Sunteți pe pagina 1din 21

Impozitele și taxele locale

1. Impozitul pe bunuri imobiliare și


impozitul funciar
2. Taxele pentru resursele naturale
3. Taxele locale
Impozitul pe bunuri imobiliare
Subiectii persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova:
impunerii a) proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;
b) arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul
de arendă nu prevede altfel;
c) deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de
folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii
Moldova;
d) arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor
finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
e) locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar;
f) arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor
Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locaţiune nu prevede altfel.
Obiectul bunurile imobiliare, inclusiv terenurile din intravilan sau din extravilan, clădirile,
impunerii construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv
bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult,
rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie. Gradul de
finalizare a construcţiei în scopul impozitării se determină de către experţii tehnici în
construcţii sau de către agenţii economici cu activităţi în domeniul expertizei tehnice,
sau de către autoritatea administraţiei publice locale, în baza metodei stabilite de organul
central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor.

Baza valoarea estimată a bunurilor imobiliare


impozabila
Cotele impozitului pe bunurile imobiliare
Pentru bunurile imobiliare Pentru terenurile Pentru bunurile
cu destinaţie locativă; agricole cu construcţii imobiliare cu altă
pentru garajele şi amplasate pe ele destinaţie decît cea
terenurile pe care acestea locativă sau agricolă,
sînt amplasate, loturile inclusiv exceptînd
întovărăşirilor pomicole garajele şi terenurile pe
cu sau fără construcţii care acestea sînt
amplasate pe ele amplasate şi loturile
întovărăşirilor pomicole
– cota maximă – 0,4% din - cota maximă – 0,3% 0,3% din baza
baza impozabilă a din baza impozabilă a impozabilă a bunurilor
bunurilor imobiliare; bunurilor imobiliare; imobiliare.
– cota minimă – 0,05% - cota minimă – 0,1%
din baza impozabilă a din baza impozabilă a
bunurilor imobiliare. bunurilor imobiliare.

Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă şi


deliberativă a administraţiei publice locale
Modul de calcul al impozitului pe bunuri imobiliare
• Impozitul pe bunurile imobiliare se determină prin înmulţirea valorii bunurilor
imobiliare impozabile la cota concretă a impozitului, se calculează după cum urmează:
a) persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător
calculează de sine stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare, pornind
de la valoarea contabilă a bunurilor imobiliare conform situaţiei din 1 ianuarie a
anului fiscal în curs, iar în cazul bunurilor imobiliare dobîndite în cursul anului,
inclusiv în cazul bunurilor imobiliare la care se schimbă subiectul impunerii în cursul
anului – conform valorii contabile de la data dobîndirii acestora. Persoanele juridice,
persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător sînt obligate să prezinte
calculul impozitului pe bunurile imobiliare pînă la 25 septembrie inclusiv a perioadei
fiscale respective. Pentru bunurile imobiliare dobîndite după 25 septembrie a
perioadei fiscale respective, calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă la
Serviciul Fiscal de Stat nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei
de gestiune. Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror
număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi
şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, pînă la 25 martie a perioadei
fiscale următoare celei de gestiune, o dare de seamă unificată.
a) pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, calcularea
sumei anuale a impozitului pe bunurile imobiliare și perfectarea avizelor de plată a
impozitului se efectuează, conform instrucțiunii aprobate de Guvern, de către
serviciile de colectare a impozitelor și a taxelor locale ale primăriilor. Avizele de plată
a impozitului pe bunurile imobiliare se înmânează subiecților impunerii cel târziu
până la 15 iunie a anului fiscal în curs.
Impozitul funciar
• Impozit funciar este acel impozit local care reprezintă o plată
obligatorie la buget calculată în baza suprafeţei sau gradului de
bonificaţie la hectar a terenurilor.

• Subiecţi ai impunerii cu impozit funciar sunt persoanele fizice şi


juridice, rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova care
înregistrează în posesia sa terenuri cu destinaţie agricolă şi altă
destinaţie conform legislaţiei în vigoare precum:
a) proprietarii loturilor de pămînt pe teritoriul Republicii Moldova;
b) arendaşii care arendează terenuri agricole proprietate privată, dacă
contractul de arendă nu prevede altfel;
c) deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune
şi/sau de folosinţă) asupra terenurilor proprietate publică de pe
teritoriul Republicii Moldova;

• Obiectele impunerii sunt terenurile cu destinaţie agricolă şi altă


destinaţie din intravilan şi extravilan precum cele ocupate de bazine
acvatice, loturile de pe lîngă domiciliu etc.
Cotele impozitului funciar
1. Terenurile cu destinaţie agricolă:
a) toate terenurile, altele decît cele destinate fîneţelor şi păşunilor:
• care au indici cadastrali - 1,5 lei pentru 1 grad-hectar;
• care nu au indici cadastrali - 110 lei pentru 1 hectar;
b) terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor:
• care au indici cadastrali - 0,75 lei pentru 1 grad-hectar;
• care nu au indici cadastrali – 55 lei pentru 1 hectar;
c) terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.) -115 lei pentru 1 hectar
de suprafaţă acvatică.
Cotele impozitului funciar
2. Terenurile din intravilan:
a) terenurile pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă domiciliu
(inclusiv terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi
de pe lîngă domiciliu şi distribuite în extravilan, din cauza insuficienţei de terenuri în
intravilan):
b) în localităţile rurale - 1 leu pentru 100 m2;
a1) terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lîngă
domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan,
neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:
• în oraşe – 2 lei pentru 100 m2;
• în municipiile Chişinău şi Bălţi – 10 lei pentru 100 m2;
• în celelalte municipii şi în oraşele-reşedinţă – 4 lei pentru 100 m2;
b) terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele
cadastrale teritoriale conform valorii estimate:
• în oraşe şi în localităţile rurale - 10 lei pentru 100 m2;
• în municipiile Chişinău şi Bălţi - 30 lei pentru 100 m2;
• în celelalte municipii şi în oraşele-reşedinţă - 10 lei pentru 100 m2.
3. Terenurile din extravilan, altele decît cele specificate la pct. 5, neevaluate de către
organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate – 70 lei pentru 1 hectar.
5. Terenurile din extravilan pe care sînt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi
pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele
cadastrale teritoriale conform valorii estimate – 350 lei pentru 1 hectar.
Modul de calcul al impozitului funciar
• Impozitul funciar se determină prin înmulţirea cotei concrete a impozitului la
numărul de grad-hectare, hectare sau la suprafaţa terenului ce aparţine
persoanei juridice sau persoanei fizice, se calculează şi se achită după cum
urmează:
a) persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de
întreprinzător, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), calculează de
sine stătător suma anuală a impozitului funciar şi pînă la 25 septembrie
inclusiv a anului fiscal în curs prezintă Serviciului Fiscal de Stat calculul
impozitului funciar. Pentru terenurile dobîndite după 1 iulie a perioadei fiscale
respective, calculul menţionat se prezintă nu mai tîrziu de 25 martie a anului
următor anului fiscal de gestiune. Calculul impozitului funciar se prezintă
utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în
condiţiile stipulate la art. 187 alin.(21) din Codul fiscal;
b) pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a), precum şi pentru
gospodăriile ţărăneşti (de fermier) calcularea sumei anuale a impozitului
funciar şi întocmirea avizelor de plată a impozitului se efectuează, conform
instrucţiunii aprobate de Guvern, de către serviciile de colectare a impozitelor
şi taxelor locale ale primăriilor. Avizele de plată a impozitului funciar se
înmînează subiecţilor impunerii cel tîrziu până la 15 iunie a anului fiscal în
curs, iar în cazul terenurilor dobîndite după 30 iunie a anului fiscal în curs –
cel tîrziu pînă la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune;
Modul de achitare al impozitului pe bunuri imobiliare/impozitului
funciar
Impozitul pe bunurile imobiliare/ impozitul funciar se achită după cum
urmează:

• În cazul bunurilor imobiliare ale persoanelor juridice şi ale persoanelor


fizice înregistrate în calitate de întreprinzător existente şi/sau dobândite
până la data de 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs, impozitul pe
bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii la bugetele locale,
conform amplasării obiectelor impunerii, nu mai târziu de data de 25
septembrie a anului curent.

• În cazul bunurilor imobiliare ale persoanelor fizice care nu desfăşoară


activitate de întreprinzător existente şi/sau dobândite până la data de 31 mai
inclusiv a anului fiscal în curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de
către subiecţii impunerii la bugetele locale, conform amplasării obiectelor
impunerii, nu mai târziu de data de 30 iunie a anului curent.

• Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror


număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte
3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. achită impozitul pe
bunurile imobiliare pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de
gestiune.
Scutirea de plata impozitului pe bunuri imobiliare/impozitului funciar
a) autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
b) societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor şi întreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare ale
acestora;
c) întreprinderile penitenciarelor;
d) Centrul Republican Experimental pentru Protezare, Ortopedie şi Reabilitare al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi
Protecţiei Sociale;
e) obiectivele de protecţie civilă;
f) organizaţiile religioase – pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult;
g) misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova;
h) persoanele de vîrstă pensionară, persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoanele cu dizabilităţi din
copilărie, persoanele cu dizabilităţi medii (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale
şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea
consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);
i) familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei
Republicii Moldova şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;
j) familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;
k) familiile care au copii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi
îngrijire permanentă persoane cu dizabilităţi;
l) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a
consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea;
m) instituţiile medico-sanitare publice, cabinetele individuale ale medicului de familie şi centrele medicilor de
familie, prevăzute la art.365 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995, finanţate din fondurile asigurării obligatorii
de asistenţă medicală; etc.
Lista completa se regăsete în art. 283 și 284 din Codul fiscal
Taxele pentru resursele naturale
• Sistemul taxelor pentru resursele naturale include:
a) taxa pentru apă;
b) taxa pentru extragerea mineralelor utile;
c) taxa pentru folosirea subsolului.
• Plătitorii taxelor pentru resursele naturale prezintă Serviciului Fiscal de
Stat darea de seamă respectivă şi achită în bugetul local de nivelul al
doilea taxele în cauză pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului
de gestiune.
• În lipsa obiectului impunerii, stabilit de prezentul titlu, darea de seamă
privind calculul taxelor nu se prezintă.
• Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror
număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu
depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A.
prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal
de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată privind taxa pentru apă,
cu achitarea taxei în acelaşi termen.
Taxa pentru apă
• Subiecţi ai taxei pentru apă sunt persoanele fizice care
desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice
care:
a) extrag apă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele
subterane;
b) utilizează apa potabilă din orice sursă în scopul îmbutelierii;
c) extrag apă minerală naturală;
d) utilizează apa la hidrocentrale.
• Obiect al impunerii îl constituie:
a) volumul de apă extrasă din sursele de apă de suprafaţă şi din
cele subterane;
b) volumul de apă potabilă utilizată din orice sursă în scopul
îmbutelierii;
c) volumul de apă minerală extrasă;
d) volumul de apă utilizată de hidrocentrale.
Cotele taxei pentru apă
• Taxa pentru apă se percepe în următoarele mărimi:
1) pentru fiecare 1 m3 de apă extrasă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele
subterane (exceptând apa minerală naturală extrasă, apa potabilă extrasă
şi/sau utilizată în scopul îmbutelierii) – 0,3 lei;
2) pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă în scopul îmbutelierii –
16 lei;
3) pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă şi utilizată în alte
scopuri decât cele prevăzute la pct.2) – 2 lei;
4) pentru fiecare 1 m3 de apă potabilă extrasă din sursele de apă de suprafaţă şi
din cele subterane în scopul îmbutelierii – 16 lei;
5) pentru fiecare 1 m3 de apă potabilă utilizată în scopul îmbutelierii – 15,7 lei;
6) pentru fiecare 10 m3 de apă utilizată de hidrocentrale – 0,06 lei.

• Subiecţi ai taxei prevăzute la pct.5) sunt persoanele fizice care desfăşoară


activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care îmbuteliază apa
potabilă extrasă de alt subiect.

• Subiecţi ai taxei prevăzute la pct.2) şi 4) sunt persoanele fizice care


desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care extrag şi
îmbuteliază apă minerală naturală şi/sau potabilă.
Taxa pentru extragerea mineralelor utile
• Subiecţi ai impunerii sunt persoanele fizice care desfăşoară
activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care
efectuează extragerea mineralelor utile.
• Obiectul impunerii şi baza impozabilă constituie volumul
mineralelor utile extrase în perioada fiscală.
• Taxa se calculează de către subiectul impunerii de sine stătător,
trimestrial, pornind de la volumul mineralului util extras şi cota
corespunzătoare de impunere.
• În calcularea taxei nu se include volumul pierderilor suportate
în procesul de extracţie a mineralului util şi al pierderilor
tehnologice în pilonii de protecţie şi tavanul excavaţiilor
miniere subterane care, conform proiectului, asigură securitatea
oamenilor şi exclud prăbuşirea suprafeţei terestre.
• Cotele taxei pentru extragerea mineralelor utile se prezintă în
anexa 2 a Titlului VIII din Codul fiscal
Taxa pentru folosirea subsolului
• Subiecţi ai impunerii sunt beneficiarii subsolului – persoanele
fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele
juridice care folosesc subsolul.
• Obiect al impunerii îl constituie spaţiile subterane folosite în
scopul construcţiei obiectivelor subterane, precum şi
construcţiile subterane exploatate de către subiecţii impunerii.
• Baza impozabilă o constituie:
a) valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a
obiectivelor subterane;
b) valoarea contabilă a construcţiilor subterane.
• Cota taxei se stabileşte în mărime de:
a) 3% din valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de
construcţie a obiectivelor subterane;
b) 0,2% din valoarea contabilă a construcţiilor subterane.
Taxele locale, termenele lor de plată şi de prezentare
a dărilor de seamă fiscale
Mărimea maximă a cotei Termenele de plată a
taxei şi de prezentare
Denumirea Baza impozabilă a obiectului
a dărilor de seamă
taxei impunerii 2021 2022 2023
fiscale de către
subiecţii impunerii
a) Taxă pentru Numărul mediu scriptic 200 lei anualpentru 210 lei anualpentru 220 lei anualpentru Trimestrial, până la
amenajarea trimestrial al salariaţilor şi, fiecare salariat şi/sau fiecare salariat şi/sau fiecare salariat şi/sau data de 25 a lunii
teritoriului suplimentar: fondator al fondator al fondator al imediat următoare
– în cazul întreprinzătorilor întreprinderii întreprinderii întreprinderii trimestrului gestionar
individuali; individuale, al individuale, al individuale, al
– în cazul gospodăriilor gospodăriei ţărăneşti gospodăriei ţărăneşti gospodăriei ţărăneşti
ţărăneşti (de fermier) – (de fermier), de (de fermier), de (de fermier), de
fondatorul şi numărul asemenea membrii asemenea membrii asemenea membrii
membrilor gospodăriilor acesteia şi/sau pentru acesteia şi/sau pentru acesteia şi/sau pentru
ţărăneşti (de fermier); fiecare persoană ce fiecare persoană ce fiecare persoană ce
– în cazul persoanelor care desfăşoară activitate desfăşoară activitate desfăşoară activitate
desfăşoară activitate profesională în profesională în profesională în
profesională în sectorul sectorul justiţiei sectorul justiţiei sectorul justiţiei
justiţiei – numărul de persoane
abilitate prin lege pentru
desfăşurarea activităţii
profesionale în sectorul
justiţiei
b) Taxă de Venitul din vânzări ale 0,25% 0,25% 0,25% Trimestrial, până la
organizare a bunurilor declarate la licitaţie data de 25 a lunii
licitaţiilor şi sau valoarea biletelor de imediat următoare
loteriilor pe loterie emise, cu excepţia trimestrului gestionar
teritoriul loteriilor organizate prin
unităţii intermediul sistemelor de
administrativ- comunicaţii electronice
teritoriale
Taxele locale
Mărimea maximă a cotei Termenele de
plată a taxei şi de
prezentare a
Baza impozabilă a obiectului
Denumirea taxei dărilor de seamă
impunerii 2021 2022 2023
fiscale de către
subiecţii
impunerii
c) Taxă de plasare Venitul din vânzări ale serviciilor de 5% 5% 5% Trimestrial, până la
(amplasare) a plasare şi/sau difuzare a anunţurilor data de 25 a lunii
publicităţii publicitare prin intermediul serviciilor imediat următoare
(reclamei) cinematografice, video, prin reţelele trimestrului
telefonice, telegrafice, telex, prin gestionar
mijloacele de transport, prin alte
mijloace (cu excepţia TV, internetului,
radioului, presei periodice, tipăriturilor),
cu excepţia amplasării publicităţii
exterioare
d) Taxă de aplicare Venitul din vânzări ale produselor 0,25% 0,25% 0,25% Trimestrial, până la
a simbolicii locale fabricate cărora li se aplică simbolica data de 25 a lunii
locală imediat următoare
trimestrului
gestionar
Taxele locale
Mărimea maximă a cotei Termenele de
plată a taxei şi de
Denumirea Baza impozabilă a prezentare a
taxei obiectului impunerii 2021 2022 2023 dărilor de seamă
fiscale de către
subiecţii impunerii
e) Taxă Numărul unităţilor mun. Chişinău şi mun. Chişinău şi mun. Chişinău şi Trimestrial, până la
pentru comerciale şi/sau de mun. Bălţi (inclusiv mun. Bălţi (inclusiv mun. Bălţi (inclusiv data de 25 a lunii
unităţile prestări servicii care satele, comunele şi satele, comunele şi satele, comunele şi imediat următoare
comerciale corespund activităţilor oraşele din oraşele din oraşele din trimestrului
şi/sau de expuse în anexa nr.1 la municipiile municipiile municipiile gestionar
prestări Legea nr.231/2010 cu respective): respective): respective):
servicii privire la comerţul interior - 100 000 lei anual - 105 000 lei anual - 110 250 lei anual
(pentru fiecare unitate
comercială şi/sau de Alte municipii şi Alte municipii şi Alte municipii şi
prestări servicii) oraşe: oraşe: oraşe:
- 75 000 lei anual - 78 750 lei anual - 82 687 lei anual
1 grupa

CAEM 47.30 Comune (sate): Comune (sate): Comune (sate):


2 grupa - 50 000 lei anual - 52 500 lei anual - 55 125 lei anual
CAEM 92.00 - cazinourile - 200 000 lei anual - 210 000 lei anual - 220 500 lei anual
automatele de joc - 500 000 lei anual - 510 000 lei anual - 535 500 lei anual
Taxele locale

Mărimea maximă a cotei Termenele de plată a


taxei şi de
Denumirea Baza impozabilă a prezentare a dărilor
taxei obiectului impunerii 2021 2022 2023 de seamă fiscale de
către subiecţii
impunerii
f) Taxă de Suprafaţa terenului mun. Chişinău şi mun. Chişinău şi mun. Chişinău Trimestrial, până la
piaţă pieţei şi a clădirilor, mun. Bălţi: mun. Bălţi: şi mun. Bălţi: data de 25 a lunii
construcţiilor (fiecare - 100 lei anual - 105 lei anual - 110 lei anual imediat următoare
metru pătrat) a căror trimestrului gestionar
strămutare este Alte municipii şi Alte municipii şi Alte municipii
imposibilă fără oraşe: oraşe: şi oraşe:
cauzarea de prejudicii - 75 lei anual - 79 lei anual - 83 lei anual
destinaţiei lor
Comune (sate): Comune (sate): Comune (sate):
- 50 lei anual - 53 lei anual - 56 lei anual
g) Taxă Venitul din vânzări ale 7,5% 7,5% 7,5% Trimestrial, până la
pentru cazare serviciilor de cazare data de 25 a lunii
prestate de structurile imediat următoare
cu funcţii de cazare trimestrului gestionar
Taxele locale
Mărimea maximă a cotei Termenele de
plată a taxei şi de
prezentare a
Denumirea Baza impozabilă a obiectului
dărilor de seamă
taxei impunerii 2021 2022 2023
fiscale de către
subiecţii
impunerii
h) Taxă balneară Venitul din vânzări ale biletelor de 2,5% 2,5% 2,5% Trimestrial, până la
odihnă şi tratament data de 25 a lunii
imediat următoare
trimestrului
gestionar
i) Taxă pentru Numărul de unităţi de transport - 6000 lei - 6300 lei - 6615 lei Trimestrial, până la
prestarea (pentru fiecare unitate de transport) anual anual anual data de 25 a lunii
serviciilor de imediat următoare
transport auto de În regim taxi: trimestrului
călători pe gestionar
teritoriul Mijloace de transport cu capacitatea - 15 000 lei - 15 750 lei - 16 537 lei
municipiilor, de până la 24 de locuri, inclusiv anual anual anual
oraşelor şi (fără locul şoferului)
satelor Mijloace de transport cu capacitatea - 27 600 lei - 28 980 lei - 30 439 lei
(comunelor) de peste 25 de locuri (fără locul anual anual anual
şoferului)
Taxele locale
Mărimea maximă a cotei Termenele de plată a
taxei şi de prezentare
Denumirea Baza impozabilă a a dărilor de seamă
taxei obiectului impunerii 2021 2022 2023 fiscale de către
subiecţii impunerii

j) Taxă pentru Suprafaţa parcării 30 lei anual 31,5 lei anual 33 lei anual Trimestrial, până la
parcare pentru fiecare pentru fiecare pentru fiecare data de 25 a lunii
metru pătrat metru pătrat metru pătrat imediat următoare
trimestrului gestionar
k) Taxă de la Numărul de câini aflaţi Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale
posesorii de în posesiune pe parcursul
câini unui an
p) Taxă pentru Numărul de persoane Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale
salubrizare fizice înscrise la adresa
declarată ca domiciliu, în
funcţie de apartament şi
bloc sau casă la sol
q) Taxă pentru Suprafaţa feţei (feţelor) 1200 lei anual 1260 lei anual 1323 lei anual Trimestrial, până la
dispozitivele dispozitivului publicitar pentru fiecare pentru fiecare pentru fiecare data de 25 a lunii
publicitare metru pătrat metru pătrat metru pătrat imediat următoare
trimestrului
gestionar"

S-ar putea să vă placă și