Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Zagăr


Data: 21.01.2021
Profesor: Todea Diana-Maria
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Clasa: a VII-a
Subiectul lecției: Categorii semantice
Tipul lecției: recapitulare, formare de priceperi și deprinderi
Durata: 50 minute
Motivația:
 Este o lecţie valoroasă din perspectiva metodelor activ – participative, în sprijinul dezvoltării
vocabularului ; lecţia se sprijină pe priceperile şi deprinderile deja formate în observarea
structurii unui cuvânt şi urmăreşte, în principal, perfecţionarea continuă a capacităţii de
comunicare orale şi scrise prin utilizarea unui lexic bogat;
 Cultivarea unei atitudini pozitive față de limba română și recunoașterea rolului acesteia pentru
dezvoltarea personală și îmbogățirea orizontului cultural.

COMPETENȚE GENERALE:
1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare prin receptarea și
producerea textului oral;
2. Receptarea textului scris în diverse tipuri;
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri;
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise;
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional.

COMPETENŢE SPECIFICE:

1.2. sesizarea sensului unităților lexicale noi în funcție de context;


1.3. sesizarea abaterilor de la normele gramaticale într-un mesaj oral;
1.4. aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ
adecvat;
2.2. utilizarea cuvintelor derivate în diverse tipuri de propoziții;
2.4. aplicarea constantă a unor strategii de corectare a comportamentelor și a atitudinilor de lectură;
2.5 participarea la diverse tipuri de situații de comunicare, manifestând o atitudine favorabilă
progresiei comunicării;
3.1. diferențierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu;
4.1. folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii române literare,
pentru înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative;
4.2. utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de
îmbogăţire a vocabularului, pentru exprimarea nuanţată;
4.4. valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de
comunicare.

Competențe derivate:

a). Cognitive- Elevii vor fi capabili:


C1 : Să definească și să identifice sinonimele, antonimele, paronimele, omonimele, cuvintele
polisemantice și pleonasmul;
C2: Să utilizeze corect în diverse texte categoriile semantice recapitulate;
C3: Să identifice și să corecteze abaterile de la normele gramaticale;
C4 : Să utilizeze în mod corect în comunicarea orală și scrisă toate noțiunile legate de
vocabular studiate.
C5: Să recunoască și să evite confuziile paronimice și pleonasmul.
b)Psihomotorii:

C1- Să utilizeze corect mijloacele auxiliare folosite, calculatorul, spațiul caietului, al fișelor de
lucru;

C2- Să-și concentreze atenția( văzul, auzul) către centrul de interes sugerat.

c)Afective:

C1- Să manifeste interes pentru noțiunile predate, prin participarea activă și afectivă la lecție;

C2- Să relaționeze pozitiv cu colegii de clasă;

C3- Dezvoltarea interesului pentru cultivarea unui limbaj expresiv și pentru lectură;
C4- Sǎ se autoevalueze corect, dovedind astfel obiectivitate.

RESURSELE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI


A. Resurse materiale: Limba şi literatura română – manual clasa a VIII-a; fişe
de lucru, calculator, tabla, caietele elevilor.
A. Resurse de timp: - timpul de desfăşurare: 50 de minute.

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, lucrul cu manualul, învăţarea prin


descoperire, rebusul, analiza gramaticală;

FORME DE ORGANIZARE A ELEVILOR: frontală și individuală;


FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚILOR: aprecieri verbale, fișe de lucru,
observația curentă;

EVALUARE: -evaluare frontalǎ;


- evaluare formativǎ;
- evaluare oralǎ;
- evaluare prin note
- fişe de autoevaluare.

BIBLIOGRAFIE:
Limba Română, Manual pentru clasa a VIII-a, Ed. Art Klett,Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra,
București, 2019;
Gramatică, Fișe de lucru, Editura Paralela 45, Pitești, 2019
Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română– Clasele a V-a – a VIII-a,
București, 2017;
Alexandru Metea, Limba română esențială, Editura Signata, Timişoara, 2001;
Constantin Parfene, Metodica studierii limbii și literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-
aplicativ, Iaşi, Editura Polirom, 1999;
Ghid metodologic al profesorului de limba română, Aria curriculară Limbă şi Comunicare,
gimnaziu, C.N.C., Editura Aramis Print, Bucureşti, 2002.
SCENARIUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII
1. Organizarea clasei
Asigurarea condiţiilor optime pentru buna desfăşurarea lecţiei, absenţi, pregătirea materialelor
pentru oră.
2. Anunțarea temei și a obiectivelor
Profesorul va conduce discuția referitoare la importanța unui vocabular bogat, nuanțat, expresiv
și modalitățile prin care se poate îndeplini acest obiectiv.
Elevii vor fi anunțați că în această oră vor fi recapitulate și aprofundate toate noțiunile legate de
categoriile semantice studiate.
Profesorul: Noțiuni de vocabular, actualizarea cunoștințelor și anunță obiectivele lecției și
noțiunilor ce urmează a fi recapitulate:
-Sinonime;
-Antonime;
-Omonime;
-Paronime;
-Pleonasmu;
-Confuzii paronimice.
Această recapitulare se va realiza prin intermediul unei prezentări Power-Point.
3. Dirijarea învățării
Pentru început elevii vor primi un text din care vor extrage sinonimele unor cuvinte
subliniate. Se vor actualiza cunoștințele legate de sinonime.(Anexa 1)
Sinonimele sunt cuvintele cu formă diferită dar cu înțeles identic sau asemănător.
Ex. elev-școlar
Zăpadă-nea-omăt
Pe baza aceluiași text, se vor reactualiza noțiunile legate de antonime iar elevii vor rezolva
sarcina de lucru din anexa 1.
Antonimele sunt cuvinte cu formă diferită și cu sens opus.
Ex. pretutindeni-nicăieri
atent- neatent
Ex. Asociați cuvintelor scrise îngroșat în text sinonimele potrivite.
1. străin a. desigur
2. bineînțeles b. a produs
3. a stârnit c. produsese
4. preocupările d. necunoscut
e. grijile

Ex. Precizați care sunt antonimele cuvintelor scrise cu roșu din textul de mai sus.
cu-
bucuros-
niciodată-
Pentru fixarea și sistematizarea cunoștințelor legate de cele două categorii semantice, elevii
vor rezolva cerințele incluse fișa de lucru.(Anexa 2).

Omonime:
Se continuă recapitularea cu fixarea cunoștințelor despre omonime iar elevii vor avea de
rezolvat cerințele de pe fișa de lucru.(Anexa 3, 4).
Omonimele sunt cuvinte cu formă identică dar cu înțeles total diferit.
Ex. El este născut în luna mai.
El nu mai vine la film.
Ex. Asociază sensurile cuvintelor subliniate în enunțurile de mai jos cu definițiile
potrivite din dicționar:
Ioana poartă pantofi noi.
La poartă s-au întâlnit cei doi.
Jucătorul a dat un șut în poartă.
Pe vremea dominației otomane, dările se plăteau către Înalta Poartă.

1.poartă=acțiunea de a pune pe sine un obiect de încălțăminte


2.poartă=deschidere amenajată într-un zid, gard
3.poartă=cadru format din două bare verticale unite la capătul de sus de o bară orizontală,
de care se prinde o plasă
4.Poartă=reședința, curtea sultanului sau a unui pașă în Imperiul Otoman
Ex. Alcătuiți câte două enunțuri diferite în care să evidențiezi omonimia cuvintelor:
Broască...
Sare
Veselă
Mine
Nouă
Lac
Dor
Pară
Joc. Ghicește omonimul !
a. Notă muzicală sau teren pe care se merge. ............................................
b. Ființă care este jumătate femeie și jumătate pește sau aparat care produce sunete de
mare intensitate.....................................................
c. Rudă sau anotimp..........................................

Paronimele:
Se reactualizează noțiunile teoretice legate de paronime cât și despre confuziile paronimice.
Elevii vor rezolva cerințele de pe fișa de lucru.(Anexa 5).
Paronimele sunt cuvintele care au o formă foarte asemănătoare, de obicei diferă doar o
literă, dar cu înțelesuri total diferite.
Ex. Am studiat la limba română despre complement.
Tata i-a făcut mamei un complement.
Se atrage atenția elevilor asupra confuziei paronimice care poate apărea din cauza
necunoașterii exacte sau corecte a sensului unui cuvânt, astfel se folosește eronat paronimul
său.
Ex. Am studiat la limba română un text literal. (corect-literar)
Ex. Alege termenul corect din următoarele contexte:
Am inserat/înserat o informaţie de ultimă oră în articolul despre meci.
Suntem solitari/solidari cu cei aflaţi în dificultate.
Noul meu coleg este original/originar din Moldova.
Am discutat mult despre problemele lui familiale/familiare.
Legea a fost adoptată/adaptată după discuții aprinse.
Obrăznicia lui îl enervează/inervează la cume.
Trebuie să completeze prenumele/pronumele tatălui.
Copiii s-au alineat/aliniat pentru ora de sport.

Pleonasmul:
Se reactualizează noțiunile studiate despre pleonasm, de ce trebuie evitată utilizarea
acestuia. Pentru fixarea cunoștințelor, elevii rezolvă cerințele de pe următoarea fișă de lucru
(Anexa6).
Pleonasmul este o greșeală de exprimare care constă în utilizarea alăturată a doi termeni
sau construcții cu același înțeles sau asemănător.

Ex. Identificați greșeala de exprimare din enunțurile de mai jos și reformulați corect
fiecare propoziție:
Maria a ortografiat corect toate propozițiile dictate.
Soluția oferită de Mihai este cea mai optimă.
Am colaborat împreună foarte frumos.
Elevii s-au aliniat în șir pentru ora de sport.
Tabloul îmbină împreună elementele din natură.
Clădirea prăbușită se va reclădi din nou.

4. Asigurarea feed-back-ului
Pentru fixarea noțiunilor recapitulate în această oră se vor rezolva exercițiile de pe fișa de
lucru. (Anexa 7)
Profesorul va urmări activitatea elevilor, corectând sau apreciind, după caz, răspunsurile
acestora.

5. Tema pentru acasă.


Elevii vor primi o fișă de lucru ce cuprinde cerințe referitoare la noțiunile de vocabular
recapitulate (Anexa 8).
ANEXE

Anexa 1. Citește cu atenție textul de mai jos:

Tic n-a văzut la început în curtea școlii decât un bărbat străin plimbându-se cu moș Timofte
foarte bucuros, ceea ce, bineînțeles, nu i-a stârnit nici o exclamație, nici măcar o întrebare, cu toate că
nu mai zărise personajul acela niciodată până atunci în oraș. Dar, puțintel mai târziu, Tic a văzut
altceva. Ceva care i-a furat toate privirile, emoțiile și preocupările.

a. Asociați cuvintelor scrise îngroșat în text sinonimele potrivite.


1. străin a. desigur
2. bineînțeles b. a produs
3. a stârnit c. produsese
4. Preocupările d. necunoscut
e. grijile
b. Precizați care sunt antonimele cuvintelor scrise cu roșu din textul de mai sus.
cu-
bucuros-
niciodată-

Anexa 2.
Aplicații

a. Scrie în dreptul fiecărei cifre litera corespunzătoare sinonimului cuvântului:


1. frecvent a. circumstanță
2. cinstit b. straniu
3. ciudat c. onest
4. a cere d. des
5. împrejurare e. des

b. Scrie în dreptul fiecărei cifre litera corespunzătoare antonimului cuvântului:


1. sănătos a. a urca
2. curajos b. nou
3. a coborî c. aliat
4. vechi d. fricos
5. adversar e. bolnăvicios

Anexa 3.

Asociază sensurile cuvintelor subliniate în enunțurile de mai jos cu definițiile potrivite din
dicționar:

Ioana poartă pantofi noi.


La poartă s-au întâlnit cei doi.
Jucătorul a dat un șut în poartă.
Pe vremea dominației otomane, dările se plăteau către Înalta Poartă.

poartă=acțiunea de a pune pe sine un obiect de încălțăminte


poartă=deschidere amenajată într-un zid, gard
3.poartă=cadru format din două bare verticale unite la capătul de sus de o bară orizontală, de care se
prinde o plasă
4.Poartă=reședința, curtea sultanului sau a unui pașă în Imperiul Otoman

Anexa 4.

Alcătuiți câte două enunțuri diferite în care să evidențiezi omonimia cuvintelor:

Broască………………
Sare………………….
Veselă……………….
Mine………………...
Nouă…………………
Lac………………….
Dor………………….
Pară …………………

Anexa 5.

Alege termenul corect din următoarele contexte:

Am inserat/înserat o informaţie de ultimă oră în articolul despre meci.


Suntem solitari/solidari cu cei aflaţi în dificultate.
Noul meu coleg este original/originar din Moldova.
Am discutat mult despre problemele lui familiale/familiare.
Legea a fost adoptată/adaptată după discuții aprinse.
Obrăznicia lui îl enervează/inervează la cume.
Trebuie să completeze prenumele/pronumele tatălui.
Copiii s-au alineat/aliniat pentru ora de sport.

Anexa 6.

Identificați greșeala de exprimare din enunțurile de mai jos și reformulați corect fiecare
propoziție:

Maria a ortografiat corect toate propozițiile dictate.


Soluția oferită de Mihai este cea mai optimă.
Am colaborat împreună foarte frumos.
Elevii s-au aliniat în șir pentru ora de sport.
Tabloul îmbină împreună elementele din natură.
Clădirea prăbușită se va reclădi din nou.

Anexa 7

1. Asociază substantivele din stânga cu adjectivele potrivite din coloana din dreapta.
lac ordinal
ton ordinar
numeral original
material originar
păcat glaciar
text glacial

2. Completează propozițiile de mai jos cu omonimele date între paranteze :


a. În camera alăturată se aud ( râs) ......................................
La grădina zoologică, am văzut doi ( râs ). ...........................................
b. În fiecare noapte, Lia are ( vis) plăcute. ................................
Dan și-a făcut multe ( vis ) legate de cariera lui. .........................................
3. Indică antonimele următoarelor cuvinte, formate cu ajutorul prefixelor și alcătuiește enunțuri
cu termenii obținuți:
decent.............................. făcut...........................
informat........................ ordonat..........................
Anexa 8

1. Înlocuiește fiecare dintre grupurile de cuvinte de mai jos cu sinonimele potrivite :

a. “ Stau câteodată și-mi aduc aminte ce vremi și ce oameni mai erau în părțile noastre.”
Ion Creangă, Amintiri din copilărie
b. “ Cum n-oi mai fi pribeag / De-atunci înainte / M-or troieni cu drag / Aduceri aminte ”
Mihai Eminescu, Mai am un singur dor

2. Alegeți dintre cele două cuvinte paronime pe cel potrivit :


a. Ion Creangă este original / originar din Humulești.
b. Brâncuși are un stil original / originar .
c. El mi-a vorbit pe un ton familiar / familial .
d. El a avut greutăți familiale / familiare .
e. I-am făcut colegei mele complemente / complimente.
f. Complementul / Complimentul unui unghi reprezintă diferența până la 90°.

3. Asociază cuvintele subliniate în următoarele enunțuri cu partea de vorbire


potrivită.

a. Eu nu mai știu nimic. adjectiv propriu-zis


b. Mergem în excursie în mai. numeral cardinal
c. Am o bluză nouă. adverb fără funcție sintactică
d. Am în penar nouă culori diferite. substantiv comun

4. Scrie câte un enunț cu următoarele cuvinte : n-ai, nai, s-a, sa, i-ar, iar, v-ar, var, m-ai.
5. Completează propozițiile de mai jos cu omonimele date între paranteze :

c. S-au încălzit toți (element) de la calorifer.


Cunoaștem toate (element) componente ale mașinii.

d. În camera alăturată se aud ( râs) .


La grădina zoologică, am văzut doi ( râs ).

e. În fiecare noapte, Lia are ( vis) plăcute.


Dan și-a făcut multe ( vis ) legate de cariera lui.

6. Subliniază pleonasmele și rescrie corect enunțurile de mai jos:

 Elevii s-au aliniat în șir.

………………………………………………………………………

 În laborator s-a realizat hemograma sângelui.

………………………………………………………………………
 Tabloul îmbină împreună elemente din natură.

………………………………………………………………………

 Au stabili a se întrajutora reciproc.

………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și