Sunteți pe pagina 1din 20

PROIECT DIDACTIC

Data: 13 decembrie 2012


Propunător: Bala-Grec Loredana-Manuela
Şcoala: Şcoala Gimnazială Şagu
Clasa: I
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba română
Unitatea de învățare: Tainele cuvintelor
Subiectul: Sunetul şi litera „c”
Litera „c”mic de mână
Tipul lecţiei: predare-învăţare.
Scopul lecţiei: familiarizarea cu sunetul „c” şi cu litera „c” mic de mână
Obiective de referință:
O1.3 să distingă cuvintele dintr-o propoziție dată, silabele dintr-un cuvânt și sunetele dintr-o silabă;
O2.1 să formuleze clar și corect enunțuri verbale potrivite unor situații date;
O3.1 să identifice litere, grupuri de litere, silabe, cuvinte și enunturi în textul tipărit și în textul scris de mână;
O3.4 să citească în ritm propriu, corect un text cunoscut;
O4.1 să scrie corect litere, silabe, cuvinte;
O4.2 să scrie corect, lizibil și îngrijit propoziții scurte;
Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
a)cognitive:

O1. să citească selectiv , în lanț un text


O2. să răspundă corect la ghicitori;
O3. să „citească” imaginile din Abecedar, utilizând cuvinte care conţin sunetul „c”;
O4. să distingă, în cadrul propoziţiei, cuvintele, silabele în cadrul cuvintelor şi sunetele care alcătuiesc silabele care au în
componență litera c;
O5. să exemplifice cuvinte noi în care sunetul „c” să se afle la început, în interior, sau la sfârşit;
O6. să scrie litera ,,c,, și cuvinte care conțin această literă
O7. să ordoneze cuvinte pentru a forma propoziții
b)afective:
O8. să manifeste interes față de textul citit
c) psihomotorii
O9. să adopte o poziție corectă și comodă pentru scris

Strategia didactică:
Metode şi procedee: problematizarea, expunerea, observația, demonstrația, metoda fonetică, analitico-sintetică, metoda
cadranelor, conversaţia, exerciţiul.
Mijloace de învăţământ: plic cu ghicitori, povestea literei ,,c,, manualul, planşă cu litera „c”, planșă reprezentând curcubeul, fişe
de muncă independentă, manualul, caietul.
Forme de organizare: frontală, individuală şi pe echipe.
Resurse:
 umane: 19 elevi;
 temporale: 90 de minute;
 bibliografice: Corina, Uzum, (coordonator) Strategii pentru eficientizarea învăţării-Repere teoretice şi practice, Editura
, Şcoala Vremii, Arad, 2009
Anton, Ilica, Metodica llimbii române în învăţământulprimar, Editura Multimedia,Arad, 1998
Anton, Ilica, Ileana, Iovin, Metodica învăţării limbii române în ciclul primar, Editura Universitatea de Vest
,,Vasile Goldiş,, Arad, 2001
Desfasurarea lectiei:

Nr. Etapele lectiei Ob. Timp Continut instructiv-educativ Strategia Evaluare


Crt. op. didactica
Metode si Mijloace de Forme de
procedee invatamant organizare
1. Verificarea O1 Citirea în lanț și selectivă a Conversația Manualul Frontală Citirea corectă
cunoștințelor lecției anterioare( Sunetul și Exercițiul a lecției
anterioare litera o,O

Captarea O1 5 Ghicitori: Răspunsurile


2.
atentiei N-are mâini şi totuşi bate, Elem. de Plic cu Frontală elevilor
Bate într-una zi şi noapte. problema- ghicitori
Şade oriunde l-ai pune tizare
De-l priveşti timpul îţi spune.(ceasul) Conversa-
ţia
Nu sunt carte, dar am foi
Pregătite pentru voi
Cu linii sau pătrăţele
Să puteţi scrie pe ele.(caietul)

Drept, înalt si subtirel


Cu veşmânt de lemn pe el,
Are vârful de cărbune
Pe hârtie multe spune.(creionul)

Cât e vara - cucurigu!


Cucurigu - când dă frigu!
Cine-i frate dumnealui?
Cum il cheamă?
Poţi să-mi spui?
(cocoşul)

Te păzeşte, dă din coadă,


Ştie oasele să roadă,
Stă în curte, doarme-n cuşcă
Te şi latră, te şi muşcă.
( câinele)
Ce au în comun aceste cuvinte
(ceasul, caietul, creionul,cocoşul,
câinele) ? Cu ce sunet încep ele?
3. Anuntarea 10 Astăzi vom învăţa sunetul c şi Expunerea Planşa cu Frontală Răspunsurile
subiectului si a litera c mic de mână litera c elevilor
obiectivelor Prezint elevilor planşa cu litera Exercițiul
,,c,, , ,,C,, Planșă
Denumesc litera reprezen-
Repetarea sunetului de către mai tând
mulţi elevi (individual, pe grupe, curcubeul
în cor)
Descrierea literei( din ce este
formată), asemănarea şi
deosebirea de alte litere
O8 Pentru a afla cum a luat naştere
litera C vă voi spune o poveste,
dar nu orice poveste ci chiar
povestea literei C (Anexa 1)
Cu ajutorul elevilor voi desena ,,
semnul mândrului curcubeu,, care
întors într-o parte este chiar litera
c
Anexa nr.2

4. Dirijarea O3 35 Se deschid abecedarele la pagina Conversa- Manualul Frontală Răspunsurile


învăţării 48. Elevii sunt solicitaţi să ţia elevilor
observe imaginea. Explicația
Unde se află elevii? Problemati- Formularea
Ce activităţi desfăşoară ei în zarea corectă a
clasă? propozițiilor
Cum se numesc păsărele din
colivie?
Cum este canarul?
Haideţi să formulăm propoziţii Metoda Frontală
O4 fonetică,
care să conţină cunvântul canar.
Am un canar mic. analitico-
sintetică
Reprezentăm grafic propoziţia:
_______________________.

Câte cuvinte are? Batem din


palme, apoi reprezentăm:
__________________.
____ ___ ______ ___ .
Care e primul cuvânt? Dar al
doilea? Al treilea? Se desparte fiecare
în silabe şi reprezentăm grafic:
_____________________________.

____ ____ __________ _____.


__ __ __ __ __

Se stabilesc sunetele din al


doilea cuvânt şi i se asociază
fiecărui sunet o bulină. Se
colorează doar bulina ce
reprezintă sunetul „c”

__________
___ ____

Ce sunete învăţate de voi


descoperiţi în acest cuvânt?
Primul sunet din cuvântul canar se
pare că nu l-aţi învăţat, tocmai de
aceea astăzi vom trece la lecţia
„Sunetul c şi litera c mic de tipar”
Interpreta- Frontală
Se interpretează cântecul
rea
,,Canarul,, (Anexa 3)

O5 Conversa- Frontală
Daţi exemple de cuvinte care să ţia
conţină sunetul “c“. Explicația
Pentru fiecare cuvânt vom Problemati-
stabili locul sunetului. zarea
Compunerea unor cuvinte cu
ajutorul alfabetarului Citirea Manualul
Se citește model lecția din explicativă
O1 manual Citirea
Elevii citesc lecția în lanț și selectivă
selectiv
Elevii sunt anunţaţi că vor
învăţa să scrie litera “c” mic
de mână care o să le permită
să scrie mai multe cuvinte și
propoziții. Obsetrvația
Prezentarea literei de mână şi
scrierea elementelor grafice
ale acesteia
Scrierea literei de mână
Scrierea model a literei, în Demonstra-
întregime, la tablă cu ția
explicarea mişcării şi a
fiecărui element grafic
component
Exerciţii de încălzire a Exercițiul
muşchilor mainilor
’’Umerii îi vom mişca
Spatele vom îndrepta
Degetele-mi sunt petale
Se deschid ca la o floare
Vântul bate ne-ncetat
Vârful degetelor bat
Iar apoi le răsfirăm
Şi la pian noi cântăm .
Lebedele-n jur privesc ,
Mâinile mi le rotesc
Morişca o învârtesc
Şi la lucru eu pornesc . ’’ Exercițiul Frontală

Stimularea scrierii literei în


O6
aer, pe bancă, pe caiet cu
stiloul închis
O9
Srierea literei la tablă de către
2-3 elevi
Reamintirea poziţiei corecte
pentru scris Caietul Idividuală
Scrierea literelor punctate din Stiloul
abecedar
Scrierea literelor punctate din
caietul special
Scrierea a două- trei litere
Verificarea individuală a
fiecărui elev şi corectarea sau
indicarea continuării scrierii
literei
Scrierea a două-trei rânduri
Verificarea individuală

5. Fixarea O1 23’ Exerciții de citire selectivă,în Citirea Manual Frontală Citirea corectă
cunoştinţelor şi lanț selectivă, în a lecției
deprinderilor O7 lanț Ordonarea
Exerciții de ordonare a unor Conversația Fișa de Individuală corectă a
cuvinte într-o propoziție Explicația lucru Frontală cuvintelor
Anexa 4 Exercitiul Pe echipe pentru a
Problemati- alcătui o
Zarea propoziție

Identificarea
Scrierea cuvintelor Metoda Frontală corectă a
Analiza fonetică a cuvântului fonetică, sunetelor
Scrierea model la tablă cu analitico-
explicarea legăturilor dintre sintetică
litere
Stimularea scrierii cuvântului
în aer, pe caiete cu stiloul Scrierea
închis Exercitiul Caietul Individuală corectă a
O6
Scrierea cuvântului special cuvintelor
Intervenţia corectoare a Stiloul date
învăţătoarei dacă este cazul
Rescrierea cuvântului
Intrevenţia învăţătoarei
Exerciţii de despărţirre în
silabe a unor cuvinte din
caietul special

6. Obtinerea O4 15 Metoda cadranelor Conversația Fișă de Individuală Identificarea


performantei Cadranul I Încercuieşte cu roşu Explicația lucru corectă a
litera ,,c,, mic de tipar şi cu albastru Exercitiul literei cerute
liter ,,C,, mare de tipar. Metoda
cadranelor Identificarea
Cadranul II Colorează numai corectă a
imaginile în denumirea cărora auzi imaginilor în
sunetul ,,c,, denumirea
cărora se aude
sunetul c

O6 Cadranul III Scrie denumirea Scrierea


următoarelor imagini corectă a
cuvintelor ce
denumesc
imaginile date

O6 Cadranul IV Transcrie Transcrierea


Anexa5 corectă a
cuvintelor
7. Asigurarea 2’ Ce am învăţat astăzi? Se fac Conversaţia Frontală
retenţiei şi a aprecieri la adresa elevilor activi.
transferului
ANEXA 1

POVESTEA LITEREI C.....

A fost odată ca niciodată o căsuţă mică, mică, aruncată undeva pe un vârf de deal. Credeţi cumva că această căsuţă era
părăsită? Nu, în ea locuia o copiliţă drăgălaşă, pe nume Corina, împreună cu bunica ei.
Şi-avea Corina un prieten foarte bun, un căţel pe nume Carol...

Era sprijinul ei de nădejde, mai ales că fetiţei îi plăcea foarte mult să picteze, iar Carol îi aducea tot felul de buruieni din care
fetiţa îşi pregătea culorile pentru pictură.

Era aşa de talentată Corina, că şi timpul se oprea din loc pentru a-i privi operele... Iar vopselele erau atât de frumoase, încât nu
ştia căreia să-i dea mai întâi prioritate....

Într-o zi, Corina îşi luă şevaletul, pensulele şi, bineînţeles, pe Carol, apoi plecă spre dealul pe care era şi o fântână .

Nici nu se instală bine fetiţa, că bunica o şi strigă cu un tulnic mare: „Coooriiinaaaa!” . Fetiţa a crezut că bunica are o treabă
urgentă cu ea, aşa că îşi lăsă culorile şi plecă în fugă spre casă, însoţită de credinciosul ei câine, Carol.

Imediat însă veni ploaia şi-i fură fetiţei culorile care erau atât de frumoase, încât le aranjă în ordine pe cer, ca o boltă, între
fântâna de pe deal şi căsuţa Corinei de pe celălalt deal. Bunica a văzut minunăţia de pe cer şi i-a spus fetiţei:

- Corina, iată un curcubeu!


Fetiţa şi-a dat seama de năstruşnicia ploii si a vrut să prindă curcubeul de picior...

Dar, ploaia ridică frumosul curcubeu, astfel încât acesta se mai sprijinea doar pe marginea fântânii. Era aşa de mare, de se
vedea de peste şapte sate...

De-atunci, când oamenii doreau să scrie cuvinte care conţineau sunetul ,,c,, , foloseau semnul mândrului curcubeu...

Şi-aşa s-a născut litera C....


ANEXA 3

CANARUL

Am un prieten un canar, Ziua începe cu un tril

Neobosit căntă iar şi iar, Şi apoi se revine tot în tril

Li, li, li, li, Ri, li, li, li,

Bine dispus mereu să fi Cântaţi şi voi copii cu noi

Lili, lili, lili, Lili, lili, lili, lili,

Cu drag vesteşte-o nouă zi Lili, lili, lili, lili

Un băţ, de puf, ce cântă cu năduf. Un băţ, de puf, ce cântă cu năduf.


ANEXA 4.1

cu Rica Nicu. e
ANEXA 4.2

canar. Nicu un are


ANEXA 4.3

mic. un E canar
ANEXA 4.4

are car. un Rica


ANEXA 4.5

car Eu mari. mere


ANEXA 5
METODA CADRANELOR

I (1) II (2)

Încercuieşte cu roşu litera ,,c,, mic de tipar şi cu albastru Colorează numai imaginile în denumirea cărora auzi
litera ,,C,, mare de tipar. sunetul ,,c,,

Coco e un canar mic.


III(3) IV(4)

Scrie denumirea următoarelor imagini Transcrie următoarele cuvinte

car mac

cocor

S-ar putea să vă placă și