Sunteți pe pagina 1din 18

, ,...

r w l l -_ _ _ _ _ _ _ _ _. . . _ . . . . . , . ,_ _ _ -IIÎIIIIIIIII,.
.,.,,. . . . .

INTREPRINI -REA
ELECTRQNICA
INDUSTRIALA
1

INSTimCTIUNI DE UTILlZAfFi:
PICK-UP DECK PD-D,..zQ

CUPRINS:
I. - Condiţii generqle de explo9tare
II. - Descrierea ~p9ratului
III.- Asamblarea f\pnr~tului
J.V, - Amplasarea apar~tului
V. - Operaţiuni de regl~re
A - Reglarea ~orţei de npis~r~ 3
acului pe disc §ia forţei
laterale
B - Reglarea tn~l1imii liftului
C - Reglarea poziţiei dozei pe
_suportul său
D - Reglarea vitezei de rotalie
VI. - Conectarea aparatului
VII._ Redarea discurilor
VIII._Recomandări importante

IX. - Accesorii §i acte însoţitoare


X. - Caracteristici tehnice principale.
XI - Garanţii
2

IlIS'l1 HUC'l'TuNI DE U'flLIZARE

IN ATENT I.A DVS. !

Inainte de pwierca 1n funcţiwie a


pick-up-ului PD-350, ~i rugăm-să citiţi in
întregime §icu atenţie prezentele instruc-
ţiuni.

I.CONDITII GENERALE DE EXPLOATARE


1. Pick-up•ul se alimentează la tensiu-
nea de 22oV/5oHz.
2. Aparatul se p~streaz~ iji se utili-
zează în locuri f~ră umezeal~ §1 ffr~ praf',
departe de sursele de căldur~.
3. Aparatul trebuie aă fie ferit de
acţiunea directli a razelor de soare.

4.· Pentru 1ndep~rtarea particulelor


de praf se folosesc c!rpe uscate §i curate
din finet moale. Nu este permis~ folosirea
detergenţilor sau a altor substanţe chimice.
5. Pentru reparaţii se apeleaza numai
la uni t~ţi "Service" autorizate.
6. Pentru transport aparatul se intro-
duce în ambalajul s~u original.
3
II. DESCRIEREA APARATULUI

18 21 22

1
--2
~-+--3
.....+--4
„Âl"---+--5

- - -.......- 6
nl---+---7

llil----+--9
---4--10
._,.__n
---12

17 16 15 ,,. 13 :

1. CONTRA GREUTATE J)itntru reglarea forţei de


ap~sare a 3cului pe disc~
2. SCALA. nn:;LA.RA pentru indicarea f'ol'ţei de
ap~sare Racului pe di3c.
'.3. BU'l'ON AN'rISKA.TmG ( ANTIWNECARE) pentru
reglarea forţei de alunecar,_radial§
4. LI:'Tt;:. ~R..:~.:WI
~·. LZ"\·L:i.UL Ll.:''.'"1JWI
G• 3:·t„lli L ~ l:. :Ll;CTl"lU.
'(. J~_:T(,t; "PI'l'CH" (TURJ„T'iZ - FilJ)
i;3. 5:.?P~J.J,::·:.zL SI COLliRCL ~- FD~..;_.r~ ~ BMi·!."!·~ . ·: 1
-

~:. ;:ut,TJ:E:, :>•.miru blocare,~ suport.ului ă.ozei


p& braţ
lo.s:~L'~t~:-.1. pentru fi:t:::.ree dozei de supor-:..~l
ei
l:e:Jt.~:\:·.:"t~·l.;I; DOZZI
:..] • :->:;~~- ,·_ :·JI.2J:~-~~o~:.\GlI.:~/.:• r·J.:.
1:. CIJ~·,.~~.::. "R·.:-.TJR~\I" (R.:.·'/::..c.;rrc~;)
l-'=-. l '':... -~- ...
.., -· •. • - • •·• I • '"' • • , • ~ ,. .•,
•.w ....... , ., •'• ~'-I ,,.•,J.,.,}ltJ
·1 . .. • • --.- . ,. ·-:
- .I • _,;~ ~ '

:. : .:~.::..~~-~::•-:·:-:: TI.J!U,:~!~ ~3
• •' . ., \., - '"

* rot/mL-.:i -
.,

45rot/mi.~.
~s.:,.:;.:;,.,:.:. nerl".:.:-u
- - ~d:3.otorul
,· .
discurilor de
"l '"", ,-,~ .......... -
-+) rc·:.-'::ll.n.
-- -.-· ···'.• .... , , --~-
. . . , _. •d·,..; •·''-'- -~-•-,~~-•~ ••~
-:. (). __ ;,..:., .....: -~. ;,
-: .,....... :)•.:)n:.ru ·:·:.;;l".re:.:1 in:il.ţimii l.if~ului
-~- ..:.
.-:.. - .. ,

_, .·.:..--
...
.... .._ : ~~ ;. J.:--~ •

..... Tonte9.2. ;:,l:1tanul {14) pe a:xul moto-


J~ 0:

::' :l._l~. ( lD;


-
.
- ..i;;.
•')
~ "'- '<
·, ·- ••·.:..·•. t:·-"'""
3 _._.n
...... •.
n .an t"T"..;.

d-? ::r.:ciu.~ 0.5) cu pnrtea ea§ornt1 .ir.t


,,,..u l
__ c p e p latQ~ -o'"'·,.........
~.:a.
3. Se :~.0!1te.::;.::ă r1n-:icmblul contr&gr;u:..s-,.te {1)
- s~ .:.15 i..'1el~h( 2) ;>e braţul de l~cturu
v:-) zori:L-:w.:i;. zc.r.i1ei„
s

~
,-JIii::;- - - - - - 6
~ffl,_-_-_-_-_-.-
.. - - - 1
a--::::a:::----+--- 2

FIG. 2

4. Se monteaze:. pe br::t1;ul de lecturo. supor-


tul dozei (11) §i se blo~heaz~ cu
§Urubul (9).
N. _\MPLA.SA.REA J..PARATVLUI
1. Se a§enz5 3paratul pc o □ uprafaţă
drenrtă §i solidă.
2. In .spatele o.paratului se lasă un spaţiu
.liber de minllil lo cm pentru a se putea
deschide capacul.
6
3. Nu amplasaţi aparatul în apropierea
surselor generatoare de perturbaţii ca
televizoare,motoare,transformatoare etc.
4. Pentru a nu se produce efecte de micro-
fonie evitati să plasaţi pick-up-ul în
imediata vecinătate a boxelor, nici
deasupra lor.
V. OPERATIUNI DE REGLARE
A. Reglarea forţei de apăsare a ucului
pe disc.
1. Se deblochează br~ţul de lectur~ rotind
spre dreapta colierul de fix~re.
2. Se înlătură protccţi~ acului dozei.
ATJ:NTIE: AVE;'I GRIJA. SA NU n:;;;TElnO~-iATI
ACUL !
3. Se rote§te ansamblul contr'.:lgreut:lte-
scal~ inelar~ pînli cînd se obţine
poziţia orizontală de echilibru a
braţului.
4. Se blochează braţul 1n suportul său §i
menţinînd contragreutatea în poziţia
stabilit~ la pct.3. Se rote§te numai
scala inelară (2) pentru a aduce cifra
"O" în dreptul reperului de pe braţul
de lectură. Cifra de pe scala inelară
aflată în dreptul reperului de pe braţ
indică forţa de apăsare{în grame) a
acului pe disc.
5. Se regleaz~ forţa de apăsare a acului
pe disc, corespunzătoare dozei,rotind
ansamblul contragreutate-scală în sens
invers acelor de ceas.Pentru dozele
AT 93 AUDIOTEHNICA se recomande 2 g,
iar pentru dozele VM 22o2 Tesla 1,5 g.
6. Se rote§te butonul ANTISKATTI'lG (3) adu-
cînd în dreptul reperului de pe §Ssiu
aceea§i indicaţie ca la pct.5.
7
B. Reglarea înălţimii liftului
Prin rotirea §Urubului(21) în sensul
acelor de ceas liftul (4) ~oboar~,iar prin
rotirea în sens invers, liftul se ridică.
1ntlţimeo liftului este reclată din fabrich
astfel ca dist3nta între acul dozei §i supra-
faţa discului so. fie de minim 8 mm.

c~ Reglarea poziţiei dozei pe


suportul său.
1
Doza se poziţionează din fabric~ astfel
ca dist~nţa între verticala ~eului §i axa
vertical~ de rotaţie 9 braţului s5 fie cu
16 mm m8.i mare decît dist~nţa între axa ver-
ti~al~ de rotaţie a braţului §i axa de rota-
ţie a plat~nului.
Utilizatorul trebuie să nu modifice po-
ziţia dozei pe suportul ei. Reglarea poziţiei
dozei se face numoi la schimbarea ei, care
trebuie efectuut~ numai de p,ersoane califica-
te.
Pentru facilitarea rec;l::.ijului, pe platanul
de alun.iniu (14) este trasat W1 cerc
cu ra~ :1 de 16 i,Liil.
D. Reglarea finu a vitezei de
rotaţie a platanului.
Pick-up-uL este prev~zut cu butonul
."PITCH" 1 care serve§te la reglarea fil1~ a
turaţiei. Se recomand~ ca acest 9uton să nu
fie rotit din poziţia reperat~ decît de uti-
lizatorii cu un înalt simţ al ton.alit:-iţii
redfuaii.
Pentru veritichri periodic~ ale vitezei
de rotatie se foloseşte inscripţionarea cu
semne strobo de pe platan, astfel :
8
- se poziţioneaz~ astfel pick-up-ul
incit inscripţionarea cu semne strobo de pe platan
să fie ilumina-tă de ecranul unui televizor în
funcţiune, avî~d imaginea sincronizat~ (sta-
bilă}. ,
- se trece levierul liftului pe poziţia
~ (sus) §i se porne§te pick-up-ul(a se
vedea cap. VII).
- se regleaz~ butonul'"PirCH" pin~ c1nd
semnele strobo corespunzătoare turaţiei se:ec-
tate apar ca nemi§cate. ·
VI. CONECTARBA APARATULUI
1. Se conectează mufa DIN a cablului de
ie§ire(22) la intrarea de pick-up
magnetic a amplificatorului.
2. Se conectează fi§a cablului de alimen-
tare la priza de 22oV/5oHz.
VII. REDAREA DISCURILOR
1. Se a§eaz~ discul pe platan. In cazul
discurilor cu orificiu de centrare
mare 1 se folose§te adaptorul din loca-
§Ul tl8).
2. Folosind tastele (17), se aelecteaz~
turatia corespunzătoare discului ales.
3. Se ridic~ liftul cu ajutorul levieru-
lui slZiu.
4. Se aduce braţul de leotur~ 1n poziţia
corespunzătoare pasajului muzical ales
§i se lasă să se sprijine.pe lift.
Odat~ cu deplasarea bratului din pozi-
ţia-de repaus începe rotirea platanu-
lui.
9
5. Se ~oma..~d~ ccbor;r~a or~t.u]ui_d~ iec-
tur,,, trec1::.;cl· le-vitirul lift•.,~..il. pe
poz.:.ţi.!12 (jcs.) . .
6. La s.:•irsitul ulthJi inregis-:r~i de
;>e disc, bra~ul da Lectură se ridică
§i revine a-;;.to::na t î~. poziţia de re-
paus, pe suportul oiu.
Totodată !lÎ'G loc :.:.econectare3 :.limen-
tării a;:> s.ra '~ ·...1.l..:i ~i duc>& c1teva se-
- cunde ,plat:·,.:_:.;,l ·ee opre§te.
7. Pentru intreruoere"~ redurii 1 se ,:idi-
c&. levierul lil'tt1lui in poziţia ~
§i se aduce b~gţul da lectu~; pe
suportul s:~u.
Acela::i l.uc::-u se ooate realiza ~,"..l·:o--
2st, prin apăsarea cla~ei(l3;
. ~·" • Et.ETURN" •
A';f.iN'T 121
r~u vă opuneţi niciods.tă mişcării
rev.anire
. a braţului. "de l.ectu.r&,
VIll •.•REC01WiDARI trPORTAJfŢE
l. Nu. aJ.iment.aţi aparatu.1 dacă plata.nu::. .
nu ea.te ·;;.antst. pa axu1 mot.oI"'.ilui. ·
ji'uncţienarea 1n gol •(:f'!iră pl.atan) a
~otoru.l.ui pca.te du;:e la distrugerea
l.ui.
2. Nu opriţi p~tanu1 cînd pîck-up-u1
funcţioneazl. _Pentru op~j.rea platn-
nul.ui aduceii braţul i:n poziţia de

'5. --r;uevitaţî a!1 eoboriţi capacul de


't'rotecţie dup!i ce.· aţi pus pick-up-ul
- 1n funcţiune. ·
- lo -
4. Curăţaţi cu foarte multi delicatete acul
dozei înainte de fiecare întrebuintare,
folosind o penaUlA moale.
5. Nu folosi ţi niciodatA discuri 111.1rdare sau
deteriora;•• · · ·
6. C.înd nu foloa1 ţi aparatul montaţi la loc
protecţia acului dozei şi coborîţi capa-
cul.
7. C1nd pick-upul este aşezat pe un aparat
cu profunzimea înte 340 şi 270 de mm
cele două picioare amortizor din partea
din spate a pick-upului se pot muta în
locul şuruwril or marcate cu vopsea roşie,
fără a demonta capacul de fund al aparatului.

IX. filES.f!ill SI ACTE INsorITOARE


-Adaptor 45 rot/min. 1 buc.
-Sigurante de, rezervă 2 buc.
-Schema electrică 1 buc.
-Certificat de calitate
şi garanţie 1 buc.
, X. CARACT_!RlŞTICI TEt~L,PRINCIPAI&
Platan: aliaj de aluminiu
Sistem de antrenare: antrenare
directi
Motor : motor cu elemente Hall cu
aai atare electronici
Viteze de rotaţie:
·33ţ rot/,min. 11 45 rot/ a:ln.
Deviaţia medie de vitezl: +1,5~ -1~
Domeniu de reglare a vitezei
de rotaţie: !5" din valorile nominale
Fluctuaţia de vitezl : •x- o,2"
Raport aanal/"rumbl e" : -min. 55 dB
ponderat
-min.35 d1:S
neponderat
Ga• de re&].aj a forţei
de aplaere a- acului P!, di•c __; D • 3g
- '-
•.!.. -

Tensiuneq de 'll~~"::t"re: 'l.toV/5o Hz


Puterea Hbsoroit~ d"" li:; reţea: 7 VA
Dime_.,siuni de g1-1h~!·1t.: 44oxl5ox•j~5 mm
I~asa : 6 kg
XI. DOZA ELEC'!'F.UiiitGNETICA

PRODU~ VOZA Forta de


tip _ t' irm~ apţ\sare
t .
PD-D35c AT93-Audiotehnic"='
PD-D'55o VM2lo2 - Tes.ia l., 5
PD-D351 r.~•104 - Unitra .1, 5

- Modul de conectare - Vectere ainspre


contactP (acu.l în JOS)

AT Y~- MF - lo4
i/M 2lo~

[,:.,..,:' :l,e3p~-1

·~
.·,.; 'Î
(.' . ;-
r - -..
i .__.. ,ii I

Husă canal Canal stnga Canal dreapta


dre~p• - I u.:..""
~11-
( fOfU)
(c1H1n.s..tr u:J {. ~e-rde;
- 12 -
XII. GARANTlI
Termenul cte garanţie este ae l~ luni de
la data vînzării.
Doza magneticA şi acul de lectură î§i
pierd garanţia dacă din nerespectarea
prezentelor instrucţiuni se constatA
urmatoarele defecte: ruperea sau îndoire~
supoI'tul.ui acului de lecturli, spargerea Ba-(
uzarea prematur~ a acului de lecturi.
IEI va asigura piesele de schimb din
import 1n per-ioada de garanţie, post garan-
ţie în unitţţile s~RVICE IEI pe întreag,
perioadA normată de viaţ~ delo ani, cu
menţiunea cli la schimbarea dozei aefecte,
unitatea Sl!:RVIC~ !EI va aplica pe aoza
defectă un marcaJ vizib:. .1, dupa care
aceasta vari înapoiat~ ?Osesorului. Bu
vor fi schimbate prin ..i.Ilităţile ~~RVIC~
dozele marcate anterior ca cterecte.
Pentru reţeaua com.ercialli cererile ai
sesizlirile oamenilor m~n~ii posesori ai
pick-up-urilor produse d€ IEI, se vor
rezolva de c~tre produ~~tor prin magazi-
nul "DIODA" din Bucure§ti funcţie de
posibilităţile de import.

Pentru posesorii de pick-up-uri PD 350


echipate cu doza AT-9,, IEI va asigura
in garanţie,postgaranţie (lo ani) §i
prin magazinul "DIODA" doza echivalentA
MF-lo4 (contra cost)tmpreun~.cu ans.
contragreutate aferent (gratuit).
i .
~!l._ J

.,,
10

·m:r·
~--l
-·"'
I
L_ ·--· -·-
-· -·-·7 ,·-·- ·-·,· 7
~: : Î r;----=-~ e
~~~-'

r~
:L. .
11125 _
()10
I
i
i
iL. _____ .....1... __ J,,...
~
-10
_,. I .
L-- ·-·- ·-· ....., u;;;- ·-·-·- -·-·7
I'""' -c:3-.,__,..,
-Ea-- .. _,...,

=1=-...::~:==-
.....-CIIIIEll5.l ialJll6D
*-ii- .......

~
;-fl!-'-""!l!
-~~,.,.
RJl6
RIW
IJJI(
:j;-11.- - -
45-J)t
•-11!- .....,_
T
....
UJ1391IO

r-·- ·-·- '


I!!!}
i ll>IIIUYI
0
ll- c.L-.. . .
-CL""!A llf!losi
iaHtiu,
TE1151.WI W2tatu[ {U 115WJ5C11U.

''"'
""

S 801391'D
~ nc:l'::-: lf-,f..-
4>
<f> ~
~./\/\ .1:R
...,
I
1\J\/t
~
y

7 V\ 7'\f\ P
~--·,r::----l
-!'!a.t11-----l!P.ţ:.:!.....J
NOTA,
~TENSIN..l lt,011TltlfR .AWE!IJ'/o
......:IA ~ A \Q.MfRU.UI Of (( ZOK.niV
......._ PN1A A <RUSmPWI 500K"'-

-"fENl1C I ,&. Ac"t 5ilJlbo11ndic(I componer.h,11tr.o,e a1iourd


~lrasec,ml ate-a or,orotului.A cvsle .:ompo~Mle

·-·,i pol li ln!oculle nu:11ai cu cele recomandol e


d• 1.E.J.

i R10166
--•- ·-·-· -·_j
r ;~
. ., ___~!"'!!'!!!!!!!~~~~~~~~--~
INTREPRINDEREA
: ELEC IRONICA ll'«JUBTRIALA
r Strada Balcului,ftir.&2,Bec:t:arl!
~ BUCURESTI

S-ar putea să vă placă și