Sunteți pe pagina 1din 7

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege


privind compensarea cheltuielilor pentru consumul gazelor
naturale/energiei termice în perioada rece a anului
------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege


privind compensarea cheltuielilor pentru consumul gazelor naturale/energiei
termice în perioada rece a anului.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul infrastructurii
și dezvoltării regionale Andrei SPÎNU

Ministrul muncii
și protecției sociale Marcel Spatari

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco


3

Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.

AVIZ
asupra proiectului de lege privind compensarea cheltuielilor
pentru consumul gazelor naturale/energiei termice
în perioada rece a anului

Guvernul a examinat proiectul de lege privind compensarea cheltuielilor


pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului,
înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 349 din 12 noiembrie 2021) de către
dl Dan Perciun, deputat în Parlament, și comunică următoarele.
Potrivit notei informative, proiectul respectiv propune compensarea
diferenței în urma majorării tarifelor pentru consumul de gaze naturale
consumatorilor casnici pentru sezonul rece a anului (noiembrie 2021– martie
2022):
- pentru primii 50 m3 consumați: 67% din cuantumul diferenței dintre
prețul din luna de facturare și prețul din luna octombrie 2021;
- pentru următorii 100 m3 consumați: 50% din cuantumul diferenței dintre
prețul din luna de facturare și prețul din luna octombrie 2021.
De asemenea, proiectul prevede compensarea diferenței în urma majorării
tarifelor pentru consumul energiei termice consumatorilor casnici pentru sezonul
rece al anului (noiembrie 2021–martie 2022) în mărime de 67% din cuantumul
diferenței dintre prețul din luna de facturare și prețul din luna octombrie 2021
pentru prima gigacalorie consumată pe consumator casnic.
Menționăm că realizarea prezentului proiect de lege atrage după sine
alocarea de mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat.
În acest sens, pentru implementarea prevederilor inițiativei legislative
supuse avizării, în proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat
pentru anul 2021 nr. 258/2020 sunt prevăzute mijloace financiare în sumă de
210,0 mil. lei, iar în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022, în acest
scop, sunt prevăzute mijloace financiare în sumă de 900,0 mil. lei.
Luând în considerare situația determinată de creșterea prețului pe piețele
de gaze naturale atât la nivel național, cât și la nivel internațional, precum și în
contextul majorării prețurilor la energia termică, statul trebuie să întreprindă
măsurile necesare pentru a susține consumatorii casnici de gaze naturale/energie
termică, Guvernul comunică susținerea proiectului de lege în cauză, cu
următoarele propuneri.
1. Potrivit articolului 1 din proiect, de compensațiile prevăzute în acest
proiect vor beneficia toți consumatorii casnici. Astfel, nu este necesar de a
enumera într-un articol separat subiecții cărora li se aplică prevederile
proiectului: cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni străini, apatrizi, refugiați cu
4

domiciliu în Republica Moldova. Or, conform art. 19 din Constituția Republicii


Moldova, cetățenii străini și apatrizii au aceleași drepturi ca și cetățenii
Republicii Moldova.
2. La articolul 2:
1) la noțiunea „diferența în urma majorării tarifelor pentru consumul de
gaze naturale”, cuvintele „energie termică” urmează de substituit cu cuvintele
„gaze naturale”.
2) Pentru un spor de precizie normativă, la articolul 2, noțiunea „diferența
în urma majorării tarifelor pentru consumul de gaze naturale” se propune a fi
expusă în următoarea redacție: „diferența de preț în urma majorării prețurilor
reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de
serviciu public – diferența dintre prețul reglementat pentru furnizarea gazelor
naturale în contextul obligației de serviciu public din luna de facturare și prețul
respectiv din luna octombrie 2021 pentru un volum de gaze naturale stabilit de
prezenta Lege;”.
3) Noțiunea „compensarea diferenței” urmează a fi revizuită, pornind de la
faptul că aceasta nu este „transfer lunar de mijloace bănești”, dar va reprezenta
compensarea diferenței de preț – o compensare parțială a majorării prețurilor
reglementate pentru furnizarea gazelor naturale/a tarifelor reglementate la
energia termică pentru consumatorii casnici de gaze naturale și energie termică,
în conformitate cu prevederile proiectului de lege.
4) Înainte de noțiunea de „consumator casnic de gaze naturale” urmează a
se introduce o noțiune nouă:
„asociație de locatari – gestionarul fondului locativ care consumă gaze
naturale în baza unui contract de furnizare a gazelor încheiat cu furnizorul de
gaze naturale și le utilizează pentru necesitățile membrilor asociației de locatari
(persoane fizice) pentru propriile necesități casnice sau/și pentru producerea de
energie termică prin intermediul propriilor cazangerii”.
5) Noțiunea de „consumator casnic de energie termică” este necesar de
modificat conform articolului 3 din Hotărârea Agenției Naționale pentru
Reglementare în Energetică nr. 23 din 26 ianuarie 2017. Astfel, se propune
următoarea redacție: „consumator casnic de energie termică – orice persoană
fizică care utilizează energie termică pentru necesități casnice nelegate de
activitatea de întreprinzător sau cea profesională”.
3. La articolul 4 din proiect, la sfârșitul alineatului (2), după cuvântul
„termică” se propune a introduce textul „şi/sau intermediarii la decontări”,
ținând cont de faptul că repartizarea pe apartamente se efectuează de către
centrele de calcul specializate „INFOBON” SRL, Î.M. „INFOCOM” etc.
De asemenea, luând în considerare că alocațiile bugetare pentru
compensarea majorării prețurilor la gaze naturale și energia termică sunt
prevăzute în bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în conformitate cu
prevederile art. 67 alin. (1) din Legea finanțelor publice și responsabilității
5

bugetar-fiscale nr. 181/2014, plățile urmează să fie efectuate în limitele


alocațiilor aprobate de către autoritatea respectivă.
În acest context, alineatul (3) se propune de expus în următoarea redacție:
„(3) Plata compensării diferenței de preț în urma majorării prețurilor
reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu
public și/sau tarifelor reglementate la energia termică către furnizorii de gaze
naturale și respectiv de energie termică se efectuează prin intermediul
Ministerului Muncii și Protecției Sociale în limitele alocațiilor bugetare aprobate
pentru aceste scopuri.”.
Alineatul (4) din același articol se propune de a fi exclus, deoarece modul
de stabilire și de plată a compensărilor se stabilește la articolele 6, 7 și 9 din
proiect.
Având în vedere reglementarea detaliată în proiect a modului de stabilire și
de plată a compensării diferenței de preț în urma majorării prețurilor
reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, în contextul obligației de
serviciu public și a compensării diferenței de preț în urma majorării tarifelor
reglementate la energia termică, nu se justifică existența unui act al Guvernului
în acest sens.
La fel, se va exclude și alineatul (3) al articolului 11 care prevede că
„Guvernul în termen de 1 lună de la data publicării prezentei legi în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, va aduce actele sale normative în concordanță cu
prezenta lege.”.
Compartimentul 6 din nota informativă prevede că, ca urmare a adoptării
prezentei legi, va fi necesar de elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului care
va reglementa mecanismul de acordare a compensării diferenței în urma
majorării tarifelor pentru consumul de gaze naturale, dar nu ajustarea actelor
normative ale Guvernului la prevederile acestei legi.
4. Articolul 5 se propune a fi completat cu un alineat nou cu următorul
cuprins:
„Consumatorii care s-au debranșat de la sistemul centralizat de energie
termică, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 191/2002, vor beneficia de
compensații doar pentru consumul de gaze naturale”, ceea ce va asigura dreptul
consumatorilor de a beneficia de compensații doar pentru un singur serviciu
aferent încălzirii locuinței.
5. La articolul 6 alineatul (6) și articolul 7 alineatul (6), în factură urmează
a fi indicată suma compensației de care beneficiază consumatorul, dar nu „suma
diferenței în urma majorării tarifelor pentru consumul de gaze naturale/energie
termică alocate din bugetul de stat”, or, în conformitate cu noțiunile definite la
articolul 2 din proiect, „diferența în urma majorării tarifelor” este diferența
integrală dintre prețul din luna de facturare și din luna octombrie 2021.
6. La articolul 6 alineatul (1), în scopul excluderii interpretărilor și
asigurării predictibilității normelor juridice, astfel cum este statuat la art. 3 alin.
(1) lit. d) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, considerăm
6

oportună substituirea textului „pentru următorii 100 m3 consumați” cu textul


„100 m3 consumați peste primii 50 m3 consumați”.
În același timp, alineatul (5) din acest articol se propune a fi exclus,
deoarece în sectorul gazelor naturale subconsumatori nu există.
Menționăm că mecanismul de compensare a diferenței de preț în urma
majorării prețurilor pentru consumatorii de gaze naturale nu se răsfrânge asupra
asociațiilor de locatari ce au centrale termice de cartier sau de bloc sau de scară.
Astfel, locatarii respectivi nu vor putea obține compensații pentru gazele naturale
consumate pentru producerea energiei termice pentru încălzire și prepararea apei
calde menajere. În acest context, atenționăm că este necesar de identificat
mecanismul de compensare a energiei termice furnizate de asociațiile de locatari
ce au centrale termice de cartier sau de bloc sau de scară. Prin urmare,
considerăm oportun revizuirea reglementării normelor ce țin de acordarea
compensării diferenței de preț în cazul asociațiilor de locatari ce au centrale
termice într-un articol separat.
7. Pentru evitarea aplicării eronate a normei, la articolul 7 alineatul (2),
textul „pentru volumul consumat până la 1Gcal, inclusiv, lunar”, se va substitui
cu textul „pentru volumul lunar consumat până la 1 Gcal”, din aceleași
considerente enunțate anterior.
8. Denumirea capitolului III se propune de a fi expusă în următoarea
formulare „Finanțarea și modul de plată”.
9. Articolul 8 se propune de expus într-o nouă formulare:
„Articolul 8. Finanțarea cheltuielilor pentru compensarea majorării
prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației
de serviciu public/tarifelor reglementate la energia termică.
Finanțarea cheltuielilor pentru compensarea diferenței în urma majorării
prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației
de serviciu public/tarifelor reglementate la energia termică, stabilită conform
prezentei legi, se efectuează de la bugetul de stat în limita alocațiilor aprobate
pentru aceste scopuri.”.
10. La articolul 9 alineatul (1), cuvântul „estimează” se propune a fi
substituit cu cuvintele „calculează lunar”, iar alineatele (2)-(4) de expus în
următoarea formulare:
„(2) După verificarea informației privind suma compensării diferenței de
preț calculate, furnizorii de gaze naturale și furnizorii de energie termică prezintă
lunar până la data de 10 a lunii ulterioare lunii de consum Ministerului Muncii și
Protecției Sociale dările de seamă privind mijloacele financiare necesare pentru
finanțarea diferenței de preț calculate, numărul de beneficiari casnici și volumul
de gaze naturale / energie termică consumată conform normelor stabilite.
(3) Ministerul Muncii și Protecției Sociale va întocmi, în conformitate cu
alin. (2), documentele de plată pentru transferul mijloacelor financiare respective
la contul furnizorilor de gaze/furnizorilor de energie termică.
7

„(4) Ministerul Finanțelor va efectua finanțarea documentelor de plată


respectivă pe măsura prezentării acestora de către Ministerul Muncii și Protecției
Sociale, conform priorităților stabilite în art. 67 alin. (2) din Legea finanțelor
publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”.
11. La articolul 10, se propune ca alineatele (2) și (3) să fie excluse,
întrucât nu corespund acțiunilor prevăzute anterior la articolul 9, iar alineatul (4)
se propune să aibă următoarea formulare:
„(4) Controlul asupra corectitudinii stabilirii compensării în urma
majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul
obligației de serviciu public/tarifelor reglementate la energia termică și utilizării
mijloacelor alocate în acest scop, se exercită de către Inspecția Financiară a
Ministerului Finanțelor și alte organe de control abilitate.”.
12. Articolul 10 se va exclude din capitolul VI. Or, prevederile aferente
responsabilităților la stabilirea și la plata compensării diferenței în urma
majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, în contextul
obligației de serviciu public/tarifelor reglementate la energia termică, țin de
dispozițiile de conținut ale proiectului și nu reprezintă dispoziții finale și
tranzitorii (a se vedea art. 47 și 48 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele
normative). Totodată, remarcăm că în proiect nu este precizat tipul răspunderii
avute în vedere.
13. La articolul 11 alineatul (2) norma se va revizui, or, legea nu poate fi
pusă în aplicare anterior intrării în vigoare. Totodată, în măsura în care la
articolul 2 este precizată perioada pentru care se vor plăti compensațiile, se
consideră excedent acest alineat.
14. Pe tot parcursul textului proiectului, inclusiv în denumire, cuvântul
„compensarea” și cuvintele „compensarea diferenței” la orice formă gramaticală
se propune de substituit cu cuvintele „compensarea diferenței de preț” la forma
gramaticală corespunzătoare.
De asemenea, pe tot parcursul textului, cuvintele „volumul mijloacelor
financiare” de substituit cu „valoarea mijloacelor financiare”, întrucât mijloacele
financiare reprezintă o unitate valorică și nu una fizică (kg, litri, tone, etc), astfel
cum se exprimă unitatea de volum.
În același timp, în conținutul proiectului de lege se propune a fi substituit
textul „tarifelor pentru consumul de gaze naturale/energiei termice” cu textul
„prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației
de serviciu public și/sau tarifelor reglementate la energia termică”; iar cuvintele
„tarifelor pentru consumul de gaze naturale” cu cuvintele „prețurilor
reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu
public” și cuvintele „tarifelor pentru consumul de energie termică” cu cuvintele
„tarifelor reglementate la energia termică”.
Propunerea în cauză vine cu scopul de a aduce în concordanță proiectul de
lege cu actele normative de reglementare, și anume Legea nr. 108/2016 cu
8

privire la gazele naturale și Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și


promovarea cogenerării.
În acest sens, menționăm că în conformitate cu art. 98 din Legea nr.
108/2016 cu privire la gazele naturale, la categoria de preț reglementat se
atribuie prețurile reglementate pentru furnizarea de ultimă opțiune, pentru
furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali în contextul
îndeplinirii obligației de serviciu public stabilite la art. 89, inclusiv prețurile
diferențiate în funcție de consum.
15. La Nota informativă, la compartimentul „Fundamentarea economico-
financiară” va fi completată cu calculul reprezentativ privind sumele estimate pe
lunile noiembrie 2021-martie 2022 necesare pentru acoperirea diferenței de preț
în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în
contextul obligației de serviciu public și diferenței de preț în urma majorării
tarifelor reglementate la energia termică, în scopul evaluării juste a impactului
aprobării și implementării proiectului Legii asupra bugetului de stat.
Concomitent, din nota informativă se va exclude compartimentul „Modul
de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare”, dat fiind faptul că
Mecanismul de acordare a compensării diferenței de preț în urma majorării
prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației
de serviciu public/tarifelor reglementate la energia termică este deja stabilit în
proiectul legii pentru care a fost elaborată nota informativă.