Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DE STAT “B.P.

HASDEU”DIN CAHUL
FACULTATEA DE ECONOMIE, INGINERIE ȘI ȘTIINTE APLICATE

Numele, prenumele studentului: Parus Constantin APROB____________


Data ___________________ ȘEF DEPARTAMENT NEDELCU A.
dr.,conf.univ.
EXAMINATOR: Donea Sofia

EVALUARE CURENTĂ
DISCIPLINA: Finanţe și contabilitatea în instituțiile publice
GRUPA C1902
VARIANTA 1

1. Definiți noțiunea de bun public.Care sunt caracteristicile bunului public? 10p.


Un bun public reprezinta acel bun sau serviciu care poate fi utilizat simultan de mai multe
persoane, fara ca prin consumul uneia sa se reduca consumul celorlalte persoane. Altfel spus, un
bun public este oferit intr-o cantitate identica mai multor consumatori.

Caracteristicile  esenţiale ale bunurilor publice sunt:

* non-rivalitatea consumului. Aceasta înseamnã cã în situaţia consumului unui individ din acest
bun, nu se diminueazã disponibilitatea acestuia pentru alţi potenţiali consumatori. Altfel spus, este
posibil un consum simultan din acest bun.

* non-excluderea. Aceasta se referã la imposibilitatea frânãrii consumului prin excluderea unor


consumatori de la utilizarea sau consumul sãu.

2.Numiți componenta de venit conform bugetului mun.Cahul, cu cea mai mare pondere în total
venituri.Ce trebuie de întreprins , ca și alte surse să devină prioritare? 10p.
Componenta de venit conform bugetului mun.Cahul cu cea mai mare pondere în total
venituri este - “Trasferuri primite în cadrul begetului”
 Presiunea fiscala ținută la nivel cât mai stabil
 Întarirea administrației fiscale
 Micșorarea facilităților fiscale
Toate acestea vor duce la marirea tuturor tipurilor de impozite obținute ceea ce va duce la
marirea veniturilor obținute.
3. Prin ce se manifestă funcția alocativă și reglativă a sectorului public? 10p.
Funcția alocativă – această funcție corespunde unei misiuni clasice a statului, necesitatea
investițiilor statului pe piețe, în economie, devenind o coordonată esențială a funcționării piețelor,
autoritățile publice fragmentând piețele prin deținerea unor întreprinderi sau controlul altora, prin
instituirea unor impozite, prin redistribiurea veniturilor.
Funcția de reglativă promotor al eficienții și echității, statul se poate dovedi și un promotor
al stabilității economice. Încă de la începuturile ei, economia de piață a fost bântuită de inflație, de
presiune și șomaj, uneori acestea căpătând forme acute.

4. Cum înțelegeți următoarele trăsături: 10p.


-procesul bugetar este unul de decizie- caracteristica care rezida in contradictia dintre volumul
existent al resurselor financiare publice si cererea de bunuri si servicii publice care concura la
satisfacerea nevoilor generale ale colectivitatii. Pornind de la aceasta pozitie antagonica a
indicatorilor bugetari, caracterul decizional al procesului bugetar se reflecta, preponderent, in
stabilirea destinatiilor privind alocarea resurselor bugetare, pornind de la inventarierea nevoilor de
finantare si ierarhizarea ulterioara a acestora, in functie de gradul de prioritate pe care il reclama.
-procesul bugetar este predominant politic deoarece, prin continutul sau, procesul bugetar
exprima, in ansamblu, optiunile majoritatii parlamentare pentru un anumit tip de politica,
reprezentand, pe fond, un act specific deciziei politice a partidelor care detin majoritatea in
Parlament;
5. Numiți direcțiile prin care se realizează protecția socială în Republica Moldova. Caracterizați
succint asigurările sociale ca sistem de sprijin social în țară. 10p.
Protecţia socială, realizată la moment în Republica Moldova poate fi grupată în două direcţii
mari:
 Asigurări sociale - reprezintă un sistem de sprijin bănesc, cu caracter contributoriu, rezultat
în urma funcţionării mecanismului distinct de transfer financiar realizat de către stat prin
inermediul procesului de redistribuire, deasemenea prin construcţia sa, sistemul de asigurări
sociale generează sentimental şi starea de solidaritate între toţi participanţii la risc.
 Asistenţă socială.
6.Numiți sursele de venit ale BASS. 5p.
Sursele de venit ale BASS sunt:
• contribuţii la asigurări sociale de stat obligatorii;
• transferuri de la bugetul de stat;
• alte venituri.
7. Dezvoltați manifestarea funcțiilor trezoreriei publice. 10p.
În evoluţia sa, Trezoreria publică a realizat următoarele funcţii clasice:
1. Casier al statului;
2. Bancher al guvernării.
De-a lungul timpului, acestea amplificându-se în funcţiile actuale ale Trezoreriei publice:
1. Administrator al banului public- asigurarea de către trezorerie a unui circuit financiar echilibrat
2. Intermediar financiar- contribuie la finanţarea sectoarelor
3. Mandatar al puterii publice- exercită numeroase misiuni de autoritate specifice statului
4. Agent al intervenţiei financiare publice în economie- utilizează mijloace de intervenție pentru
realizarea unor priorităţi ale politicii statului.
5. Gardian al marilor echilibre financiare şi monetare

8. Ce presupune principiul unicității, autonomiei și contributivității sistemului public de asigurări


sociale? 10p.
Sistemul public de asigurări sociale se organizează şi funcţionează având la bază
următoarele principii:
1. Principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul public bazat
pe aceleaşi norme de drept.
2. Principiul autonomiei, potrivit căruia sistemul public de asigurări sociale se
administrează de sine stătător, în baza legilor.
3. Principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie în
baza contribuţiilor datorate de către persoanele fizice şi juridice participante la sistemul public,
drepturile de asigurări sociale se cuvin în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite.
9. Ce categorii de pensii sunt prevăzute în Republica Moldova și care sunt condițiile de a fi
beneficiar de pensii? 10p.
Prin Legea RM privind pensiile de asigurări sociale de stat sunt prevăzute următoarele
categorii de pensii:
1. pensie pentru limita de vârstă;
2. pensie pentru dizabilitate;
3. pensie de urmaş.
Condiţiile pentru a fi beneficiar al pensiei sunt următoarele:
 vârsta pensionară;
 stagiul de cotizare necesar;
 pierderea capacităţii de muncă;
 pierderea întreţinătorului.
10.Descrieți succint mecanismul de finanțare a învățământului general în Republica Moldova. 15p.
Finanţarea învăţământului general din Republica Moldova astăzi se efectuaează în baza
metodei costului standard per „ elev ponderat ”. În anul 2014 prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr. 868 din 08.10.2014 (intrat în vigoare de la 01.01.2015) s-a elaborat Regulamentul
privind finanţarea instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general în bază de cost standard per
elev, întreţinute din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. Specificul
acestei metodologii este reprezentată de o formulă unică care se aplică în baza plafonului de
cheltuieli pentru toate intituţiile publice de învăţământ primar şi secundar general și de faptul că
indică formarea și utilizarea unui fond pentru educația icluzivă conform anexei 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 868 din 08.10.2014.
Principiile principale de finanţare a învăţământului preuniversitar sunt transferurile
categoriale şi transferurile categoriale complementare. „ Transferuri categoriale – mijloace
financiare, calculate în bază de cost standard per elev, alocate de la bugetul de stat la bugetele
unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, cu titlu definitiv şi în sumă absolută, în
scopul finanţării instituţiilor de învăţământ” (Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului RM Nr.868 din
08.20.2014).

BAREM:
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3-2
Puncte 91-100 81-90 71-80 66-70 61-65 51-60 41-50 0-40

S-ar putea să vă placă și