Sunteți pe pagina 1din 238

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ ” OCTAV BĂNCILĂ” – IAȘI

PROFESOR : MARCU ALINA VERONICA

SEMESTRUL I: (13.09.2021- 20.12.2021 ) 15 săptămâni


Unitatea de învațare: Bine te-am regăsit,școală!
Perioada : 3 săptamani ( I, II ,III)

Săptămâna: 13. 09- 17. 09. 2021

Ziua/ Competen Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


Data te - detalieri- -instrumente-
specifice

Activități integrate
DP Recapitularea noţiunilor -jocuride identificare și denumirea Resurse materiale: -observare 13.09
învăţate la clasa trãsãturilor fizice fișe de lucru, postituri, sistematică
pregătitoare: -desenarea conturului corpului jucãrii și obiecte diferite, - evaluare
Cine sunt eu? -discuții în perechi sau în grupuri mici etc. orală/evaluare
Trăsături fizice pe baza desenelor și poveștilor despre individuală, de
Schema corporală: alcătuirea pãrțile corpului și rolul acestora Resurse procedurale: grup
şi denumirea părţilor -jocuri pentru recunoașterea Metode: conversația
corpului copiilor,pe baza enumerãrii euristicã, explicaþia, munca - temă de lucru
Obiecte şi activităţi zilnice de trãsãturilor fizice relevante independentã, jocul în clasă
igienă personală -jocuri de identificare a obiectelor de didactic („Mã cunosc - inter-evaluare
Emoţii de bază denumite prin igienã personal și explicarea modului bine!”,„Actorul -auto-evaluare
cuvinte (bucurie, tristeţe, de folosire a acestora sensibil”,studii de caz
frică, furie) în activităţi / - jocuride cunoaștere/intercunoaștere -Poveste cu oameni buni și
contexte -realizarea unei etichete cu datele oameni certați cu legea-/
familiare proprii metode activ-participative -
Reguli de comunicare în -identificarea necesității de a păstra observare, analizã imagini,
activitatea şcolară lucrurile proprii fără a le strica/ situații, cazuri; completare
Comunicarea cu colegii şi crearea poveștii rechizitelor fericite imagini, desene, enunțuri,
cadrele didactice -identificarea obiectului școlar texte,valorificarea
Fiinţe şi obiecte preferate experiențelor anterioare, a
Caracteristicile acestora preferat imaginației în alcãtuirea
Reguli elementare ale noilor -rezolvarea de ghicitori unor enunțuri, mici
rutine specifice activităţii -jocuridetipul,pentru aprecierea povestiri, situații/cazuri,
clasei pregătitoare emoțiilor în diferite situații.) jocuri , realizarea de
Tehnici simple care sprijină -jocuri vizând exprimarea emoțiilor corelații, asocieri
învăţarea -exerciții de identificare a regulilor de Organizare:
Reguli de organizare a comunicare activitate frontală,
învăţării -completarea rãspunsurilor individuală , pe grupe,în
Hobby-uri şi activităţi colegilor ,exprimarea opiniei echipă
preferate personale,criticarea ideii
Portofoliul personal cu -exprimarea prin desen a regulilor de
rezultate/evidenţe ale învăţării comunicare –vorbim pe rând,
ascultãm persoana ,respectãm
programul școlar, ajutãm
colegii ,adresãm întrebãri etc.)
- jocuri de rol-interacțiune personal
sau fizicã:
Se ajutã unii cu ceilalți,se exprimã
politicos(te rog,mulțumesc)/se
întrerup,se lovesc,se împing etc.
-identificarea hainelor adecvate
temperaturii și justificarea alegerilor

CLR Resursemateriale: observare 13.09


1.În drum spre școală - jocuri de rol manual, fişede prezentare, sistematică
2.1 - oferirea unor informaţii despre sine, imagini cu obiecte din clasă,
2.2 despre familie, colegi, despre cu obiecteale şcolarului,
4.1  Salutul activităţile preferate etc., folosind Caiet de lucru (Art activităţiîn
4.2  Prezentareaproprie enunţuri simple Educațional) clasă
 Oferirea unor - exersarea unor formule de adresare, Fișe de lucru (Art
informaţiidespreviaţa de solicitare, de mulţumire, adaptate Educațional)
deşcolar, despre interlocutorului
propriapersoană - relatarea unor evenimente Resurseprocedurale:convers
Semne graficecare intrăîn semnificative din viaţa proprie sau din aţia, explicaţia,
componenţa literelor demână activitatea şcolară/a clasei demonstraţia,
(actualizare) - enumerarea unor reguli de joc, a exersarea,exerciţiul, jocul
unor norme ale clasei didactic
- formularea unor enunţuri simple, Forme deorganizarea
corecte, coerente, referitoare la colectivului:frontală, în
activităţi desfăşurate echipă, în perechi,
- executarea unor elemente grafice individuală
care intră în componenţa literelor de Joc:
mână (actualizare) Ghiceşte care sunt
- confecţionarea unor etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea
zilnică
Jocuri: Cum mă numesc,
Mişcă vântul frunzele,
Desenez şi scriu ce ştiu
MEM Recapitulare - exerciţii de utilizare a unor denumiri Resurse 13.09
1.1 şi simboluri matematice materiale:Matematică și
1.2 - exerciţii de scriere şi numărare cu explorarea mediului, manual
1.3 Amintiri din vacanță pas indicat pentru cls. I, Editura
1.4 - exerciţii de poziţionare a obiectelor Didactică și Pedagogică S.A.;
2.1 în spaţiu Matematică și explorarea
2.2 - exerciţii de identificare a unor forme mediului. Caiet de exerciții și
3.1 geometrice probleme pentru clasa I,
- exerciţii de sortare a unor obiecte, pe semestrul I, Editura Art
baza unui criteriu dat Educațional;Matematică și
- exerciţii de rezolvare de probleme cu explorarea mediului. Fișe
sprijin în imagini date integrate de evaluare
curentă și sumativă, partea I,
Editura Art Educațional;
planşe diverse, tablă
magnetică, magneţi,
numărătoare, riglete, figurine,
atlase, mulaje, culori, coli
albe, coli colorate, colţul
verde al clasei, grădina şcolii
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă, învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul didactic
Forme de organizare a
colectivului:
activitate frontală, activitate
în perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi
independentă
Activitati integrate
CLR 1.În drum spre școală - jocuri de rol Resursemateriale: observare 14.09
- oferirea unor informaţii despre sine, manual, fişede prezentare, sistematică
2.1 despre familie, colegi, despre imagini cu obiecte din clasă,
2.2  Salutul activităţile preferate etc., folosind cu obiecteale şcolarului,
4.1  Prezentareaproprie enunţuri simple Caiet de lucru (Art activităţiîn
4.2  Oferirea unor - exersarea unor formule de adresare, Educațional) clasă
informaţiidespreviaţa de solicitare, de mulţumire, adaptate Fișe de lucru (Art
deşcolar, despre interlocutorului Educațional)
propriapersoană - relatarea unor evenimente
Semne graficecare intrăîn semnificative din viaţa proprie sau din Resurseprocedurale:convers
componenţa literelor demână activitatea şcolară/a clasei aţia, explicaţia,
(actualizare) - enumerarea unor reguli de joc, a demonstraţia,
unor norme ale clasei exersarea,exerciţiul, jocul
- formularea unor enunţuri simple, didactic
corecte, coerente, referitoare la Forme deorganizarea
activităţi desfăşurate colectivului:frontală, în
- executarea unor elemente grafice echipă, în perechi,
care intră în componenţa literelor de individuală
mână (actualizare) Joc:
MM - confecţionarea unor etichete, afişe, Ghiceşte care sunt
AVAP materiale necesare în activitatea
zilnică
Jocuri: Cum mă numesc,
Mişcă vântul frunzele,
Desenez şi scriu ce ştiu
CLR 1.În drum spre școală Resurse materiale: observare 14.09
- jocuri de rol manual, fişe de prezentare, sistematică
2.1 • Salutul - oferirea unor informaţii despre sine, imagini cu obiecte din
2.2 • Prezentarea proprie despre familie, colegi, despre clasă, cu obiecte ale activităţi în
4.1 • Oferirea unor activităţile preferate etc., folosind şcolarului, Caiet de lucru clasă
4.2 informaţii despre viaţa de enunţuri simple (Art Educațional)
şcolar, despre propria - exersarea unor formule de adresare, Fișe de lucru (Art
persoană de solicitare, de mulţumire, adaptate Educațional)
Semne grafice care intră în interlocutorului Resurse procedurale:
componenţa literelor de mână - relatarea unor evenimente conversaţia, explicaţia,
(actualizare) semnificative din viaţa proprie sau din demonstraţia, exersarea,
MM activitatea şcolară/a clasei exerciţiul, jocul didactic
- enumerarea unor reguli de joc, a Forme de organizare a
AVAP unor norme ale clasei colectivului: frontală, în
- formularea unor enunţuri simple, echipă, în perechi,
corecte, coerente, referitoare la individuală
activităţi desfăşurate Joc:
- executarea unor elemente grafice Ghiceşte care sunt
care intră în componenţa literelor de
mână (actualizare)
- confecţionarea unor etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea
zilnică
Jocuri: Cum mă numesc,
Mişcă vântul frunzele,
Desenez şi scriu ce ştiu
Activitati integrate
MEM Amintiri din vacanță…cu - exerciţii de utilizare a unor denumiri Resurse 14.09
părinții şi simboluri matematice - exerciţii e materiale:Matematică și
1.1 scriere şi numărare cu pas indicat - explorarea mediului, manual
1.2 exerciţii de poziţionare a obiectelor în pentru cls. I, Editura
1.3 spaţiu - exerciţii de identificare a unor Didactică și Pedagogică S.A.;
1.4 forme geometrice - exerciţii de sortare Matematică și explorarea
2.1 a unor obiecte, pe baza unui criteriu mediului. Caiet de exerciții și
2.2 dat - exerciţii de rezolvare de probleme pentru clasa I,
3.1 probleme cu sprijin în imagini date semestrul I, Editura Art
Educațional;Matematică și
explorarea mediului. Fișe
integrate de evaluare
curentă și sumativă, partea I,
Editura Art Educațional;
planşe diverse, tablă
magnetică, magneţi,
numărătoare, riglete, figurine,
atlase, mulaje, culori, coli
albe, coli colorate, colţul
verde al clasei, grădina şcolii
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă, învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul didactic
Forme de organizare a
colectivului:
activitate frontală, activitate
în perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi
independentă
MM Cântarea vocală Cântec:La școală a. materiale: casetofon, cd- 14.09
Cântec:Clopoțelul uri, laptop
1. Evaluare- Cântece -reproducerea în grup a cântecelor b. procedurale: conversația,
cunoscute de la clasa însuşite intuitiv, respectând explicația, demonstrația,
pregătitoare sincronizarea exercițiul, jocul
2. Cântarea vocală - joc de recunoaştere a sunetelor c. forme de organizare a
străzii şi ale clasei, a sunetelor din colectivului: frontală,
Cântarea în colectiv -
natură (ciripitul păsărelelor, lătratul individuală,pe grup,
Poziția, emisia naturală, câinelui etc.) evaluare orală
dicția, tonul, semnalul de
început,sincronizarea Colorare de imagini sugerate de cantec
Activitati integrate
CLR 2. În clasă - jocuri de rol de tipul vorbitor – Resurse materiale: observare 15.09
ascultător, folosind păpuşi pe deget, manual, caiet, stilou, sistematică
1.4 •Salutul pe mână, marionete, măşti etc. creioane colorate, Caiet de
2.1 •Oferirea de informaţii despre - jocuri de rol lucru (Art Educațional), activităţi în
3.3 colegii de clasă - oferirea unor informaţii despre sine, Fișe de lucru (Art clasă
4.1 •Reguli de vorbire eficientă: despre familie, colegi, despre Educațional)
4.2 vorbirea pe rând, ascultarea activităţile preferate etc., folosind
interlocutorului, păstrarea ideii enunţuri simple Resurse procedurale:
Semne grafice care intră în - dialoguri în pereche sau în grupuri conversaţia, explicaţia,
componenţa literelor de mână mici pe teme familiare reale sau demonstraţia, exersarea,
(actualizare) imaginate exerciţiul, jocul didactic
- conştientizarea existenţei unor reguli
simple de desfăşurare a schimburilor Forme de organizare a
verbale (salutul, prezentarea scuzelor, colectivului: frontală, în
transmiterea mulţumirilor, formularea echipă, în perechi,
unei cereri, formularea unor întrebări individuală
etc.) care pot determina reuşita
comunicării
- plasarea în spaţiul clasei a unor
jetoane sau afişe care transmit mesaje
(reguli de conduită, aniversări ale
copiilor, mesaje ale copiilor sau ale
profesorului etc.)
- executarea unor elemente grafice
care intră în componenţa literelor de
mână (actualizare)
- organizarea în clasă a unui
colţ/panou, destinat transmiterii unor
mesaje şi informaţii (prin desene,
cuvinte/enunţuri simple şi simboluri)
pe o temă aleasă de copii sau
referitoare la subiectul unui proiect

Activitate transdisciplinară
cântecul Şcolărei şi şcolăriţe, muzica
de Timotei Popovic
Desenez şi scriu ce ştiu
CLR 2. În clasă - jocuri de rol de tipul vorbitor – Resurse materiale: observare 15.09
ascultător, folosind păpuşi pe deget, pe manual, caiet, stilou, sistematică
1.4 •Salutul mână, marionete, măşti etc. creioane colorate, Caiet de
2.1 - jocuri de rol lucru (Art Educațional), activităţi în
3.3 •Oferirea de informaţii - oferirea unor informaţii despre sine, Fișe de lucru (Art clasă
4.1 despre colegii de clasă despre familie, colegi, despre Educațional)
4.2 activităţile preferate etc., folosind
•Reguli de vorbire eficientă: enunţuri simple Resurse procedurale:
vorbirea pe rând, ascultarea - dialoguri în pereche sau în grupuri conversaţia, explicaţia,
interlocutorului, păstrarea mici pe teme familiare reale sau demonstraţia, exersarea,
ideii imaginate exerciţiul, jocul didactic
Semne grafice care intră în - conştientizarea existenţei unor reguli
componenţa literelor de simple de desfăşurare a schimburilor Forme de organizare a
mână (actualizare) verbale (salutul, prezentarea scuzelor, colectivului: frontală, în
transmiterea mulţumirilor, formularea echipă, în perechi,
unei cereri, formularea unor întrebări individuală
etc.) care pot determina reuşita
comunicării
- plasarea în spaţiul clasei a unor
jetoane sau afişe care transmit mesaje
(reguli de conduită, aniversări ale
copiilor, mesaje ale copiilor sau ale
profesorului etc.)
- executarea unor elemente grafice
care intră în componenţa literelor de
mână (actualizare)
- organizarea în clasă a unui
colţ/panou, destinat transmiterii unor
mesaje şi informaţii (prin desene,
cuvinte/enunţuri simple şi simboluri)
pe o temă aleasă de copii sau
referitoare la subiectul unui proiect

Activitate transdisciplinară cântecul


Şcolărei şi şcolăriţe, muzica de
Timotei Popovic
Desenez şi scriu ce ştiu
MEM - exerciţii de utilizare a unor denumiri Resurse materiale: manual, 15.09
1.5. Amintiri din vacanță….cu şi simboluri matematice - exerciţii e caiet de lucru, fişe de lucru,
1.6. bunicii scriere şi numărare cu pas indicat - planşe diverse, tablă
2.1. exerciţii de poziţionare a obiectelor în magnetică, magneţi,
2.2. spaţiu - exerciţii de identificare a unor numărătoare, riglete,
5.1. forme geometrice - exerciţii de sortare figurine, atlase, mulaje,
5.2. a unor obiecte, pe baza unui criteriu culori, coli albe, coli
dat - exerciţii de rezolvare de colorate, colţul verde al
probleme cu sprijin în imagini date clasei, grădina şcolii
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă, învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
AVAP demonstraţia, jocul didactic
Forme de organizare a
colectivului activitate
frontală, activitate în
perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi
independent

Activitati integrate
2. În clasă - jocuri de rol de tipul vorbitor – Resurse materiale: observare 16.09
CLR ascultător, folosind păpuşi pe deget, pe manual, caiet, stilou, sistematică
•Salutul mână, marionete, măşti etc. creioane colorate, Caiet de
1.4 •Oferirea de informaţii - jocuri de rol lucru (Art Educațional), activităţi în
2.1 despre colegii de clasă - oferirea unor informaţii despre sine, Fișe de lucru (Art clasă
3.3 •Reguli de vorbire eficientă: despre familie, colegi, despre Educațional)
4.1 vorbirea pe rând, ascultarea activităţile preferate etc., folosind
4.2 interlocutorului, păstrarea enunţuri simple Resurse procedurale:
ideii - dialoguri în pereche sau în grupuri conversaţia, explicaţia,
Semne grafice care intră în mici pe teme familiare reale sau demonstraţia, exersarea,
componenţa literelor de imaginate exerciţiul, jocul didactic
mână (actualizare) - conştientizarea existenţei unor reguli
simple de desfăşurare a schimburilor Forme de organizare a
verbale (salutul, prezentarea scuzelor, colectivului: frontală, în
transmiterea mulţumirilor, formularea echipă, în perechi,
unei cereri, formularea unor întrebări individuală
etc.) care pot determina reuşita
comunicării
- plasarea în spaţiul clasei a unor
jetoane sau afişe care transmit mesaje
(reguli de conduită, aniversări ale
copiilor, mesaje ale copiilor sau ale
profesorului etc.)
- executarea unor elemente grafice
care intră în componenţa literelor de
mână (actualizare)
- organizarea în clasă a unui
colţ/panou, destinat transmiterii unor
mesaje şi informaţii (prin desene,
cuvinte/enunţuri simple şi simboluri)
pe o temă aleasă de copii sau
referitoare la subiectul unui proiect

Activitate transdisciplinară cântecul


Şcolărei şi şcolăriţe, muzica de
Timotei Popovic
Desenez şi scriu ce ştiu

MEM Amintiri din vacanță….cu - exerciţii de utilizare a unor denumiri Resurse materiale: manual, 16.09
prietenii şi simboluri matematice - exerciţii e caiet de lucru, fişe de lucru,
1.5. scriere şi numărare cu pas indicat - planşe diverse, tablă
1.6. exerciţii de poziţionare a obiectelor în magnetică, magneţi,
2.1. spaţiu - exerciţii de identificare a unor numărătoare, riglete,
2.2. forme geometrice - exerciţii de sortare figurine, atlase, mulaje,
5.1. a unor obiecte, pe baza unui criteriu culori, coli albe, coli
5.2. dat - exerciţii de rezolvare de colorate, colţul verde al
probleme cu sprijin în imagini date clasei, grădina şcolii
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă, învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul didactic
AVAP Forme de organizare a
colectivului activitate
frontală, activitate în
perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi
independent
Activități integrate

CLR 2. În clasă -jocuri de rol de tipulvorbitor – Resursemateriale: observare 17.09


ascultător, folosind păpuşi pe deget, manual, caiet, stilou, sistematică
1.4 pe mână, marionete, măşti etc. creioane colorate, Caiet de
2.1 •Salutul -jocuri de rol lucru (Art Educațional),
3.3 •Oferireadeinformaţii -oferireaunorinformaţiidespre sine, Fișe de lucru (Art activităţiîn
4.1 despre colegiide clasă desprefamilie, colegi, despre Educațional) clasă
4.2 •Regulidevorbire activităţile preferateetc.,folosind
eficientă: vorbirea pe enunţuri simple
rând, ascultarea -dialoguri în perechesauîn grupuri Resurseprocedurale:convers
interlocutorului, mici pe teme familiare reale sau aţia, explicaţia,
păstrarea ideii imaginate demonstraţia,
Semne graficecare intrăîn - conştientizarea existenţei unor exersarea,exerciţiul, jocul
componenţa literelor regulisimple dedesfăşurarea didactic
demână (actualizare) schimburilor verbale(salutul,
prezentareascuzelor, transmiterea
Forme deorganizarea
mulţumirilor, formulareaunei cereri,
colectivului: frontală, în
formulareaunor întrebări etc.)carepot
echipă, în perechi,
determinareuşita comunicării
-plasareaîn spaţiul clasei a unor individuală
jetoanesau afişecaretransmit mesaje
(regulide conduită, aniversăriale
copiilor, mesaje ale copiilor sau ale
profesoruluietc.)
- executareaunor elemente grafice
careintrăîn componenţaliterelor
demână(actualizare)
-organizareaîn clasăaunui
colţ/panou, destinat transmiterii
unor mesaje şi
informaţii(prindesene,
cuvinte/enunţuri simpleşi
simboluri) peo temă aleasăde
copiisau referitoarela subiectul
unui proiect

MM Activitate transdisciplinară cântecul


AVAP Şcolărei şişcolăriţe, muzicadeTimotei
Popovic
Desenez şi scriu ce ştiu
MM Cântarea vocală Cântec: La școală a. materiale: casetofon, cd- 17.09
1.1 Cântec: Clopoțelul uri, laptop
2.1 1. Evaluare- Cântece -reproducerea în grup a cântecelor b. procedurale:
cunoscute de la clasa însuşite intuitiv, respectând conversația, explicația,
pregătitoare sincronizarea demonstrația, exercițiul,
2. Cântarea vocală - joc de recunoaştere a sunetelor jocul
Cântarea în colectiv - străzii şi ale clasei, a sunetelor din c. forme de organizare a
Poziția, emisia naturală, natură (ciripitul păsărelelor, lătratul colectivului: frontală,
dicția, tonul, semnalul de câinelui etc.) individuală,pe grup,
început, incronizarea evaluare orală
Colorarea unor imagini sugerate de
cântec
AVAP
AVAP Materiale și Recapitulare – materiale și 17.09
instrumente:hârtie liniată instrumente folosite în cadrul Hârtie liniată și neliniată Observarea
1.1; disciplinei AVAP; observare, creion grafit, creioane reacţiilor
și
recunoaștere și denumire colorate, cerate, peniță, copiilor pe
neliniată,diverseobiecte,cr
2.2; Când spui zbor, la ce te gândești? - radieră, acuarele, tușuri, parcursul
eiongrafit,creioanecolorat pag. nr. 5 din caietul elevului guașe, tempera, hârtie activităţilor
2.3; e,creioanecerate,radieră,ac Discuții despre: Povești cu păsări, colorată, pensulă, burete,
uarele,hârtie sau carton Baloane colorate, Zmeie de hârtie foarfece, lipici, etc. Observarea
2.5 colorat,foarfece, lipici etc. modului de
lucru și
Elemente de limbaj implicarea în
plastic:linia, punctul, forma, activitățile
culoarea Cantecul : Prima zi de școală
propuse
https://www.youtube.com/watch?
Tehnici de lucru:linie v=XeATPWRbDbY
Analiza
modulată,repetiție,
produselor
dactilopictură, obținute, după
decuparedupă criterii date
contur,lipire, îndoire

Produse ale
activității:decorații,compozi
ții, jucării

Hârtie liniată și neliniată 17.09


AVAP Materiale și instrumente: Recapitulare – materiale și creion grafit, creioane
hârtie liniată și neliniată, instrumente folosite în cadrul colorate, cerate, peniță, Observarea
1.1; diverse obiecte, creion grafit, disciplinei AVAP; observare, radieră, acuarele, tușuri, reacţiilor
creioane colorate, creioane recunoaștere și denumire guașe, tempera, hârtie copiilor pe
2.2; cerate, radieră, acuarele, Când spui zbor, la ce te gândești? - colorată, pensulă, burete, parcursul
hârtie sau carton colorat, pag. nr. 5 din caietul elevului foarfece, lipici, etc. activităţilor
2.3; foarfece, lipici etc. Discuții despre: Povești cu păsări,
Elemente de limbaj plastic: Baloane colorate, Zmeie de hârtie Observarea
2.5 linia, punctul, forma, modului de
MEM culoarea lucru și
Tehnici de lucru: linie Cantecul : Prima zi de școală implicarea în
modulată, repetiție, https://www.youtube.com/watch? activitățile
CLR dactilopictură, decupare v=XeATPWRbDbY propuse
după contur, lipire, îndoire Analiza
Produse ale activității: produselor
decorații, compoziții, jucării obținute, după
criterii date

Săptămâna: 20. 09. 2021- 24. 09. 2021

Ziua / Competențe Continuțuri Activități de învățare Resurse Evaluare Obs.


Data specifice - detalieri- -instrumente-

Activitati integrate
DP Recapitularea noţiunilor -jocuride identificare și denumirea Resurse materiale: -observare 20.09
1.1 învăţate la clasa trãsãturilor fizice fișe de lucru, postituri, sistematică
pregătitoare: -desenarea conturului corpului jucãrii și obiecte diferite, - evaluare
Cine sunt eu? -discuții în perechi sau în grupuri mici etc. orală/evaluare
AVAP Trăsături fizice pe baza desenelor și poveștilor despre individuală, de
Schema corporală: pãrțile corpului și rolul acestora Resurse procedurale: grup
alcătuirea şi denumirea -jocuri pentru recunoașterea Metode: conversația
părţilor corpului copiilor,pebaza enumerãrii euristicã, explicaþia, munca - temă de lucru
Obiecte şi activităţi trãsãturilor fizice relevante independentã, jocul în clasă
zilnice de igienă -jocuri de identificare a obiectelor de didactic („Mã cunosc - inter-evaluare
personală igienã personal și explicarea modului bine!”,„Actorul -auto-evaluare
Emoţii de bază denumite de folosirea acestora sensibil”,studii de caz
prin cuvinte (bucurie, - jocuride cunoaștere/intercunoaștere -Poveste cu oameni buni și
tristeţe, frică, furie) în -realizarea unei etichete cu datele oameni certați cu legea-/
activităţi / contexte proprii metode activ-participative -
familiare -identificarea necesității de a păstra observare, analizã imagini,
Reguli de comunicare în lucrurile proprii fără a le strica/ situații, cazuri; completare
activitatea şcolară crearea poveștii rechizitelor fericite imagini, desene, enunțuri,
Comunicarea cu colegii -identificarea obiectului școlar texte,valorificarea
şi cadrele didactice preferat experiențelor anterioare, a
Fiinţe şi obiecte preferate -rezolvarea de ghicitori imaginației în alcãtuirea
Caracteristicile acestora -jocuri de tipul,pentru aprecierea unor enunțuri, mici
Reguli elementare ale emoțiilor în diferite situații.) povestiri, situații/cazuri,
noilor -jocuri vizând exprimarea emoțiilor jocuri , realizarea de
rutine specifice activităţii -exerciții de identificare a regulilor de corelații, asocieri
clasei pregătitoare comunicare Organizare:
Tehnici simple care -completarea rãspunsurilor activitate frontală,
sprijină învăţarea colegilor ,exprimarea opiniei individuală , pe grupe,în
Reguli de organizare a personale,criticarea ideii echipă
învăţării -exprimarea prin desen a regulilor de
Hobby-uri şi activităţi comunicare –vorbim pe rând,
preferate ascultãm persoana ,respectãm
Portofoliul personal cu programul școlar, ajutãm colegii
rezultate/evidenţe ale ,adresãm întrebãri etc.)
învăţării - jocuri de rol-interacțiune personal
sau fizicã
:se ajutã unii cu ceilalți,se exprimã
politicos (te rog,mulțumesc)/se
întrerup,se lovesc,se împing etc.
-identificarea hainelor adecvate
temperaturii și justificarea alegerilor

CLR 3. Cartea, buna mea -utilizarea formulelor specific în Resursemateriale: observare 20.09
prietenă situaţii concrete de tipul:invitaţie, manual, caiet, stilou, sistematică
2.1 urare, solicitare, prezentarea unor creioane colorate, carton
3.4 scuze etc. colorat, hârtie glasată/
4.1 Numerotarea - exersarea unor formule de adresare, creponată, foarfece, lipici activităţiîn
4.3 paginilor, direcţii de solicitare, Caiet de lucru clasă
de orientareîn de mulţumire, adaptate Fișe de lucru
pagină interlocutorului
 Semne graficecare - citirea unor cărţi de grup (cărţi Resurseprocedurale:convers
intrăîn componenţa uriaşe) aţia, explicaţia,
literelor demână -memorarea unor poezii şi ghicitori demonstraţia,
(actualizare) din proprie iniţiativă exersarea,exerciţiul, jocul
 Propoziția. - confecţionarea unor minicărţi pe didactic
Propoziția teme familiare (individual şi în
MM formată din două grup); realizarea„Abecedarului
– trei cuvinte clasei”, folosind planşe de colorat Forme deorganizarea
Identificarea unui obiect - activităţi în biblioteca şcolii colectivului: frontală, în
(obiectele școlarului) - completarea unui jurnal de lectură al echipă, în perechi,
clasei, folosind desene şi enunţuri individuală
scurte
- completarea unor grafice, panouri
cu titluri, personaje ale textelor citite
- observarea intuitivă a cărţilor de
diverse forme, dimensiuni, grosimi,
cu sau fără imagini
- executarea unor elemente grafice
care intră în componenţa literelor de
mână (actualizare)
- confecţionarea unor minicărţi pe
teme familiare, în care se vor folosi
limbaje convenţionale şi
neconvenţionale
Activitate practică:
Amenajarea unui Colţ al cărţii

Activităţi transdisciplinare:
Memorizare: Cartea, de Virgil
Carianopol
Cântecul Cărticica mea (folclor)
MEM • La plimbare - exerciţii de utilizare a unor denumiri Resurse materiale: manual, - observarea 20.09
şi simboluri matematice - exerciţii e caiet de lucru, fişe de lucru, sistematică -
scriere şi numărare cu pas indicat - planşe diverse, tablă
exerciţii de poziţionare a obiectelor în magnetică, magneţi,
1.5. 1.6. 2.1. spaţiu - exerciţii de identificare a unor numărătoare, riglete,
2.2. 5.1. 5.2. forme geometrice - exerciţii de sortare figurine, atlase, mulaje,
a unor obiecte, pe baza unui criteriu culori, coli albe, coli
dat - exerciţii de rezolvare de colorate, colţul verde al
probleme cu sprijin în imagini date clasei, grădina şcolii
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă, învăţarea prin
descoperire,
AVAP problematizarea,
demonstraţia, jocul didactic
Forme de organizare a
colectivului activitate
frontală, activitate în
perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi
independent
Activitati integrate
CLR 3. Cartea, buna mea -utilizarea formulelor specificeîn Resursemateriale: observare 21.09
prietenă situaţii concrete detipul:invitaţie, manual, caiet, stilou, sistematică
2.1 urare, solicitare, prezentareaunor creioane colorate, carton
3.4 scuze etc. colorat, hârtie glasată/
4.1 Numerotarea - exersarea unor formule de adresare, creponată, foarfece, lipici activităţiîn
4.3 paginilor, direcţii de solicitare, Caiet de lucru clasă
de orientareîn de mulţumire, adaptate Fișe de lucru
pagină interlocutorului Resurseprocedurale:convers
CLR  Semne graficecare - citirea unor cărţi de grup (cărţi aţia, explicaţia,
intrăîn componenţa uriaşe) demonstraţia, 21.09
literelor demână -memorarea unor poezii şi ghicitori exersarea,exerciţiul, jocul
(actualizare) din proprie iniţiativă didactic
 Propoziția. - confecţionarea unor minicărţi pe
Propoziția teme familiare (individual şi în
formată din două grup); realizarea„Abecedarului Forme deorganizarea
– trei cuvinte clasei”, folosind planşe de colorat colectivului: frontală, în
Identificarea unui obiect - activităţiîn bibliotecaşcolii echipă, în perechi,
(obiectele școlarului) - completareaunui jurnaldelectură al individuală
clasei, folosind desene şi enunţuri
scurte
- completarea unor grafice, panouri
cu titluri, personaje ale textelor citite
- observarea intuitivă a cărţilor de
diverse forme, dimensiuni, grosimi,
cu sau fără imagini
- executarea unor elemente grafice
care intră în componenţa literelor de
mână (actualizare)
- confecţionarea unor minicărţi pe
teme familiare, în care se vor folosi
limbaje convenţionale şi
neconvenţionale

Activitate practică:
Amenajarea unui Colţ al cărţii

Activităţi transdisciplinare:
Memorizare: Cartea, de Virgil
Carianopol
Cântecul Cărticica mea (folclor)

Activitati integrate
MEM La plimbare - exerciţii de utilizare a unor denumiri Resurse materiale: manual, - observarea 21.09
1.5. şi simboluri matematice - exerciţii e caiet de lucru, fişe de lucru, sistematică
1.6. scriere şi numărare cu pas indicat - planşe diverse, tablă
2.1. exerciţii de poziţionare a obiectelor în magnetică, magneţi,
2.2. spaţiu - exerciţii de identificare a unor numărătoare, riglete,
5.1 forme geometrice - exerciţii de sortare figurine, atlase, mulaje,
5.2. a unor obiecte, pe baza unui criteriu culori, coli albe, coli
dat - exerciţii de rezolvare de colorate, colţul verde al
probleme cu sprijin în imagini date clasei, grădina şcolii
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă, învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
AVAP demonstraţia, jocul didactic
Forme de organizare a
colectivului activitate
frontală, activitate în
perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi
independent
MM Cântarea vocală Cântec: Clopoțelul 21.09
2.1 -reproducerea în grup a cântecelor a. materiale: casetofon, cd-
2.2 Cântarea în grup și însuşite intuitiv, respectând uri, laptop
3.1 individual-Poziția, sincronizarea b.procedurale: explicația,
3.4 emisia naturală, dicția, - dialog între grupe, sugerat de textul demonstrația, exercițiul,
tonul, semnalul de cântecului jocul
început. Sincronizarea - marcarea structurii ritmice a c. forme de organizare a
CLR cântecului, prin acompaniamentul cu colectivului: frontală,
jucării muzicale (tobiţe, trianglu, individuală,pe grup,
maracas, clopoţel, tamburină, lemne) evaluare orală
sau a percuţiei corporale (bătăi din
palme, bătăi ale degetului în bancă, cu
bătăi pe genunchi)
- jocul perechilor – joc cu personaje
care se mişcă în perechi pe muzica
audiată
(exemplu: J.Strauss – „Marşul
persan”)
Colorarea unei imagini sugerate de
cantec

Activitati integrate
CLR 3. Cartea, buna mea -utilizarea formulelor specific în Resursemateriale: observare 22.09
prietenă situaţii concrete detipul:invitaţie, manual, caiet, stilou, sistematică
2.1 urare, solicitare, prezentarea unor creioane colorate, carton
3.4 scuze etc. colorat, hârtie glasată/
4.1 •Numerotarea - exersarea unor formule de adresare, creponată, foarfece, lipici activităţiîn
4.3 paginilor, direcţii de de solicitare, Caiet de lucru (Art clasă
orientareîn pagină De mulţumire, adaptate Educațional),
•Semne graficecare interlocutorului Fișe de lucru (Art
intrăîn componenţa - citirea unor cărţi de grup (cărţi Educațional)
literelor demână uriaşe)
(actualizare) -memorarea unor poezii şi ghicitori Resurseprocedurale:convers
•Propoziția. din proprie iniţiativă aţia, explicaţia,
CLR Propoziția formată - confecţionarea unor minicărţi pe demonstraţia,
din două – trei teme familiare (individual şiîn exersarea,exerciţiul, jocul
cuvinte grup); realizarea„Abecedarului didactic
Identificarea unui obiect clasei”, folosind planşe de colorat
(obiectele școlarului) - activităţi în biblioteca şcolii
MM - completarea unui jurnal de lectură al Forme deorganizarea
clasei, folosind desene şi enunţuri colectivului: frontală, în
scurte echipă, în perechi,
- completarea unor grafice, panouri individual
cu titluri, personaje ale textelor citite
- observarea intuitivă a cărţilor de
diverse forme, dimensiuni, grosimi,
cu sau fără imagini
- executarea unor elemente grafice
care intră în componenţa literelor de
mână (actualizare)
- confecţionarea unor minicărţi pe
teme familiare, în care se vor folosi
limbaje convenţionale şi
neconvenţionale

Activitate practică:
Amenajarea unui Colţ al cărţii

Activităţi transdisciplinare:
Memorizare: Cartea, de Virgil
Carianopol
Cântecul Cărticica mea (folclor)
MEM La joacă - exerciţii de utilizare a unor denumiri Resurse materiale: manual, 22.09
şi simboluri matematice - exerciţii e caiet de lucru, fişe de lucru, - observarea
scriere şi numărare cu pas indicat - planşe diverse, tablă sistematică -
exerciţii de poziţionare a obiectelor în magnetică, magneţi,
1.5. 1.6. 2.1. spaţiu - exerciţii de identificare a unor numărătoare, riglete,
2.2. 5.1. 5.2. forme geometrice - exerciţii de sortare figurine, atlase, mulaje,
a unor obiecte, pe baza unui criteriu culori, coli albe, coli
dat - exerciţii de rezolvare de colorate, colţul verde al
probleme cu sprijin în imagini date clasei, grădina şcolii
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă, învăţarea prin
descoperire,
AVAP problematizarea,
demonstraţia, jocul didactic
Forme de organizare a
colectivului activitate
frontală, activitate în
perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi
independent

Activitati integrate

CLR 4. Amintiri din vacanţă -despărţirea cuvintelor în silabe, Resursemateriale: observare 23.09
numărarea silabelor unui cuvânt şi manual, caiet, stilou, sistematică
1.3 reprezentarea lor prin simboluri creioane colorate,
2.1 •Formulareaunei idei, /semen /jetoane /gesturi/bătăi din Caiet de lucru (Art
2.2 unei păreri palme Educațional), activităţiîn clasă
4.1 •Descriereaunui obiect, -identificarea unor cuvinte date după Fișe de lucru (Art
aunei persoane criteria precum: număr de sunete, Educațional)
•Povestireaunor sunet iniţial, sunet final etc.
întâmplări trăite -oferirea unor informaţii despre
•Cuvântul. Cuvântul sine, despre familie, colegi, despre Resurseprocedurale:convers
format din una, două sau activităţile preferate etc.,folosind aţia, explicaţia,
trei silabe enunţuri simple demonstraţia,
-formularea unor enunţuri simple, exersarea,exerciţiul, jocul
Semne graficecare intrăîn corecte, coerente ,referitoare la didactic
componenţa literelor activităţi desfăşurate
demână (actualizare) - exprimarea propriei păreri în Forme deorganizarea
legătură cu fapte sau situaţii colectivului: frontală, în
familiare echipă, în perechi,
individual
-scurte descrieri (cel puţin trei
trăsături) referitoare la personaje de
desene animate/ benzi
desenate/persoane cunoscute (părinţi,
fraţi, surori, colegi)
- executarea unor elemente grafice
care intră în componenţa literelor de
mână (actualizare)

Activităţi transdisciplinare: cântecul


Câte unul pe cărare (folclor)
Macheta Unde mi-am petrecut
vacanţa
MEM La joacă - exerciţii de utilizare a unor denumiri Resurse materiale: manual, 23.09
şi simboluri matematice - exerciţii e caiet de lucru, fişe de lucru, - observarea
1.5. scriere şi numărare cu pas indicat - planşe diverse, tablă sistematică -
1.6. exerciţii de poziţionare a obiectelor în magnetică, magneţi,
2.1. spaţiu - exerciţii de identificare a unor numărătoare, riglete,
2.2. forme geometrice - exerciţii de sortare figurine, atlase, mulaje,
5.1. a unor obiecte, pe baza unui criteriu culori, coli albe, coli
5.2. dat - exerciţii de rezolvare de colorate, colţul verde al
probleme cu sprijin în imagini date clasei, grădina şcolii
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă, învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul didactic
AVAP Forme de organizare a
colectivului activitate
frontală, activitate în
perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi
independent
Activitati integrate
CLR 4. Amintiri din vacanţă -despărţirea cuvintelor în silabe, Resursemateriale: observare 24.09
numărarea silabelor unui cuvânt şi manual, caiet, stilou, sistematică
1.3 reprezentarea lor prin creioane colorate,
2.1  Formulareaunei idei, simboluri /semne/ jetoane/ gesturi/ Caiet de lucru (Art
2.2 unei păreri bătăi din palme Educațional), activităţiîn clasă
4.1  Descriereaunui -identificarea unor cuvinte date după Fișe de lucru (Art
obiect, aunei criteria precum :număr de sunete, Educațional)
persoane sunet iniţial, sunet final etc.
 Povestireaunor -oferirea unor informaţii despre
întâmplări trăite sine, despre familie, colegi, despre Resurseprocedurale:convers
 Cuvântul. Cuvântul activităţile preferate etc.,folosind aţia, explicaţia,
format din una, două enunţuri simple demonstraţia,
sau trei silabe -formularea unor enunţuri simple, exersarea,exerciţiul, jocul
corecte, coerente, referitoare la didactic
Semne graficecare intrăîn activităţi desfăşurate
componenţa literelor - exprimarea propriei păreri în Forme deorganizarea
demână (actualizare) legătură cu fapte sau situaţii colectivului: frontală, în
familiare echipă, în perechi,
individuală
-scurte descrieri (cel puţin trei
trăsături) referitoare la personaje de
desene animate/ benzi
desenate/persoane cunoscute (părinţi,
fraţi, surori, colegi)
- executarea unor elemente grafice
care intră în componenţa literelor de
mână (actualizare)

Activităţi transdisciplinare: cântecul


Câte unul pe cărare (folclor)
MM Macheta Unde mi-am petrecut
Vacanţa

MM Cântarea vocală Cântec: Clopoțelul 24.09


Cântarea în grup și reproducerea în grup a cântecelor a. materiale: casetofon, cd-
2.1 individual-Poziția, emisia însuşite intuitiv, respectând uri, laptop
2.2 naturală, dicția, tonul, sincronizarea b.procedurale: explicația,
3.1 semnalul de început. - dialog între grupe, sugerat de textul demonstrația, exercițiul,
3.4 Sincronizarea cântecului jocul
- marcarea structurii ritmice a c. forme de organizare a
cântecului, prin acompaniamentul cu colectivului: frontală,
jucării muzicale (tobiţe, trianglu, individuală,pe grup,
maracas, clopoţel, tamburină, lemne) evaluare orală
sau a percuţiei corporale (bătăi din
palme, bătăi ale degetului în bancă,
cu bătăi pe genunchi)
- jocul perechilor – joc cu personaje
care se mişcă în perechi pe muzica
audiată
(exemplu: J.Strauss – „Marşul
persan”)
Colorarea unei imagini sugerate de
cțntec
AVAP
AVAP 24.09
Materiale și instrumente:
1.1; hârtie liniată și neliniată, Recapitulare – linii, puncte, forme sau Hârtie liniată și neliniată
diverse obiecte, creion culori creion grafit, creioane Observarea
2.2; grafit, creioane colorate, colorate, cerate, peniță, reacţiilor
creioane cerate, radieră, Decorarea bufnițelor prin linii, puncte, radieră, acuarele, tușuri, copiilor pe
2.3; forme sau culori guașe, tempera, hârtie parcursul
acuarele, hârtie sau
colorată, pensulă, burete, activităţilor
2.5 carton colorat, foarfece, Decorarea baloanelor cu linii, puncte, foarfece, lipici, etc.
lipici etc. forme sau culori Observarea
CLR modului de
Elemente de limbaj Decorarea de zmeie cu linii și puncte lucru și
MEM plastic: linia, punctul, -. implicarea în
forma, culoarea activitățile
Hârtie liniată și neliniată propuse 24.09
AVAP Recapitulare – linii, puncte, forme sau creion grafit, creioane
Tehnici de lucru: linie culori colorate, cerate, peniță, Analiza
modulată, repetiție, Decorarea bufnițelor prin linii, puncte, radieră, acuarele, tușuri, produselor
dactilopictură, decupare forme sau culori guașe, tempera, hârtie obținute, după
după contur, lipire, colorată, pensulă, burete, criterii date
îndoire Decorarea baloanelor cu linii, puncte, foarfece, lipici, etc.
forme sau culori
Produse ale activității:
decorații, compoziții, Decorarea de zmeie cu linii și puncte -
jucării pag. nr. 12 din caietul elevului.

Ce știi despre bufnițe

Săptămâna: 27. 09- 01. 10. 2021

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

Activitati integrate
DP Recapitularea -jocuride identificare și denumirea Resurse materiale: -observare 27.09
1.1 noţiunilor învăţate la trãsãturilor fizice fișe de lucru, postituri, sistematică
clasa pregătitoare: -desenarea conturului corpului jucãrii și obiecte diferite, - evaluare
Cine sunt eu? -discuții în perechi sau în grupuri mici etc. orală/evaluare
AVAP Trăsături fizice pe baza desenelor și poveștilor despre individuală, de
Schema corporală: pãrțile corpului și rolul acestora Resurse procedurale: grup
alcătuirea şi denumirea -jocuri pentru recunoașterea copiilor,pe Metode: conversația
părţilor corpului baza enumerãrii trãsãturilor fizice euristicã, explicaþia, munca - temă de lucru
Obiecte şi activităţi relevante independentã, jocul în clasă
zilnice de igienă -jocuri de identificare a obiectelor de didactic („Mã cunosc - inter-evaluare
personală igienã personal și explicarea modului bine!”,„Actorul -auto-evaluare
Emoţii de bază de folosire a acestora sensibil”,studii de caz
denumite prin cuvinte - jocuri de cunoaștere/intercunoaștere -Poveste cu oameni buni și
(bucurie, tristeţe, frică, -realizarea unei etichete cu datele oameni certați cu legea-/
furie) în activităţi / proprii metode activ-participative -
contexte -identificarea necesității de a păstra observare, analizã imagini,
familiare lucrurile proprii fără a le strica/ crearea situații, cazuri; completare
Reguli de comunicare poveștii rechizitelor fericite imagini, desene, enunțuri,
în activitatea şcolară -identificarea obiectului școlar preferat texte,valorificarea
Comunicarea cu colegii -rezolvarea de ghicitori experiențelor anterioare, a
şi cadrele didactice -jocuri de tipul,pentru aprecierea imaginației în alcãtuirea
Fiinţe şi obiecte emoțiilor în diferite situații.) unor enunțuri, mici
preferate -jocuri vizând exprimarea emoțiilor povestiri, situații/cazuri,
Caracteristicile acestora -exerciții de identificarea regulilor de jocuri , realizarea de
Reguli elementare ale comunicare corelații, asocieri
noilor -completarea rãspunsurilor Organizare:
rutine specifice colegilor ,exprimarea opiniei activitate frontală,
activităţii clasei personale,criticarea ideii individuală , pe grupe,în
pregătitoare -exprimarea prin desen a regulilor de echipă
Tehnici simple care comunicare -vorbimpe rând,
sprijină învăţarea ascultãmpersoana ,respectãm
Reguli de organizare a programul școlar, ajutãm colegii.)
învăţării - jocuri de rol-interacțiune personal sau
Hobby-uri şi activităţi fizicã:se ajutã unii cuceilalți,se exprimã
preferate politicos(te rog,mulțumesc) /se
Portofoliul personal cu întrerup,se lovesc,se împing etc.
rezultate/evidenţe ale -identificarea hainelor adecvate
învăţării temperaturii și justificarea alegerilor

CLR 4. Amintiri din -despărţirea cuvintelor în silabe, Resursemateriale: observare 27.09


vacanţă numărarea silabelor unui cuvânt şi manual, caiet, stilou, sistematică
1.3 reprezentarealor prin creioane colorate,
2.1 simboluri/semne/jetoane/gesturi/bătăi Caiet de lucru
2.2  Formulareaunei din palme Fișe de lucru activităţiîn
4.1 idei, unei păreri -identificarea unor cuvinte date după clasă
 Descriereaunui criteria precum:număr de sunete, sunet
obiect, aunei iniţial, sunet final etc. Resurseprocedurale:convers
persoane -oferirea unor informaţii despre sine, aţia, explicaţia,
 Povestireaunor despre familie, colegi, despre demonstraţia,
întâmplări trăite activităţile preferateetc.,folosind exersarea,exerciţiul, jocul
 Cuvântul. Cuvântul enunţuri simple didactic
format din una, -formularea unor enunţuri simple,
două sau trei silabe corecte, coerente,referitoarela Forme deorganizarea
activităţi desfăşurate colectivului: frontală, în
Semne graficecare - exprimarea propriei păreri în echipă, în perechi,
MM intrăîn componenţa individuală
legătură cu fapte sau situaţii
literelor demână familiare
(actualizare)
-scurte descrieri (cel puţin trei trăsături)
referitoare la personaje de desene
animate/ benzi desenate/persoane
cunoscute (părinţi, fraţi, surori, colegi)
- executarea unor elemente grafice care
intră în componenţa literelor de mână
(actualizare)

Activităţi transdisciplinare: cântecul


Câte unul pe cărare (folclor)
Macheta Unde mi-am petrecut
Vacanţa
MEM La teatru - exerciţii de utilizare a unor denumiri şi Resurse materiale: manual, 27.09
simboluri matematice - exerciţii e caiet de lucru, fişe de lucru, - observarea
1.5. scriere şi numărare cu pas indicat - planşe diverse, tablă sistematică -
1.6. exerciţii de poziţionare a obiectelor în magnetică, magneţi,
2.1. spaţiu - exerciţii de identificare a unor numărătoare, riglete,
2.2. forme geometrice - exerciţii de sortare a figurine, atlase, mulaje,
5.1. unor obiecte, pe baza unui criteriu dat - culori, coli albe, coli
5.2. exerciţii de rezolvare de probleme cu colorate, colţul verde al
sprijin în imagini date clasei, grădina şcolii
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă, învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul didactic
AVAP Forme de organizare a
colectivului activitate
frontală, activitate în
perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi
independent
Activitati integrate
CLR Resursemateriale: observare 28.09
1.1 5. Comoara cu povești -utilizarea imaginilor pentru manual, caiet, fişecu sistematică
1.2 indicarea semnificaţiei unui mesaj imagini, stilou, creioane
1.4 audiat colorate,
2.2  Formulareaunei -realizarea unui desen care Caiet de lucru activităţi în
2.3 idei/unei păreri corespunde subiectului textului Fișe de lucru clasă
2.4 proprii audiat
4.1  Desenareaunui -oferirea de răspunsuri la întrebarea:
obiect/unei persoane „Desprece este vorba... (în acest Resurseprocedurale:convers
AVAP  Repovestirea unor fragment de poveste/în acest text)?” aţia, explicaţia,
întâmplări auzite - decodificarea mesajului încifrat în demonstraţia,
MEM  Identificarea sunetelor ghicitori exersarea, exerciţiul,
unui cuvânt - identificarea personajelor/ jocul didactic
MM Semne grafice care intră personajului unui text audiat
în componenţa literelor - oferirea unor răspunsuri la întrebări Forme de organizarea
de mână (actualizare) de genul: „Cine? Ce? Când? Unde? colectivului: frontală, în
CLR Cum? De ce?” echipă, în perechi, 28.09
- identificarea elementelor dintr-un individuală
text audiat care se regăsesc într-o
ilustraţie corespunzătoare textului
- stabilirea de asemănări/ deosebiri
între personajele şi/ sau întâmplările
prezentate în povestirile audiate
- jocuri de tipul: „Recunoaşte
povestea şi personajul”, „Ce s-ar fi
întâmplat dacă..” etc.
- formularea unor întrebări de
lămurire în urma audierii poveştilor şi
povestirilor citite, înregistrate sau
povestite de adulţi/copii
- repovestirea clară şi cu intonaţie a
unui text audiat
- discuţii privind comportamentul
personajelor
- evidenţierea unor modele de
comportament, formularea unor
judecăţi de valoare faţă de faptele
personajelor
- formularea unei opinii personale
referitoare la un personaj/conduita
unei persoane/o întâmplare etc.
- jocuri de recunoaştere a unor
personaje, a unor poveşti după indicii
date
- dramatizări ale unor poveşti
cunoscute
- realizarea şi prezentarea unei
„colecţii” de poveşti audiate
(album cu desene realizate de copil în
urma audierii textelor, însoţite sau nu
de enunţuri scrise)
- jocuri de modificare a poveştilor
audiate: schimbarea succesiunii
evenimentelor, modificarea finalului,
introducerea unor personaje etc.
- executarea unor elemente grafice care
intră în componenţa literelor de mână
(actualizare)
Activitati integrate
MEM Activități preferate - exerciţii de utilizare a unor denumiri şi Resurse materiale: manual, 28.09
simboluri matematice - exerciţii e caiet de lucru, fişe de lucru, - observarea
scriere şi numărare cu pas indicat - planşe diverse, tablă sistematică -
exerciţii de poziţionare a obiectelor în magnetică, magneţi, probe orale -
1.5. 1.6. 2.1. spaţiu - exerciţii de identificare a unor numărătoare, riglete,
2.2. 5.1. 5.2. forme geometrice - exerciţii de sortare a figurine, atlase, mulaje,
unor obiecte, pe baza unui criteriu dat - culori, coli albe, coli
exerciţii de rezolvare de probleme cu colorate, colţul verde al
sprijin în imagini date clasei, grădina şcolii
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă, învăţarea prin
descoperire,
AVAP problematizarea,
demonstraţia, jocul didactic
Forme de organizare a
colectivului activitate
frontală, activitate în
perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi
independent
MM Timbrul - Cântec: În pădure 28.09

1.2 Sunete din mediul jocul „Recunoaşte interpretul!” a. materiale: casetofon, cd-
2.1 înconjurător (bărbat, uri, laptop
2.2 femeie, copil sau un instrument b. procedurale:
3.1 reproducerea în grup a cântecelor conversația, explicația,
3.4 însuşite intuitiv, respectând demonstrația, exercițiul,
sincronizarea jocul
CLR c. forme de organizare a
- dialog între grupe, sugerat de textul colectivului: frontală,
cântecului individuală,pe grup,
- alegerea instrumentului potrivit sau evaluare orală
a percuţiei corporale pentru fiecare
cântec crearea spontană a unei linii
melodice simple sau a unor
combinaţii ritmice de silabe
onomatopeice, însoţite de mişcare
Colorarea unei imagini sugerate de
cantec

Activitati integrate
CLR Resursemateriale: observare 29.09
1.1 5. Comoara cu povești -utilizarea imaginilor pentru manual, caiet, fişe cu sistematică
1.2 indicarea semnificaţiei unui mesaj imagini, stilou, creioane
1.4 audiat colorate,
2.2  Formulareaunei -realizarea unui desen care activităţi în
2.3 idei/unei păreri corespunde subiectului textului clasă
2.4 proprii audiat Resurseprocedurale:convers
4.1  Desenareaunui -oferirea de răspunsuri la întrebarea: aţia, explicaţia,
obiect/unei persoane „Desprece este vorba... (în acest demonstraţia,
AVAP  Repovestirea unor fragment de poveste/în acest text)?” exersarea, exerciţiul,
întâmplări auzite - decodificarea mesajului încifrat în jocul didactic
 Identificarea ghicitori
sunetelor unui cuvânt - identificarea personajelor/ Forme de organizarea
MEM Semne grafice care intră personajului unui text audiat colectivului: frontală, în
în componenţa literelor - oferirea unor răspunsuri la întrebări echipă, în perechi,
de mână (actualizare) de genul: „Cine? Ce? Când? Unde? individuală
Cum? De ce?”
- identificarea elementelor dintr-un
text audiat care se regăsesc într-o
ilustraţie corespunzătoare textului
MM - stabilirea de asemănări/ deosebiri
între personajele şi/ sau întâmplările
prezentate în povestirile audiate
- jocuri de tipul: „Recunoaşte
povestea şi personajul”, „Ce s-ar fi
întâmplat dacă..” etc. 29.09
CLR - formularea unor întrebări de
lămurire în urma audierii poveştilor şi
povestirilor citite, înregistrate sau
povestite de adulţi/copii
- repovestirea clară şi cu intonaţie a
unui text audiat
- discuţii privind comportamentul
personajelor
- evidenţierea unor modele de
comportament, formularea unor
judecăţi de valoare faţă de faptele
personajelor
- formularea unei opinii personale
referitoare la un personaj/conduita
unei persoane/o întâmplare etc.
- jocuri de recunoaştere a unor
personaje, a unor poveşti după indicii
date
- dramatizări ale unor poveşti
cunoscute
- realizarea şi prezentarea unei
„colecţii” de poveşti audiate
(album cu desene realizate de copil în
urma audierii textelor, însoţite sau nu
de enunţuri scrise)
- jocuri de modificare a poveştilor
audiate: schimbarea succesiunii
evenimentelor, modificarea finalului,
introducerea unor personaje etc.
- executarea unor elemente grafice care
intră în componenţa literelor de mână
(actualizare)

MEM Activități preferate - exerciţii de utilizare a unor denumiri şi Resurse materiale: manual, 29.09
1.5. simboluri matematice - exerciţii e caiet de lucru, fişe de lucru, - observarea
1.6. scriere şi numărare cu pas indicat - planşe diverse, tablă sistematică -
2.1. exerciţii de poziţionare a obiectelor în magnetică, magneţi, probe orale -
2.2. spaţiu - exerciţii de identificare a unor numărătoare, riglete,
5.1. forme geometrice - exerciţii de sortare a figurine, atlase, mulaje,
5.2. unor obiecte, pe baza unui criteriu dat - culori, coli albe, coli
exerciţii de rezolvare de probleme cu colorate, colţul verde al
sprijin în imagini date clasei, grădina şcolii

Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă, învăţarea prin
descoperire,
AVAP problematizarea,
demonstraţia, jocul didactic

Forme de organizare a
colectivului activitate
frontală, activitate în
perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi
independent

Activitati integrate
CLR Resursemateriale: observare 30.09
1.1 5. Comoara cu povești -utilizarea imaginilor pentru manual, caiet, fişecu sistematică
1.2 Indicarea semnificaţiei unui mesaj imagini, stilou, creioane
1.4 audiat colorate,
2.2  Formulareaunei -realizarea unui desencare activităţiîn
2.3 idei/unei păreri corespunde subiectului textului clasă
2.4 proprii audiat
4.1  Desenareaunui -oferirea de răspunsuri la întrebarea: Resurseprocedurale:conver-
obiect/unei persoane „Desprece este vorba... (în acest saţia, explicaţia,
AVAP  Repovestirea unor fragment de poveste/în acest text)?” demonstraţia,
întâmplări auzite - decodificarea mesajului încifrat în exersarea, exerciţiul,
 Identificarea ghicitori jocul didactic
sunetelor unui cuvânt - identificarea personajelor/
MEM Semne grafice care intră personajului unui text audiat Forme de organizarea
în componenţa literelor - oferirea unor răspunsuri la întrebări colectivului: frontală, în
de mână (actualizare) de genul: „Cine? Ce? Când? Unde? echipă, în perechi,
Cum? De ce?” individuală
- identificarea elementelor dintr-un
text audiat care se regăsesc într-o
ilustraţie corespunzătoare textului
MM - stabilirea de asemănări/ deosebiri
între personajele şi/ sau întâmplările
prezentate în povestirile audiate
- jocuri de tipul: „Recunoaşte
povestea şi personajul”, „Ce s-ar fi
întâmplat dacă..” etc.
- formularea unor întrebări de
lămurire în urma audierii poveştilor şi
povestirilor citite, înregistrate sau
povestite de adulţi/copii
- repovestirea clară şi cu intonaţie a
unui text audiat
- discuţii privind comportamentul
personajelor
- evidenţierea unor modele de
comportament, formularea unor
judecăţi de valoare faţă de faptele
personajelor
- formularea unei opinii personale
referitoare la un personaj/conduita
unei persoane/o întâmplare etc.
- jocuri de recunoaştere a unor
personaje, a unor poveşti după indicii
date
- dramatizări ale unor poveşti
cunoscute
- realizarea şi prezentarea unei
„colecţii” de poveşti audiate
(album cu desene realizate de copil în
urma audierii textelor, însoţite sau nu
de enunţuri scrise)
- jocuri de modificare a poveştilor
audiate: schimbarea succesiunii
evenimentelor, modificarea finalului,
introducerea unor personaje etc.
- executarea unor elemente grafice care
intră în componenţa literelor de mână
(actualizare

MEM EVALUARE - exerciţii de scriere, ordonare şi Resurse 30.09


INIȚIALĂ comparare a numerelor naturale materiale:Matematică și - proba scrisă
1.1 - exerciţii de identificare a figurilor explorarea mediului,
1.2 geometrice manual pentru cls. I,
1.3 - exerciții de identificare a elementelor Editura Didactică și
1.4 intuitive ale Pământului Pedagogică S.A.; planşe
2.2 - exerciții de rezolvare de probleme cu diverse, tablă magnetică,
3.1 sprijin în imagini date magneţi, numărătoare,
5.2 riglete, figurine, atlase,
mulaje, culori, coli albe, coli
colorate, colţul verde al
AVAP clasei, grădina şcolii
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă, învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul didactic
Forme de organizare a
colectivului:
activitate frontală, activitate
în perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi
independentă
Activități integrate
CLR 6.Evaluare predictivă COMUNICARE ORALĂ Resurse materiale: observare 1.10
1.1 -prezentarea propriei persoane; manual, coli de hârtie, sistematică
1.2 salutul creioane colorate, stilou,
1.3 -identificarea numărului de Caiet de lucru
1.4 cuvinte dintr-un enunţ dat probăde
2.1 -formularea de enunţuri după Fișe de lucru evaluare orală /
2.2 reprezentări date scrisă
2.3
2.4 Resurse procedurale:
MEM CITIRE / LECTURĂ conversaţia, explicaţia,
- citirea cuvintelor, cu sprijin imagistic munca independentă,
-ordonarea unor imagini reprezentând jocul didactic
programul de lucru al elevului
-realizarea corespondenţei dintre
imagine şi litera iniţială a cuvântului Forme deorganizarea
sugerat de aceasta colectivului: individuală,
frontală
SCRIERE / REDACTARE
- scrierea pe liniatură dictando a trei Jocuri:
litere mari/mici de tipar (la alegere); Cum mă numesc, Mişcă
scrierea unor semne grafice indicate vântul frunzele,
Desenez şi scriu ce ştiu
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE
A COMUNICĂRII
- identificarea numărului de silabe ale
unui cuvânt sugerat de imagine

In lumea basmelor: Cantec


https://www.youtube.com/watch?
v=5YxjFhcu9Vc

MM Timbrul Cântec:În pădure 1.10


Sunete din mediul - jocul „Recunoaşte interpretul!” a. materiale: casetofon, cd-
1.2 înconjurător (bărbat, uri, laptop
2.1 femeie, copil sau un instrument b. procedurale:
2.2 reproducerea în grup a cântecelor conversația, explicația,
3.1 însuşite intuitiv, respectând demonstrația, exercițiul,
3.4 sincronizarea jocul
- dialog între grupe, sugerat de textul
cântecului c. forme de organizare a
- alegerea instrumentului potrivit sau a colectivului: frontală,
percuţiei corporale pentru fiecare cântec individuală , pe grup ,
crearea spontană a unei linii melodice evaluare orală
simple sau a unor combinaţii ritmice de
silabe onomatopeice, însoţite de mişcare
Realizează un desen sugerat de cântec

MM
MEM
AVAP Materiale și Umplerea unui contur dat cu culori 1.10
1.1; instrumente:hârtie preferate, prin tehnica dactilopicturii - Hârtie liniată și neliniată Observarea
Exersarea tehnicilor învățate în clasa creion grafit, creioane reacţiilor
liniată și
2.2; pregătitoare -decupare după contur, colorate, cerate, peniță, copiilor pe
neliniată,diverseobiec lipire, îndoire radieră, acuarele, tușuri, parcursul
2.3; te,creiongrafit,creioan Realizarea unei păsări pe deget guașe, tempera, hârtie activităţilor
colorată, pensulă, burete,
ecolorate,creioanecer
2.5 foarfece, lipici, etc. Observarea
ate,radieră,acuarele,h
modului de
ârtie sau carton lucru și
MEM colorat,foarfece, implicarea în
lipici etc. activitățile
AVAP Umplerea unui contur dat cu culori propuse 1.10
Materiale și preferate, prin tehnica dactilopicturii -
instrumente: hârtie Exersarea tehnicilor învățate în clasa Analiza
liniată și neliniată, pregătitoare -decupare după contur, produselor
diverse obiecte, creion lipire, îndoire obținute, după
grafit, creioane colorate, Realizarea unei păsări pe deget criterii date
creioane cerate, radieră,
acuarele, hârtie sau
carton colorat, foarfece,

Unitatea de învățare: În familie


Perioada : 4 săptămâni (IV, V,VI, VII)
Săptămâna: 04. 10. 2021 - 8.10. 2021

Ziua / Competențe Conținuturi Activități de învățare Resurse Evaluare Obs.


Data specifice - detalieri- -instrumente-

Activități integrate
DP Autocunoaştere şi stil Cine sunt eu?Corpul meu! Eu și Resurse materiale: -observare 4.10
1.1 de viaţă sănătos ceilalți fișe de lucru, imagini, sistematică
creioane colorate, carioca, - evaluare
Autocunoaştere şi Crearea unor ecusoane personalizate acuarele, hârtie glasatã, orală/evaluare
CLR atitudine pozitivă faţă - crearea unor obiecte simple prin creponatã, jetoane, mascote, individuală, de
de sine şi faţă de modelaj jucãrii, CD-uri audio, video grup
ceilalţi . (Caracteristici (plastilină, lut) sau colaj (reviste, ziare, pentru diferite demonstrații -portofoliu
AVAP personale simple, materiale sau ca suport în activitãți - temă de lucru
puncte tari și limite din natură) care să exprime în clasă
observabile în caracteristicile Resurse procedurale: - inter-evaluare
activitãțile școlare și propriei persoane Metode: conversaþia -auto-evaluare
de timp liber) - prezentarea într-un cadru inedit euristicã, demonstrația
(podium de („Cum sã fii sãnãtos“!)
premiere, interviu) a trei aspecte plăcute -explicaþia, munca
referitoare propria persoană independentã, -studiu de
- jocuri de continuare a unor fraze, caz -Povestea lui Auraș,
pentru jocul de rol , jocul
evidenţierea calităţilor: „Eu pot să…”, didactic„Dezvãluie ce
„Îmi place simți!“„Culoarea
de mine pentru că…”, „Mâncarea mea sentimentelor“„Eu și
preferată celãlalt, Eu și ceilalți”, „Eu
este…”, „Culoarea mea preferată în grupul meu”.,„Cum mã
este…”, „Pe tine vãd eu? Cum mã vãd
te apreciez pentru că…”, „Sunt mândru ceilalți?“,„Ce ne apropie, ce
de mine ne diferențiazã?“,„Prietenii
atunci când…” oamenilor și ai Prințesei
- jocuri de prezentare în perechi, în Igiena”., studii de caz,
grupuri mici, în povești terapeutice -
faţa clasei, a rezultatelor activităţii „Prințesa Igiena“/ metode
- prezentarea trăsăturilor personale activ-participative ;
elementare în fişe de lucru
Organizare:
activitate frontală,
individuală , pe grupe, în
Cântecul :Corpul uman echipă
https://www.youtube.com/watch?
v=g6ix1KSnIFA
CLR 1. Casa noastră -jocuri de pronunţiea cuvintelor Resurse materiale: Observare 4.10
careîncep/se termină/conţin un anumit manual, caiet, figuri sistematică
1.3 sunet tangram, fişe pentru
2.1 •Sunetul şi literele (de - analizaşi sinteza foneticăa exersarea literei, diverse probă orală/
2.4 tipar şi de mână): a/A cuvintelor şi silabelor instrumente de scris, scrisă
3.1 •Oferirea unor -stabilirea poziţiei unui sunet în
3.2 informaţii despre silabă/cuvânt autoevaluare
3.3 locuinţă/ adresă -oferirea unor informaţii despre sine, Resurse procedurale:
4.1 •Citirea/scrierea literelor despre familie, colegi, despre conversaţia, explicaţia,
de mână activităţile preferate etc.,folosind muncaindependentă,
Scriere pe liniatură tip I enunţuri simple jocul didactic, metoda
-dialoguri în pereche sau în fonetico – analitico –
grupuri mici pe teme familiare sintetică
reale sau imaginate
-jocuri de tipul: „Continuă
Forme de organizare a
versul/strofa”
colectivului: individuală,
-recunoaşterea literelor mari şi
mici, de tipar şi de mână frontală
-realizarea literelor mari de tipar din
figuri tangram
-asocierea unor cuvinte /enunţuri,
scrise cu litere de tipar şi demână, cu
imaginile potrivite
-punerea în corespondenţă a
imaginilor cu mesajele orale/scrise
indicate
- exerciţii de dezvoltare a
musculaturii fine a mâinii
- modelarea din plastilină a contururilor
unor litere; decorarea literelor de mână
şi de tipar
- trasarea în duct continuu a literelor de
mână (începând prin unirea punctelor
care le compun)
- executarea conturului unor litere,
silabe, cuvinte cu degetul pe blatul
mesei, în aer, pe spatele colegului, pe
hârtie, cu pensula şi acuarela, cu creta
pe tablă, cu markerul pe coli mari
Memorizare:
Bine e la noi acasă!,
de Emilia Căldăraru

Activităţi transdisciplinare:
Interpretarea strofei A, a, a … din
cântecul Toamna, de Ana Motora
Ionescu
MEM • Soarele, sursă de - utilizarea unei lupe pentru evidenţierea Resurse - observarea 4.10
căldură şi lumină căldurii primite de la Soare materiale:Matematică și sistematică
3.1 - desenarea poziţiei Soarelui dimineaţa explorarea mediului, - probe orale
4.2 şi la prânz, la aceeaşi oră şi în raport cu manual pentru cls. I, - probe
CLR acelaşi reper, timp de o săptămână şi Editura Didactică și practice
evidenţierea regularităţilor Pedagogică S.A.;; planşe - autoevaluarea
AVAP - recunoaşterea rolului Soarelui ca sursă diverse, tablă magnetică, - portofoliul
de lumină şi căldură şi importanţa magneţi, numărătoare, - experimentul
acestuia în menţinerea vieţii riglete, figurine, atlase, - activitatea
- identificarea efectelor mulaje, culori, coli albe, coli practică
pozitive/negative ale Soarelui asupra colorate, colţul verde al
Pământului clasei, grădina şcolii
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă, învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul didactic
Forme de organizare a
colectivului:
activitate frontală, activitate
în perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi
independentă
Activitati integrate
CLR 1. Casa noastră Resurse materiale: Observare 05.10
- scrierea literelor de mână, folosind manual, caiet, figuri sistematică
diverse instrumente de scris (creion, tangram, fişe pentru
1.3 carioca, stilou, pensulă, cretă) pe exersarealiterei, probă orală/
2.1 variate suporturi (foaie velină, foaie diverseinstrumente descris, scrisă
2.4 Scrierea literei ”a mic liniată, tablă etc.) Caiet de lucru,
3.1 de mână Fișe de lucru autoevaluare
3.2
3.3
4.1 A, a, a! Multe Ce are Resurse procedurale:
vorbe-ncep cu " Adam conversaţia, explicaţia,
a" inainte, muncaindependentă,
Are Eva jocul didactic, metoda
inapoi fonetico – analitico –
Iar Anica lui sintetică
Apa, aluna, ata, Radoi
ac, Si-nainte, si-
MM Forme de organizare a
Amandina si napoi
AVAP colectivului: individuală,
arac. Ghici, ce e?
frontală
Litera " a" mic de mana este formata
din: o " codita" ( nu ii vom spune
linioara mica oblica, deoarece o vor
confunda cu semnul grafic cu acelasi
nume ), un oval, bastonas cu intorsatura
in jos.

Pasii pe care ii urmam in scrierea


literei: 

– intuirea literei, descrierea ei; 


– numirea elementelor componente in
ordinea in care se scriu;
– scrierea " in aer ";
– scrietea cu " degetul pe masa " ( se
simuleaza scrierea ); 
– exercitii de incalzirea muschilor
mainii;
– scrierea a 2-3 litere;
– corectarea eventualelor greseli;
– scrierea unui numar de randuri in
functie de particularitatile individuale
ale copilului.
Daca copilul oboseste, se fac pauze
scurte, in care se canta, se face putina
miscare etc.

Interpretarea strofei A, a, a … Observare 05.10


din cântecul Toamna, de Ana Motora sistematică
Ionescu
CLR 1. Casa noastră Resurse materiale: probă orală/
1.3 - jocuri de pronunţie a cuvintelor care manual, caiet, figuri scrisă
2.1 încep/se termină/conţin un anumit sunet tangram, fişe pentru
•Sunetul şi literele (de - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor
2.4 tipar şi de mână): a/A exersarea literei, diverse autoevaluare
3.1 şi silabelor instrumente de scris, Caiet
•Oferirea unor informaţii - stabilirea poziţiei unui sunet în
3.2 despre locuinţă/ adresă de lucru (Art Educațional),
3.3 silabă/cuvânt Fișe de lucru (Art
•Citirea/scrierea literelor - oferirea unor informaţii despre sine,
4.1 de mână Educațional)
despre familie, colegi, despre activităţile
Scriere pe liniatură tip I preferate etc., folosind enunţuri simple Resurse procedurale:
- dialoguri în pereche sau în grupuri conversaţia, explicaţia,
mici pe teme familiare reale sau munca independentă,
imaginate jocul didactic,
- jocuri de tipul: „Continuă metoda fonetico – analitico
versul/strofa” – sintetică
- recunoaşterea literelor mari şi mici, de
tipar şi de mână Forme de organizare a
- realizarea literelor mari de tipar din colectivului: individuală,
figuri tangram frontală
-asocierea unor cuvinte/enunţuri, scrise
cu litere de tipar şi de mână, cu
imaginile potrivite
- punerea în corespondenţă a
imaginilor cu mesajele orale/scrise
indicate
- exerciţii de dezvoltare a
musculaturii fine a mâinii
- modelarea din plastilină a contururilor
unor litere; decorarea literelor de mână
şi de tipar
- trasarea în duct continuu a literelor de
mână (începând prin unirea punctelor
care le compun)
- executarea conturului unor litere,
silabe, cuvinte cu degetul pe blatul
mesei, în aer, pe spatele colegului, pe
hârtie, cu pensula şi acuarela, cu creta
pe tablă, cu markerul pe coli mari
Memorizare:
Bine e la noi acasă!,
de Emilia Căldăraru

Activităţi transdisciplinare:
Interpretarea strofei A, a, a … din
cântecul Toamna, de Ana Motora
Ionescu
Activitati integrate
MEM • Soarele, sursă de - utilizarea unei lupe pentru evidenţierea Resurse - observarea 05.10
căldură şi lumină căldurii primite de la Soare materiale:Matematică și sistematică
3.1 - desenarea poziţiei Soarelui dimineaţa explorarea mediului, - probe orale
4.2 şi la prânz, la aceeaşi oră şi în raport cu manual pentru cls. I, - probe
CLR acelaşi reper, timp de o săptămână şi Editura Didactică și practice
evidenţierea regularităţilor Pedagogică S.A.; planşe - autoevaluarea
AVAP - recunoaşterea rolului Soarelui ca sursă diverse, tablă magnetică, - portofoliul
de lumină şi căldură şi importanţa magneţi, numărătoare, - experimentul
acestuia în menţinerea vieţii riglete, figurine, atlase, - activitatea
- identificarea efectelor mulaje, culori, coli albe, coli practică
pozitive/negative ale Soarelui asupra colorate, colţul verde al
Pământului clasei, grădina şcolii
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă, învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul didactic
Forme de organizare a
colectivului:
activitate frontală, activitate
în perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi
independentă

Activitati integrate

MEM • Electricitatea - identificarea surselor convenţionale de Resurse - observarea 6.10


3.1 energie şi a unor surse alternative de materiale:Matematică și sistematică
3.2 energie explorarea mediului, - probe orale
4.2 - evidenţierea formelor de energie prin manual pentru cls. I, - probe
experimente simple Editura Didactică și practice
- identificarea importanţei energiei în Pedagogică S.A.; planşe - autoevaluarea
viaţa omului, a modalităţilor de diverse, tablă magnetică, - portofoliul
economisire a energiei magneţi, numărătoare, - experimentul
- exprimarea unor opinii (acord / riglete, figurine, culori, coli - activitatea
dezacord) cu privire la anumite atitudini albe, coli colorate, colţul practică
şi comportamente observate în mediul verde al clasei, grădina
înconjurător şcolii
AVAP - identificarea propriilor greşeli de Resurse procedurale:
comportament faţă de mediul conversaţia, exerciţiul,
înconjurător explicaţia, munca
- identificarea unui şir de efecte ale unei independentă, învăţarea prin
pene de curent şi recunoaşterea nevoii descoperire,
de surse alternative de energie problematizarea,
- identificarea căilor de economisire a demonstraţia, jocul didactic
energiei electrice şi recunoaşterea Forme de organizare a
caracterului limitat al energiilor colectivului:
convenţionale activitate frontală, activitate
- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar în perechi, activitate-joc,
întâmpla dacă…?” activitate în grup şi
independentă
MM Timbrul Joc muzical: Deschide urechea bine a. materiale: casetofon, cd- 5.10
Sunete vocale (vorbite - jocul „Recunoaşte interpretul!” uri, laptop
1.1 sau cântate) (bărbat, femeie, copil sau un instrument) b. procedurale:
2.1 -executarea unor mişcări sugerate de conversația, explicația,
text (de exemplu, deplasarea pe demonstrația, exercițiul,
cântecele „Codobelcul” de L.Comes, jocul
CLR „Voiniceii” de A. Ivăşcanu c. forme de organizare a
-alegerea instrumentului potrivit sau a colectivului: frontală,
percuţiei corporale pentru fiecare cântec individuală,pe grup,
AVAP - discuţii despre propriile creaţii, analiza evaluare orală
şi aprecierea lor
Activitati integrate
CLR -scrierea literelor de mână, folosind Resurse materiale: Observare 7.10
1. Casa noastră diverse instrumente de scris (creion, manual, caiet, figuri sistematică
1.3 carioca, stilou, pensulă, cretă) pe variate tangram, fişe pentru
2.1 Scrierea literei ”A suporturi (foaie velină, foaie liniată, exersarealiterei, probă orală/
2.4 mare de mână tablă etc.) diverseinstrumente descris, scrisă
3.1 Caiet de lucru
3.23.3 Fișe de lucru autoevaluare
4.1

Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
Ce are Adam inainte, muncaindependentă,
Are Eva inapoi jocul didactic, metoda
MM Iar Anica lui Radoi fonetico – analitico –
AVAP Si-nainte, si-napoi sintetică
Ghici, ce e?

Forme deorganizarea
Parti componente:  colectivului: individuală,
– un bastonas mai lung, caruia i-am " frontală
indoit" putin coada;
– bastonas mare cu intorsatura in jos si
"valul".
Se insista mai ales asupra primului
semn, pe care copiii au tendinta sa-l
transforme intr-o linie franta
Interpretarea strofei A, a, a … din
cântecul Toamna, de Ana Motora

Ionescu
CLR 2. Familia mea -jocuri de pronunţiea cuvintelor care Resurse materiale: Observare
încep/se termină/conţin un anumit sunet manual, caiet, figuri sistematică
•Sunetul şi literele (de - analisinteza fonetică a cuvintelor şi tangram, fişe pentru
1.3 tipar şi de mână): m/M silabelor exersarea literei, diverse probă orală/
2.1 •Citirea / scrierea - stabilirea poziţiei unui sunet în instrumente de scris, scrisă
2.4 literelor de mână silabă/cuvânt plastilină, sârmă moale,
3.1  Silaba ma - oferirea unor informaţii despre sine, Caiet de lucru, autoevaluare
3.2  Cuvântul mama despre familie, colegi, despre Fișe de lucru
3.3 activităţile preferate etc., folosind Resurse procedurale:
4.1 enunţuri simple conversaţia, explicaţia,
- dialoguri în pereche sau în grupuri munca independentă, jocul
mici pe teme familiare reale sau didactic,
imaginate metoda analitico –
- jocuri de tipul: „Continuă fonetico – sintetică
versul/strofa”
MM - recunoaşterea literelor mari şi mici, de Forme de organizare a
tipar şi de mână colectivului: individuală,
- realizarea literelor mari de tipar din frontală
figuri tangram
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri,
scrise cu litere de tipar şi de mână, cu
imaginile potrivite
- punerea în corespondenţă a imaginilor
cu mesajele orale/scrise indicate
- exerciţii de dezvoltare a
musculaturii fine a mâinii
- modelarea din plastilină a contururilor
unor litere; decorarea literelor de mână
şi de tipar
- trasarea în duct continuu a literelor de
mână (începând prin unirea punctelor
care le compun)
- executarea conturului unor litere,
silabe, cuvinte cu degetul pe blatul
mesei, în aer, pe spatele colegului, pe
hârtie, cu pensula şi acuarela, cu creta
pe tablă, cu markerul pe coli mari

Memorizare:
Mama, de G. B. Arădeanu

Activităţi transdisciplinare: Cântecul


Mama, din folclorul copiilor

Cântecul Mama, din folclorul copiilor


Cantecul Familia
https://www.youtube.com/watch?
v=l_l73DzfCHw
MEM Poziţii ale unui obiect: - identificarea poziţiei pe care o ocupă Resurse - observarea
2.1 verticală, orizontală, diverse obiecte în desene/realitatea materiale:Matematică și sistematică
oblică, interior, imediată, în raport cu alte obiecte explorarea mediului, - probe orale
AVAP exterior precizate manual pentru cls. I, - probe
- jocuri de poziţionare a obiectelor în Editura Didactică și practice
spaţiu, în raport cu alte obiecte precizate Pedagogică S.A.;; planşe - autoevaluarea
(ex.: aşază creionul galben în stânga diverse, tablă magnetică, - portofoliul
creionului roşu) magneţi, numărătoare, - experimentul
- identificarea poziţiei verticală, riglete, figurine, culori, coli - activitatea
orizontală sau oblică a unor obiecte din albe, coli colorate, colţul practică
realitatea imediată sau în cadrul unor verde al clasei, grădina
desene (ex.: încercuieşte obiectele şcolii
desenate în poziţie orizontală; colorează Resurse procedurale:
obiectele desenate în poziţie oblică) conversaţia, exerciţiul,
- identificarea interiorului şi exteriorului explicaţia, munca
unei figure independentă, învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul didactic
Forme de organizare a
colectivului:
activitate frontală, activitate
în perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi
independentă
V Activitati integrate
I CLR 2. Familia mea Resursemateriale: Observare
N 1.3 Scrierea literei ”m mic - scrierea literelor de mână, folosind manual, caiet, figuri sistematică
E 2.1 de mână diverse instrumente de scris (creion, tangram, fişe pentru
R 2.4 carioca, stilou, pensulă, cretă) pe exersarea literei, diverse probă orală/
I 3.1 variate suporturi (foaie velină, foaie instrumente de scris, scrisă
3.2 liniată, tablă etc.) plastilină, sârmă moale,
3.3 Caiet de lucru autoevaluare
4.1 Mamaruta are mere Fișe de lucru Resurse
Marinel vine si cere procedurale: conversaţia,
Mamaruta nu se-ndura, explicaţia,
DP Marinel vine si fura. munca independentă, jocul
didactic,
metoda analitico –
Se observa litera, alcatuirea ei:  fonetico – sintetică
– bastonas, 
– bastonas,  Forme de organizare a
– za. colectivului: individuală,
Se insista asupra continuitatii, nu ridica Frontal
varful stiloului de pe foaie, pana nu
termina litera.
MM

Cântecul Mama, din folclorul copiilor


Cantecul Familia
https://www.youtube.com/watch?
v=l_l73DzfCHw
CLR 2. Familia mea -jocuri de pronunţie a cuvintelor care Resurse materiale: Observare
încep/se termină/conţin un anumit sunet manual, caiet, figuri sistematică
•Sunetul şi literele (de - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor tangram, fişe pentru
1.3 tipar şi de mână): m/M şi silabelor exersarea literei, diverse probă orală/
2.1 •Citirea / scrierea - stabilirea poziţiei unui sunet în instrumente de scris, scrisă
2.4 literelor de mână silabă/cuvânt plastilină, sârmă moale,
3.1  Silaba ma - oferirea unor informaţii despre sine, Caiet de lucru autoevaluare
3.2  Cuvântul mama despre familie, colegi, despre Fișe de lucru
3.3 activităţile preferate etc., folosind Resurse procedurale:
4.1 enunţuri simple conversaţia, explicaţia,
- dialoguri în pereche sau în grupuri munca independentă, jocul
mici pe teme familiare reale sau didactic,
imaginate metoda analitico –
- jocuri de tipul: „Continuă fonetico – sintetică
versul/strofa”
MM - recunoaşterea literelor mari şi mici, de Forme de organizare a
tipar şi de mână colectivului: individuală,
- realizarea literelor mari de tipar din frontală
figuri tangram
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri,
scrise cu litere de tipar şi de mână, cu
imaginile potrivite
- punerea în corespondenţă a imaginilor
cu mesajele orale/scrise indicate
- exerciţii de dezvoltare a
musculaturii fine a mâinii
- modelarea din plastilină a contururilor
unor litere; decorarea literelor de mână
şi de tipar
- trasarea în duct continuu a literelor de
mână (începând prin unirea punctelor
care le compun)
- executarea conturului unor litere,
silabe, cuvinte cu degetul pe blatul
mesei, în aer, pe spatele colegului, pe
hârtie, cu pensula şi acuarela, cu creta
pe tablă, cu markerul pe coli mari

Memorizare:
Mama, de G. B. Arădeanu
Activităţi transdisciplinare: Cântecul
Mama, din folclorul copiilor
MM Timbrul Joc muzical: Deschide urechea bine a. materiale: casetofon, cd-
1.1 Sunete vocale (vorbite - jocul „Recunoaşte interpretul!” uri, laptop
2.1 sau cântate) (bărbat, femeie, copil sau un instrument) b. procedurale:
-executarea unor mişcări sugerate de conversația, explicația,
text (de exemplu, deplasarea pe demonstrația, exercițiul,
cântecele „Codobelcul” de L.Comes, jocul
„Voiniceii” de A. Ivăşcanu c. forme de organizare a
CLR -alegerea instrumentului potrivit sau a colectivului: frontală,
percuţiei corporale pentru fiecare cântec individuală,pe grup,
- discuţii despre propriile creaţii, analiza evaluare orală
şi aprecierea lor

AVAP
AVAP Elemente de limbaj
plastic:linia, punctul, Realizarea unui tablou de toamnă În vie Observarea
1.1; forma, culoarea – prin amprentare sau prin colaj cu Coli de bloc de desen, comportament
capace de plastic - pag. nr. 17 din caietul creioane colorate, cerate, ului
2.2; elevului. radieră, acuarele, guașe sau participativ
tempera, hârtie colorată,
2.3; pensulă, burete, foarfece,
Cantecul : A venit pe dealuri toamna lipici, materiale reciclabile- Analiza
2.5 https://www.youtube.com/watch? capace de plastic etc. produselor
v=s7YVYcbZ1yM obținute, după
MM Cântecul : Culesul viilor criterii date
https://www.youtube.com/watch?
v=Ubo16HOZmUo
Care este povestea ta preferată?
AVAP Elemente de limbaj Coli de bloc de desen,
Discuții despre următoarele subiecte:
1.2; plastic: linia, punctul, creioane colorate, cerate, Observarea
Frunzele povestesc, În vie, Arborii
forma, culoarea radieră, acuarele, guașe sau comportament
2.1; povestesc, În pădure, Toamna darnică tempera, hârtie colorată, ului participati
pensulă, burete, foarfece,
2.2; Produse ale activității: Exersarea tehnicilor învățate în clasa lipici, materiale reciclabile- Analiza
desen liber, compoziții, pregătitoare -decupare după contur, capace de plastic etc. produselor
2.3; diferite obiecte lipire. obținute, după
decorative sau jucării, Realizarea unui mobil cu frunze de criterii date
2.4 figurine etc. toamnă
Cantecul : A venit pe dealuri toamna
MEM https://www.youtube.com/watch?
CLR v=s7YVYcbZ1yM

Saptamana : 11. 10 – 15. 10 . 2021


Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-

L Activitati integrate
U DP Autocunoaştere şi Simțurile Resurse -observare
N stil de viaţă sănătos materiale: sistematică
I 1.1 crearea unor ecusoane personalizate fișe de lucru, - evaluare
Autocunoaştere şi - crearea unor obiecte simple prin imagini, orală/evaluare
AVAP atitudine pozitivă modelaj creioane individuală, de
faţă de sine şi faţă (plastilină, lut) sau colaj (reviste, colorate, grup
CLR de ceilalţi . ziare, materiale carioca, -portofoliu
(Caracteristici din natură) care să exprime acuarele, hârtie - temă de lucru
personale simple, caracteristicile glasatã, în clasă
puncte tari și propriei persoane creponatã, - inter-evaluare
limite observabile - prezentarea într-un cadru inedit jetoane, -auto-evaluare
în activitãțile (podium de mascote, jucãrii,
școlare și de timp premiere, interviu) a trei aspecte CD-uri audio,
liber plăcute video pentru
referitoare propria persoană diferite
- jocuri de continuare a unor fraze, demonstrații sau
pentru ca suport în
evidenţierea calităţilor: „Eu pot activitãți
să…”, „Îmi place
de mine pentru că…”, „Mâncarea Resurse
mea preferată procedurale:
este…”, „Culoarea mea preferată Metode:
este…”, „Pe tine conversaþia
te apreciez pentru că…”, „Sunt euristicã,
mândru de mine demonstrația
atunci când…” („Cum sã fii
- jocuri de prezentare în perechi, în sãnãtos“!)
grupuri mici, în -explicaþia,
faţa clasei, a rezultatelor activităţii munca
- prezentarea trăsăturilor personale independentã,
elementare în fişe de lucru -studiu de
caz -Povestea lui
Poezia : Simturile Auraș, jocul de
https://www.youtube.com/watch? rol , jocul
v=hhRyxAqpR1o didactic„Dezvãl
uie ce
simți!“„Culoare
a
sentimentelor“„
Eu și celãlalt, Eu
și ceilalți”, „Eu
în grupul meu”.,
„Cum mã vãd
eu? Cum mã vãd
ceilalți?“,„Ce ne
apropie, ce ne
diferențiazã?“,
„Prietenii
oamenilor și ai
Prințesei
Igiena”., studii
de caz, povești
terapeutice -
„Prințesa
Igiena“/ metode
activ-
participative ;

Organizare:
activitate
frontală,
individuală , pe
grupe, în echipă

CLR Resurse Observare


2. Familia mea - scrierea literelor de mână, folosind materiale: sistematică
diverse instrumente de scris (creion, manual, caiet,
Scrierea literei”M carioca, stilou, pensulă, cretă) pe figuri tangram, probă orală/
mare de mană variate suporturi (foaie velină, foaie fişe pentru scrisă
1.3 liniată, tablă etc.) exersarea literei,
2.1 diverse autoevaluare
2.4 instrumente de
3.1 Mamaruta are mere scris, plastilină,
3.2 Marinel vine si cere sârmă moale,
3.3 Mamaruta nu se-ndura, Caiet de lucru
4.1 Marinel vine si fura.
Resurse
Se observa ca prima parte a literei procedurale:
seamana cu "a" mare de mana, dar conversaţia,
atentie la primul element grafic: daca explicaţia,
AVAP la " A" bastonasul " se indoaie " cu munca
MM putin inainte de a ajunge la linia independentă,
punctata, la " M "ne departam de jocul didactic,
linia oblica a caietului inainte de a metoda analitico
ajunge la linia orizontala de sus a –
spatiului mic. fonetico –
sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
individuală,
frontală

Cantecul Familia
https://www.youtube.com/watch?
v=l_l73DzfCHw
MEM Poziţii ale unui - identificarea poziţiei pe care o Resurse - observarea
2.1 obiect: verticală, ocupă diverse obiecte în materiale:Mate sistematică
orizontală, oblică, desene/realitatea imediată, în raport matică și - probe orale
AVAP interior, exterior cu alte obiecte precizate explorarea - probe practice
- jocuri de poziţionare a obiectelor în mediului, - autoevaluarea
spaţiu, în raport cu alte obiecte manual pentru - portofoliul
precizate (ex.: aşază creionul galben cls. I, Editura - experimentul
în stânga creionului roşu) Didactică și - activitatea
- identificarea poziţiei verticală, Pedagogică practică
orizontală sau oblică a unor obiecte S.A.;; planşe
din realitatea imediată sau în cadrul diverse, tablă
unor desene (ex.: încercuieşte magnetică,
obiectele desenate în poziţie magneţi,
orizontală; colorează obiectele numărătoare,
desenate în poziţie oblică) riglete, figurine,
- identificarea interiorului şi culori, coli albe,
exteriorului unei figure coli colorate,
colţul verde al
clasei, grădina
şcolii
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă

M Activitati integrate
A CLR 3.Cu trenul -intuirea imaginilor din manual Resurse observare
R -selectarea unor propoziţi idin materiale: sistematică
T 1.3 •Sunetulşi literele enunţuri create de elevi manual,
I 1.4 (de tipar şi -delimitarea cuvintelor din decupaje din
2.1 demână): u/U propoziţii şi despărţirea acestora în ziareşi reviste, probă orală/
2.2 •Formularea unei silabe alfabetar, sârmă scrisă
2.3 propoziţii -identificarea sunetului în silabe moale,
3.1 •Semnificaţia unor - asocierea sunetului cu litera u şiU plastilină,
autoevaluare
3.2 simboluri - confecţionarea literelor din sârmă, Caiet de lucru
3.3 •Modele de fire de lână, beţişoare, plastilină
3.4 comportament - exemplificarea unor substantive
4.1 Scrierea cu proprii Resurse
majusculă -stabilirea corespondenţei dintre procedurale:
literele de tipar şi cele de mână conversaţia,
- citirea silabelor observaţiadirijat
- completarea cuvintelor cu silabele ă,
potrivite exerciţiul,jocul
-Joc de rol: Cum mă comport în didactic,
MM autobuz? metoda fonetico
-frământări delimbă –
analitico
Activitate transdisciplinară: -sintetică
Cu trenul, joc cu cântec şi mişcare
Forme de
organizare a
colectivului:
individuală,
frontalăşi în
Cu trenul, joc cu cântec şi mişcare grup

https://www.youtube.com/watch?
v=TJJTF2JTsdE
Activitati integrate
MEM Poziţii ale unui - identificarea poziţiei pe care o Resurse - observarea
2.1 obiect: verticală, ocupă diverse obiecte în materiale:Mate sistematică
orizontală, oblică, desene/realitatea imediată, în raport matică și - probe orale
AVAP interior, exterior cu alte obiecte precizate explorarea - probe practice
- jocuri de poziţionare a obiectelor în mediului, - autoevaluarea
spaţiu, în raport cu alte obiecte manual pentru - portofoliul
precizate (ex.: aşază creionul galben cls. I, Editura - experimentul
în stânga creionului roşu) Didactică și - activitatea
- identificarea poziţiei verticală, Pedagogică practică
orizontală sau oblică a unor obiecte S.A.; planşe
din realitatea imediată sau în cadrul diverse, tablă
unor desene (ex.: încercuieşte magnetică,
obiectele desenate în poziţie magneţi,
orizontală; colorează obiectele numărătoare,
desenate în poziţie oblică) riglete, figurine,
- identificarea interiorului şi culori, coli albe,
exteriorului unei figure coli colorate,
colţul verde al
clasei, grădina
şcolii
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
AVAP Tehnici de Arborii povestesc – tablou realizat
lucru:desen, prin pliere - pag. nr. 18, 19, 20 din Observarea
1.1; amprentare,decupa caietul elevului. Coli de bloc de comportamentu
re,îndoire,lipire, Găsește diferențele dintre imagini. desen, creioane lui participativ
2.2; pliere Creează o poveste al cărei final să colorate, cerate,
fie scena desenată -pag. nr. 21 din radieră,
2.3; caietul elevului. acuarele, guașe
Desen pas cu pas – Fructe de toamnă sau tempera,
2.5 -pag. nr. 22 din caietul elevului. hârtie colorată,
pensulă, burete, Analiza
CLR foarfece, lipici, produselor
materiale obținute, după
MEM Cantecul :Fructele toamnei reciclabile- criterii date
https://www.youtube.com/w capace de plastic
atch?v=KXQDFBwG2Tc etc.
Completarea
fișei Două stele
și-o dorință de
la pag. 22, din
caietul elevului
Activitati integrate
CLR Resurse observare
3.Cu trenul -scrierea litere iu/U şi a silabelor materiale: sistematică
1.3 mu, um, au manual,
1.4 Scrierea literei ”u Bastonase surioare decupaje din
M 2.1 mic de mână Au pornit-o la plimbare. ziareşi reviste, probăorală/
I 2.2 Iar la gara s-au urcat alfabetar, sârmă scrisă
E 2.3 Intr-un tren accelerat moale,
R 3.1 U,u,u trenu-a sunat plastilină,
C autoevaluare
3.2 Si din gara a plecat. Caiet de lucru
U 3.3 Resurse
R 3.4 procedurale:
I 4.1  Litera "u" mic de mana este formata conversaţia,
dintr-o "codita" si doua bastonase observaţia
mici cu intorsatura in jos si spre dirijată,
dreapta. exerciţiul,jocul
didactic,
metoda fonetico
Cu trenul, joc cu cântec şi mişcare –
MM analitico
-sintetică
https://www.youtube.com/wat
ch?v=TJJTF2JTsdE
Forme
deorganizarea
colectivului:
individuală,
Frontal şi în
grup

MEM • Recunoaşterea, - reprezentarea numerelor de două Resurse - observarea


formarea, citirea cifre cu ajutorul numărătorii de materiale:Mate sistematică
1.1 şi scrierea poziţionare matică și - probe orale
numerelor - reprezentarea prin obiecte (beţişoare, explorarea - probe practice
naturale de la 0 la bile etc.) a numerelor din intervalul 0- mediului, - autoevaluarea
31 100 manual pentru - portofoliul
- scrierea numerelor de la 0 la 100, pe cls. I, Editura - experimentul
AVAP reţeaua caietului de matematică Didactică și - activitatea
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor Pedagogică practică
dintr-un număr S.A.;; planşe
- evidenţierea cifrei unităţilor sau a diverse, tablă
zecilor dintr-un număr (ex.: Coloraţi magnetică,
cifra zecilor cu roşu. Scrieţi cu verde magneţi,
cifra unităţilor) numărătoare,
riglete, figurine,
culori, coli albe,
coli colorate,
colţul verde al
clasei, grădina
şcolii
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
MM 1.Timbrul Cântec:O vioară mică
2.1 Sunete muzicale - jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi a. materiale:
2.2 instrumentale mânuirea jucăriilor potrivite (sau a casetofon, cd-
3.1 2.Cântarea cu percuţiei corporale) pentru imitarea uri, laptop
3.4 acompaniament diferitelor sonorităţi din natură b.procedurale:
instrumental - imitarea unor animale sau a unor explicația,
fenomene ale naturii cu onomatopee demonstrația,
CLR lungi-scurte, cântate tare-încet, exercițiul, jocul
repede-lent (exemplu : „Jocul c. forme de
animalelor” organizare a
MEM - imitarea unor animale; sonorităţi şi colectivului:
acţiuni specifice, jocul „Ploaia şi frontală,
vântul”, jocul silabelor musicale individuală,pe
- ma,me, mi, mo, mu, jocul „Cântă grup, evaluare
ca mine!” etc.) orală
AVAP - emiterea unor onomatopee cu rol de
exerciţii de dicţie şi de sincronizare;
numărători
-alegerea instrumentului potrivit sau
a
percuţiei corporale pentru fiecare
cântec

Activitati integrate
CLR 3.Cu trenul -intuirea imaginilor din manual Resurse observare
-selectarea unor propoziţii din materiale: sistematică
J 1.3 •Sunetulşi literele enunţuri create de elevi manual,
O 1.4 (de tipar şi -delimitarea cuvintelor din decupaje din
I 2.1 demână): u/U propoziţii şi despărţirea acestora în ziareşi reviste, probă orală/
2.2 •Formularea unei silabe alfabetar, sârmă scrisă
2.3 propoziţii -identificarea sunetului u în silabe moale,
3.1 •Semnificaţia unor - asocierea sunetului u cu litera u şi plastilină,
autoevaluare
3.2 simboluri U Caiet de lucru
3.3 •Modele de - confecţionarea literelor din sârmă,
3.4 comportament fire de lână, beţişoare, plastilină
4.1 Scrierea cu - exemplificarea unor substantive
majusculă proprii Resurse
-stabilirea corespondenţei dintre procedurale:
literele de tipar şi cele de mână conversaţia,
- citirea silabelor observaţiadirijat
- completarea cuvintelorcu silabele ă,
potrivite exerciţiul,jocul
MM -Joc de rol: Cum mă comport în didactic,
autobuz? metoda fonetico
-frământări delimbă –
analitico
Activitate transdisciplinară: -sintetică
Cu trenul, joc cu cântec şi mişcare

Forme de
organizare a
colectivului:
individuală,
frontală şi în
grup
CLR Scrierea literei ”U -scrierea literei u/U şi a silabelor Resurse observare
mare de mână mu, um, au materiale: sistematică
manual,
Uite, bastonasul mare decupaje din
Cara zaua in spinare. ziare şi reviste, probă orală/
1.3 alfabetar, sârmă scrisă
1.4 moale,
Litera "U" mare de mana este plastilină,
2.1 autoevaluare
formata din zaua mare si bastonasul Caiet de lucru
2.2 mare cu intorsatura in jos si spre
2.3 dreapta.
3.1
3.2 Resurse
3.3 procedurale:
3.4 conversaţia,
4.1 observaţia
Cu trenul, joc cu cântec şi mişcare
dirijată,
exerciţiul,jocul
didactic,
https://www.youtube.com/watch?
metoda fonetico
v=TJJTF2JTsdE

analitico
-sintetică
MM
Forme de
organizarea
colectivului:
individuală,
Frontala şi în
grup
MEM • Recunoaşterea, - reprezentarea numerelor de două Resurse - observarea
formarea, citirea cifre cu ajutorul numărătorii de materiale:Mate sistematică
1.1 şi scrierea poziţionare matică și - probe orale
numerelor - reprezentarea prin obiecte (beţişoare, explorarea - probe practice
naturale de la 0 la bile etc.) a numerelor din intervalul 0- mediului, - autoevaluarea
31 100 manual pentru - portofoliul
- scrierea numerelor de la 0 la 100, pe cls. I, Editura - experimentul
AVAP reţeaua caietului de matematică Didactică și - activitatea
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor Pedagogică practică
dintr-un număr S.A.;; planşe
- evidenţierea cifrei unităţilor sau a diverse, tablă
zecilor dintr-un număr (ex.: Coloraţi magnetică,
cifra zecilor cu roşu. Scrieţi cu verde magneţi,
cifra unităţilor) numărătoare,
riglete, figurine,
culori, coli albe,
coli colorate,
colţul verde al
clasei, grădina
şcolii
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
V Activitati integrate
I CLR 4. Aniversarea - construirea corectă a unor Resurse observare
N Nanei enunţuri după imagini materiale: sistematică
E 1.3 -descoperirea unor cuvinte care să manual,
R 2.1 înceapă, să conţină sau să se termine decupaje din
I 2.2 •Sunetul şi literele cu sunetul n ziare şi reviste, probă orală/
2.3 (de tipar şi de - asocierea sunetului n cu litera n/N alfabetar, sârmă scrisă
3.1 mână): n/N - citirea silabelor şi a cuvintelor moale,
3.2 •Invitaţia: - asocierea cuvântului scris cu plastilină,
realizarea unei autoevaluare
3.3 imaginea corespunzătoare Caiet de lucru
3.4 invitaţii utilizând - confecţionarea literelor din sârmă,
4.1 desene/simboluri/ fire de lână, beţişoare, plastilină Resurse
4.2 litere/cuvinte - citirea propoziţiilor enunţiative şi a procedurale:con
•Reguli de vorbire versaţia,
eficientă propoziţiilor interogative observaţia
•Scrierea unei dirijată,
propoziţii - confecţionarea literelor din sârmă, exerciţiul,jocul
(punctuaţia, fire de lână, beţişoare, plastilină didactic,
alineatul, scrierea - colorarea şi decorarea literelor n şi metoda analitico
cu majusculă) N obţinute din figure tangram –
Propoziția. Punctul fonetico –
sintetică
Activitate transdisciplinară:
În vizită – jocderol
MM
AVAP Forme de
Activitate practică: organizare a
Aniversările noastre în Arborele colectivului:
clasei individuală,
frontală, îngrup

Mulți ani trăiască(pentru orice


petrecere)
https://www.youtube.com/watch?
v=nbPr2ZA5HZw

CLR 4. Aniversarea -scrierea literei n, izolat, în silabe şi Resurse observare


Nanei în cuvinte materiale: sistematică
Scrierea literei ”n -scrierea propoziţiei, alineatul, manual,
1.3 mic de mână scrierea cu majusculă decupaje din
2.1 -punerea în corespondenţă a silabei ziareşi reviste, probă orală/
2.2 scrise de tipar cusilaba scrisă de alfabetar, sârmă scrisă
2.3 mână moale,
3.1 plastilină,
3.2 Bastonasul obosit,  Caiet de lucru autoevaluare
3.3
3.4 De o za s-a sprijinit.
4.1
4.2 Resurse
Este alcatuita dintr-un bastonas mic procedurale:
cu intorsatura in sus si deschiderea conversaţia,
spre stanga si o za. observaţia
MM dirijată,
exerciţiul,jocul
didactic,
metoda analitico

MEM fonetico –
sintetică

Forme de
organizare a
Mulți ani trăiască(pentru orice
colectivului:
petrecere)
individuală,
https://www.youtube.com/watch?
frontală, îngrup
v=nbPr2ZA5HZw

MM 1.Timbrul Cântec:O vioară mică


2.1 Sunete muzicale - jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi a. materiale:
2.2 instrumentale mânuirea jucăriilor potrivite (sau a casetofon, cd-
3.1 2.Cântarea cu percuţiei corporale) pentru imitarea uri, laptop
3.4 acompaniament diferitelor sonorităţi din natură b.procedurale:
instrumental - imitarea unor animale sau a unor explicația,
fenomene ale naturii cu onomatopee demonstrația,
lungi-scurte, cântate tare-încet, exercițiul, jocul
repede-lent (exemplu : „Jocul c. forme de
animalelor” - imitarea unor animale; organizare a
sonorităţi şi acţiuni specifice, jocul colectivului:
„Ploaia şi vântul”, jocul silabelor frontală,
muzicale - ma,me, mi, mo, mu, jocul individuală,pe
„Cântă ca mine!” etc.) grup, evaluare
- emiterea unor onomatopee cu rol de orală
exerciţii de dicţie şi de sincronizare;
numărători
-alegerea instrumentului potrivit sau
a
percuţiei corporale pentru fiecare
AVAP cântec

AVAP Realizarea unui tablou de toamnă În


Tehnici de vie – prin amprentare sau prin colaj Observarea
1.1; lucru:desen, cu capace de plastic - pag. nr. 17 din Coli de bloc de comportamentu
amprentare,decupa caietul elevului.. desen, creioane lui participativ
2.2; re,îndoire,lipire, Găsește diferențele dintre imagini. colorate, cerate,
pliere Creează o poveste al cărei final să radieră, Analiza
2.3; fie scena desenată -pag. nr. 21 din acuarele, guașe produselor
caietul elevului. sau tempera, obținute, după
2.5 Desen pas cu pas – Fructe de toamnă hârtie colorată, criterii date
-pag. nr. 22 din caietul elevului. pensulă, burete, Completarea
foarfece, lipici, fișei Două stele
Cantecul :Fructele toamnei materiale și-o dorință de
https://www.youtube.com/watch? reciclabile- la pag. 22, din
MEM
v=KXQDFBwG2Tc capace de plastic caietul elevului
etc.

Saptamana : 18. 10- 22. 10. 2021


Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-
L Activitati integrate
U DP Autocunoaştere şi Cum sunt eu? Eu gândesc! Eu simt Resurse -observare
N stil de viaţă sănătos materiale: sistematică
I 1.1 crearea unor ecusoane personalizate fișe de lucru, - evaluare
Autocunoaştere şi - crearea unor obiecte simple prin imagini, orală/evaluare
CLR atitudine pozitivă modelaj creioane individuală, de
faţă de sine şi faţă (plastilină, lut) sau colaj (reviste, colorate, grup
de ceilalţi . ziare, materiale carioca, -portofoliu
AVAP (Caracteristici din natură) care să exprime acuarele, hârtie - temă de lucru
personale simple, caracteristicile glasatã, în clasă
puncte tari și propriei persoane creponatã, - interevaluare
MEM limite observabile - prezentarea într-un cadru inedit jetoane, -autoevaluare
în activitãțile (podium de mascote, jucãrii,
școlare și de timp premiere, interviu) a trei aspecte CD-uri audio,
liber plăcute video pentru
referitoare propria persoană diferite
- jocuri de continuare a unor fraze, demonstrații sau
pentru ca suport în
evidenţierea calităţilor: „Eu pot activitãți
să…”, „Îmi place
de mine pentru că…”, „Mâncarea Resurse
mea preferată procedurale:
este…”, „Culoarea mea preferată Metode:
este…”, „Pe tine conversația
te apreciez pentru că…”, „Sunt euristicã,
mândru de mine demonstrația
atunci când…” („Cum sã fii
- jocuri de prezentare în perechi, în sãnãtos“!)
grupuri mici, în -explicația,
faţa clasei, a rezultatelor activităţii munca
- prezentarea trăsăturilor personale independentã,
elementare în fişe de lucru -studiu de
caz -Povestea lui
Auraș, jocul de
rol , jocul
didactic„ Dezvãl
uie ce
simți!“„Culoare
a
sentimentelor“„
Eu și celãlalt, Eu
și ceilalți”, „Eu
în grupul meu”.,
„Cum mã vãd
eu? Cum mã vãd
ceilalți?“,„Ce ne
apropie, ce ne
diferențiazã?“,
„Prietenii
oamenilor și ai
Prințesei
Igiena”., studii
de caz, povești
terapeutice -
„Prințesa
Igiena“/ metode
activ-
participative ;

Organizare:
activitate
frontală,
individuală , pe
grupe, în echipă
CLR 4. Aniversarea - construirea corectă a unor Resurse observare
Nanei enunţuri după imagini materiale: sistematică
1.3 -descoperirea unor cuvinte care să manual,
2.1 înceapă, să conţină sau să se termine decupaje din
2.2 •Sunetul şi literele cu sunetul n ziareşi reviste, probă orală/
2.3 (de tipar şi - asocierea sunetului n cu litera n/N alfabetar, sârmă scrisă
3.1 demână): n/N - citirea silabelor şi a cuvintelor moale,
3.2 •Invitaţia: - asocierea cuvântului scris cu plastilină,
realizarea unei autoevaluare
3.3 imaginea corespunzătoare Caiet de lucru
3.4 invitaţii utilizând - confecţionarea literelor din sârmă,
4.1 desene/simboluri/ fire de lână, beţişoare, plastilină
4.2 litere/cuvinte - citirea propoziţiilor enunţiative şi a Resurse
•Reguli de vorbire propoziţiilor interogative procedurale:
eficientă conversaţia,
•Scrierea unei - confecţionarea literelor din sârmă, observaţia
propoziţii fire de lână, beţişoare, plastilină dirijată,
(punctuaţia, - colorarea şi decorarea literelor n şi exerciţiul,jocul
alineatul, N obţinute din figure tangram didactic,
scriereacu metoda analitico
majusculă) –
Propoziția. Punctul Activitate transdisciplinară: fonetico –
În vizită – joc de rol sintetică
MM
Activitate practică:
AVAP
Aniversările noastre în Arborele Forme de
clasei organizare a
colectivului:
individuală,
frontală, în grup
Mulți ani trăiască(pentru orice
petrecere)
https://www.youtube.com/watch?
v=nbPr2ZA5HZw

MEM Compararea şi - compararea unor grupuri de obiecte Resurse - observarea


1.2 ordonarea prin punerea elementelor unele sub materiale:Mate sistematică
1.3 numerelor altele, încercuirea părţilor comune, matică și - probe orale
CLR naturale de la 0 la punerea în corespondenţă explorarea - probe practice
31 - scrierea rezultatelor obţinute prin mediului, - autoevaluarea
AVAP comparare, utilizând semnele , = manual pentru - portofoliul
- compararea a două numere naturale cls. I, Editura - experimentul
mai mici decât 100, atunci când Didactică și - activitatea
acestea au acelaşi număr de zeci/de Pedagogică practică
unităţi, cu ajutorul mulţimilor de S.A.; planşe
obiecte sau al numărătorii de diverse, tablă
poziţionare magnetică,
- identificarea „vecinilor” unui număr magneţi,
de la 0 la 100 numărătoare,
- ordonarea riglete, figurine,
crescătoare/descrescătoare a unor culori, coli albe,
numere naturale prin compararea coli colorate,
acestora două câte două colţul verde al
- identificarea unor numere, situate clasei, grădina
într-un interval dat (ex.: „Scrie trei şcolii
numere mai mici decât 25”) Resurse
- estimarea ordinului de mărime a procedurale:
unor grupuri de obiecte conversaţia,
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine exerciţiul,
între cardinalele a două mulţimi explicaţia,
- poziţionarea pe axă a unor numere munca
date independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
M Activitati integrate
A CLR Resurse observare
R Scrierea literei ”N - scrierea literei N,izolat, în silabe și materiale: sistematică
T mare de mână în cuvinte manual,
I 1.3 - scrierea propoziţiei, alineatul, decupaje din
2.1 scrierea cu majusculă ziare şi reviste, probă orală/
2.2 Nicu, Nina si alti scolari alfabetar, sârmă scrisă
2.3 Au plecat la Navodari. moale,
3.1 Vor sa scrie o scrisoare plastilină,
autoevaluare
3.2 Pentru doamna-invatatoare, Caiet de lucru
3.3 Dar l-au uitat pe "n" mare.
3.4 Haideti sa-i ajutam noi, sa le
4.1 explicam cum se scrie aceasta litera! Resurse
4.2 procedurale:
conversaţia,
Scriem un bastonas mare cu observaţia
intorsatura in jos si spre stanga, o
linie oblica si un bastonas mare cu dirijată,
intorsatura in jos si spre drerapta. exerciţiul,jocul
didactic,
MM metoda analitico
AVAP –
În vizită, joc de rol fonetico –
sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
individuală,
frontală, în grup
Activitati integrate
MEM Compararea şi - compararea unor grupuri de obiecte Resurse - observarea
1.2 ordonarea prin punerea elementelor unele sub materiale:Mate sistematică
1.3 numerelor altele, încercuirea părţilor comune, matică și - probe orale
CLR naturale de la 0 la punerea în corespondenţă explorarea - probe practice
31 - scrierea rezultatelor obţinute prin mediului, - autoevaluarea
AVAP comparare, utilizând semnele , = manual pentru - portofoliul
- compararea a două numere naturale cls. I, Editura - experimentul
mai mici decât 100, atunci când Didactică și - activitatea
acestea au acelaşi număr de zeci/de Pedagogică practică
unităţi, cu ajutorul mulţimilor de S.A.; planşe
obiecte sau al numărătorii de diverse, tablă
poziţionare magnetică,
- identificarea „vecinilor” unui număr magneţi,
de la 0 la 100 numărătoare,
- ordonarea riglete, figurine,
crescătoare/descrescătoare a unor culori, coli albe,
numere naturale prin compararea coli colorate,
acestora două câte două colţul verde al
- identificarea unor numere, situate clasei, grădina
într-un interval dat (ex.: „Scrie trei şcolii
numere mai mici decât 25”) Resurse
- estimarea ordinului de mărime a procedurale:
unor grupuri de obiecte conversaţia,
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine exerciţiul,
între cardinalele a două mulţimi explicaţia,
- poziţionarea pe axă a unor numere munca
date independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independ.
AVAP Elemente de Prin ce te deosebești de alți copii?
limbaj -pag. nr. 23 din caietul elevului. Coli de bloc de Observarea
1.1; plastic:linia, Realizarea de desene în care se desen, creioane reacţiilor
punctul, forma, folosesc elemente de limbaj colorate, cerate, copiilor pe
1.2; culoarea plastic:linia, punctul, forma, culoarea. radieră, parcursul
acuarele, guașe activităţilor
2.2; sau tempera,
hârtie colorată,
2.3; pensulă,
foarfece, lipici,
2.4. etc. Analiza
produselor
MEM obținute, după
CLR criterii date la
începutul
activităților
M Activitati integrate
I CLR -identificarea sunetului i în silabe şi Resurse observare
E 5. În grădina în cuvinte materiale: sistematică
R 1.3 casei - asocierea sunetului i cu litera i/I manual,
C 1.4 - citirea silabelor,cuvintelor, decupaje din
U 2.1 propoziţiilor ziareşi reviste, probă orală/
R 2.3 •Sunetulşi literele - citirea în dialog alfabetar, sârmă scrisă
I 3.1 (de tipar şi - completarea cuvintelor cu silabele moale,
4.1 demână): i/I potrivite plastilină,
•Oferirea unor autoevaluare
4.2 -modificarea unui cuvânt prin în Caiet de lucru
informaţiidespre locuirea unei litere/unui sunet
activităţile -realizarea unui dialog elev– elev
preferate pornind de la o imagine dată Resurseprocedur
Propoziţia - confecţionarea literelor din sârmă, ale:conversaţia,
MM interogativă, fire de lână, beţişoare, plastilină observaţia
intonarea acesteia -identificarea unor situaţii de dirijată,
AVAP utilizarea majusculei exerciţiul, jocul
-formularea unor cuvinte cu ajutorul didactic, metoda
alfabetarului analitico –
- colorarea şi decorarea literelor i şi fonetico –
Iobţinute din figure tangram sintetică

Forme
Activitate deorganizarea
transdisciplinară:interpretarea colectivului:
strofei I, I, i… din poezia Toamna, frontală, în
de Ana Motora Ionescu echipă,
individuală

MEM Compararea şi - compararea unor grupuri de obiecte Resurse - observarea


1.2 ordonarea prin punerea elementelor unele sub materiale: sistematică
1.3 numerelor altele, încercuirea părţilor comune, Matematică și - probe orale
CLR naturale de la 0 la punerea în corespondenţă explorarea - probe practice
31 - scrierea rezultatelor obţinute prin mediului, - autoevaluarea
AVAP comparare, utilizând semnele , = manual pentru - portofoliul
- compararea a două numere naturale cls. I, Editura - experimentul
mai mici decât 100, atunci când Didactică și - activitatea
acestea au acelaşi număr de zeci/de Pedagogică S.A; practică
unităţi, cu ajutorul mulţimilor de planşe diverse,
obiecte sau al numărătorii de tablă magnetică,
poziţionare magneţi,
- identificarea „vecinilor” unui număr numărătoare,
de la 0 la 100 riglete, figurine,
- ordonarea culori, coli albe,
crescătoare/descrescătoare a unor coli colorate,
numere naturale prin compararea colţul verde al
acestora două câte două clasei, grădina
- identificarea unor numere, situate şcolii
într-un interval dat (ex.: „Scrie trei Resurse
numere mai mici decât 25”) procedurale:
- estimarea ordinului de mărime a conversaţia,
unor grupuri de obiecte exerciţiul,
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine explicaţia,
între cardinalele a două mulţimi munca
- poziţionarea pe axă a unor numere independentă,
date învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
MM Elemente de limbaj Cântec: De-a soldații- predare a. materiale:
muzical - crearea spontană a unei linii casetofon, cd-
1.1 melodice simple uri, laptop
1.3 Ritmul sau a unor combinaţii ritmice de b. procedurale:
De-a soldații silabe conversația,
CLR onomatopeice, însoţite de mişcare explicația,
- gruparea unor mişcări sau sunete demonstrația,
astfel exercițiul, jocul
AVAP încât să genereze un dans liber pe c. forme de
linii organizare a
melodice proprii, simple colectivului:
- asocierea unor mişcări ritmice sau frontală,
sunete în individuală,pe
relaţie cu poveşti, poezii, cântece grup, evaluare
- discuţii despre propriile creaţii, orală
analiza şi
aprecierea lor
-reproducerea în grup a cântecelor
însuşite
intuitiv, respectând sincronizarea
Realizarea unui desen sugerat de
cântec

J
O Activitati integrate
I CLR 5. În grădina Resurse observare
casei -scrierea literei iizolat şi în materiale: sistematică
Scrierea literei cuvinte manual,
” i mic de mână -scrierea unui dialog, scrierea liniei decupaje din
de dialog ziareşi reviste, probă orală/
alfabetar, sârmă scrisă
MM moale,
AVAP Bastonasul cu codita plastilină,
autoevaluare
Il stiu de la gradinita Caiet de lucru
Punct deasupra pun precis Resurse
Si litera "i" am scris. procedurale:
conversaţia,
observaţia
Litera "i" mic de mana este formata dirijată,
dintr-o "codita", un bastonas mic cu exerciţiul, jocul
intorsatura in jos si spre dreapta si didactic, metoda
punct. "Codita" si bastonasul se scriu analitico –
fara a ridica varful stiloului de pe fonetico –
foaie sintetică

Forme de
organizarea
colectivului:
interpretarea strofei I, I, i… din frontală, în
poezia Toamna, de Ana Motora echipă,
individuală

CLR -identificarea sunetului i în silabe şi Resurse observare


5. În grădina în cuvinte materiale: sistematică
1.3 casei - asocierea sunetului i cu litera i/I manual,
1.4 - citirea silabelor,cuvintelor, decupaje din
2.1 propoziţiilor ziareşi reviste, probă orală/
2.3 •Sunetulşi literele - citirea în dialog alfabetar, sârmă scrisă
3.1 (de tipar şi - completarea cuvintelor cu silabele moale,
4.1 demână): i/I potrivite plastilină,
•Oferirea unor autoevaluare
4.2 -modificarea unui cuvânt prin în Caiet de lucru
informaţii despre locuirea unei litere/unui sunet
activităţile -realizarea unui dialog elev– elev
preferate pornind de la o imagine dată Resurse
Propoziţia - confecţionarea literelor din sârmă, procedurale:
MM interogativă, fire de lână, beţişoare, plastilină conversaţia,
intonarea acesteia -identificarea unor situaţii de observaţia
AVAP utilizarea majusculei dirijată,
-formularea unor cuvinte cu ajutorul exerciţiul, jocul
alfabetarului didactic, metoda
- colorarea şi decorarea literelor i şi analitico –
I obţinute din figure tangram fonetico –
sintetică

Activitate transdisciplinară
:interpretarea strofei I, I, i… din Forme de
poezia Toamna, de Ana Motora organizarea
Ionescu colectivului:
frontală, în
echipă,
individuală
MEM • Numere pare, - identificarea numerelor pare/impare Resurse - observarea
1.2 numere impare dintr-un şir dat materiale:Mate sistematică
1.3 - scrierea unui şir de numere matică și - probe orale
pare/impare, având date limitele explorarea - probe practice
AVAP intervalului mediului, - autoevaluarea
manual pentru - portofoliul
cls. I, Editura - experimentul
Didactică și - activitatea
Pedagogică S.; practică
planşe diverse,
tablă magnetică,
magneţi,
numărătoare,
riglete, figurine,
culori, coli albe,
coli colorate,
colţul verde al
clasei, grădina
şcolii
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
V Activitati integrate
I CLR 5. În grădina -scrierea literei I mare de mană Resurse observare
N 1.3 casei -identificarea unor situaţii de materiale: sistematică
E 1.4 utilizarea majusculei manual,
R 2.1 - colorarea şi decorarea literelor I decupaje din
I 2.3 Scrierea literei ”I obţinute ziareşi reviste, probă orală/
3.1 mare de mână alfabetar, sârmă scrisă
4.1 La cap coasa,  moale,
4.2 La picioare baston, plastilină,
autoevaluare
Acum pot sa scriu "Ion". Caiet de lucru
De scrii Iasi sau Ionesti,
Tot "I" mare folosesti.
Resurse
DP procedurale:
conversaţia,
observaţia
dirijată,
exerciţiul, jocul
didactic, metoda
analitico –
fonetico –
sintetică
Litera "I" mare de mana este formata
MM dintr-un "val" mic, scris sub linia
orizontala punctata si un bastonas Forme de
mare cu intorsatura in jos si spre organizarea
stanga. colectivului:
frontală, în
echipă,
individuală
CLR 6. Recapitulare– - citirea literelor, silabelor, observare
O fetiţă curajoasă cuvintelor de tipar şi de mână Resurse sistematică
1.3 -descrierea ilustraţiilor materiale:
1.4 - completarea silabelor în cuvinte manual,
2.1 reprezentate grafic Caiet de lucru probă orală/
2.2 -scrierea corectă aliterelor Resurse scrisă
2.3 mici şi mari de mână procedurale:
3.1 conversaţia,
3.2 explicaţia, autoevaluare
3.3 demonstraţia,
3.4 exersarea,
4.1 exerciţiul, jocul
4.2 didactic, metoda
fonetico –
analitico –
AVAP sintetică

Forme
deorganizarea
colectivului:
individuală

MM
MM Elemente de limbaj Cântec: De-a soldații- repetare a. materiale:
1.1 muzical casetofon, cd-
2.1 - crearea spontană a unei linii uri, laptop
Ritmul melodice simple b. procedurale:
De-a soldații sau a unor combinaţii ritmice de conversația,
silabe explicația,
onomatopeice, însoţite de mişcare demonstrația,
- gruparea unor mişcări sau sunete exercițiul, jocul
astfel c. forme de
încât să genereze un dans liber pe organizare a
linii colectivului:
melodice proprii, simple frontală,
AVAP - asocierea unor mişcări ritmice sau individuală,pe
sunete în grup, evaluare
relaţie cu poveşti, poezii, cântece orală
- discuţii despre propriile creaţii,
analiza şi
aprecierea lor
-reproducerea în grup a cântecelor
însuşite
intuitiv, respectând sincronizarea
Realizarea unui desen sugerat de
c\ntec
AVAP Elemente de
limbaj Animalul preferat, -pag. nr. 23, 24 Coli de bloc de Observarea
1.1; plastic:linia, din caietul elevului. desen, creioane reacţiilor
punctul, forma, Realizarea de desene în care se colorate, cerate, copiilor pe
1.2; culoarea folosesc elemente de limbaj radieră, parcursul
plastic:linia, punctul, forma, culoarea. acuarele, guașe activităţilor
2.2; sau tempera,
hârtie colorată,
2.3; pensulă,
foarfece, lipici,
etc. Analiza
2.4.
Cțntecul : Azi Grivei e mânios ! produselor
obținute, după
criterii date la
MM începutul
activităților

Saptamana : 8. 11- 12.11.2021


Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-

L Activitati integrate
U DP Autocunoaştere şi Evaluare Resurse -observare
N stil de viaţă sănătos materiale: sistematică
I 1.1 crearea unor ecusoane personalizate fișe de lucru, - evaluare
Autocunoaştere şi - crearea unor obiecte simple prin imagini, orală/evaluare
AVAP atitudine pozitivă modelaj creioane individuală, de
faţă de sine şi faţă (plastilină, lut) sau colaj (reviste, colorate, grup
de ceilalţi . ziare, materiale carioca, -portofoliu
(Caracteristici din natură) care să exprime acuarele, hârtie - temă de lucru
personale simple, caracteristicile glasatã, în clasă
puncte tari și propriei persoane creponatã, - inter-evaluare
limite observabile - prezentarea într-un cadru inedit jetoane, -auto-evaluare
în activitãțile (podium de mascote, jucãrii,
școlare și de timp premiere, interviu) a trei aspecte CD-uri audio,
liber plăcute video pentru
referitoare propria persoană diferite
- jocuri de continuare a unor fraze, demonstrații sau
pentru ca suport în
evidenţierea calităţilor: „Eu pot activitãți
să…”, „Îmi place
de mine pentru că…”, „Mâncarea Resurse
mea preferată procedurale:
este…”, „Culoarea mea preferată Metode:
este…”, „Pe tine conversaþia
te apreciez pentru că…”, „Sunt euristicã,
mândru de mine demonstrația
atunci când…” („Cum sã fii
- jocuri de prezentare în perechi, în sãnãtos“!)
grupuri mici, în -explicația,
faţa clasei, a rezultatelor activităţii munca
- prezentarea trăsăturilor personale independentã,
elementare în fişe de lucru -studiu de
caz -Povestea lui
Auraș, jocul de
rol , jocul
didactic„Dezvãl
uie ce
simți!“„Culoare
a
sentimentelor“„
Eu și celãlalt, Eu
și ceilalți”, „Eu
în grupul meu”.,
„Cum mã vãd
eu? Cum mã vãd
ceilalți?“,„Ce ne
apropie, ce ne
diferențiazã?“,
„Prietenii
oamenilor și ai
Prințesei
Igiena”., studii
de caz, povești
terapeutice -
„Prințesa
Igiena“/ metode
activ-
participative ;

Organizare:
activitate
frontală,
individuală , pe
grupe, în echipă

CLR 6. Recapitulare– - citirea literelor, silabelor, observare


O fetiţă curajoasă cuvintelor de tipar şi de mână Resurse sistematică
1.3 -descrierea ilustraţiilor materiale:
1.4 - completarea silabelor în cuvinte manual,
2.1 reprezentate grafic Caiet de lucru probă orală/
2.2 -scrierea corectă aliterelor scrisă
2.3 mici şi mari de mână
3.1 Resurse
procedurale: autoevaluare
3.2
3.3 conversaţia,
3.4 explicaţia,
4.1 demonstraţia,
4.2 exersarea,exerciţ
iul, jocul
didactic, metoda
AVAP fonetico –
analitico –
sintetică

Forme
deorganizarea
colectivului:
individuală

MM
MEM • Numere pare, - identificarea numerelor pare/impare Resurse - observarea
1.2 numere impare dintr-un şir dat materiale: sistematică
1.3 - scrierea unui şir de numere Matematică și - probe orale
pare/impare, având date limitele explorarea - probe practice
AVAP intervalului mediului, - autoevaluarea
manual pentru - portofoliul
cls. I, Editura - experimentul
Didactică și - activitatea
Pedagogică S.A.; practică
planşe diverse,
tablă magnetică,
magneţi,
numărătoare,
riglete, figurine,
culori, coli albe,
coli colorate,
colţul verde al
clasei, grădina
şcolii
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
M Activitati integrate
A CLR 6. Recapitulare– - citirea literelor, silabelor, observare
R O fetiţă curajoasă cuvintelor de tipar şi de mână Resurse sistematică
T 1.3 -descrierea ilustraţiilor materiale:
I 1.4 - completarea silabelor în cuvinte manual,
2.1 reprezentate grafic Caiet de lucru probă orală/
2.2 -scrierea corectă aliterelor scrisă
2.3 mici şi mari de mână
3.1 Resurse
procedurale: autoevaluare
3.2
3.3 conversaţia,
3.4 explicaţia,
4.1 demonstraţia,
4.2 exersarea ,
exerciţiul, jocul
didactic, metoda
AVAP fonetico –
analitico –
sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
individuală

MM
Activitati integrate
MEM • Recapitulare - exerciţii de scriere, citire, formare a Resurse - observarea
numerelor naturale de la 0 la 31 materiale: sistematică
1.1 - exerciții de comparare şi ordonare a Matematică și - probe orale
1.2 numerelor naturale de la 0 la 31 explorarea - probe practice
1.3 - exerciții de identificare a numerelor mediului, - autoevaluarea
3.1 pare și a numerelor impare manual pentru - portofoliul
3.2 - exerciții de observare a unor cls. I, Editura - experimentul
4.2 regularităţi din mediul apropiat Didactică și - activitatea
AVAP - exerciții de identificare a Pedagogică practică
CLR importanţei energiei în viaţa omului S.A.; planşe
- exerciții de realizare de asociaţii diverse, tablă
între fenomene şi cauzele posibile magnetică,
magneţi,
numărătoare,
riglete, figurine,
atlase, mulaje,
culori, coli albe,
coli colorate,
colţul verde al
clasei, grădina
şcolii
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
AVAP .
1.1; Tehnici de .Autoportret- Coli de bloc de Observarea
lucru:desen, Realizarea de desene în care se desen, creioane reacţiilor
1.2; decupare după folosesc elemente de limbaj colorate, cerate, copiilor pe
contur, tăiere, plastic:linia, punctul, forma, culoarea. radieră, parcursul
îndoire, pliere, acuarele, guașe activităţilor
2.2;
răsucire, sau tempera,
lipire,colaj hârtie colorată,
2.3;
pensulă,
. foarfece, lipici,
2.4.
etc. Analiza
produselor
obținute, după
criterii date la
CLR începutul
activităților
MEM
M Activitati integrate
I CLR 6. Recapitulare– - citirea literelor, silabelor, observare
E O fetiţă curajoasă cuvintelor de tipar şi de mână Resurse sistematică
R 1.3 -descrierea ilustraţiilor materiale:
C 1.4 - completarea silabelor în cuvinte manual,
U 2.1 reprezentate grafic Caiet de lucru probă orală/
R 2.2 -scrierea corectă aliterelor scrisă
I 2.3 mici şi mari de mână
3.1 Resurse
3.2 procedurale: autoevaluare
3.3 conversaţia,
3.4 explicaţia,
4.1 demonstraţia,
4.2 exersarea,
exerciţiul, jocul
didactic, metoda
AVAP fonetico –
analitico –
sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
individuală

MM

MEM • Recapitulare - exerciţii de scriere, citire, formare a Resurse - observarea


numerelor naturale de la 0 la 31 materiale: sistematică
1.1 - exerciții de comparare şi ordonare a Matematică și - probe orale
1.2 numerelor naturale de la 0 la 31 explorarea - probe practice
1.3 - exerciții de identificare a numerelor mediului, - autoevaluarea
3.1 pare și a numerelor impare manual pentru - portofoliul
3.2 - exerciții de observare a unor cls. I, Editura - experimentul
4.2 regularităţi din mediul apropiat Didactică și - activitatea
AVAP - exerciții de identificare a Pedagogică practică
CLR importanţei energiei în viaţa omului S.A.; Fișe
- exerciții de realizare de asociaţii integrate de
între fenomene şi cauzele posibile evaluare
curentă și
sumativă,;
planşe diverse,
tablă magnetică,
magneţi,
numărătoare,
riglete, figurine,
atlase, mulaje,
culori, coli albe,
coli colorate,
colţul verde al
clasei, grădina
şcolii
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
MM Cântare Cântec: Pisica stă la pândă-
Instrumentală predare a. materiale:
2.1 Ritmul - marcarea structurii ritmice a casetofon, cd-
2.2 Sunete lungi/ cântecului, prin acompaniamentul cu uri, laptop
CLR scurte jucării muzicale (tobiţe, trianglu, b.procedurale:
maracas, clopoţel, tamburină, lemne) explicația,
sau a percuţiei corporale (bătăi din demonstrația,
palme, bătăi ale degetului în bancă, exercițiul, jocul
cu bătăi pe genunchi) c. forme de
organizare a
Colorarea unor imagini sugerate de colectivului:
cântec frontală,
individuală,pe
grup, evaluare
orală

AVAP

J
O Activitati integrate
I CLR - asocierea sunetului cu litera Resurse Probă orală
7. Evaluare -realizarea corespondenţei dintre materiale:
1.3 sumativă literele de tipar şi cele de mână manual,
2.2 - compunerea cuvintelor folosind Caiet de lucru Probă scrisă
3.1 silabele date Resurse
4.1 - copierea, transcrierea şi dictarea procedurale: autoevaluare
unorlitere, silabe, cuvinte conversaţia,
- alcătuirea de propoziţii/ enunţuri, explicaţia,
integrând cuvinte date Munca
independentă

Forme de
MM organizare a
AVAP colectivului:
individuală

MEM • Evaluare - scrierea şi formarea numerelor Forme de - probă scrisă


naturale de la 0 la 31 organizare a
1.1 - ordonarea şi compararea numerelor colectivului
1.2 naturale de la 0 la 31 - activitate
1.3 - identificarea importanţei surselor de independentă
3.2 energie în viaţa omului

AVAP
V Activitati integrate
I CLR - asocierea sunetului cu litera Resurse Probă orală
N 7. Evaluare -realizarea corespondenţei dintre materiale:
E 1.3 sumativă literele de tipar şi cele de mână manual,
R 2.2 - compunerea cuvintelor folosind Caiet de lucru probă scrisă
I 3.1 silabele date
4.1 - copierea, transcrierea şi dictarea Resurse
unor litere, silabe, cuvinte procedurale: autoevaluare
- alcătuirea de propoziţii/ enunţuri, conversaţia,
integrând cuvinte date explicaţia,
munca
independentă

MM Forme de
AVAP organizare a
colectivului:
individuală
CLR 8. Activități de -oferirea de răspunsuri la Resurse
ameliorare/ întrebarea: „Despre ce este vorba... materiale:
1.1 dezvoltare (în acest fragment de poveste / în manual, caiet,
1.2 Ridichea uriaşă– acest text)?” stilou, creioane
2.1 lectură după - audierea unor poveşti, descrieri, colorate, Caiet
2.2 imagini instrucţiuni şi indicaţii şi de lucru
2.4 manifestarea unor reacţii
corespunzătoare
-identificarea Resurse
3.1 personajelor/personajului unui text procedurale:
audiat conversaţia,
- oferirea unor răspunsuri la întrebări explicaţia,
de genul: „Cine? Ce? Când? Unde? demonstraţia,
MM Cum? De ce?” exersarea,exerciţ
- formularea unor întrebări şi iul, jocul
răspunsuri referitoare la conţinutul didactic
unui mesaj/text audiat
- jocuri de rol Forme de
MEM - dialoguri în pereche sau în grupuri organizarea
colectivului:
mici pe teme familiare reale sau frontală, în
imaginate echipă, în
- repovestirea clară şi cu intonaţie a perechi,
unui text audiat individuală
- discuţii privind comportamentul
personajelor
- evidenţierea unor modele de
comportament, formularea unor
judecăţi de valoare faţă de faptele
personajelor
- dramatizări ale unor poveşti
cunoscute
- recunoaşterea literelor mari şi mici,
de tipar şi de mână
- citirea pe silabe/integrală a
cuvintelor scrise cu litere de tipar
sau de mână
MM Cântare Cântec: Pisica stă la pândă-
2.1 Instrumentală repetare a. materiale:
2.2 Ritmul - marcarea structurii ritmice a casetofon, cd-
3.1 Sunete lungi/ cântecului, prin acompaniamentul cu uri, laptop
3.4 scurte jucării muzicale (tobiţe, trianglu, b.procedurale:
maracas, clopoţel, tamburină, lemne) explicația,
sau a percuţiei corporale (bătăi din demonstrația,
palme, bătăi ale degetului în bancă, exercițiul, jocul
cu bătăi pe genunchi) c. forme de