Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. BANAMYA FORNO S.R.L.

TÂRGU MUREȘ

DISPOZITIA
NR._____ din data de______________

PETRAS ELVIRA-ANDREEA, Administratorul societă tii Banamya Forno S.R.L., emite prezenta în
conformitate cu prevederile Legii 307 / 2006, privind apă rarea împotiva incendiilor art. 6 alin 1,
art.19, art.21 şi 22, coroborat cu prevederile art. 97 – 105 din O.M.A.I. nr.163/2007 privind aprobarea
Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor
D I S P U N:
Art.1
La executarea lucrarilor cu foc deschis in cadrul Spitalului clinic municipal se vor lua toate masurile
conform O.M.A.I. nr.163/2007 si responsabil pentru acestea este şeful locului de muncă de unde se
desfă şoară activitatea. Şeful sectorului de activitate în care se execută operaţiuni cu foc deschis are
obligaţia să asigure mă suri pentru: a) pregă tirea locului; b) instruirea personalului; c) controlul după
terminarea lucră rii.
Art.2
Acesta va solicita zilnic permis de lucru cu focul de la membrii comisiei de prevenire şi stingere a
incendiilor Lucrarile cu foc deschis se vor executa numai dupa emiterea ”Permisului de lucru cu foc
deschis”, Permisul de lucru cu foc, se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmâ nează
şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celă lalt ră mâ ne la
emitent. Permisul de lucru cu foc va fi emis de catre un membru al cadrul comisiei de aparare
impotriva incendiilor, la cererea şefului locului de muncă care va asigura si aducerea la cunostinta
continutul acestuia celor care efectueaza lucrarea.
Art.3
Locurile (zonele) cu pericol de incendiu, in care este interzisa utilizarea focului deschis sunt
enumerate in anexa 1 la prezenta dispozitie.
Art.4
Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de
explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10m faţă de materiale
sau substanţe combustibile: lemn, hâ rtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fă ră a fi supravegheat
şi asigurat prin mă suri corespunză toare.
Art.5
In spatiile cu risc ridicat de incendiu sau cu pericol de explozie , lucrarile cu foc deschis se vor efectua
numai dupa indepartarea materialelor inflamabile si verificarea cu aparatura adecvata a concentratiei
de vapori inflamabili precum si a posibilitatilor de aparitie accidentala a acestora in zona de lucru cu
foc deschis.
Art.6
Locurile in care se executa lucrari cu foc deschis vor fi dotate cu mijloace initiale de stingere a
incendiilor, supravegherea efectuandu-se cu personal instruit pentru o interventie operativa. In
perimetrul punctului de lucru vor fi asigurate :
- un stingă tor de 6 kg pentru 350 m spaţii
- un stingă tor de 6 kg pentru 200 m spaţii birouri.
În cazul in care lucrarile cu foc deschis se efectueaza in spatii cu risc mare de incendiu sau cu pericol
de explozie, supravegherea va fi efectuata de personal numit cu atribuţii similare cu serviciul de
pompieri civili sau de echipaje ale pompierilor militari, dacă sunt incheiate contracte de prestari
servicii potrivit reglementarilor legale ( la nivelul punctului de lucru).
Art.7
(1) Executantul lucră rii are obligaţia de a utiliza pentru executarea lucră rilor cu foc deschis numai
echipamente şi aparate în bună stare de funcţionare.
(2) Toate echipamentele şi aparatele pentru executarea lucră rilor cu foc deschis se întreţin şi se
verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului.
Art.8
Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi.
La terminarea lucrului permisul de lucru cu foc se preda de catre executant, emitentului.
Art.9
Echipamentele si aparatele utilizate pentru executarea lucrarilor cu foc deschis trebuie sa fie in buna
stare de functionare. De indeplinirea acestor cerinte raspunde executantul.
Art.10
Pregatirea locului unde urmeaza sa se execute operatiunea de sudare sau taiere cu flacara
oxiacetilenica presupune:
a) înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înă lţimea de minimum 2 m şi bine ancorate
de podea;
b) protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tablă
sau cu plă ci din materiale necombustibile;
c) îndepă rtarea materialelor şi substanţelor combustibile transportabile la o distanţă de cel puţin
10 m de locul sudă rii sau tă ierii;
d) cură ţarea pieselor vopsite pe o porţiune de cel puţin 100 mm de o parte şi de alta în jurul
punctului de lucru;
e) umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor şi elementelor de
construcţie combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scâ nteile sau brocurile de sudură ,
cu flacă ra sau cu alte particule de materiale incandescente;
f) înlă turarea posibilită ţilor ca sursele de foc (scâ ntei, particule incandescente etc.) să intre în
contact cu materialele combustibile care se află în încă perile adiacente sau la cota inferioară , prin
acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală şi pereţi cu plă ci sau dopuri
necombustibile;
g) amplasarea la distanţe de siguranţă a generatorului de acetilenă transportabil şi a buteliei de
oxigen, astfel: cel puţin 10 m între acestea şi locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis şi,
respectiv, cel puţin 5 m între ele;
h) dotarea cu mijloace de primă intervenţie corespunză toare;
i) asigurarea prezenţei unei persoane să supravegheze executarea lucră rilor cu foc deschis.
Art.11
In timpul executarii trebuie sa se asigure :
a) supravegherea permanentă şi cu atenţie a flă că rii, a dispersiei (ră spâ ndirii) şi a traiectoriilor
scâ nteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensită ţii fluxului de că ldură ;
b) strâ ngerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă .
c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă , dacă durata întreruperii
execută rii lucră rii depă şeşte 10 minute;
d) interzicerea agă ţă rii arză toarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de generatoarele de
acetilenă ;
e) neefectuarea de deplasă ri cu arză toarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcă ri pe scă ri,
schele etc.;
Art.12.
Dupa terminarea lucrarii trebuie sa se asigure urmatoarele :
a) verificarea minuţioasă a locului în care s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi a
celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de
incendiu (zone incandescente, miros de ars sau degajă ri de fum etc.);
b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificâ ndu-se dacă starea lor este intactă , şi luarea de
mă suri în consecinţă ;
c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii, a situaţiei
existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia;
d) depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare;
e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de
la terminarea lucră rii;

ADMINISTRATOR
PETRAS ELVIRA-ANDREEA