Sunteți pe pagina 1din 8

Nr.

de ore

Data
Indicatorii Nr. Conţinuturi

Observaţii
competenţelor crt.
specifice (CS) şi
a subcompetenţelor (S) 9A 9C
conform
curriculumului

CS S Repartizarea generală a orelor:


Recapitulare 26
Predare-învăţare 93
Evaluare 13
Total 132

I Mulţimea numerelor reale. Recapitulare şi completări 8 I sem.

I 1.1- 1.3,1.5 1 Mulţimea numerelor reale. Incluziunile N*  N  Z  Q  R 1


IV 1.1-1.6 2 Modulul numărului real. Proprietăţi 1
V 1.2-1.7 3 Operaţii cu numere reale 1
VI 1.2-1.7 4-5 Puteri cu exponent număr întreg 2
VII 1.2-1.7 6 Radicali de ordinul doi. Proprietăţi 1
VIII 1.1 – 1.7 7 Ora de sinteză 1
1.1 – 1.7 8 Evaluare sumativă 1

II Funcţii 16
I
II 3.1, 3.2, 3.3 9 Noţiunea de funcţie. Moduri de definire . Graficul funcţiei 1
III 3.1, 3.2, 3.3 10 Proprietăţi generale ale funcţiilor numerice 1
IV 3.1-3.4, 3.6, 3.7 11 Funcţia de forma f : R  R, f ( x)  x 2 1
V 3.1-3.4, 3.6, 3.7 12 Funcţia de forma f : R  R, f ( x)  ax 2 , a  R * 1
VI 3.1, 3.6, 3.7 13-14 Studiul funcţiei f : R  R, f ( x)  ax 2  bx  c, a  R* , b, c  R 2
VII 3.4- 3.7 15-16 Proprietăţi ale funcţiilor de gradul II 2
VIII 3.4- 3.7 17-18 Semnul funcţiei de gradul II 2
3.4- 3.7 19-20 Graficul funcţiei de gradul II 2
3.4 – 3.7 21 Funcţia f : R  R, f ( x)  x3 1
3.2, 3.3, 3.5,3.7 22 Oră de sinteză 1
3.1 – 3.7 23 Oră de sinteză integrativă 1
1.1-1.7,3.1-3.7 24 Evaluare sumativă 1
1.1-1.7,3.1-3.7

I sem
I III Monoame. Polinoame. Fracţii algebrice 18
V
VI 2.1, 2.2, 2.5,2.6 25 Noţiunea de monom. Ope-raţii cu monoame 1
VIII 2.1, 2.3, 2.4,2.6 26 Noţiunea de polinom. Forma canonică a polinomului 1
2.2-2.6 27 Adunarea, scăderea polinoa-melor 1
2.2-2.6 28 Înmulţirea polinoamelor 1
2.2-2.6 29-30 Descompunerea în factori a polinoamelor 2
2.2-2.6 31 Împărţirea polinoamelor 1
2.2-2.6 32 Teorema Bezout 1
2.2-2.6 33-34 Noţiunea de rădăcină a po-linomuluI. Rădăcini multiple 2
2.1, 2.3,2.4,2.6 35 Noţiunea de fracţie algebrică. DVA 1
2.2-2.6 36 Amplificarea şi simplificarea fracţiilor algebrice 1
2.2-2.6 37-38 Operaţii cu fracţii algebrice 2
2.1 – 2.6 39 Oră de sinteză 1
1.1-1.7,2.1 – 2.6 40 Oră de sinteză integrativă 1
1.1-1.7,2.1 – 2.6 41-42 Evaluare sumativă 2

IV Ecuaţii. Sisteme de ecuaţii 12 IIsem


I
II 4.1, 4.6,4.7 43 Ecuaţii de forma ax+b=0, a,b  R şi reductibile la ele 1
III 4.1-4.4, 4.6,4.7 44-45 Ecuaţii de gradul II cu o necunoscută 2
IV 4.1-4.4, 4.6,4.7 46 Ecuaţii raţionale 1
V 4.1-4.4,4.6,4.7 47 Sisteme de două ecuaţii de gradul I cu două necunoscute 1
VI 4.2-4.4,4.6,4.7 48-49 Metode de rezolvare ale sistemelor de două ecuaţii de gradul 2
VII I cu două necunoscute
VIII 4.2-4.7 50-51 Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuaţiilor, sisteme-lor 2
de ecuații
4.1 – 4.7 52 Oră de sinteză 1
1.1-1.7,4.1-4.7 53 Oră de sinteză integrativă 1
1.1-1.7,4.1-4.7 54 Evaluare sumativă 1

V Inecuaţii. Sisteme de ine-cuaţii 10 II sem

I 4,1,4.7,1.4 55 Noţiunea de inecuaţie. Inter-vale de numere reale 1


II 4.1,4.2,4.4-4.7 56 Inecuaţii de gradul I cu o necunoscută 1
IV 4.1,4.2,4.4-4.7 57 Sisteme de inecuaţii de gradul I cu o necunoscută 1
V 4.1,4.2,4.4-4.7 58 Inecuaţii de gradul II cu o necunoscută. Metoda grafică 1
VI 4.2-4.4, 4.7 59 Metoda intervalelor 1
VIII 4.2-4.7 60-61 Inecuaţii raţionale 2
4.1-4.7 62 Oră de sinteză 1
1.1-1.7,4.1-4.7 63 Oră de sinteză integrativă 1
1.1-1.7,4.1-4.7 64 Evaluare sumativă 1

VI Unghiuri, triunghiuri, patrulatere. Recapitulare şi 12 I sem


Completări

I 5.1, 5.2, 5.7, 5.9 65 Puncte, linii, plane 1


II 5.1, 5.2, 5.7, 5.9 66 Unghiuri. Clasificare. Pro-prietăţi 1
III 5.1, 5.2, 5.7, 5.9 67 Triunghi. Elemente. Clasificare. 1
IV 5.3-5.9 68 Criterii de congruenţă a triunghiurilor. Aplicaţii 1
V 5.3-5.9 69 Criterii de asemănare a triunghiurilor. Aplicaţii 1
VI 5.3-5.9 70 Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic 1
VII 5.1, 5.2, 5.7, 5.9 71 Patrulatere. Patrulatere particulare. Proprietăţi. Criterii 1
VIII 5.1, 5.2, 5.7, 5.9 72 Poligoane convexe. Elemen-te 1
5.1, 5.2, 5.7, 5.9 73 Noţiunea de poligon regulat. Triunghiul , pătratul, 1
hexagonal regulat
5.1-5.9 74 Oră de sinteză 1
1.1-1.7,5.1 -5.9 75 Oră de sinteză integrativă 1
1.1-1.7,5.1 -5.9 76 Evaluare sumativă 1

VII Cercul 11
I Isem
II 6.1, 6.2,6.5,6.7 77 Cercul. Discul .Elemente. 1
III 6.1, 6.2,6.5,6.7 78 Poziţii relative ale unei drepte faţă de cerc 1
IV 6.1, 6.2,6.5,6.7 79 Unghi la centru. Arc de cerc. Unghi înscris în cerc. 1
V 6.1, 6.2,6.5,6.7 80 Proprietăţi ale arcelor şi coardelor în cerc 1
VI 6.1, 6.2,6.5,6.7 81-82 Triunghi înscris în cerc Triunghi circumscris cercului 2
VII 6.2-6.7 83-84 Patrulater înscris cercului . Patrulater circumscris unui cerc 2
VIII 6.1 – 6.7 85 Oră de sinteză 1
5.1-5.9,6.1-6.7 86 Ora de sinteză integrativă 1
5.1-5.9,6.1-6.7 87 Evaluare sumativă 1

VIII Arii 10
I I-II sem
II 7.1, 7.2, 7.6 88 Noţiunea de arie 1
III 7.1-7.4,7.6 89 Aria triunghiului. Aria triunghiului echilateral 1
IV 7.1-7.4,7.6 90 Aria paralelogramului 1
V 7.1- 7.4, 7.6 91 Aria dreptunghiului, rombu-lui, pătratului 1
VI 7.1-7.4, 7.6 92 Aria trapezului 1
VII 7.1-7.4,7.5,7.6 93 Aria hexagonului regulat 1
VIII 7.1 – 7.6 94 Lungimea cercului. Aria discului 1
7.1 – 7.6 95 Oră de sinteză 1
7.1- 7.6 96 Oră de sinteză integrativă 1
7.1 – 7.6 97 Evaluare sumativă 1

IX Poliedre 12
I II sem
II 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 98 Noțiunea de poliedru 1
III 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 99 Prisma. Elemente. Clasificare. 1
IV 8.1, 8.2, 8.5,8.6 100 Paralelipipedul. Elemente. Clasificare 1
V 8.3- 8.6 101 Desfăşurarea prismei. Aria laterală şi totală a prismei 1
VI 8.3- 8.6 102 Volumul prismei. 1
VII 8.1, 8.2, 8.5,8.6 103 Piramida. Elemente. Clasificare 1
VIII 8.3- 8.6 104 Desfăşurarea piramidei. Aria laterală şi totală a piramidei. 1
8.3- 8.6 105 Volumul piramidei 1
8.1, 8.2, 8.5, 8.6 106 Trunchiul de piramidă. Elemente. Clasificare 1
8.1– 8.6 107 Oră de sinteză 1
7.1-7.6,8.1 – 8.6 108 Oră de sinteză integrativă 1
7.1-7.6,8.1 – 8.6 109 Evaluare sumativă 1

X Corpuri rotunde 12
I II sem
II 9.1, 9.4, 9.5 110 Cilindru. Elemente. ClasifIcare. 1
III 9.2, 9.3, 9.4 111 Desfăşurarea suprafeţei unui cilindru circular drept. Ariile 1
IV suprafeţelor cilindrului circular drept
V 9.2, 9.3, 9.4 112 Volumul cilindrului circular drept 1
VI 9.1, 9.4, 9.5 113 Noţiunea de con. Elemente Clasificare 1
VII 9.2, 9.3, 9.4 114 Desfăşurarea suprafeţei unui con circular drept. Ariile 1
VIII suprafeţelor conului circular drept
9.2, 9.3, 9.4 115 Volumul conului circular drept 1
9.1, 9.4, 9.5 116 Trunchiul de con circular drept. Elemente. Desfăşu-rarea 1
suprafeţei trunchiului de con circular drept
9.1, 9.2,9.4, 9.5 117 Sfera. Corpul sferic. Elemen-te. Aria suprafeţei sferice 1
9.2, 9.3, 9.4, 9.5 118 Volumul corpului sferic 1
9.1- 9.5 119 Oră de sinteză 1
6.1-6.7,9.1 - 9.5 120 Oră de sinteză integrativă 1
6.1-6.7,9.1 - 9.5 121 Evaluare sumativă 1

XI Recapitulare finală 11
I II sem
II 1.8,1.10 ,cl.V 122 Mulţimi şi operaţii cu mulţimi 1
III 1.2,1.3,1.4,cl.VI 123 Rapoarte. Proporții. Procente 1
IV 4.3,4.4,4.7,cl.VII 124 Puteri şi radicali 1
V 1.2-1.4,cl.IX 125 Șiruri. Aplicații 1
VI 3.2,3.3,3.8,cl.VIII 126 Funcţii: proprietăţi şi grafice 1
VII 3.1- 3.7,cl.IX 127 Ecuaţii. Inecuaţii. Sisteme de ecuaţii şi inecuaţii 1
VIII 2.1 – 2.6,cl.IX 128 Elemente de teoria probabilităţilor şi statistică matematică 1
6.1 – 6.7,cl.VIII 129 Elemente de trigonometrie. Vectori în plan 1
9.6,9.7,cl.VIII 130- Evaluare sumativă 2
1.1- 1.4,cl.VIII 131
1.1-9.5,cl.V-IX 132 Analiza evaluării sumative. Oră de sinteză integrativă 1
1.1-9.5,cl.V-IX
1.1-9.5,cl.V-IX

S-ar putea să vă placă și