Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PUBLIC

BROKERUL VAMAL

Lucru individual

A efectuat:
Studenta grupei 1805
Lisnic Iulia

Conducător științific:
Sava Maimescu, dr. în drept, conf. univ.

Chișinău 2021

1
Noțiuni generale

Economia de piață se bazează pe cooperarea internaţională - asigurată de către sistemul vamal al


Republicii Moldova. În scopul modernizării și adaptării tehnicilor de vămuire, datorită instituției
brokerului vamal, este substituit procesul de trecere peste frontierea vamală, simplificându-se
procedura de îndeplinire a formalităţilor cu caracter material şi juridic. Așadar, pentru exportatori şi
importatori, brokerul vamal este o figură cheie care va facilita integrarea în circuitul mondial a
politicii vamale – ceea ce constituie o verigă de eficientizare şi dezvoltare a activităţii vamale.
În conformitate cu legislația RM, în special art.162 din Codul Vamal, brokerul vamal este
persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislaţia, care deţine licenţă pentru activitatea de
broker vamal, eliberată de organul de licențiere, şi care, pe principiile reprezentării directe sau
indirecte, declară mărfurile, le prezintă pentru vămuire, efectuează şi alte operaţiuni vamale. Pentru
obligaţia vamală apărută brokerul vamal răspunde solidar cu plătitorul vamal. Brokerul vamal îşi
desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative. Raporturile dintre
brokerul vamal şi persoana pe care o reprezintă se stabilesc în baza unui contract, încheiat cu
respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare, care urmează să prevadă, în mod obligatoriu, tipul de
reprezentare. Contractul menționat se prezintă organelor vamale la cererea acestora şi justifică
împuternicirile brokerului vamal de a reprezenta declarantul.
Dicţionarului explicativ definește abstractizat și generalizat noțiunea de broker, ca fiind o
persoană fizică sau juridică autorizată, care se ocupă, în numele clienților, cu tranzacționarea
valorilor mobiliare, a unor mărfuri și servicii, în schimbul unui comision.
Conform Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal: ,,Brokerul vamal este
persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislaţia R.M., care deţine autorizaţie pentru
activitate de broker vamal, eliberată de Serviciul Vamal, şi care efectuează, în numele şi pentru terţe
persoane, declararea mărfurilor, prezentarea lor pentru vămuire, garantarea achitării şi achitarea
drepturilor de import/export cuvenite, precum şi alte operaţiuni de mediere în domeniul vamal.
Potrivit doctrinei dreptului vamal comunitar, termenul de reprezentant vamal, declarant şi broker
vamal sunt similare, diferenţiindu-se doar după sfera atribuţiilor exercitate. Astfel, noţiunea de
declarant este relevată de legislaţia vamală comunitară, ca fiind persoana care întocmeşte o
declaraţie sumară sau o notificare vamală de export în nume propriu sau numele unei terțe persoane.

Trăsăturile și obiectul de activitate a brokerului vamal

2
În cele din urmă, deosebim următoarele trăsături esenţiale ale instituției brokerului vamal:
1. brokerul vamal trebuie dobândească calitatea de subiect al activităţii comerciale;
2. să fie înregistrată în Registrul de Stat al persoanelor juridice;
3. să deţină autorizaţie pentru activitatea de broker vamal, eliberată de Serviciul Vamal;
4. să efectueze în numele şi pentru terţe persoane operaţiuni în domeniul vamal;
5. operaţiunile în domeniul vamal, presupun: declararea mărfurilor, prezentarea lor pentru
vămuire, garantarea achitării şi achitarea drepturilor de import/export cuvenite, precum şi alte
operaţiuni;
6. să acționeze în baza principiilor reprezentării directe sau indirecte a terțelor persoane;
7. să opereze în temeiul actului juridic civil legal încheiat;
8. să exercite atribuţiile sale în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul vamal,
Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal, tratatele internaţionale la care
Republica Moldova este parte şi alte acte normative.
Obiectul de activitate al brokerului vamal constă în efectuarea în numele şi din contul unor terţe
persoane a operaţiunilor de vămuire a mărfurilor şi mijloacelor de transport, achitarea drepturilor de
import/export cuvenite şi în exercitarea altor funcţii de mediere în domeniul vamal, la solicitarea
persoanei pe care o reprezintă.
Brokerul vamal întrunește funcția de agent intermediar care mijlocește eficient operațiunile vamale
dintre declarant și Serviciul Vamal. Autoritatea legislativă națională prevede că: broker vamal poate
fi orice persoană juridică, indiferent de forma organizatorico-juridică a acesteia, adică nu dictează
careva restricţii în ceea ce priveşte originea capitalului persoanei juridice, care poate fi: străin, mixt
sau autohton; şi nici nu impune organizarea activităţii acesteia în anumite forme organizatorico-
juridice expres determinate de cadrul legal.

Aspecte juridice cu privire la brokerul vamal în România și Federația Rusă


Sub aspect comparat, regimul juridic al Romaniei și Federației Ruse, condiţionează activitatea
intermediarilor în vamă de faptul apartenenţei persoanei juridice la statul în care îşi desfăşoară
activitatea.
Cu titlu plauzibil, putem exemplifica prevederile art.31 alin.(1) Cod Vamal al României: „orice
persoană îşi poate desemna un reprezentant în relaţia sa cu autoritatea vamală pentru a întocmi
actele şi a îndeplini formalităţile prevăzute în reglementările vamale" și art.31 alin.(5) Cod Vamal al
României, care precizează că: „reprezentantul trebuie sa fie stabilit în România".
În scop probatoriu, art.11 pct.17 Cod vamal al Federaţiei Ruse, prevede că „brokerul vamal este
un intermediar care efectuează operaţiuni vamale din numele şi pe contul declarantului sau al altei
persoane, căreia îi revine obligaţia sau îi este conferit dreptul de a efectua operaţiuni vamale în

3
conformitate cu prevederile Codului vamal". La fel ca şi în România, legiuitorul rus a condiţionat
faptul că își pot desfăşura activitatea de broker vamal doar persoanele juridice de naţionalitate rusă.
O altă particularitate specifică este norma juridică care stabilește că nu se admite ca clientul să
refuze propunerea brokerului vamal de a încheia contractul, dacă acesta poate efectiv să presteze
serviciile vamale respective, potrivit art.139 Cod vamal al Federaţiei Ruse,. Raportând la cele
menționate, deducem că contractul dintre brokerul vamal şi client în acest stat este un act juridict
public şi de adeziune.

Drepturile brokerului vamal


Drepturile brokerului vamal potrivit art. 1641 din Codul vamal, brokerul are următoarele
drepturi:
• să asiste la examinarea mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport declarate de el;
• să înainteze demersuri la organele vamale privind efectuarea perfectării actelor vamale în
afara orelor de program sau în alte locuri decât zonele de control vamal;
• să asigure, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal, cu permisiunea şi în prezenţa
colaboratorului vamal, până la depunerea declaraţiei vamale, transportarea, operaţiunea de
determinare a cantităţii mărfurilor, încărcarea, descărcarea, transbordarea mărfurilor,
operaţiunile de ambalare a mărfurilor, precum şi deschiderea încăperilor şi spaţiilor unde se
pot afla asemenea mărfuri şi/sau mijloace de transport, cu excepția cazurilor de existență a
unor suspiciuni de încălcare a reglementărilor vamale;
• să asiste la cercetarea/expertiza mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport, precum şi să ia
cunoştinţă de rezultatele cercetării;
• să ceară, conform normelor în vigoare, restituirea drepturilor de import şi de export plătite în
plus;
• să facă demersuri la organele vamale privind efectuarea corectării valorii în vamă a
mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport declarate.

Obligațiile brokerului vamal

În cadrul procedurii de vămuire a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport, brokerul vamal are
următoarele obligaţii:
• să declare mărfurile şi/sau mijloacele de transport conform procedurii stabilite de legislaţia
vamală;

4
• să asigure completarea corectă a documentelor vamale în conformitate cu legislaţia vamală
şi a celor stabilite prin legislaţia în alte domenii;
• să prezinte, la cererea colaboratorului vamal, documente sau alte date suplimentare necesare
pentru vămuire;
• să asigure depunerea declaraţiei vamale şi a altor acte stabilite prin legislaţia în alte domenii
la biroul vamal competent, prin utilizarea sistemului informatic vamal;
• să verifice autenticitatea documentelor şi a datelor primite de la persoana pe care o
reprezintă, în dependenţă de tipul de reprezentare;
• să prezinte, la cererea colaboratorului vamal, mărfurile şi/sau mijloacele de transport supuse
declarării şi/sau controlului vamal;
• să asiste, la cererea organului vamal, la vămuirea mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport;
• să determine, conform legislaţiei, valoarea în vamă a mărfurilor şi/sau mijloacelor de
transport declarate, precum şi codurile mărfurilor declarate conform Nomenclaturii combinate
a mărfurilor;
• să răspundă solidar cu plătitorul vamal de achitarea drepturilor de import în termenele
prevăzute de legislaţie şi să achite cuantumul drepturilor de import cuvenite bugetului de stat,
în cazul în care această plată nu a fost efectuată de către titularul operaţiunii;
• să garanteze achitarea drepturilor de import în cazul depozitării provizorii a mărfurilor şi/sau
mijloacelor de transport la depozitul său provizoriu, precum şi în cazurile stipulate în
contractul încheiat cu persoana pe care o reprezintă;
• să organizeze şi să ţină evidenţa operaţiunilor derulate, a mărfurilor şi/sau mijloacelor de
transport depozitate provizoriu în depozitele pe care le deţine;
• să respecte confidenţialitatea informaţiilor şi a datelor obţinute care constituie secret de stat,
secret comercial, bancar sau alt secret protejat de lege, care nu sunt destinate publicităţii;
• să elibereze persoanelor pe care le reprezintă documente justificative, în conformitate cu
legislaţia în vigoare, care să confirme prestarea serviciilor;
• să respecte condiţiile de folosire şi dispunere a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport în
privinţa cărora vămuirea nu este finisată, până la punerea în liberă circulaţie sau eliberarea
condiţionată a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport în conformitate cu destinaţia vamală
aleasă;
• să preleveze, cu permisiunea organului vamal, din cont propriu şi până la depunerea
declaraţiei vamale, probe şi mostre de mărfuri pentru efectuarea cercetării (expertizei) ori să
asigure efectuarea acestei cercetări (expertize) în conformitate cu legislaţia vamală;
• să păstreze toate documentele referitoare la operaţiunile efectuate în termenul stabilit de
legislaţie;

5
• să prezinte organelor vamale, la solicitarea acestora, orice informaţie privind operaţiunile
vamale derulate;
• să furnizeze organelor vamale informaţia deţinută cu privire la orice încălcare a prevederilor
vamale şi fiscale.
Brokerul vamal poartă răspundere pentru încălcarea legislaţiei în vigoare în cazul în care nu va
demonstra că încălcarea se datorează culpei persoanei pe care o reprezintă. Acesta, însă, nu este
responsabil pentru:
• nerespectarea condiţiilor destinaţiei vamale alese de către persoana care trece mărfuri şi/sau
mijloace de transport;
• nerespectarea regulilor de marcare a mărfurilor cu timbru de acciz;
• efectuarea operaţiunilor valutare legate de trecerea mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport
peste frontiera vamală a Republicii Moldova;
• alte acţiuni care nu pot fi puse în culpa lui.

Licențierea brokerului vamal

Licenţierea activităţii de broker vamal se efectuează în conformitate cu Codul vamal art.163,


Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal cap.III-V pct.15-39 și Legii privind
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
Procedura de solicitare a autorizației vizează adresarea agentului economic la Serviciul Vamal
cu o cerere la care se anexează rechizitele juridice ale persoanei juridice, informații referitoare la
specialiştii angajaţi, precum și coordonatele amplasării depozitului provizoriu. Serviciul vamal
verifică autenticitatea datelor prezentate în vederea stabilirii corespunderii lor cu cerinţele legislaţiei
Republicii Moldova și Regulamentului.

6
Eliberarea autorizaţiei se efectuează în baza ordinului Serviciului Vamal. Termenul de
valabilitate a autorizaţiei este de 2 ani din data eliberării. Potrivit Regulamentului, cap.XV pct.105,
autorizația eliberată de către Serviciul Vamal se notează în Registrul de stat al brokerilor vamali.
În conformitate cu art.163 alin.(2) din Codul Vamal al RM, pentru a primi licenţa pentru
activitatea de broker vamal, persoana juridică trebuie:
b) să dispună de o bază tehnico-materială care să permită desfăşurarea activităţii de broker vamal;
b(1)) să dispună de echipamente informaţionale şi de comunicaţie adecvate utilizării sistemului
informaţional vamal;
b(2)) să nu săvârşească încălcări sistematice ale reglementărilor vamale şi/sau fiscale care aduc
prejudiciu bugetului de stat;
c) să dispună, pentru asigurarea responsabilităţii pentru plăţile vamale calculate, de două milioane
lei moldoveneşti sub formă de depozit depus pe contul organului vamal sau sub formă de garanţie
bancară eliberată pe numele organului vamal;
d) să corespundă altor cerinţe prevăzute de lege.
Licenţa se retrage şi în următoarele cazuri:
a) neconformarea, în termenele stabilite, la noile cerinţe de activitate stabilite de legislaţia în
vigoare;
b) încălcarea sistematică a legislaţiei vamale şi fiscale;
c) divulgarea datelor ce constituie secret de stat, secret comercial, bancar sau alt secret protejat de
lege, constatată prin decizia organelor competente;
d) recunoaşterea printr-o hotărâre judecătorească definitivă a insolvabilităţii brokerului vamal sau
declararea de către acesta a insolvabilităţii.

Încetarea activității de broker vamal


Referitor la modalitatea de eliberare, anulare, suspendare și retragere a autorizației -
Regulamentul în cap.IV pct.15-39 cuprinde norme juridice ce determină aceste particularități.
Persoana juridică îşi încetează activitatea în calitate de broker vamal în cazul:
- anulării sau retragerii autorizaţiei;
- expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei;
- lichidărea sau reorganizării agentului economic;
- din proprie iniţiativă, cu prezentarea cererii respective în formă scrisă;
- în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

7
Bibliografie

1. Codul Vamal al Republicii Moldova Nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000, Monitorul Oficial al RM
Nr. 160- 162 din 23 decembrie 2000;
2. Regulamentul cu privire la activitatea brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii,
aprob. prin Hot. Guv.nr. 1290 din 9 decembrie 2005, Monitorul Oficial al RM Nr. 8-10 din
15.01.2008;
3. Dicționar explicativ al limbii române: https://dexonline.ro/definitie/broker;
4. Legea Nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a
întreprinzătorilor individuali în Monitorul Oficial al RM Nr. 184-187 din 30.11.2007;

S-ar putea să vă placă și