Sunteți pe pagina 1din 30

Brosura 16/ 2019 PN

1.
2.
3. Ciclul de exploatare in desfasurarea activitatii unei intreprinderi ( private): pg 68
a) include perioada in care se desfasoara procesele de achizitionare a unor bunuri de natura
mijloacelor................
b) se refera la activitatile de productie in cadrul carora se prelucreaza materii prime si material,se obtin
produse finite care se livreaza beneficiarilor interni si externi
c) cuprinde operatiunile de imprumut,de achizitie a titlurilor de plasament,de cesiune a creantelor
d) cuprinde faza de aprovizionare cu bunuri si servicii si faza de productie in care se transforma
bunurile ….?..finite

4. Care din urmatoarele formulari corespunde acceptiunii extinse data conceptului de finantare si
sferei sale de cuprindere: pg 17
a) finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce se realizeaza in forma baneasca
b) finantele inglobeaza toate procesele si relatiile economice de repartitie atit in forma baneasca,cat si
in forma materiala a produsului intern brut
c) finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce se desfasoara in toate sferele
reproductiei (productie, circulatie,repartitie si consum) economico-sociale
d) finantele inglobeaza toate procesele si relatiile economice de repartitie in forma baneasca a
produselor

5.Care din urmatoarele afirmatii cu privire la faza de ordonantare este adevarata:


a) este de competenta ordonatorilor de credite bugetare pag88
b) se refera la emiterea unei ordonante de urgenta a guvernului privind cheltuielile publice
c)se finalizeaza prin intocmirea unui document de incasare
d) se concretizeaza intr-un act de vointa (contract )intre o institutie publica si beneficiar ul sumei,in
care se prevad obligatii
e) in succesiunea logica a executiei bugetului de stat,este precedata de faza de asezare si urmata de
faza de ....................

6. Ca asemanari intre emisiunea ( inflationista) de moneda, folosita ca resursa financiara publica


extraordinara si indirecte se regasesc:
a) afecteaza numai veniturilor nominale ale diferentelor persoane fizice si juridice
b) caracterul voalat p133
c) caracterul benevol
d) implica o contra prestatie directa din partea statului

7. Folosirea caror instrumente semnifica o abatere de la principiul echilibrarii bugetului:


a) bugetele ciclice
b) bugetele anexe
c) bugetele extraordinare p83
d) clasificatia bugetara
8. In functie de natura valorilor mobiliare emise si negociate pe pietele financiare se pot intalni:
a) piata la termen
b) piata la vedere
c) piata obligatiunilor p57
d) piata secundara

9. Fondul de rulment se determina ca diferenta intre:


a) activele circulante si datoriile pe termen scurt -- p 74 desi reprezinta fondul de rulment net
b) stocuri si datoriile curente
c) activele imobilizate si activele circulante
d) capitalul propriu total si activele imobilizate

10. In evaluarea eficientei cheltuielilor publice pentru educatie ( invatamant ), in aprecirea efectelor
acestora sunt luate in considerare:
a)”lipsa de castig” pe perioada studiilor a celor ce urmeaza diferite forme de invatamant
b) veniturile suplimentare obtinute de indivizi ca urmare a instruirii suplimentare p114
c) cheltuielile directe finantate din fondurile publice
d) cheltuielile indirecte de invatamant suportate din veniturile familiilor

11. Taxele speciale de consumatie


a) se pot calcula ad-valorem
b) nu respecta cerintele de nediscriminare fiscala
c) sunt o forma a impozitelor directe
d) manifesta sensibilitate scazuta la conjunctura economica p.149/173

12. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la controlul bugetar sunt adevarate
a) controlul politic analizeaza actele justificative privind operatiunile inregistrate in conturile contabile
si se pronunta asupra legalitatii lor
b) controlul jurisdictional vizeaza concordanta cu obiectivele politicii generale ale statului
c) controlul administrativ se exercita de catre Curtea de Conturi
d) controlul politic se executa de catre Parlament pag92

13. Finantarea temporara, ca modalitate de procurare a resurselor financiare necesare unei


intreprinderi pag 69
a) se realizeaza pe seama datoriilor pe termen scurt din activitatea de exploatare si creditelor bancare
pe termen scurt
b) se asigura, in principal, pe baza creditelor bancare acordate de banci in vederea realizarii de
investitii
c) se asigura pe seama creditelor bancare pe termen scurt si a creditelor bancare pe termen mediu si
lung
d) se realizeaza pe seama resurselor financiare reprezentate de capital, rezerve si imprumuturi pe
termen lung
14. Din punct de vedere al continutului economic, conceptul de buget exprima pg 79
a) procese economice in forma baneasca de repartitie primara si secundara a produsului intern brut
b) act legal prin care se prevede incasarea veniturilor de catre stat si se autorizeaza finantarea
cheltuielilor sale
c) un act normativ care autorizeaza incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor publice
d) o lista cu venituri si cheltuielile institutiilor publice

15. Resursele financiare publice obtinute prin vanzarea de bonuri de tezaur se incadreaza in
categoria
a) resurselor (financiare publice) fiscale
b) resurselor (financiare publice) de trezorerie pg 134
c) resurselor (financiare publice) imprumutate pe termen mediu si lung
d) resurselor (financiare publice) ordinare

16. Care din urmatoarele operatiuni reflecta ipostaza de casier atribuita trezoreriei publice
a) deschiderea si administrarea conturilor bancare pentru efectuarea operatiunilor banesti ale
entitatilor publice
b) organizarea si efectuarea tuturor operatiunilor de incasari si plati care privesc bugetul de stat- pg 90
c) efectuarea operatiilor privind finantarea deficitului bugetar
d) gestionarea disponibilitatilor din conturile banesti deschise entitatilor publice
e) efectuarea operatiunilor de garantare si coparticipare a statului la acordarea de imprumuturi
pentru realizarea …?… economice si sociale

17. Identificarea si evaluarea materiei impozabile, si stabilirea sumei impozitului de incasat pe


categorii de impozite, operatiune specifica executiei bugetului la partea de venituri, este specifica
a) emiterii titlului de percepere
b) asezarii – pg 88
c) perceperii
d) lichidarii

18. In cadrul politicii financiare a intreprinderii, practicarea unei rate relativ constante de acordare a
dividentului (obtinut) este specifica
a) politicii de participare directa – pg 166
b) politicii reziduale sau oportuniste
c) politicii prudentiale
d) politicii de stabilizare

19. Controlul preventiv, ca una din formele sub care se manifesta controlul financiar, se
particularizeaza prin
a) permite evitarea initierii unor operatiuni ineficiente si evitarea pierderilor aferente lor –pg 29
b) nu poate avea ca obiectiv decat legalitatea operatiunilor, nu si eficienta acestora
c) este cea mai putin eficienta forma de control financiar
d) permite corectarea post-operativa a solutiilor aplicabile pentru infatuirea proceselor respective
20. Indeplinirea functiei banilor de masura a valorii presupune - pg 10
a) realizarea unor procese si relatii de alocare-utilizare a unor sume de bani, de vehiculare a valorii in
forma operatiunilor de incasari si plati
b) mijlocirea de catre acestia a acumularii si pastrarii valorii lor la dispozitia detinatorlor sub forma
sumelor
c) folosirea acestora in realizarea transferului de valoare intre participantii la diferitele tranzactii
d) utilizarea lor pentru evaluarea si dimensionarea valorica a diferitelor bunuri si servicii

21. Contractarea si primirea unui credit de la o banca pentru achizitionarea de catre o intrepindere a
…. concretizeaza pg 43
a) un flux financiar decalat
b) un flux financiar de contrapartida
c) un flux financiar multiplu
d) un flux financiar autonome

22. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privirele la imprumuturile de stat sunt adevarate – pg 132
a) sunt acordate de catre bancile cu capital de stat ( aflate in proprietatea statului)
b) au caracter facultativ
c) se aseamana cu impozitele directe prin faptul ca acestea au un caracter benevol
d) pot conduce la scadera dobanzii pe piata financiara

23. Titlurile derivate se particularizeaza prin urmatoarele trasaturi – pg 58


a) se ..? .. in scopul mobilizarii si majorarii capitalului propriu
b) sunt reprezentate de instrumentele care se … ??... de societatile comerciale pe baza activelor
financiare ( …. ???...)
c) prin intermediul lor se asigura mobilitatea capitalurilor pe termen lung de catre cei care au nevoie
de fonduri
d) decurg din contractele incheiate de parti, asigurand drepturi asupra unor active la o scadenta
viitoare
e) natura lor decurge din faptul ca valoarea lor depinde de activele la care se raporteaza

24. Din punct de vedere juridic, bugetul de stat reprezinta – pg 78


a) procese, tehnici de mobilizare a resurselor bugetare, precum si de utilizare a acestora sub forma
cheltuielilor bugetare
b) un act prin care sunt prevazute si autorizate veniturile si cheltuielile anuale ale statului
c) un tablou evaluativ si comparativ al veniturilor si cheltuielilor statului
d) totalitatea sumelor de bani ce se acumuleaza la dispozitia statului si aloca beneficiarilor spre
utilizare

25. Care din umatoarele afirmatii sunt adevarate


a) caracterul subiectival existentelor finantelor se releva prin functiile ce revin acestora in viata
economica si sociala
b) caracterul subiectiv al existentei finantelor se releva prin rolul ce revine acestora in viata economica
si sociala
c) infaptuirea functiilor specific finantelor este grefata pe folosirea banilor in functiile ce Ie revin
d) functiile financiare se suprapun cu functiile banilor

26. Documentatia depusa de guvern la Parlament, in vederea dezbaterii si aprobarii bugetului,


contine
a) proiectului contului de executie bugetara pentru anul bugetar urmator
b) proiectul de lege bugetara anuala, cu veniturile si cheltuielile bugetare
c) proiectul de lege de aprobare a clasificatiei bugetare
d) proiectul legii finantelor publice

27. Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice pentru contracararea
ciclicitatii economice se realiza prin
a) intocmirea si executarea de bugete echilibrate in fiecare an din durata ciclului economic
b) diminuarea impozitelor in faza de recesiune si majorarea acestora in faza de expansiune
c) reducerea cheltuielilor publice in faza de recesiune si majorarea acestora in faza de expansiune
d) intocmirea si executarea de bugete deficitare in faza de expansiune a economiei

28. Operatiunile speculative “a la baisse” se realizeaza atunci cand;


a) operatorii cumpara titluri la vedere la un curs mai scazut pentru a vinde la termen la un curs mai
ridicat
b) operatorii vand si cumpara titluri la vedere
c) operatorii vand titluri la vedere la un curs mai scazut, pentru a cumpara la termen la un curs mai
ridicat
d) operatorii anticipeaza o scadere a cursurilor titlurilor

29. Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate pe termen scurt
reprezinta o coordonata a
a) politicii financiare a intreprinderii pag 165
b) politicii fiscale
c) politicii de dividend a intreprinderii
d) politicii bugetare

30. In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anuitatii bugetului
a) practicarea sistemului de executie (exercitiu) in executia bugetului pag 83
b) intocmirea de bugete plurianuale
c) scoaterea in afara bugetului a unor cheltuieli si acoperirea lor din venituri speciale
d) intocmirea de bugete extraordinare
e) practicarea sistemului de gestiune in executia bugetului

31. Tot surplusul de valoare pe care o intrerindere il realizeaza ca urmare a activitatii desfasurate si
care acopera cerintele de dezvoltare ale acesteia, exprima
a) autofinantarea bruta, partial, in sens larg
b) autofinantarea bruta, integral, in sens restrans
c) autofinanarea neta, partial, in sens larg
d) autofinantarea bruta, partial, in sens restrans

32. Principalele atributii ale trezoreriei publice in calitate de bancher al statului sunt
a) elaborarea de prognoze pentru evolutia viitoare a veniturilor si cheltuielilor
b) gestionarea si redistribuirea disponibilitatilor baneti din conturile deschise institutiilor publice
c) exercitarea controlului jurisdictional asupra executiei de casa a bugetului
d) furnizarea informatiilor pentru intocmirea rapoartelor periodice privind executia bugetului

33. Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetar al unitatii :


a)bugetul program
b) clasificarea bugetara
c) bugetul de obiective
d) bugetele extraordinare pag80

34. Caracterul voalat,ascuns,ca trasatura a impozitelor indirecte,se refera la faptul ca :


a) acestea se instituie nominal
b) putini oameni isi dau seama ce parte a veniturilor lor este absorbita de impozitele pe consum
pag156
c) acestea nu opereaza asupra volumului vanzarilor
d) afecteaza veniturile nominale,nu si pe cele reale

35. Care din etapele urmatoare,referitoare la executia partii de cheltuieli a bugetului de stat, sunt de
competenta ordonatorilor de credite bugetare ( conducatorilor institutiilor publice ) :
a) piata,incasarea si controlul
b) angajarea,lichidarea si emiterea titlului de percepere
c) angajarea,lichidarea si ordonantarea pag88
d) lichidarea,ordonantarea si piata

36. Cheltuielile publice bugetare cu plata ajutorului de somaj se incadreaza in categoria:


a) cheltuielilor de capital
b) cheltuielilor virtuale
c) cheltuielilor curente
d) cheltuielilor de transfer pag99

37. In succesiunea lor fireasca, etapele executiei bugetului la partea de venituri sunt:
a) asezarea,emiterea titlului de percepere,perceperea,lichidarea
b) asezarea,lichidarea,perceperea,emiterea titlului de percepere
c) angajarea,lichidarea,emiterea titlului de incasare,perceperea
d) asezarea,lichidarea, emiterea titlului de percepere,perceperea pag88

38. In calculul caror indicatori de caracterizare a cheltuielilor publice ca fenomen financiar intervine
volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante:
a) modificarii ( cresterii) reale a cheltuielilor publice PAG105
b) coeficientului de elasticitate a cheltuielilor publice in raport cu P.I.B
c) modificarii ( cresterii ) nominale a cheltuielilor publice
d) indicelui modificarii ( cresterii ) relative nominale a cheltuielilor publice

39. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate :


a) pietele financiare derivate includ pietele contractelor futures si pietele contractelor pe optiuni
pag58
b) piata euroobligatiunilor se confunda cu piata obligatiunilor straine
c) in sens restrans,in sfera pietelor financiare se incadreaza pietele monetare,pietele valutare si pietele
financiare propriu zise
d) in sens larg piata financiara este considerata piata valorilor mobiliare

40. Care din urmatoarele afirmatii cu privirea de stabilizare ( prudenta ),componenta a politicii de
dividend a intreprinderii sunt adevarate :
a) presupune o modificare a dividendului din anul t fata de dividendul in anul t-1 cu o rata variabila
b) marimea dividentului depinde de deciziile de investitii si de finantare a intreprinderii
c) presupune o rata relativ constanta de acordare a dividentului din profitul obtinut
d) presupune asigurarea unui dividend constant sau o rata constanta de crestere anuala a
dividendului,in urma profitului obtinut pag166q

41.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


a) in cazul impozitelor directe,pe venituri sau pe averi suportatorul impozitului coincide cu subiectul
impozitului
b) la impozitele pe cladiri suma impozitului este identica cu materia impozabila
c) ca element tehnic caracteristic impozitelor,obiectul impozitului este suportatorul impozitului
d) suportatorul impozitelui este intotdeauna persoana ( fizica sau juridica ) in sarcina careia este
stabilita,prin lege,obligatia de plata a impozitului

42. Caracterul regresiv al sarcinii fiscale,in cazul impozitelor indirecte,consta in aceea ca :


a) suportatorii acestora apar in situatia de contribuabili numai in masura in care achizitioneaza si
consuma bunuri si servicii a caror pret sunt incluse aceste impozite
b) presupun cheltuieli mai reduse de colectare a acestora ca venit al statului
c) in cazul acestor impozite nu opereaza criteriul venitului minim neimpozabil
d) afecteaza in mod deosebit veniturile mici,deoarece se percep,de regula,la bunurile de larg
consum,care detin o insemnata in consumul personal pag155

43. Cheltuielile publice temporare:


a) sunt cheltuieli de natura imprumuturilor acordate de autoritatile publice
b) reprezinta operatiuni de trezorerie si sunt reflectate in conturile speciale ale trezoreriei pag100
c) sunt acele cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii
d) sunt cheltuieli care se finalizeaza cu plati la scadente certe

44. Persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita,prin lege,obligatia de plata a
impozitului este:
a) suportatorul impozitului
b) platitorul impozitului pag146
c) destinatarul impozitului
d) obiectul impozitului

45. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


a) controlul financiar favorizeaza indeplinirea functiei de repartitie,dar nu poate genera noi procese de
repartitie:
b) functia de control ofera teren de manifestare pentru functia de repartitie pag27
c) functia de repartitie are o sfera de manifestare mai larga decat functia de control
d) functia de repartitie ofera teren de manifestare pentru functia de control

46. Impozitele care au in vedere, pe langa existenta materiei impozabile si situatia familiara ce
greveaza asupra puterii .......................contributive a subiectilor sunt reprezentate de :
a) impozitele directe reale
b) impozitele directe personale pag 144
c) taxele de consumatie
d) impozitele indirecte

47. Interventia reglatoare a autoritatilor publice prin instrumente financiare in perioadele de


recesiune sau stagnare se poate face prin:
a) majorarea cheltuielilor publice si diminuarea impozitelor si taxelor
b) cresterea egala a cheltuielilor publice si a impozitelor,pentru mentinerea bugetului in echilibru
c) diminuarea cheltuielilor publice,concomitent cu majorarea impozitelor sau introducerea de noi
impozite
d) reducerea egala a cheltuielilor publice si a impozitelor,pentru mentinerea bugetului in echilibru

48. Sumele transmise catre diferite persoane care nu participa direct la activitatea curenta a
entitatilor publice sunt cuprinse in categoria:
a) cheltuielilor de transfer pag99
b) cheltuielilor de functionare
c) cheltuielilor neproductive
d) cheltuielilor curente

49. Criteriul momentului in care se efectueaza cheltuielile publice si modul in care acestea afecteaza
resursele financiare publice este specific:
a) clasificatiei economice
b) clasificatiei functionale
c) clasificatiei administrative
d) clasificatiei financiare pag100

50. Pentru satisfacerea cerintelor de echitate fiscala in impunere sunt necasare urmatoarele:
a) diferentierea sarcinii fiscale pe baza puterii contributive pag 140
b) asigurarea unui venit minim neimpozabil pentru fiecare contribuabil
c) majorarea impozitelor in faza de recesiune si diminuarea acestora in faza de supraincalzire a
economiei
d) reducerea impozitelor in faza de recesiune si majorarea acestora in faza de supraincalzire a
economiei
e) mobilizarea resurselor sub forma impozitelor sa se faca cu cheltuieli de administrare cat mai mici

Nu stiu din ce brosura sunt … dar sunt bune

44. Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii financiare au rol imperativ
a. bugetul institutiilor publice autonome
b. balanta financiara a statului
c. bugetul functional
d. bugetele locale
e. bugetul de stat pag50

45. Folosirea caror instrumente semnifica o abatere de la principiul realitatii bugetului


a. bugetele ciclice
b. bugetele extraordinare
c. bugetele anexe
d. conturile speciale de trezorerie

46. Din punct de vedere al continutului economic concepul de buget exprima


a. procese economice in forma baneasca de repartitie primara si secundara a produsului intern brut
b. procese economice si relatii sociale, in forma baneasca, de realocare a resurselor intre membrii
societatii prin …autoritatilor publice
c. un act normative care autorizeaza incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor publice
d. procese economice si relatii sociale, in forma baneasca, de repartitie a produsului intern brut

47. Resursele financiare publice obtinute prin vanzarea de bonuri de tezaur se incadreaza in
categoria
a. resurselor (financiare publice) fiscale
b. resurselor (financiare publice) de trezorerie
c. resurselor (financiare publice) imprumutate pe termen mediu si lung
d. resurselor (financiare publice) ordinare

48. In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale princioilui anualitatii bugetului
a. scoaterea in afara bugetului a unor cheltuieli si acoperirea lor din venituri special
b. practicarea sistemului de executie (exercitiu) in executia bugetului
c. intocmirea de bugete extraordinare
d. intocmirea de bugete plurianuale
e. practicarea sistemului de gestiune in executia bugetului

49. Politica financiar-monetara a autoritatilor publice


a. prin continut reprezinta o cimponenta a politicii financiare in acceptiune extinsa
b. corespunde sensului restrains al politicii financiare
c. are un continut mai cuprinzator decat politica finantelor publice in sens restans
d. nu inglobeaza politica bugetara

50. Printe factorii demografici de influenta asupra evolutiei cheltuielilor publice, se numara
a. cresterea numarului populatiei ocupate in sectorul public
b. acordarea de sprijin material unor categorii sociale defavorizare
c. cresterea duratei medii de viata
d. modificarile structural ale populatiei pe varste, categorii socio-profesionale
e. preocuparea statului pentru o mai buna repartizare a veniturilor in societate .
Brosura 38/2019
1. Contractarea si primirea unui credit de la o banca pentru achizitionarea de catre o inteprindere a
unui utilaj din import concretizeaza:
a) un flux financiar multiplu
b) un flux financiar autonom
c) un flux financiar decalat
d) un flux financiar de contrapartida

2.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


a) in cazul impozitelor directe,pe venituri sau pe averi suportatorul impozitului coincide cu subiectul
impozitului
b) suportatorul impozitului este intotdeauna persoana (fizica sau juridica) in sarcina careia este
stabilita,prin lege,obligatia de plata a impozitului
c) la impozitele pe cladiri sursa impozitului este identica cu materia impozabila
d) ca element tehnic caracteristic impozitelor,obiectul impozitului este suportatorul impozitului

3.Controlul preventiv,ca una din formele sub care se manifesta controlul financiar,se particularizeaza
prin faptul ca:
a) permite corectarea post-operativa a solutiilor aplicabile pentru infaptuirea proceselor respective
b) este cea mai putin eficienta forma de control financiar
c) nu poate avea ca obiectiv decat legalitatea operatiunilor,nu si eficienta acestora
d) permite evitarea initierii unor operatiuni ineficiente si evitarea pierderilor aferente lor pag 29

4. Tot surplusul de valoare pe care o intreprindere il realizeaza ca urmare a activitatii desfasurate si


care acopera drept cerintele de dezvoltare ale acesteia,exprima:
a) autofinantarea bruta,integrala,in sens restrans
b) autofinantarea bruta,partiala,in sens restrans
c) autofinantarea neta,partiala,in sens larg
d) autofinantarea bruta,partiala,in sens larg

5.In cadrul politicii financiare a intreprinderii,practicarea unei rate relativ constante de acordare a
dividentelor (sau obtinut) este specifica:
a) politicii reziduale sau oportuniste
b)politicii de stabilizare
c)politicii de participare directa
d)politicii prudentiale

6. Din punct de vedere juridic,bugetul de stat reprezinta:


a) procese,tehnici de mobilizare a resurselor bugetare,precum si de utilizare a acestora sub forma
cheltuielilor
b) un act prin care sunt prevazute si autorizate veniturile si cheltuielile anuale ale statului
c) un tablou evaluativ si comparativ al veniturilor si al cheltuielilor statului
d) totalitatea sumelor de bani ce se acumuleaza la dispozitia statului si se aloca beneficiarilor spre
utilizare

7.Taxele speciale de consumatie:


a) sunt o forma directa a impozitelor directe
b) respecta cerintele de nediscriminare fiscala
c) manifesta sensibilitate scazuta la conjuctura economica
d) sunt calcula ad-valorem

8.Cheltuielile publice cu acordarea de subventii sectorului privat:


a) .................... din categoria cheltuielilor pentru dezvoltarea sectorului economic de stat
b) .................... utilizate ca mijloc de stimulare a exporturilor,acest rol revenind numai impozitelor
c ) ……………… sunt considerate o parghie financiara
d) .................... conceptie clasice despre cheltuielile publice
9. Care din urmatoarele formulari corespunde acceptiunii extinse data conceptului de finantare :
Lipsa intrebarile 9-10
a)
b)
c)
10.
a)
b)
c)
d) proiectul legii finantelor publice

11.Care din urmatoarele afirmatii cu privire la faza de ordonantare este adevarata:


a) este de competenta ordonatorilor de credite bugetare
b) se refera la emiterea unei ordonante de urgenta a guvernului privind cheltuielile publice
c)se finalizeaza prin intocmirea unui dosar de incasare
d) se concretizeaza intr-un act de vointa (contract )intre o institutie publica si beneficiar ul sumei,in
care se prevad obligatii
e) in succesiunea logica a executiei bugetului de stat,este precedata de faza de asezare si urmata de
faza de ....................

12. In succesiunea lor fireasca,etapele executiei bugetului la partea de venituri sunt:


a) asezarea,emiterea titlului de percepere,perceperea,lichidarea
b) asezarea,lichidarea, emiterea titlului de percepere,perceperea
c) asezarea,lichidarea, perceperea, emiterea titlului de percepere
d) angajarea,lichidarea,emiterea titlului de incasare,perceperea

13. Folosirea caror instrumente semnifica o abatere de la principiul echilibrarii bugetului:


a) bugetele extraordinare
b) clasificatia bugetara
c) bugetele anexe
d) bugetele ciclice

14. In functie de natura valorilor mobiliare emise si negociate pe pietele financiare,se pot intalni:
a) piata obligatiunilor
b) piata secundara
c) piata la termen
d) piata la vedere

15. Pentru satisfacerea cerintelor de echitate fiscala in impunere sunt necesare urmatoarele:
a)asigurarea unui venit minim neimpozabil pentru fiecare contribuabil
b) reducerea impozitelor in faza de recesiune si majorarea acestora in faza de supraincalzire a
economiei
c)diferentierea sarcinii fiscale pe baza puterii contributive
d) majorarea impozitelor in faza de recesiune si diminuarea acestora in faza de supraincalzire a
economiei
e) mobilizarea resurselor sub forma impozitelor sa se faca cu cheltuieli de administrare cat mai mici

16. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la controlul bugetar sunt adevarate:
a) controlul politic se exercita de catre Parlament
b) controlul politic analizeaza actele justificative privind operatiunile inregistrate in conturile contabile
si se pro...................legalitatii lor
c)controlul administrativ se exercita de catre Curtea de Conturi
d) controlul jurisdictional vizeaza concordanta cu obiectivele politicii generale ale statului

17. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la politica de stabilizare ( prudenta ) ,componenta
politicii de di..........................a intreprinderii este adevarata?
a) marimea dividentului depinde de deciziile de investitii si de finantare a intreprinderii
b) presupune o rata relativ constanta de acordare a dividentului din profitul obtinut
c) presupune asigurarea unui dividend constant sau o rata constanta de crestere anuala a
dividendului,in urma profitului obtinut
d) presupune o modificare a dividendului din anul t fata de dividendul inregistrat in anul t-1 cu o rata
variata

18. Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetar al unitatii:


a) bugetul program
b) clasificatia bugetara
c) bugetele extraordinare
d) bugetul de obiective

19. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


a) infaptuirea functiilor specifice finantelor este grefata pe folosirea banilor in functiile ce le revin
b_ caracterul subiectiv al existentei finantelor se releva prin functiile ce le revin acestora in viata
economica
c) functiile finantelor se suprapun cu functiile banilor
d) caracterul subiectiv al existentei finantelor se releva prin rolul ce revine acestora in viata economica

33. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


a) functia de repartitie are si o sfera de manifestare mai larga decat functia de control
b)controlul financiar favorizeaza indeplinirea functiei de repartitie ,dar nu poate genera noi procese de
repartitie
c) functia de repartitie ofera teren de manifestare pentru functia de control
d) functia de control ofera teren de manifestare pentru functia de repartitie

34. In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii bugetului:
a) intocmirea de bugete plurianuale
b) intocmirea de bugete extraordinare
c) scoaterea in afara bugetului a unor cheltuieli si acoperirea lor din venituri speciale
d)practicarea sistemului de executie (exercitiu ) in executia bugetului
e) practicarea sistemului de gestiune in executia bugetului

35. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


a) in sens larg piata financiara este considerata piata valorilor mobiliare
b) piata euro obligatiunilor se confunda cu piata obligatiunilor straine
c) in sens restrans,in sfera pietelor financiare se incadreaza pietele monetare,pietele valutare si pietele
financiare propriu zise
d) pietele financiare derivate includ pietele futures si pietele contractelor pe optiuni

36) In evaluarea eficientei cheltuielilor publice pentru educatie ( invatamant ),in aprecierea efectelor
acestora sunt luate in considerare:
a) cheltuielile indirecte de invatamant suportate din veniturile familiilor
b)” lipsa de castig “ pe perioada studiilor a celor ce urmeaza diferite forme de invatamant
c) cheltuielile directe finantate din fondurile publice
d) veniturile suplimentare obtinute de indivizi ca urmare a instruirii suplimentare

37. Impozitele care au in vedere,pe linga existenta materiei impozabile,si situatia familiala ce
greveaza asupra puterii .....................contributive a subiectilor sunt reprezentate de:
a) impozitele indirecte
b)impozitele directe reale
c)impozitele directe personale
d) taxele de consumatie

38. Cheltuielile publice temporare:


a) sunt cheltuieli care se finalizeaza cu plati la scadente certe
b) sunt cheltuieli de natura imprumuturilor acordate de autoritatile publice
c) reprezinta operatiuni de trezorerie si sunt reflectate in conturile speciale ale trezoreriei
d) sunt acele cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii

39. Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate pe termen scurt
reprezinta o .............................
a) politicii fiscale
b) politicii de finantare a intreprinderii
c) politicii bugetare
d) politicii de dividend a intreprinderii

40. Care din urmatoarele operatiuni reflecta ipostaza de casier atribuita trezoreriei publice:
a) gestionarea disponibilitatilor din conturile banesti deschise entitatilor publice
b) organizarea si efectuarea tuturor operatiunilor de incasari si plati care privesc bugetul de stat
c) efectuarea operatiunilor privind finantarea deficitului bugetar
d) deschiderea si administrarea conturilor bancare pentru efectuarea operatiunilor banesti ale
entitatilor publice
e) efectuarea operatiunilor de garantare si coparticipare a statului la acordarea de imprumuturi pentru
realizarea .............................economice si sociale

41. Titlurile derivate se particularizeaza prin urmatoarele trasaturi:


a) decurg din contractele incheiate de parti,asigurand drepturi asupra unor active la o scadenta
viitoare
b) natura lor decurge din faptul ca valoarea lor depind de activele la care se raporteaza
c) se emit in scopul mobilizarii capitalului propriu
d) prin intermediul lor se asigura mobilizarea capitalurilor pe termen lung de catre cei care au
nevoie .....
e) sunt reprezentate de instrumente care se creeaza de societatile comerciale pe baza activelor
financiare..............................bursieri)
- lipsa intrebarile 42-43-

44. Criteriul momentului in care se efectueaza cheltuielile publice si modul in care acestea afecteaza
resursele financiare publice este specific:
a) clasificatiei economice
b) clasificatiei financiare
c) clasificatiei functionale
d) clasificatiei administrative

45. Caracterul voalat,ascuns,ca trasatura a impozitelor indirecte,se refara la faptul ca:


a) afecteaza veniturile nominale,nu si pe cele reale
b) acestea nu opereaza asupra volumului vanzarilor
c) putini oameni isi dau seama ce parte a veniturilor lor este absorbita de impozitele pe consum
d) acestea se instituie nominal

46. Fondul de rulment se determina ca diferenta intre:


a) activele imobilizate si activele circulante
b) stocuri si datorii curente
c) activele circulante si datoriile pe termen scurt
d) capitalul propriu total si activele imobilizate

47. Care din etapele urmatoare,referitoare la executia partii de cheltuieli a bugetului de stat,sunt de
competenta ordon...................... le credite bugetare ( conducatorilor institutiilor publice ) :
a)lichidarea,ordonantarea si plata
b) angajarea,lichidarea si emiterea titlului de percepere
c) angajarea,lichidarea si ordonantarea
d) plata,incasarea si controlul

48. Ca asemanari intre emisiunea (inflationista ) de moneda,folosita ca resursa financiara publica


extraordinara,si ...........................directe se regasesc:
a) implica o contra prestatie directa din partea statului
b) caracterul benevol
c) caracterul voalat
d) afecteaza numai veniturilor nominale ale diferentelor persoane fizice si juridice

49. In calculul caror indicatori de caracterizare a cheltuielilor publice ca fenomen financiar intervine
volumul cheltuielilor exprimat in preturi constante:
a) coeficientului de elasticitate a cheltuielilor publice in raport cu P.I.B.
b) modificarii (cresterii) reale a cheltuielilor publice
c) modificarii ( cresterii) reale a cheltuielilor publice
d) indicelui modificarii (cresterii) relative nominale a cheltuielilor publice

50. Indeplinirea functiei banilor de masura a valorii presupune:


a) folosirea acestora in realizarea transferului de valoare intre participantii la diferitele tranzactii
b) utilizarea lor pentru evaluarea si dimensionarea valorica a diferitelor bunuri si servicii
c) mijlocirea de catre acestia a acumularii si pastrarii valorii lor la dispozitia detinatorilor sub forma
sumelor
d) finalizarea unor procese si relatii de alocare-utilizare a unor sume de bani,de vehiculare a valorii in
formatiuni de incasari si plati

Brosura Balti 2019

1) Operatiunile speculative „a la baisse’’ se realizeaza atunci cand:


a) Operatori cumpara titluri la vedere la un curs mai scazut pentru a vinde la termen la cun curs mai
ridicat
b) Operatori vand si cumpara titluri la vedere
c) Operatori vand titluri la vedere la un curs mai scazut, pentru a cumpara la termen la un curs mai
ridicat
d) Operatori anticipeaza o scadere a cursurilor titlurilor

2) Cheltuielile extrabugetare:
a) Se refera la operatiunile de trezorerie si sunt evidentiate in conturi speciale de trezorerie
b) Nu sunt inscrise in nici un buget public
c) Sunt inscrise in bugetul de stat
d) Sunt acoperite de veniturile proprii ale entitatilor publice

3) Care din urmatoarele afirmatii cu privire la imprumuturile de stat (publice) sunt adevarate:
a) Pot conduce la scaderea dobanzi pe piata financiara si restrangerea investitiilor private
b) Se aseamana cu impozitele directe prin faptul ca ambele au un caracter benevol
c) Sunt acordate de catre bancile cu capital de stat (aflate in proprietatea statului)
d) Au caracter facultativ

4) In afara impozitelor, ansamblul de modalitati si procedee tehnice folosite de organele fiscale la


asezarea, calcularea, urmarirea si incasarea impozitelor desemneaza:
a) Materia impozabila
b) Obiectul impozitului
c) Asieta
d) Unitatea de impunere

5) Dupa scopul urmarit la instruire, impozitele se diferentiaza astfel:


a) Impozite directe
b) Impozite indirecte
c) Impozite permanente
d) Impozite de ordine

6) Marimea avantajelor luate in calcul, in aplicarea „analizei cost-beneficii” , nu cuprinde:


a) Incasarile din vanzarea produselor (serviciilor)
b) Incasari din valorificarea de active (scoase din functiune )
c) Venituri din valorificarea altor utilitati
d) Profitul obtenabil in perioada de exploatare a obiectivului ????

7) Care din urmatoarele afirmatii cu privire la politica de stabilizare (prudenta), componenta a politici de
divident a intreprinderi sunt adevarate?
a) Presupune asigurarea unui divident constant sau o rata constanta de crestere anuala a dividentului,
indiferent de marimea profitului obtinut
b) Presupune o modificare a dividentului din anul T fata de dividentul inregistrat in anul T-1 cu o rata
variabila
c) Presupune o rata relativ constanta de acordare a dividentului din profitul obtinut
d) Marimea dividentului depinde de deciziile de investitii si de finantare a intreprinderi

8) Asezarea, ca faza in executia bugetului de stat la partea de venituri:


a) Presupune deschiderea de evidențe la organul fiscal pentru fiecare platitor de impozite
b) Este o operatiune ce vizeaza executarea silita in cazul neplati sumelor datorate ca impozite
c) Include ca activitati specifice indentificarea si evaluarea materiei impozabile pag88
d) Este efectuata de organele fiscale nespecializate

9) Ca efecte medicale benefice ale finantari cheltuielilor publice pentru ocrotirea sanatatii sunt
considerate:
a) Eradicarea unor boli profesionale
b) Refacerea si pastrarea sanatatii persoanelor care beneficiaza de asistenta medicala
c) Cresterea perioadei activei a vietii
d) Cresterea sperantei medii de viata la nastere

10) Cheltuielile extrabugetare:


a) Sunt acoperite din veniturile proprii ale entitatilor publice
b) Sunt finantate din resurse publice ce se constituie in fonduri speciale
c) Sunt inscrise in bugetul de stat
d) Se refera la operatiunile de trezorerie si sunt evidentiate in conturi speciale de trezorerie

11) Inscrierea in buget in sume integrale a tuturor veniturilor si cheltuielilor publice reprezinta o cerinta a
respectarii:
a) Principiului realitati bugetului
b) Principiului echilibrari bugetului
c) Principiului universalitati bugetului
d) Principiului specializari bugetare

12) Cheltuielile cu achizitionarea medicamentelor necesare ingrijiri bolnavilor in unitatile sanitare publice
se incadreaza in categoria:
a) Cheltuielilor (publice) virtuale
b) Cheltuielilor (publice) de transfer
c) Cheltuielilor (publice) de capital
d) Cheltuielilor (publice) pentru actiuni social- culturale

13) Asigurarea stabilitatii incasarilor (sub forma de impozite), ca principiu de politica financiare este
asigurata daca:
a) Asieta este stabila, nefiind afectata de evolutiile ciclice ale economiei
b) Termenele si sumele de plata sunt stabilite cu exactitate si aduse la cunostinta contribuabilului
c) Se aleg acele obiecte impozabile care , prin natura lor , nu sunt afectate considerabil de ciclitatea
evolutiei economiei, respectiv a PIB
d) Subiectul si suportatorul sunt stabiliti cu exactitate prin legislatia fiscala

14) Care din urmatoarele afirmatii cu privire la la impozite sunt false ?


a) Destinatarul impozitului reprezinta persoana (fizica sau juridica) in sarcina careia este stabilita ,prin
lege, obligatia de plata a impoitului
b) In cazul imppozitelor directe, pe venituri sau pe averi, suportatorul impozitului coincide cu subiectul
impozitului dela impozitele indirecte pe cheltuieli sursa impozitului difera de materia impozabila
c) Ca element tehnic caracteristic impozitelor, materie impozabilase confunda, uneori, cu asieta

15) Avand in vedere cllasificatia economica cheltuielile publice se structureaza in :


a) Cheltuieli curente si de capital
b) Cheltuieli definitive, temporare si virtuale
c) Ordinare si extraordinare
d) Cheltuieli publice negative si pozitive

16) In conceptia cllasica (liberala) , cheltuielile publice:


a) Sunt recunoscute doar partia ca expresie a unor procese de consum final
b) Afecteaza in sens negativ marimea produsului national si duc la o diminuare a avutiei nationale
c) Reprezinta procese de realocare a resurselor cu efecte pozitive (direct sau indirect)
d) Sunt interpretate ca investitiii in capital real si uman

17) Fondulde rulment se poate determina:


a) Ca diferenta intre activele imobilizate si datorii pe termen mediu si lung
b) Ca diferenta intre activele circulante si datorii pe termen lung
c) Ca diferenta intre activele totale si activele imobilizate
d) Ca diferenta intre capitalul permanent si capital social

18) Taxele speciale de consumatie :


a) Au rol financiar
b) Nu se pot calcula ad-valorem
c) Nu respecta cerintele de nediscriminare fiscala
d) Manifesta sensibilitate scazuta la conjuctura economica

19) Ca principiu de impunere, nediscriminarea fiscala:


a) Presupune ca prin modul de aplicare si incasare a impozitului sa nu se permita sustragerea de la
impunere a materiei impozabile si nici evitarea platii impozitului
b) Presupune aplicarea aceluiasi tratament in materie de impozitare pentru nerezidenti ca si pentru
rezidenti
c) Presupune diferentierea sarcini fiscale in raport nu numai cu marimea materiei impozabile, ci si cu
situatia sociala a contribuabilului
d) Reprezinta un principiu de politica economica si sociala

20) Ca obiective ale politici financiare a intreprinderii nu se regasesc urmatoarele:


a) Cresterea valorii firmei
b) Cresterea costului capitalului
c) Cresterea unei structuri financiare optime
d) Folosirea facilitatiilor fiscale acordate de catre stat

21) In conceptia clasica (liberala) cheltuielile publice:


a) Reprezinta procese de realocare a resurselor cu efecte pozitive (direct sau indirect)
b) Sunt interpretate ca investitii in capital real si uman
c) Sunt recunoscute dosr partial cu expresia a unor procese de consum final
d) Afecteaza in sens negativ marimea produsului national si duc la o diminuare a avutiei nationale

22) Avand in vedere clasificatia economica cheltuielile publice se structureaza in :


a) Reale si economice
b) Ordinare si extraordinare
c) Cheltuieli definitive, temporare sau virtuale
d) Cheltuieli curente si de capital
23) Sumele transmise catree diferite persoane care nu participa direct la activitatea curenta a entitatilor
publice sunt cuprinse in categoria:
a) Cheltuielilor de functionare
b) Cheltuielilor curente
c) Cheltuielilor de transfer
d) Cheltuielilor neproductive

24) Cheltuielile publice cu acordarea de subventii sectorului privat:


a) Fac parte din categoria cheltuielilor de capital
b) Fac parte din categoria cheltuielilor pentru dezvotarea sectorului economic de stat
c) Sunt considerate investitii in capitalul uman
d) Nu pot fi utilizate ca mijloc de stimulare a exporturilor, acest rol revenind numai impozitelor

25) Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate :


a) Executia bugetului presupune aceleasi operatiuni la cheltuieli si venituri
b) Elaborarea proiectului de buget consta inclusiv in afectarea lucrarilor de intocmire a proiectului legii
bugetului de stat
c) Elaborarea proiectului de buget se concretizeaza in documente specifice in care se inscriu categoriile
de cheltuieli si de venituri bugetare (dupa clasificatia bugetara) in cuantumul realizat
d) Executia bugetara consta in incasarea efectiva a cheltuieilor si realizarea efectiva a veniturilor

26) Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi doar partial necesitatile de dezvoltare pe
seama profitului defineste:
a) Autofinantarea partiala neta in sens restrans
b) Autofinantarea integrala bruta in sens larg
c) Autofinantarea integrala neta in sens restrans
d) Autofinantarea partiala neta in sens larg

27) Rectificarea bugetului pe parcursul executiei semnifica:


a) O faza specifica executiei bugetului in partea de venituri
b) O operatiune necesara asigurarii echilibrari bugetului
c) O abatere de la principiul bugetar al universalitatii
d) O faza specifica executiei bugetului la partea de cheltuieli

28) Caracterul obligatoriu al impozitelor , ca una din principalele trasaturi ale acestora, presupune :
a) asigurarea unui venit minim neimpozabil pentru toti cetateni
b) consultarea cetatenilor cu privire la instituirea impozitelor
c) dreptul statului de a executa silit debitele restante din impozite
d) obligatia de plati suma stabilita drept impozit cu consintamantul expres al platitorilor

29) In evaluarea eficientei cheltuielile publice pentru invatamant, in aprecierea costurilor (eforturilor) nu
sunt luate in considerare:
a) cheltuielile directe finantate din fondurile publice
b) ajutoarele financiare externe pentru finantarea invatamantului
c) cheltuielile indirecte de invatamant suportate din veniturile familiilor
d) lipsa de castig pe perioada studiilor a celor ce urmeaza diferite forme de invatamant

30) Care din urmatoarele afirmatiile sunt false:


a) Pietele monetare si valutare fac parte din sfera pietelor financiare doar in sensul larg al acestora
b) In sens restrans, pietele financiare mijlocesc confruntarea cereri si a ofertei de actiuni si obligatiuni
c) In sens restrans, pietele financiare faciliteaza miscarea capitalului dintr-o forma in alta si accesul la
resurse de finantare
d) In sens larg, pietele financiare sunt denumite pietele valorilor imobiliare

31) Titlurile derivate se particularizeaza prin urmatoarele trasaturi:


a) Prin intermediul lor se asigura mobilizarea capitalurilor pe termen lung de catre cei care au nevoie de
fonduri
b) Se emit in scopul mobilizarii si majorarii capitalului propriu
c) Sunt reprezentate de instrumentele care se creeaza de societatile comerciale pe baza activelor
financiare
d) Decurg din contractele incheiate de parti, asigurand drepturi asupra unor active la o scadenta viitoare

32) Contextul(mediul) economic al intreprinderii:


a) Reflecta cadrul de mobilizare a resurselor finaciare, de valorificare a disponibilitatilor banesti
b) Se refera la modul de desfacere a activitatii, acesta exercitand influente asupra organizarii muncii in
intreprindere
c) Genereaza aparitia unor factori interni de care vor depinde performantele intreprinderii
d) Delimiteaza activitatea de productie si de schimb a bunurilor si serviciilor
33) Care din urmatoarele afirmatii cu privire la politica fiscala nu sunt adevarate:
a) Politica fiscala poate fi elaborata numai numai de catre stat sau autoritati publice locale
b) Politica fiscala este conditionata de mediul economic(starea economiei, nivelul vebiturilor cetatenilor,
etc)
c) Politica fiscala trebuie conceputa luand in considerare numai destinatiile date resurselor fiscale
d) In acceptiunea restrictiva, politica fiscala vizeaza numai procurarea resurselor fiscale

34) In succesiunea lor fireasca, etapele executiei bugetului la partea de venituri sunt:
a) Asezarea, lichidarea, perceperea, emiterea titlului de participare
b) Asezarea, lichidarea, emiterea titlului de participare, perceperea
c) Asezarea, emiterea titlului de participare, perceperea, lichidarea
d) Angajarea, lichidarea, emiterea titlului de incasare, perceperea

35) Identificarea si evaluarea materiei impozabile, si stabilirea sumei impozitului de incasat pe categorii
de impozite, ca operatiune specifica executiei bugetului la partea de venituri, este specifica:
a) Lichidarii
b) Amiterii titlului de percepere
c) Perceperii
d) Asezarii

36) Care din urmatoarele atributiuni nu corespund functiei de bancher a trezoreriei publice:
a) Furnizarea informatiilor pentru intocmirea rapoartelor periodice si a conturilor privind executia
bugetara
b) Efectuarea operatiunilor privind finantarea deficitului bugetar
c) Gestionarea disponibilitatilor din conturile banesti deschise entitatilor publice
d) Efectuarea operatiunilor de garantare si coparticipare a statului la acordarea de imprumuturi
pentru realizarea unor obiective economice si sociale

37) Care din urmatoarele afirmatii cu privire la faza de ordonantare este adevarata:
a) In succesiunea logica a executiei bugetului de stat, este precedata de faza de asezare si urmata de faza
de plata
b) Se refera la emiterea unei ordonante de urgenta a guverului privind cheltuielile publice
c) Se finanteaza prin intocmirea unui document de incasare
d) Este de competenta ordonatorilor de credite bugetare

38) In sens juridic conceptul de cheltuiala publica se refera la:


a) Ansamblul proceselor economice de consum public de resurse
b) Platile efectuate pentru functionarea institutiilor publice
c) Sume alocate din bugetul public
d) Cheltuielile bugetare

39) Resursele financiare publice obtinute prin vanzarea de bonuri de tezaur se incadreaza in categoria:
a) Resurselor(financiare publice) imprumutate pe termen mediu si lung
b) Resurselor(financiare publice) ordinare
c) Resurselor(financiare publice) de trezorerie
d) Resurselor(financiare publice) fiscale
40) Ca principiu de impunere, nediscriminarea fiscala:
a) Presupune diferentierea sarcinii fiscale in raport nu numai cu marimea materiei impozabile, ci si cu
situatia sociala a contribuabilului
b) Presupune ca prin modul de aplicare si incasare a impozitului sa nu se permita sustragerea de la
impunere a materiei impozabile si nici evitarea platii impozitului
c) Reprezinta un principiu de politica economica si sociala
d) Presupune aplicarea aceluiasi tratament in materie de impozitare pentru nerezidenti ca si pentru
rezidenti

41) Tot surplusul de valoare pe care o intreprindere il realizeaza ca urmare a activitatii desfasurate si care
acopera doar partial cerintele de dezvoltare ale acesteie, exprima:
a) Autofinantarea neta, paritala, in sens larg
b) Autofinantarea bruta, integrala, in sens restans
c) Autofinantarea bruta, partiala, in sens larg
d) Autofinantarea bruta, partiala, in sens restrans

42) Care din urmatoarele afirmatii cu privire la gesiunea financiara a intreprinderii private sunt
adevarate:
a) Este asigurata de cenzori, supravegheata de adunarea generala a acionarilor si analizata de consiliul de
administratie
b) Presupune urmarirea modului de formare si administrare a resurselor banesti publice
c) Se circumscrie la activitatile de formare, repartizare si utilizare a resuselor banesti necesare realizarii
investitiilor si productiei
d) In sfera acesteia nu se incadreaza gestiunea rezultatelor financiare

43) Printre factorii demografici de influenta asupra evolutiei cheltuielilor publice, nu se numara:
a) Modificarile structurale ale populatiei pe varste, categorii socio-profesionale
b) Cresterea numarului populatiei ocupate in sectorul public
c) Cresterea duratei medii de viata
d) Acordarea de sprijin material unor categorii sociale defavorizate

44) Principalele avantaje ale executiei de casa a bugetului prin sistemul bancar se refera la:
a) Redistribuirea relativ facila a resurselor banesti disponibile temporar in cadrul sectorului public
b) Incasarea operativa a veniturilor si efectuarea cheltuielilor publice
c) Posibilitatea urmaririi cu strictete a cerintelor de echilibru financiar si monetar
d) Existenta unei strcuturi extinse de unitati operative

45) Finantarea temporara, ca modalitate de procurare a resurselor financiare necesare unei intreprinderi:
a) Se realizeaza pe seama datoriilor pe termen scurt din activitatea de exploatare si creditelor bancare pe
termen scurt
b) Se asigura, in principal, pe baza creditelor bancare acordate de banci in vederea ralizarii de investitii
c) Se realizeaza pe seama resurselor financiare reprezentate de capital, rezerve si imprumuturi pe termen
lung
d) Se asigura pe seama creditelor bancare pe termen scurt si a creditelor bancare pe termen mediu si lung

46) Taxa pe valoare adaugata se incadreaza in categoria:


a) Taxelor specifice de consumatie
b) Impozitelor pe cheltuieli
c) Impozitelor pe venit
d) Impozitelor reale

47) Criteriul momentului in care se efectueaza cheltuielile publice si modul in care acestea afecteaza
resursele financiare publice este specific:
a) Clasificatiei financiare
b) Clasificatiei functionale
c) Clasificatiei economice
d) Clasificatiei bugetare

48) Cheltuielile publice bugetare cu plata ajutorului de somaj se incadreaza in categoria:


a) Cheltuielilor de transfer
b) Cheltuielilor virtuale
c) Cheltuielilor curente
d) Cheltuielilor extrabugetare

49) In care din urmatoarele bugete de venituri si cheltuieli intocmite de o firma functioneaza in sfera
activitatilor materiale, productive, sunt reflectate veniturile si cheltuielile totale (de exploatare,
financiare si exceptionale):
a) Bugetul activitatii de productie
b) Bugetul de capital
c) Bugetul de trezorerie
d) Bugetul activitatii generale

Grila 27 Finante ID 30.01.2018

1. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la gestiunea financiara a intreprinderii private sut
adevarate:
a) Se circumscribe la activitatile de formare, repartizare si utilizare a resurselor bamesti necesare realizarii
investiilor si productiei
b) In sfera acesteia nu se incadreaza gestiunea rezultatealor financiare
c) Este asigurata de cenzori, supravegheata de adunarea generala a actionarilor si analizata de consiliul
de administratie
d) Presupne urmarirea modului de formare si administrare a resurselor banesti

2. Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor bugetare:


a) Presupune inscrierea in buget a veniturilor si a cheltuielilor dupa principiul “bruto”
b) Presupune asigurarea stabilitatii incasarilor din impozite si taxe
c) Are ca support teza depersonalizarii veniturlor preluate la fondul bugetar al statului
d) Presupune inscrierea in buget a veniturlir si cheltuielilor dupa principiul “neto”

3. Functia finantelor de repartitie a produsului intern brut :


a) Genereaza fluxuri de contributie si distributie a fondurilor banesti la diferite nivele de derulare a
activitatilor economico-sociale
b) Are un character subiectiv imprimat de modalitatile concrete de constituire si distribuire a fondurilor
banesti
c) Se defineste ca fiind capacitatea finantelor de a mijloci repartitia in forma baneasca a produsului intern
brut
d) Are o sfera de manifestare mai existinsa decat functia de control

4. Printre sursele de finantare a cheltuielor publice cu invatamantul se pot regasi:


a) Venituri proprii realizate de institutiile de invatamant
b) Donatii sau ajutoare externe
c) Lipsa de castiguri a elevilior/studentilor pe durata studiilor
d) Fondul bugetar

5. Fondul de rulment:
a) Reprezinta partea din capitalul permanent al unei intreprinderi private din care se acoprea activele
circulante
b) Se calculeaza ca diferenta intre activele circulante si datorii pe termen scurt
c) Se determina prin insumarea activelor imobilizate cu activele circulante
d) Se calculeaza ca diferenta intre total active si active circulante

6. Bugetul functional (folosit in sfera finantelor publice):


a) Se mai numeste si buget de obiective
b) Reflecta toate cheltuielile de functionare ale unei institutii publice
c) Reflecta tote cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen mediu si lung
d) Reflecta resursele alocate diferitelor servicii publice pe criterii de cost si randament ale serviciilor
publice de finantat

7. Printre veniturile financiare realizate de o intreprindere se pot mentiona :


a) Veniturile din vanzarea de produselor
b) Veniturile din dobanzi
c) Venituri din titluri de plasament
d) Diferente favorabile de curs valutar

8. Sursele de finantare externa a intreprinderii sunt :


a) Aportul in numerar adus de actionari
b) Creditele bancare contractate pe termen scurt ?
c) Profitul
d) Datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare

9. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


a) Intrucat monedele din metal pretios aveau insemne speciifce ( cele diferentiau de altele), au fost
incadrate in categoria banului-semn
b) Banul-semn reprezinta o creanta asupra economiei unei tari sau a mai multora
c) Monedele divizionare folosite in prezent nu se includ in categoria banului-semn, deoarece, fiind
confectionate din metal, au …… proprie
d) ………spre deosebire de banul-marfa, banul-semn nu are valoare intriseca
10. Ca/ce efecte economice benefice ale finantarii cheltuielilor publice pentru ocrotirea sanatatii
sunt considerate:
a) Crestearea si pastrarea sanatatii persoanelor care beneficiazde asistenta medicala
b) Cresterea perioadei active a vietii
c) Eradicarea unor boli profesionale
d) Cresterea sperantei medii de viata la nastere

11. ………..Sferei de utilitati publice si private …… nu se intelge nik


a) Asdf
b) Minimizarea consumului de resurse financiare private
c) Satisfacerea prin oferta publica de utilitati a acelor nevoi ce nu pot fi satisfacute prin oferta privata
d) Asigurarea unui raport constant in timp si spatiu intre utilitatile publice si utilitatile private

12. In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii bugetului:
a) Scoaterea in afara bugetului a unor chletuieli si acoperirea lor din venituri speciale
b) Practicarea sistemului de gestiune in ecuatia bugetului
c) Preacticarea sistemujlui de executie (exercitiu) in executia bugetului
d) Intocmirea de bugete plurianuale
e) Intocmirea de bugete extraordinare

13. Politica financiar-monetara a autoritatilor publice:


a) Prin continut reprezinta o componenta a politicii financiare in acceptiune extensa
b) Nu inglobeaza politica bugetara
c) Are un continut mai cuprinzator decat politica finantelor publice in sens restrans
d) Corespunde sensului restrans al politicii financiare

14. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la controlul bugetar sunt adevarate:
a) Controlul jurisdictional vizeaza legalitatea operatiunilor financiare cu impact asupra bugetului de stat
effectuate de entitatile publice
b) Controlul politic se exercita de catre Parlament
c) Controlul jurisdictional vizeaza concordanta cu obiectivele politicii generale ale statului
d) Controlul politic analizeazaactele justificative privind operatiunile inregistrate in conturile contabile si se
pronunta asupra legalitatii lor

15. Indentificarea si evaluarea materiei impozabile si stabilirea sumei impozitului de incasat pe


categorii de impozite, ca operatiune specifica executiei bugetului la partea de venituri este
specifica:
a) Perceperii
b) Asezarii
c) Lichidarii
d) Amiterii titlului de percepere
16. Care din urmatoarele intrumente de conducere si reglare a activitatii financiare are rol imperativ
:
a) Bugetele institutiilor publice autonome
b) Bugetul functional
c) Bugetul de stat
d) Balanta financiara a statului
e) Bugetele locale

17. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


a) Destinatarul impozitului reperzinta persoana (fizica sau juridical) in sarcina careia este stabilita, prin
lege obligatia de plata a impozitului
b) In cazul impozitelor directe,pe venituri sau pe averi, suportatorul impozitului coincide cu subiectul
impozitului
c) Ca element tehnic characteristic impozitelor, materia impozabila se confunda uneori cu subiectul
impozitului
d) La impozitele indirecte pe chletuieli sursa impozitului difera de materia impozabila

18. Ciclul de exploatare in desfasurarea activitatii unei intreprinderi (private):


a) Prin derularea sa normala asigura satisfacerea cerintelor pietei si realizarea incasarilor din vanzarea
productiei
b) Include perioada in care se desfasoara procesele de achizitionare a unor bunuri de natura mijloacelor
fixe
c) Se refera la activitatile de productie in cadrul carora se achizitioneaza si se prelucreaza materii prime si
materiale, se obtin produse finite care se livreaza beneficiarilor interni si externi
d) Cuprinde doar faza de aprovizionare cu bunuri si servicii si faza de productie in care se transforma
bunurile si serviciile in produse finite

19. Spre deosebire de sensul restrans al politicii financiare, in sens larg aceasta mai inglobeaza:
a) Plotica bugetara
b) Politica monetara
c) Politica valutara
d) Politica cheltuielilor publice
e) Politica financiara a firmei

20. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la imprumuturile de stat (publice) sunt adevarate:
a) Sunt acordate persoanelor fizice sau juridice de catre bancile cu capital de stat( aflate in proprietatea
statului) ?
b) Mobilizarea de resurse prin intermediul lor are caracter facultativ
c) Pot conduce la cresterea dobanzii pe piata financiara si restrangerea investitiilor private
d) Se aseamana cu impozitele directe prin faptul ca ambele au un character benevol

21. Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetar al unitatii:


a) Bugetele extraordinare
b) Conturile cu afectatie speciala
c) Bugetele autonome
d) ????

22. Folosirea caror instrumente Semnifica o abatere de la principiul realitatii bugetului:


a) Bugete anuale
b) Bugete ciclice
c) Bugete extraordinare /??
d) Conturile speciale de trezorerie

23. Care urmatoarele afirmatii cu privire la politica bugetara sunt adevarate:


a) Politica bugetara se defineste prin ansamblul optiunilor cu privire la formare si utilizarea doar a
resurselor financiare fiscal
b) Politica bugetara este de comptenta bancii centrale
c) Politica bugetara are un continut mai cuprinzator decat politica fiscala
d) Politica bugetara interactioneaza cu celelalalte componente ale politici financiare

24. In balanta financiara a statului la venituri curente se includ :


a) Veniturile provenite de la intreprinderile propritate a statului
b) Aaaa mmmortizaarillee??????
c) Dobanzile platite aferente datoriei publice
d) Impozitele directe si indirecte

25. Care din urmatoarele formulari corespunde acceptiunii extinse data conceptului de finantare si
sferei sale de cuprindere:
a) finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce se desfasoara in toate sferele
reproductiei (productie, circulatie,repartitie si consum) economico-sociale
b) finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce vizeaza constituirea, distribuirea,
utilizarea si reconstituirea continua a fondurilor banesti necesare desfasurarii activitatii autoritatilor publice
c) finantele inglobeaza toate procesele si relatiile economice de repartitie in forma baneasca a produsului
intern brut
d) finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce se realizeaza in forma baneasca

26. In evaluarea eficientei cheltuielilor publice pentru educatie ( invatamant ), in aprecirea


costurilor(eforturilor) sunt luate in considerare
a)”lipsa de castig” pe perioada studiilor a celor ce urmeaza diferite forme de invatamant
b) cheltuielile indirecte de invatamant suportate din veniturile familiilor
c) sporul de castig potential ca urmare a cresterii nivelului de educatie
d) cheltuielile directe finantate din fondurile publice

27. Din punct de vedere al continutului economic, conceptul de buget exprima


a) procese economice in forma baneasca de repartitie primara si secundara a produsului intern brut
b) procese economice in forma baneasca de repartitie primara si secundara a produsului intern brut
c) un act normativ care autorizeaza incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor publice
d) procese economice si relatii sociale, in forma baneasca, de realocare a resurselor intre membrii societatii
prin intermediul autoritatilor publice

28. Printe factorii demografici de influenta asupra evolutiei cheltuielilor publice, se numara
a) modificarile structurale ale populatiei pe varste, categorii socio-profesionale
b) preocuparea statului pentru o mai buna repartizare a veniturilor in societate .
c) acordarea de sprijin material unor categorii sociale defavorizare
d) cresterea numarului populatiei ocupate in sectorul public
e) cresterea duratei medii de viata

29. In sfera asigurarilor sociale publice, transferal de valoare characteristic proceselor si relatiilor
financiare
a) vizeaza satisfacerea unor nevoi cu caracter public
b) se poate realiza si in forma natural-materiala
c) se realizeaza fara contraprestatie directa si imediata
d) are loc numai pe principiul rambursabilitatii

30. Documentatia depusa de Guvern la Parlament, in vederea dezbaterii si aprobarii bugetului,


contine
a) clasificatia bugetara
b) anexele la proiectul șa lege bugetara
c) expunerea de motive asupra continutului proiectului de buget
d) proiectul de lege bugetara anuala, cu veniturile si cheltuielile bugetare

31. Dupa scopul urmarit la instituire, impozitele se diferentiaza astfel


a) impozite directe
b) impozite incidentale
c) impozite de ordine
d) impozite indirecte
e) impozite financiare
f) impozite permanente ( cred)

…….

44. Care din urmatoarele corelatii reflecta cerintele de echilibru financiar la nivelul unei institurii
publice
a) venituri = costuri+profit
b) venituri bugetare = cheltuieli bigetare+reserve bugetare
c) venituri financiare = costuri+profit
d) alocatii bugetare + venituri proprii=cheltuieli

45. Resursele financiare publice obtinute prin vanzarea de bonuri de tezaur se incadreaza in
categoria
a) resurselor (financiare publice) fiscale
b) resurselor (financiare publice) de trezorerie
c) resurselor (financiare publice) imprumutate pe termen mediu si lung
d) resurselor (financiare publice) ordinare

46. Operatiunile speculative “a la baisse” se realizeaza atunci cand;


a) operatorii cumpara titluri la vedere la un curs mai scazut pentru a vinde la termen la un curs mai ridicat
b) operatorii vand si cumpara titluri la vedere
c) operatorii vand titluri la vedere la un curs mai scazut, pentru a cumpara la termen la un curs mai ridicat
d) operatorii anticipeaza o scadere a cursurilor titlurilor

47. Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii financiare au rol imperativ
a. bugetul institutiilor publice autonome
b. balanta financiara a statului
c. bugetul functional
d. bugetele locale
e. bugetul de stat

48. Taxa pe valoare adaugata se incadreaza in categoria


a) taxelor specifice de consumatie
b) impozitelor pe venit
c) impozitelor pe cheltuieli
d) impozitelor reale
e) impozitelor indirecte

49. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la emisiunea ( inflationista) de moneda ca resursa
financiara publica extraordinara sunt adevarate
a) exprima procese de redistribuire a veniturilor in favoarea statului intr- o forma implicita greu de identificat
pentru pesoanele fizice si juridice
b) afecteaza numai veniturile reale ale persoanelor fizice si juridice
c) ca si impozitele indirecte are un caracter voalat
d) spre deosebire de imprumuturile de stat, afecteaza numai veniturile nominale ale perosnalor fizice si
juridice

50. Procurarea resusrselor banesti necesare realizarii investitiilor pe seama imprumuturilor obtinute
de la banci
a) conduce la formarea de capitaluri permanente
b) este specifica mai ales economiei de indatorare
c) reprezinta o metoda de finantare externa
d) este o metoda de finantare prin capitaluri
e) se realizeaza pe o perioada determinata, presununand rambursarea sumelor de bani la scadenta