Sunteți pe pagina 1din 5

1

Curriculum Vitae

I. DATE PERSONALE:
Nume, prenume: Victor ZAHARIA

II. STUDII:

2001- 2004 Universitatea de Stat din Moldova, doctorand la Teoria Dreptului, tema
tezei de doctorat - “Accesul la justiţie ca principiu al statului de drept”;
din 23 decembrie 2006 – Doctor în drept
2001- 2004 Academia de Studii Economice, Departamentul Finanţe; Licenţiat în
economie;
2000–2001 Universitatea de Stat din Moldova, magistrand în domeniul
Administraţiei de Stat; Magistru în Drept;
1995-2000 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept; licenţiat în
drept;

III. ACTIVITATE PROFESIONALĂ

A) FUNCŢII ACTUALE

August 2001-prezent INSTITUTUL DE REFORME PENALE


Expert (ianuarie 2019 - prezent), Director (Aprilie 2009 - Decembrie 2018),
Director-adjunct (Aprilie 2005 - Aprilie 2009), Coordonator (August 2001-
Aprilie 2005)
 Programul de Reformă a Penitenciarelor, Programul de Reformă a Poliţiei
 Programul de Reformă a probaţiunii; programului de justiţie juvenilă

Septembrie 2000 –prezent Conferenţiar, UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,


FACULTATEA DE DREPT
 Predarea cursurilor de Teorie Generală a Dreptului, Istoria Doctrinelor Politice
şi Juridice, Axiologie Juridică, Problemele Teoriei Generale a Dreptului;
Pregătirea materialelor didactice/instructive şi formularelor de evaluare pentru
studenţi, activităţi de evaluare; Activităţi universitare extracurriculare:
conferinţe, seminare, dezbateri.

B) ACTIVITATE LA NIVEL NAŢIONAL

2009 – 2018 CONSILIULUI COORDONATOR PENTRU ADAPTAREA SOCIALĂ


A PERSOANELOR ELIBERATE DIN LOCURILE DE DETENŢIE,
membru

2012 – 2015 GRUPUL DE LUCRU PENTRU COORDONAREA șI MONITORIZAREA


IMPLEMENTĂRII PILONULUI VI AL STRATEGIEI DE REFORMĂ A
SECTORULUI JUSTIŢIEI PENTRU ANII 2011-2016 șI A PLANULUI

1
2
DE ACțIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI (Respectarea
drepturilor omului în sectorul justiţiei)

2012 - 2016 CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU REFORMA ORGANELOR


DE OCROTIRE A NORMELOR DE DREPT, membru

2010 – 2014 COLEGIUL DISCIPLINAR PE LÂNGĂ CONSILIUL SUPERIOR


AL MAGISTRATURII, membru

2008 - 2016 CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ASISTENŢĂ JURIDICĂ


GARANTATĂ DE STAT, Preşedinte

2005 - prezent Formator, Consultant, Evaluator, Expert UNDP-Moldova, UNICEF-Moldova,


OSCE-Moldova, Oficiul CoE la Chișinău, Oficiul Avocatului Poporului,
Institutul Naţional al Justiţiei, NORLAM, Fundaţia Soros-Moldova,
Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciul de Probaţiune etc.

2000 – prezent organizarea/participarea în calitate de formator/expert la peste 400 de ateliere


de instruire, conferinţe naţionale şi mese rotunde în domeniul justiţiei
penale, prevenirii şi combaterii torturii, asistenţei juridice garantate de stat,
justiţiei juvenile, alternativelor la detenţie etc.

C) ACTIVITATE LA NIVEL INTERNAŢIONAL

Ianuarie 2013 – prezent SUBCOMITETUL ONU PENTRU PREVENIREA TORTURII (SPT),


membru-expert, reales în Octombrie 2016 pentru un nou mandat 2017-2020;
participarea la şedinţe plenare, la vizitele SPT; participarea şi reprezentarea la
evenimente conexe activităţii SPT, seminare, conferinţe, mese rotunde; din
februarie 2017 – vice-președinte al SPT.

2013 – 2017 COMITETUL EUROPEAN PENTRU PREVENIREA TORTURII (CPT),


membru-expert; participarea la şedinţe plenare, la vizitele CPT; participarea şi
reprezentarea la evenimente conexe activităţii CPT, seminare, conferinţe,
mese rotunde

2012- prezent EXPERT INTERNAŢIONAL, FORMATOR, CONSULTANT al UNODC,


UNDP, UNICEF, OHCHR, CONSILIUL EUROPEI, ODIHR, PRI etc.

IV. PUBLICAŢII ŞI ALTE LUCRĂRI (total 118 publicaţii individual și coautorat; selectiv)

1. Expertiza psihologică judiciară a victimelor torturii în Republica Moldova, IRP, UNDP 2015
2. Metodologia de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele
tratamente în Republica Moldova IRP, 2015
3. Responsabilizarea judecătorilor prin implicarea mai activă a avocaţilor, IRP, 2015
4. Fenomenul Delincvenţei Juvenile în Republica Moldova, Cercetare sociologică, Chişinău-2012;
5. Securitatea Personală în Mediul Penitenciar, Cercetare, Chişinău 2012;

2
3
6. Jurisprudenţa CtEDO în cauzele cu copii, Chişinău 2012;
7. Respectarea Drepturilor Copiilor Implicaţi în procesul de Judecare a Cauzelor Penale în mun.
Bălţi, Raport de monitorizare, Chişinău-2012;
8. Raport privind identificarea şi evaluarea necesităţilor de instruire pentru examinarea şi
documentarea torturii şi altor rele tratamente, realizat în cadrul proiectului "Strengthening the
forensic examination of torture and other forms of ill-treatment in Moldova", UNDP-Moldova 2012,
http://www.undp.md/publications/Raport%20final%20identificare%20necesitati%20instruire%20antit
ortura_irinaL.pdf (Rom).
9. Studiu de Fezabilitate privind Instanţele specializate în cauzele cu implicarea copiilor în R.
Moldova, Chişinău-2011;
10. Culegere de acte internaţionale în domeniul justiţiei penale. Vol.1. Convenţii internaţionale, Inst.
de Reforme Penale – Ch.: „Bons Offices” SRL, 2011;
11. Ghid metodologic pentru parajurişti, - Ch.: Cartier, 2011 (Î.S. F.E.-P-“Tipogr. Centrală”);
12. Culegere de acte internaţionale în domeniul justiţiei penale. Vol. 2. Convenţii europene.
Recomandări ale Comitetului de Miniştri. Acorduri, Inst. de Reforme Penale – Ch.: „Bons Offices”
SRL, 2011;
13. Proceduri Prietenoase Aplicate Copiilor Aflaţi în Contact cu Poliţia, Ghid pentru poliţişti,
Chişinău-2011;
14. Cercetare cu privire la instituţia reţinerii în Republica Moldova. – Chişinău, Cartier 2011;
15. Предоставление бесплатной юридической помощи в Молдове: достижения, вызовы и
ожидания. „Бесплатная юридическая помощь: модель взаимодействия государства и
гражданского общества (зарубежный и российский опыт): Сборник докладов” – М.:
„Акварель”, Институт права и публичной политики, 2011 - 375 p. (Rus).
16. Raport de monitorizare a activităţilor de probaţiune în Republica Moldova. - IRP, 2011;
17. Probaţiunea în Republica Moldova, Raport de monitorizare. – IRP, 2011;
18. Studiu de bază privind prevenirea şi combaterea torturii în Republica Moldova.- UNDP, 2010
http://www.undp.md/publications/doc/Baseline%2010%20mai%20final.pdf;
19. Ghid de implicare comunitară în activitatea de probaţiune în privinţa minorilor. - UNICEF-
Moldova, MoJ, SIDA, 2010;
20. Implementarea probaţiunii în privinţa copiilor în conflict cu legea în Republica Moldova.
Raport de monitorizare. UNICEF-Moldova, MoJ, SIDA, 2010;
21. Justiţia penală şi drepturile omului. Cercetare sociologică. - IRP, 2010;
22. Raport de monitorizare privind respectarea drepturilor persoanelor afalte în arest preventiv. -
IRP, Cartea Juridică, 2010;
23. Medierea în cauze penale. Raport. - IRP, 2010;
24. Ghidul avocatului care acordă asistenţă juridică garantată de stat copiilor în conflict cu legea, -
Ch.: „Cu Drag” SRL;
25. Ce faci când copilul tău este în conflict cu legea? Îndrumar pentru părinţi şi copiii lor, - Ch.:
„Cu Drag” SRL, 2010;
26. Ghid juridic şi de bune practici pentru personalul care lucrează cu copiii aflaţi în detenţie, -
Ch.: „Bons Offices” SRL, 2010;
27. Comisiile locale de monitorizare a locurilor de detenţie, - Ch.: S.n., 2010 (F.E.-P-„Tipogr.
Centrală”);
28. Ghid privind sistemul de asistenţă juridică garantată de stat. - Ch.: „Bons Offices” SRL, 2010;
29. Instruirea colaboratorilor instituţiilor penitenciare. - Convergence Volume XLII (2,3 &4) 2009,
International Council for Adult Education, NIACE Publications, Ashford, UK, 2009 (Eng).
30. Medierea penală. Chid pentru ofiţerii de urmărire penală. - IRP, OSCE 2009;
31. Cadrul normativ-juridic al educaţiei în domeniul drepturilor omului în şcoală, în Dimensiunea
ştiinţifică şi praxiologică a dreptului, – Chisinau, 2009

3
4
32. Cadrul normativ-juridic al educaţiei în domeniul drepturilor omului în şcoală, Revista de Ştiinţe
Penale, 2008-2009, IRP, Chisinau 2009
33. Abilităţi şi deprinderi de reintegrare socială post-detenţie a ex-deţinuţilor, cercetare sociologică,
IRP, Chisinau 2009
34. Pregătirea pentru liberare din detenţie. Ghid practic. IRP, Chişinău 2009
35. Reintegrarea socială post-detenţie. Ghid practic. IRP, Chişinău 2009
36. Reintegrarea socială a persoanelor liberate din detenţie. Raport de monitorizare. IRP, Chişinău
2009
37. Alternative la detenţie. Raport de monitorizare. IRP, Chişinău 2009
38. Instituţia probaţiunii în sistemul de drept al Republicii Moldova. Institutul Naţional al Justiţiei
2009
39. Ghidul consilierului de probaţiune. IRP, Chişinău 2009
40. Probation in Moldova publicat in “Probation in Europe”, Anton M. van Kalmthout, Wolf Legal
Publishers 2008
41. Accesul la justiţie: concept, exigenţe, realizări şi perspective. Chişinău, Cartier (Bons Offices)
2008
42. Ghidul formatorului în domeniul drepturilor omului din sistemul penitenciar. UNDP, Chişinău,
2008
43. Drepturile omului în activitatea poliţiei. Compendiu de acte naţionale şi internaţionale. UNDP,
Chişinău 2008
44. Asistenţa juridică garantată de stat. Ghid pentru cetăţeni. Chişinău 2007
45. Respectarea drepturilor omului de către judecătorul de instrucţie la aplicarea arestului
preventiv. Ex-Lege, Chişinău 2007
46. Noua legislaţie penală şi procesual penală (realizări şi controverse. Impactul asupra detenţiei).
Chişinău, 2007, Helmax – exim” SRL, 240 p.
47. Comitetul pentru Plîngeri. Ghid pentru deţinuţi şi administraţia instituţiilor penitenciare. Rus.
Inst. de Reforme Penale – Ch. : „Bons Offices” SRL, 2007, 56 p
48. Comitetul pentru Plîngeri. Ghid pentru deţinuţi şi administraţia instituţiilor penitenciare. Inst.
de Reforme Penale – Ch. : „Bons Offices” SRL, 2007, 56 p.
49. Culegere de acte naţionale şi internaţionale în domeniul protecţiei copilului şi familie, UNICEF,
Chişinău 2007
50. Culegere de acte naţionale şi internaţionale în domeniul penal, IRP, 2007
51. Strategia de dezvoltare a centrelor de justiţie comunitară. IRP, Cartea Juridică 2007
52. Accesul la justiţie ca principiu al statului de drept.
http://www.cnaa.acad.md/files/theses/2006/5681/victor_zaharia_thesis.pdf
53. Raportul misiunii de evaluare a necesităţilor în domeniul pregătirii pentru liberare a
deţinuţilor. Institutul de Reforme Penale. – Ch. : Helmax-Exim, 2006 (Tipogr. „Bons Offices”), 92 p.
54. Implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului. Capitolul 10:
Asigurarea drepturilor copilului. Raport de evaluare.
http://www.parlament.md/download/standingcommittees/humanrights/ro/Raport%20-
%20audieri%20X.doc
55. Ghidul rudelor persoanelor condamnate, Institutul de Reforme Penale. –Ch.: Helmax-Exim, 2006,
100 p.
56. Combaterea torturii în Republica Moldova, IRP, Chişinău 2006;
57. Implementarea probaţiunii în Republica Moldova: realităţi şi perspective, în Raport privind
implementarea alternativelor la detenţie pentru minori, - Inst, de Reforme Penale – Ch. : IRP, 2006,
108 p ;
58. Raport de evaluare privind implementarea cap. 14 al PNADO – Drepturile deţinuţilor, la
solicitarea UNDP;

4
5
59. „Reţeaua de para-jurişti – o modalitate de apropiere a justiţiei de comunitate”, Revista de Ştiinţe
Penale, nr. 2 2006;
60. “Initiating Legal Aid Reform in Moldova: challenges and vision”, Revista de Ştiinţe Penale, nr. 2
2006, (eng);
61. Probaţiunea – o nouă abordare a justiţiei, publicat în materialele Forumului “Justiţia Juvenilă în
Estul şi Sud-Estul Europei”, Chişinău, 14-16 septembrie 2006;
62. “Probation – a new approach to justice”, publicat în materialele Forumului “Justiţia Juvenilă în
Estul şi Sud-Estul Europei”, Chişinău, 14-16 septembrie 2006;
63. „Probaţiunea presentenţială în privinţa minorilor. Teorie şi practică”, Chişinău, IRP 2005
64. „Probaţiunea – un concept în implementare”, Revista de Ştiinţe Penale, nr. 1 2005
65. „Ce e bine să cunoşti când eşti pus în libertate”, Chişinău 2005
66. „Ce e bine să cunoşti când eşti pus în libertate”, Chişinău 2005 (rus)
67. „Respectarea drepturilor minorilor în locurile de detenţie”, Chişinău 2005
68. „Respectarea drepturilor minorilor în locurile de detenţie”, Chişinău 2005 (engl.)
69. „Ghidul consilierului de probaţiune”, Chişinău 2004.
70. Comments on the Report of the Republic of Moldova concerning the implementation of the UN
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment. - http://www.omct.org/pdf/procedures/2004/non_joint/irp_moldova.pdf (eng)
71. „Justiţia Penală şi drepturile omului”, Prut Internaţional, Chişinău, 2004.
72. „Criminal Justice and Human Rights”, Prut Internaţional, Chişinău, 2004 (engl.)
73. Analysis of the current situation as regards criminal justice and penal policy in Moldova”,
www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_co-operation/Prisons_and_alternatives/Technical_co-
operation/Moldova (engl.)

V. ABILITĂŢI LINGVISTICE
Competenţa pe scara de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 – cunoştinţe elementare)
Limba Citit Vorbit Scris
Română Limba maternă Limba maternă Limba maternă
Engleză 1 1 2
Rusă 1 2 2
Franceză 2 4 4

VI. Distincţii:
2018 Menţiune a Ministerului Afacerilor Interna pentru cooperare
2016 Menţiune a Ministerului de Justiţie pentru contribuţie la reforma sistemului penitenciar
2009 Menţiune a Universităţii de Stat din Moldova pentru contribuţie la formarea juriştilor
2007 Menţiune a Universităţii de Stat din Moldova pentru contribuţie la formarea juriştilor
2006 Menţiune a Ministerului de Justiţie pentru contribuţie la reforma sistemului penitenciar
2000 Locul I la Olimpiada Republicană la Drept Internaţional Public
2000 Locul I la Conferinţa Ştiinţifică a USM
1999 Locul II la Olimpiada Republicană la Drept Civil
1998 Locul I la Olimpiada Republicană la Drept Civil
1998 Locul I la Olimpiada de drept procesual – civil în cadrul facultăţii de drept a USM
1998 Locul I la Olimpiada de drept civil în cadrul facultăţii de drept a USM
1997 Locul I la Olimpiada Republicană la Drept
1996 Locul I la Olimpiada municipală Chişinău la istorie
1995 Diplomă de menţiune la Olimpiada Republicană la istorie
1995 Locul I la Olimpiada municipală Chişinău la istorie

S-ar putea să vă placă și