Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA CA ORGANIZAŢIE

CONŞTIINŢA APARTENENŢEI LA ORGANIZAŢIA ŞCOLARĂ

I. PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI

I.1 Misiunea
„OMUL ESTE MĂSURA TUTUROR LUCRURILOR” Protagoras - deviză
Şcoala se angajează în realizarea idealului educaţional care constă în dezvoltarea
liberă, integrală, armonioasă a individualităţii, în formarea personalităţii autonome,
responsabile şi creative.

I.2 Scurt istoric

„ Şcoala de băieţi Numărul 3 din mahalaua Boldu a urbei Caracalului a luat fiinţă la 15
octombrie 1891 cu o singură clasă şi un singur învăţător şi director, Nicolae Dinculescu.
În 1895 – 1896 se construieşte localul Şcolii numărul 3 cu două săli de clasă, o
cancelarie şi un hol, ulterior li se adaugă două săli de clasă şi partea de sud cu patru săli de
clasă, hol, cancelarie şi bibliotecă”.
În toamna anului 2005 s-a demolat partea de nord şi a început construcţia prin Banca
Mondială a unui local nou care a fost dat în folosinţă în toamna anului 2006.
În anul şcolar 2006 - 2007, şi-a pierdut personalitatea juridică şi a fost arondată Şcolii
Numărul 1, devenind şcoală structură.
Are un număr de 8 clase, 125 de elevi, 18 cadre didactice, din care 4 sunt învăţători
titulari – 3 cu gradul I, 1 cu gradul II, 14 sunt profesori – 6 cu gradul I, 2 cu gradul II, 3 cu
gradul definitiv, 3 fără definitivat.
Dintre cadrele didactice ale şcolii, doi învăţători au salarii de merit, trei profesori au
gradaţie de merit.

Pe băncile şcolii au învăţat:


- George Dincă – conferenţiar profesor doctor docent la Universitatea Bucureşti, ataşat
al Universităţii din Londra – matematician
- Neda Mihaela – medic în Canada
- Negrilă Magdalena – economist în Canada
- Stoian Corina – profesor de limba franceză la Colegiul „Ioniţă Asan” Caracal
- Dumitru Ionela – profesor de psihologie la Colegiul „Ioniţă Asan” Caracal
- Doldurea Ion – manager ROMBUL GAZ Caracal
- Enache Maria – economist Banc Post Caracal
- Tiţa Nicoleta – handbalistă în lotul naţional de handbal
- Văsuică Ionuţ – ofiţer de pompieri în Slatina
Am enumerat doar câţiva, lista fiind mult mai lungă.
Realizat de: înv. Anişoara Bănică
înv. Elena Dobre
înv. Paul Dovan
1

Formaţiile şi elevii şcolii au obţinut diferite premii şi diplome la festivaluri şi concursuri


- Locul I – Concursul „C. Brâncuşi” – 2001
- Locul I – Concursul „Caragiale e cu noi” – 2002
- Locul I – Festivalul de colinde – 2005, 2004, 2003
- Premiul special al juriului – Concursul naţional de creaţie „Darurile lui Dumnezeu”
2006
- Premiul I – Concursul interjudeţean de creaţie artistică „Sărbătoarea pascală” – 2008
- Premiul I – Concursul interjudeţean de creaţie plastică „Copilăria – mirifică simfonie a
vieţii” – 2008
- Premiile I, II, III, menţiune la Concursul naţional de creaţie plastică „Crăciunul prin
ochi de copil” - 2008
- Premiile I, II, III, menţiuni la Concursurile naţionale: Smart, Kangourou, Eurojunior,
Micul Matematician, olimpiade locale şi judeţene, an de an.
În fiecare an, deschiderea şi încheierea anului şcolar se marchează prin serbări şcolare;
de 8 Martie au loc lectorate cu părinţii urmate de serbări şcolare şi oferire de flori, înmânare
de felicitări mamelor; clasa I încheie anul prin „Sărbătoarea abecedarului”; clasele a IV-a şi
aV-a organizează banchete cu titluri generice: „Rămas bun, doamnă învăţătoare!”, respectiv
„La revedere, şcoală dragă!”; serbări de Crăciun cu împodobirea bradului şi oferire de cadouri
copiilor.

I.3 Prezentarea problemei


Facem parte dintr-o organizaţie care produce învăţare şi ne bucurăm de un climat
optim pentru afirmarea opiniilor personale în ceea ce priveşte modalităţile de dezvoltare
instituţională, deoarece comunicarea se face atât pe orizontală cât şi pe verticală. Suntem
preocupaţi pentru autoperfecţionare şi autodezvoltare. Suntem conştienţi că şcoala trebuie să
fie mai performantă şi din acest motiv suntem deschişi către inovaţie, către îmbunătăţirea
calităţii învăţării. Fiind o organizaţie cu un număr mic de cadre didactice, contribuim efectiv
la luarea deciziilor, pentru că suntem consultaţi de directorul şcolii în Consiliile profesorale şi
nu numai. Putem spune că între noi şi conducere este o relaţie de respect, sinceră, de
colaborare concretă. Mergem pe ideea că mai multe capete realizează un lucru mai bun decât
un singur cap. Cum spunea Ioan Slavici „om cu om trăieşte, om cu om se ajută”. Deci, suntem
sinceri unul cu altul, căci „nu numărul” membrilor „contează, ci sinceritatea lor” şi ne place
să lucrăm în echipă, chiar dacă munca este inegală. În colectivul nostru predomină persoanele
de sex feminin, bărbaţi nu sunt decât patru, poate de aceea există această atmosferă de bună
înţelegere, dorinţa de a ne păstra acest loc de muncă până la pensie. Urmărim să formăm
copiii pentru ce sunt ei înclinaţi şi n-o să vă vină să credeţi, acest lucru îi stimulează şi la
celelalte obiecte. De exemplu, nu am dat în clasa a V-a copii care să nu ştie să scrie şi să
citească. Avem integraţi copii cu dizabilităţi şi sunt acceptaţi de ceilalţi fără rezerve, sunt
atenţi cu ei, le oferă sprijin dacă este nevoie.
Noi, învăţătorii, suntem cei mai apreciaţi şi iubiţi de către copii, dintre toţi dascălii
şcolii, poate pentru că le-am pus creionul în mână, le ascultăm necazurile, stăm cu ei patru
cinci ore pe zi. Am vrea respectul de altădată, dar… „respectul nu se impune, ci se câştigă”.
De aceea suntem interesaţi pentru obţinerea informaţiilor noi, utile, necesare în
vederea dezvoltării şi autodezvoltării continue, în vederea creşterii calităţii activităţilor şcolare
şi extraşcolare. Urmărim ca activitatea şcolară să fie cât mai transparentă pentru părinţi. Ei

Realizat de: înv. Anişoara Bănică


înv. Elena Dobre
înv. Paul Dovan
vor putea astfel decide dacă merită să-şi înscrie copilul la noi la clasă sau să-l înscrie la alt
învăţător din altă şcoală. 2

II. ANALIZA INTERNĂ

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


- localul este prevăzut cu cabinet de - distanţa mare între cele două şcoli
informatică, cu calculatoare performante; comasate;
- conectare la internet; - existenţa unui număr insuficient de
- 9 cadre didactice au absolvit cursul IT şi volume în biblioteca şcolară;
AeL; - asigurarea slabă a serviciilor medicale
- interesul cadrelor pentru perfecţionare; pentru elevi;
- existenţa sistemului AeL; - inexistenţa unui centru de informare şi
- avem elevi care corespondează cu elevi documentare;
din America; - absenţa unui psiholog în şcoală.
- 9 cadre didactice au gradul didactic I;
- colaborare bună cu comunitatea locală;
- 10 cadre didactice titulare;
- comunicare pe verticală dar şi pe
orizontală;
- bază materială adecvată;
- pagina web a şcolii, realizată în proporţie
de 60%;
- apariţia primelor două numere ale revistei
şcolii noastre;
- colaborare cu echipa DIDACTIC;
- parteneriate cu alte instituţii;

III. ANALIZA EXTERNĂ

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
- posibilitatea elevilor de a se documenta şi - migrarea elevilor către alte şcoli;
informa cu noutăţi de pe internet; - profesorii de engleză, istorie şi geografie
- dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a nu sunt titulari;
cadrelor didactice, - fonduri carte dirijate către şcoala de bază;
- posibilitatea părinţilor de a alege - dezinteresul pentru şcoală, al majorităţii
opţionalul pentru propriii copii; părinţilor ce au copii în clasele
- oportunitatea de a instrui elevii în noua gimnaziale;
viziune a educaţiei; - democraţia înţeleasă greşit, de către unii
- înfiinţarea asociaţiei IMBOLD; părinţi şi elevi.
- comisie metodică mai numeroasă.
- numirea unui profesor responsabil cu
formarea cadrelor din şcoală.

Realizat de: înv. Anişoara Bănică


înv. Elena Dobre
înv. Paul Dovan
3

IV.OBIECTIVE SPECIFICE

O1 – Folosirea judicioasă a timpului liber prin -continuarea proiectelor demarate în şcoală;


-continuarea apariţiei revistei şcolare;
-participarea cadrelor la cursuri de formare;
O2 – Activităţi comune cu părinţii prin -excursii, tabere de vară;
-participare la activităţile clubului de vacanţă;
-atragerea unui număr cât mai mare în
Asociaţie;
-lecţii deschise pentru părinţi;
O3 – Asigurarea serviciilor pentru elevi prin –atragere de sponsori;
-înfiinţarea unui cabinet medical;
-înfiinţarea unui centru de documentare;
-elaborare proiecte de finanţare;
O4 – Funcţionarea sistemului de comunicare
internă şi externă prin -diseminarea cunoştinţelor dobândite în cadrul
cursurilor de formare;
-definitivarea paginii web a şcolii şi publicarea
acesteia pe internet;
-punerea în aplicare, la lecţiile demonstrative, a
cunoştinţelor dobândite la diferite schimburi de
experienţă, seminarii.

Realizat de: înv. Anişoara Bănică


înv. Elena Dobre
înv. Paul Dovan
4

Realizat de: înv. Anişoara Bănică


înv. Elena Dobre
înv. Paul Dovan