Sunteți pe pagina 1din 204

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Ro
Informaţii referitoare la mărci înregistrate
• Microsoft şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate ale corporaţiei Microsoft în Statele Unite
ale Americii şi/sau în alte ţări.
• Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci comerciale ale Apple Inc.
• Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc.
• Logo-ul SD este o marcă înregistrată a SD Card Association.
• Logo-ul SDHC este o marcă înregistrată.
• PictBridge este o marcă înregistrată.
• Toate celelalte mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul
dumneavoastră Nikon reprezintă mărci înregistrate ale proprietarilor acestora.
Introducere

Primii paşi

Fotografie elementară

Modurile a, b, c şi d.

Modificarea setărilor de fotografiere

Mai multe despre redare

Conectarea la un computer, la o imprimantă


sau la TV

Indicaţii meniu

Accesorii opţionale

Maximizarea duratei de viaţă a


acumulatorului

Note tehnice

i
Pentru siguranţa dumneavoastră
Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră
sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament.
Păstraţi aceste informaţii privind siguranţa la îndemâna tuturor celor care vor utiliza acest produs, pentru a
le parcurge.
Consecinţele ce ar putea decurge din ignorarea precauţiilor listate în această secţiune sunt indicate de
simbolul următor:
Această pictogramă indică avertismentele. Pentru a preîntâmpina posibilele accidentări, citiţi toate
avertismentele înaintea utilizării acestui produs Nikon.

AVERTISMENTE
Păstraţi soarele în afara cadrului Nu ţineţi cureaua în jurul gâtului unui bebeluş sau
Păstraţi soarele cu mult în afara cadrului atunci când al unui copil.
fotografiaţi subiecţi pe un fundal luminos. Lumina solară Plasarea curelei aparatului foto în jurul gâtului unui
concentrată pe aparatul foto atunci când soarele este bebeluş sau al unui copil ar putea provoca strangularea.
încadrat sau aproape de cadru, ar putea provoca un Ţineţi cont de precauţiile corespunzătoare atunci
incendiu. când manevraţi acumulatorii
Nu priviţi direct în soare prin vizor Acumulatorii ar putea prezenta scurgeri sau ar putea
Vizualizarea soarelui sau a altor surse puternice de exploda dacă sunt manevraţi necorespunzător. Ţineţi
lumină prin intermediul vizorului poate provoca cont de următoarele precauţii atunci când manevraţi
deficienţe permanente de vedere. acumulatorii utilizaţi în cazul acestui produs:
Utilizarea controlului dioptrului vizorului • Utilizaţi doar un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL9
Atunci când manevraţi controlul dioptrului vizorului cu (furnizat). Utilizaţi încărcătorul rapid MH-23 (furnizat)
privirea în vizor, trebuie să aveţi grijă să nu vă introduceţi pentru a încărca acumulatorul.
degetul în ochi în mod accidental. • Nu scurtcircuitaţi şi nu demontaţi acumulatorul.
• Asiguraţi-vă că produsul este oprit înainte de
Opriţi imediat în cazul unei defecţiuni înlocuirea acumulatorului. Dacă utilizaţi un adaptor
În caz că observaţi fum sau un miros neobişnuit ce CA, asiguraţi-vă că este scos din priză.
provine din aparat sau din adaptorul CA (disponibil • Nu încercaţi să introduceţi acumulatorul cu susul în jos
separat), deconectaţi adaptorul CA şi înlăturaţi sau invers.
acumulatorul imediat, având grijă să evitaţi arsurile. • Nu expuneţi acumulatorul la o flacără deschisă sau la
Continuarea utilizării ar putea cauza accidentarea. După căldură excesivă.
înlăturarea acumulatorului, prezentaţi echipamentul • Nu introduceţi în apă şi nu expuneţi la apă.
unui service autorizat Nikon pentru inspecţie. • Înlocuiţi capacul terminalului atunci când transportaţi
Nu demontaţi acumulatorul. Nu transportaţi sau stocaţi
Atingerea componentelor interne ale produsului ar acumulatorul la un loc cu obiecte metalice precum
putea cauza accidentarea. În cazul unei defecţiuni, coliere sau agrafe.
produsul ar trebui reparat doar de către un tehnician • Acumulatorii sunt predispuşi la scurgeri atunci când
calificat. În caz în care produsul s-ar sparge ca urmare a sunt descărcaţi complet. Pentru a evita deteriorarea
unei căzături sau a unui alt accident, îndepărtaţi produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul atunci
acumulatorul şi/sau adaptorul CA şi apoi prezentaţi când este descărcat.
produsul unui service autorizat Nikon pentru inspecţie. • Atunci când acumulatorii nu sunt utilizaţi, ataşaţi
capacul terminalului şi stocaţi într-un loc răcoros,
Nu utilizaţi în prezenţa unor gaze inflamabile uscat.
Nu utilizaţi echipamentul electronic în prezenţa unui gaz • Acumulatorul ar putea fi fierbinte imediat după
inflamabil, deoarece aceasta ar putea provoca explozii utilizare sau atunci când produsul a fost alimentat prin
sau incendii. acumulatori o perioadă îndelungată de timp. Înainte
Nu ţineţi la îndemâna copiilor de scoaterea acumulatorului, opriţi aparatul foto şi
În cazul nerespectării acestei precauţii pot apărea permiteţi acumulatorului să se răcească.
accidentări. • Opriţi utilizarea imediat în caz că remarcaţi modificări
ale acumulatorilor, precum decolorare sau deformare.

ii
Pentru siguranţa dumneavoastră/Note

Ţineţi cont de precauţiile corespunzătoare atunci Utilizaţi cablurile adecvate


când manevraţi încărcătorul rapid Atunci când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire,
• Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii utilizaţi doar cablurile livrate sau vândute de Nikon
pot rezulta incendii sau şocuri electrice. pentru a menţine conformitatea cu reglementările
• Praful de pe sau din jurul componentelor metalice ale referitoare la produs.
ştecărului poate fi îndepărtat cu o cârpă uscată. CD-ROM-uri
Continuarea utilizării ar putea cauza aprinderea. CD-ROM-urile ce conţin software sau manuale nu ar
• Nu manevraţi cablul de alimentare şi nu vă apropiaţi trebui redate pe echipament pentru CD-uri audio.
de încărcător în timpul furtunilor cu descărcări Redarea CD-ROM-urilor pe un dispozitiv de redare a CD-
electrice. În cazul nerespectării acestei precauţii pot urilor audio ar putea provoca pierderea auzului sau
rezulta şocuri electrice. deteriorarea echipamentului.
• Nu deterioraţi, modificaţi, nu forţaţi tragerea sau nu
îndoiţi cablul de alimentare. Nu poziţionaţi aparatul Ţineţi cont de precauţii atunci când utilizaţi bliţul
foto în preajma obiectelor grele şi nu îl expuneţi la Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o
căldură sau flăcări. În caz că izolaţia este deteriorată persoană sau un obiect. În cazul nerespectării acestei
sau firele sunt expuse, prezentaţi cablul de alimentare precauţii pot rezulta arsuri sau incendii.
unui service autorizat Nikon pentru inspecţie. În cazul
nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului ar putea
şocuri electrice. provoca deficienţe temporare ale vederii. O atenţie
• Nu manevraţi priza sau încărcătorul cu mâinile umede. deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor, caz
În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta în care bliţul nu trebuie să fie declanşat la mai puţin de
şocuri electrice. un metru (39in). de subiect.
Evitaţi contactul cu cristale lichide
În caz că monitorul se va sparge, riscul accidentării datorate cioburilor de sticlă trebuie evitat cu grijă, iar cristalul lichid
din monitor nu trebuie să intre în contact cu pielea, ochii sau gura.

Note
• Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din
acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, utilizarea acestui produs.
stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că
limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc fără permisiunea informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi
prealabilă scrisă Nikon. complete şi am fi recunoscători dacă aţi semnala erorile sau
• Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau omisiunile reprezentantului Nikon din zona dumneavoastră
echipamentele hardware şi software-ul descrise în aceste (adresa este furnizată separat).
manuale oricând şi fără notificare prealabilă.
Note pentru clienţii din S.U.A.
Declaraţia privind interferenţele de radiofrecvenţă ale Federal Communications Commission (FCC) (Comisia
federală de comunicaţii)
Acest echipament a fost testat şi a s-a constatat că respectă • Reorientaţi sau repoziţionaţi antena de recepţie.
limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu • Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor.
Secţiunea 15 a regulilor FCC. Aceste limitări sunt concepute • Conectaţi echipamentul la o priză de pe un alt circuit decât cel
pentru a oferi un grad rezonabil de protecţie împotriva la care este conectat receptorul.
interferenţelor periculoase într-un cadru rezidenţial. Acest • Consultaţi dealerul sau un tehnician experimentat radio/TV
echipament generează, utilizează şi poate radia energie de pentru asistenţă.
radiofrecvenţă şi poate provoca interferenţe dăunătoare
comunicaţiilor radio dacă nu este instalat şi utilizat conform
instrucţiunilor. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că nu vor
apărea interferenţe într-un anumit context. Dacă acest D60
echipament provoacă interferenţe periculoase pentru recepţia
radio sau TV, ce pot fi identificate prin oprirea şi pornirea
aparatului, utilizatorul este încurajat să încerce să remedieze
interferenţele prin intermediul uneia sau mai multor măsuri
dintre următoarele:
iii
Note

PRECAUŢII Notă pentru clienţii din California


Modificări AVERTISMENT: Manevrarea cablului acestui produs vă poate expune
FCC solicită ca utilizatorul să fie anunţat că orice modificare adusă la plumb, o substanţă chimică clasificată în California în rândul celor
acestui dispozitiv care nu este aprobată expres de Corporaţia ce pot provoca defecte din naştere sau alte afecţiuni congenitale.
Nikon poate anula dreptul de utilizare a echipamentului. Spălaţi-vă pe mâini după manevrare.
Cabluri interfaţă
Utilizaţi cablurile pentru interfaţă vândute sau oferite de Nikon
pentru echipamentul dumneavoastră. Utilizarea altor cabluri
pentru interfaţă poate depăşi limitele Clasei B Secţiunea 15 a
regulilor FCC.
Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, U.S.A. Tel.: 631-547-4200
Note pentru clienţii din Canada
PRECAUŢIE ATTENTION
Acest aparat digital de Clasă B respectă standardul canadian Cet appareil numérique de la classe B est conforme ŕ la norme
ICES-003. NMB-003 du Canada.
Simbol pentru colectarea separată în ţările europene.
Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie colectat separat.

Următoarele vizează doar utilizatori din ţările europene:


• Acest produs este proiectat pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu
deşeurile menajere.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor.
Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii
Reţineţi că simpla posesie a materialului copiat sau reprodus digital prin intermediul unui scaner, aparat foto digital sau alte
dispozitive poate fi sancţionată prin lege.
• Elementele a căror copiere sau reproducere este • Precauţii legate de anumite copii şi reproduceri
interzisă prin lege Guvernul a emis precauţii referitoare la copierea şi
Nu copiaţi sau nu reproduceţi bancnote de hârtie, monede, reproducerea elementelor de siguranţă emise de companii
elemente de siguranţă, obligaţiuni guvernamentale, obligaţiuni private (acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valorice etc.), permise
municipale, nici măcar dacă acele copii sau reproduceri sunt pentru navetişti sau cupoane cu excepţia cazurilor în care este
ştampilate ca „Mostre“. necesar un număr minim de copii pentru a fi utilizate în scop
Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau de afaceri de către o companie. De asemenea, nu copiaţi şi nu
elementelor de securitate aflate în circulaţie într-un alt stat este reproduceţi paşapoartele emise de guvern, atestate emise de
interzisă. agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi
În lipsa unui acord prealabil al guvernului, copierea sau tichete precum permise şi bonuri de masă.
reproducerea unor timbre poştale sau cărţi poştale neutilizate • Respectaţi avertismentele referitoare la copyright
emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de creaţii precum cărţile, muzica,
Copierea sau reproducerea timbrelor guvernamentale sau a picturile, gravuri în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este
altor documente oficiale stipulate prin lege este interzisă. reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind
copyright-ul. Nu utilizaţi acest produs cu scopul de a produce
copii ilicite sau de a încălca legile referitoare la copyright.

iv
Cuprins
Pentru siguranţa dumneavoastră........................................................................................................ii
Note.............................................................................................................................................................. iii

Introducere ........................................................................................... 1
Despre acest manual............................................................................................................................... 1
Informaţii şi precauţii .............................................................................................................................. 2
Familiarizarea cu aparatul foto ............................................................................................................ 4
Corpul aparatului foto ............................................................................................................................................. 4
Selectorul de moduri ............................................................................................................................................... 6
Comutatorul de alimentare ................................................................................................................................. 6
Afişajul vizorului .......................................................................................................................................................... 7
Afişajul informaţiilor despre fotografie ......................................................................................................... 8
Selectorul de moduri .............................................................................................................................................10
Selector multiplu ......................................................................................................................................................12
Buton de eliberare a declanşatorului...........................................................................................................13
Buton N (Asistenţă)................................................................................................................................................13
Curea aparat foto AN-DC1..................................................................................................................................14

Primii paşi ...........................................................................................15


Încărcarea şi introducerea acumulatorului ...................................................................................16
Încărcătorul rapid MH-23.....................................................................................................................................16
Acumulatorul Li-ion reîncărcabil EN-EL9...................................................................................................16
Ataşarea unui obiectiv ..........................................................................................................................18
Detaşarea obiectivelor ..........................................................................................................................................19
Mod reducere vibraţii (VR) ..................................................................................................................................20
Setarea limbii, datei şi orei afişajului ...............................................................................................21
Reiniţializarea ceasului ..........................................................................................................................................21
Introducerea cardurilor de memorie...............................................................................................23
Introducerea cardurilor de memorie ...........................................................................................................23
Formatare carduri de memorie .......................................................................................................................24
Reglarea focalizării vizorului (Reglarea dioptrului) ....................................................................26

Fotografie elementară .......................................................................27


Fotografie- „Orientare şi fotografiere“ (Mod e (Auto))..........................................................28
Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul de fotografiere..............................................28
Pasul 2 Încadraţi o fotografie........................................................................................................................30
Pasul 3 Focalizaţi şi fotografiaţi....................................................................................................................32
Pasul 4 Vizualizarea fotografiilor/Ştergerea fotografiilor .............................................................34

v
Cuprins

Fotografierea anumitor scene........................................................................................................... 36


Fotografierea .............................................................................................................................................................. 36
Funcţiile butoanelor f, g, h, i, j, k şi l moduri........................................................... 36
Obţinerea rezultatelor bune prin intermediul focalizării automate......................................... 38

Modurile a, b, c şi d. .....................................................................39
Fotografierea în modurile a, b, c şi d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Fotografierea în modul a (Automat programat)....................................................................... 41
Fotografierea în modul b (Automat cu prioritate declanşator) ........................................... 42
Fotografierea în modul c (Automat cu prioritate diafragmă) ............................................. 43
Fotografierea în modul d (Manual) ............................................................................................... 44

Modificarea setărilor de fotografiere ...............................................47


Afişajul setărilor rapide ........................................................................................................................ 48
Calitate şi format imagine................................................................................................................... 49
Calitate imagine........................................................................................................................................................ 50
Format imagine ........................................................................................................................................................ 50
Balans de alb............................................................................................................................................ 52
Sensibilitate ISO...................................................................................................................................... 53
Eliberarea declanşatorului .................................................................................................................. 54
Mod eliberare............................................................................................................................................................. 54
Mod continuu............................................................................................................................................................ 54
Modurile cu auto-declanşator şi acţionare la distanţă ..................................................................... 55
Focalizare .................................................................................................................................................. 57
Mod focalizare ........................................................................................................................................................... 57
Mod zonă AF............................................................................................................................................................... 58
Selectare punct focalizare .................................................................................................................................. 59
Blocare focalizare ..................................................................................................................................................... 60
Focalizare manuală................................................................................................................................................. 61
Măsurare.................................................................................................................................................... 62
Expunere....................................................................................................................................................................... 62
Blocare expunere..................................................................................................................................................... 63
Utilizarea bliţului încorporat .............................................................................................................. 64
Schimbarea modului bliţ .................................................................................................................................... 65
Exposure compensation...................................................................................................................... 67
Compensare bliţ ..................................................................................................................................... 68
Active D-Lighting ................................................................................................................................... 69
Reiniţializare cu două butoane ......................................................................................................... 70

vi
Cuprins

Mai multe despre redare....................................................................71


Vizualizarea fotografiilor în modul de redare cadru întreg..................................................... 72
Redare cadru întreg................................................................................................................................................ 72
Informaţii fotografie ............................................................................................................................................... 73
Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniatură ............................................................... 76
Privirea îndeaproape: Mărire la redare ........................................................................................... 77
Protejarea fotografiilor în privinţa ştergerii.................................................................................. 78

Conectarea la un computer, la o imprimantă sau la TV...................79


Conectarea la un computer................................................................................................................ 80
Înainte de conectarea aparatului foto ........................................................................................................ 80
Conectarea cablului USB..................................................................................................................................... 81
Conectarea la imprimantă .................................................................................................................. 83
Imprimarea prin conexiune directă USB........................................................................................ 84
Conectarea imprimantei ..................................................................................................................................... 85
Imprimarea fotografiilor una câte una ....................................................................................................... 86
Imprimarea mai multor fotografii.................................................................................................................. 88
Crearea unei imprimări index........................................................................................................................... 89
Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Setare imprimare................................................... 90
Vizualizarea fotografiilor pe TV ......................................................................................................... 92

Indicaţii meniu....................................................................................93
Utilizarea meniurilor aparatului foto............................................................................................... 94
Opţiuni redare: Meniul redare ........................................................................................................... 96
Delete.............................................................................................................................................................................. 96
Playback Folder......................................................................................................................................................... 97
Rotate Tall..................................................................................................................................................................... 98
Slide Show.................................................................................................................................................................... 98
Stop-Motion Movie ................................................................................................................................................ 99
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere ...................................................................................100
Optimize Image ..................................................................................................................................................... 101
Personalizarea opţiunilor de îmbunătăţire a imaginii: Custom................................................ 102
White Balance ......................................................................................................................................................... 103
Reglaj fin balans de alb ..................................................................................................................................... 104
Preset Manual ......................................................................................................................................................... 105
Noise Reduction .................................................................................................................................................... 108

vii
Cuprins

Setări personalizate.............................................................................................................................109
R Reset ......................................................................................................................................................................... 110
01 Beep ....................................................................................................................................................................... 110
06 No Memory Card?.......................................................................................................................................... 110
07 Image Review................................................................................................................................................... 111
09 AF-assist ............................................................................................................................................................... 111
10 ISO Auto............................................................................................................................................................... 111
11 F/G Button.................................................................................................................................................. 112
12 AE-L/AF-L ............................................................................................................................................................ 113
13 AE Lock................................................................................................................................................................. 113
14 Built-in Flash/Optional Flash Unit........................................................................................................ 113
15 Auto off Timers................................................................................................................................................ 114
16 Self-Timer............................................................................................................................................................ 114
17 Remote on Duration .................................................................................................................................... 115
18 Date Imprint...................................................................................................................................................... 115
19 Rangefinder....................................................................................................................................................... 116
Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare .....................................................................117
CSM/Setup Menu ................................................................................................................................................. 118
Alegerea elementelor de meniu pentru Meniul meu ................................................................... 119
Info Display Format ............................................................................................................................................. 120
Auto Shooting Info .............................................................................................................................................. 122
Shooting Info Auto off....................................................................................................................................... 123
LCD Brightness....................................................................................................................................................... 123
Video Mode.............................................................................................................................................................. 123
Language................................................................................................................................................................... 123
Image Comment................................................................................................................................................... 124
Folders ......................................................................................................................................................................... 125
File No. Sequence................................................................................................................................................. 126
Clean Image Sensor ............................................................................................................................................ 126
Mirror Lock-Up........................................................................................................................................................ 126
Firmware Version .................................................................................................................................................. 126
Dust off Ref Photo ................................................................................................................................................ 127
Auto Image Rotation .......................................................................................................................................... 128

viii
Cuprins

Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare..................................................................................129


Crearea copiilor retuşate.................................................................................................................................. 130
Crearea copiilor retuşate în Redarea cadru întreg ........................................................................... 131
Quick Retouch ........................................................................................................................................................ 132
D-Lighting ................................................................................................................................................................. 132
Red-Eye Correction.............................................................................................................................................. 133
Trim................................................................................................................................................................................ 134
Monochrome .......................................................................................................................................................... 134
Filter Effects .............................................................................................................................................................. 135
Small Picture ............................................................................................................................................................ 136
Image Overlay......................................................................................................................................................... 138
NEF (RAW) Processing........................................................................................................................................ 140
Stop-motion Movie ............................................................................................................................................. 141
Înainte şi după (Comparaţie în paralel)................................................................................................... 143

Accesorii opţionale...........................................................................145
Obiective compatibile ........................................................................................................................146
Unităţi opţionale de bliţ (Speedlights) .........................................................................................150
Alte accesorii..........................................................................................................................................155
Conectarea conectorului de alimentare şi a adaptorului CA .................................................... 157
Carduri de memorie aprobate.........................................................................................................158

Maximizarea duratei de viaţă a acumulatorului............................159


Îngrijirea aparatului foto....................................................................................................................159
Stocare......................................................................................................................................................................... 159
Curăţare ...................................................................................................................................................................... 159
Întreţinerea filtrului optic low-pass............................................................................................................ 160
Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Precauţii.........................................................164
Aparatul foto şi obiectivul ............................................................................................................................... 164
Acumulatorul .......................................................................................................................................................... 166

ix
Cuprins

Note tehnice......................................................................................167
Localizarea defecţiunilor ...................................................................................................................167
Afişaj.............................................................................................................................................................................. 167
Fotografiere.............................................................................................................................................................. 168
Redare.......................................................................................................................................................................... 170
Altele............................................................................................................................................................................. 171
Mesaje şi afişajele de eroare ale aparatului ................................................................................172
Anexă........................................................................................................................................................176
Setările disponibile şi implicite..................................................................................................................... 176
Capacitatea cardului de memorie şi calitatea/formatul imaginii .......................................... 178
Program expunere (Mod P)............................................................................................................................ 178
Control bliţ................................................................................................................................................................ 179
Viteze ale declanşatorului disponibile cu bliţul încorporat ........................................................ 179
Diafragmă, sensibilitate şi distanţă bliţ.................................................................................................... 179
Specificaţii...............................................................................................................................................180
Standarde aplicabile ........................................................................................................................................... 186
Index .........................................................................................................................................................187

x
Introducere
Despre acest manual

Introducere
Vă mulţumim pentru achiziţia unui aparat foto Nikon D60 cu reflexie unică digitală (D-SLR). Acest manual a
fost redactat pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de fotografiile efectuate cu aparatul dumneavoastră foto
digital Nikon. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc unde toţi care
utilizează produsul să îl poată citi.
Simboluri şi convenţii
Pentru a vă fi mai uşor să găsiţi informaţiile de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri
(pictograme) şi convenţii:

Această pictogramă marchează atenţionări, Această pictogramă marchează sugestiile,


B informaţii care trebuie citite înainte de D informaţii suplimentare care se pot dovedi de
utilizare pentru a preveni deteriorarea ajutor când utilizaţi aparatul foto.

Această pictogramă indică faptul că mai


Această pictogramă marchează note, multe informaţii sunt disponibile în altă
C informaţii care trebuie citite înainte de A secţiune a acestui manual sau în Ghid de
utilizare aparatului foto. pornire rapidă.

Această pictogramă marchează setările ce pot Această pictogramă marchează elementele


E fi reglate din meniurile aparatului foto F pentru care pot fi atribuite funcţii ale
apăsând O. butoanelor din meniul de setări personalizate.

Notaţii
• Termenul „card de memorie“ se referă la un card de memorie Secure Digital (SD).
• Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită.“
• Numele elementelor meniului afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau mesajelor
afişate pe monitorul computerului sunt indicate prin caractere aldine.
Mostre ecran
În acest manual, imaginile sunt omise uneori din mostrele de afişaj astfel încât indicatorii monitorului să fie
prezentaţi mai clar.
Ilustraţii şi afişaj ecran
Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot diferi de afişajele reale.

1
Informaţii şi precauţii
Învăţare continuă
În cadrul angajamentului „Învăţare continuă“ al Nikon pentru sprijin continuu şi educare privind produsele,
informaţii actualizate permanent sunt disponibile pe următoarele sit-uri:
Introducere

• Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/


• Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/
Vizitaţi aceste sit-uri pentru a vă păstra la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii,
răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a
fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Consultaţi URL
de mai jos pentru informaţiile de contact:
http://nikonimaging.com/
Digitutor
Digitutor, o serie de manuale „priveşte şi învaţă“ în format de film, este disponibil pe următorul sit de
Internet:
http://www.nikondigitutor.com/index_eng.html
Înainte de efectuarea fotografiilor importante
Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (precum nunţi sau înainte de a pleca cu aparatul
foto în excursie) efectuaţi o fotografie de probă pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal.
Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a
funcţionării defectuoase a produsului.
Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon
Aparatele foto Nikon digital single-lens reflex sunt proiectate la cele mai înalte standarde şi includ circuite
electronice complexe. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv obiectivele, încărcătoarele pentru
acumulatori, acumulatorii , adaptoarele CA şi accesoriile bliţ) atestate de Nikon special pentru utilizarea cu
acest aparat foto Nikon digital single-lens reflex sunt proiectate şi testate pentru utilizarea conform
normelor de funcţionare şi de siguranţă ale acestui sistem de circuite electronice.
Sigiliu holografic: Identifică acest
acest dispozitiv ca un produs autentic Nikon.

UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POT DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POT
ANULA GARANŢIA NIKON.
Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un dealer local autorizat Nikon.

2
Informaţii şi precauţii

Despre manuale
• Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă,
transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun
mijloc fără permisiunea prealabilă scrisă Nikon.
• Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi software-ul

Introducere
descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă.
• Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs.
• Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi
complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona
dumneavoastră (adresa oferită separat).
Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii
Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner,
aparat digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege.
• Elemente interzise prin lege spre a fi copiate sau reproduse
Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, obligaţiuni guvernamentale sau obligaţiuni
guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre“.
Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este
interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi
poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea timbrelor
guvernamentale sau a altor documente oficiale stipulate prin lege este interzisă.
• Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri
Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private
(acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valori etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr
minim de copii necesare vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu
reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de
identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă.
• Respectarea notelor privind copyright-ul
Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în
lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind
copyright-ul. Nu utilizaţi acest produs cu scopul de a produce copii ilicite sau de a încălca legile
referitoare la copyright.
Casarea dispozitivelor de stocare a datelor.
Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de
memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii.
Fişierele şterse pot fi uneori recuperate de pe dispozitivele de stocare aruncate utilizând software
disponibil pe piaţă, putând da ocazie utilizării rău voitoare a datelor de imagine personale. Asigurarea
confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului.
Înainte de a renunţa la un dispozitiv de stocare a datelor sau de transferarea acestuia către o altă persoană,
ştergeţi toate datele utilizând un software de ştergere disponibil pe piaţă sau formataţi dispozitivul şi apoi
umpleţi-l complet cu imagini ce nu conţin informaţii personale (de exemplu fotografii cu cerul liber).
Asiguraţi-vă de asemenea că aţi şi înlocuit toate fotografiile selectate pentru Preset manual white
balance setting (A 105) (setarea balansului de alb) şi Wallpaper (A 120) (Tapet). Aveţi grijă să evitaţi
rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

3
Familiarizarea cu aparatul foto
Alocaţi-vă timp suficient pentru a vă familiariza cu comenzile şi afişajele aparatului foto. Ar fi util să puneţi
un semn de carte în dreptul acestei secţiuni pentru a o folosi ca referinţă pe măsură ce parcurgeţi restul
acestui manual.
Introducere

Corpul aparatului foto


10
9
8
6 7 11
5
4
3
2 12
13

1
15
14 16
17
18

19
20

1 Receptor infraroşii ...................................................................56 10 Capac cuplă accesorii.........................................................150


2 Comutator alimentare.............................................................6 Cuplă accesorii
11
3 Buton eliberare declanşator..............................................13 (pentru unitate opţională de bliţ) ...............................150
Buton A (compensare expunere) ............................67 Buton D (mod bliţ) ............................................................... 64
12
4 Buton B (diafragmă)..........................................................44 Buton E (compensare bliţ) ....................................... 68
Buton compensare bliţ ........................................................68 13 Buclă pentru curea aparat foto....................................... 14
Buton C (iluminare Active D-Lighting).................69 14 Capac conector.........................................................81, 85, 92
5
Buton A (reiniţializare).........................................................70 15 Conector video......................................................................... 92
Dispozitiv iluminare asistenţă AF...................................57 16 Comutator reiniţializare.....................................................167
6 Indicator luminos autodeclanşator ..............................56 17 Conector USB......................................................................81, 85
Lampă atenuare efect de ochi roşii..............................65
Buton F (autodeclanşator) ....................................54, 55
7 Indicator plan focal.................................................................61 18
Buton G FUNC....................................................................112
8 Selector moduri...........................................................................6
19 Buton de eliberare a obiectivului.................................. 19
9 Bliţ încorporat.............................................................................64
20 Index montare obiectiv....................................................... 18

4
Familiarizarea cu aparatul foto

Introducere
21
4 5 6
3
2 7
1
8
9
20
10
19 11

18 12

17
13
14
16
15

1 Suport pentru ochi tip cupă DK-20..............................56 13 Zăvor capac cameră acumulator................................... 17
2 Suport pentru ochi vizor ................................................7, 26 14 Capac cameră acumulator......................................17, 157
3 Senzor privire................................................................... 32, 123 15 Montură trepied
4 Control reglare dioptru........................................................26 16 Monitor...........................................................................8, 72, 123
Buton H (AE-L/AF-L) ........................................... 63, 113
5 Buton K (mărire la redare) .............................................. 77
Buton I (protejare)........................................................78 Buton L (Afişare informaţii/Afişare
6 Selector comandă ...................................................................10 17
setări rapide) ............................................................................. 48
7 Buclă pentru curea aparat foto .......................................14 Buton A (reiniţializare) ....................................................... 70
8 Selector multiplu......................................................................12 Buton M (miniatură/micşorare redare) .............. 76
18
9 Capac fantă card memorie ................................................23 Buton N (asistenţă) .............................................................. 13
10 ButonJ (ştergere) .........................................................34, 96 19 Buton O (meniu).......................................................... 94
11 Luminator acces card memorie......................................23 20 Buton P (redare).........................................................34, 72
Capac conector de alimentare pentru conectorul
12 21 Capac suport pentru ochi DK-5...................................... 56
de alimentare opţional......................................................157

5
Familiarizarea cu aparatul foto

Selectorul de moduri
Utilizaţi selectorul de moduri pentru a schimba modul de fotografiere. Rotiţi
selectorul de moduri astfel încât să aliniaţi pictograma modului de fotografiere
cu indicatorul.
Introducere

Moduri avansate (Moduri de expunere)


Selectaţi aceste moduri pentru un control deplin al setărilor aparatului foto.

a — Programmed auto: A 41 c — Aperture-priority auto: A 43


b — Shutter-priority auto: A 42 d — Manual: A 44

Moduri de orientare şi fotografiere (Programe digitale variabile)


Selectarea unui program digital variabil optimizează în mod automat setările pentru a corespunde scenei
selectate, simplificând fotografierea creativă la nivelul rotirii selectorului de mod.

e — Auto: A 28 i — Child: A 37
f — Auto (flash off): A 36 j — Sports: A 37
g — Portrait: A 36 k — Close up: A 37
h — Landscape: A 37 l — Night portrait: A 37

Comutatorul de alimentare
Comutatorul de alimentare este utilizat pentru pornirea sau oprirea aparatul foto.

Pornit Oprit

6
Familiarizarea cu aparatul foto

Afişajul vizorului

Introducere
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16
Afişajul propriu-zis variază în funcţie de modul de fotografiere şi de setările aparatului foto.

1 Puncte de focalizare............................... 26, 30, 58, 59, 60 Număr de expuneri rămase....................................28, 178
2 Indicator focalizare..........................................................32, 61 Număr de fotografii rămase înainte de
Afişaj puncte focalizare ........................ 26, 30, 58, 59, 60 umplerea memoriei intermediare......................55, 178
3 Înregistrare presetare balans de alb
Mod zonă AF...............................................................................58
presetare balans de alb .....................................................106
4 Blocare expunere automată (AE)...................................63 10 Valoare compensare expunere ...................................... 67
5 Indicator program flexibil...................................................41
Valoare compensare bliţ..................................................... 68
6 Viteză declanşator .......................................................... 39–46
Indicator D-Lighting activ.................................................. 69
Diafragmă (valoare f) .................................................... 39–46
7 Indicator conectare PC ........................................................ 82
Indicator reducere zgomot ............................................108
Indicator mod ştergere de praf foto ref ..................127
8 Compensare bliţ indicator ...................................... 68, 113 11 Indicator bliţ pregătit............................................................ 33
9 Indicator compensare expunere....................................67 12 Indicator acumulator ............................................................ 29
Afişaj analog electronic expunere................................ 45
13 Compensare expunere........................................................ 67
Funcţie de stabilire a distanţei......................................116
14 Indicator ISO automat ...............................................53, 112
„K“ (apare atunci când rămâne suficientă memorie
15
la dispoziţie pentru 1000 de expuneri)...................... 29
16 Indicator avertizare.......................................................13, 172
C Vizorul
Timpul de răspuns şi luminozitatea vizorului ar putea varia în funcţie de temperatură. Acest lucru este normal şi nu
indică o defecţiune. 7
Familiarizarea cu aparatul foto

Afişajul informaţiilor despre fotografie


Atunci când aparatul foto este pornit, va fi prezentat pe monitor afişajul cu
informaţii de fotografiere. Informaţiile de fotografiere precum viteza
declanşatorului, diafragma şi numărul de expuneri rămase, precum şi setările
aplicate în momentul respectiv, pot fi confirmate.
Introducere

Afişajul se modifică, în următoarea succesiune, de fiecare dată când este


apăsat K (L):
Afişaj informaţii fotografiere

Set

Afişaj setări rapide* Monitor oprit


Image quality

Off M ove OK

* Setările utilizate frecvent pot fi reglate din Afişajul de setări rapide (A 48).

C Pornirea şi oprirea afişajului de setări rapide


La setările implicite, informaţia de fotografiere este oprită conform ilustraţiei de mai jos.
• Atunci când nu este efectuată nicio operaţiune pentru aproximativ opt secunde.
• Atunci când senzorul pentru privire este activat atunci când priviţi prin vizor (A 31, 123).
• Atunci când este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului.
Atunci când Informaţiile despre fotografie sunt oprite, afişajul acestora este prezentat de asemenea conform ilustraţiei
de mai jos.
• Atunci când apăsaţi pe jumătate şi eliberaţi butonul de eliberare a declanşatorului (A 31).
• Atunci când este apăsat M sau C.
• Atunci când este apăsat F/G, dacă nu este selectat White balance pentru setarea personalizată 11
(F/G button; A 112) în modul e, f, g, h, i, j, k sau l.
• Atunci când este apăsat D în oricare alt mod decât f Automat (bliţ oprit).
• Atunci când este apăsat A în modul a, b sau c.

D Format afişare informaţii


Formatul pentru afişarea informaţiilor este selectat din meniul opţiunea Info display format (A 120) a meniului de
setare.
8
Familiarizarea cu aparatul foto

Orientare „Pe lăţime“ (Peisaj) Orientare „Pe înălţime“ Portert


28 27 26 25 24 23
1

Introducere
2
1 28 27 26 25 24 2322 3
21 22 6
2 20 12
3 19
4 7 13
18 8
5 17 9 11
6 16 21 15
7 15 20 14
8 14
9 19
Set 10 Set
10 11 12 13 17 16 18
Informaţia afişată pe monitor poate fi diferită în funcţie de modul şi condiţiile de fotografiere. Informaţiile incluse mai sus ar
putea fi diferite în funcţie de setările aparatului foto din momentul de faţă.
1 Mod fotografiere.........................................................................6 15 Mod zonă AF.............................................................................. 58
2 Viteză declanşator .......................................................... 40–46 16 Mod focalizare........................................................................... 57
3 Diafragmă (valoare f) .................................................... 40–46 17 Mod eliberare ............................................................................ 54
4 Afişaj viteză declanşator 18 Sensibilitate ISO........................................................................ 53
5 Afişaj diafragmă
19 Mod balans de alb.............................................52, 103, 104
Afişaj analog electronic expunere.................................45
6 20 Format imagine........................................................................ 50
Compensare expunere ........................................................67
7 Valoare compensare bliţ .....................................................68 21 Calitatea imaginii..................................................................... 50
8 Mod sincronizare bliţ.............................................................65 Afişaj punct focalizare ...........................26, 30, 58, 59, 60
22
9 Valoare compensare expunere.......................................67 Mod zonă AF.............................................................................. 58
10 Indicator asistenţă...................................................................13 23 Indicator acumulator ............................................................ 29
11 Indicator iluminare Active D-Lighting ........................69 24 Indicator sonor........................................................................110
Număr de expuneri rămase.................................... 28, 178 25 Indicator optimizare imagine........................................101
12 Indicator presetare balans de alb ...............................106 26 Indicator ISO automat................................................53, 112
Indicator mod captură..........................................................82
Indicator control manual bliţ.........................................113
„K“ (apare atunci când rămâne suficientă memorie 27 Indicator compensare bliţ
13
la dispoziţie pentru 1000 de expuneri) ......................29 pentru dispozitive opţionale Speedlight ...............153
14 Mod măsurare............................................................................62 28 Indicator imprimare dată..................................................115

D Afişajele pentru viteza declanşatorului şi diafragmă


Aceste afişaje oferă un indiciu vizual referitor la viteza declanşatorului şi diafragmă.

Viteză ridicată a declanşatorului, diafragmă Viteză scăzută a declanşatorului, diafragmă


mare (valoare f mică) mică (valoare f mare)
Afişajele grafice ale vitezei declanşatorului şi ale diafragmei sunt indicate atunci când este rotit selectorul de moduri. 9
Familiarizarea cu aparatul foto

Selectorul de moduri
Rotiţi doar selectorul de moduri sau utilizaţi selectorul de moduri împreună cu alte butoane pentru a regla
următoarele setări. Modificările setărilor de fotografiere pot fi vizualizate pe vizor şi pe afişajul cu informaţii
de fotografiere de pe monitor în timp ce sunt reglate setările.
Introducere

Funcţie Operaţiune Afişaj

Program flexibil (mod a; A 41)

Set

Alegeţi o viteză a declanşatorului


(modurile b şi d; A 42, 44).
Set

Setare diafragmă (mod c; A 43).

Set

Setare diafragmă (mod d; A 44).

Set

Exposure comp.
+
Setaţi compensarea expunerii
(modurile a, b şi c; A 67).
Set

10
Familiarizarea cu aparatul foto

Flash mode

Alegeţi un mod bliţ (modurile e,


g, i, k, l, a, b, c şi d;
A 65).
+

Introducere
Set

Flash compensation

Setare compensare bliţ (modurile


a, b, c şi d; A 68).
+ + Set

Active D–Lighting

Active D-Lighting (A 69)


+
Set

Atunci când setările F/G (Setare Release mode


Release mode (A 54)
(Setaţi ca mod cadru unic, personalizată 11 F/G button; A 112)
continuu, autodeclanşator, sunt configurate cu oricare din opţiunile
acţionare la distanţă decalată sau indicate în dreapta, acestea pot fi
mod reacţie rapidă la distanţă.) modificate utilizând selectorul de
comandă. Set

Image quality/size

Image quality/size (A 49)

Set

ISO sensitivity
+
ISO sensitivity (A 53)

Set

White balance

White balance (A 52)

Set

11
Familiarizarea cu aparatul foto

Selector multiplu
Selectorul multiplu este utilizat pentru următoarele operaţiuni.

Cu fotografiere
Introducere

(Doar atunci când este selectată Selectaţi punctul de focalizare


opţiunea zonă dinamică şi punct (A 59)
unic pentru AF-area mode;
A 58)

Cu afişaj setări rapide


Deplasaţi evidenţierea în Image quality
sus sau în dreapta

Off Move OK

Aplicaţi selecţia
Deplasaţi evidenţierea în jos sau în stânga

Cu ecrane meniu
• Deplasaţi evidenţierea în sus. SETUP MENU
• Creşteţi valoarea CSM/Setup menu
Format memory card
Info display format
Auto shooting info
Shooting info auto off
World time
Revenire la meniul anterior Afişare sub-meniu LCD brightness

Aplicaţi selecţia

• Deplasaţi evidenţierea în jos


• Descreşteţi valoarea

Cu redare
Vizualizaţi mai multe informaţii despre fotografie (A 73)

Vizualizaţi fotografia anterioară Vizualizaţi fotografia


următoare
Afişaţi meniul de retuşare
(A 129)
Vizualizaţi mai multe informaţii despre fotografie (A 73)
12
Familiarizarea cu aparatul foto

Buton de eliberare a declanşatorului


Aparatul foto este dotat cu un buton declanşator în două stadii. Pentru a focaliza, apăsaţi pe jumătate
butonul de eliberare a declanşatorului, oprindu-vă atunci când sesizaţi o rezistenţă. Focalizarea se va
bloca* atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este ţinut în această poziţie. Pentru a elibera
declanşatorul şi pentru a fotografia, apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.

Introducere
* Focalizarea nu se va bloca, nici nu se va emite un semnal sonor ce ar indica focalizarea pe subiect, dacă Focus
mode (A 57) este setat ca Continuous-servo AF sau dacă Continuous-servo AF este aplicat automat
Auto-servo AF fiind selectat pentru subiecţii aflaţi în mişcare.

Focalizare Efectuaţi fotografia

Buton N (Asistenţă)
În timp ce M (N) este ţinut apăsat, pe monitor sunt afişate Optimize image
informaţii despre condiţiile actuale de fotografiere şi asistenţă Choose how pictures will be
processed according to the type
pentru meniuri; pentru a derula afişajul, apăsaţi selectorul în sus of subject and how the pictures
will be used.
sau jos. O pictogramă F care clipeşte pe monitor, sau un
indicator L (indicator de avertizare) care clipeşte indică faptul
că asistenţa referitoare la o eroare sau la o altă problemă poate fi
vizualizată pe monitor apăsând M (N).

13
Familiarizarea cu aparatul foto

Curea aparat foto AN-DC1


Ataşaţi cureaua aparatului foto de buclă conform ilustraţiei de mai jos (două bucle).
Introducere

14
Primii paşi
Acest capitol explică procedurile necesare pentru pregătirea pentru fotografiere, inclusiv încărcarea şi
introducerea acumulatorului, a instrucţiunilor pentru montarea obiectivelor, setarea datei şi a orei,
utilizând carduri de memorie.

h
mA
000 L9
V1
7.4 EN-E

A 16

A 18

World time
Date
Y M D
2008 04 01
H M S
12 00 00
Set OK
A 21

A 23

15
Încărcarea şi introducerea acumulatorului
Utilizaţi încărcătorul rapid MH-23 furnizat pentru a încărca acumulatorul Li-ion reîncărcabil EN-EL9 înainte
de prima utilizare sau atunci când acumulatorul este epuizat.
Încărcătorul rapid MH-23
MH-23 este destinat utilizării cu acumulatorul Li-ion reîncărcabil EN-EL9.
Priză adaptor CA
Lampa CHARGE (ÎNCĂRCARE)
Primii paşi

Intrare CA Priză perete (forma diferă în funcţie de ţara în care este pus în vânzare)

Acumulatorul Li-ion reîncărcabil EN-EL9


EN-EL9 este destinat utilizării cu D60.

h
mA
1000 L9

Terminal negativ 7.4V EN-E

Contact semnal
Terminal pozitiv
Capac terminal

1 Încărcaţi acumulatorul.
1.1 Înlăturaţi capacul terminalului acumulatorului.
Ah

Capac
0m9
V 100
7.4 EN-EL

terminal

1.2 Conectaţi cablul de alimentare la încărcător şi introduceţi-l în priză.

1.3 Introduceţi acumulatorul în încărcător. Luminatorul CHARGE (Încărcare) va


clipi pe măsură ce acumulatorul se încarcă. Pentru încărcarea deplină a
Ah
0m9
V 100
7.4 EN-EL

acumulatorului, sunt necesare aproximativ 90 de minute.

16
Încărcarea şi introducerea acumulatorului

1.4 Încărcarea este finalizată atunci când luminatorul CHARGE nu mai clipeşte. Luminator CHARGE (Încărcare)
Înlăturaţi acumulatorul din încărcător şi scoateţi încărcătorul din priză.
Ah
0m9
V 100-EL
7.4 EN

2 Introduceţi acumulatorul.
2.1 După ce aţi verificat plasarea comutatorului în

Primii paşi
dreptul poziţiei de oprire, deschideţi capacul
camerei acumulatorului. 2

EN-E mAh

2.2 Introduceţi un acumulator încărcat deplin conform Asiguraţi-vă că


L9

ilustraţiei din dreapta. Închideţi capacul camerei elementele de contact


ale acumulatorului
acumulatorului. sunt orientate în jos.

B Înlăturarea acumulatorului
Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că luminatorul de acces la cardul de memorie este oprit înainte de a scoate
acumulatorul.

B Acumulatorul şi încărcătorul
• Citiţi şi respectaţi instrucţiunile de avertizareşi precauţiile menţionate în paginilie ii–iii şi 164–163 ale acestui manual,
împreună cu avertizările şi instrucţiunile furnizate de fabricantul acumulatorului.
• Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0°C (32°F) sau peste 40°C (104°F). În timpul încărcării,
temperatura trebuie să fie cuprinsă în intervalul 5–35°C (41–95°F). Pentru cele mai bune rezultate, încărcaţi
acumulatorul la temperaturi de peste 20 °C (68 °F). Capacitatea acumulatorului ar putea scădea în caz că
acumulatorul este încărcat sau utilizat la temperaturi scăzute.
• Acumulatorul ar putea fi fierbinte imediat după utilizare. Dacă acesta este cazul, aşteptaţi ca acumulatorul să se
răcească înainte de încărcare.
• Înlocuiţi acoperirea terminalului după scoaterea acumulatorului din aparatul foto sau din încărcătorul rapid pentru a
nu provoca un scurtcircuit al acumulatorului.
• Deconectaţi încărcătorul rapid atunci când nu este utilizat.
17
Ataşarea unui obiectiv
Trebuie prevenită infiltrarea prafului în aparatul foto atunci când sunt schimbate obiectivele.

1 Opriţi apăratul şi înlăturaţi capacul pentru corp.


Primii paşi

Scoateţi capacul din spate al obiectivului.

2 Păstrând indiciul de montare de pe obiectiv aliniat


cu indiciul de montare de pe corpul aparatului foto,
poziţionaţi obiectivul pe montajul de tip baionetă al
aparatului foto şi rotiţi obiectivul în direcţia indicată
până când se va aşeza la locul său prin clic.

Dacă obiectivul este dotat cu un comutator A-M sau M/A-M, selectaţi A


(focalizare automată) sau M/A (focalizare automată cu prioritate manuală).

C Obiective pentru focalizare automată


Focalizarea automată cu acest aparat foto este acceptată doar prin intermediul obiectivelor AF-S şi AF-I. Obiectivele
AF-S şi AF-I sunt dotate cu un motor pentru focalizare automată. Focalizarea automată nu este posibilă atunci când
este montat un alt tip de obiectiv, indiferent de capacităţile de focalizare ale obiectivului însuşi.
18
Ataşarea unui obiectiv

C Obiectiv
În acest manual, cu titlu de prezentare, este utilizat un obiectiv AF-S DX NIKKOR de 18-55mm f/3,5-5,6G cu VR (A 185).
Obiectivul NIKKOR AF-S DX cu zoom de 18-55mm f/3,5-5,6G ED II poate fi utilizat în acelaşi fel, dar nu este dotat cu
funcţia de reducere a vibraţiilor (VR). Atunci când sunt utilizate alte obiective, consultaţi Manualul utilizatorului furnizat
împreună cu obiectivul.
1 Capac obiectiv
9 10
2 Inel focalizare ............................................................................ 61
3 Inel focalizare ............................................................................ 30 8

Primii paşi
Comutator ON/OFF (Pornit/Oprit) reducere
4
vibraţii*........................................................................................... 20
5 Comutator mod A-M mode switch .................... 18, 61
6 Contacte CPU ........................................................................... 62
7 Capac posterior obiectiv
8 Scală distanţă focală 1 2 3 45 6 7
9 Index scală distanţă focală
10 Index montare.......................................................................... 18
* Obiectivul NIKKOR AF-S DX, cu zoom, de 18-55mm f/3,5-5,6G ED II nu este dotat cu un comutator ON/OFF (Pornit/Oprit)
pentru reducerea vibraţiilor.

C Inel diafragmă
În caz că obiectivul este dotat cu un inel de focalizare, blocaţi diafragma la setarea minimă (cea mai ridicată valoare f).
Pentru detalii, consultaţi Manualul utilizatorului furnizat împreună cu obiectivul.

Detaşarea obiectivelor
Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit atunci când înlăturaţi
sau schimbaţi obiectivele. Pentru a scoate obiectivul, apăsaţi şi
ţineţi apăsat butonul de eliberare a obiectivului (1) în timp ce
rotiţi obiectivul în sensul acelor de ceasornic (2). După
scoaterea obiectivului, înlocuiţi capacul corpului aparatului
foto şi capacul posterior al obiectivului.

19
Ataşarea unui obiectiv

Mod reducere vibraţii (VR)


Un obiectiv NIKKOR AF-S DX 18-55mm f/3,5-5,6G VR este dotat cu funcţia de reducerea vibraţiilor (VR).
Activarea funcţiei de reducere a vibraţiilor (VR) permite fotografierea la viteze cu
aproximativ trei trepte* mai mici (la o distanţă focală de 55mm) decât atunci când
reducerea vibraţiilor este dezactivată. Este acceptată de asemenea şi mişcarea de rotire
panoramică.
* Pe baza unor rezultate obţinute în condiţiile de măsurare Nikon. Efectele funcţiei de reducere a vibraţiilor ar putea
varia în funcţie de condiţiile individuale sau de cele de fotografiere.
Primii paşi

• Pentru a porni funcţia de reducere a vibraţiilor, setaţi comutatorul ON/OFF (Pornit/Oprit) în poziţia ON
(Pornit).
• Mişcarea aparatului foto este atenuată atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat
pe jumătate. Focalizarea automată şi manuală, precum şi încadrarea precisă a subiectului, sunt facilitate
de reducerea simultană a mişcării aparatului remarcată prin vizor.
• Pentru a dezactiva reducerea vibraţiilor, setaţi comutatorul ON/OFF (Pornit/Oprit) în poziţia OFF (Oprit).

B Utilizaţi reducerea vibraţiilor


• Dacă aparatul foto este rotit în mod panoramic într-un arc de cer de amploare, compensarea mişcării aparatului în
direcţia de rotire nu este efectuată. De exemplu, în cazul rotirii panoramice pe orizontală, este atenuată doar
mişcarea pe verticală a aparatului foto, facilitând rotirea panoramică lină.
• Datorită caracteristicilor mecanismului de reducere a vibraţiilor, imaginile afişate pe vizor vor fi înceţoşate după
eliberarea declanşatorului. Aceasta nu este o defecţiune.
• Nu opriţi aparatul foto şi nu detaşaţi obiectivul de pe aparat în timp ce funcţia de reducere a vibraţiilor este activă.
Nerespectarea acestei note ar putea avea ca rezultat senzaţia că o componentă a aparatului foto este detaşată sau
deteriorată atunci când acesta este mişcat. Aceasta nu este o defecţiune. Porniţi din nou aparatul foto pentru a
remedia acest lucru. Reducerea vibraţiilor nu funcţionează în timp ce bliţul încorporat se încarcă.
• Atunci când aparatul foto este montat pe un trepied, setaţi comutatorul ON/OFF (Pornit/Oprit) de reducere a
vibraţiilor în dreptul OFF (Oprit). Cu toate acestea, comutaţi pe ON atunci când utilizaţi un trepied fără a securiza
capul trepiedului, sau atunci când utilizaţi un monopod.

D Unghi fotografie şi distanţă focală


Suprafaţa unei zone expuse de un aparat foto
de 35mm este de 36 × 24 mm. Spre deosebire
de aceasta, dimensiunea unei zone expuse de Format fotografie (format 35mm)
aparatul foto D60, este 23,6 × 15,8 mm, ceea ce (36 × 24 mm)
înseamnă că unghiul de fotografiere al unui Obiectiv Diagonala imaginii
aparat foto de 35mm este de aproximativ 1,5 ori Format imagine (D60)
mai mare decât cel al aparatului foto D60. (23.6 × 15.8 mm)
Distanţa focală aproximativă a obiectivelor Unghi fotografie (format 35mm)
pentru D60 în format 35mm poate fi calculată Unghi fotografie (D60)
înmulţind distanţa focală a obiectivului cu
aproximativ 1,5 (de exemplu, distanţa focală
efectivă a obiectivului de 24mm în format de
35mm ar fi de 36mm atunci când este cuplat la D60).
20
Setarea limbii, datei şi orei afişajului
Atunci când aparatul foto este pornit pentur prima oară, va fi afişat pe monitor dialogul de selectare a
limbii prezentat la pasul 1. Urmaţi paşii de mai jos pentru a alege limba şi pentru a seta ora şi data. Nu pot
fi efectuate fotografii până când nu a fost setată ora aparatului foto.

1 Porniţi aparatul foto. Language

Va fi afişat dialogul de selectare a limbii.

Primii paşi
2 Selectaţi limba. Language

Va fi afişată o hartă cu fusurile orare din lume.


Câmpul UTC afişează diferenţa orară dintre fusul orar selectat şi
Ora universală coordonată (UTC), măsurată în ore.

3 Selectaţi fusul orar local. Time zone

Vor fi afişate opţiunile pentru ora de vară.

OK

4 Evidenţiaţi On (pornit) dacă este in vigoare ora World time


Daylight saving time
de vară.
Se afişează meniul datei. Off

On

5 Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau în dreapta pentru World time


a selecta un element, sus sau jos pentru a schimba. Date
Y M D
Pentru a finalize setările, apăsaşi Q. 2008 04 01
H M S
Atunci când sunt aplicate setările, afişajul va reveni în modul de 12 00 00
fotografiere şi va fi afişată informaţia de fotografiere. Set OK

Reiniţializarea ceasului
Utilizaţi opţiunea World time (Ora în lume) din meniul de setare pentru a reiniţializa ora aparatului.
1 Porniţi aparatul foto şi apăsaţi butonul O. SHOOTING MENU
Optimize image
Ecranul de meniu este afişat pe monitor. Dacă elementul de Image quality
meniu este deja evidenţiat, apăsaţi selectorul multiplu în stânga Image size
White balance
pentru a evidenţia pictograma pentru meniul indicat în prezent ISO sensitivity
cu galben. Noise reduction
Active D–Lighting

21
Setarea limbii, datei şi orei afişajului

2 Evidenţiaţi D şi apăsaţi selectorul multiplu în SETUP MENU


dreapta pentru a evidenţia World time (Ora în CSM /Setup menu
Format memory card
lume). Info display format
Auto shooting info
Este afişat ecranul pentru ora mondială. Shooting info auto off
W orld time
LCD brightness

3 Evidenţiaţi Time zone (Fus orar), Date, Date World time


Primii paşi

format sau Daylight saving time. Time zone


Date
Apăsaţi selectorul multiplu în dreapta pentru a avansa la Date format
Daylight saving time
următorul set de opţiuni.
Afişajul monitorului revine la ecranul cu ora în lume de fiecare
dată când sunt aplicate setările datei şi orei.
Atunci când utilizaţi opţiunea oră de vară, porniţi Daylight
saving time (Ora de vară) înainte de a aplica setările datei şi orei.
Time zone
Alegeţi fusul orar. Ceasul aparatului foto va fi reiniţializat automat la ora Time zone
din zona selectată. Consultaţi pasul 3 din secţiunea, „Setarea limbii,
datei şi orei afişajului“ (A 21).

OK

Date
Setaţi ceasul aparatului foto. Consultaţi pasul 5 al secţiunii, „Setarea limbii, datei şi orei afişajului“
(A 21). Reiniţializaţi ceasul cu regularitate pentru o contorizare precisă a timpului.
Date format
Optaţi pentru ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul şi World time
apăsaţi Q. Date format
Year/month/day

M onth/day/year

Day/month/year

Daylight saving time


Porniţi Daylight saving time (ora de vară) atunci când ora de vară World time
intră în vigoare pentru a seta ora aparatului foto cu o oră în plus. Opriţi Daylight saving time
Daylight saving time (ora de vară) (setare implicită) atunci când ora
de vară nu mai este aplicabilă. Off

On

C Acumulatorul pentru ceas


Ceasul aparatului foto este alimentat de acumulatorul pentru ceas. Acumulatorul pentru ceas se alimentează atunci
când este introdus acumulatorul principal sau atunci când este conectat adaptorul opţional CA EH-5a cu conectorul
de alimentare EP-5 (A 156) şi poate asigura o lună de alimentare alternativă după aproximativ trei zile de încărcare.
Atunci când este afişat pe monitor mesajul Clock not set (ora nu este setată), ceasul aparatului foto va fi fost iniţializat
dar data şi ora de fotografiere nu vor fi înregistrate corect. Setaţi din nou data şi ora.
D Schimbarea limbii de afişare
Meniul pentru limbă este afişat automat atunci când aparatul foto este pornit pentru prima oară. Pentru a schimba
limba de afişare, utilizaţi opţiunea Language (A 123) din meniul de afişare (A 117).
22
Introducerea cardurilor de memorie.
Aparatul foto înregistrează fotografii pe carduri de memorie Secure Digital (SD) (disponibile separat).
Pentru detalii, consultaţi „Carduri de memorie aprobate“ (A 158).

Introducerea cardurilor de memorie


1 Înainte de a introduce sau a scoate carduri de memorie, opriţi

Primii paşi
aparatul foto şi deschideţi capacul fantei cardului de memorie.

2 Împingeţi cardul de memorie conform ilustraţiei din dreapta, până


când acesta va fi introdus corespunzător prin clic.

Partea din faţă

Luminatorul de acces la cardul de memorie se va aprinde pentru câteva secunde.


Închideţi capacul fantei cardului de memorie.
Dacă va fi utilizat pentru prima oară un anumit card de memorie pentru acest
aparat, efectuaţi operaţiunea de „Formatare carduri de memorie“ (A 24).

Scoaterea cardurilor de memorie.


Confirmaţi oprirea luminatorului de acces.
Opriţi aparatul foto şi deschideţi capacul fantei cardului de memorie.
Apăsaţi cardul în interior pentru a fi scos parţial (1). Apoi poate fi scos
manual (2).

23
Introducerea cardurilor de memorie.

Formatare carduri de memorie


Cardurile de memorie trebuie formatate de aparatul foto înaintea primei utilizări. Reţineţi că formatarea
cardurilor de memorie şterge definitiv toate fotografiile şi orice alte date ar mai putea conţine acestea.
Înainte de a formata cardul, asiguraţi-vă că aţi copiat toate datele pe care doriţi să le păstraţi pe un alt
dispozitiv de stocare.

1 Porniţi aparatul foto.


Primii paşi

2 Meniuri afişare. SHOOTING MENU


Optimize image
Dacă elementul de meniu este deja evidenţiat, apăsaţi Image quality
selectorul multiplu în stânga pentru a evidenţia pictograma Image size
White balance
pentru meniul indicat în prezent cu galben. ISO sensitivity
Noise reduction
Active D–Lighting

3 Evidenţiaţi D. SETUP MENU


CSM/Setup menu
Format memory card
Info display format
Auto shooting info
Shooting info auto off
World time
LCD brightness

4 Poziţionaţi cursorul în meniul de setare. SETUP MENU


CSM/Setup menu
Format memory card
Info display format
Auto shooting info
Shooting info auto off
World time
LCD brightness

5 Evidenţiaţi Format memory card (Formatare card SETUP MENU


de memorie). CSM/Setup menu
Format memory card
Info display format
Auto shooting info
Shooting info auto off
World time
LCD brightness

6 Opţiuni afişare. Format memory card

All pictures on
memory card will
be deleted. OK?

No
Yes

24
Introducerea cardurilor de memorie.

7 Evidenţiaţi Yes (Da). Format memory card

All pictures on
memory card will
be deleted. OK?

No
Yes

8 Formatare card. Nu opriţi aparatul foto şi nu Format memory card

Primii paşi
deschideţi capacul camerei acumulatorului sau al All pictures on
memory card will
fantei pentru Cardurile de memorie până când be deleted.
Formatting memoryOK?card.
formatarea nu va fi fost finalizată, iar meniul de
No
setare afişat. Yes

B Carduri de memorie
• Formataţi cardurile de memorie din aparatul foto înainte de a le utiliza pentru prima oară.
• Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt
şterse din acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta
pierderea datelor sau deteriorări ale aparatului foto sau a cardului de memorie:
- Scoateţi acumulatorul sau cardul de memorie
- Opriţi aparatul foto
- Deconectaţi adaptorul CA
• Nu atingeţi terminalele cardului cu degetele sau obiecte de metal.
• Nu aplicaţi forţă pe casetei cardului. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta deteriorarea cardului de
memorie.
• Nu îndoiţi, scăpaţi sau supuneţi la şocuri fizice puternice.
• Nu expuneţi la căldură, apă, niveluri mari de umezeală sau lumina directă a soarelui.

B Formatare carduri de memorie


Utilizaţi opţiunea Format memory card (formatare card memorie) a aparatului foto pentru a formata carduri de
memorie. Performanţele ar putea avea de suferit în caz că se efectuează formatarea pe un computer.

D Comutator protejare la scriere


Cardurile de memorie sunt dotate cu un comutator de protejare la scriere pentru a
împiedica pierderea accidentală a datelor. Atunci când acest comutator este în
poziţia „LOCK“ (Blocare), fotografiile nu pot fi înregistrate sau şterse, iar cardul de
memorie nu poate fi formatat.
Deblocaţi prin glisarea comutatorului în poziţia „write (scriere)“.

Comutator protejare la scriere


25
Reglarea focalizării vizorului (Reglarea dioptrului)
Fotografiile sunt încadrate pe vizor. Înainte de a fotografia, asiguraţi-vă că
afişajul de pe vizor este focalizat clar. Vizualizarea poate fi focalizată prin
îndepărtarea capacului pentru obiectiv şi glisarea reglajului dioptrului în sus şi
în jus până când punctele de focalizare sunt focalizate clar. Atunci când reglaţi
dioptrul în timp ce priviţi pe vizor, asiguraţi-vă să nu vă introduceţi degetele sau
unghiile în ochi.
Primii paşi

Puncte focalizare

26
Fotografie elementară
Acest capitol explică operaţiunile de bază, de la fotografiere la redare, în patru paşi atunci când
selectorul de moduri este setat în dreptul e (auto). Acoperă de asemenea şi programele digitale
variabile, care simplifică fotografierea în anumite scene.
Din moment ce aceşti patru paşi elementari descrişi aici se aplică tuturor forme de fotografiere şi
redare, este necesară o cunoaştere de generală a acestor operaţiuni înainte de a trece mai departe la
operaţiuni mai avansate.

27
Fotografie- „Orientare şi fotografiere“ (Mod e (Auto))
Această secţiune utilizează fotografierea în modul e (auto) pentru a explica procedurile elemetnare.
Modul e (auto) este u mod automat de „orientare şi fotografiere“ în care majoritatea setărilor sunt
gestionate de aparatul foto prin raportare la condiţiile de fotografiere.

Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul de fotografiere


1 Porniţi aparatul foto.
Înlăturaţi capacul posterior al obiectivului şi porniţi aparatul.
Va fi afişat ecranul de curăţare senzor imagine în curs, apoi va fi afişată pe monitor
informaţia de fotografiere.
Fotografie elementară

Atunci când priviţi prin vizor monitorul se va opri şi se aprinde afişajul vizorului.

2 Rotiţi selectorul de moduri în dreptul modului e (Auto).


Aparatul foto trece în modul e modul (automat).

3 Verificaţi nivelul acumulatorului.


Verificaţi nivelul acumulatorului în afişajul cu informaţii de
fotografiere de pe monitor (A 29).
Dacă monitorul este oprit, apăsaţi K (L) pentru a afişa din nou
informaţia de fotografiere. Set
Atunci când acumulatorul este epuizat, informaţia de fotografiere nu
poate fi afişată. Încărcaţi sau schimbaţi acumulatorul.

4 Verificaţi numărul de expuneri rămase.


Numărul de fotografii ce mai pot fi înregistrate pe cardul de memorie este
afişat în cadrul informaţiilor de fotografiere sau pe vizor.

Set

Dacă nu este suficientă memorie disponibilă pentru a stoca fotografiile Card is full
suplimentare la setările curente, afişajul va clipi conform ilustraţiei din dreapta.
Nu mai pot fi efectuate fotografii până la înlocuirea cardului de memorie sau
ştergerea fotografiilor (A 34, 96).

Set

28
Fotografie- „Orientare şi fotografiere“ (Mod e (Auto))

C Curăţarea senzorului de imagine


De fiecare dată când aparatul foto este pornit sau oprit, este activată funcţia ce înlătură
murdăria sau praful de pe filtrul low-pass ce protejează senzorul de imagine (A 162).
Alegeţi dacă această curăţare să fie efectuată în mod automat atunci când aparatul este
pornit sau oprit prin intermediul opţiunii Clean image sensor din meniul de
fotografiere (A 126).

C Nivel încărcare acumulator


Monitor Vizor Descrierea
U — Acumulator încărcat complet.

Fotografie elementară
V — Acumulator descărcat parţial.
Acumulator la un nivel scăzut. Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi
W D
acumulatorul.
W D
Eliberare declanşator dezactivată. Încărcaţi sau schimbaţi acumulatorul.
(clipeşte) (clipeşte)

C Carduri de memorie cu capacitate mare


Atunci când rămâne suficientă memorie la dispoziţie pe cardul de memorie pentru a
înregistra o mie sau mai multe fotografii la setările curente, va fi afişat numărul de
expuneri rămase în unităţi de ordinul miilor, rotunjite la cea mai apropiată valoare
inferioară de o sută, deasupra numărului fiind afişat „K“. De exemplu, dacă sunt posibile
1160 de fotografii, numărul de expuneri rămase va afişa „K 1.1.“

D Calitatea şi formatul imaginii


La setările implicite, Image quality este setat ca JPEG normal, iar Image size este
setat ca Large (de mari dimensiuni). Aceste setări pot fi modificate pentru a corespunde
intenţiei (A 49) şi spaţiul rămas pe cardul de memorie (A 49).

29
Fotografie- „Orientare şi fotografiere“ (Mod e (Auto))

Pasul 2 Încadraţi o fotografie


1 Ţineţi aparatul foto conform ilustraţiei.
Ţinerea aparatului foto
Ţineţi mânerul cu mâna dreaptă şi sprijiniţi corpul aparatului sau obiectivul cu
mâna stângă. Păstraţi coatele dumneavoastră lipite cu lejeritate de corp pentru
sprijin şi plasaţi un picior cu jumătate de pas înaintea celuilalt pentru a păstra
stabilitatea părţii de sus a corpului.
Fotografie elementară

2 Încadraţi o fotografie pe vizor. Punct de focalizare


Atunci când priviţi prin vizor, monitorul se va opri iar afişajul vizorului va fi pornit.
Fotografiile nu pot fi încadrate utilizând monitorul.
Informaţiile de fotografiere precum viteza declanşatorului, diafragma şi numărul de
expuneri rămase pot fi confirmate pe vizor. Atunci când afişajul vizorului este oprit,
apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului pentru a activa din nou
afişajul.
Plasaţi subiectul principal în oricare din cele trei puncte de focalizare, pe care se
focalizează aparatul foto.

Utilizarea unui obiectiv cu zoom Zoom in


Utilizaţi inelul pentru zoom pentru a mări imaginea cu subiectul astfel încât
să acopere o zonă mai mare din cadru, sau pentru a micşora imaginea
astfel încât să sporiţi zona vizibilă în fotografie (selectaţi distanţe focale mai
lungi pentru a mări, distanţe focale mai scurte pentru a micşora).

Zoom out

30
Fotografie- „Orientare şi fotografiere“ (Mod e (Auto))

C Reglare dioptru
Pentru mai multe informaţii despre reglarea focalizării, consultaţi „Reglarea focalizării vizorului (Reglarea dioptrului)“
(A 26).

C Pornire/Oprire măsurare expunere şi oprirea automată a măsurării


Acest aparat foto este dotat cu funcţii de măsurare a expunerii, ce apreciază luminozitatea subiectului. Măsurările
expunerii sunt activate în următoarele situaţii:
• Atunci când aparatul foto este pornit.
• Atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate în timp ce aparatul foto este pornit.
• Atunci când este apăsat K (L) în timp ce aparatul foto este pornit
Atunci când măsurările expunerii sunt pornite, afişajul vizorului sau afişajul pentru informaţii de fotografiere vor fi
pornite, iar informaţiile de fotografiere precum viteza declanşatorului, diafragma şi numărul de expuneri rămase vor

Fotografie elementară
putea fi confirmate (A 7, 9).
Măsurările expunerii se opresc automat împreună cu setarea Auto meter-off (A 114). Oprirea automată a măsurării
este o funcţie ce reduce solicitarea acumulatorului. La setările implicite, măsurările expunerii se opresc automat dacă
butonul de eliberare a declanşatorului nu este apăsat, chiar şi pe jumătate şi nu este efectuată nicio operaţiune timp
de opt secunde. Durata de timp până la oprirea măsurării expunerii poate fi reglată utilizând Setarea personalizată 15
(Auto off timers; A 114). Măsurările expunerii sunt de asemenea active atunci când monitorul este pornit pentru
alte operaţiune decât fotografierea, precum redarea sau navigarea prin meniurile aparatului foto (Playback/menus)
sau revizuirea imaginii imediat după surprinderea unei fotografii (Image review). Cu toate acestea, măsurările
expunerii sunt oprite atunci când monitorul este oprit, conform specificaţiilor setării cronometrului pentru oprire
automată.

C Oprire automată informaţii fotografiere


Senzorul de privire amplasat sub vizor este activat atunci când vă apropiaţi cu faţa de vizor în timpul fotografierii,
cât timp măsurările expunerii sunt pornite şi opreşte afişajul informaţiilor de fotografiere (setarea implicită) pentru
a reduce solicitarea acumulatorului. Atunci când aparatul foto este lăsat jos, sau depărtat în alt fel de faţa
dumneavoastră, afişajul pe vizor este oprit şi afişajul cu informaţiile de fotografiere este pornit din nou. Această
opţiune poate fi dezactivată utilizând opţiunea Shooting info auto off din meniul de setare (A 123).
Cu toate acestea, afişajul informaţiilor de fotografiere se va opri automat de fiecare dată când este activată oprirea
automată a măsurării, indiferent de opţiunea selectată pentru Shooting info auto off.

Set

Atunci când priviţi prin Atunci când priviţi prin vizor


vizor apăsând pe jumătate butonul
de eliberare a declanşatorului

31
Fotografie- „Orientare şi fotografiere“ (Mod e (Auto))

Pasul 3 Focalizaţi şi fotografiaţi


1 Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate.
Aparatul foto va selecta automat punctul de focalizare ce conţine subiectul
principal cel mai apropiat de apărat şi va focaliza pe acesta.

Atunci când operaţiunea de focalizare este finalizată, va fi difuzat un semnal sonor,


iar indicatorul de focalizare (A) va apărea pe vizor. Punctul de focalizare selectat
va fi evidenţiat cu roşu pe vizor.
Dacă indicatorul de focalizare (A) de pe vizor clipeşte, subiectul nu este focalizat.
Recompuneţi cadrul şi apăsaţi butonul declanşator până la jumătate pentru a
Fotografie elementară

încerca să focalizaţi din nou.


În timp ce fotografiaţi subiectul în cazul căruia focalizarea automată nu poate
funcţiona corespunzător (A 38), aparatul foto s-ar putea să nu poată focaliza pe
subiect utilizând focalizarea automată. Numărul de expuneri ce pot fi înregistrate în memoria intermediară
(A 55) este prezentat pe afişaj în timp ce butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate. „r“
este afişat în faţa numărului.
Dacă subiectul este întunecat, luminatorul de asistenţă AF ar putea fi aprins pentru
a vă ajuta în operaţiunea de focalizare, iar bliţul ar putea fi ridicat.

2 Apăsaţi uşor butonul de eliberare a declanşatorului până la capăt


pentru a elibera declanşatorul şi a înregistra fotografia.

Luminatorul de acces la cardul de memorie se va aprinde.


Nu deschideţi capacul fantei cardului de memorie sau al camerei
acumualtorului şi nu deconectaţi sursa de alimentare până când nu se va fi stins
luminatorul de acces la cardul de memorie şi nu se va finalizat înregistrarea.

Fotografiile vor fi redate pe monitor pentru câteva secunde după surprinderea lor.
Apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului pentru a activa imediat
fotografierea, chiar şi atunci când redaţi fotografiile.
Rotiţi comutatorul de alimentare pentru a opri aparatul foto odată ce aţi terminat
de fotografiat.
32
Fotografie- „Orientare şi fotografiere“ (Mod e (Auto))

C Butonul de declanşare
Pentru mai multe informaţii referitoare la butonul declanşator în două stadii, consultaţi „Buton de eliberare a
declanşatorului“ (A 13).

C Semnal sonor
• Atunci când Focus mode (A 57) este setat la Continuous-servo AF sau dacă apreciaţi că subiectul s-ar putea
mişca în modul Auto-servo AF (setare implicită), iar Continuous-servo AF se aplică în mod automat, nu va fi
difuzat un semnal sonor pentru a indica focalizarea pe subiect.
• Această opţiune poate fi dezactivată din setarea personalizată 01 (Beep; A 110).

C Bliţul încorporat
Atunci când fotografiaţi în modul e (auto) un subiect aflat într-o lumină slabă sau din fundal bliţul încorporat se va

Fotografie elementară
ridica automat atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate. Atunci când utilizaţi bliţul,
înlăturaţi parasolarul obiectivului pentru a nu proiecta umbra acestuia în fotografie.
Dacă este necesar bliţul, fotografia poate fi efectuată atunci când este afişat
indicatorul de bliţ pregătit (J). Dacă indicatorul de bliţ pregătit nu este afişat, bliţul
se încarcă iar fotografiile nu vor putea fi efectuate chiar dacă bliţul este ridicat. Aşteptaţi până când este afişat D.
Dacă subiectul este deja luminat suficient, în modul e (auto) activat, bliţul nu va fi declanşat. Fotografiile pot fi
efectuate şi atunci când nu este afişat D.
Selectaţi modul automat f (bliţ oprit) (A 36) pentru a nu declanşa bliţul atunci când condiţiile nu presupun o
lumină suficientă.
Pentru mai multe informaţii referitoare la utilizarea bliţului, consultaţi „Utilizarea bliţului încorporat“ (A 64).
Distanţa bliţului variază odată cu diafragma şi sensibilitatea ISO (A 179).
Atunci când bliţul nu este utilizat, aşezaţi-l în poziţia de închidere apăsându-l uşor în
jos până când se aşează la locul său prin clic.

C Setările de fotografiere cu încărcare


În plus faţă de Image quality (A 50) şi Image size (A 50), în modul e (auto) poate fi modificată o gamă variată
de alte setări de fotografiere , inclusiv modalitatea de eliberare a declanşatorului (Release mode; A 54), modalitatea
de focalizare a aparatului foto (A 57), ISO sensitivity (A 53) şi Active D-Lighting (A 69).

D Revizuire imagine
Setarea personalizată 07 (Image review: A 111) poate fi configurată astfel încât fotografiile să nu mai fi afişate
automat pe monitor după ce au fost realizate.

33
Fotografie- „Orientare şi fotografiere“ (Mod e (Auto))

Pasul 4 Vizualizarea fotografiilor/Ştergerea fotografiilor


Vizualizarea fotografiilor
În timp ce este afişată informaţia de fotografiere sau în timp ce monitorul este
oprit după fotografiere, apăsaţi P pentru a afişa pe monitor cea mai recentă
fotografie.
Pot fi afişate fotografii suplimentare prin rotirea selectorului de comandă sau
prin apăsarea selectorului multiplu în stânga sau în dreapta.
Informaţia de fotografiere de pe fotografia afişată în momentul respectiv pe
monitor poate fi vizualizată prin apăsarea în jos a selectorului multiplu (A 35, 73).
Pentru a reveni la modul de fotografiere, apăsaţi pe jumătate butonul de
eliberare a declanşatorului sau apăsaţi P.
Fotografie elementară

Ştergerea fotografiilor
Respectaţi procedura descrisă mai jos pentru a şterge fotografiile nedorite.

1 Apăsaţi J pentru a şterge fotografia afişată în momentul de faţă pe


monitor.

2 Atunci când este afişat dialogul de confirmare, apăsaţi din nou J 1/6

pentru a şterge imaginile şi a reveni la redare. Pentru a ieşi fără a


şterg fotografia, apăsaţi P. Delete?
J Yes

Cancel

34
Fotografie- „Orientare şi fotografiere“ (Mod e (Auto))

C Redare cadru întreg


Opţiune Utilizare Descrierea
Măriţi fotografia K Măriţi pe fotografia curentă (A 77).
Vizualizare miniaturi M Vizualizaţi mai multe fotografii (A 76).
Retuşarea fotografiilor Q Crearea unei copii retuşate a fotografiei curente (A 129).

Ieşi către modul Pentru a reveni la modul de fotografiere, apăsaţi pe jumătate


sau P
fotografiere butonul de eliberare a declanşatorului sau apăsaţi P.

Fotografie elementară
C Afişarea informaţiilor de fotografiere
Apăsaţi selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a modifica afişarea în următoarea ordine. Informaţii detaliate despre
fotografia ce poate fi vizualizată (A 73).

Informaţii fişier Date fotografiere, pagina1 Date fotografiere, pagina2

Histogramă Evidenţieri Active D-Lighting şi istoric


retuşare

Highlight

Clipire evidenţieri.

C Redare fotografie 6/6

• Atunci când fotografiile sunt afişate în mod automat pe monitor imediat după ce sunt
realizate, nivelul de încărcare a acumulatorului şi numărul de expuneri rămase sunt de
asemenea clar afişate.
• Durata de timp înainte de oprirea automată a monitorului poate fi modificată din
Setarea personalizată 15 (Auto off timers; A 114).

D Ştergerea mai multor fotografii


Mai multe fotografii pot fi şterse prin intermediul opţiunii Delete din meniul de redare (A 94, 96).

35
Fotografierea anumitor scene
Programele variabile digitale oferă următoarele moduri de fotografiere, în plus faţă de modul e (auto).
Selectarea unui program optimizează în mod automat setările pentru a corespunde scenei selectate,
simplificând fotografierea creativă la nivelul rotirii selectorului de mod.

Selector
Mod Descrierea
moduri
f Auto (flash off) Pentru fotografii ce nu utilizează bliţul.
g Portrait Pentru portrete.
h Landscape Pentru peisaje naturale sau artificiale.
i
Fotografie elementară

Child Pentru fotografii cu copii.


j Sports Pentru subiecţi în mişcare.
k Close up Pentru fotografii cu flori, insecte şi alte obiecte de mici dimensiuni în prim-plan.
l Night portrait Pentru portrete realizate în lumină scăzută.

Fotografierea
1 Rotiţi selectorul de moduri pentru a selecta un mod de fotografiere.

2 Încadraţi o fotografie pe vizor, focalizaţi şi


fotografiaţi.

Funcţiile butoanelor f, g, h, i, j, k şi l moduri


f Auto (Flash Off)
Bliţul încorporat va fi oprit. Utilizaţi în locurile în care fotografierea este
interzisă, pentru a fotografia copii fără a utiliza bliţul şi pentru a capta lumina
naturală în condiţii de lumină scăzută. Aparatul foto selectează punctul de
focalizare ce conţine cel mai apropiat subiect, luminatorul de asistenţă AF se
va aprinde pentru a ghida operaţiunea de focalizare atunci când condiţiile de
iluminare sunt deficitare.
g Portrait
Utilizaţi pentru portrete cu tonuri de culoare ale pielii calde, cu aspect natural.
Aparatul foto selectează punctul de focalizare ce conţine cel mai apropiat
subiect. Dacă subiectul este depărtat de fundal sau este utilizat un obiectiv
pentru telefotografiere, detaliile de fundal vor fi îndulcite pentru a acorda
compoziţiei o senzaţie de perspectivă.
36
Fotografierea anumitor scene

h Landscape
Utilizaţi pentru fotografii cu peisaje vii. Aparatul foto selectează punctul de
focalizare ce conţine cel mai apropiat subiect, bliţul încorporat şi luminatorul
de asistenţă AF se vor opri automat.

i Child
Utilizaţi pentru instantanee cu copii. Îmbrăcămintea şi detaliile din fundal sunt
redate în culori vii în timp ce tonurile pielii vor căpăta un finisaj dulce, natural.
Aparatul foto selectează punctul de focalizare ce conţine cel mai apropiat

Fotografie elementară
subiect.

j Sports
Vitezele ridicate ale declanşatorului îngheaţă mişcarea în cazul fotografiilor
dinamice tip sport în care subiectul principal iese clar în evidenţă. Aparatul
foto focalizează încontinuu în timp ce butonul de eliberare a declanşatorului
este apăsat pe jumătate, urmărind subiectul din punctul central de focalizare.
Dacă subiectul iese din punctul central de focalizare, aparatul foto va continua
să focalizeze pe baza informaţiilor oferite de celelalte puncte de focalizare.
Punctul de focalizare iniţial poate fi selectat prin apăsarea selectorului multiplu
în stânga sau în dreapta (A 59). Bliţul încorporat şi luminatorul de asistenţă
AF se vor opri automat.

k Close Up
Utilizaţi pentru fotografii cu flori, insecte şi alte obiecte de mici dimensiuni în
prim-plan. Aparatul foto focalizează automat pe subiectul din punctul de
focalizare central, un punct de focalizare diferit poate fi selectat prin apăsarea
selectorului multiplu în stânga sau în dreapta. Este recomandată utilizarea
unui trepied pentru a preîntâmpina înceţoşarea.

l Night Portrait
Utilizaţi pentru un echilibru natural între subiectul principal şi fundal în cazul
portretelor efectuate în condiţii de iluminare precară. Aparatul foto selectează
punctul de focalizare ce conţine cel mai apropiat subiect. Este recomandată
utilizarea unui trepied pentru a preîntâmpina înceţoşarea.

D Bliţul încorporat
Dacă este necesară o iluminare suplimentară pentru a obţine o expunere corectă în modul g, i, k, sau l, bliţul
încorporat se va ridica în mod automat atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate, la
fel cum procedează în modul e (auto) (A 64). Modul bliţ poate fi modificat (A 65).

37
Fotografierea anumitor scene

Obţinerea rezultatelor bune prin intermediul focalizării automate


Focalizarea automată nu dă randament în următoarele condiţii. Dacă aparatul foto nu poate
focaliza în aceste condiţii, eliberarea declanşatorului ar putea fi dezactivată sau indicatorul
pentru focalizare (A) ar putea fi afişat, iar aparatul foto ar putea emite un semnal sonor,
permiţând declanşatorului să fie eliberat chiar dacă obiectul nu este focalizat. În aceste cazuri,
utilizaţi focalizarea manuală (A 61) sau blocarea focalizării (A 60) pentru a focaliza pe un alt
subiect la aceeaşi distanţă, apoi recompuneţi fotografia.

Între subiect şi fundal nu Punctul de focalizare


este un contrast conţine obiecte la
suficient, sau acesta nu distanţe diferite de
Fotografie elementară

există deloc (ex.: aparatul foto (ex:


subiectul are aceeaşi subiectul este după
culoare ca şi fundalul). gratii).

Obiectul este dominat Punctul de focalizare


de modele geometrice conţine zone cu o
regulate (de ex.: un rând strălucire clară
de ferestre ale unui contrastantă (ex.:
zgârie-nori). subiectul este pe
jumătate umbrit).

Obiectele de pe fundal Subiectul conţine mai


apar mai mari decât multe detalii fine (ex,: un
subiectul (ex.: punctul de câmp de flori sau alte
focalizare conţine atât obiecte de mici
subiectul din plan dimensiuni sau care nu
apropiat cât şi clădiri din depărtare). variază ca strălucire).

38
Modurile a, b, c şi d.
Acest capitol explică procedurile necesare pentru fotografierea în modul Programmed auto
(a) (Automat programat), Shutter-priority auto (b) (Automat cu prioritate declanşator), Aperture-
priority auto (c) (Automat cu prioritate diafragmă) şi Manual (d). Aceste moduri permit reglarea
manuală a vitezei declanşatorului şi/sau setările de diafragmă şi oferă o putere de a controla o varietate
de setări avansate, inclusiv balansul de alb (A 52), măsurarea (A 62), compensarea cu bliţul (A 68) şi
compensarea expunerii (A 67) ce permite utilizatorilor să fotografieze imagini ce reflectă într-o
măsură mai mare propriile preferinţe decât o pot face programele variabile digitale.

39
Fotografierea în modurile a, b, c şi d
Modurile a, b, c şi d oferă diferite grade de control asupra vitezei declanşatorului şi diafragmei.
Alegeţi modul cel mai adecvat situaţiei respective.

Mod Descrierea
Aparatul foto setează viteza declanşatorului şi diafragma pentru
a Programmed auto (A 41) expunerea optimă. Recomandat pentru instantanee şi în alte situaţii în
care timpul nu permite reglarea setărilor aparatului foto.
Utilizatorul alege viteza declanşatorului, aparatul foto selectează
b Shutter-priority auto (A 42) diafragma pentru cele mai bune rezultate. Utilizaţi pentru a opri sau a
înceţoşa mişcarea.
Utilizatorul alege diafragma, aparatul foto selectează viteza
c Aperture-priority auto (A 43) declanşatorului pentru rezultate mai bune. Utilizaţi pentru a înceţoşa
fundalul sau pentru a focaliza atât pe planul apropiat cât şi pe fundal.
Utilizatorul controlează atât viteza declanşatorului cât şi diafragma. Setaţi
Modurile a, b, c şi d.

d Manual (A 44)
viteza declanşatorului la „bulb“ pentru expuneri de lungă durată.

Viteza declanşator şi diafragmă


Aceeaşi expunere poate fi atinsă şi prin alte combinaţii între viteza declanşatorului şi diafragmă,
permiţându-vă să efectuaţi un stop cadru sau să conferiţi neclaritate mişcării continue, precum şi să
controlaţi adâncimea perspectivei. Următoarea ilustraţie prezintă modul în care viteza declanşatorului va
afecta expunerea.

Viteza declanşatorului Diafragmă

Viteza rapidă de Diafragmă mică (valoare f mare)


declanşator f/36

Viteza redusă declanşator Diafragmă mare (valoare f mică)


1s f/3

Dacă sensibilitatea ISO este modificată (A 53, 111) intervalele setărilor de viteză declanşatorului şi
diafragmă care ar realiza expunerea optimă vor fi modificate de asemenea.

C Inel diafragmă obiectiv


Atunci când este utilizat un obiectiv CPU dotat cu un inel pentru diafragmă, blocaţi inelul diafragmei la
diafragma minimă (cea mai ridicată valoare f). Obiectivele de tip G nu sunt dotate cu un inel pentru diafragmă. Atunci
când este montat un obiectiv CPU, reglaţi diafragma prin intermediul aparatului foto.
40
Fotografierea în modul a (Automat programat)
În acest mod, aparatul foto reglează automat viteza declanşatorului şi diafragma pentru expunerea optimă
în majoritatea situaţiilor. Acest mod este recomandat pentru instantanee şi alte situaţii în care aţi putae
dori să lăsaţi viteza declanşatorului şi diafragma la latitudinea aparatului foto.

1 Rotiţi selectorul de moduri în dreptul a.

2 Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.

Modurile a, b, c şi d.

D Program flexibil
În modul a, pot fi selectate diferite combinaţii ale vitezei declanşatorului şi
diafragmei prin rotirea selectorului de comandă („program flexibil“). În timp ce este
activat un program flexibil, în dreptul indicatorului de mod este afişat un indicator B (R) pe vizor şi în cadrul
afişajului cu informaţii de fotografiere.
Rotiţi selectorul de comandă către dreapta pentru diafragme mari (valori
f reduse) ce înceţoşează detaliile de fundal sau viteze rapide ale
declanşatorului ce „îngheaţă“ mişcarea. Rotiţi selectorul de comandă
către stânga pentru diafragme reduse (valori f ridicate) ce sporesc
profunzimea câmpului sau viteze lente ale declanşatorului ce
înceţoşează mişcarea. Toate combinaţiile produc aceeaşi expunere. Set
Pentru a restabili viteza declanşatorului şi setările diafragmei implicite,
rotiţi selectorul de comandă până când indicatorii nu mai sunt afişaţi, alegeţi un alt mod sau opriţi aparatul foto.
41
Fotografierea în modul b (Automat cu prioritate declanşator)
În modul automat cu prioritate declanşator, puteţi alege viteza declanşatorului în timp ce aparatul foto
selectează automat diafragma ce va produce expunerea optimă. Utilizaţi viteze lente ale declanşatorului
pentru a sugera mişcarea prin înceţoşarea obiectelor, viteze ridicate ale declanşatorului pentru a „îngheţa“
mişcarea (A 40).

1 Rotiţi selectorul moduri la b.

2 Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege viteza dorită a


declanşatorului.
Modurile a, b, c şi d.

Viteza declanşatorului afişată pe vizor va fi lua alte valori.


Setaţi viteza declanşatorului la valoarea dorită cuprinsă între
1
/4000 s şi 30 s.
Viteza declanşatorului poate fi afişată de asemenea în cadrul
informaţiilor de fotografiere prin apăsarea K (L).
Set

3 Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.

D Viteza declanşatorului şi mişcarea aparatului foto


Pentru a atenua sau a preîntâmpina înceţoşarea provocată de mişcarea aparatului, viteza declanşatorului ar trebui să
fie mai rapidă decât inversul distanţei focale exprimat în secunde. De exemplu, atunci când utilizaţi un obiectiv cu o
distanţă focală de 300mm, alegeţi o viteză a declanşatorului mai mare de 1/300 s. Pentru fotografierea la viteze reduse
ale declanşatorului, este recomandată utilizarea unui trepied. Pentru a atenua înceţoşarea, încercaţi să măriţi viteza
declanşatorului prin sporirea sensibilităţii ISO (A 53), utilizarea bliţului încorporat (A 64) sau a unui dispozitiv
opţional Speedlight (A 150) sau montând aparatul pe un trepied sau utilizând un obiectiv cu reducerea vibraţiilor
(VR) (A 20).
42
Fotografierea în modul c (Automat cu prioritate diafragmă)
În modul automat cu prioritate diafragmă, puteţi alege diafragma în timp ce aparatul foto selectează
automat viteza declanşatorului ce va realiza expunerea optimă. Diafragme mici (valori ridicate) sporesc
profunzimea câmpului, aducând atât subiectul principal cât şi fundalul în focalizare. Diafragmele mari
(valori f ridicate) îndulcesc detaliile de fundal (A 40).

1 Rotiţi selectorul moduri la c.

2 Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege diafragma dorită.


Diafragmă afişată pe vizor va fi lua alte valori. Setaţi diafragma la

Modurile a, b, c şi d.
valoarea dorită.
Diafragmele minime şi maxime avute la dispoziţie variază în funcţie
de obiectiv.
Diafragma poate fi afişată de asemenea în cadrul informaţiilor de
Set
fotografiere prin apăsarea K (L).

3 Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.

43
Fotografierea în modul d (Manual)
În modul de expunere manual, controlaţi atât viteza declanşatorului cât şi diafragma. Acest mod poate fi
folosit de asemenea pentru expuneri mai lungi, la care declanşatorul poate fi deschis pe termen nelimitat
(„bulb“ şi „Oră“; A 46), necesare fotografierii artificiior sau a stelelor.

1 Rotiţi selectorul moduri la d.

2 Priviţi afişajul electronic analog pentru expunere (A 45) în timp ce rotiţi selectorul de
comandă pentru a selecta viteza declanşatorului şi diafragma.
Viteza declanşatorului afişată pe vizor va fi lua alte valori pe
Modurile a, b, c şi d.

măsură ce selectorul de comandă este rotit. Setaţi viteza


declanşatorului la la valoarea dorită cuprinsă între 1/4000 s şi 30s
sau „bulb“ (pe vizor este afişat „bulb“).
Viteza „Bulb“ a declanşatorului este utilizată pentru fotografiile cu
expunere de lungă durată (A 46).
Set
Setaţi viteza pentru declanşator
Diafragma afişată pe vizor va fi modificată pe
măsură ce este rotit selectorul de comandă în timp
ce este apăsat A (B). Setaţi diafragma la
valoarea dorită.
Diafragmele minime şi maxime avute la dispoziţie
variază în funcţie de obiectiv. +
Reglaţi viteza declanşatorului şi setările diafragmei Set

după necesităţi pentru a realiza expunerea dorită. Setare diafragmă


Viteza declanşatorului şi diafragma pot fi afişate de asemenea în cadrul informaţiilor de fotografiere prin apăsarea
K (L).

3 Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.

44
Fotografierea în modul d (Manual)

D Afişaj electronic analog expunere


Dacă este montat un obiectiv CPU (A 146) şi este selectată altă viteză a declanşatorului „bec“ (A 46), afişajul
electronic analog al expunerii este prezentat pe vizor, iar informaţiile de fotografiere indică dacă fotografia ar fi supra
sau subexpusă la setările curente. Dacă limitele măsurării expunerii sunt depăşite, afişajul va clipi.
Afişaj Descriere

Expunere optimă.

Dacă indicatorul este situat în dreapta 0, fotografia va fi subexpusă. Afişat în stânga, acesta
indică dacă fotografia va fi subexpusă cu 1/3 EV.
Dacă indicatorul este situat în stânga 0, fotografia va fi subexpusă. Afişat în stânga, acesta
indică faptul că fotografia va fi supraexpusă cu mai mult de 2EV.
Atunci când este utilizat On (Pornit) pentru setarea personalizată 10 (ISO auto; A 111), sensibilitatea ISO este reglată
automat pentru a compensa schimbările diafragmei şi ale vitezei declanşatorului, având ca rezultat faptul că
modificările vitezei declanşatorului şi ale diafragmei nu vor afecta afişajul electronic analog al expunerii.

Modurile a, b, c şi d.

45
Fotografierea în modul d (Manual)

Expuneri de lungă durată


Viteze ale declanşatorului „bulb“ şi „Oră“ pot fi utilizate pentru fotografii cu expuneri de lungă durată cu
lumini în mişcare, stele, peisaje de noapte sau artificii. Pentru a preîntâmpina înceţoşarea provocată de
mişcarea aparatului foto, utilizaţi un trepied sau un dispozitiv de acţionare la distanţă fără fir ML-L3.
Bulb
Declanşatorul rămâne deschis în timp ce este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului şi se închide
atunci când este eliberat butonul de eliberare a declanşatorului.
Această opţiune este disponibilă atunci când se fotografiază în modul d la o viteză a declanşatorului de
„bulb“ (pe vizor este afişat „bulb“) (A 44).
Ora
Este necesar dispozitivul opţional pentru acţionare la distanţă fără fir ML-L3.
Declanşatorul poate rămâne deschis pentru până la 30 de minute fără a ţine apăsat butonul de eliberare a
declanşatorului. Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a efectua fotografiile la setarea „Ora“.
1 Setaţi viteza declanşatorului la „Bulb“ (pe vizor este afişat „bulb“) în modul d (A 44).
2 Setaţi Release mode la Delayed remote sau Quick-response remote (A 54).
Modurile a, b, c şi d.

• Pentru viteza declanşatorului va fi afişat „Oră“ (pe vizor este afişat „ww“).
3 Apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului de pe dispozitivul de acţionare la distanţă.
• Declanşatorul se deschide imediat, sau la două secunde, după ce a fost apăsat butonul de eliberare a
declanşatorului.
4 Apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului de pe dispozitivul de acţionare la distanţă pentru a doua
oară pentru a închide declanşatorul.
• Declanşatorul se închide automat după trecerea a 30.

35 s, f/25
Pentru a preîntâmpina epuizarea sursei de alimentare înainte de finalizarea expunerii, utilizaţi un
acumulator încărcat complet sau un adaptor CA EH-5a cu un conector EP-5 (A 156). Reţineţi că în cazul
expunerilor de lungă durată ar putea apărea un zgomot; înainte de fotografiere, alegeţi On pentru
opţiunea Noise reduction (A 108) din meniul de fotografiere.

46
Modificarea setărilor de fotografiere
Acest capitol explică aplicabilitatea şi reglarea funcţiilor aparatului foto, pentru a răspunde condiţiilor şi
intenţiilor personale, utilizând afişajul setărilor rapide. Reţineţi că anumite funcţii nu sunt disponibile în
alte moduri de fotografiere.
• Majoritatea funcţiilor explicate în acest capitol pot fi aplicate sau reglate din meniul de fotografiere
(A 100) sau din setările personalizate (A 109).

Image quality Image quality (A 50)


Image size (A 50)
White balance (A 52)
ISO sensitivity (A 53)
Release mode (A 54)
Focus mode (A 57)
AF-area mode (A 58)
Metering (A 62)

Off Move OK

Exposure Active D-Lighting


compensation (A 69)
(A 67)
Flash mode Flash compensation
(A 65) (A 68)

47
Afişajul setărilor rapide
Comutaţi afişajul de pe monitor la afişajul setărilor rapide pentru a modifica
setările de fotografiere.
Atunci când este prezentat afişajul informaţiilor de fotografiere (A 8), apăsaţi
K (L) pentru a comuta la afişajul setărilor rapide.
De fiecare dată când este apăsat K (L), afişajul se modifică în următoarea ordine:
Afişajul informaţiilor de fotografiere ➝ Afişajul setărilor rapide ➝ oprire
monitor ➝ Afişajul informaţiilor de fotografiere (A 8).
Atunci când redaţi fotografiile, apăsaţi P pentru a ieşi din modul de redare.

Image quality 1
2
3
4
5
6
7
8
Off Move OK
Modificarea setărilor de fotografiere

9 10 11 12
1 Image quality..............................................................................50 7 AF-area mode............................................................................ 58
2 Image size.....................................................................................50 8 Metering ....................................................................................... 62
3 White balance............................................................................52 9 Flash mode.................................................................................. 65
4 ISO sensitivity .............................................................................53 10 Exposure comp. ....................................................................... 67
5 Release mode.............................................................................54 11 Flash compensation.............................................................. 68
6 Focus mode ................................................................................57 12 Active D-Lighting.................................................................... 69

Reglarea unei setări


1 Evidenţiaţi setarea dorită. Image size

Setările care nu sunt disponibile în modul curent sunt marcate


distins prin gri şi nu pot fi selectate.

Off Move OK

2 Afişaţi opţiunile pentru setarea evidenţiată. Image size

Move OK

3 Evidenţiaţi opţiunea dorită. Image size

Apăsaţi selectorul multiplu în stânga pentru a reveni la pasul 1.


Apăsaţi K (L) to pentru a opri monitorul fără a modifica
setarea.
Move OK
48
Afişajul setărilor rapide/Calitate şi format imagine

4 Selectaţi opţiunea. Image size

Opţiunile selectate în pasul 3 sunt aplicate, iar ecranul prezentat


în pasul 1 va fi afişat.
Repetaţi paşii 1–4 pentru a modifica alte setări.
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator K (L) pentru a Off Move OK
finaliza setarea.

Calitate şi format imagine


Împreună, calitatea imaginii (gradul de comprimare) şi formatul determină spaţiul de memorie pe care îl
ocupă fiecare fotografie pe cardul de memorie. Înainte de fotografiere, selectaţi calitatea imaginii şi
formatul corespunzător felului în care doriţi să utilizaţi fotografia şi capacitatea cardului de memorie.
Imaginile de dimensiuni mai mari, de o calitate superioară pot fi imprimate la dimensiuni mai mari, dar
necesită de asemenea mai multă memorie, ceea ce înseamnă că pot fi înregistrate pe cardul de memorie
mai puţine astfel de imagini.

Modificarea setărilor de fotografiere


Calitate şi format imagine
Dimensiune mare
Ridicată

JPEG Calitate fină


<
Image quality

JPEG Normal
>
Scăzută

JPEG de bază

Fişier de mici Mic Mediu Mare


dimensiuni
Mici dimensiuni < Image size > Mari dimensiuni

Dimensiunea maximă aproximativă a fişierului ce reprezintă o fotografie Image quality


individuală şi numărul total de fotografii ce pot fi înregistrate la setarea
selectată sunt de asemenea prezentate în cadrul afişajului setărilor rapide în
timp ce sunt afişate calitatea şi formatul imaginii. Utilizaţi afişajul doar pentru a
vă ghida. Formatele obişnuite ale fişierelor sunt listate în cadrul „Capacitatea
Move OK
cardului de memorie şi calitatea/formatul imaginii“ (A 178).
49
Calitate şi format imagine

Calitate imagine
Selectaţi Image quality din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48).
Aparatul foto acceptă următoarele opţiuni pentru calitatea imaginii (primele patru sunt listate în ordine
descrescătoare în funcţie de calitatea imaginii şi dimensiunea fişierelor).
Opţiune Formatare Descrierea
Datele brute comprimate provenite de la senzorul de imagine sunt
salvate direct pe cardul de memorie. Alegeţi pentru imaginile ce vor fi
procesate sau retuşate ulterior pe un computer pentru a ţine sub control
degradarea imaginii. Pentru a imprima aceste imagini, utilizaţi formatul
U NEF
JPEG procesat de pe urma fotografiilor NEF (RAW) utilizând opţiunea
Quick retouch (A 132) (Retuşare rapidă) sau opţiunea NEF (RAW)
processing (A 140) (Procesare NEF (RAW)) din meniul de retuşare sau
utilizaţi un software ce acceptă formatul NEF pe un computer.
Imaginile sunt comprimate într-o măsură inferioară V, producând
V
imagini de calitate superioară. Raport comprimare: aprox. 1:4.
V Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii. Raport comprimare:
JPEG
(setare implicită) aprox. 1:8.
Fişiere de dimensiuni mai mici, adecvate corespondenţei electronice sau
Modificarea setărilor de fotografiere

W
publicării pe situri. Raport comprimare: aprox. 1:16.
Sunt înregistrate două imagini: o imagine NEF (RAW) şi o imagine la
X NEF+JPEG
calitate elementară JPEG.

Format imagine
Selectaţi Image size din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48).
Formatul imaginii este măsurat în pixeli. Sunt disponibile următoarele opţiuni. Alegeţi un format de
imagine corespunzător celui la care vor fi imprimate fotografiile.
Image size Format (pixeli) Dimensiune aproximativă atunci când este imprimat la 200dpi.
w (setare implicită) 3872×2592 49,2×32,9 cm (19,4×13,0 in.)
x 2896×1944 36,8×24,7 cm (14,5×9,7 in.)
y 1936×1296 24,6×16,5 cm (9,7×6,5 in.)
Reţineţi că opţiunea selectată pentru formatul imaginii nu va afecta dimensiunea imaginilor NEF (RAW)
(brute). Atunci când sunt vizualizate pe un computer, imaginile NEF au un format de 3872×2592.

50
Calitate şi format imagine

C NEF (RAW)/NEF (RAW)+JPEG De bază


Pentru a reda fotografiile NEF (RAW) pe alte dispozitive decât acest aparat foto, fişierele trebuie procesate mai întâi într-
un alt format. Fotografiile NEF (RAW) pot fi procesate utilizând NEF (RAW) processing (A 140) din meniul de
retuşare. Pentru a imprima fotografiile JPEG create prin utilizarea opţiunii NEF (RAW) processing din meniul de
retuşare prin intermediul majorităţii serviciilor de imprimare, sau prin conexiune directă la imprimantă de tip USB.
Fotografiile NEF (RAW) pot fi vizualizate pe un computer utilizând un software precum Capture NX (disponibil separat;
A 156) sau ViewNX (inclus), ce acceptă formatul NEF. Atunci când sunt vizualizate pe aparatul foto fotografiile
efectuate cu X vor fi afişate doar imaginile JPEG. Reţineţi că atunci când sunt şterse fotografiile înregistrate prin
intermediul acestei setări, vor fi şterse atât imaginile NEF cât şi JPEG.
Instalaţi ViewNX de pe Software Suite CD.
Asiguraţi-vă de actualizarea la cea mai nouă versiune a Capture NX. Nikon Message Center verifică automat
actualizările dacă la pornire este detectată o conexiune la Internet.

D Nume fişiere
Fotografiile sunt înregistrate ca fişiere de imagine cu nume în forma „DSC_nnnn.xxx,“ acolo unde nnnn reăprezintă un
număr din patru cifre cuprins între 0001 şi 9999 atribuit automat în ordine crescătoare de către aparatul foto, iar xxx are
forma uneia dintre următoarele extensii de trei litere: „NEF“ pentru imagini NEF (RAW) (brute), „JPG“ pentru imagini
JPEG, sau „AVI“ pentru fişiere film (A 99). Fişierele ce conţin date de referinţă pentru curăţarea imaginii au extensia
„.NDF“ (A 127). Fişierele NEF şi JPEG înregistrate la o setare X au aceleaşi nume de fişier dar au extensii diferite.

Modificarea setărilor de fotografiere


Copiile de mici dimensiuni create prin intermediul opţiunii pentru imagini de mici dimensiuni. (A 136) din meniul de
retuşare au aceleaşi nume de fişier ce încep cu „SSC_“ şi se termină cu „.JPG“ (ex., „SSC_0001.JPG“), în timp ce imaginile
înregistrate cu alte opţiuni (A 129) din meniul de retuşare au nume ce încep cu „CSC“ (ex., „CSC_0001.JPG“). Fişierele
de film create cu opţiunea de film stop-cadru (A 99) din meniul de retuşare au nume de fişier ce încep cu „ASC_“ şi se
termină cu extensia „.AVI“ (ex., „ASC_0001.AVI“). Imaginile înregistrate la o setare Optimize Image>Custom>Color
Mode de II (AdobeRGB) (A 102) au nume ce încep cu un simbol tip bară de subsol (ex., „_DSC0001.JPG“), cu toate
acestea, fişierele ce conţin date de referinţă pentru curăţarea imaginii au nume ce încep cu un simbol de tip bară de
subsol (ex., „DSC_nnnn“) indiferent de setarea Color Mode.

E Calitate imagine/Format
Calitatea imaginii şi formatul pot fi de asemenea configurate utilizând Image quality şi opţiunile Image size din
meniul de fotografiere (A 100).

F 11 — F/Buton G (A 112)
Calitatea şi formatul imaginii pot fi configurate de asemenea utilizând selectorul de comandă.

51
Balans de alb
Selectaţi White balance din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48).
Balansul de alb garantează păstrarea culorilor indiferent de culoarea sursei de lumină. Auto (setarea
implicită) este recomandată pentru majoritatea surselor de lumină, alte valori putând fi selectate, dacă este
necesar, conform tipului sursei de lumină. Sunt disponibile următoarele opţiuni în modurile a, b, c şi
d (Auto sunt selectate automat în modurile e, f, g, h, i, j, k şi l).

K Auto (setare implicită)


Aparatul foto configurează automat balansul de alb. Recomandată pentru majoritatea situaţiilor.
f Incandescent
Utilizaţi în lumină incadenscentă.
g Fluorescent
Utilizaţi în lumină fluorescentă. Respectivul tip de iluminare poate fi specificat din White balance
(A 103) din meniul de fotografiere.
h Direct sunlight
Utilizaţi pentru obiecte iluminate direct de soare.
J Flash
Modificarea setărilor de fotografiere

Utilizaţi cu bliţul încorporat sau dispozitive bliţ Nikon opţionale.


i Cloudy
Utilizaţi în lumina zilei în condiţii de cer încărcat.
j Shade
Utilizaţi în lumina zilei pentru obiecte umbrite.
k Preset manual
Utilizaţi un subiect gri sau alb sau o fotografie existentă ca termen de referinţă pentru balansul de alb.
Pentru detalii, consultaţi „Preset Manual“ pentru detalii (A 105).

E Balans de alb (A 103)


Balansul de setat poate fi de asemenea configurat din meniul de fotografiere (A 100). Opţiunea White balance din
meniul de fotografiere pot fi utilizate pentru a opta pentru un anumit tip de iluminare fluorescentă sau pentru a aduce
reglaje fine ale balansului de alb.

F 11 — F/Buton G (A 112)
Balansul de alb poate fi configurat de asemenea utilizând selectorul de comandă.
52
Sensibilitate ISO
Selectaţi ISO sensitivity din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48).
Fotografiile realizate la o viteză redusă a declanşatorului prezintă riscul de a fi înceţoşate. Dacă
sensibilitatea ISO este ridicată peste de setarea de bază ISO 100, aceleaşi expuneri pot fi realizate la viteze
mai ridicate ale declanşatorului, preîntâmpinând înceţoşarea. Sensibilitatea ISO poate fi configurată la
valori cuprinse între ISO 100 şi ISO 1600 în paşi de câte 1EV, la o sensibilitate ridicat de Hi 1 disponibilă
pentru un echivalent ISO de aproximativ 3200.

e, f, g, h,
Auto (setarea implicită), 100–1600, Hi 1
i, j, k, l
a, b, c, d 100 (setare implicită)–1600, Hi 1
Modurile programelor digitale variabile oferă de asemenea o setare Auto ce permite aparatul foto pentru
a spori automat sensibilitatea în condiţii de iluminare precară sau pentru a scădea sensibilitatea în cazul
unei lumini strălucitoare.

Modificarea setărilor de fotografiere


B Setare pentru sensibilitatea ridicată Hi 1
Fotografiile efectuate la o setare de sensibilitate de Hi 1 prezintă riscul de a prezenta o granulaţie sau pete.

C Setarea de sensibilitate ISO


Rotirea selectorului de comandă de la a, b, c sau d la un mod de program digital variabil restabileşte
sensibilitatea ISO implicită de Auto.

C ISO Auto
Utilizaţi setarea personalizată 10 (ISO auto; A 111) pentru a activa controlul automat al sensibilităţii ISO în modurile
a, b, c şi d. Atunci când este selectat Hi 1, este dezactivat controlul automat al sensibilităţii ISO.

C Mai multe informaţii


Pentru mai multe informaţii despre reducerea zgomotului la sensibilităţi ridicate, consultaţi Noise reduction din
meniul de fotografiere (A 108).

D Sensibilitate
Sensibilitatea ISO este echivalentul digital al vitezei filmului. Cu cât este mai ridicată sensibilitatea ISO, cu atât este
nevoie de mai puţină lumină pentru a realiza o expunere, pentru a permite viteze mai mari ale declanşatorului sau
diafragme mai mici. La fel cum vitezele ridicate ale filmului tind să prezinte o granulaţie, fotografiile efectuate la
sensibilităţi ridicate ISO prezintă riscul unor pete.

E Sensibilitate ISO
Sensibilitatea ISO poate fi configurată de asemenea utilizând opţiunea ISO sensitivity din meniul de fotografiere
(A 100).

F 11 — F/Buton G (A 112)
Sensibilitatea ISO poate fi configurată de asemenea utilizând selectorul de comandă.
53
Eliberarea declanşatorului
Mod eliberare
Selectaţi Release mode din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48).
a Single frame (setare implicită)
Aparatul foto efectuează câte o fotografie de fiecare dată când se apasă declanşatorul.
b Continuous (mod serial) A 54
Aparatul foto înregistrează fotografiile cu o viteză de până la trei cadre pe secundă în timp ce este
apăsat butonul de eliberare a declanşatorului. Cele mai rapide viteze ale cadrelor pot fi atinse
optând pentru focalizarea manuală (A 61), rotind selectorul de moduri în dreptul b sau d şi
selectând o viteză a declanşatorului de 1/250 s sau mai rapidă (A 42, 44), şi configuraţiile implicite
pentru celelalte setări.
c Self-timer A 55
Utilizaţi pentru autoprotrete sau pentru a reduce înceţoşarea provocată de mişcarea bruscă a
aparatului foto. Declanşatorul este eliberat la aproximativ zece secunde după ce este apăsat
butonul de eliberare a declanşatorului.
d Delayed remote A 55
Este necesar un dispozitiv fără fir opţional pentru acţionare la distanţă ML-L3. Utilizaţi pentru auto-
portrete. Declanşatorul este eliberat după aproximativ două secunde de la apăsarea butonului de
Modificarea setărilor de fotografiere

eliberare a declanşatorului de pe dispozitivul de acţionare la distanţă.


e Quick-response remote A 55
Este necesar un dispozitiv fără fir opţional pentru acţionare la distanţă ML-L3. Pentru a reduce
înceţoşarea provocată de mişcarea aparatului foto. Declanşatorul este eliberat imediat după
apăsarea butonului de eliberare a declanşatorului de pe dispozitivul de acţionare la distanţă.
E 04 — Mod eliberare
Modul de eliberare poate fi de asemenea configurat din meniul de setări personalizate (A 109).
F 11 — F/G Button (A 112)
La setări implicite, modul autodeclanşatorului poate fi aplicat prin simpla apăsare a F/G. Modul
declanşator poate fi modificat prin ţinerea apăsată a F/G şi rotirea selectorului de comandă
dacă pentru setările personalizate este selectat Release mode 11 (F/G button; A 112).

Mod continuu
1 Evidenţiaţi Release mode în afişajul setărilor rapide (A 48) şi Release mode
evidenţiaţi b (Continuous).

Move OK

2 Fotografiaţi.
Fotografiile sunt efectuate continuu în timp ce este ţinut apăsat butonul de eliberare a
declanşatorului.

54
Eliberarea declanşatorului

C Mod continuu
Atunci când condiţiile de fotografiere necesită declanşarea bliţului, fotografierea continuă este dezactivată chiar şi
atunci când este selectat b (Continuous) pentru Release mode. Selectaţi f sau modificaţi modul bliţ (A 65)
pentru a opri bliţul.

D Numărul de fotografii rămase înainte de ocuparea memoriei intermediare


Numărul aproximativ de imagini ce pot fi înregistrate în memoria intermediară,
păstrând viteza maximă a cadrelor, este afişat pe vizor în timp ce este ţinut apăsat
butonul de eliberare a declanşatorului în spaţiul destinat numărului de fotografii
rămase până la ocuparea memoriei intermediare. Exemplul ilustrat în dreapta
prezintă cel puţin 11 imagini ce mai pot fi înregistrate fără întrerupere. În modul continuu, fotografierea va continua
până la un maxim de 100 de fotografii, cu toate că viteza cadrelor va scădea atunci când pe afişajul de contorizare a
expunerilor este afişat Ir00J. Numărul de expuneri rămase afişat este aproximativ. Numărul ar putea varia în funcţie
de condiţiile de fotografiere. Consultaţi „Capacitatea cardului de memorie şi calitatea/formatul imaginii“ (A 178)
pentru mai multe informaţii referitoare la numărul de fotografii ce pot fi înregistrate în memoria intermediară.

Modurile cu auto-declanşator şi acţionare la distanţă


Auto-declanşatorul sau dispozitivul de acţionare la distanţă fără fir opţional ML-L3 pot fi utilizate pentru

Modificarea setărilor de fotografiere


auto-portrete.

1 Montaţi aparatul foto pe un trepied sau amplasaţi-l pe o suprafaţă netedă, stabilă.


2 Evidenţiaţi Release mode în afişajul de setări rapide (A 48) şi selectaţi unul din următoarele
moduri de eliberare.
La setările implicite, este selectat Self-timer pentru setarea personalizată 11 (F/G button; A 112), iar durata
decalajului declanşatorului prin simpla apăsare a F/G.
Mod eliberare Descrierea
Declanşatorul este eliberat la aproximativ zece secunde după ce este
c Self-timer apăsat aparatul foto a focalizat. Durata decalajului
autodeclan;atorului poate fi modificată (A 114).
Declanşatorul este eliberat la aproximativ două secunde după ce este
d Delayed remote
apăsat aparatul foto a focalizat.
e Quick-response remote Declanşatorul eliberat atunci când aparatul foto focalizează.

3 Cadraţi fotografia pe monitor.


Dacă este utilizat dispozitivul de acţionare la distanţă cu aparatul foto în mod de focalizare automată, apăsaţi pe
jumătate butonul declanşator pentru a focaliza. Declanşatorul nu va fi eliberat.

55
Eliberarea declanşatorului

4 Fotografiaţi.
Self-timer: Apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare al
declanşatorului aparatului foto pentru a focaliza, apoi apăsaţi-l
până la capăt pentru a porni autodeclanşatorul. Luminatorul
autodeclanşatorului va începe să clipească, cu două secunde
înainte de efectuarea fotografiei.
Modul de eliberare este setat la Single frame sau Continuous
după ce este eliberat declanşatorul.
Dispozitiv pentru acţionare la distanţă: De la o distanţă de 5m (16ft.) sau mai
puţin, orientaţi transmiţătorul dispozitivului ML-L3 către receptorul infraroşu al
aparatului foto şi apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului de pe ML-L3. În
modul decalat, luminatorul autodeclanşatorului se va aprinde pentru aproximativ
două secunde înainte ca declanşatorul să fie eliberat. În modul de reacţie rapidă la
distanţă, luminatorul autodeclanşatorului va clipi după ce va fi fost eliberat
declanşatorul.
Modificarea setărilor de fotografiere

C Capac suport pentru ochi


Ataşaţi un capac pentru suportul pentru ochi al Suport pentru ochi tip cupă DK-20 Capac suport pentru
vizorului în cazul fotografierii la distanţă. Înlăturaţi din cauciuc ochi DK-5
suportul pentru ochi tip cupă DK-20 din cauciuc
şi introduceţi capacul pentru suportul pentru
ochi DK-5 conform ilustraţiei din dreapta. Aceasta
împiedică lumina care intră prin intermediul
vizorului să afecteze expunerea. Ţineţi aparatul
foto nemişcat atunci când scoateţi suportul
pentru ochi tip cupă.
Scoateţi suportului pentru ochi tip cupă DK-20 din cauciuc atunci când montaţi alte accesorii pentru suportul pentru
ochi al vizorului (A 155).

C Oprirea autodeclanşatorului
Modul autodeclanşator este oprit odată cu aparatul foto. Este restabilit automat modul de eliberare cadru unic,
respectiv continuu, este restabilit automat atunci când modul autodeclanşator este finalizat.

C Mai multe informaţii


Pentru informaţii suplimentare referitoare la modificarea duratei de aşteptare a unui semnal emis de dispozitivul de
acţionare la distanţă înainte de anularea modului decalat la distanţă, respectiv reacţie rapidă la distanţă, consultaţi
setarea personalizată 17 (Remote on Duration; A 115)
56
Focalizare
Mod focalizare
Selectaţi Focus mode din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48).
Alegeţi modalitatea în care focalizează aparatul foto. b şi c sunt disponibile numai în modurile
a, b, c şi d.
a Auto-servo AF (setare implicită)
Aparatul foto focalizează automat focalizarea cu un singur servo-mecanism atunci când se apreciază că
subiectul nu este în mişcare, respectiv cu servomecanism continuu atunci când subiectul este în mişcare.
b Single-servo AF
Pentru obiecte statice. Focalizarea se blochează atunci când declanşatorul este apăsat pe jumătate.
c Continuous-servo AF
Pentru subiecţi în mişcare. Aparatul foto focalizează continuu în timp ce butonul declanşator este apăsat
pe jumătate.
d Manual focus
Utilizatorul focalizează manual (A 61).

Modificarea setărilor de fotografiere


B AF cu servomecanism continuu
Este acordată prioritate răspunsului declanşatorului, ceea ce înseamnă că declanşatorul este eliberat pe o suprafaţă
mai mare de focalizate decât în cazul selectării AF cu un singur servomecanism. Declanşatorul ar putea fi eliberat
uneori înainte de afişarea indicatorului de focalizare (A) pe vizor. Este efectuată aceeaşi operaţiune atunci când
modul de focalizare comută automat de la AF cu servomecanism automat la AF cu servomecanism continuu.

C Focalizare manuală
Atunci când este selectat d pentru Focus mode în orice mod de fotografiere, comutarea la alt mod de fotografiere
nu afectează setările modului de focalizare.

C Mai multe informaţii


Pentru mai multe informaţii despre subiectul în cazul căruia focalizarea automată nu funcţionează corespunzător,
consultaţi „Obţinerea rezultatelor bune prin intermediul focalizării automate“ (A 38).

D Luminatorul de asistenţă AF
Dacă subiectul nu este iluminat corespunzător, luminatorul de asistenţă AF se va
aprinde automat pentru a ajuta operaţiunea de focalizare automată atunci când
butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate. Luminatorul de
asistenţă nu se va aprinde în modul AF cu servomecanism continuu sau în modul
manual de focalizare, în modul h sau j sau dacă punctul central de focalizare nu
este selectat sau dacă a fost selectat Off pentru setarea personalizată 9 (AF assist;
A 111). Luminatorul este eficient la o distanţă de aproximativ 0,5–3,0 m (1 ft. 8 in.–9 ft.
10 in.); atunci când este utilizat luminatorul, utilizaţi un obiectiv cu o distanţă focală de 24mm pânp la 200mm şi
îndepărtaţi parasolarul obiectivului.

E 2 — Mod focalizare
Modul de focalizare poate fi selectat de asemenea din meniul de setări personalizate (A 109).
57
Focalizare

Mod zonă AF
Selectaţi AF-area mode din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48).
D60 este dotat cu trei puncte de focalizare (zone pe care focalizează aparatul foto). Alegeţi modul în care
este selectat punctul de focalizare în modul de focalizare automată.
N Closest subject
Aparatul foto selectează automat punctul de focalizare în care este situat subiectul cel mai apropiat de
aparatul foto. Implicit pentru modurile a, b, c şi d; selectat automat atunci când selectorul de moduri
este rotit în dreptul e, f, g, h, i sau l.
O Dynamic area
Utilizatorul selectează manual punctul de focalizare, dar dacă subiectul iese chiar şi pentru scurt timp din
punctul de focalizare, aparatul foto va focaliza pe baza informaţiilor din alte puncte de focalizare. Utilizaţi
în cazul obiectelor în mişcare neregulată. Selectat automat atunci când selectorul de moduri este rotit în
dreptul j.
P Single point
Utilizatorul selectează punctul de focalizare utilizând selectorul multiplu; aparatul foto focalizează un
obiect doar din punctul de focalizare selectat. Utilizaţi în cazul obiectelor statice. Selectat automat atunci
când selectorul de moduri este rotit în dreptul k.
Modificarea setărilor de fotografiere

C Afişaj vizor
Modul zonă AF este afişat pe vizor după cum urmează:

Cel mai apropiat subiect Zonă dinamică Punct unic

C Mai multe informaţii


Pentru mai multe informaţii despre subiectul în cazul căruia focalizarea automată nu funcţionează corespunzător,
consultaţi „Obţinerea rezultatelor bune prin intermediul focalizării automate“ (A 38).

C Mod zonă AF
Atunci când este selectat d pentru Focus mode (A 57), AF-area mode nu poate fi modificat.
Modul zonă AF este selectat în modurile de programe digitale variabile şi este restabilit atunci când selectorul de
moduri este rotit în dreptul altui mod de fotografiere.

E 3—Mod zonă AF
Modul zonă AF poate fi selectat din meniul setării personalizate (A 109).
58
Focalizare

Selectare punct focalizare


Punctul de focalizare poate fi selectat manual pentru a compune fotografiile în care subiectul principal nu
este situat în centrul cadrului.

1 Evidenţiaţi AF-area mode în afişajul de setări rapide (A 48).


2 Pentru a activa selectarea manuală a focalizării în aceste moduri, AF–area mode
selectaţi P (punct focalizare) sau O (zonă dinamică) pentru AF-
area mode (A 58) în afişajul de setări rapide.
Cu setările implicite, este selectat în mod automat N (Closest subject) (Cel mai
apropiat subiect) pentru modurile e, f, g, h, i, l, a, b, c şi d. Move OK

3 Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau în dreapta


pentru a evidenţia punctul de focalizare de pe vizor.
Punctul de focalizare este evidenţiat din nou atunci când
butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate.

Modificarea setărilor de fotografiere


Punctul de focalizare este afişat de asemenea în cadrul afişajului
de informaţii de fotografiere sau pe vizor.

59
Focalizare

Blocare focalizare
Blocarea focalizării poate fi utilizată pentru a modifica compoziţia după focalizare, oferind posibilitatea de a
focaliza pe unul din trei puncte de focalizare din compoziţia finală. Atunci când este utilizată blocarea
focalizării, este recomandată selectarea P (punct unic) sau O (zonă dinamică) pentru AF-area mode
(A 58).

1 Poziţionaţi obiectul în punctul de focalizare selectat


şi apăsaţi până la jumătate butonul de eliberare a
declanşatorului pentru a iniţia focalizarea.
Verificaţi că indicatorul de focalizare (A) apare pe vizor.
Focalizarea va fi blocată automat atunci când apare indicatorul
de focalizare şi rămâne blocat până când butonul de eliberare a
declanşatorului va fi apăsat pe jumătate.
Punctul de focalizare poate fi selectat (A 59).

2 Recompuneţi cadrul în timp ce focalizarea rămâne


blocată. Apăsaţi butonul de declanşare până la
capăt pentru a fotografia.
Modificarea setărilor de fotografiere

Atunci când utilizaţi blocarea focalizării, asiguraţi-vă că distanţa


dintre aparatul foto şi subiectul pe care a fost blocată focalizarea
nu se modifică.

Focalizaţi utilizând H
Focalizarea poate fi blocată de asemenea apăsând H în loc de a ţine
butonul de eliberare a declanşatorului apăsat pe jumătate. Focalizarea va fi
blocată atunci când este apăsat H în timp ce este apăsat pe jumătate
butonul de eliberare a declanşatorului. Focalizarea va rămâne blocată în timp
ce este ţinut apăsat H, chiar dacă ridicaţi ulterior degetul de pe butonul de
eliberare a declanşatorului.

B Blocare focalizare
Butonul de eliberare a declanşatorului nu poate fi utilizat pentru a bloca focalizarea în modul de declanşare j
(A 37), b (continuu) (A 54) sau servomecanism continuu (A 57) sau atunci când pentru AF cu servomecanism
continuu este selectat AF cu servomecanism automat (A 57). Utilizaţi H pentru a bloca focalizarea.

D Fotografierea în timp ce focalizarea rămâne blocată.


Atunci când focalizarea este blocată apăsând pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului, eliberaţi butonul de
eliberare a declanşatorului doar pe jumătate după ce este eliberat declanşatorul şi apăsaţi din nou până la capăt
pentru a efectua următoarea fotografie. Focalizarea va rămâne blocată între fotografii. Atunci când focalizarea este
blocată prin apăsarea H, ţineţi apăsat H şi apăsaţi până la capăt butonul de eliberare a declanşatorului pentru
fiecare cadru.

F 12 — AE-L/AF-L (A 113)
Această opţiune controlează funcţionarea H.
60
Focalizare

Focalizare manuală
Utilizaţi opţiunea de focalizare manuală sau atunci când aparatul foto nu poate
focaliza corect utilizând focalizarea automată. Pentru a focaliza manual, afişaţi
setarea rapidă şi alegeţi Focus mode (A 48) şi selectaţi d (focalizare
manuală) pentru Focus mode (A 57).
Reglaţi inelul de focalizare a obiectivului până când imaginea afişată în câmpul
clar mat de pe vizor va fi focalizată. Fotografiile pot fi efectuate în orice
moment, chiar şi atunci când imaginea nu este focalizată.

Atunci când este utilizat un obiectiv ce permite selectarea A-M, selectaţi M atunci când focalizaţi manual.
În cazul obiectivelor ce acceptă M/A (focalizare automată cu prioritate manuală), focalizarea poate fi
reglată manual cu obiectivul configurat în dreptul M sau M/A. Consultaţi documentarea furnizată cu
obiectivul dumneavoastră pentru detalii.

Modificarea setărilor de fotografiere


D Stabilirea electronică a distanţei
Dacă obiectivul are o diafragmă maximă de f/5,6 sau mai rapid, indicatorul de focalizare
de pe vizor poate fi utilizat pentru a confirma dacă este focalizată o porţiune din
subiectul prezent în punctul de focalizare selectat. După poziţionarea obiectului în
punctul de focalizare activ selectat, apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a
declanşatorului şi rotiţi inelul de focalizare al obiectivului până va fi afişat indicatorul de
focalizare (A). Utilizaţi selectarea personalizată 19 (Rangefinder; A 116) pentru a
afişa stabilirea automată a zonei, o scală ce indică distanţa de focalizare la fotografierea
în modul manual de focalizare. Reţineţi că, în caz că subiectul este unul în cazul căruia focalizarea automată nu
funcţionează corespunzător (A 38), indicatorul de focalizare (A) ar putea fi afişat chiar şi atunci când subiectul nu
este focalizat. Confirmaţi faptul că imaginea de pe vizor este focalizată înainte de fotografiere.

D Poziţie în plan focal


Pentru a stabili distanţa dintre subiectul fotografiei şi aparatul foto, măsuraţi de la
indicatorul de plan focal (R) de pe corpul aparatului foto. Distanţa dintre manşa de
montare a obiectivului şi planul focal este de 46,5 mm (1,83 in.).

E 2 — Mod focalizare
Modul de focalizare poate fi selectat de asemenea din meniul de setări personalizate (A 109).
61
Măsurare
Expunere
Selectaţi Metering din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48).
Metoda de măsurare stabileşte modul în care aparatul foto setează expunerea. Sunt disponibile
următoarele opţiuni atunci când selectorul de moduri este rotit în dreptul a, b, c, or d (măsurarea
matricială este utilizată mereu în modurile e, f, g, h, i, j, k, l).
p Matrix (setare implicită)
Recomandat în majoritatea situaţiilor. Aparatul foto măsoară o zonă largă a cadrului şi setează imediat
expunerea conform distribuţiei strălucirii, culorii, distanţei şi a compoziţiei pentru rezultate naturale.
q Center-weighted
Aparatul foto măsoară cadrul integral, dar atribuie cea mai mare pondere obiectelor din zona centrală.
Măsurare clasică pentru portrete.
r Spot
Aparatul foto măsoară expunerea doar în punctul de focalizare activ (dacă este selectat N (Closest
subject) este selectat pentru AF-area mode (A 58) aparatul foto va măsura punctul central de
focalizare. Asiguraţi-vă că obiectul va fi expus corect, chiar dacă fundalul este mult mai strălucitor sau mai
întunecat.
Modificarea setărilor de fotografiere

C Măsurare
Măsurarea este disponibilă doar pentru obiectivele CPU. În cadrul măsurării matriciale, expunerea este setată utilizând
un senzor de 420-pixeli tip RGB. Utilizaţi un obiectiv tip G sau D pentru rezultate ce includ informaţii referitoare la
distanţă (măsurare matricială 3D color matrix metering II). În cazul altor obiectivele CPU, informaţia referitoare la distanţă
3D nu este inclusă (măsurare color matrix metering II).

E 5 — Măsurare
Măsurarea poate fi selectată de asemenea din meniul de setări personalizate (A 109).
62
Măsurare

Blocare expunere
Dacă subiectul nu este situat în zona măsurată atunci când este utilizată măsurarea central-evaluativă sau
punctuală, expunerea va fi bazată pe condiţiile de iluminare din fundal, iar subiectul principal ar putea fi
surprins cu o expunere incorectă. Aceasta poate fi preîntâmpinată utilizând blocarea expunerii. Disponibil
în modurile a, b şi c.

1 Selectaţi modul a, b sau c şi alegeţi q (central.evaluativ) sau r (punctual) pentru


Metering (blocarea expunerii nu are niciun efect în modul d).
p (matricial) nu este recomandat, deoarece blocarea AE ar putea fi prea puţin eficientă.

2 Plasaţi subiectul în centrul punctului de focalizare selectat.


Păstrând butonul de eliberare a declanşatorului apăsat pe
jumătate şi subiectul poziţionat în punctul de focalizare selectat,
apăsaţi H pentru a bloca expunerea.
Expunerea este blocată. În timp ce este apăsat H, expunerea este blocată la
valoarea măsurată în cadrul punctului de focalizare selectat atunci când este
selectat r (punctual) sau la valoarea măsurate în zona centrală atunci când este selectat q (central
evaluativ). Recompunerea cadrului nu afectează expunerea.

Modificarea setărilor de fotografiere


În timp ce este în vigoare blocarea expunerii, pe vizor va apărea un indicator E.
Atunci când este utilizată focalizarea automată, focalizarea va fi de asemenea
blocată. Asiguraţi-vă că pe vizor apare indicatorul pentru focalizare (A) atunci
când este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului.

3 Ţinând apăsat H, recompuneţi cadrul şi


fotografiaţi.

D Reglarea vitezei declanşatorului şi a diafragmei


În timp ce este activată blocarea expunerii, următoarele setări pot fi reglate prin rotirea selectorului de comandă fără a
afecta valoarea de măsurată pentru expunere.
Programmed auto Viteza declanşatorului şi diafragma (program flexibil; A 41)
Shutter-priority auto Viteza declanşatorului
Aperture-priority auto Diafragmă
Reţineţi că metoda de măsurare nu poate fi modificată în timp ce este în vigoare blocarea expunerii.
F 12—AE-L/AF-L (A 113)
Această opţiune controlează funcţionarea H.
F 13—Blocare AE (A 113)
Această opţiune controlează dacă este butonul de eliberare a declanşatorului blochează sau nu expunerea.
63
Utilizarea bliţului încorporat
Aparatul foto acceptă o gamă variată de moduri bliţ pentru fotografierea obiectelor iluminate
necorespunzător sau din fundal.
Reţineţi că bliţul încorporat nu poate fi utilizat, nici nu poate fi modificat modul bliţ în modul j, f sau h.

Utilizarea bliţului încorporat: e, g, i, k şi moduri l

1 Rotiţi selectorul de moduri în dreptul e, g, i, k sau l.


2 Confirmaţi modificarea modului de bliţ curent (A 65).
Selectaţi f pentru a preîntâmpina declanşarea bliţului.

3 Încadraţi un cadru şi fotografiaţi.


Bliţul se va ridica după necesităţi în caz că subiectul nu este
iluminat corespunzător sau lumina vine din fundal.
Modul bliţ poate fi modificat după ridicarea bliţului.
Efectuaţi o cursă completă de apăsare a butonului declanşator
pentru a fotografia.
Modificarea setărilor de fotografiere

4 Coborâţi bliţul atunci când nu mai este necesar.

Utilizarea bliţului încorporat: Modurile a, b, c şi d.

1 Rotiţi selectorul de moduri în dreptul a, b, c sau d.


2 Apăsaţi D pentru a ridica bliţul.
Bliţul va fi declanşat ori de câte ori este efectuată o fotografie.
Pentru a preîntâmpina declanşarea bliţului, coborâţi bliţul.

3 Confirmaţi modificarea modului de bliţ curent (A 65).


4 Alegeţi o metodă de măsurare (A 62), reglaţi expunerea, încadraţi şi fotografiaţi.

Coborârea bliţului încorporat


Pentru a economisi energie atunci când bliţul nu este utilizat, apăsaţi-l uşor în
jos până când zăvorul se aşează la locul său prin clic.

64
Utilizarea bliţului încorporat

Schimbarea modului bliţ


Selectaţi Flash mode din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48).
Schimbaţi declanşarea bliţului în funcţie de condiţiile de fotografiere. Modurile de fotografiere depind de
modul selectat la momentul respectiv prin intermediul selectorului de moduri.
e, g, i, k l
Auto (setare implicită) Sincronizare lentă automată (setare implicită)

Auto + atenuare Oprit Oprit Sincronizare lentă automată +


efect de ochi roşii atenuare ochi roşii
a, c b, d
Bliţ de umplere Perdea Bliţ de umplere
posterioară +
Atenuare sincronizare

Modificarea setărilor de fotografiere


ochi roşii lentă *

Atenuare Sincronizare perdea


ochi roşii posterioară
Sincronizare lentă + Sincronizare lentă
atenuare ochi roşii
* M este afişat după eliberarea selectorului de comandă.
Modurile de bliţ sunt descrise mai jos.
• K (bliţ automat): Atunci când condiţiile de iluminare sunt deficitare sau subiectul este iluminat din fundal,
bliţul se ridică automat atunci când este apăsat pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului şi se este declanşat
dacă este necesar.
• L (atenuare efect de ochi-roşii): Utilizaţi pentru portrete. Luminatorul de asistenţă AF se aprinde înainte ca bliţul să
fie declanşat, atenuând efectul „ochi-roşii“.
• M (sincronizare lentă): Vitezele declanşatorului încetinesc automat pentru a surprinde iluminarea din fundal
pe timp de noapte sau în condiţii de iluminare precară. Utilizaţi pentru a include iluminarea din fundal în portrete.
• N (sincronizare perdea lentă): Bliţul este descărcat imediat înainte ca declanşatorul să se închidă, creând un
efect de flux luminos în spatele obiectelor în mişcare. Dacă este afişată această pictogramă, bliţul va fi declanşat
imediat ce se deschide declanşatorul.
D Utilizarea selectorului de comandă Flash mode
Modul bliţ poate fi selectat de asemenea prin rotirea
selectorului de comandă în timp ce este apăsat D.
Confirmaţi că modul bliţ afişează modificările conform
modului selectat la momentul respectiv pe afişajul cu +
informaţii de fotografiere, la selectarea unui mod bliţ. În
modurile a, b, c şi d, apăsaţi D pentru a ridica bliţul. Apăsaţi din nou D şi ţineţi apăsat în timp ce rotiţi selectorul
de comandă pentru a selecta modul bliţ.
65
Utilizarea bliţului încorporat

B Bliţul încorporat
Utilizaţi pentru obiectivele CPU cu distanţe focale de 18mm până la 300mm sau pentru obiective non-CPU cu
distanţe focale de 18mm până la 200mm. În cazul unor obiective ar putea fi aplicate unele restricţii. Pentru detalii,
consultaţi „Accesorii opţionale“ (A 145). Scoateţi husa obiectivului pentru a preveni formarea umbrelor. Bliţul
funcţionează la o distanţă minimă de 60cm (2ft.) şi nu poate fi utilizat la distanţa macro a obiectivelor cu zoom macro.
Dacă bliţul se declanşează în modul de eliberare continuă (A 54), va fi efectuată câte o singură fotografie de fiecare
dată când este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului.
Butonul de eliberare a declanşatorului poate fi dezactivat pentru o scurtă durată pentru a proteja bliţul după ce a fost
utilizat pentru mai multe fotografii consecutive. Bliţul poate fi utilizat din nou după o scurtă pauză.
Pentru informaţii referitoare la dispozitivele opţionale bliţ (Speedlight), consultaţi „Unităţi opţionale de bliţ
(Speedlights)“ (A 150).
În modurile a, b, c şi d, puterea bliţului este controlată utilizând compensarea bliţului (A 68). Puterea bliţului
încorporat poate fi reglată manual din setarea personalizată 14 (Built-in flash; A 113) (Bliţ încorporat).

C Setarea Modului bliţ


Setarea implicită a bliţului pentru modurile programelor variabile digitale este restabilită automat atunci când
selectorul de moduri este rotit în dreptul unei setări noi sau atunci când aparatul foto este oprit.

D Sincronizare perdea posterioară


Modificarea setărilor de fotografiere

În mod normal, bliţul este declanşat atunci când declanşatorul este deschis („sincronizare perdea posterioară“;
consultaţi ilustraţia de mai jos, din stânga). În modul de sincronizare perdea posterioară, bliţul se declanşează imediat
ce este închis declanşatorul, conferind impresia unei raze de lumină în spatele subiecţilor în mişcare.

Sincronizare perdea anterioară Sincronizare perdea posterioară

C Mai multe informaţii


Pentru mai multe informaţii referitoare la controlul automat ISO, consultaţi „ISO Auto“ (A 112).
Pentru mai multe informaţii referitoare la opţiunile de controlare a bliţului, consultaţi setarea personalizată 14 (Built-in
flash/Optional flash unit; A 113).

66
Exposure compensation
Selectaţi Exposure comp. din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48).
Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea sugerată de aparatul foto, făcând
fotografiile mai luminoase sau mai întunecate. Este disponibilă în modurile a, b şi c şi este cea mai
eficientă atunci când este utilizată cu măsurarea q (central evaluativă) sau r (punctuală) (A 62).
Compensarea expunerii poate fi setată la valori cuprinse între –5 şi +5 în paşi de câte 1/3 EV. Ca regulă a
simţului comun, ar putea fi necesară compensarea pozitivă atunci când subiectul principal este mai
întunecat decât fundalul, respectiv valori negative atunci când subiectul este mai luminos decât fundalul.
Compensarea expunerii este prezentată în cadrul afişajului cu informaţii de
fotografiere. Expunerea normală poate fi restabilită de asemenea prin setarea
compensării expunerii la 0,0. Compensarea expunerii nu este reiniţializată
atunci când aparatul foto este oprit.

Modificarea setărilor de fotografiere


–1EV Fără compensare expunere +2EV

C Compensare expunere în modul d


• În modul d, fotografiile sunt efectuate la viteza declanşatorului şi diafragma specificate manual, chiar dacă a fost
aplicată compensarea expunerii.
• În modul d, valoarea de referinţă prezentată pe afişajul electronic analogic va fi modificată cu excepţia situaţiei în
care valoarea de compensare a expunerii este setată la 0,0.

D Utilizarea selectorului de comandă


Compensarea expunerii poate fi reglată de asemenea prin rotirea selectorului de
comandă în timp ce este apăsat A doar în modurile a, b şi c. Verificaţi
valoarea şi afişajul electronic analogic de pe vizor sau din cadrul informaţiei de
fotografiere. Afişajul vizorului este ilustrat în dreapta.
+

–0,3 EV

+2,0 EV

67
Compensare bliţ
Selectaţi Flash compensation (Compensare bliţ) din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48).
Compensarea bliţului (disponibilă doar în modurile a, b, c şi d) este utilizată pentru a modifica
puterea bliţului , schimbând luminozitatea subiectului principal faţă de fundal. Intensitatea bliţului poate fi
sporită pentru a face obiectul de interes să apară mai strălucitor, sau redusă pentru a inhiba evidenţierile şi
reflexiile nedorite.
Compensarea bliţului este prezentată în cadrul afişării informaţiilor de
fotografiere.

Puterea normală a bliţului poate fi restabilită prin setarea compensării bliţului la 0,0. Compensarea bliţului
nu este reiniţializată atunci când aparatul foto este oprit.
Compensarea bliţului este de asemenea disponibilă cu unităţile de bliţ SB-400, SB-800, SB-600 (A 150) şi
SU-800 (A 150).
Modificarea setărilor de fotografiere

D Utilizarea selectorului de comandă


Compensarea expunerii poate fi de asemenea reglată în intervalul
–3EV până la +1EV în paşi de câte 1/3EV, prin rotirea selectorului
de comandă în timp ce D (E) şi A sunt ţinute apăsate.
Verificaţi valoarea dorită afişată pe vizor sau în cadrul informaţiilor
de fotografiere. Afişajul vizorului este ilustrat în dreapta. + +

–3.0EV

+0.7EV

E 8—Compensare bliţ
Compensarea cu bliţ poate fi reglată de asemenea din meniul de setări personalizate (A 109).
68
Active D-Lighting
Selectaţi Active D-Lighting din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48).
Atunci când este activată funcţia Active D-Lighting înainte de fotografiere, aparatul foto aplică în mod
automat compensarea Active D-Lighting, ce păstrează detaliile din evidenţieri şi umbre, înregistrând
fotografii cu un contrast natural. Utilizaţi pentru scene cu un contrast ridicat, de exemplu atunci când
fotografiaţi peisaje luminoase din pragul uşii sau pe fereastră, sau atunci când fotografiaţi obiecte umbrite
într-o zi însorită.

OFF (Oprit) ON (Pornit)

Modificarea setărilor de fotografiere


C Active D-Lighting
• Este necesar un răgaz suplimentar pentru înregistrarea imaginilor atunci când Active D-Lighting este pornit.
• Atunci când Active D-Lighting este activat, aparatul foto apreciază diferite aspecte ale scenei şi aplică procesarea
adecvată. Expunerea este micşorată pentru prima oară la fotografiere, fiind apoi reglate evidenţierile, umbrele şi
tonurile mediane, după înregistrare, pentru a obţine strălucirea optimă.

C Măsurare
Atunci când este utilizat Active D-Lighting în modul a, b, c sau d, selectaţi Matrix (setare implicită) pentru
Metering (A 62).

C „Active D-Lighting“ versus „D-Lighting“


Opţiunea Active D-Lighting din meniul de fotografiere reglează expunerea înainte de fotografiere pentru a optimiza
distanţa dinamică, în timp ce opţiunea D-Lighting (A 132) din meniul de retuşare optimizează distanţa dinamică
surprinsă în imagini după fotografiere.

D Utilizarea selectorului de comandă


Active D-Lighting este activat sau dezactivat prin rotirea selectorului de comandă
prin apăsarea C. Verificaţi indicatorul Active D-Lighting afişat pe vizor sau în
cadrul informaţiilor de fotografiere. Afişajul vizorului este ilustrat în dreapta.

+
E Active D-Lighting
Opţiunea Active D-Lighting poate fi setată de asemenea din meniul de fotografiere
(A 100). ON (Pornit)

OFF (Oprit)
69
Reiniţializare cu două butoane
Programul flexibil şi setările aparatului foto ce pot fi modificate în cadrul
afişajului setărilor rapide pot fi restabilite la valorile iniţiale prin apăsarea
simultană a K şi a C pentru mai mult de două secunde (aceste butoane
sunt marcate cu un punct verde). Monitorul se opreşte pentru o scurtă
durată atunci când sunt reiniţializate setările. +

Image quality (A 50) JPEG normal Metering (A 62) Matrix

Image size (A 50) Mare Flash mode (A 64)

White balance (A 52)* Auto e, g, i, k Auto

Sincronizare lentă
ISO sensitivity (A 53) l
automată
e, f, g, h, i,
Auto a, b, c, d Bliţ de umplere
j, k, l
Modificarea setărilor de fotografiere

Compensare expunere
a, b, c, d 100 0,0
(A 67)
Flash compensation
Release mode (A 54) Single frame 0,0
(A 68)

Focus mode (A 57) AF-A Active D-Lighting (A 69) Oprit

AF-area mode (A 58) Program flexibil (A 41) Oprit

e, f, g, h, i,
Closest subject
l, a, b, c, d

j Dynamic area

k Single point

* Reglarea fină (A 104) prin reiniţializarea la 0 şi setarea opţiunii fluorescente la fluorescent alb „rece“.

D Setări implicite
70 Consultaţi anexa pentru o listă cu setările implicite (A 176).
Mai multe despre redare
Acest capitol explică redarea fotografiei pe monitorul aparatului foto şi protejarea fotografiilor de
ştergerea accidentală.
Fotografiile pot fi editate din meniul de retuşare (A 129) în timpul redării şi înregistrate ca fişiere
separate. Tonul culorii fotografiilor pot fi modificate, iar mai multe fotografii pot fi combinate pentru a
crea şi a reda un fişier tip film.

71
Vizualizarea fotografiilor în modul de redare cadru întreg

Redare cadru întreg


Pentru a vizualiza fotografiile pe monitor, apăsaţi P.
Fotografiile efectuate „în picioare“ (portret) sunt afişate pe
înălţime conform ilustraţiei din dreapta.

Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce este activat


modul redare cadru întreg.
Opţiune Utilizare Descrierea

Apăsaţi selectorul multiplu în dreapta sau rotiţi selectorul


de comandă în dreapta pentru a vizualiza fotografiile în
Vizualizare fotografii
sau ordinea înregistrării. Apăsaţi selectorul multiplu în stânga
suplimentare
sau rotiţi selectorul de comandă în stânga pentru a
vizualiza fotografiile în ordinea inversă a înregistrării.

Vizualizare informaţii Apăsaţi selectorul multiplu în jos sau în sus şi vizualizaţi


despre fotografie informaţiile despre fotografia curentă (A 73).

Măriţi fotografia K Măriţi pe fotografia curentă (A 77).


Mai multe despre redare

Ştergere fotografii J Ştergere fotografia curentă (A 34).


Protejare fotografie H (I) Protejare fotografie curentă (A 78).
Vizualizare miniaturi M Vizualizaţi mai multe fotografii (A 76).
Afişaţi meniul retuşare (A 129).
Atunci când este afişat un fişier de film creat din opţiunea
Retuşarea fotografiilor Q Stop-motion movie (A 141), filmul poate fi redat prin
apăsarea Q. Pot fi efectuate aceleaşi operaţiuni
disponibile în timpul redării stop-cadru (A 99).

Pentru a reveni la modul de fotografiere, apăsaţi pe


Ieşi către modul
sau P jumătate butonul de eliberare a declanşatorului sau
fotografiere
apăsaţi P.

Vizualizare meniuri O Vizualizare meniuri (A 94).

C Mai multe informaţii


Pentru informaţii suplimentare despre controlarea rotirii fotografiilor efectuate „pe verticală“ în timpul redării,
consultaţi Auto image rotation din meniul de redare (A 128) şi Rotate tall din meniul de setare (A 98).
Pentru informaţii suplimentare referitoare la optarea pentru afişarea fotografiilor imediat după efectuarea acestora,
consultaţi setarea personalizată 07 (Image review; A 111).
Pentru informaţii suplimentare referitoare la alegerea duratei pentru care rămâne pornit monitorul înainte de a se opri
în mod automat pentru a reduce solicitarea acumulatorului, consultaţi setarea personalizată 15 (Auto off timer;
A 114).
72
Vizualizarea fotografiilor în modul de redare cadru întreg

Informaţii fotografie
Informaţia despre fotografie este suprapusă pe imaginile afişate în modul de redare cadru întreg. Apăsaţi
selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a naviga prin următoarele informaţii.

Informaţii fişier Pagină date fotografiere 1 Pagină date fotografiere 2

Histogramă Evidenţieri D-Lighting activ


şi Istoric retuşare

Informaţii fişier
1 Indicator retuşare..................................................................129 1 2 3
2 Protejare stare.............................................................................78
3 Număr cadre/număr total de imagini
4 Nume folder .............................................................................125
5 Nume fişier...................................................................................51
6 Calitate imagine........................................................................50
7 Data înregistrării........................................................................21
8 Durată înregistrare...................................................................21 4 6

Mai multe despre redare


9 Format imagine.........................................................................50
7 8 5 9

Date fotografiere, Pagină 1


1 Indicator retuşare..................................................................129
1 2
2 Protejare stare.............................................................................78
3 Nume aparat foto
4 Metodă de măsurare..............................................................62 3
Viteză declanşator ..........................................................40–46 5 4
5 6
6 Diafragmă ............................................................................40–46 7
9 8
7 Mod expunere ............................................................................. 6 10
8 Compensare expunere.........................................................67
9 Distanţă focală ...........................................................................19
10 Mod bliţ............................................................................113, 150
Număr cadre/număr total de imagini
11
11

73
Vizualizarea fotografiilor în modul de redare cadru întreg

Date fotografiere, Pagină 2


1 Indicator retuşare..................................................................129
2 Protejare stare.............................................................................78
3 Optimizare imagine.............................................................101 1 2
4 [ISO sensitivity] (Sensibilitate ISO)1 ...............................53
Balans de alb....................................................................52, 103 3 4
5 5
reglaj fin balans de alb.......................................................104 6
6 Format imagine/calitate imagine ..................................50 7 8
9
7 Compensare tonuri..............................................................102 11 10
8 Claritate.......................................................................................102
9 Mod culoare/nuanţă...........................................................102
10 Saturaţie......................................................................................102
12
11 Comentariu imagine2.........................................................124
12 Număr cadre/număr total de imagini
1. Afişat cu roşu dacă sensibilitatea ISO sensitivity a fost modificată de la valoarea selectată prin intermediul opţiunii ISO auto
atunci când este selectat On pentru setarea personalizată 10 (ISO auto; A 111).
2. Cu toate că lungimea comentariilor poate fi de până la 36 de caractere, sunt afişate doar primele 15 caractere.

Active D-Lighting şi istoric retuşare


1 Indicator retuşare..................................................................129 1 2
Mai multe despre redare

2 Protejare stare.............................................................................78
3 D-Lighting activ*......................................................................69
3 4
Istoric retuşare: Listează modificările aduse imaginii
4 prin utilizarea opţiunilor din meniul de retuşare
(A 129), începând cu cea mai recentă modificare.
5 Număr cadre/număr total de imagini

5
* „AUTO“ va fi afişat pentru fotografiile efectuate atunci când Active D-Lighting este pornit.

74
Vizualizarea fotografiilor în modul de redare cadru întreg

Evidenţieri
Cele mai strălucitoare porţiuni ale imaginii (evidenţieri) clipesc. În zonele imaginii ce sunt supraexpuse, ar
putea fi pierdute („şterse“) detaliile. Utilizaţi evidenţierile ca principiu de ghidare atunci când este setată
expunerea.
1 Indicator retuşare..................................................................129 1 2 3
2 Protejare stare.............................................................................78
3 Evidenţieri (indicate printr-o margine clipitoare)
4 Număr cadre/număr total de imagini

Highlight
4

Histogramă
Este afişat un grafic (histogramă) ce prezintă distribuţia tonurilor în imagine*. Axa orizontală corespunde
luminozităţii pixelilor, cu pixelii întunecaţi în partea stângă şi pixelii strălucitori în partea dreaptă. Axa
verticală prezintă numărul de pixeli pentru fiecare strălucire din imagine.
1 Indicator retuşare..................................................................129 1 2
2 Protejare stare.............................................................................78
3 Număr cadre/număr total de imagini

Mai multe despre redare


4 Histogramă

3 4
Câteva exemple de histograme sunt afişate mai jos:
• Dacă imaginea conţine obiecte cu o varietate semnificativă de
străluciri, tonurile de distribuţie vor fi cât de cât echilibrate.

• Dacă imaginea este întunecată, distribuţia tonurilor va fi mutată


spre stânga.

• Dacă imaginea este strălucitoare, distribuţia tonurilor va fi


mutată spre dreapta.

Sporirea compensării expunerii deplasează spre dreapta distribuţia tonurilor. Distribuţia tonurilor este
mutată spre stânga atunci când compensarea expunerii este scăzută. Dacă lumina ambientală
strălucitoare împiedică vizualizarea afişajului pe monitor, histograma poate fi utilizată pentru a obţine o
aproximare a expunerii de ansamblu.

* Reţineţi că histogramele aparatului foto sunt proiectate doar pentru ghidare şi ar putea varia faţă de cele afişate de
aplicaţiile pentru imagini.
75
Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniatură
Pentru a afişa imagini în cadrul „fişelor de contact“ de patru până
la nouă imagini, apăsaţi M în modul de redare cadru întreg
(A 72).

Următoarele operaţiuni pot fi realizate când sunt afişate miniaturile.


Opţiune Utilizare Descrierea
Afişaţi mai multe imagini Sporiţi numărul de imagini afişate de la una (redare în
în pagină
M cadru întreg) la patru sau de la patru la nouă.
Afişaţi mai puţine imagini Reduceţi numărul de imagini afişate de la nouă la patru
în pagină
K sau de la patru la una (redare în cadru întreg).
Vizualizaţi fotografie Q Vizualizare fotografie evidenţiată în cadru întreg.

Utilizaţi selectorul multiplu sau selectorul de comandă


Evidenţiere fotografii sau
pentru a evidenţia fotografii.
Mai multe despre redare

Ştergere fotografii J Ştergere fotografie evidenţiată.(A 34).


Protejare fotografie H (I) Protejaţi fotografiile evidenţiate (A 78).

Pentru a reveni la modul de fotografiere, apăsaţi pe


Ieşire către modul
sau P jumătate butonul de eliberare a declanşatorului sau
fotografiere
apăsaţi P.

Vizualizare meniuri O Vizualizare meniuri (A 94).

76
Privirea îndeaproape: Mărire la redare
Apăsaţi K pentru a mări la maxim vizualizarea la aproximativ
25× (imagini de mari dimensiuni), 19× (imagini medii) sau
13× (imagini de mici dimensiuni) în cazul unei fotografii redare în
cadru întreg (A 72). Pot fi efectuate următoarele operaţii.

Opţiune Utilizare Descrierea


Apăsaţi K pentru a mări
Zoom in K vizualizarea.
Apăsaţi M pentru a
Zoom out M micşora.

În timp ce fotografia este


Fereastra de navigare este
mărită, apăsaţi selectorul
afişată pentru câteva
multiplu în sus, în jos, la
secunde atunci când raportul
stânga sau la dreapta
de mărire este modificat,
pentru a vizualiza zone ale
View other areas of image zona vizibilă curent în
imaginii care nu sunt
monitor este indicată printr-o
vizibile în monitor. Păstraţi
margine galbenă. Apăsaţi
selectorul multiplu apăsat
butoanele K, M sau

Mai multe despre redare


pentru a derula rapid la
selectorul multiplu pentru a
alte zone ale cadrului.
afişa din nou fereastra de
navigare.

Rotiţi selectorul de comandă pentru a vizualiza aceeaşi


Vizualizaţi alte imagini
locaţie pentru alte imagini la raportul de mărire curent.

Cancel zoom Q Reveniţi la modul de redare cadru întreg.


Ştergere fotografii J Ştergere fotografia curentă (A 34).
Protejare fotografie H (I) Protejare fotografie curentă (A 78).

Pentru a reveni la modul de fotografiere, apăsaţi pe


Ieşi către modul
sau P jumătate butonul de eliberare a declanşatorului sau
fotografiere
apăsaţi P.

Vizualizare meniuri O Vizualizare meniuri (A 94).

77
Protejarea fotografiilor în privinţa ştergerii
În modul cadru întreg, pot fi utilizate H (I) pentru a proteja fotografiile în situaţia ştergerii
accidentale. Fişierele protejate nu pot fi şterse utilizând opţiunea J sau Delete din meniul de redare.
Reţineţi că fişierele protejate vor fi şterse atunci când cardul de memorie este formatat (A 24).

1 Alegeţi o fotografie.
Afişaţi fotografia dorită în cadru întreg şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a o evidenţia în lista de miniaturi.

2 Pentru a proteja fotografia afişată în momentul de faţă


pe monitor, apăsaţi H (I).
Fotografia va fi marcată printr-o pictogramă M.
I
Pentru a înlătura protecţia fotografiei astfel încât să poată fi ştearsă,
apăsaţi din nou H (I).
Mai multe despre redare

D Atribut fişier
78 Fişierele protejate au un statut „doar pentru citire“ în DOS atunci când sunt vizualizate pe un computer Windows.
Conectarea la un computer, la o
imprimantă sau la TV
Acest capitol explică conectarea aparatului la dispozitive externe precum computere, imprimante sau
televizoare prin intermediul cablului USB furnizat şi a cablului video opţional. Fotografiile pot fi
transferate pe un computer pentru a fi vizualizate, editate şi imprimante sau afişate pe un ecran TV
sporind modalităţile în care vă puteţi bucura de fotografii.

A 80

A 84 A 92

79
Conectarea la un computer
Atunci când este conectat aparatul foto la un computer prin intermediul cablului USB furnizat, fotografiile
înregistrate cu aparatul foto pot fi copiate (transferate) pe un computer pentru a fi stocate utilizând
software-ul Nikon Transfer.

Înainte de conectarea aparatului foto


Instalarea software-ului
Înainte de conectarea aparatului foto la un computer, trebuie instalat software-ul pentru vizualizarea
fotografiilor transferate, inclusiv Nikon Transfer şi ViewNX de pe CD-ul Software Suite.
Pentru mai multe informaţii despre instalarea software-ului, consultaţi Ghidul de pornire rapidă.

Sisteme de operare compatibile cu D60


Windows
Versiunea preinstalată Windows Vista (32-bit Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate
editions), Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional)
Dacă pe computerul dumneavoastră rulează Windows 2000 Professional, utilizaţi un cititor de carduri sau
un dispozitiv similar pentru a transfera fotografiile de pe cardul de memorie în computer (A 82).

Macintosh
Mac OS X (versiunea 10.3.9, 10.4.10)
Conectarea la un computer, la o imprimantă sau la TV

Consultaţi situl Nikon pentru cele mai nou informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare.

B Note privind sursa de alimentare


Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă, utilizaţi acumulatori cu un nivel de încărcare rămas
corespunzător, pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului. Pentru a alimenta aparatul foto încontinuu pentru
perioade extinse de timp, utilizaţi un Adaptor AC (CA) EH-5a opţional cu conector de alimentare EP-5 (A 156).
80
Conectarea la un computer

Conectarea cablului USB


1 Porniţi computerul pe care a fost instalat Nikon Transfer.
2 Opriţi aparatul foto.
3 Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB furnizat.

4 Porniţi aparatul foto.


Windows Vista
Atunci când este afişat dialogul de redare automată, selectaţi Copy pictures to a folder on
my computer using Nikon Transfer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul
meu utilizând Nikon Transfer). Nikon Transfer va porni. Pentru a evita acest dialog în viitor,
bifaţi Always do this for this device: (Se efectuează întotdeauna pentru acest dispozitiv:).
Windows XP
Atunci când este afişat dialogul de redare automată, selectaţi Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer
(Nikon Transfer, copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) şi faceţi clic pe OK. Nikon Transfer va porni. Pentru a
evita acest dialog în viitor, bifaţi Always use this program for this action. (Utilizaţi mereu acest program pentru această
acţiune.).

Conectarea la un computer, la o imprimantă sau la TV


Mac OS X
Nikon Transfer va porni automat dacă în caseta de dialog cu setarea lansare automată a fost selectat Yes (Da) atunci când Nikon
Transfer a fost instalat pentru prima oară.

5 Transferaţi fotografiile utilizând Nikon Transfer.


Pentru mai multe informaţii despre utilizarea Nikon Transfer, consultaţi informaţiile pentru asistenţă din Nikon Transfer.
Atunci când transferul este finalizat, ViewNX va porni automat.

6 Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB atunci când transferul a fost finalizat.
B Conectarea cablului USB
• Asiguraţi-vă de orientarea corectă a conectorilor, fără a utiliza forţa şi conectaţi cablul USB. Când deconectaţi cablul USB, nu trageţi
conectorul la unghi.
• Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.

B În timpul transferului
Nu opriţi aparatul foto şi nu deconectaţi cablul USB în timp ce transferul este în derulare.

C Vizualizarea asistenţei online


Pentru a vizualiza asistenţa online pentru Nikon Transfer sau ViewNX, selectaţi asistenţa Nikon Transfer sau ViewNX help, din
meniul Help (Asistenţă) al aplicaţiei.

81
Conectarea la un computer

D Camera Control Pro 2


Camera Control Pro 2 (disponibil separat; A 156) poate fi utilizat pentru a controla aparatul foto de pe un computer.
Atunci când este executat Camera Control Pro 2, pe vizor şi în cadrul informaţiei de fotografiere va apărea „PC“.
Nikon Message Center verifică automat actualizările dacă la pornire este detectată o conexiune la Internet. Asiguraţi-vă
de actualizarea la cea mai nouă versiune.

Pentru utilizatorii Windows 2000 Professional


Utilizaţi un cititor de carduri sau un dispozitiv similar pentru a transfera fotografiile stocate pe cardul
de memorie în computer. Pentru detalii suplimentare consultaţi Ghidul de pornire rapidă.
În cazul în care cardul de memorie are o capacitate mai mare de 2GB, sau este compatibil SDHC,
dispozitivul respectiv trebuie să accepte aceste funcţii ale cardului de memorie.
• Nu conectaţi aparatul foto la computer. Dacă aparatul foto este conectat la computer, se va afişa
dialogul Found New Hardware Wizard (Expert dispozitiv hardware nou găsit). Selectaţi Cancel
(Revocare), închideţi caseta de dialog, opriţi aparatul foto şi deconectaţi aparatul foto de la
computer.
Conectarea la un computer, la o imprimantă sau la TV

82
Conectarea la imprimantă
Fotografiile pot fi imprimante utilizând oricare dintre următoarele metode:
• Conectaţi aparatul foto la o imprimantă şi imprimaţi fotografii JPEG direct de pe aparatul foto (A 84).
• Introduceţi cardul de memorie al aparatului foto într-o imprimantă echipată cu o fantă de card
(consultaţi manualul imprimantei pentru detalii). Dacă imprimanta acceptă DPOF (A 186), fotografiile
pot fi selectate pentru imprimare utilizând Print set (DPOF) (A 90).
• Duceţi cardul de memorie al aparatului foto la un furnizor sau la centrul de imprimare digitală. Dacă
centrul acceptă DPOF (A 186), fotografiile pot fi selectate pentru imprimare utilizând Print set (DPOF)
(A 90).
• Transferaţi fotografiile (A 80) şi imprimaţi-le de pe un computer. Pentru informaţii suplimentare
referitoare la imprimarea fotografiilor de pe un computer, consultaţi documentaţia furnizată cu
imprimanta şi software-ului dumneavoastră.

Conectarea la un computer, la o imprimantă sau la TV

B Imprimarea fotografiilor NEF (RAW)


Fotografiile NEF (RAW) (A 51) nu pot fi imprimate prin metodele descrise mai sus. Utilizaţi copiile în format JPEG-
create după fotografiile NEF (RAW) utilizând Quick retouch sau NEF (RAW) processing din meniul de retuşare
(A 129), sau transferaţi-le pe un computer şi imprimaţi-le utilizând ViewNX (furnizat) sau Capture NX (disponibil
separat; A 156).
83
Imprimarea prin conexiune directă USB
Fotografiile JPEG pot fi imprimate direct de pe un aparat foto conectat la o imprimantă PictBridge
(A 186). Atunci când fotografiaţi special pentru imprimare prin intermediul conexiunii directe USB în
modurile a, b, c şi d, alegeţi Ia (sRGB) sau opţiunea IIIa (sRGB) pentru Optimize
image>Custom> Color mode (A 102) în meniul de fotografiere.

Fotografiaţi

Selectaţi fotografiile pentru imprimare


utilizând Print set (DPOF) (A 90)

Conectaţi aparatul foto la imprimantă (A 85)

Imprimaţi fotografii Imprimaţi mai multe


Creaţi imprimări index (A 89)
una câte una (A 86) fotografii (A 88)

Deconectaţi cablul USB


Conectarea la un computer, la o imprimantă sau la TV

B Imprimarea fotografiilor NEF (RAW)


Imprimarea directă a fotografiilor NEF (RAW) (A 50) nu este posibilă. Utilizaţi copiile în format JPEG create după
fotografiile NEF (RAW) utilizând Quick retouch sau NEF (RAW) processing în meniul de retuşare (A 129) pentru a
imprima prin intermediul conexiunii directe USB.

B Note privind sursa de alimentare


Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă, utilizaţi acumulatori cu un nivel de încărcare rămas
corespunzător, pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului. Pentru a alimenta continuu aparatul pentru perioade
îndelungate de timp, utilizaţi un adaptor opţional AC (CA) EH-5a cu un conector de alimentare EP-5 (A 156).
84
Imprimarea prin conexiune directă USB

Conectarea imprimantei
1 Porniţi imprimanta.
2 Opriţi aparatul foto.

3 Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB furnizat.

4 Porniţi aparatul foto.


Atunci când este conectat corespunzător, ecranul de pornire PictBridge 1 va fi
afişat pe monitorul aparatului foto. Apoi, va fi prezentat afişajul de redare
PictBridge 2.

1 2 Setup

Conectarea la un computer, la o imprimantă sau la TV

B Conectarea cablului USB


Asiguraţi-vă de orientarea corectă a conectorilor, fără a utiliza forţa şi conectaţi cablul USB. Când deconectaţi cablul
USB, nu trageţi conectorul la unghi. 85
Imprimarea prin conexiune directă USB

Imprimarea fotografiilor una câte una


1 Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau în dreapta Setup
în cadrul afişajului de redare PictBridge (A 85)
pentru a selecta o fotografie.
Pentru a vizualiza şase fotografii deodată, apăsaţi M sau
apăsaţi K pentru a afişa fotografia evidenţiată pe întreg cadrul.
Apăsaţi K pentru a mări vizualizarea fotografiei curente.
Fotografiile pot fi selectate atunci în timp ce sunt verificate detaliile prin utilizarea aceloraşi operaţiuni disponibile
în cazul zoom-ului la redare (A 77).

2 Apăsaţi Q. Setup
Start printing
Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Page size

No. of copies
Border
Time stamp
Cropping

3 Setaţi fiecare opţiune în Setup. Setup


Start printing
Apăsaţi selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a evidenţia o Page size
opţiune şi apăsaţi-l în dreapta pentru a selecta.
No. of copies
Border
Time stamp
Cropping

Page size
Conectarea la un computer, la o imprimantă sau la TV

Apăsaţi selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a selecta formatul Page size
paginii. Vor fi afişate doar formatele de pagină acceptate de Printer default
imprimanta respectivă, dintre Printer default (imprimare cu setări de 3.5 5 in.
4 6 in.
imprimare curente), 3.5 × 5 in., 5 × 7 in., 100 × 150 mm, 4 × 6 in., 5 7 in.
8 × 10 in., Letter, A3, A4. Hagaki
Apăsaţi Q pentru a selecta şi a reveni la ecranul de instalare. A4
8 10 in.

No. of copies
Apăsaţi selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a alege numărul de No. of copies
copii (maxim 99), apoi apăsaţi Q pentru a selecta şi reveni la meniul
anterior.

1~99

Border
Apăsaţi selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a alege stilul de Border
imprimare dintre Printer default (imprimare la setările curente), Print
with border (imprimare fotografii cu margine albă) sau No border, Printer default

apoi apăsaţi Q pentru a selecta şi a reveni la ecranul de setare. Print with border
Border poate fi selectat doar atunci când este acceptat de imprimanta
curentă. No border

86
Imprimarea prin conexiune directă USB

Time stamp
Apăsaţi selectorul multiplu în jos sau în sus pentru a selecta Printer Time stamp
default (imprimare la setările implicite ale imprimantei), Print time
stamp (iimprimare timbru dată şi oră pe fotografie) sau No time Printer default

stamp şi apăsaţi apoi Q pentru a selecta şi a reveni la ecranul de Print time stamp
setare.
No time stamp

Cropping
Pentru a ieşi fără a decupa fotografia, evidenţiaţi No cropping (Fără Cropping
decupare) şi apăsaţi Q. Pentru a decupa fotografia, evidenţiaţi
Crop şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta.
Crop

No cropping

Dacă este selectat Crop, va fi afişată o casetă de dialog în dreapta. Cropping


Apăsaţi M pentru a crea decupaje mai mari sau K pentru a crea
decupaje mai mici. Utilizaţi selectorul multiplu în sus, în jos, în stânga
sau în dreapta pentru a alege poziţia decupării. Apăsaţi Q pentru a
reveni la ecranul de setare.
OK

4 Evidenţiaţi Start printing şi apăsaţi Q. Setup

Imprimarea poate fi anulată prin apăsarea Q în timp ce imprimarea este în Start printing
Page size
desfăşurare. Atunci când este finalizată imprimarea, va fi prezentat afişajul
No. of copies
prezentat în pasul 1 . Border

Conectarea la un computer, la o imprimantă sau la TV


Time stamp
Cropping

B Decuparea fotografiilor
Fotografiile imprimate la o dimensiune mai mare decât cea reală ar putea prezenta o calitate slabă sau granulaţii.

B Data imprimării
Reţineţi următoarele precizări atunci când imprimaţi fotografii pe care a fost imprimată data prin intermediul setării
personalizate 18 (Date imprint; A 115).
• Selectaţi No time stamp pentru Setup>Time stamp. Atunci când este selectat Print time stamp (Imprimare
timbru oră), data va fi imprimată de două ori.
• Atunci când este selectat No border pentru Border sau în funcţie de setarea Cropping, data imprimată ar putea să
depăşească marginea paginii.

B Eroare imprimare
Dacă apare o eroare în timpul imprimării, aparatul foto va afişa caseta de dialog ilustrată PRINT ERROR
în dreapta. După verificarea imprimantei, apăsaţi selectorul multiplu în sus sau în jos
pentru a evidenţia Continue (Continuare) şi apăsaţi Q pentru a relua imprimarea.
Selectaţi Cancel pentru a ieşi fără a imprima paginile rămase. Imprimarea nu poate fi OUT OF PAPER.

reluată cu unele erori. Continue


Cancel
C Imprimarea la setările implicite ale imprimantei
Atunci când specificaţi Page size, Border sau Time stamp, alegeţi Printer default pentru a imprima la setările
curente ale imprimantei.
87
Imprimarea prin conexiune directă USB

Imprimarea mai multor fotografii


Pentru a imprima mai multe fotografii, apăsaţi O în afişajul redării Pictbridge
PictBridge (A 85). Va fi afişat meniul PictBridge afişat în dreapta.
Print select
Print select Print (DPOF)
Imprimarea fotografiilor selectate. Index print
Print (DPOF)
Imprimaţi fotografiile pentru care a fost creată o comandă de imprimare
DPOF din opţiunea Print set (DPOF) (A 90) din meniul de fotografiere.
Index print
Creaţi o imprimare index a tuturor fotografiilor JPEG.

Selectarea fotografiilor pentru imprimare


Alegerea Print select şi apăsarea ulterioară a selectorului multiplu în dreapta afişează meniul prezentat în
pasul 1.

1 Derulaţi prin toate fotografiile. Print select

Pentru a afişa fotografia curentă în ecran complet, apăsaţi şi


ţineţi apăsat K. 9 10 11

12 13 14
Set Zoom OK

2 Selectaţi fotografia curentă şi setaţi numărul de Print select

imprimări (până la 99).


Conectarea la un computer, la o imprimantă sau la TV

Fotografiile selectate sunt marcate cu m şi un numeral ce 9 10 11


indică numărul de copii ce vor fi imprimante. 01m
12 13 14
Pentru a deselecta o fotografie, apăsaţi selectorul multiplu în jos Set Zoom OK
atunci când numărul de imprimări indicat este unul.
3 Repetaţi paşii 1–2 pentru a selecta şi alte fotografii. Print select

04 m 02m
9 10 11
02m 01m
12 13 14
Set Zoom OK

4 Afişaţi opţiunile de imprimare. Alegeţi opţiunile Setup


pentru formatul fişierului, margine şi timbru de oră Start printing
conform descrierii din „Imprimarea fotografiilor una Page size

câte una“ (A 86). Pentru a iniţia imprimarea, Border


evidenţiaţi Start printingşi apăsaţi Q. Meniul Time stamp

PictBridge va fi afişat atunci când imprimarea este


finalizată.
Pentru a anula imprimarea atunci când imprimarea este în desfăşurare, apăsaţi Q.

88
Imprimarea prin conexiune directă USB

Crearea unei imprimări index


Imprimaţi „fişe de contact“ cu imagini de mici dimensiuni tip miniaturi pentru toate fotografiile JPEG.

1 Apăsaţi O în cadrul afişajului de redare PictBridge (A 85). PictBridge

Print select

Print (DPOF)

Index print

2 Selectaţi Index print şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta Index print


pentru a afişa meniul prezentat în dreapta.
1 2 3

4 5 6
Print

3 Apăsaţi Q. Setup

Afişaţi opţiunile de imprimare. Alegeţi opţiunile pentru formatul fişierului, margine Start printing
şi timbru de oră conform descrierii din „Imprimarea fotografiilor una câte una“ Page size

(A 86). Pentru a iniţia imprimarea, evidenţiaţi Start printingşi apăsaţi Q. Border


Meniul PictBridge va fi afişat atunci când imprimarea este finalizată. Time stamp

Pentru a anula imprimarea atunci când imprimarea este în desfăşurare,


apăsaţi Q.
Fişele de contact nu pot fi imprimate pe unele formate de pagină. Va fi afişat un avertisment dacă formatul de
pagină selectat este prea mic.

Conectarea la un computer, la o imprimantă sau la TV


Pot fi imprimate până la 256 de fotografii. Nu toate fotografiile pot fi imprimate dacă pe cardul de memorie sunt
înregistrate 257 sau mai multe fotografii.
Va fi afişat un dialog de confirmare.

89
Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Setare imprimare
Atunci când se imprimă de pe un card de memorie introdus în fanta cardului de memorie sau direct de pe
aparatul conectat la o imprimantă (A 84), sau atunci când fotografiile sunt imprimante de un producător
profesionist sau la un centru de imprimare digitală, fotografiile pot fi imprimante conform indicaţiilor
comenzii de imprimare DPOF pe care aţi creat-o pentru fotografiile dumneavoastră de pe cardul de
memorie. Reţineţi că imprimanta şi centrul de imprimare digitală acceptă standardul DPOF.

1 Selectarea Print set (DPOF) din meniul de redare (A 96). Print set (DPOF)

Consultaţi „Utilizarea meniurilor aparatului foto“ (A 94) pentru informaţii


suplimentare despre utilizarea meniurilor aparatului foto. Select / set

Evidenţiaţi Select / set. Deselect all?

2 Afişaţi dialogul de selecţie a limbii. Print set (DPOF)


Select / set

9 10 11

12 13 14
Set Zoom OK

3 Derulaţi prin toate fotografiile. Print set (DPOF)


Select / set
Pentru a afişa fotografia curentă în ecran complet, apăsaţi şi
ţineţi apăsat K. 9 10 11

12 13 14
Conectarea la un computer, la o imprimantă sau la TV

Set Zoom OK

4 Selectaţi fotografia curentă şi setaţi numărul de copii Print set (DPOF)


copies (până la 99). Select / set

Fotografiile selectate sunt marcate cu m şi un numeral ce 9 10 11


indică numărul de copii ce vor fi imprimante. Pentru a deselecta 01m
12 13 14
o fotografie, apăsaţi selectorul multiplu în jos atunci când
Set Zoom OK
numărul de imprimări indicat este unul.

5 Repetaţi paşii 3-4 pentru a selecta mai multe Print set (DPOF)
fotografii. Select / set
02m 03m
Odată ce numărul de copii a fost specificat pentru toate 9 10 11
fotografiile selectate, avansaţi la pasul 6. 01m
12 13 14
Set Zoom OK

C Imprimarea fotografiilor NEF (RAW)


Imprimarea directă a fotografiilor NEF (RAW) nu este posibilă (A 50). Creaţi o comandă de imprimare a DPOF pentru
copii în format JPEG create după fotografiile NEF (RAW) utilizând Quick retouch sau NEF (RAW) processing
(Procesare NEF (RAW)) în meniul de retuşare (A 129).
90
Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Setare imprimare

6 Opţiuni afişare. Evidenţiaţi opţiunea şi apăsaţi Print set (DPOF)

selectorul multiplu în dreapta. Done


• Data imprint: Imprimarea informaţiei de fotografiere (viteza
Date imprint
declanşatorului şi diafragma) pentru toate fotografiile din
comanda de imprimare. Imprint date
• Imprint date: Imprimaţi data înregistrării pentru toate
fotografiile din comanda de imprimare.
Pentru a finaliza comanda de imprimare şi a ieşi, evidenţiaţi Done şi apăsaţi Q.

Anularea comenzii de fotografiere


Pentru a înlătura toate fotografiile din comanda de imprimare, selectaţi Print set (DPOF)
Deselect all? din ecranul de setare a imprimării (DPOF) prezentat în pasul 1 şi
apăsaţi Q. Dialogul afişat în dreapta va fi afişat, iar afişajul va reveni la Marking removed from
all images.
meniul de redare.
Deselect all?

Imprimarea comenzii curente de imprimare atunci când aparatul foto este conectat la o
imprimantă PictBridge
1 Conectaţi aparatul foto la o imprimantă (A 83). Apăsaţi O în afişajul PictBridge
de redare PictBridge.
Print select

Print (DPOF)

Index print

Conectarea la un computer, la o imprimantă sau la TV


2 Selectaţi Print (DPOF) şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta.
3 Urmaţi paşii din „Selectarea fotografiilor pentru imprimare“ pentru a modifica şi a imprima comanda
curentă (A 88).
Opţiunile DPOF de imprimare a datei şi a datelor nu sunt acceptate când se imprimă printr-o conexiune
directă USB; pentru a imprima data înregistrării pe fotografiile din comanda curentă de imprimare, utilizaţi
opţiunea PictBridge Time stamp (Timbru oră).

B Imprimarea datei
• Atunci când este activată setarea personalizată 18 (Date imprint; A 115), data şi ora pot fi imprimate pe fotografiile
imprimante de imprimantele ce nu acceptă în mod normal imprimarea datei şi orei. Vor fi imprimate doar Date
imprint data şi ora, indiferent de activarea Print set (DPOF) pentru imprimarea datei de fotografiere şi a informaţiei
despre fotografie (cu excepţia imprimării prin intermediul unei conexiuni directe a aparatului foto la o imprimantă).
• Atunci când sunt imprimate prin intermediul unei conexiuni directe a aparatului foto la o imprimantă compatibilă
PictBridge-compatible fotografii pe care au fost tipărite data şi ora, selectaţi No time stamp pentru Time stamp
(A 87).

B Setare imprimare
• Opţiunea Print set (DPOF) nu poate fi utilizată dacă nu există spaţiu suficient pe cardul de memorie pentru a stoca
comanda de imprimare.
• Este posibil ca comenzile de imprimare să nu fie imprimate corect dacă imaginile sunt şterse utilizând un computer
după ce a fost creată comanda de imprimare.
91
Vizualizarea fotografiilor pe TV
Pentru a conecta aparatul foto la un televizor, poate fi utilizat un cablu video EG-D100 (disponibil separat;
A 156); acesta poate fi utilizat şi pentru conectarea la un VCR pentru redare sau înregistrare.

1 Opriţi aparatul foto. Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de


conectarea sau deconectarea cablului video.

2 Conectaţi aparatul foto la TV utilizând cablul video.


Conectaţi la
dispozitivul video

Conectaţi la aparatul foto

3 Treceţi televizorul pe canalul video.


Conectarea la un computer, la o imprimantă sau la TV

4 Porniţi aparatul foto.


Apăsaţi P pentru a iniţia redarea. În timpul redării, imaginile vor fi afişate pe
ecranul televizorului sau vor fi înregistrate pe bandă video.
Pentru a reda imaginile pe un televizor, utilizaţi aceleaşi operaţiuni ca pentru
redarea acestora pe monitorul aparatului foto.
Monitorul aparatului foto va rămâne oprit.

B Note privind sursa de alimentare


Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă, utilizaţi acumulatori cu un nivel de încărcare rămas
corespunzător, pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului. Pentru a alimenta continuu aparatul pentru perioade
îndelungate de timp, utilizaţi un adaptor opţional AC (CA) EH-5a cu un conector de alimentare EP-5 (A 156).

B Conectarea cablului USB


Asiguraţi-vă de orientarea corectă a conectorilor, fără a utiliza forţa şi conectaţi cablul USB. Când deconectaţi cablul
USB, nu trageţi conectorul la unghi.

B Mod video
Asiguraţi-vă că setările modului video de pe aparatul foto sunt în conformitate cu standardele utilizate la televizor.
92 Setarea modului video este o opţiune în meniul de setare>Video mode (A 123).
Indicaţii meniu
Acest capitol prezintă detaliile şi specificaţiile celor cinci meniuri ale aparatului foto.

A Opţiuni redare: D Setări de bază ale aparatului foto:


Meniul redare (A 96) Meniul setare (A 117)
Delete (A 96) CSM/meniu setare (A 118)
Folder redare (A 97) Formatare card de memorie (A 24)
Rotire pe înălţime (A 98) Format afişare informaţii (A 120)
Diapozitive (A 98) Informaţii fotografiere auto (A 122)
Setare imprimare (DPOF) (A 90) Informaţii fotografiere auto oprit (A 123)
Filme stop-cadru (A 99) Ora în jurul lumii (A 21)
B Opţiuni fotografiere: Luminozitate LCD (A 123)
Meniul fotografiere (A 100) Mod video (A 123)
Language (A 123)
Optimizare imagine (A 101, 102) Comentariu imagine (A 124)
Calitate imagine (A 50) Folders (A 125)
Format imagine (A 50) Secvenţă număr fişier (A 126)
Balans alb (A 52, 103, 104, 105) Curăţare senzor imagine (A 126)
Sensibilitate ISO (A 53) Blocare oglindă (A 126)
Reducere zgomot (A 108) Versiune firmware (A 126)
Active D-Lighting (A 69) Ştergere praf foto ref (A 127)
C Setări personalizate (A 109) Rotire automată a imaginii (A 128)
R Reiniţializare (A 110) E Crearea copiilor retuşate:
01 Semnal sonor (A 110) Meniu retuşare (A 129)
02 Mod focalizare (A 57) Retuşare rapidă (A 132)
03 Mod zonă AF (A 58) D-Lighting (A 132)
04 Mod eliberare (A 54) Remediere ochii-roşii (A 133)
05 Expunere (A 62) Trim (A 134)
06 Niciun card memorie? (A 110) Monochrome (A 134)
07 Revizuire imagine (A 111) Efecte filtru (A 135)
08 Compensare bliţ (A 68) Micşorare fotografie (A 136)
09 Asistenţă AF (A 111) Suprapunere imagine (A 138)
10 ISO auto (A 111) Procesare NEF (RAW) (A 140)
11 Buton F/G (A 112) Filme stop-cadru (A 141)
12 AE-L/AF-L (A 113) Înainte şi după (A 143)
13 Blocare AE (A 113)
14 Bliţ încorporat/
bliţ disponibil opţional (A 113)
15 Durate oprire automată (A 114)
16 Autodeclanşator (A 114)
17 Durată pornire de la distanţă (A 115)
18 Imprimarea datei (A 115)
19 Funcţie de stabilire a distanţei (A 116)
93
Utilizarea meniurilor aparatului foto
Pentru a vizualiza meniurile, apăsaţi O.

Se afişează o listă de opţiuni de meniu


pentru pictograma evidenţiată în partea
Cursorul indică faptul că meniul
stângă SETUP MENU curent are două sau mai multe
Elementele din meniu afişate în culoarea CSM /Setup menu pagini
gri nu sunt disponibile în momentul de Format memory card
faţă. Info display format
Auto shooting info Setarea curentă este indicată prin
Shooting info auto off
W orld time
intermediul unei pictograme
LCD brightness

Dacă este afişată pictograma F, ajutorul pentru


elementul curent poate fi afişat prin apăsarea
butonului M
Sunt disponibile cinci grupe mari de meniuri.
A Redare A 96
Reglare setări redare şi gestionare fotografii.
B Fotografiere A 100
Reglare setări fotografiere.
C Setări personalizate A 109
Personalizare setări aparat foto.
D Setare A 117
Formatare carduri de memorie şi efectuare setări de bază ale aparatului foto.
Indicaţii meniu

E Retuşare A 129
Creare copii retuşate ale fotografiilor existente.

Selectorul multiplu este utilizat pentru a naviga prin meniurile aparatului foto. Consultaţi pagina
următoare pentru instrucţiuni de bază despre navigarea prin meniurile aparatului foto.

• Mutare cursor în sus


• Creştere valoare

Revenire la meniul anterior Afişare sub-meniu

Realizare selecţie

• Mutare cursor în jos


• Descreştere valoare

94
Utilizarea meniurilor aparatului foto

1 Afişaţi meniurile. SETUP MENU


CSM/Setup menu
Format memory card
Info display format
Auto shooting info
Shooting info auto off
World time
LCD brightness

2 Evidenţiaţi pictograma în galben pentru meniul SETUP MENU


curent. CSM/Setup menu
Format memory card
Când un element din meniu este evidenţiat, pictograma Info display format
Auto shooting info
meniului poate fi selectată apăsând butonul O. Shooting info auto off
World time
LCD brightness

3 Selectaţi unul dintre cele cinci meniuri. SHOOTING MENU


Optimize image
Selectaţi între A (redare), B (fotografdiere), Image quality
C (Setări personalizate), D (Setare) sau E (retuşare). Image size
White balance
ISO sensitivity
Noise reduction
Active D–Lighting

4 Poziţionaţi cursorul în meniul selectat. SHOOTING MENU


Optimize image
Image quality
Image size
White balance
ISO sensitivity
Noise reduction
Active D–Lighting

5 Evidenţiaţi un element din meniu. SHOOTING MENU


Optimize image
Image quality

Indicaţii meniu
Image size
White balance
ISO sensitivity
Noise reduction
Active D–Lighting

6 Afişaţi opţiunile pentru elementul selectat. Image size

Large
3872 × 2592; 10. 0 MP
Medium
2896 × 1944; 5. 6 MP
Small
1936 × 1296; 2. 5 MP

7 Evidenţiaţi opţiunea şi apăsaţi Q pentru a Image size


realiza selecţia. Large
3872 × 2592; 10. 0 MP
Setarea este finalizată şi monitorul revine la pasul 5. Medium
2896 × 1944; 5. 6 MP
Apăsaţi selectorul multiplu rotativ spre stânga pentru a reveni Small
la lista anterioară de elemente meniu fără a realiza o selecţie. 1936 × 1296; 2. 5 MP

Apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului


pentru a ieşi din meniuri şi a reveni la modul de fotografiere. Monitorul se va opri.
95
Opţiuni redare: Meniul redare
Meniul redare conţine următoarele opţiuni. PLAYBACK MENU

Pentru mai multe informaţii referitoare la utilizarea meniurilor, consultaţi Delete


Playback folder
„Utilizarea meniurilor aparatului foto“ (A 94). Rotate tall
Slide show
Print set (DPOF)
Stop-motion movie

Delete A 96
Ştergere toate fotografiile sau fotografiile selectate.
Playback folder A 97
Selectare folder pentru redare.
Rotate tall A 98
Rotire pe înălţime (orientare portret) în timpul redării.
Slide show A 98
Redare fotografii în mod prezentare diapozitive.
Print set (DPOF) A 90
Selectare fotografii pentru imprimare şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele.
Stop-motion movie* A 99
Vizualizare filme realizate cu opţiunea Stop-motion movie (Filme stop-cadru) (A 141) din meniu retuşare.
* Poate fi selectată doar dacă pe cardul de memorie sunt salvate unul sau mai multe fişiere film.

Doar opţiunile selectate My menu (Meniul meu) (A 119) vor fi afişate dacă aţi selectat My menu (Meniul
meu) pentru opţiunea CSM/Setup menu (CSM/meniu setare) (A 118) în meniul setare.
Indicaţii meniu

Delete
Şterge toate fotografiile sau fotografiile selectate. Fotografiile marcate cu pictograma M sunt protejate
(A 78) şi nu pot fi şterse.
g Selected A 97
Şterge fotografiile selectate.
h All
Şterge toate fotografiile din folderul selectat pentru redare.

Dacă numărul de fotografii selectate pentru ştergere este prea mare, este nevoie de mai mult timp pentru
a finaliza operaţiunea.

96
Opţiuni redare: Meniul redare

Selectarea mai multor fotografii pentru ştergere

1 Evidenţiaţi fotografia. Delete


Selected
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul K pentru a mări fotografia
selectată. 7 8 9

10 11 12
Set Zoom OK

2 Selectaţi fotografia evidenţiată. Delete


Selected
Selecţia este indicată de pictograma i. J J

Pentru a deselecta o fotografie marcată cu pictograma i, 7 8 9

evidenţiaţi şi apăsaţi selectorul multiplu în sus sau jos. J

10 11 12
Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta fotografii suplimentare. Set Zoom OK

3 Va fi afişată caseta de dialog pentru confirmarea Selected


ştergerii fotografiilor. Evidenţiaţi Yes şi apăsaţi Delete?
Q. Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, 3 images

evidenţiaţi No şi apăsaţi Q.
No
Yes

Playback Folder
Selectează folderul din care vor fi redate fotografiile.
Current (Curent) (setare implicită)
În timpul redării sunt afişate numai fotografiile selectate pentru Folders (Foldere) în meniul setare.

Indicaţii meniu
All
Redă toate fotografiile din toate folderele de pe cardul de memorie.

B Folder redare
• Când este realizată o nouă fotografie, Current (Curent) este selectat automat chiar dacă anterior a fost selectat All
(Toate). Selectaţi din nou All (Toate) pentru a reda fotografiile din toate folderele.
• Pentru a selecta folderul în care sunt salvate noile fotografii, utilizaţi opţiunea Folders (Foldere) (A 125) din meniul
setare.
• Dacă este introdus un nou card de memorie după selectarea Current, se va afişa un mesaj care va anunţa că nu
există fotografii în folder dacă apăsaţi P înainte de a realiza şi salva fotografii pe cardul de memorie curent.
Selectaţi All (Toate) pentru a începe redarea.
97
Opţiuni redare: Meniul redare

Rotate Tall
Selectaţi On (Pornit) pentru a roti pe înălţime (orientare portret) fotografiile pentru afişare pe monitorul
aparatului foto. Setarea implicită este On (Pornit). Fotografiile realizate cu opţiunea Off (Oprit) selectată
pentru Auto image rotation (Rotire automată a imaginii) (A 128) în meniul setare vor fi afişate în
orientare „lată“ (peisaj).

Slide Show
Realizează diapozitive din fotografiile din folderul selectat pentru redare. Slide show

Start Start

Porneşte prezentarea diapozitivelor. Frame interval

Frame interval
Pause after restart
Selectează durata de afişare a fiecărei fotografii.

Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timpul expunerii diapozitivelor.

Opţiune Utilizare Descrierea

Sărire înapoi/ Apăsaţi selectorul multiplu spre stânga pentru a reveni la cadrul
Sărire înainte anterior, spre dreapta pentru a sări la cadrul următor.

Vizualizare informaţii
Afişează şi modifică informaţiile afişate despre fotografie (A 73).
despre fotografie

Oprire temporară a
Q Opreşte temporar prezentarea diapozitivelor.
prezentării diapozitivelor
Indicaţii meniu

Ieşire către meniul redare O Opreşte prezentarea diapozitivelor şi revine la meniul redare.
Opreşte prezentarea diapozitivelor şi iese în redare cadru întreg (A 72)
Ieşire către modul redare P
sau redare miniatură (A 76).

Revenire la modul de Pentru a reveni la modul de fotografiere, apăsaţi pe jumătate butonul


fotografiere de eliberare a declanşatorului sau butonul K.
sau
K

Caseta de dialog din partea din dreapta este afişată când se încheie 1/6

prezentarea diapozitivelor sau când este apăsat butonul Q pentru a opri


temporar redarea. Selectaţi Restart (Repornire) şi apăsaţi Q pentru a
reporni redarea Exit (Ieşire) şi apăsaţi Q pentru a reveni la meniul redare. Restart
Frame interval
Exit

98
Opţiuni redare: Meniul redare

Stop-Motion Movie
Porneşte vizualizarea filmelor create cu opţiunea Stop-motion movie (Film Stop–motion movie
stop-cadru) (A 141) din meniul retuşare. Pe monitor este afişată o listă cu
miniaturi doar a filmelor stop cadru. Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau în 13 46
dreapta pentru a selecta un fişier, apăsaţi Q pentru redare.
Zoom Play

Apăsaţi selectorul multiplu stânga sau dreapta în timpul redării pentru a alege
o funcţie din partea de jos a monitorului, apoi apăsaţi butonul Q pentru a
efectua operaţiunea selectată. Sunt disponibile următoarele operaţiuni.
Opţiune Utilizare Descrierea
Derulare Derularea înapoi a filmului. Redarea este reluată când
înapoi este eliberat butonul Q. În timpul redării
Derularea înainte a filmului. Redarea este reluată când
Avansat
este eliberat butonul Q. Pauză
Pauză în redare. Când filmul este întrerupt, rotiţi
selectorul multiplu pentru a derula filmul stop-cadru
înainte sau înapoi. Următoarele operaţiuni pot fi
efectuate în timp ce redarea este întreruptă.
Derularea înapoi a filmului cadru cu cadru.
Derularea înapoi continuă cât timp este
Pauză apăsat Q.
Derularea înainte a filmului cadru cu cadru.
Derularea înainte continuă cât timp este
apăsat Q.
Reluare redare.
Opreşte redarea şi la lista miniaturi a filmelor stop-
cadru. Revine la redare cadru întreg atunci când filmul
Încheiere

Indicaţii meniu
stop-cadru a fost redat din modul de redare cadru
întreg.

C Filme stop-cadru
Opţiunea Stop-motion movie (Film stop-cadru) nu poate fi selectată atunci când cardul de memorie nu conţine
filme stop-cadru.
99
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere
Meniul fotografiere conţine următoarele opţiuni. SHOOTING MENU

Pentru mai multe informaţii referitoare la utilizarea meniurilor, consultaţi Optimize image
Image quality
„Utilizarea meniurilor aparatului foto“ (A 94). Image size
W hite balance
ISO sensitivity
Noise reduction
Active D–Lighting

Optimize image* A 101, 102


Optimizare imagine în funcţie de scenă.
Image quality A 50
Selectare calitate imagine şi format fişier.
Image size A 50
Selectare dimensiune imagine.
White balance* (Balans de alb) A 52, 103, 104, 105
Ajustare culori în funcţie de sursa de lumină. Reglaţi fin balansul de alb sau selectaţi un anumit tip de
iluminare fluorescentă din meniul fotografiere.
ISO sensitivity A 53
Măreşte gradul de sensibilitate când iluminarea este slabă.
Noise reduction A 108
Reduce zgomotul la viteze reduse ale declanşatorului sau sensibilitate ISO ridicată.
Active D-Lighting A 69
Păstrează detaliile din evidenţieri sau din umbră, creând fotografii cu un contrast natural.
* Disponibil doar pentru modurile a, b, c şi d.

Doar opţiunile selectate My menu (Meniul meu) (A 119) vor fi afişate dacă aţi selectat My menu (Meniul
Indicaţii meniu

meu) pentru opţiunea CSM/Setup menu (CSM/meniu setare) (A 118) în meniul setare.

100
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Optimize Image
Optimizare contrast, claritate şi alte setări referitoare la felul în care fotografiile vor fi utilizate sau tipul de
scenă.
A Normal (setare implicită)
Recomandată pentru majoritatea situaţiilor.
B Softer
Atenuează contururile, oferind rezultate naturale adecvate portretelor şi retuşării computerizate.
C Vivid
Îmbunătăţeşte saturaţia, contrastul şi claritatea pentru a produce imagini vii cu nuanţe de roşu, verde şi
albastru extraordinare.
D More vivid
Maximizează saturaţia, contrastul şi claritatea pentru a produce imagini ferme cu contururi clare.
E Portrait
Scade contrastul în vreme ce conferă texturi naturale şi o tentă plină pielii şi portretului subiecţilor.
F Black-and-white
Fotografiere în alb-negru.
G Custom
Personalizează setările de optimizare a imaginii (A 102).

Indicaţii meniu

C Optimizare imagine
• Utilizaţi un obiectiv tip G sau D pentru rezultate mai bune. Rezultatele sunt optimizate pentru condiţiile actuale de
fotografiere şi variază odată cu expunerea şi poziţia subiectului în cadru.
• Pentru rezultate susţinute într-o serie de fotografii, selectaţi Custom (Personalizat) şi optaţi pentru o setare diferită
de Auto pentru claritate, compensarea tonurilor şi saturaţie.
• Toate setările în afară de Custom (Personalizat) utilizează spaţiul de culoare sRGB.
101
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Personalizarea opţiunilor de îmbunătăţire a imaginii: Custom


Selectaţi Custom (Personalizat) pentru a efectua reglaje separate ale Optimize image
următoarelor opţiuni. După ajustarea setărilor, evidenţiaţi Done (Efectuat) şi Custom
Done
apăsaţi butonul Q. Image sharpening
Tone compensation
Color mode
Saturation
Hue adjustment

Image sharpening
Optaţi pentru cât de mult să fie clarificate contururile în timpul fotografierii între Auto (Auto), Normal, Low
(Scăzut), Medium low (Scăzut spre mediu), Medium high (Mediu spre ridicat), High (Ridicat) sau None
(Deloc). Optaţi pentru setări ridicate pentru claritatea contururilor, pentru setări scăzute pentru contururi
îndulcite. Setarea implicită este Auto (Auto).
Tone compensation
Selectaţi nivelul de contrast dintre Auto (Auto), Normal, Less contrast (Mai puţin contrast), Medium low
(Scăzut spre mediu), Medium high (Mediu spre ridicat), More contrast (Mai mult contrast) sau Custom
(Personalizat). Setările scăzute previn pierderea detaliilor evidenţiate în condiţii iluminare intensă sau în
lumina directă a soarelui. Setările ridicate păstrează detaliul în cazul peisajelor înceţoşate sau alte situaţii de
contrast scăzut. Setarea implicită este Auto (Auto). Selectaţi Custom (Personalizat) pentru a selecta un ton
creat de utilizator cu ajutorul Camera Control Pro 2 (disponibil separat; A 156). Pentru mai multe detalii
consultaţi documentaţia furnizată cu Camera Control Pro 2.
Color mode
Specifică dintre următoarele modul în care sunt reproduse culorile.
Ia (sRGB)
Fotografiile realizate în acest mod sunt adaptate pentru spaţiul de culoare sRGB şi sunt potrivite pentru a fi
imprimate sau utilizate „aşa cum sunt“, fără a avea nevoie de modificări ulterioare. Alegeţi această opţiune
pentru portet.
II (Adobe RGB)
Fotografiile realizate în acest mod sunt adaptate pentru spaţiul de culoare Adobe RGB , care acceptă o
paletă de culori mai mare decât sRGB. Această opţiunea este alegerea potrivită pentru fotografiile ce vor fi
procesate sau retuşate ulterior.
Indicaţii meniu

IIIa (sRGB) (setare implicită)


Fotografiile realizate în acest mod sunt adaptate spaţiului de culoare sRGB şi sunt potrivite pentru utilizare
sau imprimare „aşa cum sunt“, fără a avea nevoie de modificări ulterioare. Selectaţi această opţiune pentru
fotografii de natură sau peisaje.
Saturation
Selectaţi nivelul de saturaţie (intensitatea culorii) între Auto (Auto), Normal, Moderate (Moderat) sau
Enhanced (Îmbunătăţit). Selectaţi Moderate (Moderat) pentru culori cu o saturaţie mai mică, Enhanced
(Îmbunătăţit) pentru culori mai vii. Setarea implicită este Auto (Auto).
Hue adjustment
Nuanţa poate fi reglată între –9° şi +9° în paşi de 3° (gradele se referă la „roata de culori“ utilizată adeseori
pentru a exprima nuanţa). Valorile pozitive fac nuanţele de roşu mai portocalii, nuanţele de verde mai
albastre, nuanţele de albastru mai purpurii. Valorile negative fac nuanţele de roşu mai purpurii, nuanţele de
albastru mai verzi, nuanţele de verde mai galbene. Setarea implicită este ±0.

102
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

C Mod culoare
• Modurile Ia şi IIIa sunt recomandate pentru fotografii care vor fi imprimate fără modificări sau vizualizate în aplicaţii
care nu sunt compatibile cu funcţia de gestionare a culorii.
• Dacă aplicaţia este compatibilă cu funcţia de gestionare a culorii, selectaţi spaţiul de culoare Adobe RGB pentru a
realiza fotografii în modul II. Pentru detalii consultaţi documentaţia furnizată cu aplicaţia.

D Spaţiu de culoare
Spaţiul de culoare determină paleta de culori disponibilă pentru reproducerea culorii. sRGB este pentru uz general, în
vreme ce Adobe RGB esze utilizat pentru publicaţii şi imprimare comercială.

D Reglare nuanţă
Culoarea constă în trei elemente, saturaţie, nuanţă şi luminozitate. Opţiunea Hue adjustment (Reglare nuanţă) este
utilizată pentru ajustarea unuia dintre aceste elemente, nuanţa. Deoarece roata de culoare este adeseori folosită
pentru a exprima nuanţa, un nivel de reglare a nuanţei fiind exprimată de un grad de rotaţie a roţii, unitatea de măsură
sunt gradele unghiulare.

White Balance
Modifică setarea balansului de alb (A 52). În plus faţă de opţiunile disponibile White balance
din afişajul Setări rapide detaliat în Balans de alb, se poate selecta un anumit tip Auto
Incandescent
de iluminare fluorescentă. Balansul de alb poate fi, de asemenea, reglat Fluorescent
Direct sunlight
(A 104). Dacă reglarea fină nu este necesară, setaţi valoarea de reglare la 0 şi Flash
apăsaţi Q. Cloudy
Shade
Specificarea luminii fluorescente
Selectaţi Fluorescent pentru a specifica lumina fluorescentă dintre următoarele opţiuni.
l Sodium-vapor lamps
Pentru fotografiere sub lămpi cu vapori de sodiu, cum sunt pe stadioane sau în sălile de gimnastică.

Indicaţii meniu
m Warm-white fl.
Pentru fotografiere în lumină fluorescentă cu alb cald.
n White fluorescent
Pentru fotografiere în lumină fluorescentă albă.
o Cool-white fluorescent
Pentru fotografiere în lumină fluorescentă cu alb rece.
p Day white fluorescent
Pentru fotografiere în lumină fluorescentă albă de tipul luminii zilei.
q Daylight fluorescent
Pentru fotografiere în lumină fluorescentă de tipul luminii zilei.
r Mercury-vapor lamps
Pentru fotografiere sub lămpi cu vapori de mercur.

103
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

C Temperatură culoare
Culoarea percepută a sursei de lumină variază în funcţie de vizor şi alte condiţii. Temperatura culorii este o măsură
obiectivă a culorii unei surse de lumină, definită prin referinţe la temperatura la care obiectul ar trebui încălzit pentru a
radia lumina pe aceeaşi lungime de undă. Atunci când sursele de lumină cu o temperatură apropiată de 5000– 5500K
apar albe, sursele de lumină cu o temperatură a culorii mai scăzută, precum un bec incandescent, apar uşor galbene
sau roşii. Sursele de lumină cu o temperatură a culorii mai ridicată apar nuanţate în albastru.
Temperatura aproximativă a culorii pentru fiecare setare de balans de alb este oferită în cele ce urmează (când setarea
de reglare fină a balansului de alb este ±0. Valorile pot fi diferite în funcţie de temperaturile de culoare oferite de
măsurătorile de culoare.
Temperatură Temperatură
Balans de alb Balans de alb
culoare culoare
K Auto 3500 K~8000 K q Daylight fluorescent 6500 K
f Incandescent 3000 K r Mercury-vapor lamps 7200 K
l Sodium-vapor lamps 2700 K h Direct sunlight 5200 K
m Warm-white fl. 3000 K J Flash 5400 K
n White fluorescent 3700 K i Cloudy 6000 K
o Cool-white fluorescent 4200 K j Shade 8000 K
p Day white fluorescent 5000 K

Reglaj fin balans de alb


Balansul de alb poate fi reglat fin pentru a compensa variaţia culorii sursei de lumină sau pentru a
introduce intenţionat o nuanţă de culoare în imagine, dacă nu este selectată opţiunea Preset manual
(Presetare manuală).
1 Selectaţi o opţiune pentru balansul de alb, mai puţin White balance

Preset manual (Presetare manuală). Auto


Incandescent
Selectaţi White balance (Balans de alb) în meniul de fotografiere, Fluorescent
Direct sunlight
apoi evidenţiaţi un balans de alb şi apăsaţi selectorul multiplu spre Flash
dreapta. Dacă este selectat Fluorescent, evidenţiaţi un tip de Cloudy
Indicaţii meniu

Shade
iluminare şi apăsaţi selectorul multiplu către dreapta.
2 Reglaj fin balans de alb. White balance
Incandescent
Utilizaţi selectorul multiplu pentru reglarea fină a balansului de alb.
Balansul de alb poate fi reglat fin pe axa galben chihlimbar
(A)–albastru (B) şi pe axa verde (G)–magenta (M). Axa orizontală
(chihlimbar-albastru) corespunde temperaturii de culoare, cu
fiecare pas echivalent cu aproximativ 5 mired. Axa verticală (verde- Adjust OK

magenta) are efecte asemănătoare cu cele ale filtrelor de Reglare


compensare a culorii (CC). Coordonate
Verde (G)
Suplimentare verde

Albastru (B) Galben chihlimbar (A)

Suplimentare magenta
Magenta (M)
104 Suplimentare albastru Suplimentare galben chihlimbar
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

3 Apăsaţi Q.
Apăsaţi Q pentru a selecta şi a reveni la meniul de fotografiere.
La setări diferite de ±0, pe ecran va apărea „s“ lângă pictograma corespunzătoare balansului de alb, în afişajul
Informaţii fotografiere.
B Reglaj fin balans de alb
Culorile de pe axele cu reglaj fin sunt relative, nu absolute. De exemplu, mutarea cursorului în dreptul B (blue) atunci
când este selectată o setare „caldă“ precum f (incandescent) pentru balansul de alb va face fotografia uşor mai
„rece“ dar nu o va face propriu-zis albastră.
C „Mired“
Orice schimbare a temperaturii culorii determină o diferenţă mai mare a culorii la temperaturi scăzute ale culorii ce ar fi
mai ridicată la temperaturi mai ridicate ale culorii. De exemplu, o schimbare de 1000 K produce o modificare a culorii
mult mai mare la 3000 K decât la 6000 K . Mired, calculat prin multiplicarea inversului temperaturii culorii de 106 ori,
este o măsură a temperaturii culorii ce ţine cont de astfel de variaţii şi în consecinţă este unitatea de măsură utilizată
pentru filtrele de compensare a temperaturii culorii. De exemplu:
• 4000 K–3000 K (o diferenţă de 1000 K)=83 mired
• 7000 K–6000 K (o diferenţă de 1000 K)=24 mired

Preset Manual
Presetarea manuală poate fi folosită atunci când rezultatele dorite nu pot fi obţinute cu alte setări sau
pentru a potrivi manual setarea balansului de alb la o fotografie deja existentă. Sunt disponibile două
metode pentru setarea balansului de alb individual.
Measure
Un obiect gri neutru sau albe este pus în lumina ce va fi utilizată în fotografia finală iar balansul de alb este
măsurat direct de aparatul foto.
Use photo

Indicaţii meniu
Balansul de alb este copiat din fotografia existentă pe cardul de memorie.

Măsurarea unei valori pentru presetarea balansului de alb


Reţineţi că pentru presetare manuală se poate selecta o singură fotografie o dată ca sursă a balansului de alb.
Reţineţi că la fiecare nouă măsurare a presetării balansului de alb, datele existente sunt suprascrise.

1 Amplasaţi un obiect gri neutru sau alb în lumina ce va fi utilizată în fotografia finală. In
decorul unui studio, poate fi utilizat un panou gri standard ca obiect de referinţă.

2 Afişaţi meniul fotografiere şi selectaţi White balance> (Balans de alb). White balance
Preset manual (Presetare manuală), apoi apăsaţi selectorul Preset manual

multiplu către dreapta. Measure

Use photo

105
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

3 Evidenţiaţi Measure (Măsurare) şi apăsaţi selectorul multiplu către Measure


dreapta. Overwrite existing
preset data?
Se afişează ecranul din partea dreaptă; evidenţiaţi Yes şi apăsaţi Q.

Yes
No

4 Se va afişa mesajul Take photo of white or gray object filling


viewfinder under lighting for shooting. (Realizaţi fotografie a
obiectului alb sau gri, sub lumina de fotografiere, umplând
vizorul).
Când mesajul dispare de pe afişaj, vizorul şi afişajule de informaţii fotografiere
balans de alb vor clipi aşa cum se indică în partea dreaptă.

5 Încadraţi obiectul de referinţă astfel încât să acopere integral vizorul


şi apăsaţi până la capăt butonul de eliberare a declanşatorului.
Balansul de alb poate fi măsurat chiar şi atunci când aparatul foto nu focalizează.

6 Dacă aparatul foto a putut măsura o valoare pentru balansul de Data acquired.
alb, se va afişa mesajul Data acquired. (Date obţinute).
Balansul de alb va fi automat setat la valoarea măsurată.

Dacă se afişează avertizarea indicată în partea dreaptă, aparatul foto nu a putut


măsura balansul de alb. Reveniţi la pasul 2 şi mpsuraţi din nou balansul de alb.
Unable to measure
Indicaţii meniu

preset white balance.


Please try again.

Set

B Măsurare valoare
• Reţineţi că dacă aparatul foto a măsurat o valoare pentru balansul de alb, balansul de alb va fi setat la valoarea
măsurată chiar dacă este selectată opţiunea Use photo (Utilizare fotografie).
• Pentru a măsura precis nivelul balansului de alb, utilizaţi un „panou gri“ standard sau alt panou reflectorizant destinat
măsurării balansului de alb, cu nivel de reflectare de 18% (disponibil separat).
• Nu modificaţi expunerea de la valoarea selectată de aparatul foto; când fotografiaţi în mod d, utilizaţi un afişaj
electonic analog pentru a selecta expunerea optimă.

C Alte modalităţi de a măsura valoarea


Puteţi folosi metodele următoare pentru a măsura o valoarea pentru balansul de alb presetat.
• Pentru a sări direct la pasul 4 fără a afişa meniul de fotografiere, selectaţi Preset manual (Presetare manuală) pentru
balansul de alb în afişajul Setări rapide (A 52) şi apăsaţi Q pentru câteva secunde.
• Dacă aţi selectat opţiunea White balance (Balans de alb= pentru Setare personalizată 11 (F/G button; A 112),
apăsaţi G pentru câteva secunde când presetarea manuală este activă pentru a afişa indicatorii prezentaţi la pasul 4.
106
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Copierea balansului de alb dintr-o fotografie


Puteţi folosi valoarea balansului de alb copiată dintr-o fotografie pentru balansul de alb presetat manual.
Reţineţi că pentru presetare manuală se poate selecta o singură fotografie o dată ca sursă a balansului de
alb. Reţineţi că la fiecare nouă măsurare a presetării balansului de alb cu opţiunea Use photo (Utilizare
fotografie), datele presetate existente sunt suprascrise.

1 Selectaţi White balance (Balans de alb) >Preset manual (Presetare White balance
manuală) în meniu fotografiere şi apăsaţi selectorul multiplu spre dreapta. Preset manual

Measure

Use photo

2 Evidenţiaţi Use photo şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta. White balance


Use photo
Pentru a utiliza fotografia curentă ca sursă de presetare, evidenţiaţi This image
(Această fotografie) şi apăsaţi selectorul multiplu spre dreapta. Setarea va fi
confirmată.
This image
Pentru a selecta o nouă fotografie, evidenţiaţi Select image (Selectare imagine) şi Select image
apăsaţi selectorul multiplu în dreapta. Treceţi la pasul 3.

3 Apăsaţi selectorul multiplu sus sau jos pentru a evidenţia folderul White balance

în care se găseşte fotografia sursă dorită. Select image

4 Apăsaţi selectorul multiplu spre dreapta. White balance


Select image
Se vor afişa imaginile din folderul selectat.

Indicaţii meniu
7 8 9

10 11 12
Zoom OK

5 Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau dreapta pentru a White balance


evidenţia o fotografie. Select image

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul K pentru a mări fotografia selectată. 7 8 9

Apăsaţi Q pentru a confirma setările. Afişajul va reveni în meniul de


10 11 12
fotografiere. Zoom OK

B Sursă pentru presetare manuală


Imaginile afişate pot include şi fotografii realizate cu alte aparate foto, dar doar fotografii realizate cz D60 pot fi utilizate
ca sursă pentru presetare manuală.
107
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Noise Reduction
Fotografiile realizate la viteze ale declanşatorului mai mici sau egale cu 8 secunde şi la nivele ridicate de
sensibilitate pot fi procesate pentru a reduce „zgomotul“, sub forma unor pete sau pixeli la distanţe diferite
unii faţă de alţii, coloraţi strălucitor. Alegeţi din următoarele opţiuni.
Off (Oprit) (setare implicită)
Operaţiunea de reducere zgomot este oprită pentru fotografii pentru sensibilitate ISO cu valoarea ISO
800 sau mai mică. Operaţiuni minime de reducere zgomot se realizează pentru fotografii pentru
sensibilitate ISO peste 800.
On
Fotografiile realizate la nivele de sensibilitate ISO peste valoarea ISO 400 sau la viteze ale
declanşatorului mai mici sau egale cu 8 secunde pot fi procesate pentru a reduce zgomotul. În modul
de eliberare continuă, viteza de avansare a cadrelor va scădea şi capacitatea memoriei intermediare se
va diminua. (La viteze ale declanşatorului mai mici sau egale cu 8 secunde, job nr va clipi în
partea de jos a vizorului pentru o perioadă aproximativ egală cu viteza curentă a declanşatorului. Pot fi
realizate noi fotografii când job nr nu mai este afişat. Funcţia de reduere a zgomotului nu se va
realiza dacă aparatul foto este oprit în timp ce job nr clipeşte în vizor înainte de finalizarea
procesării.)
Indicaţii meniu

108
Setări personalizate
Meniul Setări personalizate conţine următoarele opţiuni. CUSTOM SETTING MENU

Pentru mai multe informaţii referitoare la utilizarea meniurilor, consultaţi Reset


Beep
„Utilizarea meniurilor aparatului foto“ (A 94). Focus mode
AF–area mode
Release mode
Metering
No memory card?

R Reset A 110
Restabileşte setările personalizate la valorile implicite.
01 Beep A 110
Opreşte semnalul sonor emis când aparatul foto focalizează sau când sunt utilizate telecomanda sau
autodeclanşatorul.
02 Focus mode A 57
Selectează modul de focalizare.
03 AF-area mode A 58
Selectează modul în care aparatul foto selectează punctul de focalizare.
04 Release mode A 54
Selectează modalitatea de eliberare a declanşatorului.
05 Metering1 A 62
Selectează modalitatea în care aparatul foto stabileşte expunerea.
06 No memory card? A 110
Activează sau dezactivează butonul declanşatorului dacă în aparatul foto nu există un card de memorie.

Pentru a afişa următoarele opţiuni, selectaţi Full (Complet) pentru CSM/Setup menu (CSM/meniu setare)
(A 118) din meniul setare.
07 Image review A 111

Indicaţii meniu
Selectează dacă fotografiile sunt afişate imediat după fotografiere.
08 Flash compensation1 A 68
Reglează nivelul bliţului.
09 AF-assist2 A 111
Activează sau dezactivează iluminarea de asistenţă AF.
10 ISO auto1 A 111
Selectează valoarea ISO maximă utilizată pentru control automat sensibilitate.
11 F/G button A 112
Selectează funcţia asociată butonului F/G.
12 AE-L/AF-L A 113
Selectează funcţia realizată de H.
13 AE lock A 113
Setează dacă expunerea se blochează atunci când declanşatorul este apăsat pe jumătate.
14 Built-in flash/Optional flash unit1 A 113
Selectează modul de control bliţ pentru bliţul încorporat sau opţional SB-400 Speedlight.
109
Setări personalizate

15 Auto off timers A 114


Selectează durata cât monitorul şi funcţia de măsurare expunere rămân active.
16 Self-timer A 114
Selectează decalajul autodeclanşatorului.
17 Remote on duration A 115
Selectează durata de aşteptare a semnalului telecomenzii înainte de anularea modului telecomandă.
18 Date imprint A 115
Imprimă automat pe fotografii data sau data şi ora realizării.
19 Rangefinder A 116
Selectează dacă afişajul electronic pentru expunere este înlocuit de o scală care indică distanţa de focalizare
cu focalizare manuală în vizor, în toate modurile de fotografiere exceptând d.
1 Disponibil pentru modurile a, b, c şi d.
2 Disponibil în toate modurile de fotografiere exceptând h şi j.

Doar opţiunile selectate pentru My menu (Meniul meu) (A 119) vor fi afişate dacă opţiunea My menu
(Meniul meu) este selectată pentru CSM/Setup menu (CSM/meniu setare) (A 118) în meniul setare.

R Reset
Selectaţi Yes pentru a reiniţializa toate setările personalizate la valorile implicite. Consultaţi Anexa (A 176)
pentru lista completă de setări implicite.

01 Beep
Pentru setarea implicită On (Pornit), se va auzi un semnal sonor când aparatul foto focalizează în mod
Indicaţii meniu

focalizare automată (când este selectat j, când este selectat c sau subiectul este considerat în
mişcare în mod a focalizare automată (A 57), semnalul sonor nu se va auzi), în timp ce
declanşatorul descreşte în mod autodeclanşator şi acţionare la distanţă decalată (A 55), sau când
fotografia este realizată în mod reacţie rapidă la distanţă (A 55). Semnalul sonor nu se va auzi când este
selectat Off. Setarea curentă este prezentată în cadrul afişajului cu informaţii de fotografiere: a este afişat
când semnalul sonor este pornit, b când este oprit.

06 No Memory Card?
Dacă este selectată opţiunea Release locked (Eliberare blocată) (setare implicită, declanşatorul nu poate
fi eliberat dacă în aparatul foto nu există un card de memorie. Selectaţi Enable release pentru a activa
declanşatorul când în aparatul foto nu există card de memorie. Fotografiile vor fi afişate pe monitor alături
de eticheta „Demo“ dar nu vor fi salvate pe cardul de memorie şi nu pot fi imprimate.

110
Setări personalizate

07 Image Review (Afişat când Full (Complet) este selectat; A 118)


Dacă este selectată opţiunea On (Pornit) (setare implicită), fotografiile vor fi afişate automat pe monitor
după fotografiere. Durata cât acestea sunt afişate depinde de opţiunea selectată pentru Setare
personalizată 15 (Auto off timers; A 114). Dacă este selectată opţiunea Off (Oprit), fotografiile pot fi
afişate pe monitor apăsândP.

09 AF-assist (Afişat când Full (Complet) este selectat; A 118)


Dacă se selectează On (Pornit) (setare implicită), iar subiectul este iluminat deficitar, dispozitivul de
iluminare AF se va aprinde când este necesar pentru a asista operaţia de focalizare (A 57). Alegeţi Off
pentru a dezactiva iluminarea de asistenţă AF. Reţineţi că atunci când dispozitivul de iluminare este oprit,
este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza obiecte iluminate deficitar utilizând focalizarea automată.

10 ISO Auto (Afişat când Full (Complet) este selectat; A 118)


Alegeţi dacă aparatul foto ajustează automat sensibilitatea ISO când nu se ISO auto
poate obţine expunerea optimă la sensibilitatea ISO selectată de utilizator. ISO
auto poate fi utilizat cu unităţi bliţ. Disponibil pentru modurile a, b, c şi d. Off
On
Max. sensitivity
Min. shutter speed

Off (Oprit) (setare implicită)


Sensibilitatea ISO va rămâne fixă la valoarea selectată de utilizator (A 53).
On
Sensibilitatea ISO va fi reglată automat dacă expunerea optimă nu poate fi atinsă la valoarea selectată
(nivelul bliţ este reglat corespunzător).

Indicaţii meniu
Max. sensitivity
Fotografiile realizate cu sensibilitate ISO ridicată prezintă adesea „zgomot“.
Alegeţi sensibilitatea maximă ISO pentru a împiedica funcţia ISO auto să crească prea mult
sensibilitatea ISO. ISO auto nu va ridica sensibilitatea ISO peste valoarea selectată.
Min. shutter speed
Alegeţi viteza declanşatorului la care se activează ISO auto în modurile a and c. În modurile a şi
c, sensibilitatea va fi ajustată doar dacă se ajunge la subexpunere la viteza declanşatorului selectată
pentru această opţiune (pot fi utilizate viteze mai mici ale declanşatorului dacă nu se poate obţine
expunerea optimă la valoarea selectată pentru sensibilitatea maximă).

111
Setări personalizate

Când se selectează On (Pornit), indicatorii apar în vizor şi în afişajul cu


informaţii despre fotografiere aşa cum se arată în dreapta. Atunci când sunt
afişaţi aceşti indicatori, fotografiile sunt efectuate la sensibilitatea ISO
selectată de utilizator. Dacă nu se utilizează un bliţ, aceşti indicatori clipesc
atunci când valoarea sensibilităţii este schimbată faţă de valoarea selectată
de utilizator. Reţineţi că zgomotul este mai frecvent în cazul sensibilităţilor
înalte.
Ajustările efectuate pentru sensibilitatea ISO de către ISO auto pot fi confirmate în afişajul cu date despre
fotografiere (A 73).

C ISO Auto
Controlul Auto ISO nu este disponibil când sunt selectate modurile programe digitale variabile sau la o sensibilitate
ISO Hi 1. Când se selectează Hi 1 (Ridicat) pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO), sensibilitatea ISO nu va fi ajustată
chiar dacă se selectează On (Pornit) pentru ISO Auto. Subiecţii din plan apropiat pot fi subexpuşi în fotografiile făcute
cu bliţul la viteze reduse ale declanşatorului în lumina zilei, sau în direcţia unui fundal strălucitor. Alegeţi un mod bliţ
altul decât sincronizarea lentă sau selectaţi modul de expunere c şi alegeţi o diafragmă mai mare.

11 F/G Button (Afişat când Full (Complet) este selectat; A 118)


Alegeţi funcţia realizată de F/G.
F Self-timer (Autodeclanşator) (setare implicită)
Pentru a selecta modul autodeclanşator, apăsaţi F/G (A 55).
b Release mode
Apăsaţi butonul F/G şi rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege modul de eliberare
(A 54).
j Image quality/size
Apăsaţi butonul F/G şi rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege calitatea imaginii (A 50) şi
Indicaţii meniu

formatul (A 50).
k ISO sensitivity
Apăsaţi butonul F/G şi rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege sensibilitatea ISO (A 53).
l White balance
Apăsaţi butonul F/G şi rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege balansul de alb (doar
modurile a, b, c şi d; A 52).

La alte setări decât Self-timer (Autodeclanşator) (setare implicită), pe afişajul cu informaţii despre
fotografiere va apărea o pictogramă m în partea stângă a setării care poate fi ajustată prin apăsarea
butonului F/G şi prin rotirea selectorului de comandă (când se selectează Classic (Clasic) pentru Info
display format (Format afişare informaţii) doar în meniul setare; A 120).

112
Setări personalizate

12 AE-L/AF-L (Afişat când Full (Complet) este selectat; A 118)


Selectează funcţia realizată de H.
KAE/AF lock (Blocare AE/AF) (setare implicită)
Atât focalizarea cât şi blocarea expunerii se blochează la apăsarea butonului H (A 60, 63).
L AE lock only
Expunerea se va bloca la apăsarea butonului H. Focalizarea nu este afectată (A 63).
M AF lock only
Focalizarea se va bloca la apăsarea butonului H. Expunerea nu este afectată (A 60).
N AE lock hold
Funcţia de expunere se blochează la apăsarea butonului H şi rămâne blocată până la o a doua apăsare a
butonului sau până când măsurarea expunerii este oprită (A 63).
O AF-ON
H lansează funcţia de focalizare automată. Butonul de eliberare a declanşatorului nu poate fi utilizat
pentru a focaliza (A 60).

13 AE Lock (Afişat când Full (Complet) este selectat; A 118)


Dacă se selectează Off (Oprit) (setare implicită), apăsarea la jumătate a butonului de eliberare a
declanşatorului nu blochează expunerea (A 63). Dacă este selectat On (Pornit), expunerea se va bloca la
apăsarea până la jumătate a butonului de eliberare declanşator.

14 Built-in Flash/Optional Flash Unit


(Afişat când Full (Complet) este selectat; A 118)
Selectează modul de control bliţ pentru bliţul încorporat sau SB-400 Speedlight opţional. Disponibil în
modurile a, b, c şi d.
Când se ataşează o unitate Speedlight SB-400 opţională, se utilizează Setarea personalizată 14 pentru a

Indicaţii meniu
alege modul de control bliţ pentru SB-400 şi numele se schimbă la Optional flash unit.
R TTL (setare implicită)
Bliţul este ajustat în mod automat în funcţie de condiţiile de fotografiere.
S Manual
Bliţul se declanşează la nivelul selectat meniul indicat în partea dreaptă. Built–in flash
La capacitate maximă, bliţul încorporat are un număr de ghidare de 13/43 Manual
(ISO 100, m/ft., 20°C/68°F). Full power

În vizor clipeşte o pictogramă E şi este selectat afişajul cu informaţii


despre fotografiere Manual.

113
Setări personalizate

15 Auto off Timers (Afişat când Full (Complet) este selectat; A 118)
Dacă nu sunt efectuate operaţiuni pe durata perioadei de timp selectate, monitorul şi vizorul se vor opri
pentru a reduce solicitarea acumulatorului. Alegeţi timpul permis să treacă înainte ca monitorul şi
măsurarea expunerii să se oprească.
Monitorul şi măsurarea expunerii se opresc automat împreună cu setarea oprire automată măsurare.

U Short
Monitorul se va opri când nu sunt efectuate operaţii timp de opt secunde în timpul redării şi când sunt
afişate meniurile. Fotografiile sunt afişate în monitor timp de patru secunde după fotografiere. Măsurarea
expunerii se va opri după patru secunde.
V Normal (setare implicită)
Monitorul se va opri când nu sunt efectuate operaţii timp de 12 secunde în timpul redării sau când sunt
afişate meniurile. Fotografiile sunt afişate în monitor timp de patru secunde după fotografiere. Măsurarea
expunerii se va opri după opt secunde.
W Long
Monitorul se va opri când nu sunt efectuate operaţii timp de 20 secunde în timpul redării sau când sunt
afişate meniurile. Fotografiile sunt afişate în monitor timp de 20 secunde după fotografiere. Măsurarea
expunerii se va opri după un minut.
X Custom
Setările orei pentru următoarele opţiuni pot fi specificate separat. Odată specificată setarea, evidenţiaţi
Done (Efectuat) şi apăsaţi Q pentru a confirma setarea.
Playback/menus: Alegeţi cât timp rămâne aprins monitorul pentru meniuri şi redare
(Redare/meniuri) din 8 s, 12 s, 20 s, 1 min. sau 10 min.
Image review: Alegeţi cât timp sunt afişate fotografiile în monitor după fotografierea
(Revizuire imagine) din 4 s, 8 s, 20 s, 1 min. sau 10 min.
Auto meter-off: Alegeţi durata de timp înainte de oprirea măsurării expunerii din
(Oprire automată măsurare) 4 s, 8 s, 20 s, 1 min. sau 30 min.
Indicaţii meniu

Când se selectează On (Pornit) (setare implicită) pentru Setarea implicită 07 (Image review (Revizuire
imagine); A 111), monitorul şi măsurarea expunerii se vor opri la momentul specificat pentru Auto off
timers>Custom>Image review. Când se utilizează o telecomandă (A 55), monitorul şi măsurarea
expunerii rămân pornite pentru durata selectată pentru Setarea personalizată 17 (Remote on duration
(Durată pornire de la distanţă); A 115).
C Auto Off
• Cu cât monitorul şi funcţia de măsurare expunere rămân active, cu atât mai repede se epuizează acumulatorul.
• Indiferent de setarea selectată, măsurarea expunerii nu se opreşte automat când aparatul foto este alimentat de
Adaptorul CA EH-5a opţional cu un Conector de alimentare EP-5 (A 156).
• Monitorul şi afişajul vizorului nu se opresc automat când aparatul foto este conectat la un computer (A 80) sau la
imprimanta PictBridge (A 83).

16 Self-Timer (Afişat când Full (Complet) este selectat; A 118)


Alegeţi decalajul eliberării declanşatorului în modul autodeclanşator (A 55) din 2 s, 5 s,
10 s (setare implicită) sau 20 s.
114
Setări personalizate

17 Remote on Duration (Afişat când Full (Complet) este selectat; A 118)


Alegeţi durata cât aparatul foto va aştepta semnalul de la telecomandă înainte de activarea anulării
întârziate sau a modurilor răspuns rapid la distanţă (A 55) din 1 min. (setare implicită), 5 min.,
10 min. sau 15 min.
Modul telecomandă este anulat dacă durata selectată se scurge fără efectuarea unei fotografii după
selectarea modului telecomandă.

18 Date Imprint (Afişat când Full (Complet) este selectat; A 118)


Data şi ora înregistrării pot fi imprimate pe fotografii.
Off (Oprit) (setare implicită)
Data şi ora nu sunt imprimate pe fotografii.
w Date
Data este imprimată în colţul dreapta jos al fotografiilor când este activată această opţiune.
x Date and time
Data şi ora sunt imprimate în colţul dreapta jos al fotografiilor când este activată această opţiune.
y Date counter (A 116)
Amprenta momentului indică numărul de zile dintre data înregistrării şi data selectată.
La alte setări decât Off (Oprit), z apare în afişajul cu informaţii de
fotografiere.

Data este imprimată pe fotografii aşa cum se arată mai jos.


Fotografiile effectuate în orientarea „pe verticală“ (portret) cu On (Pornit)
selectat pentru Auto image rotation (Rotire automată a imaginii) (A 128)

Indicaţii meniu

2008.04.01 2008.04.01
2008.04.01

B Imprimarea datei
• Datele imprimate formează corp comun cu datele imaginii şi nu pot fi şterse.
• Data este înregistrată utilizând formatul selectat în elementul Date (Data) (A 21).
• Data şi ora nu pot fi imprimate pe fotografii atunci când este selectate setările de calitate a imaginii (A 50) U
sau X.
C Date Imprint and Print Set
Atunci când se efectuează o imprimare prin intermediul unei imprimante compatibile DPOF ce susţine imprimarea
datei fotografierii şi informaţiei despre fotografie, data şi informaţia respectivă poate fi imprimată pe fotografii fără ca
data şi ora să fie imprimate pe acestea, utilizând opţiunile din meniul Print set (Setare imprimare) (A 90).
115
Setări personalizate

Contor dată
Fotografiile făcute în timp ce această opţiune este activată sunt imprimate cu Date imprint
numărul de zile rămas până la sau cu numărul de zile scurs de la data Date counter
Done
specificată. Utilizaţi funcţia pentru a verifica creşterea copilului sau pentru a ţine Choose date
Display options
evidenţa numărului de zile până la o zi de naştere sau până la nuntă.
2008. 04. 23
22/2008. 04. 01

Choose date
Când contorul datei este aplicat pentru prima oară sau când selectorul multiplu este Date imprint
apăsat imediat după selectarea uneia dintre cele trei opţiuni, va fi afişat ecranul Set Choose date
date (Setare dată). Intorduceţi o dată (A 21, pasul 5) şi apăsaţi Q. Pot fi 2008. 04. 23
înregistrate până la trei date. Pentru a selecta o dată, alegeţi o opţiune si apăsaţi Q. 2009. 02. 05

Set OK

Display options
Alegeţi Number of days (Număr de zile), Years and days (Ani şi zile) sau Years, Date imprint
months, and days (Ani, luni şi zile) şi apăsaţi Q. Display options
Number of days

Years and days

Years, months, and days

Odată selectată setarea pentru fiecare opţiune, evidenţiaţi Done (Efectuat) şi apăsaţi Q pentru a
confirma setarea.
Mai jos sunt prezentate amprente moment mostră pentru contorul datei.

Două zile rămase Două zile scurse


Indicaţii meniu

19 Rangefinder (Afişat când Full (Complet) este selectat; A 118)


În toate modurile de fotografiere exceptând d, selectarea On (Pornit) cu modul de focalizarea manuală
(A 61) activat are drept efect trecerea afişajului expunerii electronice analogice la afişajul vizorului, o scală
indicând distanţa de focalizare. Această opţiune este utilă când se focalizează manual.
Disponibilă când se utilizează un obiectiv cu o diafragmă maximă de f/5,6 sau mai rapidă.
Nu este disponibil în modul d.
În timp ce fotografiaţi subiectul în cazul căruia focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător
(A 38), este posibil ca vizorul să nu poată măsura cu acurateţe distanţa de focalizare.
Afişaj Descrierea Afişaj Descrierea
Subiectul din interiorul punctului Indică focalizarea la un punct
de focalizare se află în focalizare. aflat uşor în spatele subiectului.
Indică focalizarea la un punct
Indică focalizarea la un punct
aflat la o distanţă apreciabilă în
aflat uşor în faţa subiectului.
spatele subiectului.
Indică focalizarea la un punct Eroare focus. Nu se poate
aflat la o distanţă apreciabilă în
focaliza.
faţa subiectului.
116
Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare
Meniul setare conţine următoarele opţiuni. SETUP MENU

Pentru mai multe informaţii referitoare la utilizarea meniurilor, consultaţi CSM/Setup menu
Format memory card
„Utilizarea meniurilor aparatului foto“ (A 94). Info display format
Auto shooting info
Shooting info auto off
World time
LCD brightness

CSM/Setup menu A 118–119


Alegeţi opţiunile afişate în meniuri.
Format memory card A 24
Formataţi cardul de memorie.
Info display format A 120–122
Alegeţi un format pentru afişajul informaţiilor despre fotografie.
Auto shooting info A 122
Afişaţi informaţiile de fotografiere când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate şi
eliberat.
Shooting info auto off A 123
Afişajul informaţiilor de fotografiere se va opri automat când priviţi prin vizor.
World time A 21
Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusele orare pentru acasă şi destinaţie.
LCD brightness A 123
Reglaţi luminozitatea monitorului.
Video mode A 123
Reglaţi setările necesare pentru conectarea la televizor.
Language A 123

Indicaţii meniu
Alegeţi limba pentru afişajul aparatului foto.
Image comment A 124
Adăugaţi un comentariu la fotografiile noi pe măsură ce sunt efectuate.

Pentru a afişa următoarele opţiuni suplimentare, selectaţi Full pentru CSM/Setup menu (A 118).
Folders A 125
Creaţi sau alegeţi folderul în care vor fi înregistrate fotografiile noi.
File no. sequence A 126
Optaţi pentru modalitatea în care aparatul foto denumeşte fişierele.
Clean image sensor A 126
Îndepărtaţi praful de pe senzorul de imagine.
Mirror lock-up A 126
Când verificaţi sau curăţaţi filtrul low-pass, blocaţi oglinda în poziţia sus.
Firmware version A 126
Se afişează versiunea firmware a aparatului foto.
117
Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare

Dust off ref photo A 127


Preia date de referinţă pentru opţiunea Curăţare praf imagine Capture NX (disponibil separat).
Auto image rotation A 128
Alegeţi dacă înregistraţi orientarea aparatului foto pentru fotografiile noi.

Vor fi afişate doar opţiunile selectate pentru My menu (A 119) dacă My menu este selectat pentru
opţiunea CSM/Setup menu.

CSM/Setup Menu
Alegeţi opţiunile afişate în meniuri. CSM/Setup menu

Simple

Full

My menu

A Simple (setare implicită)


Afişaţi doar opţiunile de bază din Setări personalizate (A 109) şi meniurile de setare (A 117). Alte meniuri
listează toate opţiunile.
B Full
Se afişează toate opţiunile.
C My menu
Se afişează doar opţiunile selectate.
Indicaţii meniu

118
Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare

Alegerea elementelor de meniu pentru Meniul meu


1 Evidenţiaţi My menu şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta. CSM/Setup menu
My menu
Se va afişa o listă cu numele de meniuri. Done
Playback menu
Shooting menu
Custom setting menu
Setup menu
Retouch menu

2 Evidenţiaţi un nume de meniu şi apăsaţi selectorul multiplu în Select items Back


dreapta. Done
Delete
Elementele din meniul selectat vor fi listate aşa cum se arată în dreapta (imaginea Playback folder
Rotate tall
arată elementele listate când este selectat meniul redare). Slide show
Print set (DPOF)
Stop–motion movie

3 Apăsaţi selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a evidenţia Select items Back
elemente şi apoi apăsaţi în dreapta pentru a selecta sau deselecta. Done
Delete
Elementele selectate sunt indicate printr-o bifă (w). Când elementul este Playback folder
Rotate tall
deselectat, bifa este ştearsă (x). Slide show
Print set (DPOF)
Elementul CSM/Setup menu din meniul setare nu poate fi selectat. Stop–motion movie Set

4 Evidenţiaţi Done şi apăsaţi Q pentru a reveni la lista cu numele Select items Back
de meniuri prezentată în pasul 1. Done
Delete
Repetaţi paşii 2–3 pentru a edita meniurile suplimentare. Playback folder
Rotate tall
Slide show
Print set (DPOF)
Stop–motion movie

5 Evidenţiaţi Done în lista cu numele meniurilor şi apăsaţi Q

Indicaţii meniu
CSM/Setup menu

pentru a reveni la meniul setare. My menu


Done
Playback menu
Shooting menu
Custom setting menu
Setup menu
Retouch menu

119
Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare

Info Display Format


Alegeţi unul dintre următoarele formate de afişare a informaţiilor despre fotografiere (A 8) pentru
modurile programe digitale variabile (e, f, g, h, j, i, k şi l) şi modurile a, b, c şi d.
Alegeţi dintre cele trei formate, Classic, Graphic sau Wallpaper.

Programmed auto

Set Set Set

Clasic (A 121) Grafic (A 8) Fundal (A 122)

Setarea formatului afişajului informaţiilor

1 Evidenţiaţi Digital Vari-Program sau P, S, A, M şi apăsaţi selectorul Info display format

multiplu în dreapta. Digital Vari–Program

P, S, A, M

Select wallpaper

2 Evidenţiaţi un format pentru afişajul informaţiilor despre fotografie. Info display format
Digital Vari–Program
Classic

Graphic

Wallpaper
Indicaţii meniu

3 Evidenţiaţi o culoare pentru fundal sau o culoare pentru font şi apăsaţi Q.


Atunci când este selectat Graphic , culoarea fundalului poate fi selectată dintre White, Black sau Orange.
Atunci când este selectat Classic , culoarea fundalului poate fi selectată dintre Blue, Black sau Orange.
Atunci când este selectat Wallpaper , culoarea fontului poate fi selectată dintre Dark on light sau Light on
dark.

120
Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare

Clasic
Informaţiile afişate în formatul Classic sunt prezentate mai jos.

Orientare „Pe lăţime“ (Peisaj) Orientare „Pe înălţime“ (Portert)

25 1 Programmed auto
2 11 12
1 Programmed auto
24
23 3
22 4 10
21 13 17
20 14 16
13 19 5 6 78 9 25 19
18 24 18
14 17 23
Set
Set
15 16
15 21 20 22

1 Mod fotografiere ........................................................................ 6 Afişaj analog electronic expunere ................................ 45


11
2 Viteză declanşator...........................................................40–46 Compensare expunere........................................................ 67
3 Indicator ISO automat........................................................111 12 Diafragmă (valoare f).....................................................40–46
4 Indicator imprimare dată .................................................115 13 Mod sincronizare bliţ ............................................................ 65
Afişaj puncte focalizare.........................26, 30, 58, 59, 60 14 Valoare compensare expunere....................................... 67
5
Mod zonă AF...............................................................................58 15 Indicator asistenţă................................................................... 13
6 Indicator optimizare imagine........................................101 16 Valoare de compensare bliţ.............................................. 68
7 Indicator acumulator .............................................................28 17 Indicator D-Lighting activ .................................................. 69
8 Indicator „Semnal sonor“..................................................110 18 Mod măsurare........................................................................... 62
Număr de expuneri rămase....................................28, 178 19 Mod zonă AF.............................................................................. 58

Indicaţii meniu
Indicator înregistrare presetare 20 Mod focalizare........................................................................... 57
9
balans de alb............................................................................106 21 Mod eliberare ............................................................................ 54
Indicator mod PC .....................................................................81 22 Sensibilitate ISO........................................................................ 53
Indicator control manual bliţ.........................................113 23 Mod balans de alb .............................................52, 103, 104
10 Indicator compensare blitz pentru 24 Format imagine........................................................................ 50
pentru dispozitive opţionale Speedlight ...............150
25 Calitate imagine....................................................................... 50

121
Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare

Fundal
Designul formatului Wallpaper este acelaşi ca în cazul
formatului Graphic cu excepţia afişării în fundal a unei
fotografii selectate de utilizator. Afişajele declanşatorului şi
diafragmei, precum şi afişajul grafic al modului
fotografiere (A 9) nu apar.
Set

Set

Pentru a alege o fotografie pentru formatul Wallpaper:

1 Evidenţiaţi Select wallpaper în ecranul formatului afişaj Info Info display format
(A 120, pasul 1) şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta. Select wallpaper

Vor fi afişate fotografiile de pe cardul de memorie. 7 8 9

10 11 12
Zoom OK

2 Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau dreapta pentru a evidenţia Info display format
o fotografie. Select wallpaper

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul K pentru a mări fotografia selectată. 7 8 9

10 11 12
Zoom OK

3 Apăsaţi Q pentru a selecta fotografia evidenţiată şi reveniţi la meniul de setare.


Aparatul foto va înregistra noul fundal şi îl va utiliza în afişajul de fotografiere de fiecare dată când se selectează
Wallpaper. Pentru fundal este înregistrată o singură imagine. Toate fundalurile existente (inclusiv imaginea
implicită oferită împreună cu aparatul foto) sunt şterse când se selectează o imagine nouă şi nu pot fi restabilite.
Fundalul nu poate fi vizualizat în timpul redării şi nu poate fi copiat pe un card de memorie.
Indicaţii meniu

Auto Shooting Info


Selectaţi On pentru a afişa în mod automat informaţiile de fotografiere după ce butonul de eliberare a
declanşatorului este eliberat. Dacă Setarea personalizată 7 (Image review) este oprită, informaţiile despre
fotografiere vor fi afişate după efectuarea unei fotografii. Porniţi Auto shooting info dacă verificaţi
frecvent setările aparatului foto.
Dacă se selectează Off, afişajul Informaţia de fotografiere nu este afişat prin apăsarea la jumătate a
butonului de eliberare a declanşatorului.
Disponibil în modurile programe digitale variabile (e, f, g, h, i, j, k şi l) sau modurile a,
b, c şi d. Reţineţi că, chiar dacă se selectează On (Pornit), monitorul se va opri în timp ce este apăsat
butonul de eliberare a declanşatorului.

122
Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare

Shooting Info Auto off


On (setare implicită)
Senzorul de privire amplasat sub vizor este activat atunci când vă apropiaţi cu faţa de vizor în timpul
fotografierii cât timp măsurările expunerii sunt pornite şi opreşte afişajul informaţiilor de
fotografiere, pornind afişajul vizorului. Afişajul vizorului rămâne oprit în timp ce este afişată
informaţia de fotografiere.
Off
Funcţia senzor de privire este dezactivată şi afişajul vizorului rămâne aprins când este afişată
informaţia de fotografiere.

LCD Brightness
Reglaţi luminozitatea monitorului.
LCD brightness
Alegeţi între şapte niveluri de luminozitate a monitorului, între –3 (foarte întunecat) şi +3 (foarte
luminos). Setarea implicită este 0.
Auto dim
Când este selectat On (Pornit) (setare implicită), luminozitatea monitorului se diminuează treptat în
timp ce sunt afişate informaţiile de fotografiere.

Video Mode
Alegeţi NTSC când conectaţi aparatul foto la un televizor NTSC sau la un VCR. Alegeţi PAL când conectaţi
aparatul foto la un dispozitiv video PAL.

Indicaţii meniu
Language
Alegeţi una dintre cele 15 limbi pentru afişarea meniurile şi mesajelor Language
aparatului foto.

De Germană Pt Portugheză
En Engleză Ru Rusă
Es Spaniolă Sv Suedeză
Fi Finlandeză Chineză tradiţională
Fr Franceză Chineză simplificată
It Italiană Japoneză
Nl Olandeză Koreană
Pl Poloneză
123
Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare

Image Comment
Creaţi un comentariu înainte şi ataşaţi-l la fotografiile noi pe măsură ce sunt Image comment
efectuate. Comentariile pot fi vizualizate în Capture NX (disponibil separat;
Done
A 156) sau ViewNX.
Input comment

Attach comment

Done
Salvaţi modificările şi reveniţi la meniul de setare.
Input comment
Va fi afişat următorul dialog. Introduceţi un comentariu de până la 36 caractere şi apăsaţi K pentru a salva.
Input comment

Zonă tastatură Zonă comentariu


Utilizaţi selectorul multiplu pentru Comentariul apare aici. Rotiţi
a evidenţia litere, apăsaţi Q selectorul de comandă pentru a muta
pentru a selecta. cursorul.
Cursor Input Set

Comentariul introdus va apărea în poziţia curentă a cursorului în zona comentariului. Comentariile pot avea
până la 36 de caractere. Orice caractere suplimentare vor fi şterse. Pentru a şterge caracterul din poziţia curentă
a cursorului, apăsaţi J. Pentru a ieşi fără a schimba comentariul, apăsaţi O.
Attach comment
Comentariul este adăugat la toate fotografiile efectuate când este bifată această opţiune (w). Evidenţiaţi
această opţiune şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta pentru a comuta între bifare şi debifare. Selectaţi
Done şi apăsaţi Q pentru a aplica setările.
Indicaţii meniu

124
Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare

Folders (Afişat când Full este selectat; A 118)


Creaţi foldere noi pe cardul de memorie şi alegeţi folderul pe care vor fi Folders
înregistrate fotografiile noi.
Select folder
Numele folderelor sunt alcătuite dintr-un număr de trei cifre şi un nume de New
folder de cinci cifre (de ex. „100NCD60“). Numerele de folder sunt atribuite Rename
Delete
automat de aparatul foto, iar numele folderelor pot fi create de utilizator.

Select folder
Alegeţi folderul în care vor fi înregistrate fotografiile următoare.

Folders Folder curent*


Select folder

NCD60 (folder implicit)


Alte foldere
(în ordine alfabetică)

* Când folderul curent este şters utilizând opţiunea Delete sau când în aparatul foto este introdus un alt card de
memorie, folderul respectiv va continua să fie afişat ca folderul curent. Dacă se efectuează o fotografie având acest
folder selectat, se va crea un folder nou cu acelaşi nume.
New
Creaţi un folder nou şi denumiţi-l. Apăsaţi K pentru a salva modificările şi pentru a reveni la meniul de setare.

New

Zonă tastatură Zonă nume


Utilizaţi selectorul multiplu Numele folderului apare aici.
pentru a evidenţia litere, apăsaţi Rotiţi selectorul de comandă pentru
Q pentru a selecta. deplasa cursorul.
Cursor Input Set

Comentariul introdus va apărea în poziţia curentă a cursorului în zona numelui. Numele folderului poate avea

Indicaţii meniu
până la cinci caractere. Orice caractere suplimentare vor fi şterse. Pentru a şterge caracterul din poziţia curentă
a cursorului, apăsaţi J. Pentru a ieşi fără a crea un folder nou sau fără a schimba numele folderului, apăsaţi
O.

Rename
Selectaţi un folder din listă şi redenumiţi-l în ecranul de redenumire. Redenumiţi folderele în acelaşi fel în care
denumiţi folderele noi. Folderul implicit nu poate fi redenumit.
Delete
Ştergeţi toate folderele goale de pe cardul de memorie.

C Nume foldere
Fiecare folder poate conţine până la 999 fotografii. În timpul fotografierii, fotografiile sunt înregistrate în folderul cu
numărul cel mai mare pentru numele selectat. De exemplu, dacă folderul NCD60 este selectat pentru Select folder şi
există doar două foldere denumite „101NCD60“ şi „102NCD60“, fotografiile sunt înregistrate în „102NCD60“. Dacă o
fotografie este efectuată când folderul curent este plin sau conţine o fotografie numerotată 9999, aparatul foto va crea
un folder nou adăugând unu la numărul curent al folderului (de ex. „101NCD60“).
125
Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare

File No. Sequence (Afişat când Full este selectat; A 118)


Optaţi pentru modalitatea în care aparatul foto denumeşte fişierele.
Off (setare implicită)
Numerotarea fişierelor începe din nou de la 0001 când creaţi un nou folder, formataţi cardul de memorie sau
introduceţi un nou card de memorie.
On
Numerotarea fişierelor continuă adăugând unu la ultimul număr utilizat după crearea unui folder nou, cardul
de memorie este formatat sau când este introdus un card de memorie nou. Ultimul număr de fişier este stocat
chiar şi când numerotarea fişierelor este trecută de la On (Pornit) la Off (Oprit) şi continuă adăugând unu la
ultimul număr stocat următoarea dată când numerotarea este setată la On (Pornit). Dacă se realizează o
fotografie când folderul curent conţine o fotografie numerotată 9999, se va crea în mod automat un nou folder
şi numerotarea va începe din nou de la 0001 indiferent de opţiunea selectată.
Reset
În ceea ce priveşte On (Pornit), cu excepţia cazului în care numerotarea va începe din nou de la 0001 şi se
efectuează următoarea fotografie (dacă folderul curent conţine deja fotografii, va fi creat un folder nou).

C Numerotarea fişierelor
Dacă folderul curent are numărul 999 şi conţine 999 fotografii sau o fotografie cu numărul 9999, declanşatorul va fi
dezactivat, pe monitor va fi afişat mesajul Card is full (Cardul de memorie este plin) şi full (plin) va clipi în vizor.
Selectaţi Reset (Reiniţializare) pentru File no. sequence (Secvenţă număr fişier) şi formataţi cardul de memorie sau
introduceţi un alt card de memorie în aparatul foto.

Clean Image Sensor (Afişat când Full este selectat; A 118)


Aparatul foto şterge automat praful de pe filtrul low-pass ce protejează senzorul de imagine. Pentru detalii,
consultaţi „Întreţinerea filtrului optic low-pass“ (A 160).
Indicaţii meniu

Mirror Lock-Up (Afişat când Full este selectat; A 118)


Blocaţi oglinda în poziţia sus când inspectaţi sau curăţaţi manual filtrul low-pass care protejează senzorul
de imagine al aparatului foto. Pentru detalii, consultaţi „Curăţarea manuală a filtrului low-pass“ (A 162).

Firmware Version (Afişat când Full este selectat; A 118)


Vizualizaţi versiunea firmware curentă pentru aparatul foto. Firmware version

X.XX
X.XX

Done

126
Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare

Dust off Ref Photo (Afişat când Full este selectat; A 118)
Preia date de referinţă pentru opţiunea Curăţare praf imagine în Capture NX Dust off ref photo
(disponibil separat); A 156). Ştergere praf imagine se utilizează pentru a
reduce efectele de praf din fotografiile NEF (RAW). Pentru informaţii Start
suplimentare, consultaţi documentaţia oferită cu Capture NX. Clean sensor, then start

Preluarea datelor de referinţă pentru curăţare praf imagine

1 Evidenţiaţi Start sau Clean sensor, then start şi apăsaţi Q. Dust off ref photo

Atunci când sunt preluate date de referinţă pentru curăţarea prafului după ce au Take photo of bright
fost efectuate fotografiile, selectaţi Start. Va fi afişat mesajul indicat în partea featureless white object
10 cm from lens.
dreaptă. Focus will be set
to infinity.
Atunci când efectuate fotografii după preluarea datelor de referinţă pentru
curăţarea prafului, selectaţi Clean sensor, then start. Mesajul afişat în dreapta
va fi afişat după ce senzorul de imagine este curăţat (A 160).

„ref“ va apărea pe vizor.


Apăsaţi O pentru a ieşi fără a prelua datele de referinţă pentru imaginea de
ştergere a prafului.
2 În condiţiile în care obiectivul se află la zece centimetri (patru inci)
de un obiect alb, fără caracteristici şi bine iluminat, încadraţi
subiectul până când umple vizorul şi apoi apăsaţi butonul de
declanşare la jumătate.
În modul focalizare automată, focalizarea va fi setată automat la infinit; în modul
manual, setaţi focalizarea la infinit manual.
3

Indicaţii meniu
Apăsaţi restul cursei butonului de eliberare al declanşatorului
pentru a prelua date de referinţă pentru curăţare praf.
Monitorul se opreşte atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este
apăsat.

Dacă obiectul de referinţă este prea strălucitor sau prea întunecat, este posibil Dust off ref photo
ca aparatul foto să nu poată prelua date de referinţă pentru ştergerea prafului şi se
Take photo of bright
va afişa un mesaj în partea dreaptă. Alegeţi un alt obiect de referinţă şi repetaţi Exposure settings
featureless are
white object
notcmappropriate.
10 from lens.
procesul de la pasul 1. Change exposure
Focus will be set
tosettings
infinity.and try again.

B Note referitoare la curăţarea senzorului de imagine


Dacă fotografiile care vor fi procesate cu Ştergere praf imagine au fost deja înregistrate,
NU curăţaţi senzorul de imagine înainte de a prelua datele imaginii de curăţare a prafului. Dacă senzorul de imagine
este curăţat după înregistrarea fotografiilor, dar înainte de preluarea datelor de referinţă ale imaginii cu praf, funcţia
Ştergere praf imagine nu va putea localiza praful şi efectele acestuia. Acest aparat foto curăţi automat senzorul de
imagine atunci când aparatul foto este pornit sau oprit (setare implicită). Este recomandată selectarea Cleaning off
pentru Clean image sensor>Clean at (A 161) în meniul de setare atunci când sunt preluate datele de referinţă
pentru imaginea de ştergere a prafului.
127
Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare

C Image Dust Off (Ştergere praf imagine)


Ştergerea prafului imaginii este disponibilă doar pentru obiectivele CPU. Se recomandă utilizarea unei lungimi focale
de cel puţin 50mm (A 146). Dacă se utilizează un obiectiv cu zoom, măriţi la maximum.
Aceeaşi imagine de referinţă poate fi utilizată pentru fotografii făcute cu obiective 2/2

diferite sau cu diafragme diferite. Imaginile de referinţă nu pot fi vizualizate cu ajutorul


unui software de prelucrare a imaginilor pe computer. Un model matricial este afişat
când imaginile de referinţă sunt vizualizate pe aparatul foto; histogramele şi
evidenţierile nu sunt afişate. Image dust off data

Auto Image Rotation (Afişat când Full este selectat; A 118)


Alegeţi dacă înregistraţi orientarea aparatului foto pentru fotografiile noi.
Fotografiile efectuate când este selectată opţiunea On (Pornit) (setarea implicită) conţin informaţii despre
orientarea aparatului foto, permiţând rotirea automată a acestora în timpul redării (A 72) sau când sunt
vizualizate în ViewNX sau Capture NX (disponibil separat; A 156).
Sunt înregistrate următoarele orientări:

Orientarea peisaj (lat) Aparat foto rotit la 90° în Aparat foto rotit la 90° în
sensul acelor de ceasornic sens invers acelor de
Indicaţii meniu

ceasornic

În modul continuu (A 54), orientarea înregistrată pentru prima fotografie se aplică tuturor imaginilor din
aceeaşi serie, chiar dacă aparatul foto este rotit în timpul fotografierii.
Când se fotografiază cu obiectivul orientat în sus sau în jos, este posibil ca orientarea aparatului foto să nu
fie înregistrată cu acurateţe.
Orientarea aparatului foto nu este înregistrată când este selectat Off (Oprit). La redare, fotografiile vor fi
afişate în orientare „pe lung“ (peisaj).

128
Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare
Opţiunile disponibile în meniul retuşare pot fi utilizate pentru a crea copii RETOUCH MENU
decupate, redimensionate sau retuşate sau pentru a crea copii în format JPEG Quick retouch
D–Lighting
ale fotografiilor NEF (RAW) stocate pe cardul de memorie. Red–eye correction
Trim
Copiile create utilizând opţiunile din meniul de retuşare sunt înregistrate ca Monochrome
fişiere separate. Meniul retuşare conţine următoarele opţiuni. Filter effects
Small picture
Pentru mai multe informaţii referitoare la utilizarea meniurilor, consultaţi
„Utilizarea meniurilor aparatului foto“ (A 94).
Quick retouch A 132
Creaţi copii retuşate ale căror contrast şi saturaţie au fost îmbunătăţite.
D-Lighting A 132
Iluminaţi obiectele negre sau cu fundal iluminat sau produceţi efecte similare bliţului după efectuarea
fotografiilor.
Red-eye correction A 133
Corectaţi efectul „ochi roşii“ provocat de bliţ.
Trim A 134
Creare copii decupate ale fotografiilor existente.
Monochrome A 134
Copiaţi fotografiile în alb-negru, sepia sau filtru cyan.
Filter effects A 135
Creaţi copii cu efecte de filtrare color.
Small picture A 136
Creare copii de mici dimensiuni ale fotografiilor existente.
Image overlay A 138
Combinaţi două fotografii RAW într-o singură imagine.

Indicaţii meniu
NEF (RAW) processing A 140
Creaţi copii în format JPEG ale fotografiilor NEF (RAW) înregistrate la o setare a calităţii imaginii de U
sau X (A 51).
Stop-motion movie A 141
Creaţi un film stop-cadru din fotografiile de pe cardul de memorie.
Before and after A 143
Comparaţi o copie retuşată cu imaginea sursă afişându-le una lângă alta. Această opţiune este afişată doar când
se apasă Q în timp ce se afişează o copie retuşată sau imaginea sursă pentru o copie retuşată în redarea
cadru întreg.

Doar opţiunile selectate My menu (Meniul meu) (A 119) vor fi afişate dacă aţi selectat My menu (Meniul
meu) pentru opţiunea CSM/Setup menu (CSM/meniu setare) (A 118) în meniul setare.

129
Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare

C Retuşarea copiilor
• Opţiunile din meniul retuşare pot fi aplicate fiecare în parte o dată la copiile existente, deşi acest lucru ar putea duce
la pierderea calităţii. Reţineţi următoarele:
- Aceeaşi opţiune nu poate fi aplicată aceleiaşi copii mai mult de o dată.
- Copiile create cu Quick retouch nu pot fi modificate mai mult utilizând D-Lighting (Retuşare rapidă).
- Copiile create cu D-Lighting nu pot fi modificate mai mult utilizând Quick retouch (Retuşare rapidă).
- Copiile create cu Trim (Decupare fină) sau Small picture (Fotografie de mici dimensiuni)nu pot fi modificate
mai mult.
- Quick retouch (Retuşare rapidă), D-Lighting, Red-eye correction (Remediere ochi roşii) şi Filter effects (Efecte
filtru) altele decât Cross screen nu pot fi aplicate copiilor monocrome.
- Copiile create cu Filter effects (Efecte filtru) setate la orice altă opţiune decât Cross screen pot fi modificate mai
mult doar utilizând Cross screen în Filter effects (Efecte filtru).
- Copiile create cu NEF (RAW) processing>Optimize image>Black-and-white nu pot fi modificate mai mult utilizând
Quick retouch (Retuşare rapidă), D-Lighting, Red-eye correction (Remediere ochi roşii) sau Monochrome
(Monocrom). Mai multe modificări sunt posibile doar utilizând Cross screen în Filter effects (Efecte filtru).
• Quick retouch (Retuşare rapidă), D-Lighting, Red-eye correction (Remediere ochi roşii), Monochrome
(Monocrom) şi Filter effects (Efecte filtru) altele decât Cross screen nu pot fi aplicate fotografiilor efectuate cu
Black-and-white (Alb-negru) selectate pentru Optimize image (Optimizare imagine) (A 101).
• Este posibil ca D60 să nu poată afişa sau retuşa fotografii create cu alte modele de aparate foto sau care au fost
modificate utilizând un computer sau alte dispozitive.

Crearea copiilor retuşate


1 Afişaţi meniul retuşare şi evidenţiaţi elementul de RETOUCH MENU
meniu (A 94). Quick retouch
D–Lighting
Red–eye correction
Trim
Monochrome
Filter effects
Small picture

2 Afişaţi ecranul de selecţie. Monochrome


Indicaţii meniu

Black–and–white

9 10 11

12 13 14
Zoom OK

3 Evidenţiaţi fotografia. Monochrome


Black–and–white
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul K pentru a mări fotografia
selectată. 9 10 11

12 13 14
Zoom OK

4 Afişaţi opţiunile de retuşare. Black–and–white

Va fi afişat ecranul specific fiecărei opţiuni de retuşare. Pentru


mai multe detalii, consultaţi secţiunea pentru fiecare opţiune
de retuşare.
Pentru a ieşi în modul redare cadru întreg fără a crea o copie Cancel Save
modificată, apăsaţi P.
130
Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare

Crearea copiilor retuşate în Redarea cadru întreg


Cu excepţia cazului Image overlay (Suprapunere imagine), copiile retuşate pot fi create şi prin apăsarea
Q după selectarea fotografiilor în redarea cadru întreg.
1 Selectaţi fotografiile în redarea cadru întreg (A 72). 1/6

2 Afişaţi elementele meniului retuşare. Quick retouch


D–Lighting
Red–eye correction
Trim
Monochrome
Filter effects
Cancel

3 Evidenţiaţi un element din meniu. Trim


Monochrome
Image overlay (Suprapunere imagine) nu este disponibilă în Filter effects
timpul redării cadru întreg. Small picture
NEF (RAW) processing
Before and after
Cancel

4 Afişaţi opţiunile de retuşare. Small picture 1/6

Va fi afişat ecranul specific fiecărei opţiuni de retuşare. Pentru


mai multe detalii, consultaţi secţiunea pentru fiecare opţiune
de retuşare. Pentru a ieşi în redarea cadru întreg fără a crea o
copie modificată, apăsaţi P. Cancel

Indicaţii meniu

131
Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare

Quick Retouch
Creaţi cu uşurinţă copii retuşate ale căror contrast şi saturaţie au fost Quick retouch
îmbunătăţite.
Aparatul foto creează automat copii ale căror obiecte întunecate sau cu fundal
iluminat sunt luminate utilizând opţiunea D-Lighting, iar contrastul şi saturaţia
Normal
(intensitatea) sunt îmbunătăţite. Apăsaţi selectorul multiplu în jos sau în sus
Cancel Zoom Save
pentru a alege procentul de îmbunătăţire aplicat din High, Normal sau Low.
Efectele de îmbunătăţire pot fi previzualizate în afişajul de editare.
Pentru a crea o copie retuşată şi pentru a ieşi în redarea cadru întreg, apăsaţi Q.
C Calitate şi format imagine
Copiile retuşate sunt înregistrate la aceleaşi setări pentru calitate şi format ca în cazul imaginilor sursă. Cu toate
acestea, dacă imaginea sursă a fost fotografiată la o setare a calităţii imaginii de U sau X, copiile au o calitate
a imaginii de JPEG Fină şi un format al imaginii de 3872 × 2592.

D-Lighting
DLighting luminează umbrele, ideal pentru fotografii
întunecate sau cu fundal iluminat.

Înainte După

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege procentul de îmbunătăţire dintre D–Lighting


High, Normal sau Low în timp ce vizualizaţi efectele în afişajul de
previzualizare. Pentru a copia fotografia şi pentru a ieşi în redarea cadru întreg,
apăsaţi Q.
Indicaţii meniu

Normal

Cancel Zoom Save

C Calitate şi format imagine


Copiile retuşate sunt înregistrate la aceleaşi setări pentru calitate şi format ca în cazul imaginilor sursă. Cu toate
acestea, dacă imaginea sursă a fost fotografiată la o setare a calităţii imaginii de U sau X, copiile au o calitate
a imaginii de JPEG Fină şi un format al imaginii de 3872 × 2592.
132
Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare

Red-Eye Correction
Aparatul foto detectează automat „ochii roşii“ în fotografiile efectuate cu bliţul Red–eye correction
şi creează copii în care acest fenomen este atenuat.
Selectarea acestei opţiuni generează afişarea unei imagini de previzualizare aşa
cum se arată mai jos.
Remedierea ochilor roşii este disponibilă doar când se fotografiază utilizând Cancel Zoom Save
bliţul.
Nicio copie nu va fi creată dacă aparatul foto nu poate detecta ochi roşii.
Confirmaţi efectele remedierii ochilor roşii şi creaţi o copie remediată aşa cum este descris în tabelul
următor. Reţineţi că remedierea ochilor roşii nu produce întotdeauna rezultatele aşteptate şi poate, cazuri
foarte rare, fi aplicată unor porţiuni ale imaginii care nu sunt afectate de efectul de ochi roşii; verificaţi
previzualizarea cu atenţie înainte de a continua.

Opţiune Utilizare Descrierea


Zoom in K Apăsaţi K pentru a mări. Red–eye correction

Zoom out M Apăsaţi M pentru a micşora.

Back
În timp ce fotografia este mărită,
apăsaţi selectorul multiplu în Fereastra de navigare este afişată
sus, în jos, la stânga sau la câteva secunde când butoanele
View other areas of dreapta pentru a vizualiza zone K/M sau selectorul multiplu
image ale imaginii care nu sunt vizibile sunt apăsate; zona vizibilă curent
în monitor. Păstraţi selectorul în monitor este indicată printr-o
multiplu apăsat pentru a derula margine galbenă. Apăsaţi
rapid la alte zone ale cadrului. butoanele K, M sau
selectorul multiplu pentru a afişa
din nou fereastra de navigare.

Indicaţii meniu
Cancel zoom Q Apăsaţi Q pentru a anula funcţia zoom.
Dacă aparatul foto detectează ochi roşii în fotografia selectată, va fi
Create copy Q creată o copie procesată pentru a reduce efectele şi se va ieşi din
redarea cadru întreg.

C Calitate şi format imagine


Copiile retuşate sunt înregistrate la aceleaşi setări pentru calitate şi format ca în cazul imaginilor sursă. Cu toate
acestea, dacă imaginea sursă a fost fotografiată la o setare a calităţii imaginii de U sau X, copiile au o calitate
a imaginii de JPEG Fină şi un format al imaginii de 3872 × 2592.
133
Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare

Trim
Creaţi copii decupate ale fotografiilor selectate. 1920×1440

Se afişează o previzualizare a porţiunii fotografiei ce urmează a fi copiată. Pot fi


efectuate următoarele operaţii.

Save
Cancel

Opţiune Utilizare Descrierea


Reduce the portion to De fiecare dată când se apasă butonul K, porţiunea ce
be copied
K urmează a fi copiată este redusă în previzualizarea imaginii.
Increase the portion to De fiecare dată când se apasă butonul M, porţiunea ce
be copied
M urmează a fi copiată este mărită în previzualizarea imaginii.
În timp ce fotografia este mărită, apăsaţi selectorul
View other areas of
multiplu în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a
image
vizualiza zone ale imaginii care nu sunt vizibile în monitor.
Salvaţi zona vizibilă curent în monitor ca un fişier separat şi
Create copy Q
ieşiţi în redarea cadru întreg.

C Calitate şi format imagine


Copiile create din fotografiile în format NEF (RAW) sau NEF (RAW) + JPEG au o calitate a imaginii (A 50) de tip JPEG
Fină; copiile decupate create din fotografiile JPEG au aceeaşi calitate a imaginii ca imaginile sursă. În funcţie de
dimensiunea decupării, copia poate fi de 2560 × 1920, 1920 × 1440, 1280 × 960, 960 × 720 sau 640 × 480 pixeli (A 50).

Monochrome
Alegeţi dintre Black-and-white (Alb-negru) Sepia şi Cyanotype (Filtru cyan) (albastru şi alb monocrom).
Black-and-white
Indicaţii meniu

Creaţi copii alb-negru ale fotografiilor selectate.


Sepia
Creaţi copii sepia ale fotografiilor selectate.
Cyanotype
Creaţi copii monocrome albastre fumurii ale fotografiilor selectate.

Selectând Sepia sau Cyanotype (Filtru cyan) se afişează o previzualizare a Sepia


imaginii selectate; apăsaţi selectorul multiplu pentru a mări saturaţia culorii, în
jos pentru a descreşte. Pentru a crea o copie monocromă şi pentru a reveni în
redarea cadru întreg, apăsaţi Q.
Cancel
Darker Lighter Save

C Calitate şi format imagine


Copiile retuşate sunt înregistrate la aceleaşi setări pentru calitate şi format ca în cazul imaginilor sursă. Cu toate
acestea, dacă imaginea sursă a fost fotografiată la o setare a calităţii imaginii de U sau X, copiile au o calitate
a imaginii de JPEG Fină şi un format al imaginii de 3872 × 2592.
134
Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare

Filter Effects
Alegeţi din următoarele opţiuni. Filter effects
Skylight
Warm filter
Red intensifier
Green intensifier
Blue intensifier
Cross screen
Color balance

Skylight
Creează un efect de filtrare de tip plafon luminator pentru ca fotografia să fie mai puţin albastră.
Warm filter
Creează o copie cu efecte de filtrate ton cald, oferind copiei o tentă roşiatică „caldă“.
Red intensifier
Intensifică nuanţele de roşu.
Green intensifier
Intensifică nuanţele de verde.
Blue intensifier
Intensifică nuanţele de albastru.
Cross screen
La fel ca în cazul unui filtru ecran împărţit, acesta produce un şablon în formă de Cross screen
stea ale cărei linii radiază în afara obiectelor strălucitoare. Pot fi reglate
următoarele opţiuni.
Number of points: Alegeţi numărul de puncte de întretăiere dintre trei
opţiuni. Confirm
Save
Filter amount: Alegeţi procentul de filtrare dintre trei opţiuni. Cancel Zoom OK
Filter angle: Alegeţi unghiul de întretăiere dintre trei opţiuni.
Length of points: Alegeţi lungimea punctelor de întretăiere dintre trei opţiuni.
Când aţi încheiat setarea, evidenţiaţi Confirm (Confirmare) şi apăsaţi Q pentru a confirma setările din
imaginea de previzualizare. Pentru a crea o copie retuşată şi pentru a ieşi în redarea cadru întreg, evidenţiaţi
Save (Salvare) şi apăsaţi Q.

Indicaţii meniu
Color balance
Pe monitor apare imaginea din dreapta. Apăsaţi selectorul multiplu în sus, în jos, la stânga
sau la dreapta pentru a modifica balansul de culoare aşa cum este descris mai jos.
Mai mult verde

Mai mult Mai mult roşu Cancel OK


albastru

Mai mult roz


Efectul este afişat în monitor împreună cu histograme de roşu, verde şi albastru (A 75) oferind distribuţie
de tonuri în copie.
După ajustarea efectelor de filtrare, apăsaţi Q pentru a copia fotografia şi pentru a reveni la redarea
cadru întreg.
C Calitate şi format imagine
Copiile retuşate sunt înregistrate la aceleaşi setări pentru calitate şi format ca în cazul imaginilor sursă. Cu toate
acestea, dacă imaginea sursă a fost fotografiată la o setare a calităţii imaginii de U sau X, copiile au o calitate
a imaginii de JPEG Fină şi un format al imaginii de 3872 × 2592.
135
Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare

Small Picture
Crea o copie de mici dimensiuni a fotografiei selectate. Copiile cu o calitate JPEG Fină a imaginii. Sunt
disponibile următoarele dimensiuni.
o 640×480
Potrivită pentru redarea pe televizor.
p 320×240
Potrivită pentru afişarea pe paginile de internet.
q 160×120
Potrivită pentru e-mail.
Opţiunea fotografie de mici dimensiuni poate fi utilizată în timpul redării cadru întreg aşa cum este descris
în „Crearea copiilor retuşate în Redarea cadru întreg“ (A 131) (Crearea copiilor retuşate în redarea cadru
întreg). Cu toate acestea, procedura pentru selectarea fotografiilor după ce aţi ales Small picture
(Fotografie de mici dimensiuni) din meniul de retuşare diferă. În loc de a selecta o singură fotografie şi apoi
de a alege formatul fotografiei, utilizatorul selectează mai întâi un format pentru fotografie şi apoi
selectează una sau mai multe fotografii de copiat în formatul selectat.
Selectând Small picture (Fotografie de mici dimensiuni) din meniul de retuşare, se afişează meniul de la
pasul 1. Urmaţi paşii de mai jos pentru a crea copii de mici dimensiuni ale mai multor fotografii.

1 Evidenţiaţi Choose size. Small picture

Select picture

Choose size

2 Opţiuni afişare. Small picture


Choose size
Indicaţii meniu

3 Evidenţiaţi formatul pentru fotografie dorit. Small picture


Choose size

4 Efectuaţi selecţia şi se va afişa meniul indicat în Small picture


partea dreaptă.
Select picture

Choose size

136
Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare

5 Evidenţiaţi Select picture. Small picture

Select picture

Choose size

6 Afişaţi ecranul de selecţie. Small picture


Select picture

9 10 11

12 13 14
Set Zoom OK

7 Apăsaţi selectorul multiplu la stânga sau la dreapta Small picture

pentru a selecta fotografia şi în sus sau în jos pentru Select picture

a marca fotografia selectată cu r. 9 10 11

Apăsaţi selectorul multiplu rotativ în sus sau jos pentru a


12 13 14
deselecta fotografia. Set Zoom OK
Pentru a vizualiza fotografia evidenţiată în cadru complet,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul K.

8 Se afişează un dialog de confirmare. Small picture

Create small
picture?
2 images

Yes
No

9 Evidenţiaţi Yes (Da) şi apăsaţi Q.

Indicaţii meniu
Copiaţi fotografii şi ieşiţi în redarea cadru întreg.
Pentru a selecta diferite fotografii, evidenţiaţi No (Nu) şi apăsaţi:
Q. Monitorul revine la ceea ce arăta în pasul 7. Pentru a ieşi
în meniul de retuşare fără a crea copii, apăsaţi butonul O.

B Imprimarea datei
Dacă fotografiilor pe care a fost imprimată data li se aplică opţiunea fotografie de mici dimensiuni utilizând Setarea
personalizată 18 (Date imprint, A 115), data poate fi greu de citit.

C Vizualizarea fotografiilor de mici dimensiuni


• Fotografiile de mici dimensiuni sunt indicate de o margine gri în timpul redării cadru întreg, redării miniaturilor şi
când este afişat un ecran de dialog pentru selectarea fotografiei.
• Zoom-ul în redare nu este disponibil când sunt afişate fotografii de mici dimensiuni.
137
Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare

Image Overlay
Suprapunerea imaginilor combină două fotografii RAW existente pentru a crea o singură fotografie care
este salvată separat faţă de imaginile sursă. Reglaţi calitatea imaginii (A 50) şi formatul imaginii (A 50)
pentru a adecva intenţiei din afişajul cu setări rapide (A 48) sau din meniul de fotografiere (A 100),
înainte de a selecta Image overlay (Suprapunere imagini) în meniul de retuşare. Imaginea creată utilizând
această opţiune poate fi salvată la setările de calitate şi format imagine aplicate din afişajul cu setări rapide
sau în meniul de fotografiere când se creează copii suprapuse.
Când o imagine suprapusă este salvată la o setare de calitate a imaginii U, aceasta poate fi combinată
cu o altă fotografie NEF (RAW) pentru a crea o imagine suprapusă nouă.

1 Evidenţiaţi Image overlay (Suprapunere imagine) Image overlay

din meniul de retuşare şi apăsaţi selectorul multiplu Image1 Image2 Preview

în dreapta.
Va fi afişată caseta de dialog pentru previzualizare cu Image 1 Overlay
Save
(Imagine 1) evidenţiat. Zoom Select

2 Apăsaţi Q. Image overlay


Image1
Va fi afişat un dialog de selectare a fotografiei.
Indicaţii meniu

11 12 13

14 15 16
Zoom OK

3 Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau dreapta Image overlay

pentru a evidenţia prima fotografie din Image1

suprapunere. 11 12 13

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul K pentru a mări fotografia


14 15 16
selectată. Zoom OK

4 Apăsaţi Q pentru a selecta imaginea evidenţiată Image overlay


şi reveniţi la afişajul de previzualizare. Image1 Image2 Preview

Imaginea selectată va apărea ca Image 1 (Imagine 1).


Overlay
Save
Zoom Select

138
Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare

5 Optimizaţi expunerea pentru suprapunere apăsând Image overlay


selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a selecta Image1 Image2 Preview
creşterea pentru imaginea 1 dintre 0,1 şi 2,0.
Valoarea implicită este 1,0; selectând creşteri de 0,5 în jumătăţi Overlay
Save
de pas, în timp ce dacă se selectează 2,0, creşterea se dublează. Zoom Select
Efectele creşterii sunt vizibile în coloana Preview
(Previzualizare).

6 Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau în dreapta Image overlay


pentru a evidenţia Image 2 (Imagine 2). Image1 Image2 Preview

Apăsaţi Q pentru a afişa din nou un dialog de selectare a


fotografiei. Overlay
Save
Repetaţi paşii 3–5 pentru a selecta cea de a doua fotografie şi Zoom Select
pentru a ajusta creşterea.

7 Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau în dreapta Image overlay

pentru a evidenţia coloana Preview Image1 Image2 Preview

(Previzualizare).
Când Overlay (Suprapunere) este selectat şi Q este apăsat, Overlay
Save
va fi afişată o previzualizare a imaginii suprapuse. Treceţi la Zoom OK
pasul 8.
Când Save (Salvare) este selectat şi Q este apăsat, imaginea suprapusă va fi salvată fără afişarea unei
previzualizări.

8 Verificaţi şi previzualizaţi imaginea şi apăsaţi Q.


Imaginea suprapusă va fi salvată şi afişajul monitorului va ieşi în
redarea cadru întreg.

Indicaţii meniu

C Suprapunere imagine
• Doar fotografiile RAW create cu D60 pot fi selectate pentru suprapunerea imaginii. Alte imagini nu sunt afişate în
ecranul de selectare.
• Suprapunerea are aceleaşi informaţii privind fotografia (incluzând data înregistrării, măsurarea, viteza de declanşare,
diafragma, modul de expunere, compensarea expunerii, lungimea focală şi orientarea imaginii) şi valorile pentru
balans de alb şi optimizarea imaginii ca fotografia selectată pentru Image 1 (Imagine 1).
139
Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare

NEF (RAW) Processing


Creaţi copii în format JPEG ale fotografiilor NEF (RAW) stocate la o setare a calităţii imaginii de U sau
X (A 51).

1 Evidenţiaţi NEF (RAW) processing (Suprapunere imagine) din NEF (RAW) processing

meniul de retuşare şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta.


Va fi afişat un dialog de selectare a fotografiei. 11 12 13

14 15 16
Zoom OK

2 Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau dreapta pentru a NEF (RAW) processing

evidenţia o fotografie NEF (RAW).


Apăsaţi Q pentru a selecta fotografia evidenţiată. 11 12 13

12
14 15 16
Zoom OK

3 Ajustaţi opţiunile Image quality (Caitate imagine), Image size NEF (RAW) processing

(Format imagine), White balance (Balans de alb), Exposure comp. Image quality

(Compensare expunere) şi Optimize image (Optimizare imagine)


conform dorinţelor dumneavoastră.
EXE
Image quality (Calitate imagine): Selectaţi calitatea între JPEG fine, JPEG Cancel Zoom OK
normal sau JPEG basic (A 50).
Image size (Format imagine): Selectaţi formatul imaginii dintre w (mare), x (mediu) sau y (mic) (A 50).
White balance (Balans de alb): Alegeţi o setare pentru balansul de alb.
- Setări pentru balansul de alb: A 52
- Specificarea tipurilor de lumină fluorescente: A 103
- Reglaj fin balans de alb: A 104, pasul 2
Valorile presetate pentru balansul de alb pentru fotografiile NEF (RAW) efectuate cu setarea balans
Indicaţii meniu

de alb Preset manual pot fi ajustate fin din opţiunea Preset manual (Presetare manuală).
Exposure comp. (Compensare expunere): Ajustaţi luminozitatea de la –3 la +3 EV.
Optimize image (Optimizare imagine): Alegeţi o opţiune de optimizare a imaginii (A 101).
După ajustarea tuturor setărilor, evidenţiaţi EXE.

4 Apăsaţi Q.
Copia în format JPEG va fi salvată şi afişajul monitorului va ieşi în redarea cadru întreg.
Pentru a ieşi în redarea cadru întreg fără a crea o copie, apăsaţi O sau P.
B Fotografii NEF (RAW)
• D60 poate crea copii doar în format JPEG ale fotografiilor NEF (RAW) efectuate cu D60.
• Procesarea NEF (RAW)>White balance>Preset manual nu poate fi selectată pentru fotografii efectuate cu altă
setare de balans de alb decât Preset manual (Presetare manuală).
• White balance (Balans de alb) nu poate fi selectat pentru fotografii create utilizând opţiunea Image overlay
(Suprapunere imagine).
• Exposure comp. (Compensare expunere) nu poate fi selectată pentru fotografii efectuate când On este selectat
pentru Active D-Lighting.
• White balance (Balans de alb) şi Optimize image (Optimizare imagine) nu pot fi selectate pentru fotografiile
efectuate în modurile e, f, g, h, i, j, k şi l.
140
Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare

Stop-motion Movie
Creaţi un film stop-cadru din fotografiile de pe cardul de memorie şi Stop–motion movie
înregistraţi ca fişier film.
Create movie
Frame size
Create movie 640 480
Frame rate
Alegeţi fotografiile pentru filmul stop-cadru şi creaţi un fişier film. 15 fps
Frame size
Alegeţi formatul cadrului dintre 640 × 480, 320 × 240 sau 160 × 120.
Frame rate
Alegeţi viteza cadrelor dintre 15 fps, 10 fps, 6 fps sau 3 fps.

Crearea unui film stop-cadru

1 Evidenţiaţi Create movie (Creare film) în ecranul film stop-cadru şi Stop–motion movie
apăsaţi Q. Starting image

Se va afişa ecranul indicat în partea dreaptă. 1 2

Edit Save
Zoom OK

2 Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau în dreapta pentru a Stop–motion movie


Starting image
evidenţia imaginea de pornire.
Menţineţi selectorul multiplu apăsat pentru a derula rapid printre miniaturi. 3 4 5

Apăsaţi Q pentru a selecta fotografia evidenţiată.


Edit Save
Zoom OK

3 Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau în dreapta pentru a Stop–motion movie

Indicaţii meniu
End image
evidenţia imaginea de încheiere.
Menţineţi selectorul multiplu apăsat pentru a derula rapid printre miniaturi. 31 32 33

Imaginea de pornire, imaginea de încheiere şi toate imaginile intermediare vor fi


Edit Save
marcate cu y. Zoom OK

Într-un film stop-cadru pot fi utilizate până la 100 imagini.

4 Apăsaţi Q. Stop–motion movie


Create movie
Pentru a crea un film stop-cadru fără a edita sau previzualiza fişierul, treceţi la pasul 6.
31 32 33
Pentru a îndepărta imaginile nedorite sau pentru a edita imaginile de pornire şi de
încheiere, selectaţi Edit (Editare) şi apăsaţi pe Q pentru a trece la pasul 5.
Edit Save
OK

141
Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare

5 Evidenţiaţi Starting image (Imagine de pornire), Middle image Stop–motion movie


(Imagine de mijloc) sau End image (Imagine de încheiere) şi Edit

apăsaţi Q. Starting image


Middle image
End image
Când se selectează Starting image (Imagine de pornire), repetaţi pasul 2 pentru Cancel
a selecta imaginea de pornire. După schimbarea imaginii de pornire, monitorul va OK
reveni la afişajul indicat la pasul 4.
Când se selectează End image (Imagine de încheiere), repetaţi pasul 3 pentru a selecta imaginea de încheiere.
După schimbarea imaginii de încheiere, monitorul va reveni la afişajul indicat la pasul 4.
Când se selectează Middle image (Imagine de mijloc), imaginile nedorite pot fi îndepărtate din filmul stop-
cadru. Evidenţiaţi imaginile nedorite şi apăsaţi selectorul multiplu în sus sau în jos. Pictograma y este
îndepărtată.
Când creaţi un film stop-cadru fără a edita, evidenţiaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi Q.

6 Evidenţiaţi Save şi apăsaţi Q. Create movie

Selectaţi Save (Salvare) în afişajul din dreapta şi apăsaţi Q pentru a crea şi salva Save
un fişier film. Odată ce filmul este salvat, imaginea de pornire va fi afişată în redarea Preview
Frame rate
cadru întreg. Edit

Selectaţi Preview (Previzualizare) pentru a reda filmul stop-cadru cu setările


aplicate înainte de salvarea fişierului. În timpul previzualizării filmului, pot fi
aplicate aceleaşi operaţii disponibile pentru redarea stop-cadru, incluzând oprirea temporară, derularea înapoi şi
avansarea (A 99).
Evidenţiaţi Frame rate (Viteză cadre) pentru a modifica viteza cu care este redat filmul stop-cadru.
Evidenţiaţi Edit (Editare) pentru a reveni la pasul 5.
Indicaţii meniu

B Filme stop-cadru
Fotografiile create utilizând Trim (Decupare fină) şi Small picture (Fotografie de mici dimensiuni) nu pot fi selectate.

C Redarea filmelor stop-cadru


• S este afişat în modul redare cadru întreg sau miniaturi. Fişierele film stop-cadru pot fi redate apăsând pe Q în
redarea cadru întreg sau utilizând opţiunea Stop-motion movie (Film stop-cadru) din meniul de redare (A 99).
142 • Consultaţi „Nume fişiere“ (Nume fişiere) (A 51) pentru mai multe informaţii despre numele fişierelor film stop-cadru.
Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare

Înainte şi după (Comparaţie în paralel)


Comparaţi o copie retuşată cu imaginea sursă afişându-le una lângă alta. Această opţiune este afişată doar
când se apasă Q în timp ce se afişează o copie retuşată sau imaginea sursă pentru o copie retuşată în
redarea cadru întreg (A131).

1 Selectaţi o imagine sursă sau o copie retuşată în modul redare Quick retouch
D–Lighting
cadru întreg. Red–eye correction
Trim
Vor fi afişate elementele de meniu pentru retuşare. Monochrome
Filter effects
Cancel

2 Apăsaţi selectorul multiplu rotativ în sus sau în jos pentru a Trim


Monochrome
evidenţia Before and after (Înainte şi după). Filter effects
Small picture
Această opţiune este disponibilă doar pentru copiile retuşate şi pentru imaginile NEF (RAW) processing
sursă pentru copiile retuşate. Before and after
Cancel

3 Apăsaţi Q. Opţiuni utilizate pentru


copia creată
Imaginea sursă este afişată la stânga, copia retuşată în dreapta, iar opţiunile
Before and after
utilizate pentru a crea copia listată în partea de sus a afişajului.
D-Lighting
Apăsaţi selectorul multiplu în direcţia indicată de săgeata de lângă imaginea
evidenţiată cu o margine galbenă (, ,  sau ) pentru a comuta între
imaginea sursă şi copia retuşată.
- Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau în dreapta pentru a comuta între M ove Zoom Done
imaginea sursă şi copia retuşată.
Sursă Copie
- Dacă au fost create mai multe copii retuşate din aceeaşi imagine sursă, selectaţi imagine retuşată
copia retuşată şi apăsaţi selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a afişa alte

Indicaţii meniu
copii retuşate.
- În cazul în care copia a fost creată din două imagini utilizând Image overlay (Suprapunere imagine), apăsaţi
selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a vizualiza cealaltă imagine sursă.
Pentru a vizualiza fotografia evidenţiată în cadru complet, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul K.
Pentru a ieşi în modul redare cadru întreg cu imaginea evidenţiată afişată, apăsaţi Q.

143
Indicaţii meniu Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare

144
Accesorii opţionale
Acest capitol prezintă accesoriile opţionale disponibile pentru D60, vizând de asemenea şi
instrucţiunile de manevrare.
• Consultaţi siturile noastre sau cataloagele de produse pentru informaţii noi despre accesoriile
pentru D60.

Unităţi bliţ (dispozitive Speedlight) (A 150)


Dispozitiv de acţionare la
distanţă fără fir Accesorii vizor (A 155)
ML-L3 (A 156)

Obiective (A 146) Acumulatori (A 155)


h
00mA
9
V 10
7.4 EN-EL

Adaptoare CA (A 156, 157)

Filtre (A 155)

Software (A 156) Conectoare alimentare


(A 156, 157)

B Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon


Doar accesoriile marca Nikon aprobate de Nikon explicit pentru utilizarea cu aparatul dumneavoastră digital Nikon
sunt proiectate şi verificate să funcţioneze în limitele cerinţelor operaţionale şi de siguranţă. UTILIZAREA ALTOR
ACCESORII DECÂT NIKON AR PUTEA DETERIORA APARATUL DUMNEAVOASTRĂ NIKON şI AR PUTEA VICIA GARANŢIA DUMNEAVOASTRĂ
NIKON.
145
Obiective compatibile

Setare aparat foto Focus mode Mod fotografiere Sistem măsurare


Programe p
M (cu stabilire q
digitale
AF electronică a M d
distanţei)
variabile, 3D Color r
Obiectiv/accesorii a, b, c
AF-S, AF-I NIKKOR2 9 9 9 9 9 9 — 93
Obiectiv tip G sau D AF — 9 9 9 9 9 — 93
NIKKOR2
Obiective CPU 1

PC Micro 85mm f/2,8D4 — 95 9 — 9 9 — 93


6 7 7
AF-S/AF-I Teleconvertizor 9 9 9 9 9 9 — 93
Alte obiective AF NIKKOR
(cu excepţia obiectivelor — 98 9 9 9 — 9 93
pentru F3AF)
AI-P NIKKOR — 99 9 9 9 — 9 93
Modificări AI- sau AI-NIKKOR şi — 99 9 — 912 — — —
Nikon seria-E 11
NIKKOR medical 120mm — 9 9 — 913 — — —
f/4 (IF)
Obiective non-CPU 10

NIKKOR Reflex — — 9 — 912 — — —


NIKKOR PC — 95 9 — 912 — — —
Teleconvertizor tip AI14 — 97 9 — 912 — — —
Ataşament focalizare burduf — 97 9 — 912 — — —
PB-6 15
Inele de extensie automată
(seria PK-11A, 12 sau 13; PN- — 97 9 — 912 — — —
11)
1 Obiectivele IX-NIKKOR nu pot fi utilizate.
Accesorii opţionale

2 Reducerea vibraţiilor (VR) acceptată de obiective VR.


3 Măsurarea punctuală selectează punctul de focalizare (A 62).
4 Sistemele de măsurare a expunerii şi de control al bliţului ale aparatului foto nu funcţionează corespunzător când se
schimbă şi/sau ridică obiectivul sau când este utilizată o altă diafragmă decât cea maximă.
5 Stabilirea electronică a distanţei nu poate fi utilizată cu funcţiile de schimbare sau ridicare a obiectivului.
6 Poate fi utilizată doar cu obiective AF-S şi AF-I (A 148).
7 Cu o diafragmă efectivă maximă de f/5,6 sau mai rapidă.
8 Când se focalizează la o distanţă minimă de focalizare cu obiectiv AF 80-200mm f/2,8, AF 35-70mm f/2,8, AF 28-85mm
f/3,5-4,5 sau AF 28-85mm f/3,5-4,5 <NEW> la mărire maximă, indicatorul pentru focalizare ar putea fi afişat atunci când
imaginea de pe vizorul clar mat nu este focalizată. Ajustaţi manual focus-ul până când imaginea din vizor se află în focus.
9 Cu o diafragmă maximă de f/5,6 sau mai rapidă.
10 Unele obiective nu pot fi utilizate (A 147).

146
Obiective compatibile

11 Distanţa de rotaţie pentru suportul trepiedului AI 80–200mm f/2,8 ED este limitată de corpul aparatului foto. Filtrele nu
pot fi schimbate în timp ce AI 200-400mm f/4 ED este montat pe aparatul foto.
12 Afişajul electronic analog expunere nu este disponibil.
13 Poate fi utilizat în modurile expunere manuală la viteze ale declanşatorului mai mici de 1/125s. Afişajul electronic analog
expunere nu este disponibil.
14 Compensarea expunerii este necesară atunci când este utilizată cu AI 28-85mm f/3,5-4.5, AI 35-105mm f/3,5-4.5, AI
35-135mm f/3,5-4.5 sau AF-S 80-200mm f/2,8D. Consultaţi manualul teleconvertorului pentru detalii.
15 Ţineţi aparatul foto „în picioare“ (portret) atunci când ataşaţi dispozitivul de focalizare tip burduf PB-6. Odată ce este
ataşat PB-6, aparatul foto poate fi repoziţionat „pe orizontală“ (peisaj) dacă este necesar.
• Dispozitivul tip reprocopy PF-4 necesită suportul pentru aparat foto PA-4.

B Accesorii incompatibile şi obiective non-CPU


Următoarele accesorii şi obiectivele non-CPU NU pot fi utilizate împreună cu D60:
• Teleconvertizor AF TC-16A • Obiective pentru F3AF (AF 80mm f/2,8,
• Obiective non-AI AF 200mm f/3,5 ED, AF Teleconvertizor TC-16)
• Obiectivele ce necesită dispozitivul de focalizare AU-1 (400mm • PC 28mm f/4 (număr de serie 180900 sau
f/4,5, 600mm f/5,6, 800mm f/8, 1200mm f/11) anterior)
• Ochi de peşte (6mm f/5,6, 7,5mm f/5,6, 8mm f/8, OP 10mm • PC 35mm f/2,8 (numere de serie 851001-
f/5,6) 906200)
• 2,1cm f/4 • PC 35mm f/3,5 (model vechi)
• Inele extensie K2 • Reflexie 1000mm f/6,3 (model vechi)
• 180-600mm f/8 ED (numere de serie 174041-174180) • Reflexie 1000mm f/11 (numere de serie
• 360-1200mm f/11 ED (numere de serie 174031-174127) 142361-143000)
• 200-600mm f/9,5 ED (numere de serie 280001-300490) • Reflexie 2000mm f/11 (numere de serie
200111-200310)

C Obiective pentru focalizare automată


Focalizarea automată cu acest aparat foto este acceptată doar prin intermediul obiectivelor AF-S şi AF-I. Obiectivele
AF-S şi AF-I sunt dotate cu un motor pentru focalizare automată. Focalizarea automată nu este posibilă atunci când
este montat un alt tip de obiectiv, indiferent de capacităţile de focalizare ale obiectivului însuşi.

C Valoare f a obiectivului Accesorii opţionale


Valoarea f inclusă în finalul numelor obiectivelor (ex.: f/2,8 sau f/3,5-5,6) reprezintă diafragma maximă a obiectivului.

C Recunoaşterea obiectivelor CPU şi de tipul G şi D


Obiectivele CPU pot fi identificate în funcţie de prezenţa contactelor CPU, obiectivele tip G şi D pot fi identificate în
funcţie de litera de pe cilindrul obiectivului. Obiectivele tip G nu sunt prevăzute cu un obiectiv pentru diafragmă.
Contacte CPU Inel diafragmă

Obiectiv CPU Obiectiv tip G Obiectiv tip D

147
Obiective compatibile

C Teleconvertizorul AF-S/AF-I
Teleconvertizorul AF-S/AF-I poate fi utilizat împreună cu următoarele obiective AF-S şi AF-I:
• AF-S VR 70-200mm f/2,8G ED • AF-S 400mm f/2,8D ED II
• AF-S 80-200mm f/2,8D ED • AF-S 400mm f/2,8D ED
• AF-S VR Micro 105mm f/2,8G ED1 • AF-I 400mm f/2,8D ED
• AF-S VR 200mm f/2G ED • AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR2
• AF-S VR 200-400mm f/4G ED2 • AF-S 500mm f/4D ED II2
• AF-S VR 300mm f/2,8G ED • AF-S 500mm f/4D ED2
• AF-S 300mm f/2,8D ED II • AF-I 500mm f/4D ED2
• AF-S 300mm f/2,8D ED • AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR2
• AF-I 300mm f/2,8D ED • AF-S 600mm f/4D ED II2
• AF-S 300mm f/4D ED2 • AF-S 600mm f/4D ED2
• AF-S NIKKOR 400mm f/2,8G ED VR • AF-I 600mm f/4D ED2
1 Focalizarea automată nu este acceptată.
2 Focalizarea automată nu este acceptată când se utilizează cu teleconvertorul TC-17E II/TC-20 E II.

C Inel diafragmă obiectiv CPU


Blocaţi inelul diafragmei obiectivelor CPU (cu excepţia obiectivelor de tip G) la deschiderea minimă (cea mai mare
valoare f).

C Obiective non-CPU
Obiectivele Non-CPU pot fi utilizate doar în modul d. Diafragma poate fi confirmată şi reglată manual prin
intermediul inelului diafragmei obiectivului. Măsurarea expunerii nu funcţionează. Fotografierea cu bliţ în modul i-TTL
nu este suportată.

C Note despre dispozitiv de iluminare asistenţă AF


Dispozitivul de iluminare asistenţă AF are o rază de acţiune de aproximativ 0,5-3,0 m (1 ft. 8 in.-9ft 10 in.). Când se
utilizează dispozitivul de iluminare asistenţă AF, utilizaţi un obiectiv cu o distanţă focală de 24-200mm.
Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu este disponibil în cazul următoarelor obiective:
• AF-S VR 70-200mm f/2.8G ED • AF-S 80-200mm f/2.8D ED • AF-S VR 200mm f/2G ED
• AF-S VR 300mm f/2.8G ED • AF-S VR 200-400mm f/4G ED • AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
La distanţe mai mici de 1m (3ft. 3in.), următoarele obiective pot bloca iluminatorul de asistenţă AF şi pot interfera cu
Accesorii opţionale

focalizarea automată când iluminarea este deficitară:


• AF-S VR 24-120mm f/3.5-5.6G ED • AF-S 17-35mm f/2.8D ED • AF-S DX VR 18-200mm
• AF-S DX 17-55mm f/2.8G ED • AF-S 28-70mm f/2.8D ED f/3.5-5.6G ED
• AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • AF-S VR Micro 105mm f/2.8G ED

C Atenuare ochi roşii


Obiectivele care blochează vizualizarea obiectului de către iluminatorul de asistenţă AF poate interfera cu funcţia de
remediere ochi roşii (A 65).

148
Obiective compatibile

B Bliţul încorporat
Bliţul încorporat poate fi utilizat cu obiective CPU cu lungimi focale de 18mm până la 300mm (A 66). Este posibil ca
bliţul să nu poată lumina obiectul în întregime iar în cazul obiectivelor următoare se aplică următoarele restricţii.

Obiectiv Distanţă focală Distanţă minimă


20mm 3,0 m/9 ft. 10 in.
AF-S DX 12-24mm f/4G ED
24mm 1,0 m/3 ft. 3 in.
AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3,5-5,6G ED VR 24mm sau mai mult Nicio restricţie
24mm 2,0 m/6 ft. 7 in.
AF-S 17-35mm f/2.8D ED 28mm 1,0 m/3 ft. 3 in.
35mm Nicio restricţie
28mm 1,5 m/4 ft. 11 in.
AF-S DX 17-55mm f/2,8G ED 35mm 1.0 m/3 ft. 3 in.
45mm Nicio restricţie
24mm 1,0 m/3 ft. 3 in.
AF 18-35mm f/3,5-4,5D ED
28mm sau mai mult Nicio restricţie
18mm 1,0 m/3 ft. 3 in.
AF-S DX 18-70mm f/3,5-4,5G ED
24mm sau mai mult Nicio restricţie
18mm 1,0 m/3 ft. 3 in.
AF-S DX 18-135mm f/3,5-5,6G ED
24mm sau mai mult Nicio restricţie
24mm 1,0 m/3 ft. 3 in.
AF-S DX VR 18-200mm f/3,5-5,6G ED
35mm sau mai mult Nicio restricţie
24mm 2,5 m/8 ft. 2 in.
AF 20-35mm f/2,8D 28mm 1,0 m/3 ft. 3 in.
35mm Nicio restricţie
35mm 1,5 m/4 ft. 11 in.
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2,8G ED
Accesorii opţionale
50mm 1,0 m/3 ft. 3 in.
24mm 1,0 m/3 ft. 3 in.
AF-S VR 24-120mm f/3,5-5,6G ED
28mm sau mai mult Nicio restricţie
35mm 1,5 m/4 ft. 11 in.
AF-S 28-70mm f/2.8D ED
50mm sau mai mult Nicio restricţie
250mm 2,5 m/8 ft. 2 in.
AF-S VR 200-400mm f/4G ED
300mm 2,0 m/6 ft. 7 in.
Când este utilizat obiectivul AF-S NIKKOR 14-24mm f/2,8G ED bliţul nu va putea să lumineze întregul subiect la toate
distanţele focale.

149
Unităţi opţionale de bliţ (Speedlights)
Cupla de accsorii permite montarea dispozitivelor Speedlight din seria SB
direct pe aparat fără un cablu de sincronizare, inclusiv SB-400, SB-800, SB-600,
SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27, SB-23, SB-22S şi SB-29S. Este dotat cu o
piedică de siguranţă pentru dispozitivele Speedlight cu un cui de blocare,
precum SB-800 and SB-600, care împiedică bliţul Speedlight să fie cadă în mod
accidental. Înainte de ataşarea unui dispozitiv bliţ opţional, scoateţi capacul
cuplei de accesorii. Atunci când este ataşat un dispozitiv opţional Speedlight, bliţul încorporat nu va fi
declanşat.
Atunci când este utilizat cu dispozitive bliţ opţionale Speedlight precum SB-400, SB-800 şi SB-600, aparatul
foto D60 acceptă sistemul Nikon de iluminare Creative Lighting System (CLS)*, ce include o varietate de
funcţii, inclusiv controlul bliţului i-TTL şi comunicarea culorii de bliţ Flash Color Information
Communication. Atunci când este montat un dispozitiv Speedlight SB-800 sau SU-800 pe aparatul foto,
dispozitivele fără fir la distanţă Speedlight SB-600, un al doilea SB-800 sau SB-R200 pot fi declanşate. Pentru
detalii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu dispozitivul Speedlight sau
dispozitivul de acţionare la distanţă Speedlight pentru.
* CLS este cel mai nou sistem de acţionare a bliţului destinat dispozitivelor Speedlight şi aparatelor foto Nikon. Sunt
acceptate diferite funcţii, inclusiv comunicarea culorii bliţului Flash Color Information Communication, prin intermediul
căreia temperatura culorii bliţului este transmisă automat către aparatul foto astfel încât să poată fi utilizată la reglarea
balansului de alb pentru rezultate optime.

Dispozitiv Speedlight Nikon SB-400


• Dispozitivul SB-400 este un dispozitiv bliţ cu un număr de ghidare de 21/69 (ISO 100, m/ft, 20°C/68 °F).
• Capul bliţului poate fi rotit la 90° deasupra planului orizontal pentru fotografierea cu bliţ reflectat.

Dispozitiv Speedlight Nikon SB-800


• Dispozitivul SB-800 este un dispozitiv bliţ cu un număr de ghidare de 38/125 (în poziţia 35mm a capului
zoom; ISO 100, m/ft, 20°C/68°F).
• Capul bliţului poate fi înclinat la 90° în sus, 7° în jos, 180° în stânga şi 90° în dreapta pentru reflectarea
bliţului şi prim-planuri.
Accesorii opţionale

• Dispozitivul SB-800 acceptă funcţia de zoom acţionat automat (24-105 mm), asigurând reglarea
corespunzătoare a unghiului de acoperire raportată la distanţa focală şi este dotat cu un adaptor ce
sporeşte unghiul de acoperire pentru a corespunde unui obiectiv de 14mm or 17.
• Pentru a simplifica funcţionarea în condiţii de iluminare deficitară, monitorul şi toate butoanele sunt
iluminate.
• Setările personalizate pot fi utilizate pentru a activa, dezactiva sau a regla o multitudine de funcţii.

150
Unităţi opţionale de bliţ (Speedlights)

Dispozitiv Speedlight Nikon SB-600


• Dispozitivul SB-600 este un bliţ performant cu un număr de ghidare de 30/98 (ISO 100, m/ft) (la o
poziţie a capului zoom de 35mm, 20°C/68°F).
• Capul bliţului poate fi înclinat la 90° în sus, 180° în stânga şi 90° în dreapta pentru reflectarea bliţului şi
prim-planuri.
• Dispozitivul SB-600 acceptă funcţia de zoom acţionat automat (24-85 mm), asigurând reglarea
corespunzătoare a unghiului de acoperire raportată la distanţa focală şi este dotat cu un adaptor ce
sporeşte unghiul de acoperire pentru a corespunde unui obiectiv de 14mm.
• Pentru a simplifica funcţionarea în condiţii de iluminare deficitară, monitorul şi toate butoanele sunt
iluminate.
• Setările personalizate pot fi utilizate pentru a activa, dezactiva sau a regla o multitudine de funcţii.

Dispozitivul Speedlight la distanţă fără fir Nikon tip SB-R200


Dispozitivul performant Speedlight fără fir la distanţă are un număr de ghidare de 10/32 (ISO 100, m/ft,
20°C/68 °F). Cu toate că nu poate fi montat direct pe cupla de accesorii, poate fi controlat utilizând un
dispozitiv Speedlight opţional SB-800 sau un dispozitiv Speedlight fără fir SU-800. Dispozitivul SB-R200
poate fi ţinut în mână, montat pe standul AS-20 pentru dispozitive Speedlight sau montat în faţa
obiectivului aparatului foto utilizând inelul ataşabil SX-1 pentru acţionarea la distanţă şi fotografie i-TTL de
prim plan.

Dispozitiv acţionare fără fir Speedlight Nikon SU-800


Dispozitivul SU-800 poate fi utilizat ca dispozitiv de acţionare pentru decanşarea la distanţă fără fir a
SB-800, Dspozitive bliţ SB-600 sau SB-R200. Dispozitivul SU-800 însuşi nu este dotat cu bliţ.

Accesorii opţionale

D Număr ghidare
Numărul de ghidare face referire la cantitatea de lumină generată de bliţ. Cu cât numărul este mai mare, cu atât este
mai mare puterea bliţului.
Pentru a calcula distanţa de acţiune a bliţului la putere maximă, împărţiţi Numărul ghidare la diafragmă. De exemplu,
la o setare ISO 100 dispozitivul SB-400 are un număr de ghidare de 21 m sau 69 ft.; distanţa la o diafragmă de f/5,6 este
de 21 ÷ 5,6 sau aproximativ 3,7 metri (sau 69 ÷ 5,6ft. = 12 ft. 4 in.). Pentru fiecare dublare a valorii sensibilităţii ISO,
înmulţiţi numărul de ghidare cu radical din 2 (aproximativ 1,4). De exemplu, atunci când este utilizat SB-400 pentru
aparatul foto D60 la o sensibilitate ISO de 200, distanţa SB-400, la o diafragmă de f/5,6 este 21 ÷ 5,6 × 1,4 = 5,3 metri
sau 69 ÷ 5,6 × 1,4 = 17 ft. 5 in. (la ISO 200, 20°C/68°F, unghiul de acoperire este suficient pentru a ilumina unghiul de
fotografiere al unui obiectiv de 18mm).

151
Unităţi opţionale de bliţ (Speedlights)

Următoarele funcţii sunt disponibile cu dispozitive bliţ compatibile CLS.

Speedlight Iluminare avansată fără fir


Dispozitiv bliţ unic
Comandă La distanţă
Mod bliţ/funcţie 1
SB-400 SB-800 SB-600 SB-800 SU-800 SB-800 SB-600 SB-R200
Bliţ umplere i-TTL
echilibrat pentru 93, 4 93 93 95 9 9 9 9
SLR digitale
i-TTL2
Bliţ umplere i-TTL
standard pentru 9 9 9 — — — — —
SLR digitale
AA Diafragmă automată 2 — 95 — 96 96 96 — —
A Non-TTL automat — 95 — 96 — 96 — —
Manual cu prioritate
GN — 9 — — — — — —
distanţă
M Ţinut în mână 94 9 9 9 9 9 9 9
RPT Bliţ repetitiv — 9 — 9 9 9 9 —
Asistenţă AF pentru zone
— 9 9 9 9 — — —
multiple AF2
Sistem de comunicare a
informaţiilor despre culori pentru 9 9 9 9 — — — —
bliţ
Sincronizare perdea
REAR 9 9 9 9 9 9 9 9
posterioară
L Atenuare ochi roşii 9 9 9 9 — — — —
Zoom automat — 9 9 9 — — — —
ISO Automat (setarea 9 9 9 — — — — —
personalizată 10)
1 Disponibil doar când SU-800 este utilizat pentru a controla alte unităţi bliţ. Unitatea SU-800 nu este echipată cu un bliţ.
Accesorii opţionale

2 Obiectiv CPU necesar.


3 Nu este disponibilă atunci când este utilizată măsurarea punctuală. Se aplică bliţul umplere i-TTL standard pentru aparate
foto SLR digitale.
4 Poate fi selectată din meniul de setări personalizate (A 113).
5 Selectaţi modul bliţ din setările personalizate Speedlight. Zona Non-TTL este selectată automat atunci când este montat
un obiectiv non-CPU.
6 Diafragma automată este utilizată automat când este montat un obiectiv CPU, indiferent de opţiunea selectată în setările
personalizate Speedlight. Funcţia Non-TTL automat este selectată automat dacă când este montat un obiectiv non-CPU.

152
Unităţi opţionale de bliţ (Speedlights)

Următoarele unităţi Speedlight pot fi utilizate doar în modurile non-TTL auto şi manual la viteze ale
declanşatorului de 1/200 s sau mai lent. Starea de încărcare a bliţului este afişată de indicatorul bliţ Speedlight
pregătit. În modul TTL, butonul de declanşare al aparatului foto va fi blocat şi nu pot fi efectuate fotografii.

Speedlight SB-30,
SB-272,
SB-28, SB-23,
SB-22S,
SB-80DX, 1 SB-26, SB-293,
SB-50DX SB-22,
SB-28DX SB-25, SB-21B3,
SB-20,
SB-24 SB-29S3
SB-16B,
Mod bliţ SB-15
A Auto non-TTL 9 — 9 9 —
M Ţinut în mână 9 9 9 9 9
O Bliţ repetitiv 9 — 9 — —
Sincronizare perdea
REAR 9 9 9 9 9
posterioară4
1 În modurile a, b, c şi d, coborâţi bliţul încorporat şi utilizaţi doar bliţul Speedlight opţional. Pentru a preveni ridicarea
automată a bliţului încorporat când iluminarea este deficitară, nu selectaţi modurile programe digitale variabile.
2 Când este montat pe D60, modul bliţ este setat automat la TTL, iar declanşatorul este dezactivat. Setaţi bliţul Speedlight la
modul A (non-TTL auto).
3 Focalizarea automată este disponibilă doar cu obiective AF-S VR Micro 105mm f/2.8G ED.
4 Disponibil doar când aparatul foto este utilizat pentru a selecta modul bliţ.

B ISO Auto
Când se utilizează SB-400, SB-800 sau SB-600, aparatul foto ajustează automat sensibilitatea ISO pentru a obţine
valoarea optimă dacă se selectează On (Pornit) pentru Setare personalizată 10 (ISO auto) sau Auto este selectat
pentru ISO sensitivity în modurile programe digitale variabile. Cu toate acestea, obiectele din planul apropiat pot fi
subexpuse (A 111).

C Modurile e, g, h, i, j, k şi l
Când este ataşat un dispozitiv opţional Speedlight, bliţul încorporat se opreşte.
• Modul bliţ automat este anulat, iar unitatea opţională Speedlight se va declanşa de fiecare dată când este efectuată
o fotografie. Dacă modul bliţ este setat să fie oprit, se aplică automat bliţul de umplere.
• Când se utilizează o unitate Speedlight opţională în modul h sau j, modul bliţ este setat automat la bliţ de
Accesorii opţionale

umplere. De asemenea, poate fi selectat modul atenuare ochi roşii.


• Când valoarea bliţului este compensată utilizând SB-800 sau SB-600 Speedlight sau Comandă fără fir Speedlight
SU-800, E (indicator de compensare bliţ pentru unităţi Speedlight opţionale) va fi afişat în partea superioară a
afişajului cu informaţii despre fotografiere.
• Unităţile opţionale Speedlight nu se vor declanşa când selectorul rotativ se află în poziţia f.

B Utilizaţi doar accesorii bliţuri Nikon.


Utilizaţi doar dispozitive Speedlight Nikon. Alimentarea cuplei de accesorii cu sarcini negative sau mai mari de 250 V ar
putea nu numai să împiedice funcţionarea normală, dar şi să deterioreze circuitele de sincronizare ale aparatului foto
sau ale bliţului. Înainte de a utiliza dispozitivele Speedlight Nikon care nu sunt listate în această secţiune, contactaţi o
reprezentanţă autorizată de vânzări Nikon.

D Adaptor terminal sincronizare AS-15


Când Adaptorul terminalului de sincronizare AS-15 (disponibil separat) este montat pe cupla de accesorii a aparatului
foto, accesoriile bliţului pot fi conectate printr-un cablu de sincronizare.
153
Unităţi opţionale de bliţ (Speedlights)

C Note privind unităţile opţionale Speedlights


Pentru detalii, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu unitatea Speedlight. Dacă unitatea Speedlight acceptă
sistemul de iluminare Creative lighting system, consultaţi secţiunea referitoare la aparate foto digitale SLR compatibile
CLS. Aparatul foto D60 nu este inclus în categoria „digital SLR“ a manualelor SB-80DX, SB-28DX şi SB-50DX.
Declanşatorul se va sincroniza cu un dispozitiv bliţ extern la viteze de 1/200 s sau mai lente.
Control bliţ i-TTL poate fi utilizat la sensibilităţi ISO cuprinse între 100 şi 1600. Valorile mai ridicate nu pot oferi
rezultatele dorite la unele distanţe sau diafragme. Dacă indicatorul de bliţ pregătit clipeşte pe vizor pentru aproximativ
trei secunde după efectuarea unei fotografii în modul i-TTL sau non-TTL automat, bliţul a fost declanşat la putere
maximă, iar fotografia ar putea fi subexpusă.
Dispozitivele SB-400, SB-800 şi SB-600 includ atenuarea ochilor-roşii în timp ce SB-800, SB-600 şi SU-800 prevăd
iluminare de asistenţă AF (dispozitivul SU-800 nu oferă iluminare de asistenţă AF în modul prim-plan).
Funcţia automată zoom este disponibilă doar cu dispozitivele Speedlight SB-800 şi SB-600.
În următoarele moduri, diafragma maximă (valoare f minimă) variază în funcţie de sensibilitatea ISO (A 53).
moduri e, g, h, i, j, l, a:
ISO sensitivity 100 200 400 800 1600
Diafragmă maximă (valoare f minimă) 4 4.8 5.6 6.7 8
mod k:
ISO sensitivity 100 200 400 800 1600
Diafragmă maximă (valoare f minimă) 5.6 6.7 8 9.5 11
Pentru fiecare pas de creştere a sensibilităţii (de ex., de la 200 la 400), diafragma este oprită cu jumătate de pas f/. Dacă
diafragma maximă a obiectivului este mai mică decât cele indicate mai sus, valoarea maximă pentru diafragmă va fi
diafragma maximă a obiectivului.
Când se utilizează un cablu la distanţă TTL SC-17, 28 sau 29 pentru fotografiere cu bliţ separat, este posibil să nu se
obţină expunerea corectă în modul i-TTL cu controlare echilibrată a bliţului de umplere i-TTL. Vă recomandăm să
alegeţi măsurarea controlul standard pentru bliţul i-TTL. Efectuaţi o fotografie test şi vizualizaţi rezultatele în monitor.
În modul i-TTL, utilizaţi panoul bliţ sau adaptorul de reflectare oferit cu dispozitivul Speedlight. Nu utilizaţi alte panouri
precum cele de difuzie, deoarece ar putea genera expuneri incorecte.
Accesorii opţionale

154
Alte accesorii
Accesorii suport pentru ochi vizor
Scoateţi suportului pentru ochi tip cupă al vizorului înainte de monta accesorii pentru suportul pentru ochi al
vizorului. Pentru informaţii suplimentare referitoare la scoaterea suportului pentru ochi din cauciuc consultaţi „Capac
suport pentru ochi“ (A 56).
• Obiective cu vizor cu reglare a dioptrului: Această funcţie este utilă celor care suferă de miopie sau
hipermetropie. Lentilele pot fi modificate cu uşurinţă prin introducerea în vizor. Lentilele sunt disponibile la
dioptrii de –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 şi +3m–1 (atunci când controlul reglajelor este în poziţia D60 –1m–1).
Utilizaţi obiective cu reglare a dioptrului doar dacă focalizarea dorită nu poate fi obţinută cu funcţia de
control a reglării dioptrului încorporată (–1,7 până la +0,5m–1). Testaţi obiectivele cu reglare a dioptrului
înainte de achiziţionare pentru a vă asigura că puteţi obţine focalizarea dorită. Suportul pentru ochi tip cupă
din cauciuc nu poate fi montat atunci când sunt uitilizate lentile de reglare a dioptriei vizorului.
• Mărire vizor DG-2: Măriţi scena afişată în centrul vizorului pentru a apropia fotografia, a copia, a utiliza
obiective pentru telefotografiere şi alte sarcini ce necesită mai multă precizie. Adaptor suport ochi necesar
(disponibil separat). Atunci când este montată mărirea pentru vizor DG-2, senzorul de privire nu
reacţionează corespunzător. Dacă este necesar, selectaţi Off pentru Shooting info auto off (A 123) din
meniul de setare.
• Adaptor suport ochi tip cupă DK-22: Montaţi mărirea pentru vizor DG-2 la aparatul foto D60.
• Dispozitiv de ataşare pentru vizualizare în unghi drept DR-6: DR-6 se montează la unghi drept la
suportul pentru ochi al vizorului, permiţând imaginii de pe vizor să fie vizualizată de sus atunci când
aparatul foto este orientat pe înălţime. Atunci când este montat ataşamentul pentru vizualizare în unghi
drept DG-6, senzorul de privire nu reacţionează corespunzător. Dacă este necesar, selectaţi Off pentru
Shooting info auto off (A 123) din meniul de setare.
Filtre
• Filtrele Nikon pot fi împărţite în trei tipuri: cu înşurubare, cu introducere şi interschimbare posterioară.
Utilizaţi filtre Nikon; filtrele produse de alţi producători pot interfera cu focalizarea automată sau cu
identificarea electronică a distanţei.
• D60 nu poate fi utilizat cu filtre de polarizare lineară. Utilizaţi în schimb filtrul cu polarizare circulară C-PL.
• Filtrele NC şi L37C sunt recomandate pentru protejarea obiectivului.
• Efectul moar poate apărea dacă se utilizează un filtru când obiectul este încadrat pe un fundal luminos sau
când sursa de lumină puternică se află în cadru. Se recomandă fotografierea fără filtru.
• Măsurarea central evaluativă (A 62) este recomandată pentru filtrele cu factori de expunere (factori de
filtrare) mai mari de 1× (Y48, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND4S, ND8S, A2, A12, B2, B8, B12). Când este selectată
unitatea de măsurare matricială, nu se poate aştepta obţinerea unui efect suficient. Consultaţi
documentarea furnizată împreună cu filtrele pentru detalii.
Accesorii opţionale

Acumulatori
• Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL9: Acumulatorii suplimentari EN-EL9 sunt disponibili la comercianţii
locali sau la reprezentanţele Nikon.

155
Alte accesorii

Conectaţi Adaptorul CA EH-5a/conectorul de alimentare EP-5


• Conector de alimentare EP-5
• Adaptor CA EH-5a
Utilizaţi adaptorul CA EH-5a pentru a alimenta aparatul foto pentru perioade lungi de timp. Conectorul de
alimentareEH-5 este necesar (disponibil separat) pentru a conecta adaptorul CA la D60. Adaptorul CA EH-5
poate fi utilizat în loc de EH-5a. Pentru mai multe informaţii despre conectarea adaptorului CA la aparatul
foto utilizând conectorul de alimentare, consultaţi „Conectarea conectorului de alimentare şi a adaptorului
CA“ (A 157).
Capac corp BF-1A
BF-1A păstrează oglinda, ecranul vizorului şi filtrul low-pass curate de praf când nu este montat un obiectiv.
Cablu video
• Cablu video EG-D100: Vizualizaţi fotografiile pe TV sau înregistraţi-le pe band video prin conectarea la
televizor sau la dispozitivul VCR utilizând cablul video.
Dispozitiv de acţionare la distanţă fără fir ML-L3
Utilizaţi ca eliberare declanşator la distanţă pentru autoportrete sau pentru a împiedica înceţoşarea cauzată
de mişcarea aparatului foto. ML-L3 utilizează un acumulator 3V CR2505.
Înlocuirea acumulatorului
1 2 3 4 5

Software
• Capture NX: Un pachet complet de editare a fotografiilor oferind asistenţă pentru imaginile RAW, precum
şi o serie variată de funcţii de îmbunătăţire, incluzând pe acelea necesare editării balansului de alb şi a
aplicării Punctelor de control culoare. Asiguraţi-vă de actualizarea la cea mai nouă versiune.*
• Camera Control Pro 2: Controlaţi aparatul foto de la un computer şi salvaţi fotografiile pe discul fix.
Asiguraţi-vă de actualizarea la cea mai nouă versiune.*
* Centrul de mesaje Nikon verifică automat actualizările dacă la pornire este detectată o conexiune la Internet.

Informaţii actualizate despre cele mai noi cataloage cu produse sunt disponibile pe sit-urile Nikon.
Accesorii opţionale

156
Alte accesorii

Conectarea conectorului de alimentare şi a adaptorului CA


Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de conectarea conectorului de alimentare şi a adaptorului CA.

1 Deschideţi camera acumulatorului 1 şi capacele conectorului de


alimentare 2.

2 Introduceţi conectorul de alimentare EP-5 în camera


acumulatorului conform ilustraţiei din dreapta, asigurându-vă că
terminalele „+“ şi „–“ sunt orientate corect.

3 Ghidaţi cablul de alimentare prin spaţiul rezervat de capacul


conectorului de alimentare şi închideţi capacul camerei
acumulatorului.

4 Conectaţi conectorul Adaptorului CA EH-5a la priza CA a adaptorului CA 3 şi conectorul EH-


5a CC la EH-5 CC în conectorul 4. Când aparatul foto este alimentat de un adaptor CA,
indicatorul nivelului acumulatorului din monitor va indica X.
Accesorii opţionale

157
Carduri de memorie aprobate
Următoarele carduri de memorie au fost testate şi aprobate pentru utilizarea la D60. Toate cardurile cu
mărci şi producători aprobaţi pot fi utilizate, indiferent de viteză.

SanDisk 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB1, 4GB2


Toshiba 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB1, 4GB2
Panasonic 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB1, 4GB2, 8GB2
128MB, 256MB, 512MB, 1GB
Lexar Platinum II: 512MB, 1GB, 2GB1, 4GB2
Professional: 1GB, 2GB1
1 În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul
acceptă carduri de 2GB.
2 conform cu SDHC. În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv
similar, verificaţi dacă dispozitivul acceptă carduri de SDHC.

Operaţia nu este garantată cu alte mărci de carduri. Pentru detalii privind cardurile de mai sus, contactaţi
producătorul.
Accesorii opţionale

158
Maximizarea duratei de viaţă a
acumulatorului
Îngrijirea aparatului foto

Stocare
Când aparatul foto nu este utilizat o perioadă lungă de timp, opriţi aparatul foto, scoateţi acumulatorul şi
stocaţi-l într-o locaţie rece şi uscată cu capacul terminalului montat. Pentru a împiedica formarea de
mucegai, depozitaţi aparatul foto într-o locaţie uscată, bine ventilată. Nu depozitaţi aparatul foto cu
naftalină sau granule de naftalină în locaţii:
• cu ventilaţie deficitară sau cu umiditate de peste 60%
• lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice puternice, precum televizoare sau
aparate radio
• sunt expuse la temperaturi de peste 50°C/122°F (de exemplu, lângă un radiator sau într-un autoturism
închis într-o zi toridă) sau mai mici de –10°C (14°F)

Maximizarea duratei de viaţă a acumulatorului


Curăţare
Corpul aparatului foto
Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful şi puful, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale. După
utilizarea aparatului foto la plajă sau la malul mării, curăţaţi nisipul şi sarea cu o cârpă înmuiată uşor în apă
distilată şi uscaţi bine. Important: Praful sau alte substanţe ajuns în interiorul aparatului foto pot provoca
deteriorări ce nu sunt acoperite de garanţie.
Obiectiv, oglindă şi vizor
Aceste elemente sunt fabricate din sticlă şi pot fi deteriorate cu uşurinţă. Îndepărtaţi praful şi puful cu o pară.
Dacă utilizaţi o pară cu aerosoli, păstraţi recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea lichidului.
Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete, aplicaţi o cantitate mică de soluţie pentru curăţarea obiectivului
pe o cârpă moale şi curăţaţi cu grijă.
Monitor
Îndepărtaţi praful şi puful cu o pară. Când îndepărtaţi amprentele sau alte pete, ştergeţi suprafaţa uşor cu o
cârpă moale sau piele de căprioară. Nu apăsaţi, deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorări sau
funcţionare defectuoasă.

B Monitorul
În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi pentru a împiedica intrarea
cristalelor lichide în ochi sau în gura dumneavoastră.

B Repararea aparatului foto şi a accesoriilor


Aparatul foto D60 este un dispozitiv de precizie şi necesită lucrări de întreţinere periodice. Nikon recomandă ca
aparatul foto să fie inspectat de către distribuitorul iniţial sau de un reprezentant service autorizat Nikon la fiecare doi
ani, iar o revizie este recomandată la fiecare trei până la cinci ani (reţineţi că aceste servicii sunt contra cost). Inspecţia
frecventă şi lucrările de întreţinere sunt recomandate în special atunci când aparatul foto este utilizat în mod
profesionist. Orice accesorii utilizate în mod regulat cu acest aparat foto, precum obiectivele sau unităţile opţionale
Speedlight, ar trebui incluse în pachetul de inspecţie sau service.
159
Îngrijirea aparatului foto

Întreţinerea filtrului optic low-pass


Curăţarea automată a filtrului low-pass (curăţarea senzorului de imagine)
Senzorul de imagine care acţionează ca elementul de creare a fotografiei este dotat cu un filtru low-pass
pentru a preveni efectul moiré. Dacă aveţi impresia că în fotografii apare murdăria sau praful de pe filtru,
puteţi curăţa filtrul utilizând opţiunea Clean image sensor (Curăţare senzor imagine) din meniul de
setare.
Filtrul poate fi curăţat oricând utilizând opţiunea Clean now (Curăţare acum) sau curăţarea poate fi
efectuată automat când aparatul foto este pornit sau oprit.
Curăţarea din opţiunea meniului de setare

1 Plasaţi aparatul foto cu baza în jos.


Curăţarea senzorului de imagine este foarte eficientă când aparatul foto este
plasat cu baza în jos aşa cum se arată în dreapta.

2 Afişaţi meniul Clean image sensor menu. SETUP MENU


Maximizarea duratei de viaţă a acumulatorului

Video mode
Evidenţiaţi Clean image sensor din meniul de setare şi Language En
apăsaţi selectorul multiplu în dreapta. Image comment
Folders
File no. sequence
Clean image sensor
Mirror lock-up

3 Selectaţi Clean now. Clean image sensor

Evidenţiaţi Clean now şi apăsaţi Q pentru a începe


curăţarea. Clean now

Clean at

În timp ce procesul de curăţare este în derulare, va fi afişat


mesajul indicat în dreapta.

C Curăţarea senzorului de imagine


Următoarele întrerup curăţarea senzorului de imagine:
- Apăsarea butonul de eliberare a declanşatorului.
- Apăsarea D, F, C sau A.
Curăţarea este efectuată prin vibraţiile senzorului de imagine. Dacă praful nu poate fi curăţat complet utilizând
opţiunile din meniul Clean image sensor, curăţaţi manual senzorul de imagine (A 162) sau consultaţi un
reprezentant autorizat de vânzări Nikon.
În cazul în care curăţarea senzorului imaginii este efectuată de câteva ori în succesiune, aceasta se poate dezactiva
temporar pentru a proteja circuitele interne ale aparatului foto. Curăţarea poate fi efectuată din după o scurtă perioadă
de timp.
160
Îngrijirea aparatului foto

Curăţarea la pornire/oprire

1 Selectaţi Clean at. Clean image sensor

Afişaţi meniul Clean image sensor conform descrierii din


pasul 2 al „Curăţarea din opţiunea meniului de setare“ Clean now

(A 160). Clean at
Evidenţiaţi Clean at şi apăsaţi selectorul multiplu în
dreapta.

2 Selectaţi o opţiune. Clean image sensor


Clean at
Subliniaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi Q.
Startup
G Startup Shutdown
Startup and shutdown
Senzorul de imagine este curăţat automat de Cleaning off
fiecare dată când este pornit aparatul foto.
H Shutdown
Senzorul de imagine este curăţat automat în timpul
opririi de fiecare dată când este oprit aparatul foto.
I Startup and shutdown (setare implicită)

Maximizarea duratei de viaţă a acumulatorului


Senzorul de imagine este curăţat automat la
pornire şi la oprire.
J Cleaning off
Curăţarea automată a senzorului de imagine oprită.

161
Îngrijirea aparatului foto

Curăţarea manuală a filtrului low-pass


În caz că murdăria şi praful nu pot fi curăţate de pe filtru prin intermediul curăţării senzorului (A 160),
puteţi curăţa filtrul conform descrierii de mai jos. Cu toate acestea, filtrul este extrem de delicat şi uşor de
deteriorat. Nikon recomandă ca filtrul să fie curăţat doar de personalul de service autorizat de Nikon.
Pentru a împiedica oprirea aparatului foto atunci când oglinda este ridicată, utilizaţi un acumulator
încărcat complet sau un adaptor opţional CA EH-5a cu un conector de alimentare EP-5 (A 156).

1 Opriţi aparatul foto şi scoateţi obiectivul, porniţi apoi aparatul foto.


Nu porniţi aparatul foto până când nu a fost scos obiectivul.

2 Selectaţi Mirror lock-up din meniul de setare.


Reţineţi că această opţiune nu este disponibilă la niveluri de W sau mai scăzute.

3 Evidenţiaţi On şi apăsaţi OK. Mirror lock–up

Va fi afişat mesajul indicat în partea dreaptă. Opriţi aparatul foto pentru a restabili When shutter button
funcţionarea normală fără a verifica filtrul low-pass. is pressed, the mirror
lifts and shutter opens.
To lower mirror, turn
camera off.
Maximizarea duratei de viaţă a acumulatorului

4 Apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului până la capăt.


Oglinda va fi ridicată şi se va deschide perdeaua declanşatorului, expunând filtrul
low-pass.

5 Fixaţi aparatul foto astfel încât lumina să cadă pe filtrul low-pass,


verificaţi dacă acesta prezintă praf sau puf.
Dacă nu sunt obiecte prin preajmă, avansaţi la pasul 7.

B Utilizaţi o sursă de alimentare sigură


Perdeaua declanşatorului este delicată şi uşor de deteriorat. În cazul în care aparatul foto se opreşte în timp ce oglinda
este ridicată, perdeaua se va închide automat. Respectaţi următoarele precauţii pentru preveni deteriorarea perdelei:
• Nu opriţi aparatul foto până la finalizarea curăţării şi a inspecţiei. Nu scoateţi sau deconectaţi sursa de alimentare în
timp ce oglinda este ridicată.
• În cazul în care acumulatorul ajunge la un nivel scăzut în timp ce oglinda este ridicată, se va auzi un semnal sonor, iar
luminatorul de asistenţă AF va clipi pentru a avertiza că perdeaua se va închide şi că oglinda va fi coborâtă după
162 aproximativ două minute. Opriţi curăţarea sau verificarea imediat.
Îngrijirea aparatului foto

6 Îndepărtaţi praful şi puful din filtru cu o pară.


Nu utilizaţi o perie suflantă, deoarece firele pot deteriora filtrul. Murdăria care nu
poate fi îndepărtată cu o pară poate fi curăţată doar de personalul de service
autorizat de Nikon. Nu atingeţi şi nu ştergeţi filtrul sub nicio formă.

7 Opriţi aparatul foto.


Oglinda va reveni la poziţia coborâtă şi perdeaua declanşatorului se va închide. Înlocuiţi obiectivul sau capacul
corpului.

Maximizarea duratei de viaţă a acumulatorului

B Materii străine pe filtrul low-pass


Nikon acordă atenţie maximă prevenirii intrării materiilor străine în contact cu filtrul low-pass în timpul producţiei şi a
transportului. D60 este conceput să fie utilizat cu obiective interschimbabile şi este posibil ca materii străine să intre în
aparatul foto când obiectivele sunt scoase sau schimbate. Odată aflate în interiorul aparatului foto, aceste materii se
pot fixa pe filtrul low-pass şi pot apărea pe fotografiile efectuate în anumite condiţii. Pentru a proteja aparatul foto
atunci când obiectivul este demontat, înlocuiţi capacul corpului oferit împreună cu aparatul foto, eliminând mai întâi
praful şi alte materii străine care se pot fixa pe capacul corpului.
În cazul în care materiile străine ajung pe filtrul low-pass, curăţaţi filtrul aşa cum este descris mai sus sau asiguraţi
curăţarea filtrului de către personalul de service autorizat Nikon. Fotografiile afectate de prezenţa materiilor străine pe
filtru pot fi retuşate utilizând Capture NX (disponibil separat; A 156) sau prin opţiunile de curăţare a imaginii oferite de
unele aplicaţii de prelucrare a imaginilor.
163
Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Precauţii

Aparatul foto şi obiectivul


Nu lăsaţi să cadă: Produsul poate funcţiona defectuos dacă este supus la şocuri sau vibraţii puternice.
Păstraţi uscat: Acest produs nu este rezistent la apă şi poate funcţiona defectuos dacă este scufundat în
apă sau dacă este expus la niveluri ridicate de umezeală. Ruginirea mecanismului intern poate provoca
deteriorări ireparabile.
Evitaţi schimbările bruşte de temperatură: Schimbările bruşte de temperatură, precum cele care au
loc când se intră sau se iese într-o/dintr-o clădire încălzită pe vreme rece pot provoca formarea
condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o
cutie pentru deplasări sau o plasă de plastic înainte de a îl expune la schimbări de temperatură.
Păstraţi la distanţă faţă de câmpuri magnetice puternice: Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv
în apropierea unui echipament care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice
puternice. Descărcările statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum
emiţătoarele radio pot interfera cu monitorul, pot deteriora datele înregistrate pe cardul de memorie sau
pot afecta circuitele interne ale produsului.
Nu lăsaţi obiectivul orientat spre soare: Nu lăsaţi obiectivul orientat spre soare sau alte surse puternice
de lumină pentru o perioadă extinsă de timp. Lumina puternică poate cauza deteriorarea senzorului de
Maximizarea duratei de viaţă a acumulatorului

imagine sau pot produce un efect de estompare a fotografiilor.


Nu atingeţi perdeaua declanşatorului: Perdeaua declanşatorului este foarte subţire şi uşor de
deteriorat. Nu exercitaţi presiune asupra perdelei în nicio circumstanţă, nu utilizaţi instrumente de curăţare
sau curenţi puternici de aer de la o pară. Aceste acţiuni pot zgâria, deforma sau rupe perdeaua.
Manevraţi cu grijă toate piesele în mişcare: Nu forţaţi capacul camerei acumulatorului, fanta de
memorie sau capacele conectorilor. Aceste piese prezintă cu precădere un risc de deteriorare.
Contacte obiectiv: Păstraţi curate contactele obiectivului.
Opriţi produsul înainte de a scoate sau de a deconecta sursa de alimentare: Nu decuplaţi produsul
şi nu scoateţi acumulatorul în timp ce acesta este pornit sau când imaginile sunt înregistrate sau şterse.
Întreruperea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea de date sau la
deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne. Pentru a preveni întreruperea accidentală a
alimentării, evitaţi să deplasaţi produsul de la o locaţie la alta în timp ce adaptorul CA este conectat.
Curăţarea: Când curăţaţi corpul aparatului foto, utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta uşor praful şi
puful, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului foto la plajă sau la malul mării,
curăţaţi nisipul şi sarea cu o cârpă înmuiată uşor în apă şi uscaţi bine.
Obiectivul şi oglinda pot fi deteriorate cu uşurinţă. Îndepărtaţi cu grijă praful şi puful cu o pară. Când
utilizaţi o pară cu aerosoli, păstraţi recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea lichidului. Pentru
a îndepărta amprentele sau alte pete de pe obiectiv, aplicaţi o cantitate mică de soluţie pentru curăţarea
obiectivului pe o cârpă moale şi curăţaţi cu grijă.
Pentru informaţii referitoare la curăţarea filtrului low-pass, consultaţi „Curăţarea manuală a filtrului low-
pass“ (A 162).

164
Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Precauţii

Depozitare: Pentru a împiedica formarea de mucegai, depozitaţi aparatul foto într-o locaţie uscată, bine
ventilată. Dacă produsul nu este utilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi acumulatorul pentru a
împiedica scurgerile şi depozitaţi-l într-o plasă de plastic conţinând un desicativ. Nu depozitaţi însă cutia
aparatului foto într-o plasă de plastic, deoarece aceasta poate provoca deteriorarea materialului. Reţineţi
că desicativul îşi pierde treptat capacitatea de a absorbi umezeala şi trebuie înlocuit la intervale regulate.
Pentru a împiedica formarea de mucegai, scoateţi aparatul foto din spaţiul de depozitare cel puţin o dată
pe lună. Porniţi aparatul foto şi eliberaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a-l depozita din nou.
Depozitaţi acumulatorul într-un loc rece, uscat. Înlocuiţi capacul terminalului înainte de a depozita acumulatorul.
Note privind monitorul: Este posibil ca monitorul să conţină câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna
sau care nu se aprind. Acest lucru este obişnuit pentru toate monitoarele TFT LCD şi nu indică o
defecţiune. Imaginile înregistrate cu respectivul produs nu sunt afectate.
Este posibil ca imaginile din monitor să fie dificil de văzut în lumină puternică.
Nu apăsaţi monitorul, deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorări sau funcţionare defectuoasă.
Praful şi puful de pe monitor pot fi îndepărtate cu o pară. Petele pot fi îndepărtate prin ştergere uşoară cu
o cârpă moale sau piele de căprioară. În caz că monitorul se va sparge, riscul accidentării datorate
cioburilor de sticlă trebuie evitat cu grijă, iar cristalul lichid din monitor nu trebuie să intre în contact cu
pielea, ochii şi gura.

Maximizarea duratei de viaţă a acumulatorului

165
Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Precauţii

Acumulatorul
Murdăria de pe terminalele acumulatorilor poate împiedica funcţionarea aparatului foto şi trebuie
îndepărtată cu o cârpă moale, uscată, înainte de utilizare. După înlăturarea acumulatorului, asiguraţi-vă că
înlocuiţi capacul terminalului.
Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare. Când se fac fotografii la ocazii importante, pregătiţi un
acumulator de rezervă EL-EL9 şi păstraţi-l încărcat. În funcţie de locaţia dumneavoastră, este posibil să aveţi
dificultăţi în a achiziţiona acumulatori de schimb imediat.
În zilele reci, capacitatea acumulatorului tinde să descrească. Asiguraţi-vă că acumulatorul este complet
încărcat înainte de a face fotografii la exterior pe timp de vreme rece. Păstraţi un acumulator de rezervă
într-un loc cald şi schimbaţi-le dacă este necesar. Odată încălzit, este posibil ca un acumulator rece să
poată recupera o parte din sarcină.
Continuarea încărcării acumulatorului după ce este complet încărcat poate afecta performanţele acestuia.
Acumulatorii ar putea prezenta scurgeri sau ar putea exploda dacă sunt manevraţi necorespunzător. Ţineţi
cont de precauţiile următoare atunci când manevraţi acumulatorii:
• Opriţi produsul înainte de înlocuirea acumulatorului.
• Acumulatorul poate deveni fierbinte când este utilizat pe perioade extinse de timp. Ţineţi cont de
atenţionări atunci când manevraţi acumulatorul.
• Utilizaţi doar acumulatori aprobaţi pentru utilizarea în cazul acestui echipament.
Maximizarea duratei de viaţă a acumulatorului

• Nu expuneţi acumulatorul la o flacără deschisă sau la căldură excesivă.


• După înlăturarea acumulatorului, asiguraţi-vă că înlocuiţi capacul terminalului.
Acumulatorii uzaţi sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatorii uzaţi în conformitate cu reglementările
locale.

166
Note tehnice
Localizarea defecţiunilor
Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme obişnuite
înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanţa Nikon. Pentru mai multe informaţii, consultaţi numerele
paginilor din coloana cea mai din dreapta.

Afişaj
Problemă Soluţie A
Vizorul este în afara Reglaţi focalizarea vizorului sau utilizaţi obiectivele opţionale cu reglare a
26, 155
focalizării. dioptrului.
Afişajele se sting fără Alegeţi un decalaj mai mare pentru oprirea automată în cadrul opţiunii
114
avertizare. pentru timpii de oprire automată din meniul de setări personalizate.
• Informaţia despre fotografiere nu este afişată atunci când butonul de 122
eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate şi eliberat atunci când
Off este selectat pentru Auto shooting info.
• Informaţia de fotografiere nu este afişată atunci când butonul de 30
eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate.
Afişajul informaţiilor
• Funcţia Shooting info auto off (Oprire automată informaţii de 123
despre fotografie nu va
fotografiere) este pornită, iar senzorul de privire a fost activat.
porni.
• Atunci când este selectat On pentru setarea personalizată 07 (Image 111
review) (Revizuire imagine), monitorul va fi oprit iar informaţia de
fotografiere nu va fi afişată atunci când nu este efectuată nicio operaţiune
în timp ce este afişată o fotografie după înregistrarea acesteia.
• Acumulatorul este epuizat. 16
Aparatul nu mai
Consultaţi „O notă privind aparatele foto controlate electronic,“ mai jos. —
funcţionează.
Afişarea pe vizor nu
Timpii de răspuns şi luminozitatea afişajelor pe vizor variază în funcţie de
reacţionează şi este —
temperatură.
ştearsă. Note tehnice
Afişajul pe vizor se opreşte atunci când este afişată informaţia de
Afişajul pe vizor nu fotografiere dacă este selectat On pentru Shooting info auto off şi este
123
porneşte. activat senzorul de privire. Selectaţi Off pentru a porni afişajul vizorului
atunci când este afişată informaţia de fotografiere.

C O notă privind aparatele foto controlate electronic


În cazuri extrem de rare, o încărcătură statică puternică ar putea
Comutator
provoca oprirea din funcţionare a aparatului foto. Opriţi aparatul foto, reiniţializare
scoateţi şi înlocuiţi acumulatorul (reţineţi că acumulatorul ar putea fi
încins) sau deconectaţi şi reconectaţi adaptorul CA şi porniţi din nou
aparatul foto. Dacă problemă persistă, opriţi aparatul foto şi apăsaţi Capac
comutatorul de reiniţializare (conform ilustraţiei din dreapta; reţineţi conector
că astfel va fi reiniţializată şi ora). Reţineţi că orice date înregistrate pe
cardul de memorie la data apariţiei problemei ar putea fi şterse. În
cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi vânzătorul sau o
reprezentanţă de vânzări autorizată Nikon.
167
Localizarea defecţiunilor

Fotografiere
Toate modurile de fotografiere
Problemă Soluţie A
Aparatul foto are nevoie
Ştergeţi fişiere sau foldere. —
de timp pentru a porni.
• Cardul de memorie este plin, blocat sau nu este introdus. 23, 25, 28
• Bliţul se încarcă. 33
• Aparatul foto nu focalizează. 57
Eliberarea declanşatorului
• Obiectiv CPU cu un inel pentru diafragmă ataşat fără blocare la cea mai 19, 40
este dezactivată.
ridicată valoare f.
• Este ataşat un obiectiv non-CPU: rotiţi selectorul de moduri al aparatului 146
foto d.
Fotografia finală este mai
Suprafaţa acoperită de vizor în plan orizontal şi în plan vertical este de
mare decât zona indicată —
aproximativ 95%.
pe vizor.
• Este selectată focalizarea manuală: dacă este ataşat un obiectiv AF-S sau 61
AF-I, alegeţi modul de focalizare automată. În caz contrar, focalizaţi
Imaginea de pe vizor nu manual.
este focalizată. • Aparatul foto nu poate focaliza utilizând focalizarea automată: utilizaţi 38, 60, 61
focalizarea manuală sau blocarea focalizării.
• Obiectivul nu este unul AF-S sau AF-I: utilizaţi focalizarea manuală. 61, 146
Meniul nu este afişat. Selectaţi Full pentru CSM/Setup menu. 118
Formatul imaginii nu
Selectaţi o altă setare de calitate a imaginii decât U sau X. 50
poate fi schimbat.
• Closest subject selectat pentru AF-area mode: alegeţi un alt mod. 58
• Apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate pentru a activa 33
Nu poate fi selectat
măsurătorile de expunere.
punctul de focalizare.
• Punctul de focalizare nu poate fi selectat atunci când sunt redate —
fotografiile sau sunt afişate meniurile.
Aparatul foto
• Opriţi D-Lighting. 69
înregistrează fotografii
• Opriţi reducerea zgomotului.
Note tehnice

108
lent.

168
Localizarea defecţiunilor

Problemă Soluţie A
În fotografii apar pixeli • Sensibilitate scăzută ISO sau utilizaţi reducerea zgomotului. 53, 108
strălucitori spaţiaţi aleator • Viteză declanşatorului este mai mică de 8s: utilizaţi reducerea 108
(„zgomot“). zgomotului.
• Selectorul modurilor rotit în dreptul h or j: alegeţi un alt mod. 6,36–37
• Luminatorul de asistenţă AF nu se aprinde pentru focalizarea manuală, 57
focalizarea automată cu servomecanism continuu sau atunci când modul
de focalizare comută automat de la modul AF cu servomecanism
Iluminatorul asistenţă AF automat la AF cu servomecanism continuu. Alegeţi b.
nu luminează. • Punctul central de focalizare selectat nu este selectat: selectaţi punctul 59
central de focalizare
• Alegeţi On pentru setarea personalizată 9 (AF-assist). 111
• Dispozitivul de iluminare s-a oprit automat. Este posibil ca dispozitivul de —
iluminare să devină fierbinte; aşteptaţi răcirea lămpii.
• Înlocuiţi acumulatorul dispozitivului de acţionare la distanţă. 156
Nu este efectuată nicio
• Selectaţi modul dispozitivului de acţionare la distanţă. 55
fotografie atunci când
• Bliţul se încarcă. 33
este apăsat butonul de
• Durata de timp selectată pentru setarea personalizată 17 (Remote on 115
eliberare a
duration) a fost epuizată: selectaţi din nou modul dispozitivului de
declanşatorului de pe
acţionare la distanţă.
dispozitivul de acţionare
• Lumina puternică din fundal ar putea împiedica fotografierea prin —
la distanţă.
intermediul dispozitivului de acţionare la distanţă.
În fotografie apare
Curăţaţi obiectivul şi filtrul low-pass. 159, 162
murdărie sau praf.
Elementul meniului nu Rotiţi selectorul de moduri în dreptul altei setări sau introduceţi cardul de
6, 23
poate fi selectat. memorie.
Data nu poate fi Data nu poate fi imprimată pe fotografii atunci când este selectat U sau
50
imprimată. X pentru Image quality în meniul de fotografiere.

modurile a, b, c şi d
Problemă Soluţie A Note tehnice
• Este montat un obiectiv non-CPU: rotiţi selectorul de moduri al aparatului 44, 146
foto d.
Eliberarea declanşatorului
• Selectorul de moduri s-a rotit în dreptul b după selectarea vitezei 42, 44
este dezactivată.
declanşatorului „bulb“ sau „timp“ în modul d: alegeţi o viteză nouă a
declanşatorului.

169
Localizarea defecţiunilor

Problemă Soluţie A
Zonele roşiatice pot apărea la expunerile de durată lungă. Porniţi reducerea
În fotografii apar zone
zgomotului atunci când fotografiaţi la viteze ale declanşatorului de „bulb“ şi 46, 108
roşiatice.
„timp“.
Gama completă de viteze
de declanşare nu este Bliţ în funcţiune. 179
disponibilă.
Focalizarea nu se
blochează când Utilizaţi H pentru a bloca focalizarea la modul de autofocalizare c
57, 60
declanşatorul este apăsat sau atunci când fotografiaţi subiecţi în mişcare în modul a.
pe jumătate.
• Ajustaţi balansul de alb pentru a se potrivi cu sursa de lumină. 52, 103,
Culorile nu sunt naturale 104, 105
• Reglarea setărilor de Optimize image (optimizarea imaginii). 101
Balansul de alb nu poate
Obiectul este prea întunecat sau prea strălucitor. 105
fi măsurat.
Imaginea nu poate fi
selectată ca sursă pentru Imaginea nu a fost creată cu D60. 107
presetarea manuală.
Rezultate inconsistente Selectaţi Custom în Optimize image pentru a selecta o altă setare decât
102
cu o serie de fotografii. Auto claritatea imaginii şi compensarea tonurilor.
Măsurarea nu poate fi
Blocarea automată a expunerii este în vigoare. 63
schimbată.
De fiecare dată când se
apasă declanşatorul, se
Fotografierea continuă nu este disponibilă atunci când este necesar bliţul
face câte o fotografie în 54, 64, 66
încorporat.
modul de eliberare
continuă.

Redare
Note tehnice

Problemă Soluţie A
Imaginea NEF (RAW) nu Atunci când a fost efectuată o fotografiere la o calitate a imaginii NEF+JPEG,
50
este redată. va fi redată doar imaginea JPEG.
Unele fotografii nu sunt Selectaţi All pentru Playback folder. Reţineţi că Current va fi selectat
97
afişate în timpul redării. automat atunci când este efectuată următoarea fotografie.
În imagini apar zone care
Este afişat „Evidenţieri“, informaţii despre fotografie. 73, 75
clipesc.
În imagini apar date de
Este afişat „Date fotografiere“, informaţii despre fotografiere. 73, 74
fotografiere.
Un grafic apare în timpul
Este afişat „Histogramă“, informaţii despre fotografie. 73, 75
redării.

170
Localizarea defecţiunilor

Problemă Soluţie A
• Selectaţi On pentru Rotate tall. 98
• Fotografia a fost efectuată fiind selectat Off pentru Auto image 128
Fotografiile „pe înălţime“
rotation.
(orientare portret) vor fi
• Orientarea aparatului foto a fost modificată când butonul de declanşare 128
afişate în orientare „pe
era apăsat în modul declanşare continuă.
lung“ (peisaj).
• Aparatul foto a fost orientat în sus sau în jos când a fost efectuată 128
fotografia.
Fotografia nu poate fi Fotografia este protejată: eliminaţi protecţia. 78
ştearsă. Glisaţi comutatorul pentru protecţie la scriere în poziţia „scriere“. 25
Este afişat un mesaj
anunţând că nu există Selectaţi All pentru Playback folder. Reţineţi că Current va fi selectat
97
imagini disponibile automat atunci când este efectuată următoarea fotografie.
pentru redare.
Imaginea nu este afişată
Selectaţi On pentru Image review în meniul de setări personalizate. 111
după fotografiere.
Fotografia nu poate fi • Unele opţiuni de retuşare nu pot fi aplicate copiilor.
130
retuşată. • Fotografia a fost creată sau modificată de un alt dispozitiv.
Ordinea imprimării nu
Cardul de memorie este ocupat integral sau este blocat. 25, 28
poate fi modificată.
• Fotografia este în format RAW (NEF). Creaţi o copie în format JPEG a 140
Nu se pot selecta
fotografiei NEF (RAW) utilizând Quick retouch sau NEF (RAW)
fotografii pentru
processing în meniul de retuşare.
imprimare.
• Transferaţi pe un computer şi imprimaţi utilizând ViewNX sau Capture NX. 80, 83
Fotografiile nu sunt
Alegeţi modul video corect. 92, 123
afişate pe TV.
Fotografiile nu pot fi
În cazul în care computerul dumneavoastră funcţionează cu Windows 2000
transferate pe un 82
Professional, aparatul foto nu poate fi conectat la computer.
computer.
Imaginile nu pot fi
deschise utilizând Actualizaţi software-ul la cea mai nouă versiune. 51, 156
Capture NX. Note tehnice
Nu poate fi utilizat
Actualizaţi software-ul la cea mai nouă versiune. 156
Camera Control Pro 2.

Altele
Problemă Soluţie A
Data înregistrării nu este
Setaţi ceasul aparatului foto. 21
corectă.
Unele elemente afişate pe
ecranul meniului nu pot fi Unele elemente nu sunt disponibile, în funcţie de setările aparatului foto. 176
selectate.
Meniul nu este afişat. Selectaţi Full pentru CSM/Setup menu. 118

171
Mesaje şi afişajele de eroare ale aparatului
Această secţiune listează cele mai frecvente indicatoare de eroare şi mesajele de eroare care apar pe vizor
şi pe monitor.

Mesaj Vizor Soluţie A


Lock lens aperture ring at
Fee Blocaţi inelul la diafragma minimă (cea mai mică
minimum aperture (largest 19, 40
(clipeşte) valoare f).
f-number).
Fww/L
Lens not attached. • Nu este ataşat niciun obiectiv: ataşaţi un obiectiv. 18
(clipeşte)
• Obiectivul ataşat nu este unul CPU: selectaţi 40, 44, 62,
Fww/J modul d. 146
Attach a lens.
(clipeşte)
Shutter release disabled. D Opriţi aparatul şi reîncărcaţi acumulatorul sau
16, 28
Recharge battery. (clipeşte) înlocuiţi-l cu un acumulator de rezervă încărcat.
This battery cannot be used.
D
Choose battery designated for Introduceţi acumulatorul EN-EL9. 16–17
(clipeşte)
use in this camera.
Initialization error. Turn camera D Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi
6, 16–17
off and then on again. (clipeşte) acumulatorul şi porniţi din nou aparatul.
Battery level is low. Complete
Finalizaţi curăţarea şi inspecţia flitrului low-pass şi
operation and turn camera — 162
opriţi imediat aparatul foto.
off immediately.
L
Clock not set. Setaţi ceasul aparatului foto. 21
(clipeşte)
No SD card inserted. IwewJ Introduceţi un card de memorie. 23–24
A Subiectul nu este focalizat. Recompuneţi sau
— 61
(clipeşte) focalizaţi manual.
Memory card is locked. Cha Glisaţi comutatorul pentru protecţie la scriere în
23
Slide lock to “write” position. (clipeşte) poziţia „scriere“.
Note tehnice

D Asistenţă
Un F clipitor afişat pe monitor sau un L clipitor (indicator avertizare) afişat pe vizor indică faptul că o descriere a
problemei actuale poate fi vizualizată prin apăsarea M.
172
Mesaje şi afişajele de eroare ale aparatului

Mesaj Vizor Soluţie A


• Utilizaţi un card aprobat de Nikon. 158
• Card may be damaged. Formatarea din nou a
cardului de memorie. Dacă eroarea persistă
This memory card cannot be
IChaJ contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de
used. Card may be damaged.
(clipeşte) service autorizată Nikon.
Insert another card.
• Dacă este afişat acest mesaj atunci când este creat 23–24, 34,
un nou folder, ştergeţi fişierele nedorite. 96
• Introduceţi un card de memorie nou. 23
This card is not formatted. Format IforJ
Formataţi cardul de memorie. 24
the card. (clipeşte)
• Copiaţi fotografiile pe care doriţi să le păstraţi şi 34, 80, 96
ştergeţi fotografiile nedorite.
• Reduceţi calitatea sau formatul imaginii. 49–50
ful
Card is full • Ştergeţi fotografiile şi/sau reiniţializaţi 34, 96, 24
(clipeşte)
numerotarea secvenţială a a fişierelor, apoi
formataţi cardul de memorie.
• Introduceţi un card de memorie nou. 23
• Alegeţi o sensibilitate ISO mai mică. 53
• Măriţi viteza declanşatorului. 40–46
Subject is too bright. h1 • Alegeţi o diafragmă mai mică (valoare f 40–46
mai mare).
• Utilizaţi filtrul opţional Neutral Density (ND). 155
• Alegeţi o sensibilitate ISO mai mare. 53
• Utilizaţi bliţul. 64
Subject is too dark. lo • Descreşteţi viteza declanşatorului. 40–46
• Alegeţi o diafragmă mai mare (valoare f 40–46
mai mare).
Bliţul a fost declanşat la sarcină maximă. Vizualizaţi 40–46, 53,
J
— fotografia, dacă este subexpusă, reglaţi setările şi 62, 68,
(clipeşte)
încercaţi din nou. 113, 179

Note tehnice

173
Mesaje şi afişajele de eroare ale aparatului

Mesaj Vizor Soluţie A


• Bliţul încorporat este coborât: ridicaţi bliţul 64
încorporat.
• Reduceţi distanţa până la subiect, utilizaţi o 40–46, 53,
diafragmă mai mare sau sporiţi sensibilitatea ISO 153, 179
sau distanţa bliţului.
J/L
— • Capul bliţului unităţii opţionale Speedlight SB-400 150
(clipeşte)
este orientat pentru reflectare.
• SB-400 nu poate ilumina complet subiectul la 150
actuala distanţă focală. Sporiţi distanţa până la
subiect (acest avertisment nu este afişat în cazul
altor dispozitive opţionale Speedlight).
• Schimbaţi modului de controlare a bliţului pentru 153
Flash is in TTL mode. Choose J
dispozitivele opţionale Speedlight.
another setting or use a CPU lens. (clipeşte)
• Montaţi un obiectiv CPU. 146
bulb
(clipeşte) Schimbaţi viteza declanşatorului sau selectaţi
No Bulb in S mode. 39–46
ww modul d.
(clipeşte)
Aparatul foto nu poate măsura o valoare pentru
Unable to measure preset white no gd
balansul de alb presetat. Reglaţi setările de expunere 67, 105
balance. Please try again. (clipeşte)
şi încercaţi din nou.
• Introduceţi un alt card de memorie. 23
FOLDER CONTAINS NO IMAGES. —
• Setaţi Playback folder to All. 97
• Fişierele de imagine editate pe un computer nu
acceptă DCF (Design Rule for Camera File Systems
FILE DOES NOT CONTAIN IMAGE
— (Regula de design pentru sistemele de fişiere —
DATA.
pentru aparatele foto) şi nu poate fi redată.
• Fişierul de imagine este deteriorat.
Umpleţi cu cerneală sau alimentaţi tonerul
CHECK PRINTER. — imprimantei. Dacă apare o eroare atunci când există 88
suficientă cerneală, verificaţi situaţia imprimantei.
Note tehnice

174
Mesaje şi afişajele de eroare ale aparatului

Mesaj Vizor Soluţie A


Apăsaţi din nou butonul de eliberare a
Error. Press shutter release button err
declanşatorului. Dacă eroarea persistă consultaţi 32–33
again. (clipeşte)
reprezentanţa de service autorizată Nikon.
Initialization error. Contact Nikon-
err Contactaţi reprezentanţa de service autorizată
authorized service
(clipeşte) Nikon.
representative.

Note tehnice

175
Anexă

Setările disponibile şi implicite


Următoarele setări implicite sunt restabilite prin intermediul setării personalizate R (Reset).

Setări personalizate e f g h i j k l a b c d
01 Beep On
1
02 Focus mode AF-A (Setat ca MF în cazul unor obiective)
Dynamic Single
03 AF-area mode1, 2 Closest subject Closest subject
area point
04 Release mode1 Single frame
05 Metering1 Matrix (stabil) Matrix
06 No memory card? Release locked
07 Image review On
1
08 Flash compensation — 0.0
Oprit Oprit
09 AF-assist On On On
(stabil) (stabil)
10 ISO auto — Off
11 F/G button Self-timer
12 AE-L/AF-L AE/AF lock
13 AE lock Off
14 Built-in flash — TTL
15 Auto off timers Normal
16 Self-timer 10 s
17 Remote on duration 1 min.
18 Date imprint Off
19 Rangefinder Off
Note tehnice

1 Reiniţializarea cu două butoane (A 70).


2 Reiniţializaţi atunci când selectorul de moduri este rotit în dreptul unei noi setări în modul e, f, g, h, i, j sau
k mode.

Setările implicite pentru celelalte setări sunt listate mai jos.


Meniu redare e f g h i j k l a b c d
Playback folder Current
Rotate tall On
Slide show >
2s
Frame interval

176
Anexă

Meniu fotografiere e f g h i j k l a b c d
Optimize image — Normal
Image quality1 JPEG normal
Image size1 Mare
White balance1 Auto (stabil) Auto
1
ISO sensitivity Auto 100
Noise reduction Off
Active D-Lighting1 Off

Meniu setare e f g h i j k l a b c d
CSM/Setup menu Simple
Info display format Graphic (Culoarea de fundal: Alb)
Auto shooting info On
Shooting info auto off On
World time 2008.01.01.00:00:00 (formatul şi fusul orar variază în funcţie de regiunea de punere în vânzare)
LCD brightness LCD brightness: 0, Auto dim: On
Video mode Variază în funcţie de regiunea de punere în vânzare
Language Variază în funcţie de regiunea de punere în vânzare
Image comment —
Folders NCD60
File no. sequence Off
Clean image sensor >
Startup and shutdown
Clean at
Auto image rotation On

Alte setări e f g h i j k l a b c d
Note tehnice
Punct de focalizare — Centru —
Blocare focalizare Oprit
Program flexibil1, 2, 3 — Oprit —
AE lock hold1 Oprit4 Oprit —
Compensare expunere1 — 0.0
Oprit
Flash mode1 1 1 2 1 2 1 3 Bliţ de umplere
(stabil)

1 Reiniţializarea cu două butoane (A 70).


2 Reiniţializaţi atunci când selectorul de moduri este rotit în dreptul unei noi setări.
3 Reiniţializaţi atunci când aparatul foto este oprit.
4 Blocarea AE nu este recomandată atunci când este aplicată măsurarea matricială, blocarea AE având o eficienţă insuficientă.
1 Auto (reiniţializaţi atunci când selectorul de moduri este rotit în dreptul unei noi setări sau atunci când aparatul foto este oprit).
2 Bliţul încorporat nu este declanşat, bliţ umplere cu dispozitiv opţional Speedlight.
3 Sincronizare automată (reiniţializaţi atunci când selectorul de moduri este rotit în dreptul setării noi sau atunci când aparatul
este oprit).
177
Anexă

Capacitatea cardului de memorie şi calitatea/formatul imaginii


Tabelul următor indică nu mărul aproximativ de fotografii ce mai pot fi înregistrate pe un card de memorie
de 1GB la setări diferite de calitate şi format al imaginii1.
Toate cifrele sunt aproximative, dimensiunea reală a fişierelor şi capacitatea cardului ar putea varia în
funcţie de scena înregistrată şi marca respectivului card de memorie.
Dimensiune fişier Capacitate memorie
Image quality Image size Numărul de imagini
(MB) 2 intermediară 3
RAW — 9.0 79 6
L 4.8 129 100
FINE M 2.7 225 100
S 1.2 487 100
L 2.4 251 100
NORMAL M 1.3 431 100
S 0.6 888 100
L 1.2 487 100
BASIC M 0.7 839 100
S 0.3 1500 100
RAW+BASIC —/L 10.1 4 70 6
1 Atunci când este utilizat un card de memorie Panasonic PRO HIGH SPEED.
2 Toate cifrele sunt aproximative şi presupun o dimensiune obişnuită a fişierelor.
3 Numărul maxim de fotografii ce pot fi efectuate înainte oprire. Numărul real de cadre ar putea varia în funcţie de marca
respectivă a cardului de memorie. Pot fi efectuate fotografii suplimentare imediat ce este disponibilă suficient spaţiu în
memoria intermediară.
4 Dimensiuni cumulate NEF (RAW) şi JPEG.

Program expunere (Mod P)


Programul de expunere pentru modul P este prezentat în graficul următor.
f (distanţa focală a obiectivului)≤ 55mm
135mm≥ f>55mm
Note tehnice

f>135mm
Diafragmă

Viteza declanşatorului
Valorile maxime şi minime pentru EV variază în funcţie de sensibilitate ISO, graficul de mai sus presupune o sensibilitate
ISO de 100. Atunci când este utilizată măsurarea matricială, valorile peste 16 1/3 EV sunt reduse la 161/3 EV.
178
Anexă

Control bliţ
Puterea bliţului este reglată utilizând unul dintre următoarele sisteme atunci când un obiectiv CPU este
utilizat împreună cu bliţul încorporat sau cu un dispozitiv opţional Speedligts SB-400, SB-800 sau SB-600.
i-TTL Bliţ de umplere echilibrat pentru aparate foto SLR digitale
Puterea bliţului este reglată pentru un echilibru natural între subiectul principal şi fundal.
Bliţ umplere i-TTL standard pentru aparate foto SLR digitale
Puterea bliţului este reglată pentru subiectul principal; strălucirea fundalului nu este luată în considerare.
Recomandat pentru a fi utilizat cu compensarea expunerii, pentru fotografii în care subiectul principal este
scos în evidenţă în detrimentul detaliilor de fundal.

Controlul bliţului i-TTL standard este utilizat împreună cu măsurarea punctuală (A 62) sau atunci când în
celelalte cazuri este selectat împreună cu un bliţ Speedlight de umplere echilibrată i-TTL pentru un SLR
digital.

Viteze ale declanşatorului disponibile cu bliţul încorporat


Mod Viteza declanşatorului Mod Viteza declanşatorului
e, g, i, a, c 1/200–1/60 s b 1/200–30s

k 1/200–1/125 s d 1/200–30s, Bulb

l 1/200–1s

Diafragmă, sensibilitate şi distanţă bliţ


Distanţa bliţ variază în funcţie de sensibilitate (echivalenţa ISO) şi diafragmă.

echivalent ISO
Distanţă (m/ft.)
100 200 400 800 1600
1.4 2 2.8 4 5.6 1,0–8,5 (3ft. 3in.–27ft. 11in.)
2 2.8 4 5.6 8 0,7–6,0 (2ft. 4in.–19ft. 8in.)
Note tehnice
2.8 4 5.6 8 11 0,6–4,2 (2ft.–13ft. 9in.)
Diafragmă

4 5.6 8 11 16 0,6–3,0 (2ft.–9ft. 10in.)


5.6 8 11 16 22 0,6–2,1 (2ft.–6ft. 11in.)
8 11 16 22 32 0,6–1,5 (2ft.–4ft. 11in.)
11 16 22 32 — 0,6–1,1 (2ft.–3ft. 7in.)
16 22 32 — — 0,6–0,7 (2ft.–2ft. 4in.)

179
Specificaţii
Aparat foto digital Nikon D60
Tip
Tip Aparat foto digital cu reflexie unică prin obiectiv
Montare obiectiv Montare F Nikon (cu contacte AF)
Unghi efectiv fotografie Aproximativ 1,5 × distanţa focală a obiectivului (format Nikon DX )
Pixeli efectivi 10,2 milioane
Senzor imagine
Senzor imagine Senzor CCD 23,6 × 15,8 mm
Pixeli totali 10,75 milioane
Curăţare senzor imagine, Date de referinţă pentru imaginea la curăţarea de praf
Sistem reducere praf
(software opţional Capture NX necesar)
Stocare
• 3,872 × 2,592
Format imagine (pixeli) • 2,896 × 1,944
• 1,936 × 1,296
• NEF (RAW): comprimat la 12-bit
• JPEG: Corespunzător formatului de bază JPEG-Baseline (aprox. 1 : 4), normal
Format fişier (aprox. 1 : 8) sau de bază (comprimare de aprox. 1 : 16)
• NEF (RAW)+JPEG: O singură fotografie înregistrată atât în formatul NEF (RAW)
cât şi JPEG
Suport Carduri de memorie SD (Secure Digital), compatibile SDHC
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format),
Sistem fişier
Exif 2.21 (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras), PictBridge
Vizor
Vizor Vizor cu reflexie unică la nivelul privirii prin oglindă pentaprismă tip Dach
Acoperire cadru Aprox. 95 % în plan orizontal şi 95 % în plan vertical
Mărire Aprox. 0,80 × (50mm f/1,4 cu obiectivul spre infinit, –1,0 m-1)
Punct de vedere 18 mm (–1,0 m-1)
Reglare dioptru –1,7 – +0,5 m-1
Note tehnice

Ecran focalizare Ecran clar mat tip B BriteView Mark V


Oglindă Reflex Retur rapid
Diafragmă obiectiv Retur instantaneu, controlat electronic

180
Specificaţii

Obiectiv
• AF-S şi AF-I NIKKOR: Toate funcţiile acceptate
• AF NIKKOR tip G sau D fără motor pentru focalizare automată: Toate
funcţiile acceptate cu excepţia focalizării automate.
• Alt tip decât G sau D AF NIKKOR fără motor pentru focalizare
automată: Toate funcţiile acceptate cu excepţia măsurării matriciale color 3D II
şi a focalizării automate.
• IX-NIKKOR şi AF-NIKKOR pentru F3AF: Nu sunt acceptate.
Obiective compatibile • Tip D PC NIKKOR: Toate funcţiile acceptate cu excepţia unora dintre modurile
de fotografiere.
• AI-P NIKKOR: Toate funcţiile acceptate cu excepţia măsurării matriciale color
3D II
• Non-CPU: Nu prezintă compatibilitate cu focalizarea automată. Poate fi utilizat
în modul de expunere d, dar măsurarea expunerii nu funcţionează.
• Obiectiv cu o diafragmă maximă de f/5,6 sau mai rapidă: Poate fi utilizată
stabilirea electronică a distanţei.
Declanşator
Tip Declanşator controlat electronic pentru cursă verticală în plan focal
1
/4000-30 s în paşi de câte 1/3 EV, bulb, durată (este necesar un dispozitiv
Viteză
acţionare la distanţă opţional ML-L3)
Viteză sincronizare bliţ X=1/200 s; sincronizează cu un declanşator de 1/200 s sau mai încet
Eliberare
Single frame, Continuous
Release mode Self-timer, Dispozitiv de acţionare la distanţă (este necesar un dispozitiv de
acţionare la distanţă fără fir ML-L3)
Până la 3 fps (prin selectarea modului Manual focus, rotind selectorul de
moduri în dreptul modului Shutter-priority auto sau al modului Manual,
Viteză avansare cadre
selectând o viteză a declanşatorului de 1/250s sau mai rapidă şi utilizând
valorile implicite pentru celelalte setări).
Self-timer Poate fi selectat dintre durate de 2, 5, 10 şi 20 s
Expunere
Metering Măsurarea expunere TTL utilizând un senzor RGB cu 420 segmente
• Matrix: Măsurare matricială 3D color matrix metering II (obiective tip G şi D);
măsurare matricială color matrix metering II (alte obiective CPU) Note tehnice
• Center-weighted: Pondere de 75 % acordată cercului de 8-mm din centrul
Metodă de măsurare cadrului
• Spot: Măsoară un cerc de 3,5-mm (aproximativ 2,5 % din cadru) centrat pe
punctul de focalizare selectat (pe punctul central de focalizare când este utilizat
un obiectiv non-CPU)
Distanţa (obiectiv de ISO • Măsurare matricială sau central evaluativă: 0–20 EV
100, f/1,4, 20°C/68°F) • Măsurare punctuală: 2–20 EV
Cuplare dispozitiv de
CPU combinat
măsurare expunere

181
Specificaţii

Programe digitale variabile (Auto, Auto (flash off), Portrait, Landscape, Child,
Sports, Close up, Night portrait)
Programmed auto cu program flexibil
Mod expunere
Shutter-priority auto
Aperture-priority auto
Manual
Compensare expunere –5 – +5 EV în unităţi de câte 1/3 EV
Blocare expunere Luminozitate blocată la valoarea detectată cu H
ISO sensitivity (Index de ISO 100–1600 în paşi de câte 1 EV. Poate fi setat de asemenea la aproximativ 1 EV
expunere recomandată) (echivalent ISO 3200) peste ISO 1600.
Active D-Lighting Poate fi selectat dintre On (auto) sau Off
Focalizare
Modul senzor focalizare automată Nikon Multi-CAM 530 cu detectare fază TTL,
Focalizare automată 3 puncte de focalizare şi luminator asistenţă AF
(distanţă de aproximativ 0,5–3 m/1 ft. 8 in.–9 ft. 10 in.)
Distanţă detecţie –1 – +19 EV (ISO 100, 20°C/68°F)
• Focalizare automată: Single-servo AF (S); Continuous-servo AF (C); Auto-servo
AF (A)
Urmărirea predictivă a focalizării este activată în mod automat conform situaţiei
Servo obiectiv
subiectului în modurile AF cu un singur servomecanism sau cu servomecanism
continuu.
• Focalizare manuală: Poate fi utilizată stabilirea electronică a distanţei
AF-area mode AF cu punct unic, AF cu zonă dinamică, AF pe cel mai apropiat subiect
Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea pe jumătate a butonului de eliberare a
Blocare focalizare
declanşatorului (AF cu un singur servo-mecanism) sau apăsând H
Bliţ
• Număr de ghidare de 12/39 (m/ft, ISO 100, 20°C/68°F) sau 13/43 în modul
manual (m/ft, ISO 100, 20°C/68°F)
• Modurile Auto, Portrait, Child, Close up şi Night portrait: Bliţ automat cu ridicare
Built-in flash
automată
• Modurile Programmed auto, Shutter-priority auto, Aperture-priority auto şi
Manual: Ridicare manuală cu eliberare cu buton
• TTL pentru SLR digitale ce utilizează un senzor cu 420 de segmente tip
Note tehnice

RGBSunt disponibile bliţul de umplere


i-TTL echilibrat (cu altfel de măsurare decât cea punctuală) şi bliţ i-TTL standard
(cu măsurare punctuală) în cazul bliţului încorporat şi al dispozitivelor SB-800,
Control bliţ SB-600 sau SB-400 şi al obiectivelor CPU
• Diafragmă automată: Disponibil cu dispozitive SB-800 şi obiectivCPU
• Non-TTL auto: Dispozitivele bliţ acceptate includ SB-800, SB-28, SB-27, SB-22S,
SB-80DX, şi SB-28DX
• Manual cu prioritate distanţă: Disponibil cu SB-800
Sincronizare perdea anterioară, sincronizare lentă, sincronizare perdea
Flash mode
posterioară, reducere ochi roşii, reducere ochi roşii cu sincronizare lentă
Flash compensation –3 – +1 EV în unităţi de câte 1/3 EV
Se aprinde atunci când bliţul încorporat sau dispozitivele Speedlight precum SB-
Indicator bliţ pregătit 800, SB-600, SB-400 s-au încărcat complet, clipeşte după bliţul este declanşat la
putere maximă.

182
Specificaţii

Cuplă accesorii Cuplă 518 ISO standard cu piedică de siguranţă


• Comunicarea informaţiei culorii bliţului acceptată în cazul bliţului încorporat şi
Sistemul de iluminare a dispozitivelor Speedlight compatibile cu sistemul de iluminare Nikon Creative
Nikon Creative Lighting Lighting System
System (CLS) • Iluminarea avansată fără fir este acceptată ca directivă în cazul dispozitivelor
SB-800 sau SU-800
Terminal sincronizare Adaptor cuplă pentru terminal sincronizare AS-15 (disponibil separat)
8 moduri (atunci când este selectat AUTO, balans de alb TTL cu senzor principal
White balance de imagine şi senzor cu 420 de segmente tip RGB disponibil); este posibil un
reglaj fin
2,5-in., aprox. 230k puncte, polisilicon la temperaturi scăzute TFT LCD, strălucire
Monitor
reglabilă şi posibilitate de oprire automată prin intermediul senzorului privire
Redare în cadru complet sau miniatură (patru sau nouă imagini) cu mărire redare,
Redare prezentare diapozitive, afişare histogramă, evidenţieri, rotire automată a imaginii
şi filme stop-cadru create de D60
Interfaţă
USB de viteză înaltă
USB
Protocol transfer de date: MTP, PTP
Ieşire video Poate fi selectat dintre NTSC şi PAL
Chineză (simplificată şi tradiţională), Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză,
Limbi disponibile Germană, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă,
Suedeză
Sursă alimentare
Acumulator Un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL9 (inclus în pachet)
Adaptor CAEH-5A (utilizat împreună cu conectorul de alimentare EP-5) (disponibil
Adaptor CA
separat)
Montură trepied 1/4 in. (ISO 1222)

Dimensiuni/greutate
Dimensiuni
Aprox. 126 × 94 × 64 mm (5,0 × 3,7 × 2,5 in.)
(L × Î × D)
Greutate Aprox. 495 g (1lb. 1oz.) fără acumulator, card de memorie sau capac pentru corp
Mediu de funcţionare
Note tehnice
Temperatură 0–40 °C (32–104 °F)
Umiditate Mai puţin de 85 % (fără condensare)
• Dacă nu este specificat altfel, toate cifrele se referă la un aparat foto complet încărcat care funcţionează
la o temperatură ambientală de 20 °C (68 °F).

C Specificaţii
Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând specificaţiile hardware şi software descrise în acest manual fără vreun
avertisment prealabil. Nikon nu va fi răspunzătoare pentru nicio defecţiune sau pierdere financiară rezultată din erorile
apărute în acest manual.
183
Specificaţii

Încărcător rapid MH-23


Intrare nominală CA 100–240 V (50/60 Hz)
Ieşire nominală CC 8,4 V, 0,9 A
Acumulatori compatibili Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL9
Durată de încărcare Aprox. 90 minute când acumulatorul este complet descărcat
Temperatură de
0–40 °C (32–104 °F)
funcţionare
Dimensiuni (lăţime ×
Aprox. 82,5 × 28 × 65 mm (3,2 × 1,1 × 2,6 in.)
înălţime × diagonală)
Lungimea cablului Aprox. 1,8 m (5 ft. 11 in.)
Greutate Aprox. 80 g (2,8 oz) (cu excepţia cablului de alimentare)

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL9


Tip Acumulator reîncărcabil litiu-ion
Capacitate nominală 7,4 V, 1000 mAh
Dimensiuni (lăţime ×
Aprox. 36 × 56 × 14 mm (1,4 × 2,2 × 0,6 in.)
înălţime × diagonală)
Greutate Aprox. 51 g (1,8 oz) (fără capac terminal)

C Durata de viaţă a acumulatorului


Battery life varies with charge state and shooting conditions. Numărul de fotografii ce pot fi efectuate cu un
acumulator EN-EL9 încărcat complet (1000mAh) este indicat mai jos.
• AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3,5-5,6G ED II
Aproximativ 520 de cadre în modul de eliberare cadru unic
Aproximativ 2000 de cadre în modul continuu de eliberare
• AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3,5-5,6G VR cu reducerea vibraţiilor (VR) pornită
Aproximativ 500 de cadre în modul de eliberare cadru unic
Aproximativ 1850 de cadre în modul continuu de eliberare
Note tehnice

Durata de viaţă a acumulatorului pentru modul de eliberare cu cadru unic este măsurat conform standardelor CIPA:
obiectivul supus unui ciclu de la infinit la distanţa minimă şi declanşatorul eliberat la setările implicite la fiecare 30s; bliţ
declanşat la fiecare a doua fotografie. Durata de viaţă în modul continuu de eliberare este măsurată la o calitate a
imaginii setată la JPEG de bază, un format al imaginii de x, o viteză a declanşatorului de 1/250 s, butonul de eliberare
a declanşatorului apăsat pe jumătate timp de trei secunde şi focalizarea supusă unei treceri de la infinit la distanţa
minimă în trei rânduri; după şase fotografii, monitorul este pornit pentru cinci secunde iar aparatul foto nu este atins
timp de şase secunde de la oprirea monitorului; ciclul este repetat odată ce măsurătorile de expunere s-au oprit.
• Utilizarea monitorului • Efectuarea de fotografii NEF (RAW)
• Apăsarea pe jumătate butonul de eliberare a • Viteze scăzute ale declanşatorului
declanşatorului şi menţinerea apăsat • Utilizarea reducerii vibraţiilor în cazul obiectivelor VR
• Operaţiuni repetate de focalizare automată
Pentru a garanta performanţe maxime ale acumulatorului:
• Păstraţi curate contactele acumulatorului. Contactele murdare pot reduce performanţa acumulatorului.
• Utilizaţi acumulatorii imediat după încărcare. Acumulatorii se descarcă dacă nu sunt utilizaţi.
• Nivelul acumulatorului afişat de aparatul foto ar putea varia în funcţie de temperatură.
184
Specificaţii

Obiectiv
Obiectiv NIKKOR AF-S DX cu Zoom Obiectiv NIKKOR AF-S DX de 18-55mm
18-55mm f/3,5-5,6G ED II f/3,5-5,6G VR
Obiectiv NIKKOR tip GAF-S DX cu Zoom cu CPU încorporat şi montaj tip baionetă
Tipul de obiectiv Nikon (proiectat special pentru a fi utilizat cu aparate foto Nikon de tip SLRdigital —
în format Nikon DX)
Distanţă focală 18–55mm
Diafragmă maximă f/3,5–5,6
7 elemente în 5 grupuri (inclusiv 1
11 elemente în 8 grupuri (1 element
Construcţie obiectiv element din sticlă ED şi 1 element
asferic al obiectivului)
asferic)
Unghi fotografie 76°–28° 50´
Scală distanţă focală 18, 24, 35, 45, 55mm
Informaţii distanţă Ieşire la corpul aparatului foto
Controlul zoomului Manual prin intermediul inelului separat pentru zoom
Focalizare automată prin intermediul unui motor Silent Wave Motor; focalizare
Focalizare
manuală prin intermediul inelului separat pentru focalizare
Cea mai apropiată distanţă de
0,28m (11in.) la toate setările de zoom
focalizare
Nr. de lamele diafragmă 7-lamele (rotunjit)
Interval diafragmă f/3.5 până la f/22 (la 18mm), f/5,6 până la f/38 (la 55mm)*
Măsurare expunere Prin intermediul metodei cu diafragmă integrală
Dimensiune ataşament 52mm (P=0,75mm)
Aprox. 70,5 × 74 mm (2,8×3,0 in.) Aprox. 73 × 79,5 mm (2,9 × 3,1 in.)
Dimensiuni (extensie a manşei de montare a (extensie a manşei de montare a
aparatului foto) aparatului foto)
Greutate Aprox. 205 g (7,2 oz.) Aprox. 265 g (9,4 oz.)
Note tehnice
HB-45 (se ataşează conform ilustraţiei de mai jos)

Parasolar obiectiv
(disponibil separat)

* Diafragma minimă disponibilă atunci când aceste obiective sunt utilizate cu D60 este f/36.

C Specificaţii
Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând specificaţiile hardware şi software descrise în acest manual fără vreun
avertisment prealabil. Nikon nu va fi răspunzătoare pentru nicio defecţiune sau pierdere financiară rezultată din erorile
apărute în acest manual.
185
Specificaţii

Standarde aplicabile
• DCF Versiunea 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) este un standard utilizat pe scară largă
în industria aparatelor foto digitale pentru a garanta compatibilitatea cu diferitele mărci de aparate foto.
• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) este un standard al industriei ce permite imprimarea
fotografiilor direct din comenzile stocate pe cardul de memorie.
• Versiune Exif 2.21: Aparatul foto D60 este compatibil Exif (Exchangeable Image File Format for Digital
Still Cameras) versiunea 2.21, un standard conform căruia informaţiile stocate împreună cu fotografiile
sunt utilizate pentru reproducerea optimă a culorii atunci când imaginile sunt trimise către imprimante
compatibile Exif.
• PictBridge: Un standard dezvoltat de industria aparatelor foto digitale şi a imprimantelor, care permite
transferarea fotografiilor direct la o imprimantă, fără a mai fi necesară transferarea lor pe un calculator.
Note tehnice

186
Index
Simboluri Afişaj punct focalizare 9, 26, 30, 58, 59, 60
e (auto) 28 Afişajul setărilor rapide 48
f Auto (bliţ oprit) 36 Alb fluorescent 103
g Portrait (Portret) 36 Asistenţă AF 111
h Landscape (Peisaj) 37 Auto off timers 114
i Copil 37 Automat cu prioritate declanşator 42
j Sporturi 37 Automat cu prioritate diafragmă 43
k Close up (Prim-plan) 37 Automat programat 41
l Portret de noapte 37 AVI 51
a 41
b 42 B
c 43 Balans de alb 52, 103
d 44 balans de alb 52
Buton A (compensare expunere) 4, 67, 68 bliţ 52
Buton B (diafragmă) 4, 44 direct sunlight 52
Buton C (iluminare Active D-Lighting) 4, 69, 70 fluorescent 52
Buton D (mod bliţ) 4, 64, 65, 68 incandescent 52
Buton E (compensare bliţ) 4, 68 mod 9
Buton F (auto-declanşator) 4, 54, 55 noros 52
Buton G FUNC. 4, 112 reglaj fin 104
Buton F (G) 112 umbră 52
Buton H (AE-L/AF-L) 5, 60, 63, 78, 113 Bec 46
Buton I (protejare) 5, 78 Black-and-white 134
Buton J (ştergere) 5, 34 Bliţ
Buton K (zoom redare) 5, 8, 48, 70, 77 atenuare ochi roşii 65
Buton L (Afişare informaţii/Afişare setări bliţ 179
rapide) 5 distanţă 149, 179
Buton M (micşorare miniaturi/redare) 5, 13, 76 manual 113
Buton N (asistenţă) 5, 13 mod 65
Buton O (meniu) 5, 94 Mod sincronizare 9
Buton P (redare) 5, 34, 72 opţional 113
Buton A (reiniţializare) 4, 5, 70 sincronizare lentă 65 Note tehnice
sincronizare perdea posterioară 65, 66
A TTL 113
Accesorii 155 Bliţ de umplere i-TTL echilibrat pentru SLR digital
Acoperire conector 156, 157 179
capac 5, 157 Bliţ încorporat 4, 33, 64, 113
Active D-Lighting şi istoric retuşare 74 Bliţ umplere i-TTL standard pentru SLR digitale
Acumulator 155, 166 179
acumulator 29 Blocare autoexpunere (AE) 7, 63, 113
de memorie 16 Blocare oglindă 126, 162
focalizare 7, 9, 28 Blue intensifier 135
se încărcă 16 Buclă pentru curea aparat foto 4, 5
Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL9 16, 184 buton AE-L/AF-L 113
Adaptor CA 156, 157 Buton eliberare declanşator 4, 13, 32
Afişaj analog electronic expunere 7, 9, 45 apăsare până la jumătate 13
Afişaj informaţii fotografiere 48
187
Index

C D
Cablu USB 80, 81, 85, 92 Data
Cablu video 92 contor 116
Cadru unic 54 imprimare 115
Calitate Data şi ora 21
imagine 9, 50, 178 Date fotografiere
suprapunere 138 pagina 1 73
Camera Control Pro 2 82, 156 pagina 2 74
Capac cameră acumulator 5, 17 Decupare 87
zăvor 5, 17 Diafragmă 7, 9, 40, 44
Capac conector 4, 167 diafragmă 9, 40
Capac corp BF-1A 156 D-Lighting 132
Capac suport pentru ochi 56 D-Lighting activ 69
Capac terminal 16 focalizare 9
Capacitate memorie 7, 9, 28, 55, 178 DPOF 186
mare 7, 9, 29 Dust off ref photo (Ştergere praf foto ref) 127
CaptureNX 127, 156 focalizare 7
Card memorie 23, 28, 158, 178
de memorie 5, 23, 24, 32 E
Cel mai apropiat subiect 58 Evidenţieri 75
Clean image sensor 126, 160 Expunere 40
Color Expuneri de lungă durată 46
balans 135
mod 102, 103 F
spaţiu 103 Film stop-cadru (creare) 141
temperatură 104 Film stop-cadru (redare) 99
Comentariu imagine 124 Filter effects 135
Compensare bliţ 68 Filtru 155
buton 4 Filtrul low-pass 160, 162
expunere 7, 9 Firmware version (Versiune firmware) 126
focalizare 7, 9 Flexible program 41
Compensare expunere 7, 9, 67 focalizare 7
expunere 7, 9 Fluorescent alb de tipul luminii zilei 103
Note tehnice

focalizare 7 Fluorescent cu alb cald 103


Compensare tonuri 102 Fluorescent cu alb rece 103
Comutator alimentare 4, 6 Fluorescent de tipul luminii zilei 103
Comutator protejare la scriere 25 Focalizare 57
Comutator reiniţializare 4, 167 focalizare 7, 26, 30, 32, 38, 58, 59, 60, 61
Conector USB 4 Focalizare automată 18
Conector video 4 Foldere 125
Cross screen 135 Format afişare informaţii 120
Cuplă accesorii 4, 150 clasic 121
capac 4, 150 fundal 122
Curea 14 Format pagină 86
Cyanotype 134
G
Green intensifier 135

188
Index

H M
Histogramă 75 Margine 86
Max. sensitivity 111
I Măsurare 62
Imprimantă 84, 85 central evaluativă 62
Imprimare (DPOF) 88 matricială 62
Imprimare index 89 mod 9
Indicator punctuală 62
focală 20 Meniu CSM/setare 118
focalizare 9 complet 118
plan focal 4, 61 meniul meu 119
Indicator asistenţă 9, 172 simplu 118
Indicator avertizare 7, 13, 172 Meniu fotografiere 100
Indicator bliţ pregătit 7 Meniu redare 96
Indicator conectare PC 7 Meniu retuşare 129
Indicator control manual bliţ 9 Meniu setare 117
Indicator mod PC 9 Min. shutter speed 111
Inel Mired 105
diafragmă 30 ML-L3 4, 56
Informaţii fişier 73 Mod 54
Informaţii fotografie 73 mod 54
Informaţii fotografiere auto 122 Mod eliberare 9, 54
Informaţii fotografiere auto oprit 123 Mod focalizare 9
Interval cadru 98 AF cu servomecanism continuu 57
ISO auto 53, 111 AF cu un singur servomecanism 57
focalizare 7, 9 manual 38, 57, 61
servomecanism automat AF 57
Î Mod video 123
Înainte şi după 143 Mod zonă AF 7, 9, 58
Încărcător rapid MH-23 16, 184 Monitor 5, 8, 72, 123, 159, 165
Monochrome 134
J
N
JPEG 50, 140 Note tehnice
JPG 51 NDF 51
NEF 51
NEF (RAW) 51
L Niciun card de memorie? 110
La distanţă
Nikon Transfer 80
acţionare la distanţă 55
Număr de copii 86
Dispozitiv acţionare ML-L3 55, 56, 156
Număr ghidare 151
la distanţă 54, 55
Nume fişiere 51
Lampa CHARGE (ÎNCĂRCARE) 17
Lămpi cu vapori de mercur 103
Lămpi cu vapori de sodiu 103
O
Limba 123 Obiectiv 19, 146, 149, 185
Luminatorul de asistenţă AF 4, 57 CPU 40, 62, 128, 146, 148
Luminozitate LCD 123 eliberare obiectiv 4, 19
non-CPU 146, 147
obiectiv 4, 18
obiectivului 18
189
Index

Oprire automată măsurare 31 Self-timer 54, 55, 114


Optimizare imagine 101 auto-declanşator 4, 56
focalizare 9 mod 55
Ora 46 Semnal sonor 110
Ora de vară 21, 22 focalizare 9
Ora în jurul lumii 21 Sensibilitate ISO 9, 53
Hi 1 53
P Senzor de privire 5, 123
Pachet software 80 Sepia 134
PictBridge 84, 85, 186 Setare implicită 70, 176
Presetare manuală 105 Setare imprimare (DPOF) 83, 90
înregistrare manuală 7, 9 Setări personalizate 109
Prezentare diapozitive 98 Skylight 135
Procesare NEF (RAW) 140 Small picture 136
Protejarea fotografiilor 78 Speedlight 113, 150, 152, 153
Punct unic 58 Stabilire electronică a distanţei 61
Suport pentru ochi tip cupă din cauciuc 56
R
Rangefinder 7, 116 Ş
RAW+B 51 Ştergere 96
Red intensifier 135 imaginilor actuale 34
Redare
cadru întreg 72 T
folder 97 Timbru oră 87
mărire 77 Trim 134
miniatură 76
Reducere vibraţii (VR) 20 Ţ
Reducere zgomot 108 Ţinut în mână 44
Reglare dioptru 26
bliţ 5, 26 U
Reglare nuanţă 102 Unghi fotografie 20
Reiniţializare 110
Reiniţializare cu două butoane 70
V
Note tehnice

Remediere
Valoare f 40, 44, 148
efect de ochi roşii 4, 65
Versiune Exif 2.21 186
ochi roşii 133
ViewNX 80
Remote on duration 115
Viteza declanşatorului 7, 9, 40, 44, 179
Retuşare rapidă 132
diafragmă 9
Revizuire imagine 111
Vizor 7, 159
Rotire automată a imaginii 128
accesorii suport pentru ochi 155
Rotire pe înălţime 98
vizor 5, 26
S W
Saturaţie 102
Warm filter 135
Secvenţă număr fişier 126
Selector comandă 5, 10
Selector moduri 4, 6 Z
Selector multiplu 5, 12 Zonă dinamică 58

190
191
Note tehnice
Index
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie
scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

Imprimat în Europa
6MA2138RO
AMA12638