Sunteți pe pagina 1din 28

COD : IL-14-SIPP-1

Instructiune proprie Pagina: 1 / 28


S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Nr.inregistrare:

Intra in vigoare la data :

Inlocuieste documentul :

Continutul
Nume si Prenume Functia Semnatura modificarii operate in
document
Ludovic ZELICI Presedinte
Aprobat Directorat
Ion IDU Presedinte CSSM
Vizat
Ioana SERBAN Sef SQM

Radu TENEA Comp.Juridic


Verificat
Virgil EBINCA Sef Serviciu PP
Bucur DUDEAVirgil Serviciul
Elaborat EBINCA LogisticaSef
Serviciu PP
Sorin RADULESCU Expert SM

Situatia modificarilor paginilor / formularelor


Data
modificar
e
Nr.editie
Nr pagina
formular
-
-
modificat
Adaptare dupa NSSM 3
COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 2 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

CUPRINS

A. SCOPUL..........................................................pag.3

B. DOMENIU DE APLICARE...............................pag.3

C. ACTIVITATI/RESPONSABILITATI..................pag.3

D. INREGISTRARI ALE SMI................................pag. 27

E. ANEXE............................................................pag.27

Adaptare dupa NSSM 3


COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 3 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

A. SCOP
Art.1.Instructiunea de securitate a muncii pentru transportul si depozitarea oxigenului si
azotului cuprinde prevederi de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de
muncă şi îmbolnăvire profesională.
B. DOMENIU DE APLICARE
Art.2 . Instructiunea de securitate a muncii este o reglementăre cu aplicabilitate in CET
Govora, care cuprinde prevederi minimale obligatorii pentru desfăsurarea în condiţii de
securitate a muncii a activitătilor privind transportul, depozitarea oxigenului si azotului.
Prezentele instructiuni se aplică la activităţile de transport şi depozitare a oxigenului şi
azotului desfăşurate în unitate.
Art.3 Prezenta instructiune se va revizui periodic şi va fi modificata ori de câte ori este
necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă survenite la nivel naţional, a
introducerii de tehnologii noi sau ori de cate ori este cazul.
C. ACTIVITATI/RESPONSABILITATI
Echipament individual
Art.4 Dotarea salariaţilor cu echipament individual de protecţie se va face conform
Regulamentului si Normativului pentru acordarea şi utilizarea echipamentului individual de
protecţie", aprobat de CSSM.
Întreţinerea echipamentului de lucru
Art.5 Personalul care lucrează la instalaţii şi cu recipienţi de oxigen şi azot va avea
îmbrăcămintea şi mâinile curate, fără urme de uleiuri sau grăsimi.
Art.6 Salariaţii care lucrează la fabricarea, transportul, depozitarea oxigenului şi azotului
gazos sau lichid vor fi numiţi prin decizie de către conducerea unităţilor, după ce au fost
instruiţi special asupra proprietătilor oxigenului şi azotului, problemelor tehnologice şi
instructiunilor de securitate a muncii.
Art.7 Este strict interzis accesul, persoanelor străine în unităţile şi instalaţiile de oxigen şi
azot, cu excepţia personalului de control autorizat şi a persoanelor autorizate de unitate şi
însoţite de un reprezentant al acesteia. Beneficiarii au acces numai până la locurile de
predare-primire a recipienţilor-butelie de oxigen sau azot.

Adaptare dupa NSSM 3


COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 4 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Proprietăţile chimice şi fizice ale oxigenului şi azotului gazos sau lichid, precum şi ale
degresanţilor utilizaţi, cu influenţă directă asupra securităţii muncii la folosirea, transportul si
depozitarea oxigenului si azotului.

Oxigenul gazos
- este mai greu decât aerul, având drept consecinţă acumularea în părţile
inferioare ale încăperilor, în subsoluri, canale etc.;
- în atmosfera îmbogăţită cu oxigen gazos, materialele organice se aprind în
contact cu corpuri incandescente (ţigări aprinse, scântei, flacără);
- în amestec, în anumite proporţii cu acetilena, formează amestecuri explozive.
Azotul gazos
- este mai uşor decât aerul si se acumulează în părţile superioare ale zonelor de
lucru;
- produce asfixierea.
Oxigenul lichid
- produce oxidări violente ;
- în contact cu pielea produce distrugerea ţesuturilor;
- în contact cu uleiurile sau grăsimile provoacă explozii;
- produce barbotări puternice şi deci aruncare de lichid, prin introducerea de
obiecte la temperatura camerei în vasele cu oxigen lichid.
Azotul lichid
- în contact cu pielea produce distrugerea ţesuturilor;
- produce barbotări puternice si deci aruncare de lichid, prin introducerea de
obiecte la temperatura camerei în vase cu azot lichid.
Degresantii(tetraclorură de carbon, tricloretilenă si tetracloretilenă):
- sunt toxici;
- pătrund în organism prin tegumente si mucoase
- la temperaturi >120° C se descompun în fosgen si acid clorhidric;
- expusi la lumină pun în libertate acidul clorhidric (numai tricloretilena);
- reacţionează violent cu metalele uşoare sau atiajele acestora, producând
explozie (numai tricloretilena).
- provoacă dermite la atingere îndelungată;
- vaporii de tetraclorură de carbon, tricloretilenă si tetracloretilenă sunt mai grei
decât aerul si se acumulează în partea inferioară a încăperilor.
Adaptare dupa NSSM 3
COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 5 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Recipiente-butelii pentru oxigen şi azot


Primirea recipientelor butelie
Art.8 La primirea recipientelor-butelie pentru umplere o persoană autorizată (instruită şi
numită prin decizie în acest scop) va verifica fiecare recipient în parte şi nu va admite să fie
umplute recipientele la care se constată:
a) la inscripţionare:
- lipsa inscripţiei sau inscripţie incompletă
- depăşirea scadenţei verificării;
- nepotriviri între valoarea presiunii de încărcare indicată pe butelie şi presiunea
gazului din rezervorul de stocare;
- rectificări ale inscripţiilor poansonate;
b) la părţile exterioare:
- pereţii prezintă lovituri, deformări, tăieturi, coroziuni avansate sau orice altă
degradare care poate periclita siguranţa funcţionării;.
- urme de ulei pe pereţi şi pe robinete;
- robinetul cu ventil defect sau incomplet;
- încercări de sudură pe corpul recipientului;
- lipsa sau deteriorarea capacului de protecţie sau a inelelor de protecţie de
cauciuc;
- vopsirea nu corespunde prescripţiilor
c) la interior:
- lipsa presiunii remanente
- prezenţa altui gaz în recipient.
Art.9 Conţinutul fiecărui recipient-butelie se va controla organoleptic sau cu aparatură
specializată pentru gaze combustibile. Recipientele la care se constată că gazul remanent
este butan, etan etc. sau care nu mai prezintă presiune remanentă se vor trimite la atelierul
de verificare pentru remedierea deficienţelor.
Art.10 În depozitul de recipiente-butelie se depozitează numai recipientele-butelie
admise pentru umplere.
Art.11 În cazul demontării robinetelor înfundate sau deformate se va lucra cu deosebită
grijă, luându-se toate măsurile de precauţie pentru prevenirea aruncării robinetului.
Spălarea recipientelor butelie
Art.12 Spălarea recipientelor-butelie se face cu soluţie de hidroxid de sodiu 10% până
când soluţia care se scurge din recipient este curată.

Adaptare dupa NSSM 3


COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 6 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Verificarea recipientelor-butelie
Art.13 După spălare, verificarea interioară a recipientelor-butelie se execută cu ajutorul
unui bec electric alimentat la tensiunea de 12 V
Art.14 Din 6 în 6 luni recipientele-butelie vor fi golite de apă, iar data evacuării apei se
poansonează pe postament.
Încercarea recipientelor-butelie
Art.15 Recipientul care urmează să fie încercat la presiune se introduce în boxa
specială, se umple complet cu apă, se aşează în poziţie verticală şi se asigură împotriva
răsturnării prin legare cu lanţul.
Art.16 Pompa, racordurile şi manometrele montate în exteriorul boxei de încercare se
vor menţine în perfectă stare de functionare şi etanşare.
Art.17 Se interzice accesul în boxa de încercare cât timp recipientul este sub presiune.
Art.18 Robinetele cu ventil ale recipientelor-butelie nu se ung. Ele se vor feri de ulei sau
alte substanţe grase.
Art.19 Pentru realizarea etanşeitătii îmbinării filetate dintre recipient şi robinet se permite
numai utilizarea unui chit preparat din litargă (oxid de plumb) cu apă distilată, apă de sticlă
(silicat de sodiu) bandă de teflon sau cositorire.
Vopsirea recipientelor-butelie
Art.20 Vopsirea şi inscripţionarea se execută conform STAS 5189-80 (albastru pentru
oxigen şi argintiu pentru azot) după încercarea recipientului şi în aşa fel încât inscripţionările
să poată fi uşor citite. Nu se va utiliza vopsea cu ulei de in.
Art.21 Se interzice vopsirea recipientelor-butelie când acestea se află sub presiune.
Art.22 Pentru vopsire, recipientul-butelie se aşeză în nişă pe un suport rotativ.
Art.23 Vopsirea se face din afara nişei prin pulverizare.
Încărcarea recipientelor-butelie
Art.24 Se interzice accesul persoanelor străine în boxele de umplere.
Art.25 După ce recipientele-butelie se încarcă în poziţie verticală pe cărucioarele
platformă, se asigură cu lanţuri împotriva căderii.
Art.26 Recipientele-butelie cu oxigen utilizate vor avea inscripţionate cu vopsea albă pe
corpul buteliei şi poansonat pe suportul recipient numele firmelor proprietare. Astfel de
recipiente-butelie încărcate cu oxigen, vor fi returnate numai la firma proprietară. Aceste
recipiente-butelie încărcate cu oxigen nu vor fi distribuite în alte ramuri de activitate şi în alte
scopuri.
Art.27 Recipientele-butelie introduse în boxe pentru umplere se racordează la
conductele flexibile ale distribuitorului, după care se deschid robinetele cu ventil ale
recipientelor.
Adaptare dupa NSSM 3
COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 7 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Art.28 Robinetul de admisie al oxigenului sau al azotului în distribuitor se va deschide


încet numai după primirea semnalului dat de operatorul din sala compresoarelor de oxigen
sau azot, după care se părăseşte încăperea şi se închide uşa boxei.
Art.29 Când presiunea oxigenului sau azotului a ajuns la 75...100 bar, operatorul va
controla după zgomotul produs de oxigen sau azot la trecerea acestuia prin robinete şi
încălzirea recipientelor, dacă umplerea acestora se face normal. După efectuarea
controlului, va părăsi boxa şi va închide uşa acesteia.
Art.30 În cazul când se constată că la unul sa mai multe recipiente-butelie nu pătrunde
oxigenul sau azotul (nu se încălzeşte), se izolează recipientul-butelie respectiv prin
închiderea ventilului de pe racordul distribuitor şi a robinetului cu ventil al tubului, se scoate
tubul şi se trimite la atelierul de reparat.
Art.31 Dacă în timpul umplerii, unul şau mai multe recipiente-butelie se încălzesc în aşa
măsură încât nu permit atingerea lor cu mâna, se va deschide robinetul complet. În cazul în
care robinetul este blocat, recipientul-butelie va fi izolat şi trimis la atelierul de reparat.
Terminarea încărcării
Art.32 Când manometrul montat în exteriorul boxei indică presiunea de umplere
prescrisă sau declanşează alarma, se închide încet robinetul de admisie de pe conducta
boxei şi se anunţă sala compresoarelor de oxigen sau azot; numai după efectuarea acestor
operatii se permite deschiderea uşii boxei.
Art.33 După închiderea robinetelor cu ventil ale recipientelor, se deschide robinetul de
descărcare a distribuitorului şi se observă indicatorul manometrului. Se permite desfacerea
conductelor flexibile de racord numai după scăderea presiunii din distribuitor la zero.
Evacuarea recipientelor
Art.34 Înainte de a se evacua recipientele-butelie pline din boxa de umplere se vor
monta capacele de protecţie pe robinete şi recipiente.
Art.35 Se va urmări etanşeitatea instalatiei de umplere a recipientelor prin aplicarea unei
soluţii de săpun neutru.
Art.36 Remedierea neetanşeităţii se va face numai după închiderea admisiei oxigenului
sau azotului şi descărcarea instalatiei.
Deficienţe la încărcare
Art.37 În cazul în care în timpul umplerii se aprinde robinetul cu ventil al unui recipient-
butelie, se va opri imediat alimentarea cu oxigen, efectuându-se următoarele manevre:
- se închide robinetul de admisie a oxigenului în distribuitor;
- se închide robinetul principal al conductei de oxigen sub presiune şi se transmite
semnalul la sala compresoarelor;
- se închid robinetele cu ventil ale tuturor recipientelor racordate;
- se evacuează oxigenul din distribuitor.
Adaptare dupa NSSM 3
COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 8 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Înregistrarea recipientelor-butelie
Art.38 Pentru umplerea recipientelor-butelie trebuie ca firmele beneficiare de oxigen să
completeze un aviz de expediere, în care să fie trecute seria de fabricatie a tubului, numărul
de tuburi şi natura gazului din fiecare recipient.
Art.39 Firmele care încarcă recipiente-butelie vor avea un registru pentru fiecare tip de
gaz îmbuteliat în care se va indica:
- data încărcării;
- numărul de fabricaţie al tubului
- data verificării şi scadenţa;
- presiunea de încărcare.
Art.40 Pentru firmele ce încarcă butelii cu mai multe feluri de gaze, pentru fiecare gaz
trebuie ţinut un registru şnuruit şi numerotat.
TRANSPORTUL OXIGENULUI SI AZOTULUI
A. Autocisterne
Art.41 Conducătorii de autocisterne sunt obligati să asigure autocisternelor o întreţinere
exemplară din toate punctele de vedere şi să comunice şefilor lor ierarhici fiecare neregulă
constatată.
Art.42 Toate accesoriile ca: pompa de transvazare, furtunurile de racord, sculele
aferente autocisternei trebuie să fie în bună stare, curate şi lipsite de grăsimi.
Art.43 Conducătorul autocisternei va consemna în registrul de bord toate defectiunile,
anomaliile şi intervenţiile efectuate la autocisterna utilizată la transportul oxigenului. Registrul
va cuprinde de asemenea şi instructiuni de exploatare şi de protecţia muncii.
Art.44 În timpul transportului, conducătorul autocisternei şi ajutorul lui trebuie să
respecte instructiunile de tehnică a securitătii muncii, de p.s.i.; instrucţiunile de exploatare a
autocisternei, decretul 328/1966, instructiunile de circulatie pe drumurile publice şi
regulamentul de ordine interioară.
Art.45 Operatiile de încărcare, descărcare transport ale oxigenului sau azotului lichid se
vor face numai în prezenţa conducătorului autocisternei şi a ajutorului acestuia.
Obligaţiile conducătorului autocisternei la încărcare si descărcare
Art.46 Pentru încărcarea şi descărcarea cisternei cu oxigen lichid sau azot lichid,
aceasta se va manevra cu atenţie la rampa de încărcare-descărcare unde se va actiona
frâna de mână şi se va opri motorul.
Art.47 Pentru prevenirea deplasării involuntare a autocisternei în timpul încărcării, se vor
aşeza saboţi la roţile din faţă.
Art.48 Înainte de a racorda futunul de umplere, se va conecta autocisterna la instalatia
de legare la pământ a rampei.
Adaptare dupa NSSM 3
COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 9 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Art.49 După ce s-au verificat, curăţat şi degresat piesele de legătură ale furtunului,
respectiv racordul cisternei, se face racordarea furtunului la rezervor de către personalul
sectiei şi la autocisternă de către personalul de deservire a acesteia în prezenţa şefului de
schimb, conform instructiunilor de exploatare pentru autocisternă şi depozit.
Art.50 Înainte de încărcare sau descărcare se cuplează furtunul de evacuare a
oxigenului sau azotului gazos al cisternei de conducta de preluare a oxigenului sectiei. În
cazul în care sectia nu este prevăzută cu o conductă de preluare a oxigenului gazos,
furtunul va fi orientat astfel încât evacuarea oxigenului sau azotului gazos să se facă în
conditii de securitate. Numai după aceea se deschide robinetul conductei de evacuare şi se
verifică presiunea zero a cisternei.
Art.51 Se interzice efectuarea transvazării prin două furtunuri îmbinate cap la cap.
Art.52 Furtunurile şi racordurile acestora nu vor fi solicitate la tractiune.
Art.53 Furtunurile nu vor fi supuse la deformări elastice cât timp sunt reci.
Art.54 Sub rampa de ventil a autocisternei şi sub racordul de furtun al rezervorului se vor
aşeza tăvi pentru captarea eventualelor scurgeri.
Art.55 Manevrarea ventilelor se va face lent şi treptat. Se interzice forţarea lor.
Art.56 Remedierea scăpărilor de oxigen sau azot lichid se va face numai după oprirea
transvazării şi golirea elementelor prin care se scurge oxigenul sau azotul.
Art.57 Oxigenul sau azotul lichid se transvazează la o presiune de cel mult 2 bar.
Art.58 Se interzice încărcarea autocisternei peste limita admisă marcată pe aparatura de
măsură (cântar).
Art.59 În timpul transvazării se interzice fumatul, pornirea motorului, lucrul cu foc,
executarea de reparaţii la autocisternă sau motor. Pornirea motorului este permisă numai
după desfacerea racordurilor şi evaporarea eventualelor scăpări.
Art.60 După încărcarea sau descărcarea autocisternei, se vor închide ventilele în orinea
prescrisă în instructiunile de exploatare, apoi se trece la depresurizarea furtunului care va fi
demontat numai după evaporarea completă a oxigenului sau azotului lichid din interiorul
acestuia.
Art.61 Furtunurile se vor introduce cu atenţie în tuburile lor de protectie care se încuie.
Art.62 Se desface legătura la instalaţia de punere la pământ.
Art.63 Sculele folosite 1a rampa de ventile se aşează în lădiţa special destinată pentru
acestea şi se încuie.
Art.64 După verificarea rampei de ventile aceasta se încuie, se îndepărtează tava
aşezată dedesubt, se scot saboţii de la roţi şi se scoate cu aţenţie autocisterna de la rampa
de încărcare.
Art.65 Înainte de a începe descărcarea autocisternei, personalul statiei va opri circulaţia
din zonă prin închiderea barierelor.
Adaptare dupa NSSM 3
COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 10 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Art.66 La încărcarea şi descărcarea autocisternei se vor respecta instructiunile de lucru


ale autocisternei, pompei şi rezervorului de stocare referitoare la aceste operatii.
Art.67 Se verifică piesele de legătură ale furtunului şi se realizează racordarea acestuia
la autocisternă şi rezervor. Se va avea grijă ca furtunul să nu se lovească, să nu se
deformeze şi să nu se curbeze la o rază mai mică de 1 m.
Art.68 Conectarea pompei la sursa de energie electrică se va face numai cu comutatorul
pe poziţia "circuit hidraulic deschis", iar pornirea pompei se va face numai de la pupitrul de
comandă. Aceste operaţii se execută de către electricianul statiei de stocare.
Art.69 Pornirea pompei se va face numai după răcirea şi umplerea ei cu oxigen sau azot
lichid şi numai în prezenţa responsabilului numit de beneficiar.
Art.70 În tot timpul transvazării se vor urmări parametrii tehnologici respectiv presiunea
şi nivelul oxigenului sau azotului, atât la cisternă cât şi la rezervorul de stocare, precum şi
modul de functionare al pompei.
Art.71 În timpul transvazării se va urmări în permanenţâ să nu existe scăpări de oxigen
sau azot lichid. În cazul în care se constată scăpări de oxigen sau azot lichid se va opri
pompa şi se vor lua măsurile necesare pentru remedierea defectiunilor. Repornirea se va
face numai după evacuarea totală a scăpărilor şi refacerea atmosferei din jur.
Art.72 În cazul când transvazarea oxigenului a azotului lichid din autocisternă în
rezervorul de stocare se efectuează fără pompă, "prin presiune", se va urmări în
permanentă ca presiunea din autocisternă să nu depăşească 2 bar.
Art.73 După terminarea transvazării se opreşte pompa şi se deconectează de la reţeaua
electrică.
Art.74 Înainte de deplasarea autocisternei, se desface legătura de la instalaţia de legare
la pământ, se îndepărtează tăvile colectoare, se încuie uşile rampei de ventile şi se
îndepărtează saboţii de la roati.
Circulaţia autocisternelor
Art.75 Se interzice circulaţia autocisternelor pentru oxigen sau azot lichid pe timp de
ceaţâ, viscol, polei, pe drumuri accidentate sau când acestea sunt acoperite cu cantităţi mari
de zăpadă.
Art.76 Se interzice admiterea sau transportul persoanelor străine în cabina de
conducere a autocisternei.
Art.77 Se interzice staţionarea autocisternelor încărcate în locatităti, locuri publice sau
locuri de parcare.
Art.78 Pe tot traseul, autocisterna încărcată va avea girofarul în functiune.
Art.79 În timpul functionării, rampa de ventile a autocisternei, furtunurile de racord şi
sculele vor fiîncuiate.

Adaptare dupa NSSM 3


COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 11 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Art.80 În timpul functionării se va urmări permanent presiunea din autocisternă care nu


va depăsi presiunea limită admisă (2 bar).
Art.81 În cazul în care se constată creşterea presiunii din autocisternă peste limita
admisă, se va duce autocisterna pe un drum lateral fără circulatie, departe de locuinţe, surse
de foc, scântei, materiale inflamabile etc. şi după oprirea motorului se va evacua oxigenul
sau azotul gazos în atmosferă până la scăderea presiunii sub valoarea limită. Se vor cerceta
cauzele creşterii presiunii şi se vor executa intervervenţiile necesare.
Art.82 Se interzice eliminarea din autocisternă a oxigenului gazos în timpul alimeritării cu
carburanţi sau lubrifianţi.
Măsuri de siguranţă la defectiuni apărute în timpul transportului autocisternei
încărcate
Art.83 În cazul în care la autocisternă se vor constata scurgeri de oxigen sau azot lichid
se vor lua următoarele măsuri:
- se trece autocisterna pe un drum lateral neasfaltat, fără circulatie sau în câmp
deschis la cel puţin 50 m de şosea (se vor evita grămezile de nisip);
- se opreşte motorul;
- se amplasează tăblii indicatoare de securitate pe o rază de 50 m şi se
evacuează materialele combustibile aflate în această zonă
- se interzice apropierea persoanelor, focul deschis, fumatul şi producerea de
lovituri în zona delimitată;
- dacă nu se poate remedia defectiunea; se va evacua oxigenul sau azotul lichid
din autocisternă prin folosirea evaporatorului aferent cu ·aerisirile deschise.
Evacuarea lichidului prin evaporator se va face astfel încât presiunea din
autocisternă să nu depăşească 2 bar;
- se interzice manevrarea armăturilor cu mâinile murdare de substanţe grase;
- după terminarea scurgerii oxigenului sau azotului se va aştepta cel puţin 2 ore
pentru dispersarea în atmosferă a oxigenului sau azotului îninte de a porni din
nou motorul şi a deplasa autocisterna.
Art.84 În cazul unei defectiuni la autocisternă se va anunţa imediat telefonic întreprinderea
de care aparţine, comunicându-se următoarele:
- locul stationării (şoseaua, kilometrul) şi felul defectiunii;
- situatia încărcăturii (cantitatea, presiunea etc.);
- ce măsuri se întreprind;
- numărul de circulatie al autocisternei;
- numele şi prenumele celui care face comunicarea.
Art.85 La stationare în caz de pană se vor lua următoareel măsuri:
Adaptare dupa NSSM 3
COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 12 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

- se va semnaliza poziţia autocisternei cu triunghiuri reflectorizante şi girofar


aprins;
- se va interzice apropierea persoanelor străine;
- se va evacua oxigenul sau azotul gazos dacă presiunea acestuia depăşeşte
limita maximă admisă;
- dacă este necesară remorcarea autocisternei încărcate, se va apela la organele
poliţei pentru însoţirea autocisternei până la locul de destinaţie.
Obligaţiile conducătorilor de unitate care deţin autocisterne pentru transportul
oxigenului şI azotului
Art.86 Circulaţia autocisternelor se va face numai pe drumuri dinainte stabilite şi
menţionate în foaia de parcurs. Pe cât posibil, se vor evita centrele aglomerate şi drumurile
cu circulatie intensă.
Art.87 Pentru conducerea autocisternelor vor fi admişi numai angajaţi cu activitatea
efectivă în meseria de conducător auto de cel puţin 5 ani pentru categoria respectivă,
selectionati şi şcolarizaţi special de către deţinătorii de autocisterne pentru oxigen sau azot.
Art. 88 Maşinile care transportă oxigen sau azot trebuie să fie carosate, să fie prevăzute
pe obloane cu zebră şi cu inscripţia "TRANSPORT OXIGEN sau AZOT", de asemenea să fie
prevăzute cu covor de cauciuc.
Art.89 Se interzice plecarea în cursă a autocisternelor care prezintă defectiuni tehnice
sau nu au fost verificate conform prescripţiilor din Cartea tehnică a autocisternei respective.
Art.90 Utilizarea autocisternei se va face de către conducător şi ajutorul acestuia care
trebuie şi el să posede carnet de conducere pentru categoria respectivă.
Art.91 Se interzice încărcarea autocisternelor care au aparate de măsură şi control lipsă,
defecte, necorespunzătoare sau neverificate de metrologie.
Art.92 La sosirea în fabrica de oxigen sau azot şeful de schimb va verifica starea
autocisternei şi va decide încărcarea sau neîncărcarea acesteia.
Art.93 Staţionarea şi gararea autocisternelor pentru oxigen sau azot lichid, atât la
proprietar cât şi la beneficiar, se va face în locuri special amenajate (platforme betonate,
curate, îngrădite şi prevăzute cu instalaţii p.s.i.).
Art.94 Autocisternele trebuie dotate cu o trusă de prim ajutor care va cuprinde şi alcool
75% şi oxicort.
Art.95 Autocisternele trebuie să fie dotate cu degresant, apă, săpun şi prosop.
B. Conducte pentru oxigen şi azot
Curăţirea conductelor
Art.96 Înainte de montare se vor degresa şi usca ţevile. În afară de aceasta, ţevile de
oţel se vor curăţa în interior de rugină. La fel se va proceda şi cu accesoriile conductelor.

Adaptare dupa NSSM 3


COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 13 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Art.97 Se interzice vopsirea interioară a aparatelor, recipientelor, armăturilor şi


conductelor care vin în contact direct cu oxigenul.
Art.98 Se interzice vopsirea exterioară a conductelor pentru oxigen lichid.
C. Staţii de îmbutelie recipiente-butelie.
Art.99 Pardoseala rampelor se va menţine curată şi nealunecoasă. Pe timp de iarnă
rampele se vor curăţa de zăpadă şi gheaţă:

Recipiente-butelie
Încărcarea recipientelor-butelie
Art.100 Încărcarea recipientelor-butelie în vehicule se va face astfel încât robinetele lor să
se găsească în aceeaşi parte (de preferinţă pe partea dreaptă). Recipientele vor fi stivuite în
cel mult 4 rânduri şi nu vor depăşi înălţimea obloanelor.
Transportul recipientelor butelie
Art.101 Se interzice transportul recipientelor butelie în autobasculante, în autovehicule
necorespunzătoare, precum şi în autovehicule cu remorci basculante.
Art.102 Se interzice încărcarea şi transportul recipientelor-butelie de oxigen impreună cu
materiale combustibile, explozibile, substanţe grase sau care sunt incompatibile cu oxigenul.
Art.103 În timpul transportului şi manipulării recipientelor-butelie, trebuie să se ia măsuri
împotriva căderii, lovirii sau murdăririi acestora.
Art.104 Vehiculele care transportă recipiente-butelie încărcate nu trebuie să staţioneze
fără supraveghere. Conducătorii autovehiculelor în care se transportă recipiente-butelie
încărcate cu oxigen sau azot trebuie să fie instruiţi asupra proprietătilor şi pericolelor pe care
le prezintă oxigenul şi azotul.
Art.105 Transportul persoanelor în autovehicule încărcate cu recipiente-butelie de oxigen
sau azot este permis numai în cabina conducătorului.
Art.106 Se interzice descărcarea recipientelor-butelie din vehicule prin căderea lor pe pat
elastic (pneuri).
Transportul recipientelor-butelie în întreprinderi
Art.107 Pe distanţe scurte (între secţiile întreprinderii) transportul recipientelor-butelie se
face pe cărucioare special construite în acest scop.
Art.108 Se interzice aruncarea, târârea sau rostogolirea orizontală a recipientelor-butelie,
chiar şi pe distanţe scurte.
Art.109 Transportarea recipientelor-butelie cu ajutorul instalaţiilor de ridicat se permite
numai dacă recipientele sunt bine fixate în containere care permit o prindere sigură de
cârligul macaralei.

Adaptare dupa NSSM 3


COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 14 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Art.110 Se interzice transportul recipientelor-butelie cu ajutorul instalaţiilor de ridicat cu


electromagnet de prindere.
Art.111 Operatiunile de încărcare şi descărcare trebuie efectuate cu deosebită atenţie
luându-se măsurile necesare pentru prevenirea rostogolirii recipientelor şi evitându-se
ciocnirile recipientelor între ele sau cu alte corpuri.
Art.112 Se permite deplasarea recipientelor-butelie pe distanţe scurte (cel mult 5 m) de
către muncitori experimentati printr-o aplecare uşoară şi rostogolire a lor în această poziţie
pe postament.

DEPOZITAREA OXIGENULUI ŞI AZOTULUI


A. Rezervoare cu clopot
Întreţinere
Art.113 Apa de închidere trebuie să fie curată, fără urme de ulei sau grăsimi şi ferită de
îngheţ pe timpul rece. Se interzice folosirea flăcării pentru dezgheţare.
Art.114 Ghidajele părtii mobile trebuie să funcţioneze perfect chiar si în conduţii
atmosferice nefavorabile. Pentru ungerea ghidajelor se vor utiliza numai lubrifianţi de
calitatea şi în cantitatea prescrisă de fabricant.
Art.115 Se interzice încărcarea neuniformă a clopotului. În cazul încărcării clopotului cu
greutăţi suplimentare, acestea se vor asigura împotriva deplasării.
Baterii de recipiente-butelie
Întreţinere
Art.116 Recipientele-butelie care formează bateria de recipiente şi care nu sunt scoase
din baterie la încărcare sau descărcare se vor verifica periodic, interior, la cel mult 3 ani.
Art.117 Recipientele-butelie amplasate culcat în baterie se vor roti puţin, după fiecare
verificare, pentru prevenirea coroziunii locale.
Pompe pentru oxigen şi azot lichid
Art.118 Pompa pentru transvazarea oxigenului sau azotului lichid se va amplasa în aer
liber lângă rezervorul de stocare sau pe autocisternă.
Art.119 Se interzice pornirea pompei înaintea răcirii şi a amorsării ei cu oxigen sau azot
lichid.
Art.120 Se interzice functionarea pompei în gol. Trebuie să fie asigurată alimentarea
permanentă cu lichid a pompei.
Art.121 Se interzice orice intervenţie la pompă în timpul cât aceasta este în functiune sau
se găseşte la temperaturi scăzute.
Art.122 Statia trebuie dotată cu un post pentru intervenţii în caz de incendiu.

Adaptare dupa NSSM 3


COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 15 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Obligaţiile deţinătorilor de spaţii de stocare a oxigenului sau azotului


Art.123 Staţia de oxigen sau azot lichid va fi dotată cu un număr suficient de tăvi etanşe,
confecţionate din oţel inoxidabil, pentru captarea eventualelor scurgeri de oxigen sau azot
lichid la operaţia de transvazare.
Art.124 În incăperea staţiei trebuie să se afişeze la loc vizibil:
- schema de functionare a statiei;
- instructiuni de lucru;
- instructiuni de protectia muncii şi prim-ajutor;
- instrucţiuni de prevenirea şi stingerea incendiilor.
Art.125 Staţia trebuie să fie dotată cu telefon.
Art.126 Staţia va fi dotată cu un post de prim ajutor cu materiale necesare din care să nu
lipsească alcool etilic 75% şi oxicort pentru tratarea arsurilor provocate de contactul cu
oxigenul sau azotul lichid.
Art.127 În încăperea staţiei trebuie amenajat un post de spălare cu degresant. Vasele cu
degresant vor fi folosite şi pentru aprovizionarea personalului autocisternei.
Art.128 Sculele necesare pentru intervenţii trebuie să fie confectionate din materiale
neferoase sau lemn şi trebuie să fie degresate înaintea folosirii lor.
Art.129 Toate piesele de schimb, garniturile, accesoriile şi sculele folosite la staţia de
oxigen sau azot lichid se vor păstra în perfectă stare de curăţenie, în cutii închise sau rastele
special amenajate.
D. Depozitarea recipientelor-butelie
Depozitare
Art.130 Recipientele-butelie pline sau goale vor fi depozitate cu capacul la racordul
robinetului şi capacul de protectie înşurubate.
Art.131 Recipientele-butelie vor fi depozitate în poziţie verticală şi asigurate împotriva
răsturnării.
Art.132 Este interzisă depozitarea recipientelor în locuri umede sau în mediu cu actiune
corozivă asupra materialului din care este construit recipientul.
Art.133 Este interzisă depozitarea recipientelor-butelie în spatii liber accesibile, pe scări,
culoare, ganguri sau camere cu circulaţie de persoane.
Art.134 Este interzisă depozitarea recipientelor-butelie de oxigen pline sau goale
împreună cu materiale sau fluide inflamabile sau incompatibile cu oxigenul.
Art.135 Se interzice depozitarea recipientelor pline impreună cu cele goale.,
Art.136 În timpul depozitării se vor feri recipientele-butelie de intemperii precum şi de
încălzirea excesivă (peste 40°C).

Adaptare dupa NSSM 3


COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 16 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Art.137 Recipientele-butelie încărcate, aflate în încăperi trebuie să fie la cel puţin 1 m


distantă de radiatoare de încălzire sau alte aparate încălzitoare şi la o distantă de cel puţin
10 m faţă de sursa de căldură cu foc deschis sau sobe.
Art.138 Personalul care transportă, manipulează, depozitează şi utilizează recipiente-
butelie trebuie să fie instruit pentru aceste operatii şi trebuie să aibă mâinile şi hainele
curate (lipsite de grăsimi).
E. Depozitarea lubrifianţilor, materialelor izolante, degresanţilor
Depozitare
Art.139 Lubrifianţii se vor depozita în locuri special amenajate, în afara încăperilor cu
instalaţii sau recipienţi de oxigen, în vase închise şi inscriptionate cu calitatea lubrifiantului.
Art.140 Depozitarea degresaniţilor se face în încăperi separate bine ventilate.
Art.141 Depozitarea degresanţilor se va face în vase închise în locuri special amenajate
în afara locurilor de muncă. Se interzice folosirea vaselor destinate degresantilor pentru
depozitarea, chiar şi numai temporară, a altor substanţe.
Art.142 Depozitarea materialelor izolante se face în încăperi separate.
UTILIZAREA OXIGENULUI ŞI AZOTULUI
A. Oxigenul gazos
Art.143 Toate încăperile şi locurile exterioare în care este posibilă îmbogătirea aerului cu
oxigen, chiar şi numai temporar, trebuie să fie marcate prin tăblii indicatoare de securitate.
Art.144 Gropile de montaj, canalele pentru conducte şi altele similare trebuie să fie bine
aerisite înainte ca personalul să intre în acestea.
Art.145 În încăperile şi locurile în care concentia oxigenului în atmosferă poate creşte
peste 22% se interzice depozitarea materialelor organice, în afară de cele strict necesare
pentru exploatarea curentă, zilnică. Se va evita orice apropiere de surse de aprindere şi se
vor aerisi hainele şi părul până la îndepărtarea completă a oxigenului (cel puţin 30 minute).
Art.146 Persoanele care lucrează în zone în care este posibilă îmbogătirea atmosferei cu
oxigen nu vor purta îmbrăcăminte din materiale care se pot încărca cu electricitate statică şi
nici încălţăminte cu accesorii metalice.
Art.147 Se interzice utilizarea oxigenului pentru îmbunătăţirea aerului (ex. insuflare de
oxigen în încăperile în care se lucrează).
Art.148 Se interzice utilizarea oxigenului pentru alimentarea măştilor izolante cu
aductiune de aer proaspăt.
Art.149 Se interzice utilizarea oxigenului în locul aerului comprimat (ex. pentru vopsire
prin pulverizare, antrenarea sculelor pneumatice, pornirea motoarelor, suflarea aşchiilor,
prafului, hainelor etc.).
B. Azot gazos

Adaptare dupa NSSM 3


COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 17 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Art.150 Toate încăperile şi locurile exterioare în care este posibilă îmbogăţirea aerului cu
azot, chiar şi numai temporar; trebuie să fie marcate prin tăbliţe indicatoare de securitate.
Art.151 Încăperile în care pot avea loc scăpări de azot la exploatarea normală a
instalaţiilor sau în caz de defectiune trebuie să fie ventilate astfel încât să poată avea loc o
îmbogătire a aerului cu azot peste limita de 81%.
Art.152 În cazul în care se presupune că în încăpere atmosfera are peste 81% azot se va
lucra numai cu mască cu aducţiune de aer curat.
Art.153 La spălarea şi suflarea instalaţiilor cu azot, acesta trebuie să fie evacuat în
atmosferă, astfel încât în încăpere să nu aibă loc o îmbogătire a atmosferei cu azot.

C. Oxigen, azot şi aer lichid


Oxigen, azot, şi aer lichid
Art.154 La transvazarea aerului lichid şi a produselor lichefiate obţinute prin separare, se
va evita contactul cu pielea şi se va purta echipamentul de protecţie prescris, care va fi curat
şi fără urme de ulei sau grăsimi.
Art155 În timpul lucrului cu gaze lichefiate, ochii trebuie protejaţi cu ochelari sau vizieră
de protectie, hainele trebuie să fie bine închise, iar pantalonii să acopere încălţămintea.
Art.156 Se interzice turnarea gazelor lichefiate pe pardoseală.
Art.157 Se va evita contactul aerului şi oxigenului lichid cu materiale organice sau
materiale poroase de orice fel (ex. nisip, lemn, cenuşă etc.)
Art.158 Pentru golirea vaselor cu gaze lichefiate, în incinta întreprinderilor trebuie să se
prevadă locuri sau recipiente speciale, marcate cu tăblii indicatoare de securitate. Se
interzice trecerea vehiculelor prin zone cu atmosferă îmbogătită cu oxigen.
Art.159 Gazele lichefiate (oxigen, azot) se vor păstra numai în recipiente de constructie
specială, care trebuie să fie marcate conform prescriptiilor ISCIR. Aceste recipiente se vor
feri de orice loviri sau încălziri peste temperatura de lichefiere, care creează pericol
(creşterea bruscă a presiunii şi explozii).
Art.160 Încărcarea în mijloace de transport a recipientelor cu gaze lichefiate se va
executa cu deosebită grijă, evitându-se barbotarea intensă.
Art.161 Se interzice încălzirea rapidă a gazelor lichefiate în vase cu gâtul îngust.
Luarea probelor
Art.162 Introducerea unor obiecte nerăcite în vase cu gaze lichefiate trebuie să se
execute încet, astfel încât să se evite barbotarea intensă şi aruncarea lichidului din vas.
Art.163 Vasele pentru luarea probelor de gaze lichefiate trebuie să fie răcite în prealabil.
Manevrarea organelor de închidere

Adaptare dupa NSSM 3


COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 18 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Art.164 Robinetele cu ventil ale recipientelor-butelie nu se vor deschide brusc, ci


progresiv.
Art.165 Nu se permite demontarea rozetei robinetui cu ventil şi manevrarea lui cu chei
sau cleşti.
Art.166 Se interzice executarea oricărei reparatii la robinetul cu ventil sau la recipientul-
butelie (inclusiv vopsire sau inscripţionare). Reparatiile se execută numai de ateliere
autorizate de ISCIR.
Art.167 În cazul când robinetul cu ventil a îngheţat, dezgheţarea se va face numai cu
cârpe curate muiate în apă caldă curată, cu aer cald sau apă caldă, lipsite de grăsimi. Se
interzice utilizarea flăcării sau a oricărui alt mod de dezgheţare. Operatia de dezgheţare se
va executa numai de către personalul de speciatitate.
Art.168 În cazul în care la locul de consum gazul nu poate fi scos din recipient datorită
robinetului defect, recipientul trebuie să fie înapoiat întreprinderii care a executat încărcarea.
Art.169 Consumarea oxigenului din recipientul-butelie se va face numai prin intermediul
unui reductor de presiune destinat exclusiv pentru oxigen.
Art.170 Reductorul de presiune, manometrele şi robinetul cu ventil se vor feri de ulei sau
alte materii grase.
Art.171 Se interzice transportul recipientelor-butelie cu reductorul de presiune montat.
Art.172 Verificarea etanşeităţii robinetelor ventil şi a reductoarelor de presiune se va face
numai cu o soluţie de apă şi săpun neutru.
Art.173 În timpul consumului de oxigen se va asigura stabilitatea recipientului-butelie în
poziţie verticală sau se va aşeza înclinat cu robinetul în partea de sus.
Art.174 La locul de utilizare nu se permite depozitarea recipientelor-butelie.
Presiune remanentă
Art.175 Recipientele-butelie nu se vor goli complet de oxigen sau azot ci se va asigura un
conţinut rezidual de oxigen sau azot cu o presiune de cel puţin 3 bar, pentru a se evita
pătrunderea altor gaze în interior şi pentru a permite verificarea conţinutului din recipientele-
butelie înainte de umplere.
Art.176 Instalatiile de oxigen nu vor fi folosite ca legătură cu pământul a aparatului de
sudură electrică.
D. Degresanţi (tetraclorură de carbon, tricloretilenă si tetracloretilenă)
Degresanţi
Art.177 La efectuarea operatiilor de lucru cu degresanţi este interzis cu desăvârşire
fumatul.
Art.178 La locurile de muncă cu expunere la tricloretilenă, se vor respecta recomandările
medicale la angajare şi se va face examen medical periodic.

Adaptare dupa NSSM 3


COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 19 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Art179 Este obligatorie realizarea unui control sanitar al personalului expus, prin
prelevarea eşantioanelor de aer la sfârşitul procesului de muncă şi prin dozajul regulat al
acidului tricloracetic în urină.
Art.180 Se interzice degresarea pieselor din metale uşoare sau aliajele acestora cu
tricloretilena nestabilizată.
Art.181 La lucrul cu degresanţi se va folosi echipamentul de protectie prevăzut în
norrnativ.
Art.182 Vaporii degresanţilor fiind mai grei decât aerul, se acumulează în partea inferioară
a locurilor de muncă. Canalele, gropile de montaj, subsolurile etc. trebuie să fie bine
ventilate. Pardoselile stropite accidental cu degresanţi se vor spăla bine cu apă.
Art.183 Piesele, conductele şi instalatiile spălate cu degresanţi vor fi bine curăţate şi
suflate cu aer sau azot curat şi uscat, până ce dispare orice urmă sau miros de degresant.
Echipament de protectie
Art.184 Personalul pentru care expunerea la degresanţi este inevitabilă trebuie să fie
echipat cu echipamentul de protectie prevăzut şi să cunoască efectele nocive ale
degresanţilor asupra organismului uman, măsurile de prevenire a intoxicatiei şi de prim
ajutor.
Art.185 Muncitorii care au lucrat cu degresanţi, îşi vor spăla mâinile, iar apoi le vor unge
cu un amestec de glicerină cu apă.
Art.186 Personalul trebuie instruit să-şi facă toaleta înaintea meselor şi la sfârşitul lucrului.
E. Materiale termoizolante
Materiale termoizolante
Art.187 În timpul lucrului cu materiale termoizolante se va purta obligatoriu echipamentul
de protectie prevăzut în Normativul cadru de acordare şi utilizare a echipamentului-individual
de protecţie.
Art.188 După terminarea lucrului, se va curăţa bine echipamentul de protectie.
Art.189 Muncitorii care au lucrat cu materiale termoizolante vor face duş cu apă caldă
după terminarea lucrului.
Art.190 Toate materialele termoizolante folosite la instalaţiile de oxigen şi azot trebuie să
fie lipsite şi ferite de umiditate şi de orice substanţe grase sau combustibile.
Art.191 Conţinutul în elemente organice se limitează la materialele termoizolante la 0,5%
din greutate.

REPARAŢII
Rezervoare de oxigen şi azot
Repararea rezervoarelor
Adaptare dupa NSSM 3
COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 20 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Art.192 Orice interventii şi reparaţii (sudură etc.) la rezervoarele de oxigen se vor face
numai după golirea completă a rezervorului sau recipientului şi suflarea lui îndelungată cu
azot, urmată de o spălare cu aer pentru evacuarea azotului, şi în prezenţa şefului de
schimb. La rezervoarele de azot se face suflarea numai cu aer.
Art.193 Intrarea în rezervoare sau recipiente se va face numai cu aprobarea
conducătorului unităţii, sub supraveghere şi cu respectarea măsurilor de mai jos.
Art.194 Înaintea intrării în rezervor acesta va fi spălat un timp îndelungat cu aer, până ce
concentraţia oxigenului va fi cuprinsă între 19 şi 22%. Verificarea conţinutului de oxigen se
efectuează prin prelevări de probe şi analize de laborator.
Art.195 Furtunul de aer trebuie să fie în aşa fel amplasat, încât capătul lui să se găsească
în partea opusă gurii de vizitare, pentru asigurarea unei aerisiri a înregului spatiu.
Art.196 Prin analize de aer, în prezenţa şefului de schimb, trebuie să se determine
prezenţa unei atmosfere normale cu un procent de oxigen de 19 - 22%.
Art.197 Conductele prin care poate pătrunde oxigen sau azot în rezervor trebuie să fie
separate cu flanşe oarbe.
Art.198 Şeful sectiei va decide asupra necesităţii montării de flanşe oarbe. Montarea şi
demontarea flanşelor oarbe se vor face numai în prezenţa şeful sectiei. Se vor utiliza numai
flanşe oarbe cu coadă.
Art199 În timpul efectuării lucrărilor de revizie reparaţii interioare se va insufla aer
proaspăt (în nici un caz oxigen) în rezervor şi se vor echipa muncitorii cu măşti izolante
neautonome (cu aspiraţie liberă sau aducţiune de aer comprimat).
Art.200 În cazul executării de lucrări cu flacără (sudură etc.), în interiorul rezervorului
trebuie să se realizeze insuflarea de aer proaspăt.
Art.201 Muncitorul din rezervor trebuie să fie echipat cu centură de sigurantă şi frânghie
de salvare cu care să fie posibilă tragerea lui până la gura de vizitare, în caz de pericol.
Art.202 În tot timpul lucrului, în interiorul rezervorului muncitorul va fi supravegheat de un
muncitor lăsat în afara rezervorului, lângă gura de vizitare unde se va lega şi capătul
frânghiei de salvare.
Art.203 Iluminatul interior se va face cu lămpi portative antiex, atimentate la tensiunea de
12 V, sau lanterne, prevăzute împotriva spargerii becului. Izolatia cablului electric de
alimentare trebuie să fie în perfectă stare.
D. Repararea pompei de transvazare
Repararea pompelor
Art.204 Pentru repararea pompei se vor utiliza numai piese originale livrate de furnizorul
pompei. Art.313 La montarea pompei se vor degresa şi usca toate piesele care vin în
contact direct cu oxigenul.

Adaptare dupa NSSM 3


COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 21 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Art.205 Pentru ungerea pompei se va utiliza numai lubrifiantul de calitatea şi cantitatea


prescrisă de furnizor sau lubrifiant asimilat în condiţii legale.
Art.206 În vederea reparării sau întreţinerii demontarea scruberelor, decarbonatoarelor,
uscătoarelor, separatoarelor şi filtrelor se va face numai după ce acestea au fost golite, iar
presiunea redusă la presiunea atmosferică.
Art.207 Cu ocazia deschiderii şi reparării scruberelor şi decarbonatoarelor se vor curăta şi
umpluturile de depuneri. De asemenea, se va verifica buna functionare a supapelor de
reţinere de la decarbonatoare.
Art.208 După executarea de reparaţii la blocul separator, se vor îndepărta toate
elementele şi materialele auxiliare utilizate pentru despachetarea, în pachetarea şi sprijinirea
materialului termoizolant.
Art.209 Reparaţiile la instalatia de fabricare a oxigenului şi azotului se vor efectua la
intervalele şi întregul volum prevăzute în instructiunile întreprinderii constructoare.
Art.210 Înaintea începerii lucrărilor de reparaţii, se va determina concentratia oxigenului în
atmosfera zonei de lucru. În cazul în care concentratia oxigenului este sub 19%, nu se va
stationa sau lucra decât cu mască izolantă alimentată cu aer curat, cu concentraţia
oxigenului cuprinsă între 19% şi 22%. Dacă concentratia oxigenului din atmosfera zonei
lucru depăşeşte 22%, nu se va începe lucrul. În timpul lucrului se va supraveghea în
permanentă concentraţia oxigenului, iar când aceasta depăşe 22% se va întrerupe lucrul şi
se vor lua măsurile necesare pentru readucerea la normal a compoziţiei aerului.
Art.211 Lucrul cu foc se permite numai în cazuri speciale, pe bază de permis de lucru cu
foc, după ce au fost luate toate măsurile de prevenire (separare, dezgheţare, golire, spălare
etc.) şi cu supravegherea continuă a concentratiei de oxigen în zona de lucru care nu va
depăşi 22%. Lucrările se vor efectua numai în prezenţa şefului unitătii şi a responsabilului
P.S.I.
CERINTE DE PROIECTARE - CONCEPŢIE LA FABRICAREA, ŢRANSPORTUL ŞI
DEPOZITAREA OXIGENULUI ŞI AZOTULUI
Baterii de recipiente-butelie
Prescriptii de proiectare la amplasarea si dotarea cu aparatură a bateriior de
recipiente-butelie
Art.212 Amplasarea bateriilor de recipiente-butelie se face în aer liber sau în încăperi
separate. Bateriile de recipiente-butelie amplasate în aer liber trebuie să fie ferite, prin
acoperire, de intemperii şi în special de actiunea razelor solare.
Art.213 Între bateria de recipiente-butelie şi organul de închidere a acesteia trebuie să fie
prevăzută o supapă de siguranţa.
Art.214 Atelierul pentru verificarea recipientelor-butelie trebuie să fie dotat cu un dispozitiv
de prindere a recipientelor care să asigure o fixare rigidă şi sigură a acestora, în vederea
demontării robinetului cu ventil.

Adaptare dupa NSSM 3


COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 22 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Art.215 Dispozitivul de prindere trebuie astfel amplasat încât robinetul ce urmează a fi


demontat să fie îndreptat spre un perete plin.
Art.216 Pentru spălarea recipientelor-butelie, atelierul pentru verificarea recipientelor
trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de basculare care să permită o fixare sigură a
recipientului.
Art.217 Pardoseala rampelor, depozitului de recipiente goale, depozitului de recipiente
pline, boxelor de îmbuteliere şi atelierelor-anexe trebuie să fie netedă şi din materiale
rezistente la uzură şi care nu produc scântei.
Art.218 Pentru verificarea greutăţii recipientelor butelie, atelierul de verificare va fi dotat
cu un cântar basculă.
Vopsirea recipientelor-butelie
Art.219 Vopsirea şi inscriptionarea recipientelor-butelie se execută în atelierul de vopsire
amplasat într-o încăpere separată, special amenajată.
Art.220 Atelierul de vopsitorie trebuie să fie înzestrat cu o nişă prevăzută cu o instalaţie
de absorbţie şi un separator de vopsea.
Prescriptii de proiectare pentru depozite cu recipiente-butelie
Art.221 Recipientele-butelie goale şi recipientele-butelie pline se depozitează în depozite
separate, în poziţie verticală, în grup de 20-25 bucăti, şi să fie asigurate împotriva căderii.
Art.222 Între grupele de recipiente-butelie precum şi între acestea şi pereţii depozitului
trebuie să fie treceri libere, pentru circulaţie, cu o lăţime de cel puţin 1,5 m.
Art.223 Distanţa dintre recipientele-butelie depozitate şi boxele de umplere trebuie să fie
de cel puţin 2 m. Recipientele vor fi astfel dispuse încât să nu fie stingherită ieşirea
personalului în caz de pericol.
Art.224 Proba hidraulică a recipientelor-butelie se execută numai într-o boxă specială cu
pereţi rezistenţi, continui şi înalţi de 2,00-2,30 m a cărei ieşire nu va fi îndreptată către
locurile de muncă din atelier.
Depozitarea oxigenului şi azotului gazos
Art.225 Depozitarea oxigenului gazos se face în rezervoare cu clopot, rezervoare balon,
baterii de recipiente-butelie şi recipiente stabile.
Prescriptii de proiectare pentru rezervoare de oxigen şi azot gazos
Art.226 Rezervoarele şi recipientele metatice se vor amplasa în aer liber şi se va asigura
o zonă de protectie în jurul lor, conform prevederilor legale in vigoare.
Art.227 Rezervoarele şi recipientele trebuie să fie prevăzute cu organe de închidere atât
pe conducta de admisie cât şi pe cele de evacuare a gazului. Organele de închidere trebuie
să fie amplasate deasupra nivelului solului şi să fie uşor accesibile.

Adaptare dupa NSSM 3


COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 23 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Art.228 Rezervoarele şi recipientele pentru depozitarea oxigenului şi azotului gazos


trebuie să fie protejate împotriva pătrunderii impurităţilor, să fie etanşe şi asigurate contra
depăşirii limitelor de presiuni prescrise.
Art.229 Rezervoarele cu clopot şi recipientele sub presiune pentru depozitarea oxigenului
şi azotului gazos trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv pentru evitarea depresiunii.
Art.230 Rezervoarele cu clopot şi recipientele metalice trebuie să fie protejate împotriva
descărcărilor electrice din atmosferă şi legate electric la o instalatie de protectie prin punere
la pământ.
Art.231 Fiecare rezervor cu clopot trebuie să fie prevăzut cu cel puţin un indicator de nivel
amplasat în loc vizibil şi bine iluminat. Nivelele maxim şi minim admise ale clopotului trebuie
să fie marcate vizibil.
Art.232 Rezervoarele cu clopot tebuie să fie prevăzute cu o supapă de sigurantă.
Art.233 Rezervoarele cu clopot trebuie să fie prevăzute cu un sistem de afarmă care să
intre în functiune la atingerea nivelelor maxim şi mininim admisibile ale clopotului.
Art.234 Pentru prevenirea îngheţării trebuie prevăzut un sistem de încălzire a apei la
rezervorul de clopot pe timp friguros.
Art.235 În cazul în care clopotul nu este demontabil, acesta trebuie să fie prevăzut cel
puţin cu o gură de vizitare şi un racord de aerisire.
Art.236 Rezervoarele cu clopot se vor proteja anticorosiv, prin vopsire cu vopsele
anticorosive speciale (pe bază de silicati de zinc sau răşină P.C.).
Depozitarea recipientelor-butelie
Prescriptii de proiectare la depozitarea recipienielor-butelie
Art.237 Depozitarea recipientelor-butelie pline sau goale se va face în încăperi sau aer
liber (constructie semideschisă de tip şopron îngrădit, executat din materiale incombustibile,
care protejează recipientele-butelie împotriva razelor solare, intemperiilor şi intervenţiei
persoanelor străine).
Art.238 Depozitele trebuie să se găsească la parter, în constructii independente neetajate
şi să fie construite din materiale necombustibile. În cazul depozitării recipientelor butelii în
încăperi, uşile trebuie să se deschidă în afară, iar geamurile să fie mate sau vopsite în alb.
Art.239 Pardoselile din depozite trebuie să fie plane, nealunecoase şi construite din
material care să excludă posibilitatea producerii de scântei în caz de lovire.
d. Staţii de îmbuteliere
Prescripţii de proiectare pentru staţii de îmbuteliere
Art.240 Statiile de imbuteliere se amplasează şi construiesc luându-se seama de
prevederile legale in vigoare.

Adaptare dupa NSSM 3


COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 24 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Art.241 Rampele de încărcare trebuie să fie prevăzute cu manometre înregistrative,


pentru verificarea presiunii de încărcare a tuburilor.
Art.242 Rampele pentru încărcarea şi descărca recipientelor-butelie se amplasează în
lungul depozitelor de recipiente goale şi recipiente pline.
Art.243 Rampele pentru încărcarea şi descărcarea recipientelor-butelie vor fi prevăzute
cu acoperiş.
Art.244 Distanţa dintre două boxe de umplere amplasate paralel trebuie să fie de cel putin
2,5 m (măsurată între centrele recipientelor-butelie alăturate).
Art.245 Pentru presiuni de încărcare diferite trebuie să se amenajeze boxe diferite.
Art.246 Bateriile de recipiente sau vehiculele (remorci) cu recipiente legate între ele se
vor încărca numai în boxe de umplere special amenajate în aer liber.
Art.247 Consumarea oxigenului sau azotului din recipientul-butelie se face numai prin
intermediul unui reductor de presiune destinat exclusiv pentru oxigen sau azot.
Art.248 Camera de joasă presiune a reductorului trebuie să fie prevăzută cu un
manometru construit şi marcat special pentru oxigen sau azot şi cu o supapă de siguranţă
cu arc, reglată la presiunea maximă de lucru a aparatului consumator. Camera de înaltă
presiune trebuie să fie prevăzută, de asemenea, cu un manometru special pentru oxigen
sau azot.
Art.249 Amplasarea staţiilor de stocare-evaporare a oxigenului sau azotului lichid se face
în conformitate cu prevederile legale in vigoare .
Art.250 La amplasarea statiilor de stocare-evaporare se va avea grijă ca aceasta să nu se
facă în zone cu vibratii sau şocuri puternice (de ex. lângă sectiile de forjă).
Art.251 Terenul pe care se amplasează staţia, inclusiv rampa pentru autocisterne, trebuie
să fie acoperit pe întreaga suprafaţă cu un strat de beton antiscântei cu calcar.
Art.252 Se interzice utilizarea pe perimetrul staţiei a asfaltului, bitumului sau a
materialelor poroase cu nisip, rumeguş etc.
Art.253 Întreg perimetrul staţiei trebuie să fie îngrădit, pentru prevenirea accesului
persoanelor străine şi marcat cu indicatoare de securitate (pericol de explozie, interzicerea
focului etc.)
Art.254 În cazul în care statia este amplasată pe lângă un drum de circulatie curentă se
vor instala bariere pentru oprirea circulatiei în zona respectivă în timpul transvazării sau la
executarea unor interventii.
Art.255 Pentru păstrarea pieselor de schimb, a sculelor şi degresantului trebuie să fie
prevăzută cel puţin o încăpere pentru fiecare din aceste grupe.
Art.256 Pentru personalul de deservire a statiei se va prevedea o încăpere din interiorul
căreia trebuie să fie posibilă supravegherea statiei.

Adaptare dupa NSSM 3


COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 25 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Art.257 Evaporatoarele reci sau calde trebuie să fie prevăzute pe conducta de evacuare a
oxigenului sau azotului gazos cu o vană de închidere şi un manometru.
Art.258 Evaporatoarele reci sau calde trebuie să fie prevăzute cu o supapă de siguranţă.
e. Depozitarea oxigenului şi azotului lichid
Art.259 Rezervoarele de stocare a oxigenului şi azotului lichid trebuie să fie de constructie
specială, cu pereţi dubli. Spaţiul dintre rezervor şi mantaua exterioară trebuie să fie vidat şi
să conţină material termoizolant.
Art.260 Rezervoarele de stocare se amplasează deasupra solului, în aşa fel încât să fie
posibilă verificarea mantalei exterioare.
Art.261 Rezervoarele de stocare se amplasează în aer liber.
Art.262 Rezervoarele pentru oxigen şi azot trebuie să fie prevăzute cu supape de
sigurantă, manometre pentru măsurarea presiunii oxigenului sau azotului gazos,
vacuumetre pentru măsurarea vidului din spaţiul dintre rezervor şi mantaua exterioară a
acestuia, aparat indicator al cantitătii de oxigen sau azot lichid din rezervor, regulator de
presiune cu sistem de alarmare.
Art.263 Aparatele de măsură şi control, precum şi organele de închidere şi de reglare
trebuie să fie prevăzute cu inscripţii clare.
Art.264 În instalaţiile cu compresoare de aer şi detentoare unse cu ulei se vor prevedea,
în conducta pentru oxigen lichid dintre blocul separator şi rezervorul de stocare, filtre
suplimentare din materiale necombustibile.
Art.265 Pardoseala locurilor de transvazare a aerului şi oxigenului sau azotului lichid
trebuie să fie din materiale anorganice care nu produc scântei, fără pori si fără crăpături.
Conducte pentru oxigen sau azot
Prescriptii de proiectare la conductele pentru transport oxigen sau azot
Art.266 Conductele pentru oxigen se vor confecţiona numai din materiale anorganice.
Art.267 Conductele pentru oxigen confectionate din oţel vor fi prevăzute cu tronsoane din
cupru opritoare de flacără dispuse orizontal, conform prevederilor legale in vigoare.
Art.268 Materialele garniturilor de etanşare ale conductelor pentru oxigen sau azot
precum şi izolatiile vor fi din materiale necombustibile.
Art.269 Vopsirea conductelor pentu oxigen sau azot gazos se va face cu o vopsea sau
lac, conform prevederilor legale in vigoare.
Art.270 Posturile de utilizare a oxigenului sau azotului trebuie să fie realizate conform
prevederilor din art.461, 462, 463, 464.
Art.271 Ţeava de coborâre a postului de utilizare va fi racordată la partea superioară a
conductei de oxigen sau azot, prin intermediul unei bucle, pentru prevenirea pătrunderii apei
de condens şi a impurităţilor.

Adaptare dupa NSSM 3


COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 26 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Art.272 Ţeava de coborâre va fi prevăzută cu un ventil de închidere.


Art.273 Robinetul de serviciu cu ventil, împreună cu reductorul de presiune, se vor monta
în avans de ventilul de închidere cu ajutorul unui racord în formă de "T".
Art.274 Capătul ţevii de coborâre va fi închis cu un dop filetat pentru a se putea efectua
evacuarea impuritătilor din ţeavă.
Art.275 Se interzice pozarea conductelor de oxigen sau azot sub tencuială.
Art.276 Se interzice pozarea conductelor de oxigen sau azot în canale împreună cu
conducte pentru gaze sau lichide inflamabile, în medii corosive sau conductori electrici.
Art.277 Suporţii conductelor pentru oxigen sau azot trebuie să fie din materiale
anorganice.
Art.278 La pozarea conductelor de oxigen sau azot pe pereţi şi stâlpi împreună cu alte
conducte distanţa dintre pereţii conductelor va fi cel puţin 250 mm.
Art.279 Conducta pentru oxigen sau azot nu va fi prevăzută cu o îmbinare cu garnitură de
etanşare în punctele de încrucişare cu alte conducte. Distanţa minimă de la îmbinare la
punctul de încrucişare va fi de 3 m.
Art.280 Trecerile conductelor prin pererţi se vor face prin tuburi de protectie.
Art.281 Conductele pentru oxigen sau azot trebuie să fie pozate în pantă de cel puţin 3 .
În punctele cele mai joase trebuie să fie prevăzute dispozitive de drenare protejate împotriva
îngheţului.
Art.282 Conductele subterane trebuie să fie îngropate sub nivelul de îngheţ.
Art.283 Conductele îngropate vor fi protejate împotriva curenţilor vagabonzi prin măsuri
adecvate (ex. protecţia catodică).
Art.284 Schimbarea de directie a conductelor pentru oxigen sau azot se va realiza numai
prin curbe cu raza interioară cuprinsă între 5-20 x D, (D fiind diametrul exterior al conductei).
Art.285 Conductele pentru oxigen sau azot lichid prevăzute la ambele capete cu organe
de închidere trebuie să fie prevăzute cu supape de sigurantă.
Art.286 Rezistenţa electrică de trecere dintre, flanşe nu trebuie să depăşească 0,03 .
Art.287 Conductele care duc la boxele de umplere trebuie să fie prevăzute după organul
de închidere principal cu:
- supape de sigurantă în cazul în care presiunea de umplere a recipientelor este inferioară
presiunii din reţea;
- manometre de contact legate la un sistem de alarmă care se declanşează la atingerea
presiunii maxime admise;
- robinete de închidere.
Art.288 Robinetele de închidere, de pe conductele care duc la boxele de umplere, trebuie
să fie amplasate în spatele unor scuturi de protecţie traversate numai de tijele lor.
Adaptare dupa NSSM 3
COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 27 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Art.289 În aval de robinetele de închidere, conductele trebuie să fie prevăzute cu câte un


manometru şi robinet de descărcare.
Art.290 Conducta de oxigen sau azot sub presiune trebuie să fie prevăzută înainte de
intrarea ei în staţia de imbuteliere cu un organ de închidere principal uşor accesibil.
Art.291 Pe conducta de evacuare a azotului din uscătorul de silicagel trebuie să fie
prevăzut un filtru pentru reţinerea prafului de silicagel.
C. Armături
Art.292 Armăturile pentru evacuarea oxigenului sau azotului lichid se vor executa, pe cât
posibil, cu comandă de la distantă. Dacă aceasta nu este posil armăturile vor fi amplasate în
spatele unor scuturi de protectie.
Prescripţii de proiectare a armăturilor la oxigen
Art.293 Armăturile pentru oxigen se vor livra şi monta numai degresate.
Art.294 Armăturile pentru oxigen trebuie să fie marcate ca atare (de ex.: prin imprimare în
relief, plăcuţe etc.).
Art.295 Armăturile pentru oxigen trebuie să fie robuste şi, în funcţie de presiunea şi
temperatura de lucru, să fie din cupru, bronz, alamă sau oţel inoxidabil etc., conform
prevederilor legale in vigoare.
Art.296 Conductele de purjare trebuie să fie astfel dispuse încât să nu fie posibilă
accidentarea persoanelor în timpul purjării.
Art.297 Manometrele de oxigen trebuie vopsite în culoarea albastră, vor purta inscriptia
"OXIGEN", "A SE FERI DE ULEI ŞI GRÂSIMI", şi trebuie protejate în aşa fel ca la eventuale
defectiuni să nu accidenteze personalul, iar presiunile maxime admise să fie marcate cu
roşu.
Art.298 Conductele şi recipienţii de oxigen şi alte fluide din instalatii de oxigen se vor
marca distinctiv prin vopsire în culori convenţionale, conform standardelor în vigoare.
Art.299 Se vor utiliza supape de siguranţă de constructie închisă. Aceste supape de
siguranţă trebuie să fie prevăzute cu conducte de evacuare care să asigure o evacuare
nepericuloasă a gazului (de ex. în conducta de aspirare a compresorului, deasupra
acoperişului etc.)
Art.300 Armăturile, aparatele de măsură şi control şi dispozitivele de siguranţă trebuie să
corespundă prevederilor din Prescriptiile Tehnice ISCIR .
Art.301 Aparatele de măsură şi control vor fi centralizate în tablouri de comandă. În
instalaţiile unde sunt trepidaţii şi zgomote intense, tablourile de comandă se vor instala în
camere fonoizolante.
Art.302 Tijele de actionare ale robinetelor şi ventilelor trebuie să fie asigurate împotriva
deşurubării lor complete.
D. Degresanţi
Adaptare dupa NSSM 3
COD : IL-14-SIPP-1
Instructiune proprie Pagina: 28 / 28
S.C. CET Instructiune proprie de securitatatea muncii Nr. Copie:
Govora S.A. pentru transportul, depozitarea oxigenului si
azotului

Prescripţii de proiectare la utilizarea degresanţilor


Art.303 Proiectantul va prevedea pentru spălarea personalului care lucrează cu
degresanţi (tetraclorură de carbon, tricloretilenă, tetracloretilenă) săli de baie şi instalaţii
sanitare.
Art.304 Lucrul cu degresanţi (solvenţi ai grăsimilor) se va executa de preferinţă în aer
liber sau în încăperi ventilate, astfel încât concentraţia de vapori în atmosferă să se menţină
sub valoarea concentraţiei maxime admise de legislatia in vigoare.
Se va ţine seama că vaporii degresanţilor sunt mai grei decât aerul şi se acumulează în
partea de jos a locurilor de muncă.

4. INREGISTRARI ALE SMI: -

5.ANEXE:-

Adaptare dupa NSSM 3