Sunteți pe pagina 1din 2

Importanța instrumentelor digitale în educație și formare

Instrumentele TIC oferă resurse la toate nivelurile – curriculum și practică didactică,


formarea cadrelor didactice, dezvoltarea instituțiilor școlare, politici educaționale sau administrarea
sistemului de învățământ. Utilizarea noilor tehnologii oferă un răspuns social la cererea crescândă
de educație, la nevoia de diversificare și sofisticare:
 conținuturile utilizate: suporturi și materiale didactice, elemente didactice dezvoltate
doar pe suport electronic, programe modulare, conținuturi adiacente, complementare,
alternative, discipline noi;
 proceduri de evaluare: teste adaptive și standardizate automatizate cu feedback
imediat;
 proceduri de management instituțional: gestionarea elevilor, înscrieri online, selecția
și certificarea elevilor pe bază de portofolii de activitate;
 activități extrașcolare: resurse online, activități colaborative la distanță, participarea
în comunități online de practică sau în campusuri virtuale.
Utilizarea resurselor educaționale digitale devine din ce în ce mai răspândită în toate
sistemele educaționale din lume, însă implementarea acestora în procesul instructiv-educativ
necesită atât pregătirea cadrelor didactice, cât și existența softurilor specializate în limba română. Pe
internet există un șir de site-uri care permit crearea diverselor materiale didactice electronice, cum
ar fi: prezi.com, learningapps.org, kahoot.com etc., doar că ele sunt puțin cunoscute pe teritoriul
țării noastre și din aceste considerente, în majoritatea cazurilor, profesorii recurg la instrumentele
standard din calculator. Introducerea resurselor educaționale digitale în procesul educațional
permite evidențierea unui șir de avantaje printre care:
1. Permit crearea unui tablou clar despre fenomenul studiat, deoarece oferă posibilitatea
simulării sau modelării unui proces care nu poate fi prezentat în realitate.
2. Permit modificarea ușoară a conținutului.
3. Oferă posibilitatea distribuirii în rețea.
4. Orele devin mai interactive.
5. Sporesc interesul elevilor față de tema studiată.
De asemenea, utilizarea resurselor educaționale digitale permite profesorilor să dezvolte
competențele digitale și de învățare ale elevilor, să-i pregătească pentru aplicarea acestora în diverse
situații din viața cotidiană, ceea ce conduce la sporirea calității și eficacității procesului educațional.
Totodată, ele permit individualizarea procesului de instruire, adică putem avea nu doar o singură
variantă de prezentare a materialului didactic a unei teme. Diversificarea variantelor de prezentare
poate fi realizată, atât prin utilizarea diferitor conținuturi, cât și prin aprofundarea, detalierea,
alternarea informației prezentate. De asemenea, ne permite alegerea anumitor metode și tehnici de
prezentare a conținuturilor noi.
Pe lângă faptul că utilizarea resurselor educaționale digitale are un șir de avantaje, se pot
evidenția și câteva limite ce apar la implementarea acestora, cum ar fi: dotarea slabă a școlilor cu
tehnologii moderne; elaborarea resurselor educaționale digitale este un proces ce necesită timp și
cunoștințe în domeniul TIC; accesul liber la resursele educaționale digitale este limitat, iar prețul
acestora este destul de ridicat.
În cazul utilizării resurselor educaționale digitale la realizarea temelor pentru acasă, de
asemenea, se pot evidenția un șir de avantaje:
1. Sporirea interesului elevilor față de disciplina de studiu datorită unei noi forme de
prezentare a conținutului.
2. Posibilitatea realizării unei autoevaluări față de cerințele propuse de către profesor.
3. Se pot utiliza diverse resurse pentru pregătirea temelor.
4. Dezvoltarea competențelor de învățare și autoevaluare.
În cazul utilizării resurselor educaționale digitale se modifică rolul profesorului și elevului,
profesorul devenind un coordonator și nu o sursă directă de informare. Elevul devine participant
activ în procesul educațional și, implementând competențele digitale, soluționează sarcinile propuse
la oră.
În cazul proiectării orelor la baza cărora sunt utilizate resursele educaționale digitale ar
trebui să ținem cont de:
 Se pune accentul pe metode active-participative și pe formarea situațiilor deschise de
învățare.
 Profesorul este manager și regizor, fiind disponibil să propună elevilor mijloace de
învățare, nu doar să transmită informația.
 Conținuturile educaționale se utilizează ca metodă de organizare, nu în calitate de
scop al învățării.
 Elevul devine subiect, iar competențele lui devin obiectivele de bază ale
profesorului. Astfel, utilizarea resurselor educaționale digitale influențează
activitatea profesorului, dezvoltarea lui personală și profesională, implementează
utilizarea metodelor netradiționale de predare-învățare-evaluare, modifică
dependența între profesor-elev, bazată pe cooperare și elaborare a noilor metode și
tehnici de învățare la baza cărora se activizează lucrul individual al elevilor.
Nu în ultimul rând, utilizarea resurselor digitale și a metodelor de lucru interactive în
educație oferă și beneficii de natură socială:
 independență, flexibilitate, autonomie și autodeterminare în învățare, deschidere,
educație la distanță;
 lucru în grup și în echipă, învățare colaborativă asistată de calculator, social
eLearning;
 (auto)evaluare și exersare;
 motivare și angajament;
 învățare prin descoperire;
 personalizare;
 învățare nonformală și informală.

S-ar putea să vă placă și