Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE ANTRENAMENT 5, Limba şi literatura română

Citește cu atenție textul următor și răspunde cerințelor:


SCOS LA LECŢIE, Mihai îşi legăna capul întocmai ca o cămilă, iar printre buze îi scăpa o
bolboroseală fără sfârşit. Uneori parcă aţipea, şi atunci nu se auzea decît un fel de bâzâit prelung, îndărătnic,
ca de viespe prinsă între două geamuri.
Sudoarea îi şiroia pe frunte, răsfirându-se de la nord la sud, întocmai ca nervurile albăstrii, închipuind
reţeaua apelor de pe harta pe care cel ascultat se proiecta.
— Ei, spune, unde se varsă Nilul? repetă profesorul nerăbdător.
Din nou nu se auzea decât un bâzâit întretăiat, ca de bondar căzut într-o ulcică: „Mm... mm... mm..."
— N-ai învăţat?
— Vai de mine, tovarăşe profesor, ştiu lecţia pe dinafară. Am citit-o de nu mai ţin minte de câte ori...
Eu aşa învăţ lecţiile, toate lecţiile, ca pe o poezie. Numai că nu pot să sar nicio strofă… Vreau să zic nicio
frază. Daţi-mi voie, am ajuns la izvoare… Mm... mm...
— Ei? Unde se varsă?
— E un fluviu foarte lung, tovarăşe profesor. Are aproape două pagini… ăăă…ăăă... ăăă…
— Gata?
— Acuş, acuş se varsă. Mai sunt două paragrafe, pe urmă vine figura cu cămilele de sub palmieri şi...
mmm... mmm... se varsă! Mihai se opri, respiră adânc, apoi începu să turuie: „Acest fluviu lung de 6 500
kilometri se varsă printr-o mulţime de guri în pustiul Sahara, unde stâncile şi nisipul se încing până la plus 70-
80 de grade şi unde nu există nicio picătură de apă..."
— Nilul se varsă în pustiul Sahara?!
— Da, tovarăşe profesor, aşa scrie şi în carte. Al doilea rând de jos, sub sarcofag.*
Mihai scoate cartea de geografie şi merge întins spre catedră.
— Poftim, aici, arată el cu degetul şi începe să citească: „Acest fluviu lung de 6500 de kilometri se
varsă printr-o mulţime de guri în.... în Marea Mediterană."
Băiatul mormăie zăpăcit, subliniind cu unghia pe carte cuvânt cu cuvânt, apoi se luminează fericit:
— Am sărit un rând, tovarăşe profesor... un singur rând, dar la mine nu contează un rând, aveţi toată
încrederea, îl învăţ pentru ora viitoare! (Mircea Sântimbreanu, Unde se varsă Nilul? )
* sarcofag – sicriu antic făcut din piatră, bronz etc. (artistic ornamentat)

I. FII ATENT LA TEXT!


1. Precizează la ce oră participă elevii. 3 p.
2. Menționează numele fluviului despre care se vorbește. 3 p.
3. Notează două trăsături ale lui Mihai, așa cum se desprind din text. 8 p.
II. FII EXACT!
1. Găsește cuvinte cu sens asemănător pentru:
ațipea ____________________________ șiroia ___________________________
geamuri ___________________________ nerăbdător ____________________________
4 x 3 = 12 p.
2. Scrie cuvinte cu sens opus pentru:
spune ___________________________ lung _________________________________
întretăiat_________________________ merge_________________________________
4 x 3 = 12 p.
3. Subliniază varianta corect despărțită în silabe:
că-mi-lă / că-milă ul-ci-că / ul-cică
în-dă-rătnic / în-dă-răt-nic ca-tedră / ca-te-dră
4 x 3 = 12 p.
4. Transcrie, din textul de mai sus, un substantiv, un adjectiv, un verb și un pronume.
- substantiv:________________________ - verb: __________________________
- adjectiv: _________________________ - pronume: ________________________
4 x 3 = 12 p.
5. Precizează ce părți de propoziție sunt următoarele cuvinte din text:
- Mihai: ________________________ - ațipea: __________________________
- legăna: _________________________ - profesorul: ________________________
4 x 3 = 12 p.
6. Alcătuiește enunțuri cu ortogramele: la / l-a; ia / i-a; mai / m-ai; sau / s-au. 8 x 2 = 16 p.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Notă: se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte.