Sunteți pe pagina 1din 26
CONSILIUL SUPERIOR BBICIIM COBET AL MAGISTRATURIL MALMCIPATYPBI 3 a. ans. is, 2009 Kany yaa amen. S ‘esau emi pnd mano bad Te 9b. 2 in (5") si 24 din Legea cu privire Ia Consiliul Superior 'SM eu privire la adresarea judecdtorilor instanfelor judecttoresirefertor la sesizarea Curji Constitutionale privind exceptie de neconsttufionalitate a provederilor art. I gi Il ale Legii nr. 222 din 04 decembrie 2020 icarea act. 32 din Legea nr. $44/20 iulie 1995 cu privire Ia statutul judecdtorului. Totodats, . Anexit: 1. Copia de pe Hottirdrea Plemului CSM nr. 270/25 din 02 noiembrie 2021 pe 1 ile, 2, Sesizarea Curt Constityjionale referitor privind excepfie de neconstitujionalitate a prevederilor art, I si I ale Legit nr. 222 din 04 decembrie 2020 pentru modificarea art. 32 din Legea nr. 544/20 julie 1995 cu privire la statutul judecdtorului pe 24 fle. 3, Copille adrescirilor juecttorilor privind sestearea Curfii Constitujionale pe 36 file Cu respect, Dorel MUSTEATA, Presedintel interimar al Cons Superior al Megistratur (0122 CURTEA CONSTITUTIONAL | A REPUBLIG! MOLDOVA Doamnei Domniea Manole, nue Nef 5S.2- Presediintele al Curfii Constitujionale wea Ca 7) Sesizare privind excepfia de neconstitufionalitate depust in conformitate cu art 135 alin, (1) lit, a) din Constitutie, art. 25 lit ) din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constitutional, at. 4 alin. (5) din Legea eu privire la Consiliul Superior al Magistraturii srt, 38 alin. (1) lit. d!) din Codul juisdictiei constitufionale 2i2a Autorul exeepfiei de neconstitujionalitate Consiliul Superior al Magistraturi Adresa: municipiul Chisintu, str. Mi Obicetul sesizirit in temeiul Articoleler Is Il ale Legit nr. 222 din 04.12.2020 pentru modificarea aut, 32 gin Legs nr. $44/1995 ou privire la statutuljudecttorului (publican Monitorul Oficial al RM nr, 360-371 art. 299 din 25.12.2026) Parlamentul Republic Moldova a rogificat dispozifile art, 32 din lege, aceasti norm fiind expusi in urmitoarea redacfe: ‘Art, I.~ Articolul 32 din Legea nr. $44/1995 cu privie la sttuta judecitorulu (‘epublica in Monitoral Oficial al Republicit Moldova, 2013, nr. 15-17, art. 63), 60 modifcdile ulterioae, vaavea umitorul euprins: Articolul 32, Asiguterea cu pensie (1) Judeettorul care atins varsta previzut la alin, (2) si confirma vechimea in ‘mune general si vechimea fn mune in functia de judecitor prevzute la alin, (3) are dreptul la pensie pentru vechime in muncé in mytime de 55% din saaril su medi lunar, cate, pentru flecare an complet de muncK peste vechimea de muncd generalé previzutt Ia alin (3), se mires cu 3%, dar in total nu mai mult de 80% din salariul stu ‘medi nar. Q) Incepéind cu 1 iule 2021, pentru judecdtori se stabileste varsta de pensionare de 50 de ani gi 6 luni, atat pentru baba, cét si pentru femei. In fiecare an ulterior, varsta de pensionare se majoreaci conform egslontrii previzute in tabelul nr. 1, pénd la atingerea varstei de 63 de si Eminescu, nr. § Tabelul nr. 1 [Dela 1 iulie | Varsta de pensionare pentru judecstor| 2021 50 ani 6 luni 2022 51 ani 72023 ST ani 6 luni 72024 52 ani 2025 52 ani 6 luni 2026 53 ani 2027, 33 ani 6 tun 2028 54 ani 2029, ‘$4 ani 6 luni 2030 55 ant 2031 55 ani 6 luni 2032 56 ani 2033 36 ani 6 luni 2034 S57 ani siz 2035 ‘S7-ani 6 luni 2036 58 an 2037 58 ani 6 luni 2038 59 ani 2039 59 ani 6 luni 2040 60 ani 2041 60-ani 6 luni 2042 61 ant 2043 6 ani 6 luni 2044 62 ani 2045 @2ani 6 luni 2046 63 ani 021, pentru judecdtori se stabileste vechimea in munci general de cel putin 20 de ani gi 6 luni si vechimea in munci in functia de judecttor de ‘cel putin 13 ani, necesare pentru objinerea dreptului la pensie. fn fiecare an ulterior, vvechimea in munci genera. gi vechimea in munca in functia de judecator se majoreazit ‘eu 6 luni, pana la atingerea vechimii in mune& generale de 34 de ani gi a vechimii in rmuned in funcfia de judecttor de 15 ani, conform esalonatii previzute in tabelul nr. 2. ‘Tabelul nr. 2 Dela | Vechimen in | Vechimen in munci in funetia de iutie | mune& judecitor general 2021 | 20 ani Gtuni | 13 ani 2022 21 ani 13.ani 6 Toni 2023 [21 ani 6Tuni | 14 ani 2024] 22 ani 14 ani 6 lun 2025 | 22 ani GTuni_| 15 ani 2026 | 23 ani 2027 | 23 ani 6 uni 2028 | 26 ani 2029 | 24 ani 6 uni 2030 | 25 ani 2031 | 25 ani 6 luni 2032 [26 ani 2033 | 26 ani 6 huni 2034 2035 Tun 2036 2037 [28 aai 6 luni 203829 ala 2039] 29 ani 6 luni 2040 | 30 ani 2041 | 30 ani 6 luni 2042 | 31 ani 2043 | 31 ani 6 luni 2044 | 32 ani 2045 | 32 ani 6 unk 2046 | 33 ani 2047 | 33 ani 6 luni 2048 [34 ani (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplicd si judecdtorilor care au activat fn instantele internationale, ludndu-se in calcul salariul mediu lunar al judeedtorului Cufii Supreme de Justfc. (5) Pensia pentru vechime in munci stabitité tn conditile alin. (1)-G) se calculeaza gi se pliteste coar judecitorilor demisionati si judecttorior eliberafi funetie in legiturk cu atingeree plafonului de vars (6) in cazul in care judecttorul demisionat este numit in functia de udecttor, plata pensiei se suspend. (7) La caleularea pensiei in vechimea in munet general se includ perioadele previzute la art. 5 gi art. 5 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pens (8) Pensiile stabilite conform prezentei legi se indexeaza in congifile art, 13 din Logea nr, 156/1998 privind sistemul public de pensi.” ‘Art. I~ Prezenta lege intr in vigoare la I ule 2021. Aceste prevederi intr in contradicjie cu artart. 1, 4, 6, 16, 23 gi 116 din Consttwje; jurisprudenja Cur8ii Constitujionale prin care a Tost stabilit ct restringerle garaniilor materiale gi sociale ale judecstorlor reprezent n mod vadlt, 0 ingerinji si un atentt la independenta gi inamovibilitatea judecdtorilor. Respectarea jurisprudenfei Curtii Constitutionale este obligatorie pentru legiuitor D. Argumentaren incidenfei unui drept sau a mai multor drepturi din Constitutie Constituia Republieii Moldova Articolul 1 Statul Republica Moldova (3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, in care demnitatea omului, drepturile gi libertile li, libera dezvoltare a personalitiii umane, dreptatea gi pluralismul politic reprezirtl valori supreme gi sfint garantate. Articolul 4 silibertitite omul Drepturi (1) Dispozitile consttutionale privind drepturite intexpreteaza gi se aplicd in concordan{a eu Declarajia Universal a Drepturilor Omlui, cu pactele gi cu celelalte tratate Ia care Republica Moldova este parte. (@)Dact exist neconcordanfe inre pactele gi tratatele privitoare la drepturile fundamental ale omulu: la care Republica Moldova este parte 5 legile ei interne, prioitate an reglementirile intemationale. Articolul 6 ‘Separatia $i colaborarea puterilor in Republica Moldova puterea legislativa, executiva si judecdtoreascd sint separate gi colaboreaza in exercitarea prerogativelor ce le revin, pottivit prevederilor Constitute. Articolul 7 Constitufia, Lege Suprema Constitujia Republiii Moldova este Legea ei Suprema. Nici o lege gi ici un alt ‘act juridie care contravine prevederilor Constitufiei nu are putere juridicd. Articolul 16 Egalitaten (1) Respectarea si ocrotirea persoanei constituie o indatorire primordial a statului Q) Tofi cetdjenii Republicii Moldova sant egali in fala legit si a autoritiilor publice, fird deosebire de cast, nafionalitate, origine etnicd, limba, religie, sex, opinie, apartenen{A politica, avere sau de origine sociala. Articotul 23 Dreptul fiecirui om de a-si eunoaste drepturile si indatoririle [ok (2) Statul asigurd dreptul flecdrui om de a- ‘acest scop statul public i face accesible toate lege gi alte acte normat ‘cunoaste drepturile gi indatoritile. fn Articolul 116 Statutul judecitori (1) Judecttorii instanjelor judecitoresti sine inamovibili, potrivit lgi idependenfi, impartial si (7 Funetia de judecttor este ineompatibila cu exercitarea oriclrei ate Funct retribuite, cu excepfia a sie (1) Curtea Consttujionalé este unica autoritate de juris epublica Moldova. (@) Curtea Constin supune numai Consit G) Curtea Constitujionald garanteazd supremafia Consttuii,asigur realizarea principiului separitit puterii de stat in putere legisltiva, putere executiva si putere {judecttoreasea si garanteazi responsabilitateastatulu fade cetifean si a cetijeanului fad desta. je constiujionala fn jonald este independent de orice altd autoritate publict si se Articolul 135 Atibutille (1) Curtea Consttuyional’: a) exerciti, la sesizare, controlul constitujionalititii legilor si hotirdrilor Parlamentului, a decrete‘or Presedintelui Republicii Moldova, a hotéririlor si ordonanjelor Guvernului, precum gi a tratatelor intemafionale Ia care Republica Moldova este parte; Lo} Admisibilitate Prin decizia Curfii Constitufionale nr. 162/2021 din 16 decembrie 2021 privind controlul constitufionalitiiiarticolelor I gi If din Legea nr. 222 din 4 decembrie 2020 pentru modificarea aiticolului 32 din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la Statutul judecdtorului (varsta de pensionare gi mirimea pensiei judecdtorilor care ies Ia pensie incepand cu 1 julie 2021), s-a declarat inadmisibilé sesizarea privind controlul ‘constitujionalitijii prevederilor articolului 32 din Legea nr. $44 din 20 julie 1995 cu privire la statutul judeciterului (In redactarea Legii nr. 222 din 4 decembrie 2020),