Sunteți pe pagina 1din 5
B Anexd “hr. 12 ORDINEA'DE* a sedinfei extraordinare a Consitiului Municipal Chisindu din 18 noiembrie 2021 . Informatia despre situatia epidemiologic’ in municipiul Chisintu ou privire la COVID-19 RAPORTOR: Boris Gilca, sef interimar al Directiei generale asistenf& sociala si sanatate . Informafia privind asigurarea consumatorilor municipiului Chisindu cu agent termic RAPORTOR: Veaceslav Eni, director general al S.A. ,,Termoelectrica” . Cu privire la aprobarea Acordului de fnfiatire intre Municipiul Suceava din Roménia si municipiul Chisinau, Republica Moldova RAPORTOR: Diana Gurifenco, sef al Directiei Relatii Exteme . Cu privire la implementarea Proiectului ,Archeodanube: Parcurile atheologice din zonele urbane ca instrument de dezvoltare local durabila” RAPORTOR: Diana Gutifenco, sef al Directiei relafii externe . Cu privire la operarea de modificari la deciziile nr.25/1 din 29,12.2020 si nr.25/4 din 29.12.2020 RAPORTOR: Olesea Psenifchi, sef interimar al Directiei generale finante . Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare intre Primaria Municipiului Chisinau si Federatia Moldoveneasca de Fotbal RAPORTOR: Andrei Pavaloi, sef adjunct al Directiei generale educatie, tineret si sport Despre modificarea deciziilor Consiliului municipal Chiginfu or 17/10 din 06.10.2020, Cu privire la reorganizarea Directiei generale educatie, tineret gi sport a Consiliului Municipal Chisinau, aprobarea regulamentului de organizare si finogionare si a Organigramei acesteia” si nr. 22/6 din 22.12.2020 ,Cu privire la aprobarea structurii, efectivului — limita de personal al Directiei generale educatie, tineret si sport si a normativelor de personal al Direcfiei economico-financiare si evidenga patrimoniului din cadrul acesteia RAPORTOR: Andrei Pavaloi, sef adjunct al Directiei generale educatie, tineret si sport °° . Cu privire Ia aprobarea, in redactie nou’ a regulamentului de organizare i functionare a Serviciului social ,,Asistengi personala”de pe léng& Directia generali pentru protectia drepturiior copilului sia statului de personal al acestuia RAPORTOR: Segiu Oceretnti, sef al Directiei municipale pentru protecfia _dreptarilor copitului 9. Cu privire la transmiterea in locatiune a activelor neutilizate in procesul de productie al S.A. ,,Apa-Canal” RAPORTOR: Anatolie Lichii, director general interimar al S.A.,,Api-Canal -Chisinau” 10.Cu privire la autorizarea desfiinfarii bunului imobil cu nr. cadastral 0100309142.09 (garaj) situat in mun. Chisinau, str. Lunca Bicului nr. 24. RAPORTOR: Anatolie Lichii, director general interimar al S.A.,,Ap3-Canal Chiginau” 11.Cu privire la transmiterea st receptionarea obiectivelor 1. Cu privire la transmiterea refelelor ingineresti al Complexului locativ din str. Ghioceilor, mun. Chisinau la balanta 2. Cu privire la transmiterea si receptionarea unor obiective la balanta Institutiilor medico-sanitare publice 3. Cu privire Ja recepfionarea si transmiterea la balanfé a obiectivului ,Jnstalatii de epurare gi retelele de canalizare din comuna Cruzesti” municipiului Chisindu 4. Cu privire la receptionarea si transmiterea obiectivelor la balanti (2 obiective — 2.2020) 5. Cu privire la recepfionarea si transmiterea obiectivelor la balanti (2 obicctive — a.2021) 6. Cu privire la recepfionarea si transmiterea refelelor ingineresti la balanfa S.A. ,,Apa- Canal Chisinau” (2 obiective —a.2021) RAPORTOR: Vladimir Rosca, sef al Directiei Constructii Capitale 12.Cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor imobile aflate in proprietatea municipiului Chisinau si a societ&tilor pe actiuni in care Consiliului Municipal Chisinau define coi - parte integrald sau majoritara, la situatia din 01.01.2017 RAPORTOR: Roman Vitiuc, sef al Directiei generale economie, comert si turism 13.Cu privire Ja darea in toe (demiso!) @ unor inc&peri din sir. A. Sciusev, 53 a lit. A RAPORTOR: Roman Vitiue, sef al Directiei generale economie, comert si turism 14 Informatia privind executarea deciziei CMC nr. 6/21 din 04 octombrie 2018 ,Cu privire la reconstruirea izvorului situat in Parcul Valea Morilor” RAPORTOR: Igor Vrabie, sef adjunct al Directiei generale arhitectura, urbanism si relafii funciare 15.Cu privire la adjudecarea la licitatie funciard, prin vanzare-cumparare a unui lot de pam4nt din str, N, Milescu Spataru (6,0094 ha) RAPORTOR: Adrian Grigorifehi, gef adjunct al Directiei generale athitectura, urbanism si relafii fanciare 16.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat 1. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dlui AMIN) Vacari din str. Doina, Ml. 2015 0,0738 ha 2. Cu privire la privatizarea terenului din str. Tighina, 49 aferent obiectivului privat al {.C.S. "TATARAS-COM” S.RL. 0,0433 ha 2016 3. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dnei MMM Lupascu, lui GIN Lupascu si dnei Mall Musteata din sir. Hristo Botev, MN. 0,0176 ha 2016 4. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat Societafii pe actiuni “ESTATE GROUP” din str. Feredeului, 4. 0,2299 ha 2015 . Cu privire Ja privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Mitropolit Varlaam, fl, al dlui ANNE Roibu si dnei AMM Roibu (in devalmasic) 00252 ha 3013 6. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Societitii cu réspundere limitat’ "LAVIT” din str, Burebista, 5/2, 01213 ha 2017 7. Cu privire Ja privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Veronica Micle, al diui VEEN Berlinski si al dnei SUNN Berlinski (in devalmasie).0,0112 ha 2010 8. Cu privire Ja privatizarea terenului aferent obiectivului privat al S.A. *MOLDAGROCONSTRUCTIA” din str. Albigoara, 68 0,097 ha 2016 9. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dnei INMNNl Minciuna din str, Doina, MI. 0,0403 ha 2015 10.Cu privire la privatizarea terenului_aferent obiectivului privat al dnei MEINE Coreiga din str. Alexei Mateevici, MIL. 0,0565 ha 2016 11.Cu privire la privatizarea terenului din bd. Moscova, 8/2 aferent obiectivului privat al intreprinderii mixte ,OPTIMUM-TECHILA” S.R.L. 0,0105 ha 2016 ow 12.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al fntreprinderii individuale "NICOLAE GARGALIC” din str. Doina, 154/3 0,1346 ha 2015 13.Cu privire la privatizarea terenului din Calea Jesilor aferent obiectivului privat al lui Sli Mihalciuc si dnei NEE Mihalciuc 0,1279 ha 2020 RAPORTOR: Adrian Grigoritchi, sef adjunct al Directiei generale arhitectura, urbanism si relafii funciare 17.Despre operarea unor modificari 1. Despre operarea unor modificdri in hotarele terenului cu numarul cadastral 0100522020, proprietate privat’ a dlui GIIEE] Guzun din str. Vasile Lupu 2. Cu privire la modificarea hotarelor terenului cu numérul cadastral 0100306027 din str. Mesterul Manole, 14/2, proprietate privati a Societ&fii cu rispundere limitata »ACHIRA-GRUP” 3. Cu privire la modificarea hotarelor lotului de pamant cu numérul cadastral 0100202356 din str. Bujorilor, Ml proprietate privati a lui Bilinkis AMMEN si Bilinkis Off RAPORTOR: Adrian Grigorifchi, sef adjunct al Direcfiei generale arhitectura, urbanism si relafii funciare 18.Cu privire la efectuarea lucrrilor de modemizare a sectorului ,Legume” din Piata Centrala. RAPORTOR: Ion Pintea, director interimar al 1M. , Piata Centrala” 19.Informatia privind executarea deciziei CMC nr.13/26 din 06.08.2020 ,,Cu privire la evacuare/demolare a azilului de cdini fara stiipan, construit ilegal pe str. Mircesti” RAPORTOR: Ion Burdiumoy, ef al Directiei generale locativ-comunale ti amenajare 20.informatia privind executarea deciziei CMC nr, 8/25 din 18.06.2020 ,,Cu privire la intreprinderea misurilor de reouperare a dreptului de proprieiate publici a municipjului Chisinau asupra terenurilor instrainate in baza hot&rdrii judectoresti din 26.08.2016” RAPORTORI: Valeriu Bogdan, ef al Ditectiei asistent& juridic’, Igor Vrabie, sef adjunct al Directiei generale arhitecturai, urbanism si relafii funciare 2LInformafia privind mersul executirii Programului municipal de reabilitare a infrastructurii aferente curfilor de bloc, inclusiv amenajarea parcitilor RAPORTOR: Vitalie Mihalache, ef al Directiei generale transport public si c&i de comunicatie 22.Informatia privind mersul execut&rii dispozitiei nr. 351-d din 07 octombrie 2020 ,Cu privire la intreprinderea unor misuri de securizare a pietonilor” RAPORTOR: Vitalie Mihalache, sef al Directici generale transport public si cai de comunicatie 23.Informatie referitor la activitatea Consiliului de administrare al S.A.,,Apa-Canal Chisinau” pentru anul 2021 RAPORTOR: Tudor Gérbu, Consiliul de administrare al S.A.”Apa-Canal Chisinau” Secretar interimar al Consiliufut- Adrian Talmaci