Sunteți pe pagina 1din 20

S.C. VIESSMANN TRANSILVANIA S.R.L.

RO/540240, TÂRGU MUREȘ APROB


ADMINISTRATOR
ing.BODÓ ATTILA

INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE


pentru
INJECȚIE MASE PLASTICE

IPSSM Nr.03

Elaborat,
ing. FLORIN V. HENTEȘ

ing. FLORIN V. HENTEȘ – Colecție IPSSM Page 1 of 20


Preambul
Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca (prescurtat IPSSM sau Instructiuni proprii
SSM) urmaresc eliminarea sau diminuarea cauzelor de accidentare sau imbolnavire profesionala si
particularizarea si concretizarea masurilor de prevenire in comportamentul executantului in raport cu
conditiile reale de desfasurare a sarcinilor de munca.
Instructiunile SSM sunt documente tehnice proprii cu aria de aplicabilitate la emitentul lor si se pot
utiliza ca instrument pentru realizarea instructajului la locul de munca si periodic de catre
conducatorul direct al locului de munca. De asemenea se folosesc pentru realizarea controlului si
autocontrolului la locurile de munca si pentru stabilirea masurilor de prevenire care sa asigure
eliminarea sau diminuarea riscurilor potentiale de accidentare la locurile de munca.
Instructiunile specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala care
cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia
nationala, in conditii de securitate a muncii.
Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspundere pentru
prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor concrete de
desfasurare a activitatii respective.
Instructiunile specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind
asigurarea sanatatii si securitatii in munca, sistem compus din:
- Normele de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca, cuprind prevederi de securitate a muncii,
general valabile pentru orice activitate desfasurata;
- Instructiunile specifice de securitate a muncii, care cuprind prevederi de securitate a muncii,specifice
unor anumite activitati sau grupe de activitati detaliind prin acestea prevederile Normelor de
aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca,.
Prevederile tuturor acestor norme de securitate a muncii se aplica si cumulativ si au valabilitate
proprie indiferent de forma de organizare, sau proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o
reglementeaza.
Structura sistemului national prin legislatia de securitate si sanatate a muncii urmareste corelarea
prevederilor normative, cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea
masurilor de securitate a muncii pentru activitati caracterizate prin pericole comune.
Structura fiecarei instructiuni specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a
aspectelor de securitate a muncii, practicata in cadrul Normelor de aplicare a legii securitatii si
sanatatii in munca, Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex
structurat, compus din cele 4 elemente (factori) care interactioneaza reciproc, si anume:
- Executantul:
Omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;
- Sarcina de munca:
Totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite
conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;
- Mijloacele de productie:
Totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a
obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul de munca;
- Mediul de munca:
Ansamblul conditiilor fizice,chimice, biologice si psihologice in care unul sau mai multi executanti
isi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul instructiunilor specifice de securitate a
muncii, vizand global desfasurarea uneia, sau mai multor activitati in conditii de securitate a muncii, se
realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de securitate a muncii la nivelul fiecarui element al

ing. FLORIN V. HENTEȘ – Colecție IPSSM Page 2 of 20


sistemului : executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca, propriu
proceselor de munca din cadrul activitatii care face obiect de reglementare.
Prevederile sistemului de reglementari normative pentru asigurarea securitatii si sanatatii muncii
constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in munca,
baza pentru:
- activitatea de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;
- autorizarea functionarii unitatilor;
- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;
- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor.
In contextul general pe care l-am prezentat , "Instructiunile specifice de securitate a muncii pentru
injectia maselor plastice" au fost elaborate tinand seama de reglementarile existente in domeniul
securitatii si sanatatii muncii pentru aceste activitati, precum si pe baza studierii proceselor de munca
si stabilirii pericolelor specifice, astfel incat, pentru fiecare pericol, sa existe cel putin o masura de
prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.
Structura acestei norme este facuta pentru fiecare activitate, prevederile urmand o succesiune logica,
corespunzatoare modului de actiune al executantului In procesul de lucru.
Pentrul ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale, nu numai in ceea ce priveste continutul,
dar si forma de prezentare si pentru a fi conform altor acte legislative si normative, s-a procedat la
utilizarea unor subtitluri, care precizeaza continutul articolelor care se refera la aceasta problematica,
facilitand astfel pentru utilizatori intelegerea si gasirea rapida a textelor.

Revizuirea prezentelor instructiuni

Prezentele Instructiuni specifice de securitate a muncii pentru producerea produselor si reperelor


prin injectia maselor plastice se revad periodic si se modifica de cate ori este necesar, ca urmare a
modificarilor de natura legislativa survenite la nivel national, a schimbarilor intervenite in tehnologia
de lucru si particularitatilor metodelor de lucru ce urmeaza a fi reglementate din punctul de vedere al
securitatii si sanatatii muncii.

Lista reviziilor

ing. FLORIN V. HENTEȘ – Colecție IPSSM Page 3 of 20


ISTORIC
•1862 – I. HYATT REALIZEAZĂ CELULOIDUL, PLECÂ ND DE LA NITRATUL DE CELULOZĂ ŞI CAMFOR.
•1884 – HILOIRE DE CHASCDOMNET REALIZEAZĂ PRIMUL FIR ARTIFICIAL DIN NITRAT DE CELULOZĂ
•1907 – BOEKELAND REALIZEAZĂ MATERIALUL SINTETIC DENUMIT BACHELITĂ
•1927 – REALIZEAZĂ POLICLORURA  DE VINIL (PVC)
•1938 – REALIZEAZĂ POLISTIRENUL (PC); POLIAMIDA - NAILON(PA)
•Î N ANII 1929-1933 ŢĂ RILE LUMII TREC PRINTR-O PERIOADĂ DE MARE CRIZĂ ECONOMICĂ .
P RODUCŢIA
INDUSTRIALĂ A CUNOSCUT SCĂ DERI CATASTROFALE: 46% ÎN SUA, 34% ÎN
G ERMANIA , 27% ÎN FRANŢA.GUVERNELE DIN FIECARE ŢARĂ AU CĂ UTAT CĂ I ŞI
SOLIŢII DIVERSE PENTRU A IEŞI DIN CRIZĂ . CEA MAIIMPORTANTĂ ÎNCERCARE DE
ACEST FEL A FOST POLITICA PROMOVATĂ DE PREŞEDINTELE AMERICAN FRANKLIN
D ELANO ROOSELVELT, CUNOSCUTĂ SUB NUMELE  DE NEW DEAL (N OUL  CURS).
M Ă SURILE LUATE AU DETERMINAT ÎN ANII 1934-1939 O REDRESARE A ECONOMIEI
STATELOR . 
R EDRESAREATREBUIE PUSĂ PE SEAMA DEZVOLTĂ RII UNOR NOI RAMURI DE
PRODUCŢIE , UN ROL DETERMINANT AVÂ ND PRODUCEREA CAUCIUCULUI SINTETIC ŞI
DEZVOLTAREA INDUSTRIEI MASELOR PLASTICE .
•1942 – SE OBTINEPOLIETILENA  DE JOASĂ DENSITATE(LDPE)
•1953 – POLIETILENA  DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE)
•1957 – POLIPROPILENA  (PP)
DEFINIȚII
•Definiţia 1:
Materialele plastice reprezintă un amestec de doi sau mai mulţi polimeri cu unul sau mai mulţi
aditivi.
• Polimer: repetarea unor grupă ri de atomi numite meri( unită ţi cantitative).
• Mer (monomer): substanţă cu masa moleculară mica (compusă din molecule simple)capabile să
se unească cu molecule identice sau cu moleculele altor monomeri pentru aforma un polimer.
•Definiţia 2:
Materialele plastice sunt materiale macromoleculare –adică substanţe chimice cu masă
moleculară ridicată , obţinute prin polimerizare.
•Moleculă : unitate formată din câ ţiva atomi (cel mult de ordinul zecilor), care au masa moleculară
nu mai mare de ,,sute de unită ţi de C˝.
•Macromoleculă : particulă cu masă moleculară de ordinul zecilor de mii, putâ nd ajunge pâ nă
la  milioane,ce conţine mii sau chiar zeci de mii de atomi.
Macromolecula reprezintă o moleculă de dimensiuni uriaşe, cu masa moleculară de ordinul
103-106, alcă tuită din atomi legaţi între ei prim legă turi covalente.
Astfel avem: –polimeri: compuşi macromoleculari formaţi prin repetarea unui singur tip de
unitate structurală  
–copolimeri : compuşi macromoleculari formaţi din două sau mai multe tipuri de
unită ţi structural
Clasificarea materialelor plastice
1.Dupa transformarile la temperature ridicate
- materiale plastice termoplaste 
- materiale plastice termoreactive (termorigide)
2. Dupa modulde obtinere: 
a. Naturale : 
• termoreactive proteinice;
•termoreactive celulozice. 
b. Sintetice : 
ing. FLORIN V. HENTEȘ – Colecție IPSSM Page 4 of 20
 –policondensate :-termoreactive: -fenoplaste;-siliconice;
-aminoplaste;-poliesteri;
-termoplastice: -poliamide;-aminoplaste;
- poliesteri;-policarbonaţi; 
– polimerizate:  -termoreactive: -poliesteri nesaturaţi;
-termoplastice: -policlorură de vinil;-polietilene;•-poistiren;-polifluorofine;
•-poliacrilaţi;-polivinil carbozolice;•-polibutadiene; 
–poliaditive: termoreactive: -ră şini epoxidice;-poliuretani;
termoplastice: -poliuretani lineari.

MATERIALE PLASTICE SI COMPOZITE


 Suntmaterialesinteticeobtinuteprinpolimerizare
 Reprezintă un înlocuitor perfect al materialelormetalice sipermit rezolvarea unor probleme
îndiferite ramuri industriale.
 Pentru cresterea rezistenţei mecanicea materialelorplasticeelese armează cu diferite material
Astfel au aparut materialele compozite.
Se cunosc peste 30 de procedee tehnologice de prelucrare a materialelor plastice si compozite.

Operatorul la prelucrarea maselor plastice pregateste instalatiile, utilajele si dispozitivele necesare


prelucrarii materialelor plastice, realizeaza executarea produselor din material plastic termoreactive
si/sau termoplastice utilizate în diverse domenii: agricultura, constructii de masini, chimie, bunuri de
larg consum, industria auto industria electrotehnica si mai raspunde si de pregatirea materiilor prime
necesare realizarii procesului de prelucrare.
De asemenea, acesta aplica procedeul de prelucrare prin presare si cele de extrudere, injectie sau
caLant are pentru materialele plastice de tip termoplastic.
Cod COR conex:
814 203 – Operator la Prelucrarea Maselor Plastice
814 209 – Operator Mase Plastice

Pentru executarea produselor operatorul la prelucrarea maselor plastice aplica procedeul de


prelucrare prin presare la materialele plastice termoreactive si cele de injectie, extrudere, calandrare,
etc. la materiale plastice termoplastice.

I.Prevederi generale
Art. 1. 
Instructiunile specifice de securitate a muncii pentru producerea produselor si reperelor prin injectia
maselor plastice cuprind masuri de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale pe baza
pericolelor specifice desfasurarii proceselor de munca in conditii de securitate desfasurate in cadrul
atelierelor apartinand societatii Viessmann Transilvania S.R.L..

Domeniul de aplicare
Art. 2. 
Prevederile prezentelor instructiuni se aplica tuturor procedeelor de fabricarea produselor si
reperelor prin injectia maselor plastice indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a
acestor activitati tuturor lucratorilor agajati in acest proces.
Art. 3. 
ing. FLORIN V. HENTEȘ – Colecție IPSSM Page 5 of 20
Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare producerii produselor si reperelor prin injectia maselor
plastice se vor aplica prevederile instructiunilor specifice respectivelor activitati.
In Anexa 1 se prezinta orientativ si lista unor norme specifice de securitate a muncii care, dupa caz, pot
fi aplicate pentru activitatile nespecifice si / sau auxiliare in vederea asigurarii conditiilor de securitate
a muncii.
Art. 4. 
Prevederile Instructiunilor specifice de securitate a muncii pentru producerea produselor si reperelor
prin injectia maselor plastice se aplica cumulativ cu Legislatia si Normele privind Securitatea si
Sanatatea Muncii.

II.Fabricarea reperelor si produselor din mase plastice


prin procedeul de injectie
1. Generalitati.
Incadrarea si instruirea personalului

Art. 6. 
ing. FLORIN V. HENTEȘ – Colecție IPSSM Page 6 of 20
Lucratorii care efectueaza activitati de munca legate de producerea produselor si reperelor prin injectia
maselor plastice trebuie sa aiba pregatirea profesionala si instruirea corespunzatoare locului de munca
respectiv conform standardelor ocupationale : Operator la prelucrarea maselor plastic avand cod COR
de incadrare 823203, neadmitandu-se personalul necalificat dor in activitatile de manipulare,
transport sau macinare deseuri.

Art. 7. 
Selectia si repartizarea personalului pe locuri de munca, din punctul de vedere al starii de sanatate si
al aptitudinilor, se realizeaza prin examen medical si psihologic conform prevederilor elaborate de
Ministerul Sanatatii, prin intermediul medicului de medicina muncii.
Art. 8. 
Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor in domeniul securitatii muncii se
realizeaza in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
Art. 9. 
Conducerea agentilor economici va asigura ca lucratorii sa fie informati corespunzator asupra
riscurilor existente in procesele de munca si asupra masurilor tehnice, organizatorice si de
autoprotectie pentru prevenirea acestora.
Art. 10. 
(1)Este obligatoriu ca persoanele juridice si fizice, pe langa prevederile prezentelor norme, sa
elaboreze instructiuni proprii de securitate a muncii care cuprind masuri valabile pentru conditiile
concrete de desfasurare a activitatilor.
(2)Este obligatoriu ca instructiunile proprii de securitate a muncii sa fie aduse la cunostinta
lucratorilor.
Art. 11. 
Este obligatorie amplasarea indicatoarelor de securitate in toate zonele in care persista riscuri de
accidente de munca sau imbolnavire profesionala.

Echipament individual de lucru si de protectie

Art. 12. 
Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor se face in
conformitate cu prevederile "Normativului intern de acordare si utilizare a echipamentului individual
de protectie" aprobat prin sedinta CSSM de catre toti membrii si medical de medicina muncii fiind
intocmit in baza .
Art. 13. 
Nepurtarea sau neacordarea echipamentelor de protective individuala, sau neutilizarea, suspendarea
echipamentelor de protec’ie de pe utilaje,va atrage dupa sine sanctiuni administrative sau chiar
amenzi, acoedate ambelor parti.

Depozitarea si transportul materiilor prime


ing. FLORIN V. HENTEȘ – Colecție IPSSM Page 7 of 20
Art. 29. 
Este obligatoriu ca in activitatea de depozitare a materiilor prime care se folosesc in fabricarea
materialelor termo si hidroizolante sa se respecte prevederile urmatoarelor acte normative:
a) Norme generale de protectie a muncii.
b) Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor
anorganice.
c) Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor
organice (exclusiv petrochimice) .
d) Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace
nemecanizate si depozitarea materialelor.
e) Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.
f) Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor
petrochimice.
g) Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatarea si intretinerea transportoarelor cu
banda.
h) Prescriptii tehnice ISCIR privind siguranta in functionare a instalatiilor mecanice sub presiune si
instalatiile de ridicat.
Art. 30. 
Este interzisa depozitarea in acelasi buncar/rezervor a altor materii prime decat cea etichetata.
Art. 31. 
Este obligatorie marcarea prin semne conventionale pentru pericol a tuturor rezervoarelor,
conductelor sau ambalajelor care contin substante toxice, inflamabile sau explozive.
Art. 32. 
Este interzis accesul la locul de descarcare si de depozitare a materiilor prime necesare fabricarii
materialelor termo si hidroizolante al persoanelor care nu au nici o atributie legata de aceste activitati.

Organizarea locului de munca


Art. 13. 
Este obligatorie organizarea locului de munca conform tehnologiei de lucru si instructiunilor proprii
de securitate a muncii.
Art. 14. 
Este obligatorie mentinerea curateniei la locul de munca si transportarea permanenta a deseurilor de
fabricatie la locurile special amenajate.
Art. 15. 
Organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor se realizeaza conform
prevederilor normelor PSI in vigoare.
Art. 16. 

ing. FLORIN V. HENTEȘ – Colecție IPSSM Page 8 of 20


Este interzisa pastrarea alimentelor si a hainelor sau servirea mesei in halele de depozitare si fabricare
a materialelor termo si hidroizolante.
Art. 17. 
Este obligatoriu ca lucratorii sa manance numai in incaperi special amenajate in acest scop.

Microclima la locurile de munca

Art. 18. - Este obligatoriu ca microclima la locurile de munca sa satisfaca parametrii proiectati,
respectand limitele admise prevazute prin Normele generale de protectie a muncii.
Art. 19. - Conducerea agentilor economici are responsabilitatea supravegherii si controlului expunerii
la noxele din mediul de munca si adoptarii masurilor de prevenire eficiente sub limitele admise.

Functionarea echipamentelor tehnice

Art. 20. 
Este obligatorie urmarirea in permanenta, de catre lucratorii desemnati, a tuturor parametrilor de
functionare ai echipamentelor tehnice de fabricare a materialelor termo si hidroizolante conform
tehnologiei de fabricatie.

Oprirea echipamentelor tehnice

Art. 21. 
Este obligatorie oprirea normala a echipamentelor tehnice de fabricare a materialelor termo si
hidroizolante conform tehnologiei de fabricatie.

Interventii, reparatii, revizii

Art. 22. 
Este obligatoriu ca orice fel de interventie, revizie, reparatie la echipamentele tehnice pentru
fabricarea materialelor termo si hidroizolante sa fie executate de personal calificat si instruit in acest
scop, iar executarea acestora sa se realizeze pe baza instructiunilor de lucru si a instructiunilor proprii
de securitate a muncii, in vederea prevenirii accidentelor si a incendiilor.
Art. 23. 
Este interzisa inlaturarea aparatorilor de protectie si efectuarea interventiilor de orice natura
(electrica, mecanica etc.) asupra echipamentelor tehnice aflate in functiune.
Art. 24. 
Nici o lucrare de reparatie, interventie sau revizie planificata, nu se considera terminata daca nu s-a
facut si receptia din punctul de vedere al securitatii muncii.

Instalatii electrice

Art. 25. 

ing. FLORIN V. HENTEȘ – Colecție IPSSM Page 9 of 20


Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directa, utilajele vor fi in constructie inchisa cu gradul de
protectie de cel putin IP 55, iar atunci cand acestea sunt in constructie deschisa se vor lua masuri ca
toate piesele aflate sub tensiune sa fie inaccesibile unei atingeri neintentionate.
Art. 26. 
La executarea operatiilor la care exista pericolul de electrocutare prin atingere directa se utilizeaza
mijloace de protectie verificate conform normelor energetice.
Art. 27. 
La executarea operatiilor la care exista pericolul de electrocutare prin atingere indirecta toate
echipamentele si instalatiile electrice trebuie sa fie legate la pamant.
Art. 28. 
Toate partile conducatoare ale instalatiilor electrice care nu fac parte din circuitele curentilor de lucru,
dar care accidental pot ajunge sub tensiune, trebuie conectate la instalatiile de protectie prin legare la
pamant.

Sitare
Art. 44. 
Este interzisa efectuarea in timp ce functioneaza utilajul a urmatoarelor operatii :
a) alimentarea ca material aglomerat cu dimensiuni mai mari decAt gura de acces;
b) scoaterea din sita a resturilor de ambalaje sau alte materiale;
c) Impingerea materialului cu mAna sau cu scule improvizate.
Art. 45. 
Este obligatorie purtarea mastii de protectie in timpul alimentarii sitei cu carbonat de sodiu.

Amestecare
Art. 46. 
(1)Este interzisa punerea in functiune a amestecatorului Elrich daca se constata defectiuni la
instalatia pneumatica.
(2)Se interzice pornirea amestecatorului fara a semnaliza punerea in functiune.
Art. 47. 
Se interzice descarcarea amestecatorului fara burdufuri de retinere a pulberilor.
Art. 48. 
Este obligatorie, Inainte de pornirea colergangului, verificarea:
a) prezentei in colergang a unor persoane sau corpuri straine;
b) pozitiei corecte a cutitelor de curatare;
c) fixarii dispozitivelor de prindere si de protectie.
Art. 49. 

ing. FLORIN V. HENTEȘ – Colecție IPSSM Page 10 of 20


Este obligatorie respectarea instructiunilor proprii de securitate a muncii in timpul functionarii
utilajelor de amestecare.

Uscarea
Art. 34. 
Este obligatoriu ca aprinderea focului, pornirea si functionarea uscatorului sa se faca de catre personal
calificat, desemnat in acest scop, conform instructiunilor specifice de lucru si instructiunilor proprii de
securitate a muncii.
Art. 35. 
Este obligatorie, inainte de punerea in functiune a utilajului, verificarea:
a) starii tehnice a utilajului;
b) stabilitatii reazemelor, a utilajului pe reazeme si a elementelor in miscare;
c) functionarii mecanismelor si instalatiilor aferente;
d) etanseitatii capetelor (rece si cald) uscatorului si a instalatiei de gaze;
e) curateniei la locul de munca;
f) capacelor si aparatorilor de protectie.
Art. 36. 
(1)Este interzisa prezenta persoanelor straine in jurul uscatorului in functiune.
(2)Este interzisa trecerea pe sub uscatoarele aflate in functiune.
Art. 37. 
Este interzisa inceperea lucrarilor de reparatii in interiorul uscatoarelor daca nu s-au luat urmatoarele
masuri:
a) blocarea pornirii uscatorului si a instalatiei de tiraj artificial;
b) scaderea temperaturii din interior la +400 C;
c) ventilarea interiorului uscatorului.
Art. 38. 
Este interzisa pastrarea substantelor usor inflamabile in incaperile sectiilor de uscare.

Racire
Art. 135. 
Este interzisa curatarea cilindrilor de racire in timp ce functioneaza instalatia.
Art. 136. 
Este obligatorie efectuarea urmatoarelor operatii numai la cota 0:
a) curatarea cilindrilor;
b) lipirea foii de material rupte intre grupurile de racire.
Art. 137. 

ing. FLORIN V. HENTEȘ – Colecție IPSSM Page 11 of 20


Se interzice imbracarea valturilor de racire cu materiale de pe partea unde se afla sistemul de
transmisie.
Art. 138. 
Este interzisa traversarea de pe o parte pe alta a instalatiei de racire pe profilele de legatura a cadrului
masinii.

Macinare deseuri
Art. 39.
(1)Este interzisa prezenta persoanelor straine in sectie in timpul functionarii instalatiei de
macinare.
(2)Este obligatorie purtarea ochelarilor si manusilor de protectie in tot timpul alimentarii si
macinarii.
Art. 40. 
(1)Se interzice introducerea baghetelor de sticla in snop in cuva de alimentare a morii.
(2)Se interzice spargerea sau impingerea in moara a deseurilor de baghete cu mana sau cu
picioarele.
Art. 41. 
Este interzisa punerea in functiune a morii cu ciocane daca:
a) se constata defectiuni mecanice;
b) lipsesc dispozitivele de protectie;
c) se constata defectiuni la unul din agregatele legate tehnologic de moara.
Art. 42. 
Este obligatorie indepartarea resturilor de baghete si a cioburilor de sticla de pe pardoseala din jurul
morii.
Art. 43. 
Este obligatorie oprirea imediata a morii cu ciocane in caz de pericol de avarie sau accident.

III.Cerinte de conceptie-proiectare la producerea materialelor


termo si hidroizolante
Art. 204. 
Este obligatorie respectarea prevederilor de securitate a muncii stabilite prin "Normele generale de
protectie a muncii", "Normele specifice de securitate a muncii pentru producerea materialelor termo si
hidroizolante", standardele de securitate a muncii si reglementarile PSI in vigoare, in activitatea de
conceptie-proiectare a fluxurilor tehnologice pentru producerea materialelor termo si hidroizolante.
Art. 205. 
Este obligatorie prevederea tuturor masurilor tehnice si organizatorice care sa asigure desfasurarea
activitatilor in conditii de securitate.
ing. FLORIN V. HENTEȘ – Colecție IPSSM Page 12 of 20
1. Cladiri
Art. 206. - Este obligatorie amplasarea constructiilor si a utilajelor tehnologice in conformitate cu
distantele prevazute in reglementarile PSI si in "Normele generale de protectie a muncii".
Art. 207. - Este obligatorie prevederea de materiale atenuatoare de zgomot la proiectarea halelor de
fabricatie a tesaturii din fibre de sticla (sala razboaie) si la montajul utilajelor.
Art. 208. - Este obligatorie amenajarea unor incaperi speciale pentru vestiare si grupuri sanitare
pentru lucratorii din sectiile de producere a materialelor termo si hidroizolante in conformitate cu
prevederile "Normei generale de protectie a muncii".
Art. 209. - Este obligatorie prevederea fixarii utilajelor pe fundatiile din beton dimensionate
corespunzator sarcinilor statice sau dinamice respective.
Art. 210. - (1)Este obligatorie prevederea de scari, platforme si pasarele de acces la toate punctele de
lucru operante curent, aflate la inaltime sau in subsol.
(2)Este obligatoriu ca toate platformele, pasarelele si scarile de acces sa fie prevazute cu balustrade
solide de 1 m inaltime si bordura de protectie de 100 mm.
(3)Este obligatorie prevederea de capace sau podete de trecere pentru traversarea canalelor deschise
in pardoseala.

Instalatii electrice
Art. 211. - (1)Este obligatoriu ca traseele si montajul cablurilor electrice sa asigure protectia acestora
impotriva deteriorarilor mecanice, corodarii, avarierii datorita vibratiilor, supraincalzirii etc.
(2)Este interzisa montarea cablurilor electrice direct pe elementele de constructie combustibile sau
deasupra utilajelor termice.
Art. 212. - (1)Este obligatorie asigurarea conditiilor optime de iluminat in toate incaperile in care se
realizeaza fabricatia materialelor termo si hidroizolante in conformitate cu Normele generale de
protectie a muncii.
(2)Este obligatorie iluminarea optima, pe timpul noptii, a tuturor trecerilor, scarilor si platformelor de
lucru exterioare.
Art. 213. - Este obligatorie prevederea instalatiilor electrice de iluminat si forta in sisteme antiex:
a) in statiile de pompare bitum;
b) in incaperile de preparare si prelucrare a substantelor pulverulente sau inflamabile.
Art. 214. - Este obligatorie prevederea de sisteme de semnalizare sonora si optica pentru asigurarea
securitatii in timpul functionarii si opririi utilajelor.
Art. 215. - Este obligatorie legarea la centura de impamantare a tuturor utilajelor si a partilor metalice
ale cuptoarelor.

Instalatii de ventilatie

ing. FLORIN V. HENTEȘ – Colecție IPSSM Page 13 of 20


Art. 216. - Este obligatorie existenta instalatiilor de ventilatie mecanica in halele de fabricatie a
materialelor termo si hidroizolante in care au loc prelucrari de substante pulverulente, toxice sau
inflamabile.
Art. 217. - (1)Este obligatorie amplasarea gurilor de evacuare a aerului viciat fata de prizele de aer
curat la distante minime de 8 m pe orizontala si 5 m pe verticala (diferenta de nivel) .
(2)Este obligatorie prevederea gratarelor (sitelor) de protectie la gurile de evacuare si la prizele de aer
din instalatiile de ventilatie.
Art. 218. - Este obligatorie prevederea cu clapete de separatie a tubulaturii de exhaustare.
Art. 219. - Este obligatorie prevederea de dispozitive pentru captarea, retinerea si evacuarea
pulberilor in punctele de lucru cu substante pulverulente.

Climatizare
Art. 95. - (1)Este obligatorie mentinerea inchisa a usilor de acces la instalatia de climatizare.
(2)In afara perioadelor de interventie usile vor fi incuiate.
Art. 96. - Este interzisa intrarea in camera ventilatoarelor in timpul functionarii acestora.
Art. 97. - Este interzisa punerea in functiune a instalatiei de climatizare daca ventilatoarele de
absorbtie nu au gratare de protectie.
Art. 98. - (1)Este obligatoriu ca interventiile la instalatia de climatizare sa fie facute numai de personal
calificat si special instruit in prezenta persoanei cu atributie in acest sens.
(2)Este obligatoriu ca pe timpul interventiilor iluminatul sa se faca cu lampi alimentate la 24 V.
Art. 99. - Sunt obligatorii urmatoarele masuri la efectuarea interventiilor la instalatia de climatizare:
a) operatiile de interventie vor fi asigurate de minimum doi lucratori;
b) lucratorii vor fi dotati cu surse de iluminare portabile;
c) curatarea tavanului perforat se va face folosindu-se pasarelele construite in acest scop;
d) curatitorul va fi asigurat cu centura de siguranta si va fi supravegheat de celalat lucrator.

Instalatii de stins incendii


Art. 220. - Este obligatorie existenta instalatiilor de stins incendii in toate spatiile de productie si
depozitare a materialelor termo si hidroizolante, conform reglementarilor PSI in vigoare.

2. Echipamente tehnice
Art. 221. - Este obligatorie prevederea utilajelor tehnologice cu:
a) cel putin doua guri de vizitare, cand nu sunt compartimentate in interior sau cu un numar de guri de
vizitare care sa asigure accesul in toate compartimentele;
b) racorduri pentru alimentarea fluxurilor tehnologice si a utilitatilor specifice (agent termic, aer
comprimat, apa de racire, etc.) ;
ing. FLORIN V. HENTEȘ – Colecție IPSSM Page 14 of 20
c) racorduri pentru aparatele de masura si control, aparate de masura si control pentru nivele,
temperaturi, presiuni, debite, dozare alimentare; turatii, viteze etc.;
d) racorduri pentru evacuarea produselor;
e) racorduri pentru eliminarea aerului sau gazelor rezultate In cursul procesului tehnologic;
f) capace si aparatori de protectie a gurilor de vizitare si a tuturor pieselor sau organelor in miscare;
g) sisteme de siguranta pentru securitate in timpul functionarii si opririi.
Art. 222. - Este obligatorie prevederea utilajelor cu functionare in regim termic cu instalatii de tiraj
artificial care sa asigure depresiunea necesara in intregul agregat pentru a impiedica scaparile de gaze
in halele de fabricatie.
Art. 223. - Este obligatorie fixarea In balamale a capacelor de la gurile de vizitare.
Art. 224. - Este obligatoriu, ca toate conductele tehnologice auxiliare si armaturile sa fie prevazute din
otel de calitatea, ceruta de regimul de lucru si caracteristicile fluidului vehiculat prin ele.
Art. 225. - Este obligatorie existenta placii de timbru pe toate aparatele tehnologice.
Art. 226. - Este obligatoriu, ca toate aparatele de masura si control, care intervin in procesul
tehnologic de producere a materialelor termo si hidroizolante, sa corespunda reglementarilor
metrologice in vigoare.
Art. 227. - Este obligatoriu ca benzile transportoare sa fie echipate cu aparatori de protectie la
capetele de intoarcere si sistem de intrerupere din orice punct.
ANEXA 1

Norme de securitate a muncii conexe si/sau complementare


prezentei norme
Normele specifice de securitate a muncii pentru producerea materialelor termo si hidroizolante vor fi
completate cu prevederile din urmatoarele norme:
1. Norme generale de protectie a muncii
2. Normativ cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie
3. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern
4. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea in turnatorii
5. Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoare de analize fizico-chimice si mecanice
6. Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatarea si intretinerea transportoarelor cu banda
7. Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice In medii normale
8. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul, distributia si utilizarea energiei termice
9. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace
nemecanizate si depozitarea mateialelor
10. Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere
11. Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi pe cale ferata

ing. FLORIN V. HENTEȘ – Colecție IPSSM Page 15 of 20


12. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor
petrochimice
13. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea titeiului
14. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor
organice (exclusiv petrochimice)
15. Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate de la populatie si din
procesele tehnologice
16. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime
17. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor
anorganice
18. Norme specifice de securitate a muncii pentru alimentarea cu apa a localitatilor si pentru nevoi
tehnologice
19. Norme specifice de securitate a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor
20. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul hidrocarburilor lichide
21. Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat
22. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul firelor si
fibrelor sintetice
23. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automata a datelor
24. Norme specifice de securitate a muncii pentru industria celulozei si hartiei
25. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea si prelucrarea fibrelor de sticla
26. Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea cauciucului sintetic si a produselor
macromoleculare
27. Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor
NOTA: Intrucat in prezent sistemul national al normelor specifice de securitate a muncii este in curs de
elaborare, pana la aparitia tuturor normelor specifice se vor respecta si aplica, dupa caz, normele
departamentale referitoare la aceste activitati.
ANEXA 2

Standarde conexe de securitate a muncii


1. STAS 297/1-88 -Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.
2. STAS 297/2-92 -Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.
3. STAS 12894-90 - Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de munca.
4. STAS 12604-87 -Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale.
5. STAS 12604/5-90 -Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de
proiectare, executie si verificare.
6. STAS 6646/2-88 -Iluminatul artificial. Conditii speciale pentru iluminatul in industrie.
7. STAS 11358-80 -Masini si utilaje. Mijloace de protectie fata de pericole mecanice.

ing. FLORIN V. HENTEȘ – Colecție IPSSM Page 16 of 20


8. STAS 9153-90 -Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de comanda si ale
butoanelor de comanda luminoase.
9. STAS 10627-76 -Ventilatoare. Principii de securitate.
10. STAS 10898-85 -Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie.
11. STAS 9954/1-74 -Instalatii si echipamente electrice in zone cu pericol de explozie si datorita
gazelor si lichidelor inflamabile. Prescriptii de proiectare si montare.
NOTA: IntrucAt sistemul standardelor de securitate a muncii este in curs de elaborare, este obligatorie
consultarea periodica a Catalogului Standardelor Romane pentru reactualizarea listei cu standardele
care corespund cerintelor de proiectare in domeniu.
ANEXA 3

Prescriptiile tehnice obligatorii privind siguranta in functionare a


instalatiilor de ridicat
Colectia ISCIR in vigoare
1. R1- 87 -Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea
macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor lor auxiliare.
2. R2- 88 -Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea
ascensoarelor.
3. R10- 84 -Prescriptii tehnice pentru verificarea in exploatare a cablurilor, lanturilor, funiilor si
benzilor din material metalic, textil sau plastic utilizate la instalatiile de ridicat.
4. R13- 83 -Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea
ascensoarelor de constructie speciala pentru materiale.
5. R14- 84 -Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea
instalatiilor pe plan inclinat, destinat transportului de persoane si materiale.
6. CR1- 85 -Prescriptii tehnice pentru verificarea si autorizarea instalatiilor mecanice sub presiune si
instalatiilor de ridicat.
7. CR5- 85 -Prescriptii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor mecanice
sub presiune si instalatiilor de ridicat.
ANEXA 4

Ghid de terminologie de securitate a muncii. Notiuni de baza.


1. Accident de munca: accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului precum si
intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea
indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara
activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate ori
deces.

ing. FLORIN V. HENTEȘ – Colecție IPSSM Page 17 of 20


2. Avarie: eveniment survenit in utilizarea mijloacelor de productie caracterizat prin defectarea si
deteriorarea acestora.
3. Boala profesionala: afectiune care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni,
cauzata de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si
suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul muncii.
4. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina, singur sau prin asociere cu un protector,
riscul de accidentare.
5. Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda unui
salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei persoanei in timpul procesului de munca.
6. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor individuale de protectie cu care este
dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de
accidentare si imbolnavire profesionala.
7. Echipament tehnic: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace
asemanatoare necesare in procesul muncii.
8. Factori de risc: factor propriu elementelor componente ale sistemului de munca-executant-sarcina
de munca-mijloace de productie-mediu de munca - si care, in conditiile unei situatii periculoase
determina probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau afectari a sanatatii.
9. Indicator de securitate: mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme
geometrice cu o culoare de securitate si cu un simbol, furnizeaza o informatie referitoare la securitatea
muncii.
10. Instructaj de securitate a muncii: modalitate de instruire in domeniul securitatii muncii care se
desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea
deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o
realiza.
11. Instructiuni proprii de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari in
domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in
cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau in colaborare cu institute
specializate) este obligatorie, atunci cand normele generale si specifice de securitate a muncii nu
acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate sau voluntara, atunci cand patronul considera
necesar pentru imbunatatirea securitatii muncii detalierea si completarea normelor cu unele
prevederi specifice unitatii.
12. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs,
constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care,
producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului in conformitate
cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii muncii.
13. Lucru la inaltime: activitate desfasurata la minim 2 m, masurati de la talpile lucratorului pana la
baza de referinta natuarala (solul) sau orice alta baza de referinta artificiala, baze fata de care nu

ing. FLORIN V. HENTEȘ – Colecție IPSSM Page 18 of 20


exista pericolul caderii in gol. Pentru locurile de munca amplasate pana la inaltimea de 2 m se
considera "lucrul la inaltime mica" la care se vor adopta, de la caz la caz, in functie de pericolele
existente, toate sau numai unele dintre masurile de securitate a muncii prevazute pentru lucrul la
inaltime.
14. Noxa (sinonim : factor nociv) : agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra
organismului, in mediul luat in considerare.
15. Pericol
a) sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii;
b) proprietatea inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatii cu potential de a cauza
evenimente nedorite (accidente de munca sau boli profesionale) .
NOTA:
In domeniul securitatii muncii termenul este utilizat in asociere cu alti termeni definind originea sau
natura presupusa a posibilei leziuni sau afectari a sanatatii: pericol de electrocutare, pericol de
strivire, pericol de taiere, pericol de intoxicare etc.
16. Persoana autorizata: persoana competenta imputernicita in scris (de catre organele de
specialitate abilitate si/sau de catre patron) sa indeplineasca anumite activitati.
17. Persoana avertizata: persoana informata asupra riscului profesional si asupra comportamentului
ce trebuie adoptat pentru desfasurarea unei activitati in conditii de securitate.
18. Persoana competenta: persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare pentru a realiza
corect anumite activitati.
19. Persoana expusa: persoana care se afla in intregime sau partial intr-o zona periculoasa.
20. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru
pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
21. Prevenire intrinseca: prevenire realizata in stadiul de conceptie/proiectare, care consta in:
- evitarea sau reducerea pericolelor, atAt cAt este posibil prin alegerea corespunzatoare a unor
caracteristici de conceptie;
- limitarea expunerii persoanelor la pericole care nu au putut fi evitate sau limitate suficient,
prin reducerea necesitatii de interventie a executantului in zonele periculoase.
22. Proces de munca: succesiune in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului si
mijloacelor de productie in sistemul de munca.
23. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii intr-o
situatie periculoasa.
24. Risc profesional: risc in procesul de munca.
25. Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.
26. Zona periculoasa: orice zona in care exista sau poate aparea un pericol.
27. Zona periculoasa a unui echipament tehnic: orice zona situata in interiorul sau in jurul
echipamentului tehnic in care o persoana este expusa riscului de accidentare sau imbolnavire

ing. FLORIN V. HENTEȘ – Colecție IPSSM Page 19 of 20


profesionala, de leziuni sau afectare a sanatatii.
NOTA:
Pericolul care genereaza riscul infatisat de aceasta definitie:
- poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului de munca
(deplasarea elementelor mobile periculoase, degajarea de substante periculoase, arc electric in
timpul fazei de sudura) sau
- poate aparea neasteptat (pornire neintentionata / neprevazuta etc.).

ing. FLORIN V. HENTEȘ – Colecție IPSSM Page 20 of 20