Sunteți pe pagina 1din 10
ROMANIA JUDETUL IASI - CONSILIUL JUDETEAN IASI sgerbagt sprue cute 28 a@aw fevaoas2 2028 Bolt INFECTIONSE = ‘mah Sorta inféstionse ro Www infestionsert smocenctscnarane wr 23 894 din 16.11.2021 privind angajarea fara concurs, a 20 posturi infirmieri debutant, a 17 posturi ingrijitori curdjenie, si 2 posturi de brancardieri, conform Legii nr. 55/2020 - privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe perioada functiondirii Spitalului Mobil/Modular Leteani. Spitalul Clinic de Boli Infectioase ,SfParascheva” Iasi angajeaz4 fra concurs, urmatoarele categorii de personal: ‘© infirmieri debutant ~ 20 posturi ‘* ingrijitori curdtenie— 17 posturi © brancardieri -2 posturi - Angajarea se va face prin selectie de dosare, conform Legii nr. $5/2020, art. 27, = Data ~ limita pana la care se pot depune dosarele : 19.11.2021 ora 12.00. - Data selectiei dosarelor : 22.11.2021 ora 10.00 - Afigarea rezultatului selectiei dosarelor : 22.11.2021 ora 13.00. ~ _Actele necesare in vederea ocupairii, fir concurs, a posturilor sus menfionate sunt: 1. cererea, in care se menfioneaza postul pentru care doreste sti concureze 2. copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de cisitorie, dupa caz; 3. copiile documentelor care s& ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atest efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atest indeplinirea conditiilor specifice ale postului; 4. copia cametului de munca sau, dupa caz, adeverinfe care atest vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie; 5. cazierul judiciar sau 0 declaratie pe propria rispundere cA nu are antecedente penale care si fl fac incompatibil eu functia pentru care candideaza - anexa nr. 3 la prezenta metodologie; 6. adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau certificat medical din care sa rezulte ci este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitafii pentru postul pentru care candideaz’; aviz psihologic; curriculum vitae, model comun european; 9. declaratie pe propria rispundere c& este/nu este incadraVincadrat& la 0 alt& institutie publica sau privatd si nu se afl in situafia de carantind sau izolare la domiciliu; ROMANIA JUDETUL IASI - CONSILIUL JUDETEAN IASI Sea ee SPITALUL CLINIC DE Suma Ean cast Secretaria infetionse wo ww nfetionse Conditii generale: Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele condifii: a) are cetajenia romani, cetifenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparjinand Spatiului Economic European si domiciliul in Roma ) cunoaste limba romana, scris si vorbit; ©) are varsta minima reglementati de prevederile legale; 4) are capacitate deplin’ de exercitiu; e)are 0 stare de séndtate corespunzitoare postului pentru care candideazl, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitijile sanitare abilitate; ) indeplineste conditiile de studi si, dup& caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerinfelor postului_ scos la concurs; 2) nu a fost condamnaté definitiv pentru savargirea unei infracjiuni contra umanitafii, contra statului ori contra autoritijii, de serviciu sau in legatur’ cu serviciul, care impiedicé ‘infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de corupfie sau a unei infracfiuni savarsite cu intenfie, care ar face-o incompatibilé cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. Condit specifice: 1. Pentru posturile de infirmier debutant : Studii : medii sau generale cu certificat de absolvire curs de infirmier Vechime : Nu este necesara vechimea in munca. 2. Pentru postul de ingrijitori curdfenie: Studii : medii sau generale Vechime : Nu este necesara vechimea in munca. 3. Pentru postul de brancardier: Studi : medii sau generale Vechime : Nu este necesara vechimea in munca, - In vederea ocupétrii, fri concurs, a posturilor sus menjionate, candidatul depune un dosar care va cuprinde documentele prevaizute mai sus. - Rezultatul va fi publicat in maximum 12 de ore de la data sclectiei dosarelor. Relatii suplimentare se pot obfine de la serv. RUNOS, tel. 0232267719 int. 107. ‘SEF SERVICIU RUNOS, POCNET ANISOARA. fo rw) ap ROMANIA gg JUDETUL IASI - CONSILIUL JUDETEAN IASI ssa a FISA POSTULUL OCUPATIA INFIRMIER cop Cor: 532103 ULARUL - a __POSTULUI 7 SECTIA Seetia exteriors Leteani NATURA | ACTIVITATH DE EXECUTIE - - 1. CERINTELE STUDI MEDII SAU GENERALE/ CURS INFIRMIER POSTULUI | _ 2. RELATIL 2.1 evar ~ ese in subordinea directa asistentei see. a medicilor sia asistentelor de serviciu de colaborare ~ cu toate sectoarelespitalului: 3.PROGRAM DE | iivture. conform graficulu lunar aprobat. Respect programul de lceu conform graffeului de serviiy LUCRU lunar aprobat si semneaza condica de prezena cu incicarea oe de ene side plecare, 4. ATRIBUTII ST | a RESPONSABILITATI 4.1. ATRIBUTIT ‘+ [sidesfasoara activitatea in unitaji sanitare si numai sub indrumarea si supravegherea SPECIFICE asistentulai medical. Planifica acivitatea de ingrijie a persoanei corespunzator varstei si regimurilor cu respectarea normelor igienico-sanitare, Efectueazt igienizarea spatilor in care se aff persoana ingrijit Raspunde de curdtenia gi dezinfectia sectoruluirespectind Ordinul nr.961/2016. Raspunde de curdtenia, dezinfectia si pastrarea recipientelor utlizate in locurile si conditile stabilite (in secie), Pregatest, Ia indicatiaasistentului medical, salonul pentru dezinfecte, ori de céte ori este necesar. Mentine igiena lenjeriei persoanei ingrjite Pregateste patul si schimbs lenjeria bolnavilar la un interval de maxim tei zile sau ori de ote ori este necesar prin aplicarea tehnicilor specifice, Efectueaza schimbarea lenjeriei patulu ‘ocupat/neacupat ori de cite or este nevoie. ‘+ Schimbarea lenjeriei este efectuata cu indemnare pentru asigurarea confortului persoanei asistate. Colecteaza si transporta lenjeria ‘+ Respect modul de colectare si ambalare a lenjeriei murdare in functie de gradul de contaminare gia codului de procedura. ‘+ Transports lenjeria murdara (de pat sia bolnavilor) in containere speciale la spalatorie si preia lenjeria curata, cu respectarea circuitelor. Tine evidente la nivelul sectei a lenjeriet predate sia cele ridicate de la spaltoria unit Efectueaza ingrijri de igiena corporala a persoanei ingrilite. ‘© Efectueaz4 igiena personala a bolnavilor gravi si ajuta la efectuarea toalet abolnavilor imobilizai. cu respectarea regulilor de igien4, a tehnicilor specifice. ori de cite ori este necesa. 1 Baia totale“pariala ual periods su ov de ete or este neces, + ngrijiite corporate sunt acordate cu constineiozitate pentru prevenirea infeetitor sia escarlor. imbracare’dezbracarea persoane! ingrjte ese fectuata cu operativtate conform tehnicilorspeciice. Aj a pregitirea bolnavilor in vederea examina Raspunde cu promptitudine la solcitarile boinavilo. “ransportaalimentele de la bloculalimentav/ofiiu fa masapatul pacintulu. Transport alimentele de la bueattie pe seoi. cu respeetarca nonmelorigicnico-sanitare tn ‘igoare si folosind echipamentul de protect. Asigurd ordinea si curatenia in oftcile alimentare. + Distibuirea aimentelor la patul pacientuli se face respectind regi! alimentar. 4 Sprijnul necesarhraniti pacientului se acorda pe baza evalu autonome personae in Intnire ia sta de santa a acestea. + Sprifinirea pacientuui in vederea hidratri se ratizeara eu conseeventé a lichidelor + Alimentarea pacientlor dependent se face sub supravexhereaasistentel medicate sas hnanirea directa a pacientilorimobiiza + Vesela pacienior este curat i dezinfectata conform normelor specific. + Efectueaca mobilizarea pacientuli. Mobilizarea pacietulu se efectuesza conform tipulu s timpului stabil de echipa medicala, + Auta asistentul medical sbrancardirul la poztionareabolnavului imobilzat sia schimbarea Pozitiet odaté la tei ore in vedeea prevenitea escarclo. + Pregateste gi auth pacient care necestéajutor penta a se deplasa + Colecteaza materiale sanitae si instrumentaru denies folosing® utiliza to reipiente speciale si esiguratransportul lor la sptile amengjate de depozitare. in vedereaneutalizai + Ajutabolnavi peneu efectuarea nevoilorfiziologice (plosea urna. tif renale et). # Goleste periodic sau la indicat asistentului medical pungie care colesteaza urna sau alte produsebiologce, scaune, dupa ce -a ficut bilan de cate asistentul medial sia fost, Inregistrate in documenta pasientuli + Dupa decesul unui bolnay. sub supravegherea asistentlui medical. pregiteste cadavul si juta Ja tansporalacestia la loul stabilt de e€tre conduceres institute JA. prin admministrare cu ‘+ Asigued folosirea si pastrarea in bune condita inventarului pe care il au in pastrare © Cunoaste soluile dezinfectante si modul lor de folosire; ‘+ Respecta circuitele in timpul transportului diferitelor materiale gi @ persoanelor: ‘+ Poarta echipamentul de protectie prevazut de rogulamentul intern. care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarca igienci si a aspectului estetic personal ‘© Respecta regulamentul inter, ‘© Vaavea un comportament etic fai de bolnav, aparfnatorit acestuia si fa de personalul medico-saaitar ‘* Asigura respectarea drepturilor paciensilor conform Legit pacientulu + Nueste abiltatss8 dea relat despre starea sanatati sau tratamentul bolnavului ‘+ Respect normele igienico-sanitare si de protectia muncii + Respectd reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combatereainfectilor asociate asistentei medicale, © Desfisoara activitatea in asa fel incat sé nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavice profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de mune ‘* Participala instruirle periodice efectuate de asistentul medical sef privind normele de igiend si protectia mune + Executa orice alte sarcini trasate de seful ferarhic superior conform pregatiii profesionale si locului de munca, + in domeniul gestionarié deseurior rezultate din activitaile medicale ae urmatoarele responsabilitii + aplica procedurile stipulate de codul de procedurd, + asiguratransportul deseurlor pe cicuitul stabil de codul de procedua + aplicd metodolouia de investigatie-sondaj pentru determinarea cantitailor produse pe tipuri de dleseuri. in vederea completarii bazei de date nationale si a evidentei gestiunii degeuilor. Raspunde potrivit legit de calitatea actului medical in limita sa de competent Are obligatia de a pastra confidentialitatea informatilor funizate de pacient | 42, ATRIBUTIE 42.1 Raspunde disciplinar. contraventional i/sau penal pentru nerespectarea normelor lew GENERALE 4.2.2 Este interis fumacul in incintaspitaluul 4.2.3 Este interzisa prezentarea la serviciu sub infTuenta bauturiloralcoolice si a substantelor halucinogene precum si consunnul bauturiloraleoolice in incinta spitalului 4.24 Executa orice alte sarcini de serviciu la soliitarea superiorior ierarhici in timpul programului de len vigoare: 43 ATRIBUTH PRIVIND SEGURITATEA Si SANATATEA IN MUNCA, 43.1 1si insugeste gi respect nommele de securitate i sanatate in muncd prevazute de Legea nr. 31922006, normele de aplicare a acesteia. 4.3.2. isi insuseste si respecta prevederile Leali nr. 307/2006 privind apatarea impottiva incendiilor: 4.3.3. igi isuseste gi respecta standardele privind caltatea in uilizarea si generarea bazei de date din sistemul informatic - 5.1 Are autoritate si flesibilitate in legaturd cu realizareaatributllor propri de serviciu in condiile tespectarii normelor legae in vigoare: 5.2 Sarcinile, responsabilitaile 5i drepturite ne este nevoie in functie de teglementarile care ap & LIMITEDE | COMPETENT limitative.figa postului se va completa ori de cate ori in legislaie: 16. SALARIZARE 6.1 Salarizarea este in conformitate cu legislajia in vigoare: 6.2 Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serv disciplinar. contraventional sau penal, dupa caz. 6.3 Figa postului este valabila pe inreaga perioada de desfasurare a contractului de munea, putind f ‘einnoita in cazul aparifei unor noi reglementar legale sau ori de cate ori este necesar. raspunde Infirmier | Semndtura LLuat la cunostinga si primit un exemplar, salariat Numele i prenumele: Data Semnatura we str etn Hote ne 2, 28 TOULY6 asi 40 232267.919, shssctetintata infectiouse to www infestionne: ROMANIA JUDETUL IASI - CONSILIUL JUDETEAN IASI -” : PAN MCS) FISA POSTULUL OCUPATIA cop CoR: TITULARUL POSTULUL SECTIA NATURA acTiviTATH 1. CERINTELE POSTULUI 2. RELATIL 3. PROGRAM DE LUCRU 4. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI 4.1. ATRIBUTII SPECIFICE INGRIJITOR CURATENIE 532104 ia Exterioari Leteani DE EXECUTIE, STUDII MEDIT SAU GENERALE, 2.1 ierarhi este in subordinea directa a asistentei sefe. a medicilor si a asistentelor de serviciu. 2.2 de colaborare ~ cu toate sectoarele spitalului: Tn ture, conform grafculu lunar aprobat. Respect programa de Tera conform graiculal de serveiu lunar apobat si semnearA condica de prezent cu indicarea ori de venie ide plecae + Planificdactivitatea proprie identificdnd eficientordinea stabilité prin norme interne si conform indicatiilor primite in vederea optimiza timpului de indeplinire a acesteia # Stabileste corect necesarul de materiale pentru o actvitate fluent + Efectueaza curatenia zlnicd si terminala in spatile repatizate (saloane. bai coridoare. cabinete de consultai. ofiei, sari et.) prin aplicarea procedurilor de lucru $i respectarea protocoalelor de curatenie. ‘+ Efectueazt aerisirea periodied a saloanelor i rispunde de inedlzirea corespunzatoare a acestora ‘© Unmireste realizarea igienizirii generale si a curateniei in spatile de Iueru, folosind ustensile potrivite si substanfe adecvate locului de dezinfectat si scopului urmarit ‘+ Raspunde de curatenia si dezinfectia sectorului repartizat respectind Ordinul M.S. nr. 961/2016. * Efectueaza curate si dezinfecta curenta a pardoselei. pertilor. grupurilorsanitare, bazinete, urinare, tviterenale ‘+ Respecti siaplied normele prevazute in Ordinul MS nr. 961/ 2016 privind asigurarea curdteniei, dezinfectiei si pastrarea obiectelor si materilelor sanitare. ‘© Curata si dezintecteaza zilnic ori de edte oi este nevoie baile, WC-urile cu materiale gi ustensilefolosite numai in acestelocur ‘© Raspunde de uilizarea si pastrarea in bune condita echipamentului de curdtenie (irucior. peri. lavete, ee.) ce le are personal in grid. precum gia celor care se folosese in comun si le depoziteaza in condi de siguranta ‘Respect circuitele functionale in cadrul sptalului (personal santar /bolnavi /apartinator /lenjerie /materiale sanitare /deseur): © Respecta atributile conform Ordinului M.S. nr. 1226/2012 privind depozitarea si gestionarea deseurilor: 422. ATRIBUTIL GENERALE 43 ATRIBUTI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA 5. LIMITE DE, COMPETENTA, ~ aplica procedurie stipulate de codul de procedur’. ~asigur rasporuldeseurilor pe eet sailed coal de procedur, “anspor pe creuitlsablt gunotul i rezidrileaimentare in condi corespunzitoare + Raporteazaactvitaten desfisrat, i ers prin semnarcafigclor de monitorizare a activity semmatura confimand realizaea tuturorpasilor din protocoae g scheme de Iucr) si verbal sefulu ierarhic superior (asistena se). semnalind orice problems apt indesPgurarea activi + Ajuti fa mentncra sient leer, colectr a ransportul ener + Rispunde de depunerea lor covet in reciente, cua i dezinecteaa pubelee tn care se plsteazh sie transports acest: Aj lanevoie. ta acordarea ingrijrilor corporate ale pacientuli gi jut In satisfacerea nevoilor fiziologice. * Lanevoie sigur transport, distribuite si ranirea pacientlorrespectind normele isienico-sanitare si regimoriealimentare «Service sunt ofrce ew promptitudine. conform eu cerinja de caltate a pacientui #Exccuta orice alte sarc tasate de sefilferarhie superior conform pregtii profesional si locului de munca + Asiguel flosites si pastara in une condi inventarsi pe cre iain psrare + ups decesul unui botnay, sub supraveghereaasistentului medica, pregteste cadavrul si jut Ia transport acstua la lc stabi de etre conduerea insti ‘Va respectacomportamentul etc fat de bolnavis fal de personalul medico-sanitar. Path echipamentul de protecieprevarut de reglanentul intern. care vf shimbat ori de efte or este nevole, pentru plsrarea igienel 1a aspeculu esetic personal Respecf regulamentl intern Are obligatin de a psa confidengialitatea informatio furizate de pacient Nu este abiltat si dea relai aplrtinatorilor despre boala su tratamentul bolnailor Respect normel iienicosantare si de protctia munci Cunoastesoluile dezinfectante i modu lor de folosire: Respect circuitele in timpul transportului diferitelor materiale si a persoanclor. Respect reglementaile in vigoae privind prevenirea, controlul si combaterea infetilorasocate aistenge! medical, + Partcipa a instil peiodiceefectuate de asistentul medical privind norinele de igien i protectia muni + Execull orice ae sarcnitrasate de sefilirarhie superior conform preg profesionale ga locului de munct + Indomeniul gestontrii deseurilocrezultate din ativitile medica ae urmatoarele responsabilit “aplica procedure stipulate de cod de procedura: + aplied metodologia de investigate-sonda) pentru determinarea cantiailor de produse pe tipur de deseur. in vederea complet bazei de date najonale si evidentel Eestuni degeurlor, + Aplict metedologia de culegere a datlor pentru baza nyionalt de date prvind dsjurilerezulate din activi medical, aplea procedure stpulare de codul de procedurt © Rispunde pouivi le ide calitaten actului medical in limita sa de competenta “T2.1 Raspunde discplinar.contravenfional sau penal pentru nerespectarea normelorTegale vigoare: 4.2.2 Este interzsfumatul in incintaspialulu 41253 Este interzstprezenfarea la serviciu sub influent bauturiloralcoolice sa substantelor halucinogene preeum si consul! bautrlor aleooice ‘in incint spit 4.2.4 Executa orice alte sarcini de serviciu la solicitarea superiorilor ierarhici in timpul programului de munca 73. ai insugesle si especta normele de secure gi sindlate Tn muncl prevanate de Legea 319/206, normele de aplicae a acescia. 415.2. igi Insugete gh expecta prevederle Legti ne. 30772006 privind apararea imposiva incendilor: 4.3.3. [si isugeste i respecta standardele privind calitatea in utilizarea si generarea bazei de date din sistemal informatie. 5.1 Ave autora i lexbiate in legatur cu realizareaatibulorpropri de serviciu in conditiile respectarii normelor legale in vigoare: 52 arene, responsabiilegdrepurile nefing imitative, figs postuli se va completa oF 2 | de cate ori este nevoie in functie de reglementarile care apar in legislatie: 6. SALARIZARE 6.1 Salarigarea este in conformiate eu legisla in vigoare: 6.2 Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a sarcinitor de serviciu raspunde disciplinar. contraventional sau penal. dupa caz. 63 Figa postului este valabila pe inreaga perioada de desfisuraren contactului de munca, ptind fi reinnoita in eszul spare’ unor noi reglementar legate sau oi de ce or este necesar ingrijitor eurifenie Sef seetie | Semnitura Luat la eunostingt gi primi un exemplar. salariat ‘Numele i prenume: Data: Semmatura : w se Octo Butera. 2, 0 700116 ah fektone 140332 262.19, ROMANIA, JUDETUL IASI - CONSILIUL JUDETEAN IASI OLIN"

S-ar putea să vă placă și