Sunteți pe pagina 1din 10

EVALUARE INIȚIALĂ

GRUPA MIJLOCIE ALBINUȚELE


ANUL ȘCOLAR 2021-2022

1
Evaluarea inițială s-a desfășurat în primele săptămâni ale anului școlar 2021-2022, și are scopul de verifica nivelul de cunoștinte
acumulate în anul școlar trecut, a copiilor din grupa mijlocie „Albinuțele”. Pornind de la Fișa de apreciere a progresului am stabilit comportamentele pe
care le vom urmări în această perioadă și tipurile de activități pe care le vom desfășura. Evaluarea am realizat-o sub forma unor sarcini de lucru care au
vizat toate domeniile de dezvoltare, încercând să evităm utilizarea fișelor de lucru.
Evaluarea am realizat-o prin aplicarea de probe orale și practice, probe ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi individual şi
frontal. Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul a două săptămâni în perioada 13.09 - 24.09.2021, acestea fiind aplicate unui număr de
23 de copii, din totalul de 30 înscriși,.Am avut în vedere faptul că jocul este activitatea fundamentală a copiilor de vârstă mică şi de aceea activităţile le-
am prezentat şi desfăşurate sub formă de joc, astfel încât copiii să nu sesize efortul intelectual, ci să se simtă motivaţi în realizarea cât mai eficientă a
sarcinilor. De asemenea, am respectat particularităţile de vâstă şi individuale, motiv pentru care ne-am raportat la fiecare copil în parte şi nu pe el la
colectiv.

EVALUARE INIŢIALĂ
2
GRUPA MIJLOCIE῎B῎

Grupa mijlocie - ,,Albinuțele”


An școlar: 2020 – 2021
Educatoare:

Domeniul Temă/ Mijloc de realizare


experiențial Obiective operaționale Itemi de evaluare Punctaj Procent

-să recunoască personajele și să - recunoaște personajele, făcând apel la


DLC – 1.,,Recunoaște personajul” spună din ce poveste fac parte imaginile prezentate de către educatoare= 3p 5 – 6p = CA
Educarea Joc didactic -să formuleze răspunsuri 3 – 4p = CD
Limbajului utilizând termenii noi, pornind de la - formulează propoziții utilizând termenii 1 – 3p = NS
modelul dat de educatoare noi=3p
-să răspundă în propoziții la
întrebările educatoarei 72% CA –18copii
20% CD –5 copii
2. „Ce povești ne 8% NS – 2 copii
amintim ?”
Joc didactic

5 – 6p = CA
3 – 4p = CD
1 – 3p = NS

1. ,,Să ne amintim ce -să numere în șir crescător în limitele - numără crescător în limitele 1 – 3 =2p 5 – 6p = CA
DȘ– 3 – 4p = CD
Activități
am învățat” 1 – 3; - compară grupele de obiecte (de la grupa cu 1 – 3p = NS
Fișă de lucru -să realizeze și să compare grupele mai puține elemente la grupa cu mai multe
matematice
de obiecte prin apreciere globală elemente)
(mai multe / mai puține); =2 p

3
-să raporteze numărul la cantitate;
5 – 6p = CA 60% CA - 15 copii
3 – 4p = CD 28% CD - 7 copii
2.,,Balonul fermecat” -să recunoască piesele - recunoaște figurile geometrice cu toate 1 – 3p = NS 12% NS - 3 copii
Fișă de lucru geometrice(patrat, cerc); atributele =3 p
-să descrie piesele geometrice cu - descrie piesele geometrice, utilizând
ajutorul atributelor (roșu, mare, mic negația în exprimare= 3 p
etc.) - coloreaza corespunzător gormele
geometrice (roșu, albastru)

3.

1. ,,Ce știi despre?” -să denumească animalele și să - denumește viețuitoare și descrie cel puțin 3
5 – 6p = CA
Joc didactic descrie caracteristici ale acestora caracteristici ale acestora =3 p 3 – 4p = CD
DȘ - (părțile corpului, hrană, expresii - grupează imagini după criteriul dat =3 p 1 – 3p = NS
Cunoașterea
onomatopeice);
-să clasifice animalele după mediul
mediului 60% CA - 15 copii
în care trăiesc;
28% CD - 7 copii
12% NS - 3 copii
2. ,,Când se întâmplă?” -să recunoască caracteristici ale
Joc didactic anotimpurilor; - denumește anotimpul reprezentant în
-să sorteze imaginile anotimpului imagine =3 p
denumit de educatoare; - identifică cel puțin 3 elemente specifice 5 – 6p = CA
3 – 4p = CD
anotimpului prezentat = 3 p 1 – 3p = NS

DOS –
Educație 1. „Cum trebuie să ne - să denumească comportamentele - enumeră cel puțin două trăsături
pentru comportăm la grădiniță?” adecvate caracteristice pe baza faptelor =3 p
societate convorbire -să asocieze faptele bune și faptele -asociază fapta cu răsplata primită (personaj
mai puțin bune neascultător - mâncată de vulpe) =3p 5 – 6p = CA 92% CA – 23 copii
3 – 4p = CD 4% CD – 1 copil
1 – 3p = NS 4% NS – 1 copil

4
DOS –
Activități ,,Colier pentru mama” - să utilizeze corect materialele - recunoaște și mânuiește corect materialele
Colaj folosite în activitate; puse la dispoziție pentru diverse tehnici de
practice
-să respecte regulile și indicațiile lucru (lipire)
primite; - respectă regulile și indicațiile primite 92% CA – 23 copii
- să lipească merele din hârtie - lipește corect mărgele pe hârtie 5 – 6p = CA 4% CD – 1 copil
colorată pe Copacul Toamnei; 3 – 4p = CD 4% NS – 1 copil
1 – 3p = NS

DEC-
Activități 1. ,,Baloane colorate” -să folosească culoarea în realizarea -pictează respectând tehnica sugerată
artistico- Pictură prin ștampilare compoziției plastice ca element de -respectă indicațiile educatoarei
plasctice limbaj plastic; 5 – 6p = CA
-să utilizeze diverse culori în 3 – 4p = CD
realizarea lucrări; 1 – 3p = NS

2. 92% CA – 23 copii
4% CD – 1 copil
4% NS – 1 copil

5 – 6p = CA
3 – 4p = CD
1 – 3p = NS

5
DEC - 1.Cântece pentru copii -să audieze cu interes cântecele - ascultă cu atenție cântecul
5 – 6p = CA
Educație audiție – deprinderea de a pentru copii; - reproduce un fragment muzical din cântec 3 – 4p = CD
muzicală audia un cântec -să reproducă relativ corect din punct 1 – 3p = NS
de vedere muzical cântecul;

2.Bună dimineața, draga -să asculte cu atenție și să-și -ascultă cu atenție și reține versurile 92% CA – 23 copii
4% CD – 1 copil
grădiniță! însușească linia ritmico – melodică a cântecului 4% NS – 1 copil
cântec – deprinderea de a cântecelor; -își coordonează mișcările respectând ritmul
cânta în colectiv -să-și coordoneze mișcările în și textul cântecului 5 – 6p = CA
conformitate cu ritmul și textul 3 – 4p = CD
cântecului; 1 – 3p = NS

6
DPM- 1. „Mergi la jucărie” -să execute corect mișcările - execută corect mișcările
Educație deprinderea motrică de diferitelor segmente ale corpului; - execută corect deprinderea motrică de bază
fizică bază – mers organizat cu -să execute corect deprinderea 5 – 6p = CA
diferite poziții de brațe motrică de bază (mers organizat cu 3 – 4p = CD
diferite poziții de brațe); 1 – 3p = NS

92% CA – 23 copii
4% CD – 1 copil
4% NS – 1 copil

5 – 6p = CA
3 – 4p = CD
1 – 3p = NS

Notă:
* Comportamentele vor fi selectate în funcție de tema activității, din fisele de evaluare pe nivele de vârsta (conf. MECTS);
** Comportament atins ( CA)
Comportament în dezvoltare ( CD )
Comportament care necesită sprijin ( NS )

7
RAPORT EVALUARE INIŢIALĂ

Evaluarea initiala reprezinta o componenta esentiala a procesului instructiv educativ din gradinita , fara de care cadrele didactice nu ar putea
constata progresele fiecarui copil in parte si ale grupei in ansamblu . Pe langa functiile de masurare , de diagnosticare si de prognozare , un rol important
al evaluarii initiale este stabilirea demersului didactic din perioada urmatoare , care urmareste in primul rand socializarea copiilor .

Evaluarea am realizat-o prin aplicarea de probe orale , scrise , practice , probe ce au fost aplicate atat in activitatile de grup cat si individuale si
frontal. Probele de evaluare initiala au fost aplicate pe parcursul primelor 2 saptamani al anului scolar, unui numar de 23 copii si comportamentele
urmarite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare.
1.Domeniul limbă și comunicare - Educarea limbajului
Obiective urmărite:
- să pronunțe corect vocale și grupe de consoane
- să recunoască personajele din poveștile studiate
- să povesteasca un text cu ajutorul imaginilor, respectand ordinea cronologica a actiunilor .
In urma evaluarii am constatat un progres , atât în ceea ce privește volumul vocal cât și exprimarea. Copiii înțeleg și utilizează corect structurile verbale.
Majoritatea se exprimă corect, redau conținutul unor povești utilizând calitățile expresive ale limbajului oral și corporal.
S-au remarcat si copii care prezinta deficiente de vorbire cu diferite grade de dificultate .
Măsuri recuperatorii:
- muncă individuală
- jocuri și exerciții pentru corectarea vorbirii
- intervenția logopedului
2. Domeniul stiinte
A. Activități matematice
Obiective urmărite:
- să grupeze obiecte după un criteriu dat (formă, mărime , culoare)
- să compare grupele de obiecte prin asociere globală (multe, putine)
- să numere și să construiască grupe de obiecte în limitele 1 – 3
- să recunoasca cifrele in limitele 1 – 3
La toți copiii s-a constatat un progres în ceea ce privește cunoștințele și reprezentările matematice. Toți numără în limitele 1 – 3, însă nu toți raportează
corect numărul la cantitate, iar unii nu recunosc cifrele.Foarte puțini însă gasesc rezolvarea unei probleme sprijinindu-se pe datele exprimate de o
imagine.
Majoritatea recunosc si descriu corect formele geometrice plane: cerc, pătrat, și identifică corect pozițiile spatiale ale obiectelor .
Măsuri recuperatorii
- formarea unor deprinderi de muncă individuală
- activități și jocuri de recunoaștere a cifrelor
8
- diferite jocuri cu conținut matematic
B. Cunoașterea mediului
Obiective urmărite:
- să enumere câteva fructe și legume
- să identifice și să denumească  2-3 animale domestice și sălbatice
- să precizeze mediul în care trăiesc (pădure, casa)
- să grupeze imagini în raport cu 2 – 3 noțiuni generale (animale , fructe)
Copiii și-au îmbogățit cunoștințele referitoare la mediul înconjurător .Descriu , enumeră, clasifică elemente componente ale mediului (plante, animale
observate), însă nu toți adresează întrebări în legatură cu cele observate.
Măsuri recuperatorii:
Copiii vor fi antrenati în activități și jocuri didactice pentru cunoașterea mediului înconjurator (intuirea de către copii a unor caracteristici ale
fenomenelor realității înconjurătoare a cauzalității acestora în vederea formării premiselor conceptiei științifice despre lume.
3 Domeniul om si societate
A .Educatie pentru societate
Obiective urmarite:
- să cunoască numele și prenumele lui și al părinților
- să răspundă la formulele de salut folosite de adulți
- să se comporte civilizat în societate
Majoritatea copiilor accepta și respectă regulile de conviețuire în grup, dar frecvența slaba, sporadica a unor copii a dus la incapacitatea lor de a se
integra în colectiv, de a interacționa cu colegii, de a manifesta spirit cooperant, altruist.
Masuri recuperatorii:
- activitati de cunoasterea propriei persoane si a familiei
- socializarea cu adultii , copii
- jocuri exercitiu de folosirea formulelor de salut
B. Activitate practica
Obiective urmarite:
- sa cunoasca unelte simple de lucru pentru realizarea unei activitati practice
- sa verbalizeze actiuni specifice intreprinse cu unelte de lucru , folosind un limbaj adecvat
Copiii cunosc materialele si uneltele folosite in activitatile practice , dar coordonarea actiunilor ambelor maini nu este perfectionata , nu finalizeaza
lucrarile , nu verbalizeaza actiunile specifice .
Masuri recuperatorii:
- formarea unor deprinderi de muncă individuală
- antrenarea copiilor în activități de verbalizare a acțiunilor întreprinse
- stimularea și încurajarea copiilor
4 Domeniul estetic creativ
A. Educație muzicală
Obiective urmărite:
9
- să cânte în colectiv, în grupuri mici și individual cântece pentru copii
- sa execute mișcările sugerate de textul jocurilor muzicale
Majoritatea copiilor interpretează corect cântecele, respectând tonul și semnalul de început. Aproape toți diferentiază timbrul sunetelor din mediul
înconjurator, însă nu suficient pe cele muzicale și mai ales nu diferentiază durata acestora. Toți execută mișcările sugerate de textul cântecului sau
jocurilor muzicale interpretat, dovedind un simt ritmic bine dezvoltat. Nu toți cânta deodată la unison, nu respectă ritmul.
Masuri recuperatorii:
- antrenarea copiilor în jocuri muzicale și interpretarea cântecelor în colectiv și în grupuri mici
B. Educație artistico – plastică
Obiective urmărite:
- să compună în mod original și personal spațiul plastic
- să recunoască culorile: roșu, galben, albastru, verde, portocaliu , . .etc.
Sau realizat progrese în ceea ce privește mânuirea corectă a instrumentelor de lucru și în compunerea spațiului plastic. S-a observat, totusi, o rigiditate a
mâinii, copiii nu au formate deprinderile de a utiliza corect pensula, nu respectă toate etapele de lucru la modelaj, iar foarte puțini reușesc să descrie
lucrările în mod obiectiv.
Masuri recuperatorii:
- muncă individuală
- activități și jocuri de recunoașterea a culorilor
- diferite activități în care să folosim tehnici de lucru
5. Domeniul psiho - motric
Educati fizică
Obiective urmărite:
- să cunoască și să răspundă motric la o comanda dată
- să execute corect mișcările diferitelor segmente ale corpului
- să execute corect exerciții de mers, alergare, săritură
Aproape toți copiii execută corect deprinderile motrice învățate și reușesc să le utilizeze corect în diferite contexte, de asemenea execută miăcări care
necesită orientare spațială și temporală. În general copiii cunosc regulile de igienă a efortului fizic, însă nu le respecta (nu alearga cu gura închisă);
deprinderile motrice sunt în formare, iar unii copiii nu respectă regulile jocurilor în care sunt implicați.
Masuri recuperatorii
- activități de respectare a regulilor de igienă, a regulilor jocurilor
- activități de dezvoltare a deprinderilor motrice, de a respecta comenzile
Constatările prezentate evidențiază progresul realizat de copii în ceea ce privește nivelul de cunoștințe, priceperi și deprinderi și abilități însușiite, deci o
evoluție în ceea ce privește dezvoltarea fizică și intelectuală.
Rezultatele evaluării inițiale ne-au asigurat datele necesare pentru stabilirea unor obiective accesibile, pentru elaborarea unei planificări a activităților
instructiv - educative care să țină cont de datele culese, utilizarea acestor mijloace, metode, tehnici de lucru care să formeze copiilor priceperile și
deprinderilor de bază, necesare integrării active în activitățile educaționale din învățământul preșcolar.

10