
..........................................................................................................................în calitate de partener
Prezentul acord urmăreşte realizarea în bune condiţii a obiectivelor propuse în cadrul
proiectului, asigurarea unui climat favorabil de colaborare în cadrul Concursului judeţean “Eco
Provocarea”.
1. Reprezentanţii de mai sus ai Grădiniței cu PP și PN Step by Step, Ploiești
Liceului Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure
- întocmesc documentaţia pentru lansarea proiectului educaţional;
- coordonează şi monitorizează proiectul;
- realizează expoziţii cu lucrările elevilor;
- mediatizează activităţile desfăşurate în cadrul proiectului prin: apariţii mass-media, site-uri de
specialitate;
- trimit diplome elevilor/preșcolarilor şi cadrelor didactice la sfârşitul fiecărei etape a proiectului.
2. Unitatea de învățământ………………………………………………………..........……
- desfăşoară activităţi respectând temele şi termenele propuse de coordonatorii proiectului;
- trimit în timp util coordonatorilor de proiect datele cerute pentru înscriere, acordul de
parteneriat, plicurile autoadresate şi lucrările realizate de elevi.

3. Dispoziţii finale:
Prezentul acord de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga activitate de
realizare a obiectivelor comune convenite, pentru anul școlar 2019-2020.
Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte
ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol
va transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective.

Coordonatori proiect:
- prof. înv. preșcolar Vasile Georgeta
- prof. înv. primar Musteață Daniela –Maria

Liceul Teoretic, Grădinița cu PP și PN Step by Step,Licurici Grădinița/Școala


Comuna Filipeștii de Pădure Ploiești ................................
Director, Director, Director,
Prof. Rusu Marilena Rozalia Prof. Olteanu Mariana Prof. ...................

S-ar putea să vă placă și