Sunteți pe pagina 1din 28

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETI NUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 18869 - Luni, 08.11.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Bihor ..................................................................................................................................................................... 3


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea DANDUMARI CONSTRUCT SRL ............................................................................................................. 3

Județul Bistriţa-Năsăud ................................................................................................................................................... 5


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea BIDNER IMPEX SRL .................................................................................................................................. 5
2. Societatea TOP TYRES GROUP SRL ........................................................................................................................... 5

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 6


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 6
1. Societatea DANCO COSMETICS SRL ......................................................................................................................... 6
2. Societatea GOTIC 2006 SRL ......................................................................................................................................... 7
3. Societatea MODERN SRL ............................................................................................................................................. 8
4. Societatea NOVA CONSTRUCT SERVICE SRL ......................................................................................................... 8
5. Societatea TIMIS INVESTMENT SRL ......................................................................................................................... 9
6. Societatea VOINEA MONDOCONSTRUCT SRL (FOSTA VICI COMPANY 2000 SRL) ...................................... 11

Județul Constanţa ........................................................................................................................................................... 12


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 12
1. Societatea IDEEA CONTRAST SRL ........................................................................................................................... 12

Județul Dolj ..................................................................................................................................................................... 16


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 16
1. Societatea OPTIMUS CAPITAL SOLUȚIONS SRL .................................................................................................. 16
2. Societatea SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA .................................................................................................. 17

Județul Galaţi .................................................................................................................................................................. 18


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 18
1. Societatea DARIUSVEL MARKET SRL-D ............................................................................................................... 18

Județul Giurgiu ............................................................................................................................................................... 19


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 19
1. BONCAN P NICULINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ................................................................................ 19

Județul Gorj .................................................................................................................................................................... 20


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 20
1. Societatea EISEN LAND SRL ..................................................................................................................................... 20

Județul Ilfov .................................................................................................................................................................... 21


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 21
1. Societatea CREDIT CONTROL SRL .......................................................................................................................... 21

Județul Prahova .............................................................................................................................................................. 23


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 23
1. Societatea ELBAS IMPEX SRL................................................................................................................................... 23

Județul Teleorman .......................................................................................................................................................... 26


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 26
1. BUMBARA GH. MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ .............................................................................. 26

Județul Tulcea ................................................................................................................................................................. 27


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 27
1. Societatea NATURAL ECOCONSTRUCT SRL ......................................................................................................... 27

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

Județul Bihor
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DANDUMARI CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 37417210
România, Tribunalul Bihor-Oradea, Secția a II-a Civilă
Str. P-cul Traian, nr.10
Dosar nr. 4066/111/2021
Comunicare încheierea nr. 369/F/2021
emisă la: ziua 20, luna 10, anul 2021
Către,
Oficiul Registrului Comerțului Bihor
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 369/F/2021 din data de 20.10.2021, pronunțată în dosarul nr. 4066/111/2021,
de Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă, privind pe debitor Dandumari Construct SRL, cu sediul social în Oradea, str.
Lascăr Catargiu, nr. 25B, jud. Bihor, CUI 37417210, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J05/863/2017.
Parafa președintelui instanței, Grefier,
*
Document finalizat
România, Tribunalul Bihor - Oradea, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 4066/111/2021
Încheierea nr. 369/F/2021
Şedinţa camerei de consiliu din data de 20.10.2021
Completul de judecată constituit din:
Judecător sindic: Radu Cătălin Hulea
Grefier: Viorica Berghe
Pe rol soluţionarea cererii de aplicare a procedurii insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014, formulată de debitorul
Dandumari Construct SRL, cu sediul social în Oradea, str. Lascăr Catargiu, nr. 25B, jud. Bihor, CUI 37417210,
înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J05/863/2017, având ca obiect procedura insolvenţei.
Judecarea cauzei se face potrivit prevederilor art. 66 alin. (10) din Legea nr. 85/2014.
S-a făcut referatul oral al cauzei, după care:
Judecătorul sindic, faţă de prevederile art. 131 din Noul Cod de procedură civilă coroborat cu dispoziţiile art. 95 Cod
procedură civilă, conform cărora Tribunalul Bihor judecă în primă instanţă toate cererile care nu sunt date prin lege în
competenţa altor instanţe şi văzând dispoziţiile art. 120 Cod procedură civilă, potrivit cărora cererile în materia
insolvenţei sau concordatului preventiv” sunt de competenţa exclusivă a tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are
sediul debitorul”, stabileşte competenţa de soluţionare a prezentei cauze în favoarea Tribunalului Bihor.
Considerând cauza lămurită, judecătorul sindic, în raport de prevederile art. 394 (1) Cod procedură civilă, declară
închise dezbaterile şi rămâne în pronunţare asupra cererii de deschidere a procedurii insolvenţei.
Judecătorul sindic
Deliberând:
Constată că prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 19.10.2021, legal timbrată cu 200 lei taxă timbru,
debitorul Dandumari Construct SRL, cu sediul social în Oradea, str. Lascăr Catargiu, nr. 25B, jud. Bihor, CUI
37417210, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J05/863/2017, a solicitat deschiderea procedurii simplificată de
insolvenţă, şi desemnarea în calitate de lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Sălăjan Gabriel Cosmin cu
sediul în Oradea, str. I. Vulcan nr. 4-5, ap. 10, cam.1, jud. Bihor, jud. Bihor, membru UNPIR -fil Bihor, nr. de ordine în
RSP 1B 0187.
În motivare se arată că este în stare de insolvenţă, în momentul actual neputând onora obligaţiile scadente din
lichidităţile financiare de care dispune.
Constituind o procedură colectivă de recuperare a creanţelor certe, lichide şi exigibile, art. 3 alin. (1) din Legea nr.
85/2014 prevede că ea se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu excepţia
celor care exercită profesii liberale, precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea ce priveşte
regimul insolvenţei lor.
Din cuprinsul balanţei de verificare, depusă de către debitoare rezultă că aceasta avea datorii scadente în cuantum de
365.686,30 lei, iar disponibilitățile băneşti nu erau suficiente pentru acoperirea datoriilor.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014 modificată şi completată prin
OUG nr. 88/2018 respectiv valoarea cererii formulate de către debitor fiind peste valoarea prag prevăzută de lege şi
cuantumul creanţelor bugetare este mai mic de 50% din totalul declarat al creanţelor debitorului.
În aceste condiţii, faţă de creanţele evidenţiate în cuprinsul balanţei de verificare, judecătorul sindic consideră că
patrimoniul debitoarei se află în stare de iminentă de insolvenţă, astfel încât se impune admiterea cererii formulate de
aceasta în vederea deschiderii procedurii simplificate de insolvenţă prevăzute de Legea nr. 85/2014.
Cât priveşte desemnarea lichidatorului judiciar, judecătorul sindic reţine că din examinarea coroborată a prevederilor
art. 45 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014, rezultă că legiuitorul a acordat prioritate în faza incipientă a procedurii
opţiunii exprimate de către debitor, în măsura în care nu este formulată şi o cerere de către un creditor.
Pentru aceste considerente, judecătorul sindic va dispune desemnarea în calitate de lichidator judiciar provizoriu
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

Cabinet Individual de Insolvenţă Sălăjan Gabriel Cosmin cu sediul în Oradea, str. I. Vulcan nr. 4-5, ap. 10, cam.1, jud.
Bihor, jud. Bihor, membru UNPIR -fil Bihor, nr. de ordine în R.S.P. 1B 0187.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulată de debitoarea Dandumari Construct SRL, cu sediul social în Oradea, str. Lascăr Catargiu, nr.
25B, jud. Bihor, CUI 37417210, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J05/863/2017, pentru deschiderea
procedurii simplificată de insolvență.
În temeiul art. 38 alin. (2) lit. e, art. 71 alin 1) şi art. 67 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2014,
Dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitoarei Dandumari Construct SRL, cu sediul
social în Oradea, str. Lascăr Catargiu, nr. 25B, jud. Bihor, CUI 37417210, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr.
J05/863/2017.
Dispune începerea procedurii falimentului debitoarei Dandumari Construct SRL, cu sediul social în Oradea, str. Lascăr
Catargiu, nr. 25B, jud. Bihor, CUI 37417210, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J05/863/2017.
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014,
Desemnează lichidator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvenţă Sălăjan Gabriel Cosmin cu sediul în
Oradea, str. I. Vulcan nr. 4-5, ap. 10, cam.1, jud. Bihor, jud. Bihor, membru UNPIR -fil Bihor, nr. de ordine în RSP 1B
0187, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 64 din lege, a cărui retribuţie provizorie va fi de 500 lei, urmând să
depună un decont în acest sens.
În temeiul art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar ca în maxim de 5 zile să
convoace adunarea asociaţilor în vederea desemnării administratorului special.
În baza art. 63 alin. (1) raportat la art. 59 din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească
lunar un raport de activitate.
În temeiul art. 101 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar desemnat provizoriu să
procedeze în termen de 60 zile de la data deschiderii procedurii la inventarierea bunurilor din averea debitorului.
În temeiul art. 145 alin.2 din Legea nr. 85/2014,
Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului.
În temeiul art. 99 şi art. 147 alin (1) din Legea nr. 85/2014;
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bihor, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 99 din Legea
privind procedura de insolvenţă.
Fixează termenul limită pentru depunerea creanțelor la 06.12.2021.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanțelor la 17.12.2021.
Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanțelor la 12.01.2022.
Fixează termen de judecată în cauză pentru data de 27.01.2022, camera 66, ora 9.
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii în condiţiile art. 100 alin (1) din Legea nr. 85/2014 de către
lichidatorul judiciar provizoriu.
Dispune comunicarea hotărârii către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei.
În temeiul art. 39 alin (2) din Legea nr. 85/2014,
Dispune deschiderea de către debitoare a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente
procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi
deschis de către lichidator.
În temeiul art. 151 din Legea nr. 85/2014,
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.
Pune în vedere practicianului în insolvenţă să depună la dosarul cauzei dovezile de publicare în BPI în toate situaţiile în
care legea stabileşte în sarcina sa obligaţia de publicare.
Cu drept de opoziţie în termen de 10 zile de la notificare.
Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică, azi data de 20.10.2021.
Judecător sindic, Grefier,
Radu Cătălin Hulea Viorica Berghe
Termen: 27.01.2022, camera 66, ora 9
Se va comunica cu:
1.Debitoarea - Dandumari Construct SRL, cu sediul social în Oradea, str. Lascăr Catargiu, nr. 25B, jud. Bihor, CUI
37417210, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J05/863/2017
2.Lichidator judiciar - Cabinet Individual de Insolvenţă Sălăjan Gabriel Cosmin cu sediul în Oradea, str. I. Vulcan nr. 4-
5, ap. 10, cam.1, jud. Bihor, jud. Bihor, membru UNPIR - fil Bihor, nr. de ordine în RSP 1B 0187.
Red. R.C.H./BV.4 ex./20.10.2021
Ptr. conf. 2 com.+1 com. BPI.
20.10.2021.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

Județul Bistriţa-Năsăud
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BIDNER IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 6736171
Societatea civilă de Practicieni în Insolvență Ultralex Societate Profesională Cu Răspundere Limitată RSP 0173; CIF
20878449; cu sediul în Bistrița, str. Subcetate, nr. 9 telefon/fax 0263238391; e-mail ultralexipurl@yahoo.com,
office@ultralex.ro Către, Tribunalul Bistrița-Năsăud Dosar nr. 1083/112/2015 Termen administrativ: 08.10.2021.
Subscrisa SCPI Ultralex SPRL, în calitate de lichidator judiciar provizoriu al Societatii Bidner Impex SRL - societate în
procedura generala a falimentuluia, cu sediul în localitatea Bistrita, localitarea Unirea, str. Principala, nr. 321, jud.
Bistrița-Năsăud, CUI 6736171, J06/1208/1994, conform Sentinței civile nr. 373/2016 pronunțată în ședința publică din
data de 13 mai 2016 în dosarul nr. 1083/112/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud, depunem prezentul
Raport
Nr. 2457.2/30.08.2021
Întocmit în baza dispozițiilor art. 59, alin. 1, din Legea nr. 85/2014, asupra modului în care administratorul judiciar și-a
îndeplinit atribuțiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuielil efectuate din
fondurile existente în averea debitorului în luna august. Prin Sentința civilă nr. 655/2015, din data de 22 septembrie
2015, Tribunalul Bistrița Năsăud a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei Societatea
Bidner Impex SRL. Având în vedere că administratorul judiciar a făcut dovada cu procesul verbal al ședinței adunării
creditorilor din data de 14 aprilie 2016 și celelalte acte, ca planul de reorganizare judiciară propus de debitoare nu a fost
aprobat de către adunarea creditorilor, iar celelalte subiecte de drept îndreptățite potrivit disp. art. 132 din Legea
insolvenței nu au propus un plan de reorganizare, în temeiul art. 145 alin.1 lit. B, raportat la art. 132 alin. 5 din legea nr.
85/2014 instanța de judecată a dispus prin Sentința civilă nr. 373 din 13 mai 2016 intrarea debitoarei Societatea Bidner
Impex SRL în procedura generală a falimentului. Debitoarea figurează în evidențele sale cu următoarele bunuri mobile
și imobile: Bunuri imobile: -Clădire nerezidențială proprietate privată situată la adresa: str. B-dul Independenței NORD,
valoare contabilă 2.000 lei. Bunuri mobile: -autoturism marca VOLKSWAGEN PASSAT proprietate privată, seria
motorului 099517, nr. identificare BZ2E421774, capacitate cilindrică 1896, dobândit în anul 2006. -autovehicule de
până la 12 tone marca auto Mercedes, proprietate privată, seria motorului 36457, nr. identificare 36457, capacitate
cilindrică 1998, dobândit în anul 2006. -autoturism marca VOLKSWAGEN TRANSPORTER proprietate privată, seria
motorului 031689, nr. identificare DZ1h012053, capacitate cilindrica 2461, dobândit în anul 2010, -autovehicule de
până la 12 tone marca auto Mercedes Sprinter, proprietate privată, seria motorului 50649344, nr. identificare 456209,
capacitate cilindrică 2148, dobândit în anul 2010. -autovehicule de până la 12 tone marca auto Fiat Ducator, proprietate
privată, seria motorului FS, nr. identificare 956497, capacitate cilindrică 2800, dobândit în anul 2012. Utilaje
tehnologice cu montaj și independențe de brutărie în valoare de 39.376 lei, lista acestora fiind depusă la dosarul cauzei.
Adunarea creditorilor din data de 26 iulie 2016 a întrunit cvorumul prevăzut de art. 49 din Legea nr. 85/2014, ea a ales
comitetul creditorilor, a confirmat lichidatorul judiciar provizoriu și a aprobat remunerația acestuia. Raportul de
evaluare și Regulamentul de vânzare a bunurilor imobile și mobile ale debitoarei, au fost depuse la dosarul cauzei și
aprobate de Adunarea creditorilor din data de 17 ianuarie 2018. De la data aprobării Raportului de evaluare și a
Regulamentului de vânzare a bunurilor debitoarei, am organizat licitații pentru valorificarea bunurilor proprietatea
debitoarei la prețul de evaluare. Întrucât nu s-a înregistrat nicio ofertă pentru cumărarea bunurilor debitoarei,
considerăm că se impune reducerea prețului de vânzare a acestora, motiv pentru care am convocat adunarea creditorilor
pentru data de 14 iunie 2021 ora 15 având ca Ordine de zi: Reducerea prețului de vânzare a bunurilor imobile și mobile
proprietatea debitoarei. La această dată nu am avut niciun creditor prezent drept urmare vom reconvoca adunarea la o
dată ulterioară. A fost depus procesul verbal drept dovadă. Având în vedere aspectele prezentate solicităm acordarea
unui nou termen administrativ pentru: - efectuarea procedurilor legale privind valorificarea bunurilor imobile și mobile
ale debitoarei.
S.C.P.I. Ultralex S.P.R.L. prin practician în insolvență, Sabaduș Gherman Dorel

2. Societatea TOP TYRES GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 26123139


Număr dosar: 1764/112/2020; Termen 05.11.2021
Tribunal: Bistrița Năsăud, Secția a II-a Civilă
Judecator sindic: Arin Mugurel Botu
Lichidator judiciar: CII SUT LORICA ILEANA, CIF: 27246245; 1B0214; sediu: Bistrita-Nasaud, Bistrita, Str.Alba
Iulia Nr.8; Tel.: 0745159646; Fax: 0263233462; E-mail: lorica_sut@yahoo.com
Debitor: S. TOP TYRES GROUP SRL cu sediul în Bistrita, str. Calea Moldovei, nr.17D, birou 2, CUI 26123139,
J06/499/2009
Tabel definitiv actualizat – Top Tyres Group SRL
Nr.498/03.11.2021
creanta Suma Caracteristici %
Nr Nume Rang de % masă
Sediu creditor solicitata acceptată creanțe Observatii categ.
crt creditor prioritate credală
lei (lei) admise creanță
AJFP Bistrita, str. 1 art.161
4 Bistrita Decembrie nr.4- 4438,00 4438,00 bugetara pct.5 Legea 100 3,97
Nasaud 8 85/2014
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

creanta Suma Caracteristici %


Nr Nume Rang de % masă
Sediu creditor solicitata acceptată creanțe Observatii categ.
crt creditor prioritate credală
lei (lei) admise creanță
Creante
x x 4438,00 4438,00 x x x 100 3,97
bugetare
Pitesti,
Autostrada
Delta Plus art.161
Pitesti-
5 Trading 3775,17 3775,17 chirografara pct.8 Legea 3,52 3,38
București,
SRL 85/2014
K3+750, DN
65B
Tautii de Sus,
str.
Ben art.161
Forestierului,
6 Resources 9666,00 9666,00 chirografara pct.8 Legea 9,01 8,65
nr.175E, Baia
SRL 85/2014
Sprie,
Maramures
București,
sector 1, str. art.161
Rotis Lux
7 Buciumat 51110,77 51110,77 chirografara pct.8 Legea 47,62 45,73
SRL
Gheorghe nr.27, 85/2014
et.5, ap.1
Satu Mare, str. art.161
Autonet
8 Aurel Vlaicu, 2370,51 2370,51 chirografara pct.8 Legea 2,21 2,12
Import SRL
nr.78 85/2014
Piatra Neamt,
Dinamic 92 B-dul General art.161
9 Distribution Nicolae 7275,09 7275,09 chirografara pct.8 Legea 6,78 6,51
SRL Dascalescu, 85/2014
nr.12A
Ernei, Com
art.161
Marsorom Ernei, str.
10 33134,26 33134,26 chirografara pct.8 Legea 30,87 29,65
SRL Principala,
85/2014
nr.589
Creante
X 107331,80 107331,80 X X X 100,00 96,03
chirografare
TOTAL X 111769,80 111769,80 X X X x 100,00
Lichidator judiciar CII Sut Lorica Ileana

Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DANCO COSMETICS SRL, cod unic de înregistrare: 11483490
România
Tribunalul București
Secția a VII a CIVILA
Str. Splaiul Independenței nr 319L,
Clădirea B, sector 6
Dosar 8521/3/2019
Termen 08.03.2022, C19, ora 09:00
Citație
Emisă la: ziua 05 luna 11 anul 2021
Debitor
Danco Cosmetics SRL cu sediul în sector 1, București, GEORGE VALENTIN BIBESCU, nr. 33, bl. X/2, sc. A, et. 3,
ap. 15, J40/1151/1999, CUI 11483490.
Creditor
1. NR ZAH CIPRIAN-IOAN CU DOMICILIUL ALES LA CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT BOTA ELENA-
ROSANA-sector 2, București, MANTULEASA, nr. 17
4. DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1-București, sector 1, STR. PIATA
AMZEI, nr. 13
5. DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA
ADMINISTRATIEI SECTORULUI 1 A FINANTELOR PUBLICE-București, sector 2, STR SPERANTEI, nr. 40
6. DESPA ION-DĂNUȚ CU DOMICILIUL ALES-București, sector 2, STR. MÂNTULEASA, nr. 17
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

Administrator special
7. Despa Amalia Iuliana-București, sector 1, str. Daniel Danielopol nr.34, et.4, ap.B4-4
Lichidator judiciar-Tănasă și Asociații SPRL
Sunt chemați la această instanță, camera E33 etaj 1 completul C19 în data de 08.03.2022 C19, ora 09:00 în calitate de
debitor Danco Cosmetics SRL cu sediul în sector 1, București, GEORGE VALENTIN BIBESCU, nr. 33, bl. X/2, sc. A,
et. 3, ap. 15, J40/1151/1999, CUI 11483490.
Odată cu prezenta se comunică și următoarele acte:
Până la termen sunteți obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de ……………………… lei, și timbru
judiciar, în sumă de ……………… lei, sub sancțiunea anulării cererii.
Cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveți obligația de a depune întâmpinare, sub sancțiunea
decăderii din dreptul de a propune probe și de a invoca excepții, în afara celor de ordine publică.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

2. Societatea GOTIC 2006 SRL, cod unic de înregistrare: 18821580


Convocare adunarea creditorilor Gotic 2006 SRL
Nr. 7334/04.11.2021
1.Date privind dosarul: nr. dosar 21966/3/2021 Tribunalul București Sectia a VII-a Civila
2.Arhiva/registratura instanței: București, Splaiul Independenței, nr. 319L, cladirea B - Sema Parc, sector 6.
3.Debitor: GOTIC 2006 SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite
CIF 18821580, J40/10890/2006, sediul social București, Strada ELIE CARAFOLI, NR.16, ET.P, sector 1.
3.1. Creditor:
 DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA
ADMINISTRATIEI SECTOR 1 A FINANTELOR PUBLICE cu sediul în București, str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota nr.
13, sector 1
4. Lichidator judiciar:
4.1 INTERCOM MANAGEMENT SPRL nr. inreg. în Registrul Societatilor Profesionale UNPIR: RSP 0345, CIF RO
24119816, sediul social: București, str. Virtutii nr. 17, bl. G3, sc. 1, ap. 45, sector 6, tel. 0722 535 029, fax 031 814 61
74, E-mail: office@inspec.ro. Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică av. Ana Maria
Gheorghe.
5. Subscrisa, INTERCOM MANAGEMENT SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului GOTIC 2006 SRL,
desemnat conform Hotararii Intermediare din data de 10.09.2021, pronunțată de Tribunalul București Sectia a VII-a
Civila în dosarul nr. 21966/3/2021, în temeiul art.48 coroborat cu art. 64 din Legea 85/2014, convoacă adunarea
creditorilor GOTIC 2006 SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar din:
București, Bd. Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. B, ap. 45, sector 3
Data: 19.11.2021
Orele: 1400
Ordinea de zi:
1. Prezentarea situatiei debitorului și aprobarea masurilor dispuse de lichidatorul judiciar.
2. Confirmarea lichidatorului judiciar INTERCOM MANAGEMENT SPRL desemnat prin Incheierea de sedinta din
data de 10.09.2021 pronunțată de Tribunalul București Sectia a VII-a Civila;
3. Aprobarea unui onorariu lunar în cuantum de 2.500 lei + TVA pentru lichidatorul judiciar;
4. Aprobarea unui onorariu procentual în cuantum de 5% + TVA din bunurile valorificate, creantele recuperate și
sumele distribuite în prezenta procedura.
7.Creditorii vor putea vota și prin corespondenta. Scrisoarea prin care isi exprima votul,semnata de creditor, sau
inscrisul în format electronic caruia i s-a incorporat, atasat or asociat semnatura electronica extinsa, bazat pe un
certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, pana în ziua fixata pentru exprimarea votului, administratorului
judiciar.
Intercom Management SPRL
Av. Ana-Maria Gheorghe
*
Tribunalul Bucuresti
Sectia A VII-A Civila
Dosar nr. 21966/3/2021
DEBITOR: GOTIC 2006 SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite
Proces verbal al adunarii creditorilor debitoarei
Gotic 2006 SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite
Nr.7334/04.11.2021
Incheiat astazi 04.11.2021, orele 1300, la sediul ales al lichidatorului judiciar INTERCOM MANAGEMENT SPRL, cu
sediul social în București, Bd. Corneliu Coposu, nr. 5, bl. 103, sc. 2, et. 8, ap. 45, sector 3, inregistrata la UNPIR sub nr.
RSP 0345, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei GOTIC 2006 SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite
desemnat prin Incheierea de sedinta din data de 10.09.2021 pronunțată de Tribunalul București Sectia a VII-a Civila, în
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

dosarul nr. 21966/3/2021, cu sediul în București, Strada ELIE CARAFOLI, NR.16, ET.P, sector 1, CUI 18821580,
ORC J40/10890/2006
La sedinta participa:
1. av. Ana Maria Gheorghe din partea lichidatorului judiciar INTERCOM MANAGEMENT SPRL desemnat
Incheierea de sedinta din data de 10.09.2021 pronunțată de Tribunalul București Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr.
21966/3/2021;
Conform art. 48 alin. (1) din Legea 85/2014, ordinea de zi a sedintei a fost stabilita prin convocatorul nr. 6280 din data
de 15.09.2021 publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 15352 din data de 17.09.2021, respectiv:
1. Prezentarea situatiei debitorului și aprobarea masurilor dispuse de lichidatorul judiciar. 2. Desemnarea Comitetului
Creditorilor și a Presedintelui Comitetului Creditorilor.
3. Confirmarea lichidatorului judiciar INTERCOM MANAGEMENT SPRL desemnat prin Incheierea de sedinta din
data de 10.09.2021 pronunțată de Tribunalul București Sectia a VII-a Civila;
4. Aprobarea unui onorariu lunar în cuantum de 2.500 lei + TVA pentru lichidatorul judiciar;
5. Aprobarea unui onorariu procentual în cuantum de 5% + TVA din bunurile valorificate, creantele recuperate și
sumele distribuite în prezenta procedura.
Lichidatorul judiciar constata faptul ca nu s-a indeplinit cvorumul prevazut de art. 49 din Legea 85/2014, deoarece la
sedinta nu s-a comunicat niciun punct de vedere și nu s-a prezentat niciun creditor.
Prezentul proces verbal a fost redactat în doua exemplare, dintre care un exemplar se depune în dosarul nr.
21966/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului București Sectia a VII-a Civila.
Lichidator judiciar
Intercom Management SPRL
Av. Ana Maria Gheorghe

3. Societatea MODERN SRL, cod unic de înregistrare: 403682


Convocare adunarea creditorilor
1. Date privind dosarul: nr. dosar 36738/3/2013 Tribunalul București-sectia a VII-a civila.
2. Debitor: SC MODERN SRL, cu sediul în mun. București, str. Sebastian nr. 19, bl. S11, sector 5, Cod unic de
inregistrare: 403682, număr de ordine în registrul comerțului J40/6244/1991.
3. Lichidator judiciar: CASA DE INSOLVENTA STEGARU SPRL avand sediul social: Intr. Tg.-Frumos nr. 9-11, bl.
6, sc. A, et. 1, ap. 7, sector 4, nr. atestat: 2A0570
CASA DE INSOLVENTA STEGARU SPRL în calitate de Lichidator judiciar al debitorului SC MODERN SRL numit
prin Incheierea din data de 11.04.2014 pronuntata de Tribunalul București-sectia a VII-a civila în dosarul nr.
36738/3/2013, în temeiul disp. art. 14 și urm. din legea nr. 85/2006, convoaca adunarea creditorilor SC MODERN SRL
Care va avea loc în data de 15.11.2021, orele 13.00, la sediul profesional al lichidatorului judiciar din București, b-dul.
Mircea-Voda nr. 36, bl. M6, sc. B, et. 7, ap. 61, sector 3.
Creditorii pot fi reprezentati în cadrul adunarii prin imputerniciti cu procura speciala și legalizata sau în cazul
creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. Creditorii pot vota și
prin corespondenta ( fax, e-mail sau posta).
Ordinea de zi :
1.Aprobarea propunerii lichidatorului judiciar de inchidere a procedurii falimentului debitoarei SC MODERN SRL
2.Propuneri ale creditorilor cu privire la situatia autoturismului marca DAEWOO CIELO, avand în vedere ca acesta nu
a putut fi identificat fizic iar administratorul statutar refuza sa-l predea.
Pentru informatii suplimentare va rugam sa va adresati lichidatorului judiciar.
Casa De Insolventa Stegaru SPRL
Lichidator judiciar
Iulius Anghel Stegaru

4. Societatea NOVA CONSTRUCT SERVICE SRL, cod unic de înregistrare: 9995626


Tribunalul Bucuresti
Sectia A VII-A Civila
Dosar Nr: 44425/3/2012
Debitor: NOVA CONSTRUCT SERVICE SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite
Proces verbal al adunarii creditorilor
debitoarei Nova Construct Service SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite
Nr. 7275/03.11.2021
Incheiat astazi 03.11.2021, orele 1400, la sediul ales al INTERCOM MANAGEMENT SPRL, din București, Bd.
Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. B, et. 8, ap. 45, sector 3, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei NOVA
CONSTRUCT SERVICE SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite desemnat prin Incheierea de Sedinta din data
02.02.2018 pronunțată de Tribunalul București Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr. 44425/3/2012, cu sediul în
București, str. Gheorghieni nr. 34, et. 1, ap. camera 13, sector 5, CUI 9995626, ORC J40/9423/1997
La sedinta participa:
1. Av. Tudose Laurentiu-Constantin din partea lichidatorului judiciar INTERCOM MANAGEMENT SPRL desemnat
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

prin Incheierea de Sedinta din data 02.02.2018 pronunțată de Tribunalul București Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr.
44425/3/2012;
In temeiul art. 14 alin. (4) din Legea 85/2006 s-a primit prin corespondenta urmatorului punct de vedere:
 din partea creditorului AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A ( fosta SOCIETA PER LA
GESTIONE DI ATTIVITA – SGA SPA) reprezentant prin avocat Spulber Malina Carina care detine un procent de
60,59% din totalul masei credale (anexa 1);
Conform art. 14 alin. (1) din Legea 85/2006, ordinea de zi a sedintei a fost stabilita prin convocatorul nr. 6804 din data
de 11.10.2021 și publicata în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 17322 din data de 15.10.2021 respectiv:
1. Aprobarea Raportului Final intocmit în conformitate cu dispozitiile art. 129 din Legea 85/2006.
Lichidatorul judiciar constata ca este indeplinit cvorumul precizat de art. 15 alin. (1) din Legea 85/2006, la sedinta
comunicand punct de vedere creditorul care detine un procent de 60,59% din totalul masei credale.
1. Cu privire la singurul punct de pe ordinea de zi, respectiv: “Aprobarea Raportului Final intocmit în conformitate cu
dispozitiile art. 129 din Legea 85/2006”
Prin punctul de vedere comunicat, creditorul AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A (fosta SOCIETA
PER LA GESTIONE DI ATTIVITA – SGA SPA) care detine un procent de 60,59% din totalul masei credale,
mentioneaza faptul ca a luat act de raportul final intocmit în conformitate cu dispozitiile art. 129 din Legea 85/2006 și il
aproba.
Fata de votul exprimat de creditorul care detine un procent de 60,59% din totalul masei credale și cu un procent de
100% din creditorii prezenti, se aproba Raportului Final intocmit în conformitate cu dispozitiile art. 129 din Legea
85/2006.
Anexele nu se publica în Buletinul Procedurilor de Insolventa, ele se regasesc depuse la dosarul cauzei.
Prezentul proces verbal a fost incheiat în 2 exemplare, dintre care un exemplar se depune la dosarul nr. 44425/3/2012
aflat pe rolul Tribunalului București Sectia a VII – a Civila.
Lichidator judiciar
Intercom Management SPRL

5. Societatea TIMIS INVESTMENT SRL, cod unic de înregistrare: 22923597


Raport intocmit in conformitate cu dispozițiile art. 25
din legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței pentru debitoarea Timiș Investment SRL (26)
AA 1352/08.11.2021
Număr dosar: 10435/3/2014
Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă
Complet: C10 Termen 12.11.2021
Lichidator judiciar: AA TOTAL INSOLVENCY IPURL - prin Ec. Ioan NISTOR
Debitor: TIMIȘ INVESTEMENT S.R.L
în faliment, în bankruptcy, en faillite
Temei juridic: art. 25 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței.
I. PRELIMINARII
La data de 11.04.2014, în dosarul nr. 10435/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă, a fost
deschisă procedura de insolvență față de debitoarea SC TIMIȘ INVESTMENT S.R.L, societatea AA TOTAL
INSOLVENCY IPURL fiind desemnată în calitate de administrator judiciar.
În ședința publică din data de 17.06.2016, instanța de judecată a admis solicitarea administratorului judiciar și a dispus
intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului, subscrisa AA TOTAL INSOLVENCY IPURL fiind
desemnată în calitate de lichidator judiciar.
AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, în această calitate de lichidator judiciar, a trecut la aplicarea măsurilor specifice
prevăzute de legea specială în materie.
1.1. Date de identificare a debitoarei:
a) Denumirea societății: TIMIȘ INVESTMENT SRL
b) CUI: 22923597;
c) Nr.Înreg. La Reg.Com.: J40/23397/2007;
d) Sediul social: București, Sectorul 1, str. Grigore Mora, nr. 39, Subsol, camera 7;
e) Punct de lucru: Municipiul Slobozia, Varianta DN 2A km 65+509,
fosta incintă a uzinei de apă, județ Ialomița;
f) Asociați - persoane juridice:
OCEANIS INTERNATIONAL B.V. – cu sediul social în Olanda, 2624 ES Delft, 2 Martinus Nijhofflaan, conform
relațiilor de la Registrul Comerțului – procent beneficii și pierderi 5%;
CENTRAL EASTERN EUROPEAN REAL ESTATE SHAREHOLDINGS B.V. (CEERES) – cu sediul social în
Olanda, 2624 ES Delft, 2 Martinus Nijhofflaan, conform relațiilor de la Registrul Comerțului – procent beneficii și
pierderi 95%.
1.2. Date despre administratori:
MATTHEW A. PROSKINE – conform relațiilor obținute de la Registrul Comerțului.
II. DEMERSURI ÎNTREPRINSE
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

 S-a publicat raportul de activitate depus la termenul de judecată anterior în BPI nr. 10512/14.06.2021.
2.1 Situația contestațiilor administrative și a inspecțiilor fiscale privind societatea TIMIS INVETSMENT SRL.
1. Împotriva deciziei de impunere F-PH 148/06.06.2019, prin care s-au stabilit obligații suplimentare în sumă totală de
5.624.567, reprezentând TVA, s-a formulat o contestație fiscală pentru suma de 5.599.859 lei. În data de 27 noiembrie
2019 a fost comunicată decizia de soluționare nr. 467/22.11.2019, prin care s-a dispus desființarea deciziei de impunere,
pentru suma de 5.599.859 lei, urmând ca o altă echipă să refacă inspecția fiscală. Precizăm că a fost demarată și
finalizată refacerea inspecției.
În perioada 27.04.2020 – 16.07.2020 a avut loc refacerea inspecției fiscale privind TVA pentru perioada 01.10.2013 –
30.09.2018, conform Deciziei de soluționare nr. 467/22.11.2019. În data de 06.08.2020 au fost comunicate Decizia
privind nemodificarea bazei de impunere nr. F-PH 262/03.08.2020 și Raportul de inspecție fiscală nr. F-PH
222/03.08.2020.
Împotriva Raportul de inspecție fiscală nr. F-PH 222/03.08.2020 și a Deciziei privind nemodificarea bazei de impunere
nr. F-PH 262/03.08.2020 Societatea a formulat contestația din data de 10.09.2020, comunicată AJFP Prahova pe data de
11.09.2020. Prin această contestație, Societatea a solicitat înlăturarea considerentelor privind tranzacția cu Romania
Hypermarche S.A („Cora”) și astfel să se constate că suma de 26.470.100 lei se încadrează în dispozițiile art. 286 alin.
(4) lit. b) din Codul fiscal, fiind în afara sferei de aplicare a TVA.
Din adresa nr. A_SLP 1847/05.11.2020, recepționată de către AA Total Insolvency pe data de 10.11.2020, înțelegem că
această contestație a fost transmisă către Direcției Generale de Soluționare a Contestațiilor (DGSC) pentru soluționare.
În data de 22 decembrie 2020 a fost emisă Decizia de soluționare nr. 283/17.12.2020 prin care a fost dispusă anularea
parțială a Deciziei privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecției fiscale nr. F-PH 262/03.08.2020.
1. Împotriva deciziei de impunere F-PH 297/29.10.2019, prin care s-au stabilit obligații suplimentare în sumă totala de
3.895.625 lei reprezentând impozit pe profit s-a formulat contestație administrativă, pentru întreaga sumă. Prin decizia
de soluționare nr. 49/04.03.2020 s-a dispus desființarea deciziei de impunere, pentru suma de 3.895.881 lei, urmând ca
o altă echipă să refacă inspecția fiscală.
În perioada 18.05.2020 – 07.09.2020 a avut loc refacerea inspecției fiscale privind impozitul pe profit pentru perioada
01.10.2013 – 30.09.2018, conform Deciziei de soluționare nr. 49/04.03.2020. Conform Proiectului de RIF emis în urma
refacerii inspecției, autoritățile fiscale au reanalizat aspectele privind impozitul pe profit, iar referitor la cheltuielile
privind deprecierea valorii imobilizărilor corporale aferente anului fiscal 2017 acestea au concluzionat faptul că
Societatea a înregistrat în mod eronat cheltuielile cu descărcarea de gestiune în baza procesului verbal de adjudecare
încheiat în data de 21.02.2017, și nu în baza unui contract de vânzare cumpărare stabilind așadar că Societatea putea să
înregistreze o cheltuială abia la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare pentru imobil. În răspuns la
Proiectul de RIF am formulat și depus în data de 14.09.2020 punct de vedere.
În urma acestei refaceri a inspecției fiscale au fost emise Decizia privind modificarea bazei de impunere nr. F-PH
303/16.09.2020 și Raportul de inspecție fiscală nr. F-PH 260/16.09.2020. Împotriva acestor acte am formulat contestația
fiscală din data de 06.11.2020.
În data de 27 noiembrie, am primit din partea DGSC adresa cu nr. A-SLP2047/24.11.2020 prin care ni s-a pus în vedere
să precizăm dacă suntem de acord cu susținerea contestației prin telefon sau dorim să renunțăm. Am răspuns în sensul
în care solicităm susținerea contestației telefonic și așteptăm datele privind data susținerii contestației.
În urma susținerii contestației, a fost comunicată în data de 22 decembrie 2020 Decizia de soluționare nr.
282/17.12.2020 prin care a fost respinsă ca neîntemeiată contestația formulată împotriva Deciziei privind modificarea
bazei de impunere nr. F-PH 303/16.08.2020 (anexată). Față de Decizia de soluționare a contestației va fi formulată
acțiune în anulare.
1. Împotriva deciziei de compensare nr. 40404/11.11.2019 (prin care s-a dispus compensarea sumei de 773.837 lei,
reprezentând TVA aprobat la rambursare, cu TVA stabilit suplimentar conform pct. 1 de mai sus) s-a formulat
contestație. Până în prezent nu s-a comunicat decizia de soluționare.
2. În data de 23.09.2020 Societății i-a fost comunicată Decizia de reverificare privind TVA nr. F-PH 275 pentru
perioada 01.10.2018 – 31.03.2019. Ulterior, în data de 01.10.2020, Societății i-a fost comunicată Decizia de reverificare
privind TVA nr. F-PH 278 pentru perioada 01.10.2018 – 31.03.2019,
Motivul invocat pentru efectuarea reverificării este că, urmare refacerii inspecției fiscale pentru perioada octombrie
2013 – septembrie 2018, organele fiscale au stabilit că influențele fiscale în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată
aferente Contractului de tranzacție sunt aferente perioadei 01.10.2018 – 31.03.2019. În urma reverificării, organele de
control au apreciat în sensul în care tranzacția încheiată între Societate și Cora în 2018 reprezintă o prestare de servicii
conform art. 271, alin. (3), lit. c) din Codul fiscal, și-a produs efectele în februarie 2019 și, în acest sens au stabilit în
sarcina Societății TVA de plată suplimentară în sumă totală de 4.226.318 lei.
Împotriva deciziilor de reverificare s-a formulat contestație fiscală față de care în februarie 2021 a fost comunicată
Decizia de soluționare nr. 17/29.01.2021 (anexată). Prin Decizia de soluționare, prima Decizie de reverificare (nr. F-PH
275/17.09.2020, emisă în mod eronat) a fost anulată, în timp ce Decizia de reverificare nr. F-PH 278/24.09.2020 nu a
fost anulată. În data de 16 februarie 2021 a fost comunicat un document din partea organelor fiscale (anexat) prin care
ne-au solicitat să le comunicăm dacă în legătură cu Decizia de reverificare nr. F-PH 278/24.09.2020 vom formula
acțiune în anulare.
În urma inspecției fiscale au fost emise RIF nr. F-PH 292/23.10.2020 și decizia de impunere nr. 341/23.10.2020, ce au
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

fost recepționate de către AA Total Insolvency pe data de 30.10.2020. Împotriva acestor acte a fost formulată
contestație fiscală.
Prin Decizia de soluționare nr. 131 din 21.04.2021, organul de soluționare a admis contestația fiscală formulată
(anexat).
III.LITIGII AFLATE PE ROL
■ 19813/3/2019, aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VII-a civilă, având ca obiect contestație formulată de
Bellows & Bellows, împotriva măsurilor lichidatorului judiciar cuprinse în cadrul Raportului de activitate AA
1567/25.06.2019 publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 12735/26.06.2019. În data de 30.07.2020, instanța
de judecata a respins excepția inadmisibilității cererii de obligare a lichidatorului judiciar la plata de despăgubiri,
respinge ca neîntemeiată contestația împotriva raportului de activitate formulata de Bellows & Bellows. Împotriva
Hotărârii a fost declarat apel ce a fost solutionat în data de 19.10.2021, în sensul respingerii ca nefondat.
■ 4249/2/2021, aflat pe rolul Curții de Apel București Secția IX-a Contencios administrativ și fiscal avand ca obiect
contestatie act administrativ fiscal decizia nr. 282/17.12.2020 în contradictoriu cu Administratia Judeteana a Finantelor
Publice Prahova. Termen pe 15.11.2021.
■ 32936/299/2021, aflat pe rolul Judecatoriei sector 1 București- Sectia II-a civila avand ca obiect ,pretentii în suma
de 45.050,69 lei, în contradictoriu cu Bellorws & Bellows PC. Pana în prezent, nu a fost fixat termen de judecata.
■ 31426/3/2021, aflat pe rolul Tribunalului București Sectia VII Civila avand ca obiect cerere reexaminare impotriva
solutiei de respingere de obligare a
Lichidatorului judiciar la plata de despagubiri civile. Termen 21.01.2022.
IV. SOLICITĂRI ADRESATE JUDECATORULUI-SINDIC
Solicităm:
 Aprobarea prezentului raport de activitate.
 Continuarea procedurii în vederea soluționării dosarelor conexe.
Lichidator judiciar,
AA Total Insolvency IPURL
prin practician în insolvență
Ec. Ioan Nistor

6. Societatea VOINEA MONDOCONSTRUCT SRL (FOSTA VICI COMPANY 2000 SRL), cod unic de
înregistrare: 9050916
Convocare adunarea creditorilor
debitoarei Voinea Mondoconstruct SRL
Număr: 7322/04.11.2021
1. Date privind dosarul: Nr dosar 21980/3/2017 Tribunal București Secția VII Civila
2.Arhiva/registratura instanței: București, Splaiul Independenței, nr. 319L, cladirea B - Sema Parc, sector 6
3.Debitor: VOINEA MONDOCONSTRUCT SRL - ÎN faliment, în bankruptcy, en faillite
CIF 9050916, ORC: J40/8732/1996, Sediu social: București, Aleea Barajul Lotru nr. 11, parter bl. M4A1, scara 1, ap. 4,
sector 3
4.Creditori:
1. DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 3– București, str. Sf. Vineri nr. 32, sector 3;
2. DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI în reprezentarea
Administratiei Finantelor Publice sector 3 - București, str. Sperantei nr. 40, sector 2;
3. VERBATEAM SURVEYS SRL - Sediu ales: București, str. Transilvania nr. 9, sector 1;
5.Lichidator judiciar: INTERCOM MANAGEMENT SPRL
CIF 24119816, sediul social: București str Virtutii, nr 17, bl G3 sc 1, ap 45, sector 6, Număr de înscriere în tabloul
UNPIR RSP 0345, Tel. 0722 535 029 Fax 031 814 61 74, E-mail office@inspec.ro
Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică av. Laurentiu Constantin Tudose
Subscrisa INTERCOM MANAGEMENT SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului VOINEA
MONDOCONSTRUCT SRL, conform Hotararii din data de 18.07.2017, pronunțată de Tribunalul București Sectia a
VII-a Civila, în dosarul nr. 21980/3/2017, în temeiul art. 48 coroborat cu art. 64 din Legea 85/2014, și avand în vedere:
 am publicat un anunt în ziarul Romania Libera, prin care am adus la cunostinta publica faptul ca în data de
31.10.2019, 07.11.2019, 14.11.2019, 21.11.2019, 28.11.2019, 05.12.2019, 12.12.2019 și respectiv în data de 19.12.2019
organizam licitatii publice cu strigare cu pas crescator în vederea valorificarii bunurilor mobile aflate în patrimoniul
debitoarei VOINEA MONDOCONSTRUCT SRL, pornind de la pretul stabilit în Raportul de evaluare;
 am publicat un anunt în ziarul Romania Libera, prin care am adus la cunostinta publica faptul ca în data de
23.01.2020, 30.01.2020, 06.02.2020, 13.02.2020, 20.02.2020 27.02.2020 05.03.2020 și respectiv în data de 12.03.2020
organizam licitatii publice cu strigare cu pas crescator în vederea valorificarii bunurilor mobile aflate în patrimoniul
debitoarei VOINEA MONDOCONSTRUCT SRL, pornind de la pretul stabilit în Raportul de evaluare, diminuat cu
10%;
 am publicat un anunt în ziarul Romania Libera, prin care am adus la cunostinta publica faptul ca în data de
30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020, 21.05.2020, 28.05.2020 04.06.2020 11.06.2020 și respectiv în data de 18.06.2020
organizam licitatii publice cu strigare cu pas crescator în vederea valorificarii bunurilor mobile aflate în patrimoniul
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

debitoarei VOINEA MONDOCONSTRUCT SRL, pornind de la pretul stabilit în Raportul de evaluare, diminuat cu
20%;
 am publicat un anunt în ziarul Romania Libera, prin care am adus la cunostinta publica faptul ca în data de
08.10.2020 15.10.2020 22.10.2020 29.10.2020 05.11.2020 12.11.2020 19.11.2020 respectiv în data de 26.11.2020
organizam licitatii publice cu strigare cu pas crescator în vederea valorificarii bunurilor mobile aflate în patrimoniul
debitoarei VOINEA MONDOCONSTRUCT SRL, pornind de la pretul stabilit în Raportul de evaluare, diminuat cu
30%;
 am publicat un anunt în ziarul Romania Libera, prin care am adus la cunostinta publica faptul ca în data de
25.02.2021 04.03.2021 11.03.2021 respectiv în data de 18.03.2021 organizam licitatii publice cu strigare cu pas
crescator în vederea valorificarii bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei VOINEA MONDOCONSTRUCT
SRL, pornind de la pretul stabilit în Raportul de evaluare, diminuat cu 40%;
 am publicat un anunt în ziarul Romania Libera, prin care am adus la cunostinta publica faptul ca în data de
13.05.2021 20.05.2021 27.05.2021 respectiv în data de 03.06.2021 organizam licitatii publice cu strigare cu pas
crescator în vederea valorificarii bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei VOINEA MONDOCONSTRUCT
SRL, pornind de la pretul stabilit în Raportul de evaluare, diminuat cu 40%;
 am publicat un anunt în ziarul Romania Libera, prin care am adus la cunostinta publica faptul ca în data de
17.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 respectiv în data de 08.07.2021 organizam licitatii publice cu strigare cu pas
crescator în vederea valorificarii bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei VOINEA MONDOCONSTRUCT
SRL, pornind de la pretul stabilit în Raportul de evaluare, diminuat cu 50%;
 am publicat un anunt în ziarul Romania Libera, prin care am adus la cunostinta publica faptul ca în data de
12.08.2021 19.08.2021 26.08.2021 respectiv în data de 02.09.2021 organizam licitatii publice cu strigare cu pas
crescator în vederea valorificarii bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei VOINEA MONDOCONSTRUCT
SRL, pornind de la pretul stabilit în Raportul de evaluare, diminuat cu 50%;
 am publicat un anunt în ziarul Romania Libera, prin care am adus la cunostinta publica faptul ca în data de
07.10.2021 14.10.2021 21.10.2021 respectiv în data de 28.10.2021 organizam licitatii publice cu strigare cu pas
crescator în vederea valorificarii bunului mobil aflat în patrimoniul debitoarei VOINEA MONDOCONSTRUCT SRL,
pornind de la pretul stabilit în Raportul de evaluare, diminuat cu 50%;
 faptul ca în patrimoniul debitoarei VOINEA MONDOCONSTRUCT SRL a ramas de valorificat bunul mobil
HYUNDAI TERRACAN la pretul de 615 euro + TVA, pret diminuat cu 50% fata de valoarea stabilita în Raportul de
evaluare; convoaca adunarea creditorilor debitorei VOINEA MONDOCONSTRUCT SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar din:
București, Bd. Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. B, ap. 45, sector 3
Data: 17.11.2021
Orele: 1400
Ordinea de zi:
1. Aprobarea valorificarii bunului mobil aflat în patrimoniul debitoarei VOINEA MONDOCONSTRUCT SRL prin
organizarea a 8 licitatii publice cu strigare cu pas crescator, pornind de la pretul stabilit în Raportul de evaluare
diminuat cu 60%.
2. In masura în care, bunul mobil nu va fi valorificat în urma organizarii a 8 licitatii publice cu strigare cu pas
crescator pornind de la pretul stabilit în Raportul de evaluare diminuat cu 60%, aprobarea valorificarii bunului mobil
aflat în patrimoniul debitoarei, prin licitatie publica cu strigare cu pas crescator, pornind de la pretul stabilit în Raportul
de evaluare diminuat cu 70%.
7.Creditorii vor putea vota și prin corespondenta. Scrisoarea prin care isi exprima votul,semnata de creditor, sau
inscrisul în format electronic caruia i s-a incorporat, atasat or asociat semnatura electronica extinsa, bazat pe un
certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, pana în ziua fixata pentru exprimarea votului, lichidatorului
judiciar.
Intercom Management SPRL
Av Laurentiu Constantin Tudose

Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea IDEEA CONTRAST SRL, cod unic de înregistrare: 14032754
IDEEA CONTRAST SRL (în insolvență, insolvency, en procedure collective)
sediul social: Sat Sinoie, Comuna Mihai Viteazu, str. Oierilor nr. 4-4 Bis, C1-41 mp, jud. Constanța;
Număr de ordine la Registrul Comertului J13/1442/2001;
Cod de identificare fiscală: RO 14032754;
MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L.
Sediul social: str. Timisanei nr.34, et.2, Constanța, jud. Constanța;
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență: Atestat 2A0329;
Numire: încheierea nr. 541 din 19.10.2021, dosar nr. 7647/118/2021 aflat pe rolul Tribunalului Constanța.
Tribunal Constanța, Secția a-II-a Civilă
Dosar nr. 7647/118/2021
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

Complet F5
Judecător-sindic: Bojin Claudia Ionela
Termen: 19.01.2022
Raport în temeiul art. 92 din legea 85/2014
pentru debitoarea Ideea Contrast SRL
Nr. 707/04.11.2021
Subscrisa MG Activ Insolvency SPRL cu sediul în loc. Constanța, str. Timisanei nr. 34 et. 2 jud. Constanța, în calitate
de administrator judiciar al IDEEA CONTRAST SRL, cu sediul în Sat Sinoie, Comuna Mihai Viteazu, str. Oierilor nr.
4-4 Bis, C1-41 mp, jud. Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/1442/2001, având cod unic
de înregistrare 14032754, desemnat prin încheierea nr. 541 din 19.10.2021, dosar nr. 7647/118/2021 aflat pe rolul
Tribunalului Constanța, întocmim în termen de 20 de zile de la desemnare raportul în temeiul art.92 din legea 85/2014 -
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
Capitolul I. PREZENTAREA DEBITOAREI IDEEA CONTRAST SRL
POTRIVIT RECOM ON LINE
INFORMAȚII DE IDENTIFICARE:
Număr de ordine în registrul comerțului: J13/1442/2001, atribuit în data de 29.06.2001
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J13/1442/2001
Cod unic de înregistrare: 14032754
Certificat de înregistrare: B2577337, emis pe data de 02.04.2012 și eliberat la data 04.04.2012
Adresă sediu social: Sat Sinoie, Comuna Mihai Viteazu, Strada OIERILOR, nr. 4-4BIS, C1 - 41 mp, Judet Constanța
Actul de înmatriculare și autorizare: Încheiere judecătorească 1098/29.06.2001,TRIFANOV CAMELIA
Stare firmă: funcțiune
Forma de organizare: societate cu raspundere limitata
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL:
Act sediu: Contract de vânzare cumpărare, nr. 546 din data 14.03.2007
Durata sediului:nelimitat.
Act sediu: Contract de vânzare cumpărare, nr. 547 din data 14.03.2007
Durata sediului:nelimitat.
Act sediu: Act de alipire, nr. 3579 din data 12.09.2011
Durata sediului:nelimitat.
PROVENIENȚĂ FIRMĂ
Cui anterior în registrul comerțului: 0
Nr. de înmatriculare anterior în registrul comerțului: J13/2096/1991
Firma provine din: Divizare parțială
CAPITAL SOCIAL:
Capital social subscris: 32200 LEI, integral vărsat
Număr părți sociale: 3220
Valoarea unei părți sociale: 10 LEI
ASOCIAȚI PERSOANE FIZICE:
CONSTANTINESCU NICUȘOR DANIEL
Calitate: asociat
Aport la capital: 10620 LEI
Aport vărsat total: 10620 LEI
Număr parți sociale: 1062
Cota de participare la beneficii și pierderi: 33% / 33%
STRUTINSKY GABRIEL SORIN
Calitate: asociat
Aport la capital: 10620 LEI
Aport vărsat total: 10620 LEI
Număr parți sociale: 1062
Cota de participare la beneficii și pierderi: 33% / 33%
MAZĂRE RADU ȘTEFAN
Calitate: asociat
Aport la capital: 10620 LEI
Aport vărsat total: 10620 LEI
Număr parți sociale: 1062
Cota de participare la beneficii și pierderi: 33% / 33%
SĂVULESCU MARIUS PETRE
Calitate: asociat
Aport la capital: 340 LEI
Aport vărsat total: 340 LEI
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

Număr parți sociale: 34


Cota de participare la beneficii și pierderi: 1% / 1%
ADMINISTRATOR:
SĂVULESCU MARIUS PETRE
Calitate: administrator
Data numirii: 26.06.2001
Data numirii în funcție: 26.06.2001
Durată mandat: nelimitată
Dată depunere specimen semnătură: 06.06.2001
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
DOMENII DE ACTIVITATE:Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Capitolul II. ANALIZĂ DISPOZIȚII ART. 38 ALIN. 2 DIN LEGEA 85/2014
Pornind de la dispozițiile art. 92 din legea 85/2014 - privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, care
stipulează că:
“Administratorul judiciar va întocmi și va supune judecătorului-sindic, în termenul stabilit de acesta, care nu va putea
depăși 20 de zile de la desemnarea sa, un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie
continuarea perioadei de observație din procedura generală.
(2) Raportul va indica dacă debitorul se încadrează în categoriile prevăzute la art. 38 alin. (2) și, în consecință, trebuie
supus procedurii simplificate prevăzute de prezenta lege, caz în care va cuprinde documentele doveditoare și
propunerea de intrare în faliment în procedura simplificată. Administratorul judiciar va notifică: propunerea de intrare
în faliment prin procedura simplificată creditorilor care au depus cerere introductivă și debitorului, prin administratorul
special, depunând la instanță, odată cu cererea, dovada îndeplinirii procedurii de notificare.
(3) Judecătorul-sindic supune propunerea prevăzută la alin. (2), privind intrarea în faliment a debitorului în procedura
simplificată, dezbaterii părților în ședință publică, în maximum 15 zile de la primirea raportului administratorului
judiciar.
(4) În cadrul ședinței de judecată prevăzute la alin. (3), judecătorul-sindic, după ascultarea părților interesate, va da o
sentință prin care va aproba sau va respinge, după caz, concluziile raportului supus dezbaterii.
(5) În cazul aprobării raportului prevăzut la alin. (4), judecătorul-sindic va decide, prin aceeași sentință, intrarea în
faliment a debitorului, în condițiile art. 145 alin. (1) lit. D. “
Și continuând cu dispozițiile art. 28 alin. 2 din legea 85/2014 - privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență, care stipulează în ce condiții se aplică procedura simplificată unui debitor aflat în stare de insolventă, astfel:
“(2) Procedura simplificată prevăzută de prezentul capitol se aplică debitorilor aflați în stare de insolvență care se
încadrează în una dintre următoarele categorii:
a) profesioniști persoane fizice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, cu excepția celor care exercită
profesii liberale; Debitoarea IDEEA CONTRAST SRL, nu este un comerciant persoană fizică, ci este societate cu
răspundere limitată.
b) întreprinderi familiale, membrii întreprinderii familiale;
Debitoarea IDEEA CONTRAST SRL, nu este întreprindere familială, ci este societate cu răspundere limitată.
c) debitori care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1) și îndeplinesc una dintre următoarele condiții:
1. nu dețin niciun bun în patrimoniul lor;
Nu este cazul societătii Ideea Contract SRL, deoarece potrivit documentelor atasate cereri privind deschiderea
procedurii, societatea detine în patrimoniu, următoarele bunuri:
1) CLADIRI
CLADIRE C1 ECATERINA VARGA
CLADIRE C2 ECATERINA VARGA
DEPOZIT COM STELNICA
PENSIUNE GRINDUL LUPILOR
CASA SINOE CTR 1174
2) APAR.INST.DE MAS.CONTR,REGLAR
GENERATOR CURENT AGT22003
PANO AUTOMATIZARE GENERATOR
GENERATOR BOSCH AUTOMATIZARE
3) ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
(MASINI,UTILAJE) PLATFORM HIDRAULICA
TRACTOR TUNS GAZON TC342T
SET SCULE PIELARIE
4) APARATE SI INSTALATII DE MASURA
CENTRALA VITOPEND
CENTRAL VITOLIGNO 100-S CU PUFFER LAM SERPENTINA
CENTRAL VAILLANT
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

CAPIATOR DIGITAL DI 1611 COD 4035211


TELEVIZOR
FRITEUSA CU 2 CUVE PE SUPORT
GRATAR CU PLACA 1/2
MASINA DE GATIT CU 4 FOCURI
HOTA DE PERETE CU MOTOR
ELEMENT NEUTRU PE SUPORT
MASA DE LUCRU CALDA
MASA RECE CU 2 USI
MASA DE LUCRU SPECIALA - 2 BUC
CALANDRU
APART AER COND.18000BTU
CONVERTIZOR CURENT SINOIE
CETATEA CURAJOSULUI
5) MIJLOACE DE TRANSPORT
AUTO VOLVOXC90 YV1CM855661251088
RULOTA TABBERT BARONESSE
REMORCA FARA SISTEM FRANARE
SCHELA MOBILA 6.5M
AUTO VW PASSAT 1.6BASIS
AUTO VOLVO V40
BICICLETA CURVE 13 ALBA DAHON
6) ALTE MIJLOACE FIXE
COLTAR EXTENSIBIL
CANAPEA 3 LOCURI POLO PIELE
CASETA LUMINOASA
CADA OVALA CU MASTI
BARCA GONFLABILA YAMAHA
CASA COPII
INSTALATIE TELEF FIXA SI NET
2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite;
Din discutiile purtate de administratorul judiciar, cu administratorul statutar al debitoarei, a reiesit faptul că, arhiva
societătii se află la sediul social al acesteia.
3. administratorul nu poate fi găsit;
Administratorul statutar poate fi găsit, s-a luat legătura cu acesta și cooperează cu administratorul judiciar în ceea ce
priveste derularea procedurii de insolventă asupra debitoarei Ideea Contrast SRL.
4. sediul social/profesional nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerțului;
Potrivit informațiilor și documentelor avute la dispozitie, sediul social există, acesta a fost stabilit la adresa din loc. Sat
Sinoie, Comuna Mihai Viteazu, Strada OIERILOR, nr. 4-4BIS, C1 - 41 mp, Judet Constanța, în imobile aflate în
proprietatea societătii Ideea Contrast SRL.
În acest sens la registrul comerului sunt mentionate următoarele documente de proprietate ale Ideea Contrast SRL,
pentru stabilirea sediului social: Contract de vânzare cumpărare, nr. 546 din data 14.03.2007; Contract de vânzare
cumpărare, nr. 547 din data 14.03.2007; Act de alipire, nr. 3579 din data 12.09.201.1
d) persoane juridice dizolvate voluntar, judiciar sau de drept, anterior formulării cererii introductive, chiar dacă
lichidatorul judiciar nu a fost numit sau, deși numit, mențiunea privitoare la numirea sa nu a fost înscrisă în registrul
comerțului; Potrivit informațiilor aflate pe Recom on-line, la starea firmei se menționează că, este în funcțiune, deci
societatea nu a fost dizolvată anterior formulării cererii introductive.
e) debitori care și-au declarat prin cererea introductivă intenția de intrare în faliment;
Deschiderea procedurii insolvenței asupra debitoarei Ideea Contrast SRL, a avut la bază cerere introductivă formulată,
chiar de către debitoare, care si-a manifestat totodată și intentia de reorganizare a activitătii. Rezultă că, societatea Ideea
Contrast SRL nu si-a manifestat intentia de intrare în faliment, ci pe aceea de reorganizare.
f) orice persoană care desfășoară activități specifice profesioniștilor, care nu a obținut autorizarea cerută de lege pentru
exploatarea unei întreprinderi și nu este înregistrată în registrele speciale de publicitate; aplicarea prezentei legi față de
aceste persoane nu exclude sancțiunile aplicabile pentru lipsa autorizării sau înregistrării respectivei persoane.
Nu este cazul, societății IDEEA CONTRAST SRL. Având în vedere toate cele expuse pe larg mai sus,
ADMINISTRATORUL JUDICIAR PROPUNE CONTINUAREA PERIOADEI DE OBSERVAȚIE DIN
PROCEDURA GENERALĂ PENTRU DEBITOAREA IDEEA CONTRAST SRL.
Ideea Contrast SRL prin administrator judiciar MG Activ Insolvency SPRL
prin asociat coordonator Preda Andreea Cristina

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

Județul Dolj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea OPTIMUS CAPITAL SOLUȚIONS SRL, cod unic de înregistrare: 37324588
România, Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă
Str. Brestei nr. 12
Dosar nr. 6642/63/2021
Comunicare încheierea
emisă la: ziua 03 luna 11 anul 2021
Către,
-Optimus Capital Solution SRL, cu sediul în mun. Craiova, str. Anul 1848, nr. 12, bl. E, sc. 2, ap. 5, Județ Dolj, având
CUI 37324588 și J16/715/2017, în calitate de debitoare,
-Forinsolv SPRL, cu sediul în Craiova, str. A.I.Cuza, nr.46, bl.10A, parter, jud. Dolj, în calitate de
administrator/lichidator judiciar;
-ORC Dolj, cu sediul în loc. Craiova, str. Unirii nr. 126, jud. Dolj, în calitate de intimat,
-Judecătoria Craiova, jud. Dolj, în calitate de intimat,
se comunică, alăturat, copia încheierii din data de 02.11.2021 pronunțată în dosarul nr. 6642/63/2021 de Tribunalul
Dolj, Secția a IIa Civilă privind debitorul Optimus Capital Solution SRL, cu sediul în mun. Craiova, str. Anul 1848, nr.
12, bl. E, sc. 2, ap. 5, Județ Dolj.
Parafa președintelui instanței, Grefier,
*
România, Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă
Dosar nr. 6642/63/2021
Încheiere
Ședința din Camera de Consiliu de la 02 Noiembrie 2021
Completul compus din:
Președinte Cristina Izabela Colceag
Grefier Rodica Dobre
Pe rol fiind soluționarea cererii formulată de debitorul Optimus Capital Solution SRL prin lichidator Forinsolv SPRL
privind deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitorului Optimus Capital Solution SRL, cu sediul în mun.
Craiova, str. Anul 1848, nr. 12, bl. E, sc. 2, ap. 5, Județ Dolj, având CUI 37324588 și J16/715/2017.
La apelul nominal făcut în ședința din camera de consiliu s-a constatat lipsa părții.
Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, învederându-se că debitorul a
solicitat judecarea în lipsă, după care,
Instanța, constatând cauza în stare de judecată, a reținut-o spre soluționare.
Tribunalul,
Deliberând asupra prezentei cereri,
Constată că la data de 19.10.2021 debitorul Optimus Capital Solution SRL prin lichidatorul Forinsolv SPRL, desemnat
de ORC de pe lângă Tribunalul Dolj, a formulat cerere privind deschiderea procedurii simplificate de insolvență.
În motivare a arătat că societatea Optimus Capital Solution SRL a fost dizolvată la data de 03.08.2020 în temeiul art.
227 alin. 1 lit. d) și art. 235 din Legea nr. 31/1990, iar ulterior, prin rezoluția nr. 17176 din 20.09.2021 emisă de ORC
Dolj, a fost numit în calitate de lichidator Forinsolv SPRL.
A menționat că potrivit listei creditorilor debitorul are datorii în cuantum de 58.525 lei.
În drept au fost invocate dispozițiile art. 38 alin. 2 lit. c pct. 2, 3 și 4, și art. 38 alin. 2 lit. d, art. 66 alin. 4 și art.71 alin. 1
din Legea nr. 85/2014 precum și art. 270ˡ din Legea nr. 31/1990.
Totodată lichidatorul a solicitat reducerea cuantumului taxei judiciare de timbru la 5 de lei, având în vedere că
societatea debitoare a fost dizolvată.
La dosarul cauzei a depus în copie, certificat furnizare informații emis de ORC Dolj privind debitorul, certificat de
înregistrare, rezoluția nr. 17176/20.09.2021 pronunțată de ORC în dosarul nr. 62619/2021, certificat de înregistrare
mențiuni, rezoluția nr. 11198/03.08.2020 pronunțată de ORC în dosarul nr. 44190/2020, decizia nr. 2/30.07.2020 a
asociatului unic, dovada notificării organului fiscal, declarație privind intenția de intrare în procedura simplificată, lisată
creditori, notificare privind rambursarea creditelor, oferta de preluare a poziției de lichidator.
Analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei instanța reține că societatea Optimus Capital Solution SRL a fost
dizolvată potrivit deciziei asociatului unic din data de 30.07.2020, iar potrivit rezoluției nr. 17176 din 20.09.2021
pronunțată de persoana desemnată din cadrul ORC de pe lângă Tribunalul Dolj, a fost numit lichidator Forinsolv SPRL.
Conform listei creditorilor debitorul figurează înregistrat cu datorii în cuantum de 58.525 lei.
Coroborând înscrisurile depuse la dosarul cauzei instanța constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 65-67
și art. 38 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, astfel încât va admite cererea debitorului și
în temeiul art. 71 alin. 1 din lege va constata că acesta este dizolvat de drept și se va deschide procedura simplificată de
insolvență împotriva sa.
În consecință, se vor dispune și măsurile imediate prevăzute de lege.
Având în vedere ofertele depuse la dosarul cauzei, experiența în domeniul insolvenței, suportul logistic și organizatoric,
dispozițiile art. 73 din Legea nr. 85/2014, cât și desemnarea sa anterioară ca lichidator, conform rezoluției nr. 17176 din
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

20.09.2021 dată de persoana desemnată din cadrul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, instanța va
desemna lichidator judiciar provizoriu Forinsolv SPRL, cu sediul în Craiova, str. A.I.Cuza, nr.46, bl.10A, parter, jud.
Dolj, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 64 din lege.
În ceea ce privește cererea de reducere a cuantumului taxei judiciare de timbru, instanța o va respinge ca neîntemeiată,
având în vedere că în sarcina lichidatorului nu a fost stabilită obligația achitării taxei judiciare de timbru, iar conform
art. 237 alin.7 din Legea nr. 31/1990, în exercitarea atribuțiilor sale de lichidare, atunci când lichidatorul este numit de
către Oficiul Național al Registrului Comerțului, acesta este scutit de orice taxă, tarif, comision sau taxă judiciară de
timbru.
Pentru aceste motive, în numele legii dispune:
Admite cererea formulată de Optimus Capital Solutions SRL, prin lichidator Forinsolv SPRL pentru deschiderea
procedurii simplificate de insolvență.
Respinge cererea debitorului prin lichidator Forinsolv SPRL, de reducere a cuantumului taxei judiciare de timbru.
In temeiul 71 alin. 1 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
Dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva debitorului SC Optimus Capital Solutions SRL cu
sediul în mun. Craiova, str. Anul 1848, nr. 12, bl. E, sc. 2, ap. 5, Județ Dolj, având CUI 37324588 și J16/715/2017.
In temeiul art.73 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
Numește lichidator judiciar provizoriu Forinsolv SPRL, cu sediul în Craiova, str. A.I.Cuza, nr.46, bl.10A, parter, jud.
Dolj care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art.64 din lege cu o retribuție lunară de 1000 lei.
Constata dizolvarea debitoarei și dispune ridicarea dreptului de administrare al debitoarei.
În temeiul art.99 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, asociaților, creditorilor, și Oficiului Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Dolj în vederea efectuării din oficiu a cuvenitelor mențiunii, precum și publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvență.
Raportul prevăzut de art. 97 din Legea 85/2014 se va depune în termen de 40 de zile de la desemnarea lichidatorului
judiciar.
Fixează termenul limită pentru depunerea creanțelor la 07.12.2021.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al
creanțelor la 18.01.2022
Fixează termenul pentru soluționarea eventualelor contestații și pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor la
01.02.2022
Dispune trimiterea notificărilor către toți creditorii debitorului, de către lichidator judiciar și publicarea într-un ziar de
largă circulație.
În temeiul art. 151 din Lg.85/2014.
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei și îndeplinirea celorlalte operațiuni de lichidare.
În temeiul art.53 din Lg.85/2014, dispune Convocarea adunării generale a asociaților de către lichidatorul judiciar în
termen de 10 de zile de la deschiderea procedurii, pentru desemnarea administratorului special
În temeiul art.39 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară, din ca re vor fi suportate cheltuielile aferente
procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. în caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi
deschis de către lichidatorul judiciar.
Dispune comunicarea sentinței către instanțele judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul debitorului și tuturor
băncilor unde acesta are deschise conturi.
Acordă termen la 18.01.2022.
Cu apel în termen de 7 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Dolj.
Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, prin intermediul grefei, azi 02.11.2021.
Președinte Grefier
Cristina Izabela Colceag Rodica Dobre

2. Societatea SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA, cod unic de înregistrare: 29389861


Notificare
Nr. 1364 Data: 05.11.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar nr. 2570/63/2014, aflat pe rolul Tribunalului Dolj-Secția a II-a Civilă.
2.Arhiva/registratura instanței: Tribunalul Dolj-Secția a II-a Civilă: Mun. Craiova, str. Brestei nr. 12, Jud. Dolj.
Registratură: 0251/410.140, email: registraturaacte.dj@just.ro. Programul arhivei/registraturii instanței: L-V: 8:00-
12:00.
3.1 Debitor: SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA (în faliment, în bankruptcy, en faillite), cu sediul în Mun.
Craiova, str. Brestei nr. 5, Jud. Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J16/2040/2011, CUI
29389861.
3.2 Administrator special: nedesemnat.
4.Creditori: conform art. 15 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2006.
5.Lichidator judiciar: CITR Filiala Argeș SPRL, cu sediul ales în Mun. București, sector 2, str. Gara Herăstrău, nr. 4,
Clădirea A, et. 3, înmatriculată la Registrul Formelor Organizate al UNPIR sub nr. RFO 0394 și în Tabloul UNPIR sub
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

nr. 2B0394 / 01.06.2009, e-mail: bucuresti@citr.ro.


6.Subscrisa, CITR Filiala Argeș SPRL, în calitate de lichidator judiciar al societății debitoare SERVICII ENERGETICE
OLTENIA SA (în faliment, în bankruptcy, en faillite), cu sediul în Mun. Craiova, str. Brestei nr. 5, Jud. Dolj,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J16/2040/2011, CUI 29389861, în temeiul prevederilor art. 122
alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, notifică
Tuturor creditorilor debitoarei SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA (în faliment, în bankruptcy, en faillite) faptul
că în data de 04.11.2021 s-au depus la grefa Tribunalului Dolj-Secția a II-a Civilă, la dosarul nr. 2570/63/2014,
următoarele documente:
 Raport asupra fondurilor nr. 1 SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA, cu numărul de ieșire
1362/04.11.2021;
 Plan de distribuire nr. 1 SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA, cu numărul de ieșire 1363/04.11.2021.
Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deținem calitatea de
operator. Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui administrator judiciar/lichidator implică și prelucrarea în
temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă
asigurați că orice document pe care ni-l transmiteți și orice comunicare se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale
ale Regulamentului, că persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au cunoștință de acest transfer al datelor lor cu caracter
personal și că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce e necesar pentru a ne
îndeplini atribuțiile. Menționăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei
debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate,
organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau
puse la dispoziție în orice alt mod celorlalți participanți ai procedurii în conformitate cu legea, instrucțiunile instanței și
în măsura necesității, și doar pentru a ne îndeplini atribuțiile, De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter
personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență Vă garantăm că toți angajații și
colaboratorii noștri respectă strict confidențialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizați, inclusiv datele cu
caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanții noștri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz
care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră internă de protecție a
datelor cu caracter personal precum și detalii în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul,
rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la
portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail:
protectia.datelor@citr.ro.
Cu deosebită considerație,
Lichidator judiciar
CITR Filiala Argeș SPRL
Partener
Oana-Georgiana Munteanu
Județul Galaţi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DARIUSVEL MARKET SRL-D, cod unic de înregistrare: 35726880
Convocare adunare a creditorilor societății Dariusvel Market SRL-D. – in faliment
Nr. 1/05.11.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3845/121/2021– Tribunalul Galati, Secția a II-a Civilă
2.Arhiva/registratura instanței: Tribunalul Galati, str. Brailei nr. 153, jud. Galati, program luni – vineri orele 8.30 -
12.30, e-mail: tr-galati-comunicari@just.ro sau trgalati@just.ro, Telefon: 0236/460333
3.Debitor: DARIUSVEL MARKET SRL-D, Cod de identificare fiscală 35726880, sediul social: Galați, str. Miron
Costin, nr. 91, jud. Galați, Număr de ordine în registrul comerțului J17/364/2016.
4. Lichidator judiciar: C.I.I Tanasă Florentin-Emil, cu sediul social în Galați, str. Domnească, nr. 19, bloc. C, ap. 25.
Certificat de înregistrare în tabloul practicienilor în insolvență RFO-1B 3721, U.N.P.I.R. - Filiala Galati, C.I.F.:
34311745, Mobil: 0762687643, e-mail: tanasa.florentinemil@yahoo.com, nume și prenume reprezentat Lichidator
judiciar: Tanasă Florentin-Emil.
5. Subscrisa: C.I.I Tanasă Florentin-Emil, cu sediul social în Galați, str. Domnească, nr. 19, bloc. C, ap. 25, în calitate
de Lichidator judiciar al debitorului DARIUSVEL MARKET SRL-D conform Hotărârii Intermediare nr. 148/2021 din
05.08.2021 pronunțată de Tribunalul Galati, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 3845/121/2021, în temeiul art. 47 din
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. convoacă
creditorii societății DARIUSVEL MARKET SRL-D pentru data de 15.11.2021 orele 10.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Galati, str. Brăilei, nr. 167, bloc A2, ap. 40, Jud. Galați, cu următoarea ordine de zi:
1. Avand în vedere că în patrimoniul societății nu există nici un fel de bunuri, vă solicităm să vă exprimați punctul de
vedere dacă sunteti de acord să avansați sumele necesare continuării procedurii de faliment.
Precizare: Practicianul în insolventa nu intenționează să formuleze cerere de antrenare a răspunderii patrimoniale
împotriva organelor de conducere ale societății. În conformitate cu art. 169 alin. 2 cererea poate fi introdusă de
creditorii care dețin cel puțin 30% din valoarea creanțelor înscrise la masa credală.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială și legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității. Creditorii pot vota și
prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul
public ori certificată și atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, atașat sau asociat
semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și
înregistrată la sediul lichidatorului judiciar până în ziua fixată pentru exprimarea votului. Vor fi considerate valide doar
voturile primite pana la momentul inceperii adunarii de creditori.
Vă mulțumesc,
C.I.I Tanasă Florentin-Emil
Prin titular cabinet, lichidator judiciar, dr. ec. Tanasă Florentin-Emil

Județul Giurgiu
Secţiunea I - Profesionişti
1. BONCAN P NICULINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, cod unic de înregistrare: 19819058
Tribunalul Giurgiu
Dosar nr. 647/122/2017
Comunicare
sentința civilă nr. 365/18.10.2021
emisă la data de 02.11.2021
Creditor:
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu-Giurgiu, Șos. București, nr. 12, Județ GIURGIU
GHEORGHE MARIANA CORNELIA-sector 5, București, BECLEAN, nr. 18A
DGRFP PLOIEȘTI PRIN AJFP GIURGIU-
Debitor: BONCAN NICULINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CU SEDIUL ALES-București, MUNȚII
TATRA, nr. 12, bl. B, et. 2, ap. 9
Participant-Administrator Judiciar
ROVIGO SPRL –
Se comunică alăturat copia sentinței civile nr. 365 din data de 18.10.2021 privind pe creditor AJFP Giurgiu sșa. Debitor
Boncan Niculina PFA, având ca obiect procedura insolvenței.
Judecător-sindic Grefier,
Bogea Mihaela Neacsu Angela Patrița
*
România, Tribunalul Giurgiu
Sindic
Cod ECLI ECLI:RO:TBGRG:2021:012.000365
Operator de date cu caracter personal nr.3727
Dosar nr. 647/122/2017
Sentința civilă nr. 365/2021
Ședința publică de la 18 Octombrie 2021
Completul compus din:
Președinte Mihaela Bogea
Grefier Angela Patrița Neacșu
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe creditor ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE
GIURGIU, creditor GHEORGHE MARIANA CORNELIA, creditor DGRFP PLOIEȘTI PRIN AJFP GIURGIU și pe
debitor BONCAN NICULINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CU SEDIUL ALES, având ca obiect
procedura insolvenței – societăți cu răspundere limitată .
La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns cons.jur. Dinel Mădălina pentru creditor ADMINISTRAȚIA
JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE GIURGIU, lipsind celelalte părți.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că procedura este legal îndeplinită, s-a acordat termen pentru
a fi citați creditorii cu mențiunea dacă sunt de acord cu închiderea procedurii, s-a solicitat închiderea procedurii de către
lichidatorul judiciar, după care;
La interpelarea instanței, creditorul AJFP Giurgiu prin reprezentant având cuvântul învederează că acest creditor are o
creanță mică și nu înțelege să avanseze sumele necesare pentru continuarea procedurii de insolvență.
Instanța ia act că lichidatorul judiciar a formulat cerere de închidere a procedurii. Constată cauza în stare de judecată și
acordă cuvântul pe închiderea procedurii de insolvență.
Creditorul AJFP Giurgiu prin reprezentant având cuvântul învederează că este de acord cu propunerea de închidere a
procedurii insolvenței debitoarei PFA Boncan Niculina.
Instanța,
Prin incheierea civila pronunțată de Tribunalul Giurgiu la data de 19.05.2017, în baza art. 71, din Legea nr.85/2014, s-a
admis cererea formulată de debitoarea PFA Boncan Niculina, pentru deschiderea procedurii generale a insolvenței
impotriva sa.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

Prin sentinta civila nr. 19 pronunțată de Tribunalul Giurgiu la data de 25.01.2021, în baza art. 145 lit C din Legea
nr.85/2014, s-a admis cererea formulată de administratorul judiciar Rovigo SPRL și s-a dispus trecerea debitoarei în
procedura generala de faliment.
Lichidatorul a întocmit raportul final, prin care solicită închiderea procedurii de faliment, în conformitate cu art. 174 din
Legea nr. 85/2014, descărcarea de sarcini conform art. 180 din lege, pentru toți participanții la procedură și radierea
societății falite de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.
Creditorii, legal citati, pentru termenul de judecata din data de 18.10.2021, nu si-au manifestat intentia de a avansa
sumele necesare în vederea continuării procedurii.
Analizând cererea în funcție de motivele invocate și dispozițiile legale incidente în cauză, tribunalul constată
următoarele:
Creanțele creditorilor menționați în tabelul definitiv, nu au putut fi acoperite în cursul procedurii de insolvență urmate,
având în vedere că în patrimoniul debitoarei nu au fost identificate nici disponibilități bănești și nici bunuri mobile sau
imobile care să acopere pasivul exigibil.
Din interpretarea dispozițiilor art. 174 alin. 1 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență reținem că, în orice stadiu al procedurii prevăzute de prezentul titlu, dacă se constată că nu există bunuri în
averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative și niciun creditor nu se
oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic va audia de urgență creditorii într-o ședință, iar în cazul
refuzului exprimat de aceștia de a avansa sumele necesare sau în cazul neprezentării acestora, deși s-a îndeplinit
procedura citării prin BPI, va da o sentință de închidere a procedurii, prin care se dispune și radierea debitorului din
registrul în care este înmatriculat.
Astfel, se constată că, în conformitate cu prevederile art. 174 din Legea nr. 85/2014, se impune închiderea procedurii de
faliment, descărcarea participanților de îndatoriri și radierea debitorului din evidențele de la registrul comerțului, fiind
îndeplinite toate cerințele legale.
Totodată va dispune plata către lichidatorul judiciar Rovigo SPRL din fondul de lichidare constituit conform art. 39
alin. 4 din Legea nr.85/2014, a sumei totale de 5000 lei, exclusiv TVA, reprezentând remunerația stabilita prin
incheierea de deschiderea procedurii de faliment și suma de 323,29 lei, cheltuieli de procedura, conform înscrisurilor
depuse la filele. 29-51, vol. III.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște:
Aprobă raportul final întocmit de lichidatorul judiciar Rovigo SPRL.
În temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
Dispune închiderea procedurii de faliment a debitoarei Boncan P Niculina PFA cu sediul în com. Călugăreni sat
Călugăreni, jud. Giurgiu, înregistrată la ORC Giurgiu sub nr. F52/346/2005, CUI 19819058.
Dispune radierea debitorului din registrul ORC Giurgiu.
În temeiul art. 180 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
Descarcă pe lichidator de orice îndatoriri și responsabilități.
Dispune plata către lichidatorul Rovigo SPRL a onorariului în sumă de 5000 lei exclusiv TVA și cheltuieli de procedura
de 323,29 lei din fondul de lichidare, conform art. 39 al. 4 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență.
În temeiul art. 179 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
Dispune notificarea prezentei sentințe administrației județene a finanțelor publice și oficiului registrului comerțului
unde debitoarea este înregistrată, pentru efectuarea mențiunii de radiere. Aceasta va fi notificată și tuturor creditorilor,
prin publicare în BPI.
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvență.
Cererea de apel va fi depusă la Tribunalul Giurgiu
Pronunțată în ședință publică astăzi, 18.10.2021, prin punerea soluției la dispoziția părților prin grefa instanței.
Președinte, Grefier,
Mihaela Bogea Angela Patrița Neacșu

Județul Gorj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea EISEN LAND SRL, cod unic de înregistrare: 15558200
Nr. 446/05.11.2021
Către,
Buletinul Procedurilor De Insolvență
Referitor la dosarul nr. 4759/95/2021
Aflat pe rolul Tribunalului Gorj
Subscrisa, Cabinet Individual de Insolvență Oană Aurora Ioana, înregistrată la UNPIR sub nr. RFO I – 1363 / 2021,
având CIF 44232738, cu sediul ales în București, str. Foișorului, nr. 24a, et. 1, ap. 1, sector 3, e-mail:
cii.oana.aurora@gmail.com, reprezentată de Oană Aurora-Ioana, în calitate de administrator judiciar al societății
debitoare EISEN LAND SRL cu sediul social în Sat Cocoreni, Comuna Bâlteni, Judet Gorj, identificată prin CUI:
15558200, număr de ordine în registrul comerțului J18/458/2003, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. 1 din
Legea nr. 85/2014, convoacă
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților societății EISEN LAND SRL, la data 16 Noiembrie 2021, ora 12:00, la
sediul administratorului judiciar din București, str. Foișorului, nr. 24A, ap. 1, sector 3, având pe ordinea de zi:
1. Desemnarea administratorului special, conform art. 53 alin. 1 coroborat cu art. 5 pct. 4 din Legea nr. 85/2014.
Dacă la data de 16 Noiembrie 2021, adunarea este nestatutară, următoarea adunare se va convoca la data de 17
Noiembrie 2021 în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.
În vederea reducerii riscului de infectare cu Noul Coronavirus – COVID-19, asociații vor putea vota prin
corespondență. Transmiterea voturilor se va efectua în format electronic (prin e-mail) sau prin poștă. Scrisoarea prin
care își exprimă votul, semnată de asociat, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat
semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate până în ziua și la ora fixată pentru
ședința adunării generale, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar.
Cabinet Individual de Insolvență Oană Aurora Ioana
Practician în insolventa Oană Aurora Ioana

Județul Ilfov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CREDIT CONTROL SRL, cod unic de înregistrare: 32396990
Număr dosar: 2160/93/2020*
Tribunalul Ilfov – Secția Civilă – F18
Județul Ilfov, orașul Buftea, Strada Știrbei Vodă nr. 24
Termen: 18.11.2021, Complet: F 18 insolvență/drept societar
Raport de activitate nr.1
privind stadiul indeplinirii atributiilor lichidatorului judiciar al societatii
Credit Control SRL
in perioada 15.07.2021 – 18.11.2021
1. INTRODUCERE
Prin Sentinta civila nr. 2368 din data de 15.07.2021, pronuntata de Tribunalul Ilfov în dosar nr. 3360/93/2019 s-a dispus
deschiderea falimentului în procedura simplificata, prevazuta de legea nr. 85/2014 impotriva debitorului CREDIT
CONTROL SRL.
Totodata, prin aceeasi hotarare în cauza a fost numit lichidator judiciar SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, în sarcina
acesteia fiind stabilite atributiile prevazute de art.64 din Legea 85/2014.
2. DATE DE IDENTIFICARE A SOCIETATII DEBITOARE
Denumire CREDIT CONTROL
Forma de organizare Societate cu raspundere limitata
Numar inmatriculare la ONRC J23/3208/2013
Cod unic de inregistrare 32396990
Sediu Social Oraș Popești Leordeni, Strada PLOPULUI, nr. 33, CAM.5, Judet Ilfov

Date despre administratori MITU CĂTĂLIN CLAUDIU


Date despre asociati MITU CĂTĂLIN CLAUDIU
Administrator special --------------------------------
Capital social 200 LEI, integral vărsat
Activitate principala 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

3. STADIUL INDEPLINIRII ATRIBUTIILOR LICHIDATORULUI JUDICIAR


3.1. Avand în vedere datele de identificare ale societatii debitoare comunicate de O.N.R.C., lichidatorul judiciar
desemnat a procedat la notificarea acesteia cu privire la deschiderea procedurii falimentului prin procedura simplificata
prevazuta de Legea nr. 85/2014.
De asemenea, notificarea a fost publicata în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 12503 din data de 19.07.2021, un
anunt în acest sens fiind publicat și în cotidianul Jurnalul National, editia din data de 19.07.2021.
3.2. Pentru indeplinirea în termen a atributiilor stabilite prin sentinta de deschidere a procedurii, pana la preluarea
documentelor prevazute de art. 67 din lege, lichidatorul judiciar a notificat din oficiu deschiderea falimentului prin
procedura simplificata prevazuta de Legea nr. 85/2014 impotriva debitorului CREDIT CONTROL SRL catre Primăria
Popești-Leordeni, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice București – Administratia Judeteana a Finantelor
Publice Ilfov, Enel Energie SA și GDF SUEZ ENERGY România SA .
 Prin adresa nr.IFE-DEJ 8000/29.07.2021 AJFP Ilfov ne-a comunicat declaratiile privind obligatiile de plata la
bugetul de stat (formular 100), declaratiile privind deconturile de TVA (formular 300) și declaratiile informative privind
livrarile/prestarile și achizitiile pe teritoriul Romaniei (formular 394).
3.3. In vederea identificarii bunurilor (in masura în care exista) aflate în patrimoniul CREDIT CONTROL SRL,
lichidatorul judiicar a formulat o adresa catre Primăria Popești-Leordeni pentru a comunica daca debitoarea detine în
evidentele fiscale mijloace de transport, terenuri sau cladiri.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

 Prin adresa nr.37163/22.07.2021 Primăria Popești-Leordeni ne-a comunicat ca societatea debitoare nu figureaza
inregistrata cu bunuri sau debite neachitate.
3.4. In vederea identificarii unor eventuale mijloace de transport în patrimoniul debitoarei, lichidatorul judiciar a
transmis o adresa în acest sens catre Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a
Vehiculelor Ilfov.
 Prin adresa nr.56166/02.08.2021 institutia mai sus mentionata ne-a comunicat ca societatea debitoare nu figureaza
cu autovehicule inmatriculate/radiate.
3.5. In vederea identificarii unor eventuale conturi/disponibilitati banesti ale societatii debitoare, lichidatorul judiciar a
notificat instutiile bancare și trezoreriile iar potrivit raspunsurilor primite rezulta ca debitoarea nu figureaza cu conturi
deschise pe numele său/disponibilităti banesti (raspunsurile sunt anexate raportului de activitate).
Totodata lichidatorul judiciar a procedat la notificarea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Ilfov (unde
societatea debitoare isi are sediul social) cu privire la existenta conturilor bancare precum și unitatile bancare unde se
afla aceste conturi.
 Prin adresa nr.1999/30.08.2021 transmisa de catre AJFP Ilfov ne-a comunicat ca societatea debitoare nu figureaza
cu conturi deschise în banci.
3.6. Dupa deschiderea procedurii de faliment, lichidatorul judiciar a transmis notificari în vederea predarii documentelor
contabile atat la sediul societatii debitoare cat și catre administratorul statutar al societatii. Notificarile au fost transmise
la adresele regasite în evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov la data deschiderii
procedurii de insolventa.
Notificarile transmise au fost returnate lichidatorului judiciar cu mentiunea „expirat termen de pastrare”.
3.7. In vederea identificarii domiciliului actual al administratorului statutar, lichidatorul judiciar a transmis o adresa în
acest sens catre Directia pentru Evidenta Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.
 Prin adresa nr. 3519371/06.09.2021, DEPABD ne-a comunicat faptul ca MAIANU CĂTĂLIN - CLAUDIU (fost
MITU) figureaza cu domiciliu in.
Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea administratorului statutar, la adresa transmisa de catre DEPABD, cu
privire la deschiderea procedurii de insolventa fata de societatea CREDIT CONTROL SRL precum și cu privire la
necesitatea predarii documentelor prevazute de art. 67 din, Legea nr. 85/2014.
Notificarea transmisa a fost primita de un membru al familiei acestuia.
Avand în vedere cele expuse anterior, lichidatorul judiciar a procedat la revenirea cu adresa catre administratorul
statutar.
Mentionam ca administratorul statutar nu a luat legatura cu lichidatorul judiciar și nici nu a nu a procedat la predarea
documentelor solicitate.
3.8. In urma verificarii cererilor de creanta formulate în prezenta cauza, a fost intocmit Tabelul preliminar al creantelor
inregistrate fata de societatea CREDIT CONTROL SRL, fiind transmis la dosarul cauzei la data de 13.09.2021.
De asemenea, un exemplar al tabelului preliminar a fost publicat în BPI nr. 15001 /13.09.2021.
3.9. La data de 16.09.2021 a avut loc adunarea creditorilor societatii CREDIT CONTROL SRL, cu urmatoarea ordine
de zi:
1. Prezentarea situației debitorului.
2. Desemnarea Comitetului Creditorilor.
3. Confirmarea și stabilirea remuneratiei lichidatorului judiciar.
La data și ora stabilita niciun creditor nu a fost prezent și nici nu a transmis vot prin corespondenta.
Avand în vedere ca nu au fost indeplinite conditiile legale de cvorum, nu s-au putut lua decizii cu privire la ordinea de
zi.
Convocarea s-a efectuat prin publicarea unui anunt în in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 12503 din data de
19.07.2021.
Procesul verbal al adunarii creditorilor a fost transmis la dosarul cauzei prin e-mail, precum și publicat în BPI nr. 15346
/17.09.2021.
3.10. Avand în vedere ca impotriva tabelului preliminar al creantelor nu au fost formulate contestatii, lichidatorul
judiciar a procedat la intocmirea Tabelului definitiv al creantelor inregistrate fata de CREDIT CONTROL SRL, fiind
transmis la dosarul cauzei prin serviciul posta electronica.
De asemenea, un exemplar a fost publicat în BPI nr. 16847 /08.10.2021.
Cuantumul total al masei credale potrivit tabelului definitiv este în suma de 652.021 lei.
3.11. Raportul privind cauzele și imprejurarile care au dus la starea de insolventa a debitorului Credit Control Srl s-a
intocmit avand la dispozitie informatiile obtinute de lichidatorul judiciar în cursul desfasurarii procedurii de insolventa,
motivat de faptul ca reprezentantii societatii debitoare NU au comunicat documente contabile și consultand site-ul
Ministerului de Finante nu s-au gasit publicate situatiile de sinteza ale debitoarei de data recenta (singurele situatii
financiare anuale fiind cele aferente anilor 2013 și 2014).
In lipsa documentelor prevazute de art. 67 din Legea 85/2014, lichidatorul judiciar apreciază faptul că se află în
imposibilitatea de a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările ce au dus debitoarea în încetare de plăți și de a formula
cererea de atragere a răspunderii patrimoniale, motiv pentru care va proceda la convocarea Adunarii Creditorilor în
vederea exprimării unui punct de vedere cu privire la oportunitatea formulării cererii de atragere a răspunderii
patrimoniale în conformitate cu dispozițiile art. 169 din Legea 85/2014 de către aceștia.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

Raportul intocmit în conformitate cu disp. art. 97 a fost transmis la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor
de Insolventa nr. 18104 /27.10.2021.
3.12. La data de 04.11.2021 lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor cu urmatoarea ordine de zi:
1. Analizarea oportunitatii formularii cererii intemeiata pe dispozitiile art. 169 din Legea nr. 85/2014 avand în vedere
faptul ca lichidatorul judiciar apreciaza faptul ca nu sunt incidente aceste dispozitii, nefiind identificate elemente în
acest sens.
2. Avansarea de catre creditorii societatii debitoare CREDIT CONTROL SRL a sumelor necesare în vederea acoperirii
cheltuielilor de procedură, în conformitate cu prevederile art. 174 din Legea nr. 85/2014.
3. Aprobarea inchiderii procedurii de faliment deschisa fata de societatea CREDIT CONTROL SRL.
Avand în vedere ca au fost indeplinite conditiile legale de cvorum, s-au luat urmatoarele decizii cu privire la ordinea de
zi:
1. Analizarea oportunitatii formularii cererii intemeiata pe dispozitiile art. 169 din Legea nr. 85/2014 avand în vedere
faptul ca lichidatorul judiciar apreciaza faptul ca nu sunt incidente aceste dispozitii, nefiind identificate elemente în
acest sens.
 Creditorul detinand 100% din masa credala considera oportuna formularea cererii intemeiata pe dispozitiile art. 169
din Legea 85/2014.
2. Avansarea de catre creditorii societatii debitoare CREDIT CONTROL SRL a sumelor necesare în vederea acoperirii
cheltuielilor de procedură, în conformitate cu prevederile art. 174 din Legea nr. 85/2014.
 Creditorul detinand 100% din masa credala nu avanseaza sume de bani.
3. Aprobarea inchiderii procedurii de faliment deschisa fata de societatea CREDIT CONTROL SRL.
 Creditorul detinand 100% din masa credala nu aproba inchiderea procedurii în aceasta etapa.
Convocarea s-a efectuat prin publicarea unui anunt în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 18104 din data de
27.10.2021.
Procesul verbal al adunarii creditorilor a fost transmis la dosarul cauzei precum și publicat în BPI nr. 18762
/05.11.2021.
4. CONCLUZII :
Având în vedere că :
 nu au fost identificate bunuri în patrimoniul societatii debitoare care să poată fi valorificate în vederea acoperirii
masei pasive, astfel cum reiese și din înscrisurile depuse la dosarul cauzei,
Solicităm :
 închiderea procedurii falimentului față de CREDIT CONTROL SRL, în conformitate cu dispozițiile art.174 din
Legea nr.85/2014;
 radierea societății debitoare din evidențele O.R.C.T.B;
 descărcarea lichdatorului judiciar de atribuțiile încredințate;
 achitarea onorariului lichidatorului judiciar în cuantum de 5.000 lei stabilit prin Hotararea nr. 2368/15.07.2021;
 decontarea sumelor avansate de lichidatorul judiciar în vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite în prezenta cauza în
cuantum de 116.74 lei, reprezentand taxe postale – 60 lei, anunt Jurnalul National – 54.74 lei, taxa DEPABD - 2 lei,
conform decontului atașat prezentului raport;
 sumele solicitate sa fie achitate în conformitate cu art.39 alin 4 din Legea nr.85/2014, din fondul special constituit la
O.R.C.T.B.
SP Evrika Insolvency IPURL
lichidator judiciar al societatii Credit Control SRL
av.Liscan Aurel

Județul Prahova
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ELBAS IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 15524984
Dosar nr. 5373/105/2019
Debitor: S.C. ELBAS IMPEX S.R.L. – Ploiesti – Prahova
<< în reorganizare judiciară >> <<in judicial reorganisation>> << en redressement>>
Nr. de inreg. O.R.C. J29/1012/2003,
C.U.I. 15524984
Referință internă: 82/M.R.L./2019
Raport întocmit în conformitate cu prevederile art. 59 alin. 1 din legea nr. 85/2014 privind debitoarea Elbas
Impex S.R.L. – Ploiesti– Prahova aferent lunii octombrie 2021
Nr. înregistrare: 14011/05.11.2021
Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului : S.C.
ELBAS IMPEX S.R.L. – Ploiesti – Prahova, C.U.I. 15524984 nr. de înreg. O.R.C. J29/1012/2003, cu sediul social în
Mun. Ploiesti, str. Sg. Erou Ghe. Mateescu. nr. 7. bl. 42C, sc A. et. 2, ap. 12, Jud. Prahova potrivit , potrivit Incheierii
de sedinta din data de 05.12.2019, pronunţată de Tribunalul Prahova, în dosarul nr. 5373/105/2019, înaintăm prezentul:
Raport întocmit în conformitate cu prevederile art. 59 alin. 1 din legea nr. 85/2014 privind debitoarea Elbas Impex
S.R.L. – Ploiesti– Prahova Aferent Lunii Octombrie 2021
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

Prin Încheierea din data de 05.12.2019, pronunţată de Tribunalul Prahova, în dosarul nr. 5373/105/2019, împotriva
debitoarei S.C. ELBAS IMPEX S.R.L. – Ploiesti – Prahova, C.U.I. 15524984 nr. de înreg. O.R.C. J29/1012/2003, cu
sediul social în Mun. Ploiesti, str. Sg. Erou Ghe. Mateescu. nr. 7. bl. 42C, sc A. et. 2, ap. 12, Jud. Prahova, a fost
deschisă procedura generală a insolvenței, fiind desemnat în calitate de administrator judiciar Management
Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L., cu sediul în mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi.
I. PREZENTAREA MODULUI DE ÎNDEPLINIRE A ATRIBUŢIILOR LICHIDATORULUI JUDICIAR, ÎN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 64 DIN LEGEA NR. 85/2014
Supravegherea activitatii debitorului
Având în vedere faptul că societatea se află în perioada de reorganizare, aceasta îşi desfăşoară în continuare activitatea
dar sub supravegherea administratorului judiciar, noţiunea de supraveghere presupunând acordul sau avizul
administratorului judiciar pentru efectuarea plăților curente, conform dispozițiilor art. 87 alin 1 lit. a) și art. 58 alin 1 lit.
e) din Legea nr. 85/2014.
În vederea supravegherii activității curente a debitoarei, prin adresa nr. 5726/13.04.2020 administratorul judiciar a
solicitat debitoarei comunicarea lunară (până la data de 20 a lunii curente, pentru luna precedentă) următoarelor
documente:
o Balanţă de verificare lunară;
o Copie registrul jurnal lunar, detaliat pe fiecare operaţiune, cu explicaţiile aferente,
o Situaţia încasărilor şi plăţilor în numerar – registru de casă;
o Situaţia încasărilor şi plăţilor prin bancă – extrase bancare.
o Situaţia cheltuielilor lunare.
Pentru lunile mai 2021-iunie 2021 situația se prezintă astfel:
Conform balanţei de verificare aferentă lunii Mai 2021, societatea „Elbas Impex” S.R.L. a înregistrat un profit lunar de
17.798,36 lei.
Din veniturile lunii curente, în cuantum total de 353.966,41 lei, 282.858,56 lei sunt venituri din vânzarea produselor
finite, 336,13 lei sunt venituri din vânzarea mărfurilor și 70.771,72 lei sunt venituri din variația stocurilor.
Observăm o majorare a sumelor de încasat de la clienți (cont.411) cu 45.800,62 lei - soldul final debitor devenind:
703.673,04 lei.
Din totalul cheltuielilor lunare de 336.168,05 lei, enumerăm cele mai relevante cheltuieli de achitat, astfel:
* cheltuieli cu materiile prime: 226.950,52 lei
* cheltuieli privind combustibilii: 944,00 lei
* cheltuieli cu piesele de schimb: 4.500,64 lei
* cheltuieli cu alte materiale consumabile: 5.470,73 lei
* cheltuieli cu materialele nestocate: 184,87 lei
* cheltuieli cu energia și apa: 8.924,66 lei
* cheltuieli privind întreținerea și reparațiile: 3.364,95 lei
* cheltuieli cu transportul de bunuri și personal: 13.865,54 lei
* cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații: 616,39 lei
* cheltuieli cu serviciile bancare: 744,67 lei
* cheltuieli cu servicii executate de terți: 6.171,80 lei
* cheltuieli cu alte impozite și taxe asimilate: 2.136,53 lei
* cheltuieli cu salariile personalului: 52.159,00 lei
* cheltuieli cu despăgubiri, amenzi și penalități: -95,00 lei
Tot în conturile de cheltuieli sunt înregistrate o serie de reglări contabile (nu sunt cheltuieli de achitat), astfel:
* cheltuieli cu amortizări (cont 6811) în cuantum de 10.228,75 lei.
Se observă o diminuare a sumelor de achitat către furnizori (cont.40...) cu 20.794,98 lei și o creștere a sumelor de plătit
către creditorii diverși (cont 462) cu 13.989,66 lei.
În luna Mai 2021 s-au efectuat plăți pentru salarii, fără a se achita contribuții sociale. Sume decontate: 7.571 lei -
plata concedii si indemnizatii.
Conform balanţei de verificare aferentă lunii Iunie 2021, societatea „Elbas Impex” S.R.L. a înregistrat venituri în
cuantum total de 317.735,53 lei - în integralitate venituri din vânzarea produselor finite.
Observăm o mărire a sumelor de încasat de la clienți (cont.411) cu 190.706,96 lei - soldul final debitor devenind:
894.380,00 lei.
Din totalul cheltuielilor lunare de 351.119,06 lei, enumerăm cele mai relevante cheltuieli de achitat, astfel:
* cheltuieli cu materiile prime: 60.658,39 lei
* cheltuieli privind combustibilii: 8.834,21 lei
* cheltuieli cu piesele de schimb: 975,20 lei
* cheltuieli cu alte materiale consumabile: 7.375,26 lei
* cheltuieli cu energia și apa: 18.784,44 lei
* cheltuieli privind întreținerea și reparațiile: 2.631,94 lei
* cheltuieli cu redevențe, locații de gestiune și chirii: 2.500,00 lei
* cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate: 20,50 lei
* cheltuieli cu transportul de bunuri și personal: 10.504,19 lei
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

* cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații: 629,80 lei


* cheltuieli cu serviciile bancare: 342,84 lei
* cheltuieli cu servicii executate de terți: 1.265,87 lei
* cheltuieli cu alte impozite și taxe asimilate: 501,00 lei
* cheltuieli cu salariile personalului: 37.206,00 lei
Tot în conturile de cheltuieli sunt înregistrate o serie de reglări contabile (nu sunt cheltuieli de achitat), astfel:
* cheltuieli cu amortizări (cont 6811) în cuantum de 4.497,96 lei;
* cheltuieli cu variația stocurilor (cont 711) în sumă de 194.391,46 lei.
Se observă o majorare a sumelor de achitat către furnizori (cont.40...) cu 62.471,46 lei.
Menționăm că nu s-au modificat sumele de achitat către creditorii diverși (cont 462), soldul final creditor al acestui
cont fiind în continuare 308.330,00 lei.
În luna Iunie 2021 s-au efectuat plăți pentru salarii și s-au achitat contribuții de asigurări sociale, concedii,
indemnizații și impozite salarii. Alte decontări făcute: impozite și taxe locale.
Justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii/a altor cheltuieli efectuate prin contul de lichidare pentru
perioada 01.10.2021 – 31.10.2021
În perioada 01.10.2021-31.10.2021, situația cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii/a altor cheltuieli
efectuate prin contul de lichidare este următoarea:
Contul de lichidare
SOLD LA DATA 01.10.2021 157,77 lei
1 Încasare clienți 100.000,00 lei 1 Comisioane bancare 5,00 lei
2 - Plati furnizori de marfuri, 42.867,00 lei
servicii si utilitati
SOLD LA DATA 31.10.2021 57.285,77 lei
Tabelul creditorilor
Tabelul definitiv
La data de 11.11.2020, administratorul judiciar a intocmit tabelul definitiv al creantelor, ce cuprinde un total al
creantelor acceptate, in suma de 1.652.872,26 lei, in urmatoarea componenta:
- creanțe beneficiare a unei clauze de preferință (art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014), în cuantum de
264.395,98 lei;
- creanțe salariale (art. 161 pct. 3 din Legea nr. 85/2014), în cuantum de 1.955,00 lei;
- creanțe bugetare (art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014), în cuantum de 6.853,00 lei;
- creanţe chirografare (art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014), în cuantum de 1.271.708,28 lei;
- creanțe subordonate (art. 161 pct. 10 lit. a din Legea nr. 85/2014), în cuantum de 107.960,00 lei.
Tabelul definitiv a fost depus la dosarul cauzei prin adresa nr. 14657/12.11.2020, către societatea debitoare prin adresa
nr. 14658/12.11.2020, confirmată de primire la data de 16.11.2020, către S.C. ROSA INVEST S.R.L. prin adresa nr.
14659/12.11.2020, neconfirmată de primire, plic întors cu mențiunea ”Expirat termen de păstrare” și către S.C.
DAMACRIST FOREST S.R.L. prin adresa nr. 14660/12.11.2020, confirmată de primire la 16.11.2020.
Tabelul definitiv al creanțelor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 19347/13.11.2020. Împotriva
tabelului definitiv al creanțelor nu au fost înregistrate contestații.
Planul de reorganizare a activităţii debitorului
Având în vedere faptul că la termenul din data de 09.02.2021, instanța a confirmat planul de reorganizare propus de
debitoarea debitoarea ELBAS IMPEX SRL prin administrator special, lichidatorul judiciar prin adresa nr.
2499/09.02.2021 a comunicat societății debitoare faptul că de la data de 9 februarie 2021 va începe să curgă
desfășurarea planului de reorganizare propus de societatea debitoare prin administrator special și totodată, data de la
care va proceda la efectuarea plăților conform programului de plăți propus prin planul de reorganizare.
De la data confirmării planului de reorganizare și până în prezent au fost efectuate următoarele plăți conform planului
de reorganizare:
Începând cu data de 09.02.2021 a început derularea trimestrului I al anului 1 de reorganizare.
Creanțe propuse a se achita în Creanţe achitate
CREDITOR anul I, trim. 1 în anul I, trim. 1
(09.02.2021 – 09.05.2021) (09.02.2021 – 09.05.2021)
CREDITORI GARANTATI 0,00 lei 0,00
CREDITORI SALARIATI 1.955,00 lei 1.955,00 lei
CREDITORI BUGETARI 6.853,00 lei 6.853,00 lei
CREDITORI CHIROGRAFARI 0,00 lei 0,00 lei
CREDITORI SUBORDONATI 0,00 lei 0,00 lei
TOTAL 8.808,00 lei 8.808,00 lei
Astfel, se poate observa că societatea debitoare a achitat ratele aferente trimestrului I al anului 1 de reorganizare,
respectiv perioada 09.02.2021-09.05.2021 în proporție de 100%.
Începând cu data de 09.05.2021 a început derularea trimestrului II al anului 1 de reorganizare.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

Creanțe propuse a se achita în


Creanţe achitate
CREDITOR anul I, trim. 2 în anul I, trim. 2
(09.05.2021 – 09.08.2021)
(09.05.2021 – 09.08.2021)
CREDITORI GARANTATI 26.192,00 lei 26.192,00 lei
CREDITORI SALARIATI 0,00 lei 0,00 lei
CREDITORI BUGETARI 0,00 lei 0,00 lei
CREDITORI CHIROGRAFARI 0,00 lei 0,00 lei
CREDITORI SUBORDONATI 0,00 lei 0,00 lei
TOTAL 26.192,00 lei 26.192,00 lei
Astfel, se poate observa că societatea debitoare a achitat ratele aferente trimestrului II al anului 1 de reorganizare,
respectiv perioada 09.05.2021-09.08.2021 în proporție de 100%.
Începând cu data de 09.08.2021 a început derularea trimestrului III al anului 1 de reorganizare.
Creanțe propuse a se achita în
anul I, trim. 2 Creanţe achitate
CREDITOR
(09.08.2021 – 09.11.2021) La data prezentului raport
CREDITORI GARANTATI 65.000,00 lei 0,00 lei
CREDITORI SALARIATI 0,00 lei 0,00 lei
CREDITORI BUGETARI 0,00 lei 0,00 lei
CREDITORI CHIROGRAFARI 0,00 lei 0,00 lei
CREDITORI SUBORDONATI 0,00 lei 0,00 lei
TOTAL 65.000,00 lei 0,00 lei
II. Justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii de insolventă sau a altor cheltuieli efectuate de
administratorul judiciar :
Cheltuielile efectuate cu administrarea procedurii de insolventă pentru perioada 01.10.2021-31.10.2021, sunt în
cuantum total de 10,35 lei.
III. Concluzii:
Solicităm onoratei instanţe termen pentru continuarea procedurii de insolvență în vederea derulării planului de
reorganizare propus de societatea debitoare prin administratorul special.
Administrator judiciar,
Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Județul Teleorman
Secţiunea I - Profesionişti
1. BUMBARA GH. MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cod unic de înregistrare: 30510443
Dosar nr.: 2163/87/2017
Deschis La: Tribunalul Teleorman
Secția: Civilă 1
Convocarea adunării creditorilor
AA 1354/08.11.2021
Către,
1. BNP PARIBAS LEASING
2. GOOD.BEE CREDIT IFN SA
3. PATRIA BANK SA
4. PRUTUL SA
5. BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
6. AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ (APIA) - CENTRUL JUDEȚEAN
TELEORMAN
7. DGRFP PLOIEȘTI - AJFP TELEORMAN
8. AGRICOVER CREDIT IFN SA
9. CARGILL AGRICULTURA SRL
10. PISCU ION
Subscrisa AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, identificată prin CIF 25931349, nr. de ordine în tabloul practicienilor în
insolvență: 0399, având sediul social în Mun. București, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 83, sector 1, reprezentată
legal prin practician în insolvență Nistor Mandache Ioan, în calitate de Lichidator judiciar al debitoarei BUMBARA
GH. MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, identificată prin CUI 30510443, nr. înreg. la Reg.Com.:
F34/649/2012; având sediul social în Sat Tătărăștii de Jos, Comuna Tătărăștii de Jos, Judet Teleorman, desemnată în
această calitate prin încheierea din 28.01.2019, pronunțată în Dosarul nr. 2163/87/2017, aflat pe rolul Tribunalului
Teleorman, convoacă adunarea creditorilor debitoarei: BUMBARA GH. MARIAN ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ
Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, situat în Mun. București, str. Poet Grigore
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

26
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

Alexandrescu nr. 83, parter, sector 1, în data de 22.11.2021, la ora 16.00.


Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Creditorii pot vota în conformitate cu prevederile art. 48 pct. 4 din Legea nr. 85/2014, până în ziua și ora fixată pentru
desfășurarea ședinței.
Ordinea de zi
1. Exprimarea punctului de vedere al creditorilor privind continuarea strategiei de valorificare a bunului mobil din
patrimoniul societății debitoare. Lichidatorul judiciar propune continuarea organizarii licitațiilor publice cu strigare, cu
preț de pornire redus la 95% din prețul stabilit prin raportul de evaluare;
- anunțul de desfășurare a licitațiilor, cu datele de desfășurare ale acestora va fi publicat în Ziarul Liber de Teleorman,
cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea primei licitații;
- licitațiile vor fi desfășurate la un interval de 7 zile între acestea, timp de 1 luna;
În cazul imposibilității prezentării vă rugăm să ne transmiteți punctul dvs. de vedere prin fax la nr. 021.212.17.34 sau
prin email la adresa office@aatotal.ro
Lichidator judiciar,
AA Total Insolvency IPURL
prin practician în insolvență
Ec. Ioan Nistor Mandache

Județul Tulcea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea NATURAL ECOCONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 33578052
Notificare privind depunerea raportului asupra fondurilor obținute din
lichidarea și din încasarea de creanțe și a planului de distribuire parțială între creditori
Nr. 2023, data emiterii: 04.11.2021
1. Date informative privind dosarul:
1.1. Numărul: 1024/88/2020 al Tribunalului Tulcea
1.2. Completul CS9 – Judecător sindic Luminiţa Niculache
2. Arhiva/registratura instanţei: Tulcea, str. Toamnei nr. 15, jud. Tulcea, tel. 0240.504.276, program: marți - vineri, 1000
– 1300, program în perioada vacanţei judecătoreşti: marți, joi, 1000 – 1200.
3.1. Debitor: Natural Ecoconstruct S.R.L, cu sediul în sat Agighiol, str. Legumicultorilor nr. 26, C1, camera 1, com.
Valea Nucarilor, jud. Tulcea, cod poștal 827235, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Tulcea sub nr.
J36/333/2014, având C.I.F. RO 33578052.
3.2. Administrator special: Popescu Lucian – Cezar.
4. Creditori:
Nr. Nume şi prenume / Denumire
Domiciliul / Sediul creditorului, C.U.I. și nr. înregistrare la O.N.R.C.
crt. creditor
0 1 2
1. D.G.R.F.P. Galaţi - A.J.F.P. Tulcea mun. Tulcea, str. Babadag, nr. 163 bis, jud. Tulcea, C.U.I. 3429563
București, str. Cozla nr. 3, bl. B1A, sc. 5, ap. 211, cu punct de lucru în
mun. Tulcea, str. Elizeului nr. 49D și sediul procesual ales la Cabinet
2. Redline Contract Furniture S.R.L.
avocat Frandeș Claudia Alina, din mun. Tulcea, str. Mircea Vodă nr.54,
jud. Tulcea, J/40/11902/2014, C.I.F. RO 33696600
mun. Tulcea, str. Combustibilului nr. 20, jud. Tulcea, J36/465/2005, C.I.F.
3. Terra Construct S.R.L.
RO 17852490
Scut S.A., prin lichidator judiciar mun. Tulcea, str. Babadag nr. 150, bl. 12B, sc.B, ap. 3, jud. Tulcea;
4.
C.I.I. Palade Ionela Alina J36/188/1991, C.I.F. RO 3054480
loc. Ovidiu, Incintă Port Ovidiu, jud. Constanța, J13/2231/1998, C.I.F.
5. Repec S.R.L.
RO 11044002
mun. Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 83, jud. Cluj, J12/1792/2005, C.I.F.
6. Schubert & Franzke S.R.L.
RO 17581153
loc. Ovidiu, Incintă Port Ovidiu (S.C. REPEC S.A.), et. C1, cam. C5, jud.
7. Lufadori Extract S.R.L.
Constanța, J13/1524/2001, C.I.F. RO 14093468
mun. Constanța, str. Unirii nr. 114, bl. U4, ap. 50, jud. Constanța, cu
8. Watermota S.R.L. sediul ales în loc. Ovidiu, str. Carierei nr. 5, J13/3825/2007, C.I.F. RO
22721199
mun. Tulcea, str. Combustibilului nr. 6bis, jud. Tulcea; J36734/1994,
9. Apromat S.R.L.
C.I.F. RO6379141
mun. Tulcea, str. Isaccei nr. 56, jud. Tulcea, J36/292/2001, C.I.F.
10. Zenit S.R.L.
14215956
loc. Ovidiu, Incintă Port Ovidiu (S.C. REPEC S.A.), et. C1, cam. C4, jud.
11. S.L.D. Cevalis S.R.L.
Constanța, J13/1828/2002, C.I.F. RO 14829808
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

27
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18869/08.11.2021

Nr. Nume şi prenume / Denumire


Domiciliul / Sediul creditorului, C.U.I. și nr. înregistrare la O.N.R.C.
crt. creditor
mun. Tulcea, str. C.A. Rosetti nr. 11, jud. Tulcea; J36/265/2008, C.I.F.
12. Siruti S.R.L.
23927260
mun. Tulcea, str. Taberei nr. 4, jud. Tulcea, J36/307/1999, C.I.F.
13. Favicom S.R.L.
12155840
5. Lichidator judiciar: Palade Ionela Alina – Cabinet Individual de Insolvenţă, înscrisă în Tabloul de evidenţă al
U.N.P.I.R. la subsecţiunea I B – Practicieni definitivi organizaţi în cabinete, număr matricol 1B 2166, cod de
identificare fiscală RO 25127639 atribuit şi pentru activitatea de avocat, cu sediul în mun. Tulcea, str. Babadag nr. 150,
bl. 12B, sc. B, ap. 3, parter, jud. Tulcea, tel. 0744.430.524, fax 0374.099.135, www.avinsol.ro, e-mail:
office@avinsol.ro.
6. Subsemnata Palade Ionela Alina – Cabinet Individual de Insolvenţă, în calitate de lichidator judiciar al Natural
Ecoconstruct S.R.L., desemnată sentința civilă nr. 298/12.02.2021, pronunţată de Tribunalul Tulcea în Dos. nr.
1024/88/2020, în temeiul dispoziţiilor art. 160 alin. (4) fraza a II-a din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notific faptul că, la data de 04.11.2021, lichidatorul judiciar a înregistrat la
grefa Tribunalului Tulcea raportul nr. I/2014/03.11.2021 asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de
creanţe şi planul de distribuire parțială între creditori nr. I/2015/03.11.2021. Planul conține distribuirea unei sume în
contul creanței garantate cu pontonul de acostare ce a fost valorificat la licitația publică din 04.10.2021. Creditorul cu
creanță beneficiară a unei cauze de preferință trebuie să comunice lichidatorului judiciar numărul contului în care
urmează să fie distribuită creanța.
Informații suplimentare: O copie de pe raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe și a
planului de distribuire parțială între creditori a fost depusă la grefa Tribunalului Tulcea la data de 04.11.2021, în
vederea afișării la uşa acestei instanţe. Oricare creditor poate formula contestaţie la raport și la plan în termen de 15 zile
de la publicarea acestora în B.P.I. O copie de pe contestaţie se comunică, de urgenţă, lichidatorului judiciar.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail: office@avinsol.ro, la telefon
0744.430.524, sau pe fax la nr. 0374.099.135.
Lichidator judiciar, practician în insolvenţă, av. Alina Palade

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18869/08.11.2021 conţine 28 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

28