Sunteți pe pagina 1din 14

proiect didactic

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Nr 1 Şuncuiuş


Profesor: ILEANA CRISTOREAN
Clasa: a VIII a
Data: 23. X. 2014
Disciplina: Geografia României
Unitatea de învăţare: Carpaţii şi Depresiunea Colinară a Transilvaniei
Tema lecţiei: Carpaţii şi Depresiunea Transilvaniei - caracteristicile reliefului
Tipul lecţiei: sistematizare, aprofundare şi evaluare
Locul de desfăşurare: Cabinetul de geografie

Obiectivul general : sistematizarea şi aprofundarea cunoştinţelor ştiinţifice referitoare caracteristicile reliefului Carpaţilor şi
Depresiunii Colinare a Transilvaniei;

Obiective specifice :
1.4 - eleborarea unui text coerent utilizând termeni geografici;
1.5 - descrierea elementelor, proceselor, fenomenelor sau sistemelor geografice utilizând termeni geografici;
3.2 - explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător din ţara noastră;
4.4 - localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice;
4.6 - interpretarea reprezentărilor cartografice şi grafice simple;
6.1 - explicarea mediului geografic pentru om;
7.2 - utilizarea unor metode simple de investigare (observare, analiză, interpretare) a realităţii oferite de geografia României;
7.6 - compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor teritoriale după caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi
deosebiri;
Obiectivele evaluării
Cognitive: - Oe1- să utilizeze, oral şi în scris, noţiuni referitoare la: orogeneză, alcătuire petrografic,; tipuri de relief, domuri,
fragmentare, altitudini, depresiune tectonică, cute diapire;
- Oe2 - să identifice şi să descrie tipurile de relief derivat care apar în regiunile montane;
- Oe3 - să explice procesele care au determinat formarea reliefului în munţii Carpaţi;
- Oe4 - să explice importanţa mediului geografic al Carpaţilor Occidentali, pentru dezvoltarea economică a regiunii;
Formative: - Oe5 - să compare Carpaţii Occidentali şi Carpaţii Meridionali, identificănd asemănări şi deosebiri referitoare la
caracteristicile reliefului;
- Oe6 - să localizeze pe suport cartografic unităţile montane din Carpaţii şi din Depresiunea Colinară a Transilvaniei;
- Oe7 - să propună soluţii pentru dezvoltarea durabilă a spaţiului carpatic;
Atitudinale: - Oe8 - să manifeste disponibilitate pentru învăţarea permanentă

Atitudini şi valori:
 interes pentru cunoaşterea României şi a lumii contemporane;
 disponibilitate pentru învăţarea permanentă

Evaluarea: sumativă ( cu funcţie diagnostică, de reglare, motivaţională);


Tehnici de evaluare: verificare frontală orală, verificare scrisă, interevaluare;
Instrumente de evaluare: textul geografic, foi de flip - chart, fişa de lucru, imagini, observarea sistematică a comportamentului elevilor;
Strategii didactice: dirijată, deductiv-inductivă, explicativ-conversativă;
Metode interactive : M1 - conversaţia examinatoare;
M2 - comparaţia;
M3 -investigaţia;
M4 - rezolvarea de probleme;
M5 - exerciţiul pe hartă.

Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală, pe grupe cooperante;


Resurse: - umane - 23 elevi;
- de timp - 50 minute
- materiale - oficiale: - m1- Programa Şcolară;
m2 - Macroproiectarea didactică/ Proiectarea unităţilor de învăţare;
m3 - foi de flip-chart;
- cartografice: - m4 - Harta fizică a României;
- grafice: - m5 - imagini;
- alte surse: - m6 - fişe de lucru;

Bibliografie:
Dulamă, Eliza Maria,(2002) - "Modele, strategii şi tehnici didactice activizante, cu aplicare în geografie", Editura Clusium, Cluj Napoca;
Neguţ, S, Apostol G, Ielenicz, M,( 2003) - "Geografia României - manual pentru clasa a VIII a", Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti;
**** internet
SCHIŢA TABLEI

Planul de sistematizare, aprofundare/ evaluare

1. Carpaţii Orientali- caracteristicile reliefului, subdiviziuni;

2. Carpaţii Meridionali - caracteristile reliefului, subdiviziuni;

3. Carpaţii Occidentali - caracteristicle reliefului, subdiviziuni;

4. Depresiunea Colinară a Transilvaniei- cracteristicile reliefului, subdiviziuni;


DEMERS DIDACTIC
Secvenţe Conţinuturi Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse Evaluare
didactice vizate eval. Procedurale Materiale
-notează absenţii; -răspund cerinţelor;
Moment -pregăteşte materialele -pregătesc materialele
organizatoric didactice; necesare lecţiei;
-creează climat optim pentru
desfăşurarea lecţiei;
-anunţă tema activităţii şi -sunt atenţi la M1 m1 Observare
conţinuturile cuprinse în planul profesor; sistema-
Carpaţii şi de sistematizare-aprofundare- tică a
Anunţarea Depresiunea evaluare; elevilor
temei Colinară a -prezintă elevilor obiectivele
Transilvaniei care vor fi evaluate , subliniind
importanţa cunoştinţelor
ştiinţifice sistematizate şi a
competenţelor specifice exersate
şi evaluate;
-formează motivaţia învăţării;
Noţiuni, - cere elevilor să elaboreze, -elaborează textul Verificare
concepte: individual, un text geografic de geografic prin scrisă
orogeneză, tip eseu în care să utilizeze cpmpletarea fişei de M1 m6
Sistematizarea, altitudini, Oe1 noţiunile: aspectul reliefului lucru nr 1;
aprofundarea alcăturie Carpaţilor şi al Depresiunii -analizează şi fac Inter-
cunoştinţelor petrografică, Colinare a Transilvaniei, aprecieri referitoare la evaluare
ştiinţifice, fragmentare, modul de formare, alcătuire corectitudinea
exersarea şi pasuri, petrografică, cute diapire şi formulărilor;
evaluarea depresiune , domuri, tipuri de relief;
competenţelor cute diapire, - propune analizarea eseurilor
formate domuri. prin inerevaluare;
Apreciază/ evaluează
competenţa:
1.4 - eleborarea unui text
coerent utilizând termeni Frontală
geografici; m4
-localizează pe hartă M5
-solicită elevilor să localizeze pe
Conţinuturi Oe6 unităţile montane şi
hartă unităţile montane alpine
ştiinţifice: Depresiunea Colinară
din România şi principalele lor
Caracteristicil a Transilvaniei;
diviziuni;
e specifice
reliefului
-cere elevilor ca, pe baza unui
Carpaţilor şi - valorifică achiziţiile
material intuitiv ofertat şi a
Depresiunii dobândite, interpretează
cunoştinţelor dobândite, să
Colinare a materialul intuitiv, Observare
identifice şi să descrie tipurile
Transilvaniei identifică şi descriu sistema-
de relief derivat care apar în
tipurile de relief tică a
regiunile montane, apoi să le
Oe2 derivat din regiunea m4 elevilor
licalizeze pe harta murală;
Oe3 Carpaţilor; M1 m6
Exersează/ evaluează/ apreciază
Oe6 -localizează pe harta M3 Scrisă
competenţa:
murală tipurile de M5
1.5 - descrierea elementelor,
relief derivat
proceselor, fenomenelor sau identificate;
sistemelor geografice utilizând -analizează imaginile,
termeni geografici; completează
4.4 - localizarea unor elemente răspunsurile solicitate
din realitate pe reprezentări din fişa de lucru nr 2.
cartografice;
4.6 - interpretarea
reprezentărilor cartografice şi
grafice simple;
- solicită elevilor precizeze -se gândesc, analizează Frontală
Oe3 factorii şi să explice procesele şi răspund solicitării; Orală
care au determint evoluţia
ramurilor carpatice şi a M1
depresiunii intracarpatice;
Evaluează/apreciază competenţa:
3.2 - explicarea fenomenelor şi
proceselor specifice mediului
înconjurător din ţara noastră;

-cere elevilor oraganizaţi pe -fiecare grupă Verificare


Oe5 grupe cooperante să compare realizează comapraţiile scrisă
relieful Crapaţilor Meridionali solicitate şi m3
cu cel al Carpaţilor completează foile flip M1
Occidentali, identificînd chart; M2
asemănări şi deosebiri; -prezintă asemănările
şi deosebirile; Frontală
Evaluează/ apreciază competenţa:
7.6 - compararea elementelor,
fenomenelor, proceselor şi
structurilor teritoriale după
caracteristicile solicitate,
stabilind asemănări şi
deosebiri;

-solicită elevilor să explice -explică relaţia dinre


Oe4 potenţialul de dezvoltare al mediul geografic şi
Munţilor Apuseni şi al potenţialul de Orală
Depresiunii Colinare a dezvoltare al Munţilor m4
Transilvaniei argumentând cu Apuseni şi al M1
obiective naturale şi antropice Deprediunii
existente în zonele montane ale Transilvaniei;
judeţelor Bihor,Cluj, Alba;
Verificare
Oe7 -cere elevilor în fişa de lucru scrisă
Oe8 nr 3 să identifice trei modalităţi - rezolvă pe grupe fişa M4 m6
de degradare a mediului de lucru nr 3
montan şi să enumere trei Observare
măsuri de protejare a mediului; sistema-
Apreciază/evaluează competenţa: tică a
elevilor
6.1 - explicarea mediului
geografic pentru om;
7.2 - utilizarea unor metode
simple de investigare
(observare, analiză,
interpretare) a realităţii oferite
de geografia României;
Aprecierea, -analizează nivelul cunoştinţelor -se raportează la
evaluarea şi demostrat de elevi, precizările
notarea compertamentul faţă de profesorului.
sarcinile de lucru;
-notează şi justifică notele
acordate;
Nume şi prenume :

FIŞA DE LUCRU NR 1

Realizaţi un text geografic de maxim 10 rânduri, în care să utilzaţi termenii: aspectul reliefului, Munţii Carpaţi, Depresiunea Colinară a
Transilvaniei, modul de formare, alcătuire petrografică, cute diapire, domuri, altitudini, tipuri de relief, resurse.

timp de lucru: 10 min


10 x 3 p =30 p
Grupa nr 1

FIŞA DE LUCRU NR. 2

Identificaţi:
a) tipul de relief...............................................................................................................................................

b) tipul de roci care favorizează acest relief................................................................................................

c) o unitate montană unde este prezent acest relief..............................................................................................

3x 10p = 30 p
Grupa nr 2

FIŞA DE LUCRU NR. 2

Identificaţi:
a) tipul de relief...............................................................................................................................................

b) condiţiile formării acestiu tip de relief................................................................................................

c) o unitate montană unde este prezent acest relief..............................................................................................

3x 10p = 30 p
Grupa nr 3

FIŞA DE LUCRU NR. 2

Identificaţi:
a) tipul de relief...............................................................................................................................................

b) procesul geomorfologic care a determinat apariţia acestui tip de relief....................................................

c) o unitate montană unde este prezent acest relief..............................................................................................

3x 10p = 30 p
Grupa nr 4

FIŞA DE LUCRU NR. 2

Identificaţi:
a) tipul de relief...............................................................................................................................................

b) tipul de roci care favorizează acest relief................................................................................................

c) o unitate montană unde este prezent acest relief..............................................................................................

3x 10p = 30 p
Grupa 1 2 3 4

FIŞA DE LUCRU NR 3

Identificaţi trei modalităţi de degradare a mediului geografic montan în România:


................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Precizaţi trei măsuri de protejare a mediului zonei montane din perspectiva dezvoltării durabile.
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

2x15p= 30 p