Sunteți pe pagina 1din 9

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2021 – 2022

Matematică

Test luna Noiembrie

Model propus de Prof. Rusu Vasile


Prof. Rusu Daniela Claudia

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

1
SUBIECTUL I
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Rezultatul calculului – 2 + 2 : ( –2) este egal cu:

a) 0
b) 2
c) –3
d) –2

5p 2. Dacă 8 muncitori termină o lucrare în 12 zile, în câte zile termină aceeaşi lucrare 24 de muncitori?

a) 18 zile
b) 4 zile
c) 6 zile
d) 12 zile

5p 3. Se consideră mulţimea A = {xx < 3, x număr natural}. Cardinalul mulţimii A este:

a) 0
b) 2
c) 4
d) 3

5p 4. Mulţimea A = {xR  2  x  2} scrisă sub formă de interval de numere reale, este egală cu:
a) (2; 2)
b) [2; 2]
c) (2; 2]
d) [2; 2)

5p 5. Rezultatul corect al calculului  x  3 2 este egal cu:

a) x 2  9
b) x 2  9
c) x 2  6 x  9
d) x 2  3x  9
5p 6. Ilinca afirmă că media geometrică a numerelor: x = 7  2 10 şi y = 7  2 10 este egală cu 7.
Afirmaţia făcută de Ilinca este:

a) adevărată
b) falsă

SUBIECTUL al II- lea


Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

2
5p 1. Un triunghi obtuzunghic isoscel are un unghi cu măsura de 40 o. Măsura celui mai mare dintre

unghiurile triunghiului este:


a) 100o
b) 120o
c) 140o
d) 80o

5p 2.Fie două unghiuri adiacente complementare cu măsura unuia cu 12o mai mare decât dublul măsurii
celuilalt. Cel mai mare dintre unghiuri măsoara:
a) 26o
b) 56o
c) 34o
d) 64o

5p 3. Raza unui cerc cu diametrul egal cu 12,4 cm este:


a) 24,8 cm
b) 6,2 cm
c) 24 cm
d) 6 cm .

5p 4. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi N, astfel încât MNBC;


AM = 6 cm; MB = 12 cm şi AN = 5 cm. Lungimea segmentului AC este egală cu:
a) 9 cm
b) 10 cm
c) 15 cm
d) 5 cm

5p 2
5. Dacă ABC este un triunghi dreptunghic în A şi cotangenta unghiului B este , atunci tangenta
3
unghiului C este egală cu:
a) 2
b) 3
2
c)
3
3
d)
2
5p 6. Diagonala paralelipipedului ABCDA`B`C`D` unde AB = 5 cm, BC = 3 cm şi AA` = 4 cm este
egală cu:
a) 4 3 cm
b) 4 6 cm
c) 5 3 cm
d) 5 2 cm

SUBIECTUL AL III-lea

3
Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Două stilouri şi o carte costă împreună 65 lei, iar diferenţa dintre preţul cărţii şi al unui stilou este
de 5 lei.
(2p) a) Este posibil ca pretul stiloului să fie 15 lei şi al cărţii 35 lei?

(3p) b) Care este preţul stiloului? Dar al cărţii?

5p 2. Media aritmetică a două numere a şi b este 9 3 , iar unul numărul a = 108 .


(2p) a) Aflaţi suma celor două numere.

(3p) b) Arătaţi că media geometrică a celor două numere este egală cu 6 6 .

4
5p 3. Fie N = x  3  
2
3x  2

2 x 
7 x 7 .
(2p) a) Calculaţi  x   x   
2
3 ; 7 x 7

(3p) b) Arătaţi că N = 20.

5p 4. În figura alăturată este reprezentată o curte care are forma unui trapez dreptunghic ABCD cu
DC//AB, A şi D au măsurile de 90o, AD = 3 cm; DC = 4 cm şi AB = 2 CD.
3
(3p) a) Arătaţi că sinB =
5

(2p) b) Arătaţi că  ACB este isoscel.

5p 5. În triunghiul ABC, AD este înălţime, unde DBC, C = 30o, BAD = 45o şi BD = 6 cm.

5
(2p) a) Arătaţi că DC = 6 3 cm.

(3p) b) Aflaţi aria cercului circumscris triunghiului ADC.

5p 6. În figura alăturată este reprezentată o piramidă patrulateră regulată VABCD cu muchia laterală de
5 2 cm şi latura bazei de 6 cm.
(2p) a) Aflaţi suma lungimilor tuturor muchiilor piramidei regulate.

6
(3p) b) Arătaţi că aria triunghiului VBD este egală cu 24 cm2.

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI aVIII-a


Anul şcolar 2020-2021
Matematică

7
Test luna Noiembrie
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I ŞI SUBIECTUL al II-lea:
 Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă 5 puncte, fie 0 puncte.
 Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al III-lea
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se acordă punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
1 2 3 4 5 6
Subiectul I (30p) c b d a c b
Subiectul II (30p) a d b c d d

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. a) Dacă preţul stiloului ar fi 15 lei şi al cărţii 35 lei, atunci c – s = 35 – 15 = 20 lei, 1p
deci diferit de 5 lei.
Deci nu este posibil. 1p
b) Notăm cu s pretul stiloului şi cu c pretil cărţii. 1p
Se obţin relaţiile: 2s + c = 65 şi c – s = 5 de unde s = 20 lei şi c = 25 lei 2p

2. ab 1p
a) ma =
2
a + b = 2  ma = 2  9 3 = 18 3 1p
b) a = 108  6 3 şi b = 18 3 - 6 3 = 12 3 1p
mg  6 3  12 3 = 216 = 6 6
2p
3. a) x  3  2
= x2  2x 3  3 1p
 x  7  x  7  = x 2  7
1p
b)  3x  2
- 2x 3  x 3
2

N = x  2 x 3  3 + 3 - 2 x 3  x 2 - 2( x 2  7 ) =
2 1p
= x 2  2 x 3  3 + 3 - 2 x 3  x 2 - 2 x 2  14 = 20.
2p

4. CE 1p
a) CE  AB  EBC , dreptunghic în E  sinB= , CE = AD = 3 cm
BC
AB = DC + EB deci 2DC = DC + EB  EB = DC = 4 cm şi aplicând teorema
lui Pitagora obţinem BC = 5 cm 1p
3
atunci sinB= , 1p
5
b) În DAC , D = 90 rezultă cf. T.P. AC = 5 cm
o
1p
Cum AC = 5 cm şi BC = 5 cm  ACB isoscel. 1p

5. a) AD înălţime; BAD = 45o AD = BD = 6 cm; 1p


ADC : ADC = 90o; C = 30o  DC = 6 3 cm. 1p
b) AD = 6 cm şi DC = 6 3 cm  AC = 12 cm cf. TP în ADC = 90o; 1p
Central cercului circumscris triunghiului ADC se află la mijlocul laturii AC; 1p

8
AC
R=  6 cm. Aria cercului = R2 = 36 cm2.
2 1p
6. a) Suma tuturor muchiilor = 4l + 4m 1p
Suma tuturor muchiilor = 46 + 4 5 2 =4(6 + 5 2 ) cm
1p
BD  VO 1p
b) AVBD =
2
BD = l 2 = 6 2 (cm); VO2 = VB2 – OB2  VO = 4 2 cm 1p
 AVBD = 24 cm2.
1p

S-ar putea să vă placă și