Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” din ALBA IULIA

APROBAT  RECTOR
Prof. univ. dr. VALER-DANIEL BREAZ

ANEXĂ la FIŞA de POST - ANUL UNIVERSITAR 2013-2014

Postul: ____, poziţia _____


Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Asistenţă Socială
Nume şi prenume titular post: ____________

1. Activitate didactică directă normată în statul de funcţii (ADD):

Număr de ore de activităţi didactice


Anul Seminar, lucrări
Faculta- de practice şi de
Total Predare
tea/ studiu/ laborator, îndrumare
Disciplina ore
Specia- număr de proiecte de an
conv.
lizarea de Total Total
Sem. Sem. Sem. Sem.
grupe ore ore
I II I II
conv. conv.

TOTAL A.D.D=

2. Alte activităţi didactice (AAD):


Număr ore
Activitatea normată Precizări privind normarea
fizice/an
Îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă 1 oră fizică/lucrare/săptămână=1 oră convenţională
Îndrumarea elaborării disertaţiilor de master 0,5 ore fizice/disertaţie/săptămână= 0,5 ore convenţionale
Îndrumarea elaborării tezelor de doctorat 1 oră fizică/teză/săptămână=1 oră convenţională
Alte activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică înscrise în
1 oră fizică=1 oră convenţională
planurile de învăţământ*
Conducerea activităţilor didactico-artistice sau sportive 1 oră fizică=1 oră convenţională
Activităţi de evaluare 12 minute/student
Tutorat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice sudenţeşti,
1 oră fizică=1 oră convenţională
a studenţilor în cadrul sistemului de credite transferabile
Participarea la consilii şi în comisii în interesul învăţământului 1 oră fizică=1 oră convenţională
TOTAL A.A.D=
* Se vor menţiona activităţile respective

3. Activităţi de cercetare (AC):

1
Precizări privind normarea
Activitatea normată Număr ore
fizice/an

Activităţi de cercetare fundamentală sau aplicativă


Studii teoretice 1 oră fizică=1 oră convenţională
Investigaţii finalizate prin comunicări ştiinţifice 1 oră fizică=1 oră convenţională
Cărţi publicate 1 oră fizică=1 oră convenţională
Studii publicate 1 oră fizică=1 oră convenţională
Brevete 1 oră fizică=1 oră convenţională
Proiecte şi programe de dezvoltare tehnologică 1 oră fizică=1 oră convenţională

Activităţi de cercetare instituţionalizată


Activităţi de cercetare cuprinse în planurile de cercetare şi materializate în
studii publicate şi în participări la sesiuni naţionale şi internaţionale, realizate 1 oră fizică=1 oră convenţională
sub egida şi în interesul Universităţii
Activităţi de cercetare realizate în cadrul unor proiecte finanţate prin granturi
1 oră fizică=1 oră convenţională
sau contracte derulate sub egida Universităţii (inclusiv finanţarea)
Elaborarea de software pentru sistemul informatic al Universităţii, sau pentru
1 oră fizică=1 oră convenţională
utilizatori externi, pe bază de contract cu universitatea
Activităţi de formare, perfecţionare, consultanţă, audit şi expertiză organizate
1 oră fizică=1 oră convenţională
prin Universitate
Activităţi de creaţie literară, artistică şi culturală specifice domeniilor de
1 oră fizică=1 oră convenţională
specializare academică din Universitate
TOTAL A.C=

4. Alte activităţi în interesul instituţiei  (AAI):

Număr ore
Activitatea normată Precizări privind normarea
fizice/an
Pregătirea activităţii de predare 1 oră fizică=1 oră convenţională
Pregătirea activităţii de seminar, lucrări practice şi de laborator 1 oră fizică=1 oră convenţională
Participare şedinţe Senat 1 oră fizică=1 oră convenţională
Participare şedinţe Consiliul Facultăţii 1 oră fizică=1 oră convenţională
Participare şedinţe Consiliul Departamentului 1 oră fizică=1 oră convenţională
Participare la întocmirea statului de funcţii, întocmirea orarelor 1 oră fizică=1 oră convenţională
TOTAL A.A.I=

DURATA DE MUNCĂ SĂPTĂMÂNALĂ = 40 ore fizice de muncă.

DURATA DE MUNCĂ ANUALĂ = (ADD + AAD + AC + AAI) = 1704 ore fizice de muncă.
(42,6 săptămâni de muncă/an universitar x 40 ore de muncă/săptămănă = 1704 ore de muncă/an universitar sau
42,6 săptămâni de muncă/an x 8 ore de muncă/zi x 5 zile de muncă/ săptămână = 1704 ore de muncă/an universitar)

DECAN
Numele şi prenumele: Pr. prof. univ. dr. Ioan-Emil Jurcan
Data 26.11.2013_ Semnătura__________

DIRECTOR de DEPARTAMENT Luat la cunoştinţă cadru didactic


Numele şi prenumele: Pr. conf. univ. dr. Dumitru A. Vanca Numele şi prenumele: Conf. univ. dr. Marius Telea
Data _26.11.2013_ Semnătura__________ Data _26.11.2013_ Semnătura__________

S-ar putea să vă placă și