Sunteți pe pagina 1din 27

S.C. BANAMYA FORNO S.R.L.

LOCUL DE MUNCĂ Nr.3


“BARMAN”
PROCESUL DE MUNCĂ

Procesul de muncă constă în prepararea bă uturilor alcoolice, a cafelei, ceaiului, a


bă uturilor ră coritoare şi servirea lor la masa clienţilor, aprovizionare cu marfă ,
depozitarea acesteia, cură ţenia la locul de muncă .

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACELE DE PRODUCŢIE

- Filtru electric pentru cafea şi ceai;


- Expreso;
- Utilaje frigorifice;
- tirbuşon, deschiză tor de sticle, conserve, cutite, etc.;
- Vesela, pahare;
- Masa de lucru;
- Dulapuri pentru pahare, vase, unelte şi scule;
- Rasteluri;
- Conserve, bă uturi, fructe, zahă r, etc;
- Spaţii de lucru;
- Scă ri, Că i de circulaţie şi acces;
- Spaţii igienico-sanitare şi sociale;
- Produse de întreţinere şi cură ţenie;
- Consumabile;
- Curent electric 220V;
- Agent termic

MEDIUL DE MUNCĂ

- Spaţii închise (temperatură , umiditate, presiunea şi curenţii de aer) în


parametrii spaţiului închis, încă lzit sau climatizat;
- Iluminat general şi local natural, artificial sau mixt în parametri normali;
- Calamită ţi naturale: tră snet, inundaţii, cutremur etc.
SARCINA DE MUNCĂ

- Prezentarea la program şi pregă tirea executantului


- Instruirea cu precizarea sarcinilor de serviciu pentru ziua respectivă ;
- Aprovizionarea cu produsele necesare;
- Executarea sarcinilor de muncă primite;
- Cură ţenie în punctele de lucru;
- Transferarea produselor ră mase în magazie sau în utilajele frigorifice;
- Îndeplinirea sarcinilor de muncă se efectuează cu: respectarea planului de
operaţii, respectarea instrucţiunilor şi procedurilor de lucru, respectarea
prevederilor privind securitatea şi să nă tatea în muncă , respectarea
prevederilor din regulamentul de organizare al unită ţii.

EXECUTANŢ I

- Barmani
FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE

FACTORI DE RISC MECANIC


F.1. Prinderea, lovirea sau strivirea personalului aflat în deplasare pe jos, în mijloacele
auto sau în staţionare de mijloacele auto sau de transport aflate în mişcare în incinta sau
în afara unită ţii.
F.2. Prinderea, lovirea personalului de elementele constructive (uşi, ferestre, mobilier
etc.) din dotarea spaţiului de lucru
F.3. Tă ierea, înţeparea lucră torului în timpul utiliză rii uneltelor, sculelor (desfă că tor de
sticle şi conserve, cuţite, tacâ muri).
F.4. Că dere liberă sub efect gravitaţional de unelte, materiale grele în timpul manipulă rii
lor (descă rcarea, aranjarea sticlelor cu bă uturi, de ră coritoare, de apă etc.)
F.5. Împroşcare cu jet lichid (agent termic) în urma defecţiunilor de la instalaţia de apă
sau de încă lzire sub presiune.
F.6. Expunerea personalului la suprafeţe alunecoase
F.7. Rostogolirea, ră sturnarea ambalajelor, sticlelor stivuite pe rafturi, aflate în echilibru
instabil cu lovirea lucră torului.

FACTORI DE RISC TERMIC


F.8. Contactul lucră torului cu obiecte sau suprafeţe cu temperatura ridicată .
F.9. Expunerea lucră torului la flacă ră deschisă (la utilizarea maşinii de gă tit tip aragaz,
consumatoare de gaze naturale)

FACTORI DE RISC ELECTRIC


F.10. Expunerea lucră torului prin atingere directă a unor instalaţii electrice defecte sau
conductori de alimentare cu izolaţie defectă .
F.11. Expunerea lucră torului prin atingere indirectă la curentul electric din instalaţiile
electrice datorită defecţiunilor la instalaţia de împă mâ ntare şi legare la nulul de
protecţie.

FACTORI DE RISC CHIMIC


F.12. Expunerea la substanţe iritante care intră în contact cutanat cu lucră torul la
utilizarea lor pentru întreţinerea cură ţeniei la locul de muncă şi a vaselor (uneltelor de
lucru).

FACTORI DE RISC BIOLOGIC


F.13. Expunerea la microorganisme care se depozitează în spaţiile socio-sanitare, care
intră în contact cutanat sau ingestia lor de că tre executant.
F.14. Agresarea executantului în incintă sau în afara unită ţii de că tre animale
periculoase.
B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCA
FACTORI DE RISC FIZIC
F.15. Expunerea lucră torului la curenţi de aer datorită ventilaţiei mecanice sau naturale
din spaţiul de lucru.
F.16. Expunerea personalului la un iluminat necorespunză tor datorită multiplelor spaţii
de lucru (spaţii de depozitare a alimentelor, spaţii de gă tit, spaţii de servit)
F.17. Expunerea personalului la radiaţii electromagnetice (de la cuptorul cu microunde,
fripteuză , aparate de bucă tă rie electrice).
F.18. Calamită ţi naturale.

FACTORI DE RISC CHIMIC


F.19. Inhalare de fume de la ţigară , gaze naturale sau monoxid de carbon în cazul
nefuncţionă rii evacuă rii gazelor arse.

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCA

I. CONTINUT NECORESPUNZATOR AL SARCINII DE MUNCA IN RAPORT CU


CERINTELE DE SECURITATE.

F.20. Repartizarea sarcinii de muncă executantului aflat în stare psiho-fizică


necorespunză toare.
F.21. Repartizarea sarcinii de muncă executantului fă ră a fi instruit sau cu o instruire
sumară .
F.22. Menţinerea în funcţiune a unor echipamente de muncă şi dotă ri necorespunză toare
tehnic.

II. SARCINA SUB/SUPRADIMENSIONATA IN RAPORT CU CAPACITATEA


EXECUTANTULUI

F.23. Supradimensionarea sarcinii de muncă prin prelungirea programului de lucru.


F.24. Stres datorat organiză rii neadecvate a muncii.
F.25. Expunerea lucră torului la suprasolicită ri fizice (efort fizic şi dinamic, manipulare
greută ţi, poziţii vicioase şi forţate).
D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI:

I. ACTIUNI GRESITE:
F.26. Efectuarea greşită de că tre lucră tor a unor operaţii sau faze de lucru (pornirea
expreso-ului, aprinderea focului la maşina de gă tit).
F.27. Că derea personalului de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, împiedicare, alunecare.
F.28. Prezentarea la lucru a lucră torului în stare psiho-fizică necorespunză toare (sub
influenţa alcoolului, al medicamentelor, oboseală etc.)
F.29. Deplasarea sau staţionarea lucră torului în zone periculoase.

II. OMISIUNI:

F.30. Nefolosirea spatiilor special amenajate pentru fumat sau pentru lucru cu foc
deschis
UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE = 2
S.C. BANAMYA FORNO S.R.L.
TÂRGU MUREȘ FIŞA DE VALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ
DURATA EXPUNERII: 8 h / schimb
ECHIPA DE EVALUARE:
LOCUL DE MUNCĂ: Administrator: Petras Elvira-Andreea
BARMAN LDSSM: Henteș Florin
Evaluator : Ujică Ionel
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CLASA DE CLASA DE
CONSE- NIVEL DE
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC GRAVI- PROBABI-
CINŢA RISC
MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) TATE LITATE
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE F.1. Prinderea, lovirea sau strivirea personalului
PRODUCŢIE RISC MECANIC aflat în deplasare pe jos, în mijloacele auto sau în
DECES 7 1 3
staţionare de mijloacele auto sau de transport aflate
în mişcare în incinta sau în afara unită ţii.
F.2. Prinderea, lovirea personalului de elementele
ITM
constructive (uşi, ferestre, mobilier etc.) din dotarea 2 2 2
<3 ZILE
spaţiului de lucru
F.3. Tă ierea, înţeparea lucră torului în timpul
ITM
utiliză rii uneltelor, sculelor (desfă că tor de sticle şi 2 3 2
3-45 zile
conserve, cuţite, tacâ muri).
F.4. Că dere liberă sub efect gravitaţional de unelte,
materiale grele în timpul manipulă rii lor ITM
2 3 2
(descă rcarea, aranjarea sticlelor cu bă uturi, de 3-45 zile
ră coritoare, de apă etc.)
F.5. Împroşcare cu jet lichid (agent termic) în urma ITM 2 2 2
defecţiunilor de la instalaţia de apă sau de încă lzire <3 zile
sub presiune.
F.6. Expunerea personalului la suprafeţe alunecoase ITM
45-180 2 3 2
zile
F.7. Rostogolirea, ră sturnarea ambalajelor, sticlelor
ITM
stivuite pe rafturi, aflate în echilibru instabil cu 2 2 2
<3 zile
lovirea lucră torului.
FACTORI DE F.8. Contactul lucră torului cu obiecte sau suprafeţe ITM
2 2 2
RISC TERMIC cu temperatura ridicată . 3-45 zile
F.9. Expunerea lucră torului la flacă ră deschisă (la
ITM
utilizarea maşinii de gă tit tip aragaz, consumatoare 2 2 2
3-45 zile
de gaze naturale)
FACTORI DE F.10. Expunerea lucră torului prin atingere directă a
RISC ELECTRIC unor instalaţii electrice defecte sau conductori de DECES 7 2 4
alimentare cu izolaţie defectă .
F.11. Expunerea lucră torului prin atingere indirectă
la curentul electric din instalaţiile electrice datorită
DECES 7 2 4
defecţiunilor la instalaţia de împă mâ ntare şi legare
la nulul de protecţie.
FACTORI DE F.12. Expunerea la substanţe iritante care intră în
RISC CHIMIC contact cutanat cu lucră torul la utilizarea lor pentru ITM
2 2 2
întreţinerea cură ţeniei la locul de muncă şi a vaselor < 3 zile
(uneltelor de lucru).
FACTORI DE F.13. Expunerea la microorganisme care se
ITM
RISC BIOLOGIC depozitează în spaţiile socio-sanitare, care intră în 2 2 2
3-45 zile
contact cutanat sau ingestia lor de că tre executant.
F.14. Agresarea executantului în incintă sau în afara ITM
2 2 2
unită ţii de că tre animale periculoase. 3-45 zile
MEDIUL DE FACTORI DE F.15. Expunerea lucră torului la curenţi de aer ITM 2 3 2
MUNCĂ RISC FIZIC datorită ventilaţiei mecanice sau naturale din 3-45 zile
spaţiul de lucru.
F.16. Expunerea personalului la un iluminat
necorespunză tor datorită multiplelor spaţii de lucru ITM
2 4 2
(spaţii de depozitare a alimentelor, spaţii de gă tit, 3-45 zile
spaţii de servit)
F.17. Expunerea personalului la radiaţii
ITM
electromagnetice (de la cuptorul cu microunde, 2 3 2
3-45 zile
fripteuză , aparate de bucă tă rie electrice).
F.18. Calamită ţi naturale. DECES 7 1 3
FACTORI DE F.19. Inhalare de fume de la ţigară , gaze naturale
RISC CHIMIC sau monoxid de carbon în cazul nefuncţionă rii DECES 3 4 3
evacuă rii gazelor arse.
SARCINA DE DE CONŢ INUT F.20. Repartizarea sarcinii de muncă executantului ITM < 3
2 2 2
MUNCĂ aflat în stare psiho-fizică necorespunză toare. ZILE
F.21. Repartizarea sarcinii de muncă executantului ITM
2 2 2
fă ră a fi instruit sau cu o instruire sumară . 3-45 zile
F.22. Menţinerea în funcţiune a unor echipamente ITM
2 4 2
de muncă şi dotă ri necorespunză toare tehnic. 3-45 zile
SOLICITĂ RI F.23. Supradimensionarea sarcinii de muncă prin ITM
2 3 2
PSIHO-FIZICE prelungirea programului de lucru. 3-45 zile
ITM
F.24. Stres datorat organiză rii neadecvate a muncii. 3 4 3
3-45 zile
F.25. Expunerea lucră torului la suprasolicită ri fizice
ITM
(efort fizic şi dinamic, manipulare greută ţi, poziţii 2 3 3
3-45 zile
vicioase şi forţate).
EXECUTANT ACŢ IUNI F.26. Efectuarea greşită de că tre lucră tor a unor
ITM
GREŞ ITE operaţii sau faze de lucru (pornirea expreso-ului, 2 4 2
3-45 zile
aprinderea focului la maşina de gă tit).
F.27. Că derea personalului de la acelaşi nivel prin ITM
2 4 2
dezechilibrare, împiedicare, alunecare. 3-45 zile
F.28. Prezentarea la lucru a lucră torului în stare ITM 2 4 2
psiho-fizică necorespunză toare (sub influenţa 3-45 zile
alcoolului, al medicamentelor, oboseală etc.)
30
Ri
ri
i=1 21(2x2) + 7(3x3)+2(4x4) 179
Nr = = = = 2.52
30 (21x2)+(7x3)+(2x4) 71
F.29. Deplasarea sau staţionarea lucră torului în
ri
zone periculoase.
DECES 7 1 3
OMISIUNI F.30.i=1
Nefolosirea spatiilor special amenajate pentru ITM <3
3 3 3
fumat sau pentru lucru cu foc deschis ZILE

Nivelul de risc global


NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

LOCUL DE MUNCĂ: BARMAN


NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,52
7

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30
FACTORI DE RISC
LISTA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC

F.1. Prinderea, lovirea sau strivirea personalului aflat în deplasare pe jos, în mijloacele
auto sau în staţionare de mijloacele auto sau de transport aflate în mişcare în incinta
sau în afara unităţii.
F.2. Prinderea, lovirea personalului de elementele constructive (uşi, ferestre, mobilier etc.)
din dotarea spaţiului de lucru
F.3. Tă ierea, înţeparea lucră torului în timpul utiliză rii uneltelor, sculelor (desfă că tor de sticle
şi conserve, cuţite, tacâ muri).
F.4. Că dere liberă sub efect gravitaţional de unelte, materiale grele în timpul manipulă rii lor
(descă rcarea, aranjarea sticlelor cu bă uturi, de ră coritoare, de apă etc.)
F.5. Împroşcare cu jet lichid (agent termic) în urma defecţiunilor de la instalaţia de apă sau de
încă lzire sub presiune.
F.6. Expunerea personalului la suprafeţe alunecoase, acoperite cu gresie, în timpul servirii la
mese a clienţilor.
F.7. Rostogolirea, ră sturnarea ambalajelor, sticlelor stivuite pe rafturi, aflate în echilibru
instabil cu lovirea lucră torului.
F.8. Contactul lucră torului cu obiecte sau suprafeţe cu temperatura ridicată .
F.9. Expunerea lucră torului la flacă ră deschisă (la utilizarea maşinii de gă tit tip aragaz,
consumatoare de gaze naturale)
F.10. Expunerea lucrătorului prin atingere directă a unor instalaţii electrice defecte sau
conductori de alimentare cu izolaţie defectă.
F.11. Expunerea lucrătorului prin atingere indirectă la curentul electric din instalaţiile
electrice datorită defecţiunilor la instalaţia de împământare şi legare la nulul de
protecţie.
F.12. Expunerea la substanţe iritante care intră în contact cutanat cu lucră torul la utilizarea
lor pentru întreţinerea cură ţeniei la locul de muncă şi a vaselor (uneltelor de lucru).
F.13. Expunerea la microorganisme care se depozitează în spaţiile socio-sanitare, care intră în
contact cutanat sau ingestia lor de că tre executant.
F.14. Agresarea executantului în incintă sau în afara unită ţii de că tre animale periculoase.
F.15. Expunerea lucră torului la curenţi de aer datorită ventilaţiei mecanice sau naturale din
spaţiul de lucru.
F.16. Expunerea personalului la un iluminat necorespunză tor datorită multiplelor spaţii de
lucru (spaţii de depozitare a alimentelor, spaţii de gă tit, spaţii de servit)
F.17. Expunerea personalului la radiaţii electromagnetice (de la cuptorul cu microunde,
fripteuză , aparate de bucă tă rie electrice).
F.18. Calamită ţi naturale.
F.19. Inhalare de fume de la ţigară , gaze naturale sau monoxid de carbon în cazul
nefuncţionă rii evacuă rii gazelor arse.
F.20. Repartizarea sarcinii de muncă executantului aflat în stare psiho-fizică
necorespunză toare.
F.21. Repartizarea sarcinii de muncă executantului fă ră a fi instruit sau cu o instruire sumară .
F.22. Menţinerea în funcţiune a unor echipamente de muncă şi dotă ri necorespunză toare
tehnic.
F.23. Supradimensionarea sarcinii de muncă prin prelungirea programului de lucru.
F.24. Stres datorat organiză rii neadecvate a muncii.
F.25. Expunerea lucră torului la suprasolicită ri fizice (efort fizic şi dinamic, manipulare
greută ţi, poziţii vicioase şi forţate).
F.26. Efectuarea greşită de că tre lucră tor a unor operaţii sau faze de lucru (pornirea expreso-
ului, aprinderea focului la maşina de gă tit).
F.27. Că derea personalului de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, împiedicare, alunecare.
F.28. Prezentarea la lucru a lucră torului în stare psiho-fizică necorespunză toare (sub
influenţa alcoolului, al medicamentelor, oboseală etc.)
F.29. Deplasarea sau staţionarea lucră torului în zone periculoase.
F.30. Nefolosirea spatiilor special amenajate pentru fumat sau pentru lucru cu foc deschis
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂ RII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „BARMAN” este egal cu 2,52,
valoare care îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic spre
mediu.
Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare” din care se observă că din totalul de 30
factori de risc identificaţi numai 2 depă şesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3, încadrâ ndu-se
în categoria factorilor de risc mediu.
Cei 3 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:

 F.1. Prinderea, lovirea sau strivirea personalului aflat în deplasare pe jos, în


mijloacele auto sau în staţionare de mijloacele auto sau de transport aflate în
mişcare în incinta sau în afara unităţii.
 F.10. Expunerea lucrătorului prin atingere directă a unor instalaţii electrice
defecte sau conductori de alimentare cu izolaţie defectă.
 F.11. Expunerea lucrătorului prin atingere indirectă la curentul electric din
instalaţiile electrice datorită defecţiunilor la instalaţia de împământare şi legare
la nulul de protecţie.

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 3 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.
În ceea ce priveşte ponderea factorilor de risc identificaţi, după sursa generatoare din
cadrul sistemului de muncă , situaţia se prezintă după cum urmează :
 46,66 %, factori proprii mijloacelor de producţie
 16,66 %, factori proprii mediului de muncă
 20,00 %, factori proprii sarcinii de muncă
 16,66 %, factori proprii executantului
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 6 (20 %) dintre factorii de risc
identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau
invaliditate).
Ponderea factorilor de risc identificaţi după sursa generatoare din cadrul sistemului de muncă
Locul de muncă: BARMAN
Nivel de risc global = 2,52
Factori de risc proprii Factori de risc proprii
executantului mijloacelor de producţie
16,66 % 46,66 %

Factori de risc proprii


sarcinii de muncă Factori de risc proprii
20,00 % mediului de muncă
16,66 %
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE
LOCUL DE MUNCĂ „BARMAN”
NIVE
Nr. LOC DE MUNCĂ/ MĂSURI PROPUSE
L DE
crt. FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
1. F.10. Expunerea lucrătorului prin 4 Măsuri tehnice:
 Interzicerea utiliză rii instalaţiilor
atingere directă a unor instalaţii
electrice cu defecţiuni (fire dezizolate,
electrice defecte sau conductori de întrerupă toare, prize, stechere, cabluri
electrice defecte).
alimentare cu izolaţie defectă.
Măsuri organizatorice:
 Instruirea personalului privind riscul
expunerii la utilizarea energiei electrice
(L.319/2006 şi H.G.1146/2006) şi se va
consemna în fişa de instruire
individuală ;
2. F.11. Expunerea lucrătorului prin 4 Măsuri tehnice:
 Conectarea prizelor de la instalaţiile
atingere indirectă la curentul
electrice la nulul de protecţie.
electric din instalaţiile electrice  Verificarea rezistenţei de dispersie a
datorită defecţiunilor la instalaţia prizelor de pă mâ nt.
Măsuri organizatorice:
de împământare şi legare la nulul  Instruirea angajaţilor în ceea ce priveşte
de protecţie. utilizarea energiei electrice (tensiuni
nepericuloase, periculoase, curenţi
periculoşi etc.)
3 F1. Prinderea, lovirea sau strivirea 3 MASURI TEHNICE:
 Respectarea normelor de circulatie pe
personalului aflat în deplasare pe jos,
drumurile publice.
în mijloacele auto sau în staţionare de
MASURI ORGANIZATORICE:
mijloacele auto sau de transport aflate
 Respectarea instructiunilor proprii
în mişcare în incinta sau în afara specifice fiecarui loc de munca;
unită ţii. < respectarea cailor de acces.
S.C. BANAMYA FORNO S.R.L.

LOCUL DE MUNCĂ Nr.4


“AJUTOR BARMAN”

ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT


1. Sarcina de muncă
- sosirea la program;
- echipare cu echipamente de protectie curate;
- efectuarea cură ţeniei;
- aşezarea meselor,
- cură ţirea tacâ murilor;
- preparare ceai, cafea;
- asezare tacamuri si mobilier in ordine la locul de depozitare;
- periodic inventarierea mă rfii ;
- descă rcare marfă ;
- indepartarea resturilor menajere si depozitarea lor in containere de gunoi menajer ;
- spalare si echipare pentru plecare ;
- plecarea la domiciliu.
2. Mijloace de productie
- fierbator electric pentru apa si ceai;
- espressor
- masina pentru cuburi de gheata;
- utilaje frigorifice
- cutite, tacamuri, tirbuson, deschizator de sticle, conserve;
- vesela, pahare;
- masa de lucru;
- dulapuri pentru pahare, vase, unelte si scule;
- rasteluri;
- conserve, bauturi, fructe, zahar;
- spatii de lucru;
- scari, cai de circulatie si acces;
- spatii igienico-sanitare si sociale;
- produse de intretinere si curatenie;
- consumabile;
- curent electric 220V;
- agent termic sub presiune;
- mobilier pentru sala de mese;
- apa curenta, canalizare.
3. Mediu de muncă
Lucratorul isi desfasoara activitatea in sectia bar a restaurantului care prezinta urmatoarele
caracteristici:
- este prevazut cu sistem de climatizare a aerului;
- sistem de incalzire centralizat;
- suprafata de lucru este mata;
- iluminatul este artificial;
- fum provenit de la clientii fumatori;
- zgomot de fond provenit de la clienti, muzica, utilaje frigorifice;
- vestiar si baie proprie angajatilor;
- chiuveta cu apa potabila;
- loc de servire a mesei;
- trusa medicala cu continut minim prevazut de lege;
- instalatii de prevenire si stingere a incendiilor;
- calamitati naturale.
4. Executant
Execută operaţii de preparare a bauturilor alcoolice, a cafelei, a ceaiului, a bauturilor
racoritoare, aprovizionarea cu marfa, depozitarea acesteia, curatenie la locul de munca.
UNITATEA:
S.C. BANAMYA FORNO S.R.L. NUMAR PER
SECTIA:
BUCATARIE DURATA EXPUNER
FIŞĂ DE EVALUARE
LOCUL DE MUNCA: A LOCULUI DE MUNCĂ Nr.4 ECHIPA DE EVALU
AJUTOR OSPATAR Administrator: Petras
LDSSM: Henteș Flori
Evaluator : Ujică Ione
COMPONENT FACTORI DE FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A CONSECI CLASA DE
A RISC FACTORILOR DE RISC NTA GRAVITA
SISTEMULUI IDENTIFICATI MAXIMA TE
DE MUNCA PREVIZI
BILA
0 1 2 3 4
1. Prinderea, lovirea sau strivirea personalului
aflat in deplasare pe jos, in mijloacele auto sau
in stationare de mijloacele auto sau de DECES 7
transport aflate in miscare in incinta sau in
afara unitatii
2. Prinderea, lovirea personalului de ITM
elementele constructive (usi, ferestre, mobilier 3 – 45 2
etc.) din dotarea spatiului de lucru
3. Taierea, inteparea executantului in timpul ITM 3 –
utilizarii uneltelor, sculelor, (desfacator de 45 zile 2
MIJLOACE sticle si conserve, cutite, tacamuri)
DE FACTORI DE
4. Cadere libera sub efect gravitational de ITM 3 –
PRODUCTIE RISC MECANIC
unelte, materiale grele in timpul manipularii 45 zile
2
lor (descarcarea, aranjarea sticlelor cu
bauturi)
5. Improscare cu jet lichid (agent termic) in ITM 3 –
urma defectiunilor de la instalatia de apa sau 45 zile 2
incalzire sub presiune
6. Expunerea personalului la suprafete ITM 45 –
alunecoase, acoperite cu gresie in timpul 180 zile 3
servirii la mese a clientilor
FACTORI DE 7. Contactul executantului cu obiecte sau ITM 3 –
2
RISC TERMIC suprafete cu temperatura ridicata 45 zile
8. Expunerea personalului la flacara deschisa ITM 3 –
(la utilizarea masinii de gatit tip aragaz, 45 zile 2
consumatoare de gase naturale)
9. Expunerea executantului la improscare cu ITM 3 –
2
abur de la oala sub presiune 45 zile
10. Electrocutare prin atingere directa – borne
de legatura neizolate si neprotejate impotriva
atingerii directe la tabloul electric; conductori
cu izolatia distrusa in zona stecherului si/sau DECES 7
FACTORI DE in zona comutatorului „pornit/oprit”
RISC ELECTRIC 11. Electrocutare prin atingere indirecta –
deficiente la legarea la pamant a tablourilor DECES 7
electrice si a partilor metalice; defectiuni ale
instalatiei de impamantare
12. Expunerea la substante iritante care intra ITM 3 –
FACTORI DE in contact cutanat cu executantul la utilizarea 45 zile
2
RISC CHIMIC lor pentru intretinerea curateniei la locul de
munca si a vaselor (uneltelor de lucru).
13. Expunerea la microorganisme care se ITM 3 – 2
depoziteaza in spatiile socio-sanitare, care 45 zile
intra in contact cutanat sau ingestia lor de
FACTORI DE
catre executant.
RISC BIOLOGIC
14. Agresarea executantului in incinta sau in ITM 3 – 2
afara unitatii de catre animale periculoase 45 zile

15. Repartizarea sarcinii de munca


Inv. Gr.
executantului aflat in stare psiho-fizica 4
III
necorespunzatoare
CONTINUTUL 16. Repartizarea sarcinii de munca
ITM 45 –
SARCINII DE executantului fara a fi instruit sau cu o 3
180 zile
MUNCA instruire sumara.
SARCINA DE 17. Mentinerea in functiune a unor
MUNCA echipamente de munca si dotari DECES 7
necorespunzatoare tehnic
18. Expunerea personalului la suprasolicitari ITM 3
SOLICITARE 2
fizice (efort fizic si dinamic). -45 zile
FIZICA
19. Stres datorat organizarii neadecvate a ITM 45 –
3
muncii 180 zile
20. Supradimensionarea sarcinii de munca ITM
2
prin prelungirea programului de lucru 3 – 45
21. Expunerea personalului la curenti de aer ITM 2
datorita ventilatiei mecanice sau naturale din 3 - 45
spatiul de lucru
MEDIUL DE FACTORI DE 22. Expunerea personalului la un iluminat ITM 2
MUNCA RISC FIZIC necorespunzator datorita multiplelor spatii de 3 - 45
lucru (spatii de depozitare a alimentelor, spatii
de gatit)
23. Expunerea personalului la radiatii ITM 3 – 2
electromagnetice (de la cuptorul cu 45 zile
microunde, fripteuza, aparate de bucatarie
electrice).
24. Calamitati naturale DECES 7
FACTORI DE 25. Inhalare de fum de tigara, gaze naturale DECES 7
RISC CHIMIC sau monoxid de carbon in cazul nefunctionarii
evacuarii gazelor arse
EXECUTANT ACTIUNI 26. Efectuarea gresita de catre executant a DECES 7
GRESITE unor operatii sau faze de lucru
27. Deplasarea sau stationarea in zone ITM 45 – 3
periculoase (zona de manevra a mijloacelor de 180 zile
transport).
28. Caderea personalului de la acelasi nivel ITM 3 – 2
prin dezechilibrare, impiedicare, alunecare. 45 zile
29. Prezentarea la lucru a executantului in Inv. Gr. 4
stare psiho-fizica necorespunzatoare (sub III
influenta alcoolului, al medicamentelor,
oboseala, etc.)
OMISIUNI 30. Indisponibilitatea pentru munca a Inv. Gr. II 5
colectivului, conflicte intre angajati, conducere
sau clienti

Nivelul de risc global al locului de munca este:

30

r R i i
4 X (4 X 4)  14 X (3 X 3)  12 X (2 x 2) 238
N rg = i =1
   2.90
30
4 X 4  14 X 3  12 X 2 82
ri =1
i

NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

Locul de munca: „AJUTOR OSPATAR ”

Nivel global de risc: 2.90


Interpretarea rezultatelor evaluarii

Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca „AJUTOR OSPATAR” este egal cu 2.90
valoare ce il incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de risc mic, avand deci
nivel de securitate mare.

Rezultatul este sustinut de „Fisa de evaluare”, din care se observa ca din totalul celor 30 de
factori de risc identificati doar 4 depasesc nivelul de risc 4 incadrandu-se la categoeia
factorilor de risc foarte mic sper mediu.
Cei 5 factori de risc se situeaza in domeniul controlabil si ei sunt:
1. Prinderea, lovirea sau strivirea personalului aflat in deplasare pe jos, in mijloacele auto
sau in stationare de mijloacele auto sau de transport aflate in miscare in incinta sau in afara
unitatii
11. Electrocutare prin atingere directa – borne de legatura neizolate si neprotejate
impotriva atingerii directe la tabloul electric; conductori cu izolatia distrusa in zona
stecherului si/sau in zona comutatorului „pornit/oprit”
12. Electrocutare prin atingere indirecta – deficiente la legarea la pamant a tablourilor
electrice si a partilor metalice; defectiuni ale instalatiei de impamantare
19. Mentinerea in functiune a unor echipamente de munca si dotari necorespunzatoare
tehnic
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 4 factori de risc care au nivelul partial de risc = 4,
este necesara adoptarea masurilor prezentate in „Fisa de masuri propuse”
In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta
dupa cum urmeaza:

 40% factori proprii mijloacelor de productie;


 20% factori proprii mediului de munca;
 25% factori proprii sarcinii de munca;
 15% factori proprii executantului.

Din analiza fisei de evaluare se constata ca 7 factori de risc (33.33%) pot avea consecinte
ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICATI DUPA ELEMENTELE SISTEMULUI DE


MUNCA
LOCUL DE MUNCA: AJUTOR BARMAN
NIVEL GLOBAL DE RISC: 2.90
NIVELUL DE RISC GLOBAL AL ACTIVITATILOR DIN CADRUL FIRMEI

Nivelul de risc global al activitatilor din cadrul firmei se calculeaza ca media


ponderata a nivelului de risc determinata pentru fiecare post de lucru analizat.

n
 rp  Nsp
p =1
Ng  n
 rp
p 1

In care:
Nrg - nivel de risc global;
Rp – rangul activitatii p egal cu nivelul de risc al unitatii;
n – numarul activitatilor;
Nrp – nivelul de risc global al unitatii.

Nivelurile de risc global determinate pentru fiecare post de lucru din cadrul unitatii sunt
urmatoarele:
NIVELUL DE RISC
POST DE LUCRU
Nrp
PERSONAL TEHNICO ADMINISTRATIV 2,16
BARMAN 2.52
AJUTOR BUCĂ TAR 2,02
BARMAN
AJUTOR BARMAN
OSPĂ TAR
AJUTOR OSPATAR
TOTAL (Nrg)

Ng= 11,01/ 5,44=2,02.


CONCLUZII

Lucrarea cuprinde rezultatul evaluarii riscurilor de accidentare si


imbolnavire profesionala specifice activitatilor care se desfasoara in cadrul
..................Evaluarea riscurilor s-a efectuat pentru cele 2 activitati din cadrul unitatii si
anume:
 PERSONAL TEHNICO ADMINISTRATIV (TESA)
 BUCĂ TAR
 AJUTOR BUCĂ TAR
 BARMAN
 AJUTOR BARMAN
 OSPĂ TAR
 AJUTOR OSPĂ TAR Fise de evaluare - pagina 3 - Fise post / Evaluare - pagina 3
(portalcodulmuncii.ro)

La fiecare grupa de activitate au fost identificati factori de risc de accidentare si


imbolnavire profesionala, a fost apreciata consecinta maxima posibila asupra organismului
uman, precum si probabilitatea tinand cont de expunerea la riscuri.
Nivelul de risc pentu fiecare activitate in parte a fost calculat ca media ponderata a
nivelului de risc rezultat, pentru fiecare factor de risc propriu sistemului de munca;
executant, sarcina de munca mijloace de productie, mediu de munca dupa care s-a calculat
nivelul de risc global.
Din analiza situatiei prezentate rezulta ca cele mai multe situatii accidentogene
identificate la cele doua posturi de lucru se datoreaza mijloacelor de productie in cazul
personalului barmanului, iar in cazul vanzatorului cele mai multe situatii accidentogene
datorita executantului.
In aceste conditii responsabilitatea cea mai mare revine celor care organizeaza si
conduc aceste activitati, precum si executantului (salariatului) in sensul instruirii
corespunzatoare a executarii lucrarilor, conform actelor normative in vigoare si a
amenajarii ergonomice a locului de munca.
In functie de factorii de risc de nivel inacceptabil s-au stabilit masuri de prevenire si
protectie pentru fiecare tip de activitate.
Prin evaluarea facuta si masurile de prevenire si protectie propuse s-a urmarit
asigurarea desfasurarii activitatii in conditii de securitate si sanatate pentru executant.
COMISIA: