Sunteți pe pagina 1din 32

Shorten the road Autodesk ®

to done. Inventor®

Professional
Autodesk ®

Inventor
Routed Systems
Experimentați produsul proiectat înainte de a-l produce fizic.

Familia de produse Autodesk® Inventor® oferă un set


cuprinzător și flexibil de funcții destinate proiectării
mecanice 3D, simulării, prelucrării și comunicării informațiilor
din proiecte, caracteristici care vă ajută să profitați la un
cost redus de fluxul de lucru propriu tehnologiei Digital
Prototyping, să proiectaţi și să executaţi într-un timp mai
scurt produse de calitate superioară.
Aplicaţia Autodesk® Inventor® este fundamentul Studiați și verificați în mod digital produsele
Sumar conceptului Digital Prototyping al firmei Autodesk. dumneavoastră
Modelul digital Inventor este, în fapt, un prototip Produsele software din familia AutoCAD
digital 3D precis care vă oferă posibilitatea Inventor Suite 2010 oferă utilizatorului un mediu
Simularea comportării produsului
verificării formei, concordanței și funcționalității parametrizat și intuitiv de proiectare, destinat
Simulare dinamică ................................... 4 unei noi concepții tehnice, concomitent cu elaborării schițelor conceptului preliminar și
Proiectarea sistemelor de trasee realizarea acesteia, reducând considerabil schemelor cinematice. Soluția software Inventor
Proiectarea traseelor țevilor și necesitatea verificării unei soluții prin intermediul automatizează generarea formelor geometrice
conductelor ................................................. 7 unor prototipuri fizice. Soluția software Inventor evoluate, proprii componentelor inteligente,
Proiectarea traseelor conductorilor și facilitează utilizarea prototipului digital în vederea cum sunt componentele din material plastic,
proiectării, vizualizării și simulării în mod digital piesele metalice profilate, cele în mișcare de
fasciculelor de conductori ....................... 9
a funcționării viitoarelor produse și, ca atare, rotație, traseele conductelor metalice, furtunelor
Proiectarea matrițelor de injecție a
comunicarea rezultatelor elaborării este mai și fasciculelor de conductori și cabluri electrice.
maselor plastice eficientă, erorile sunt reduse, iar livrarea unui Totodată, această soluție ușurează considerabil
Proiectarea și prelucrarea matrițelor de produs cu un grad mai ridicat de inovaţie este mai povara producerii geometriei obiectului studiat
injecție ........................................................ 11 rapidă. și, ca atare, vă oferă posibilitatea compunerii și
Proiectare mecanică în 3D rafinării cu o mai mare atenție a prototipurilor
Proiectarea schemelor cinematice și digitale. Numai așa poate fi examinată
funcționalitatea viitorului produs și pot fi reduse
funcționale 3D ......................................... 14
costurile de fabricație.
Proiectarea reperelor din mase plastice .15
Proiectarea reperelor din tablă .......... 17 În mod obișnuit, testarea caracteristicilor
Proiectarea ansamblurilor ................... 19 funcționale ale unui produs proiectat, înainte
Instrumentele CAD destinate creșterii ca acesta să fie construit, presupunea angajarea
productivității unor specialiști scumpi. Dar, cu soluția software
Integrarea în platforma AutoCAD și Inventor nu trebuie să fiți un expert în încercări
pentru a modela și optimiza în mod digital
transferul de informații – formatul DWG .
proiectul viitorului produs. Familia de produse
21
software Inventor conține funcții ușor de utilizat
Translatoare native ................................ 23 și strâns corelate, destinate simulării dinamice
Resurse pentru studiu............................ 24 la nivelul reperului sau ansamblului, precum
Adaptare și automatizare....................... 25 și analizei parametrilor tehnici de funcționare.
Instrumente de comunicare Prin simularea solicitărilor mecanice ce apar în
Proiectul și documentația de execuție .26 funcţionarea reală, deformărilor și deplasărilor
puteți optimiza și valida proiectul noului produs,
Vizualizarea 3D și prezentarea proiectului
înainte ca produsul sau vreun reper să fie
28
executate fizic.
Gestionarea datelor............................... 30

Aflați cum soluțiile


software Autodesk
Inventor vă poate asista
în utilizarea prototipurilor
digitale ca soluție de
desfacere pe piață, într-
un timp mai scurt și cu un
cost redus, a unor produse
mai bune.
2
Proiectarea simplificată a matrițelor Soluția software Inventor este perfect asociativă
Familia de produse software Autodesk Inventor cu aplicațiile de management al datelor oferite
conține instrumentele automatizate necesare de firma Autodesk, facilitând astfel un transfer
generării unei matrițe pe baza modelelelor eficient și sigur al datelor din proiecte și o modali-
geometrice 3D ale reperelor din material plastic tate de promovare a unei colaborări anticipate și
realizate în soluția software AutoCAD Inventor mai strânse între echipele de proiectare și cele de
Professional. Datorită instrumentelor de analiză producție. Oricare dintre echipe poate gestiona
a curgerii oferite de aplicația Autodesk® și urmări toate componentele unui prototip
Moldflow®, soluția software Inventor contribuie digital, utilizând pentru aceasta soluția software
la optimizarea formei viitoare a produsului din
punctul de vedere al prelucrării prin injecție și al
gratuită Autodesk® Design Review. Aceasta din Utilizatori ai soluției
urmă reprezintă un instrument de evaluare și
reducerii numărului de iterații ale matrițării. verificare dimensională, de marcare și urmărire AutoCAD: avansați
a modificărilor aduse obiectului proiectat. Prin de la 3D parametric la
Îmbunătățiți comunicarea și colaborarea în
proiectare
intermediul acestei soluții se asigură o mai bună
reutilizare a datelor critice ale unui proiect, o gesti-
Digital Prototyping!
Prin generarea documentației de fabricație direct une coerentă a listelor de materiale și o colaborare
din prototipul digital 3D verificat, puteți reduce, mai lesnicioasă cu celelalte echipe și cu furnizorii. Cu AutoCAD Inventor
înainte de executarea reperelor, numărul erorilor
și modificarilor asociate. Soluția software Inventor Prin configurațiile diferite de produse, prin nive-
integrați cu ușurință
pune la dispoziție un output rapid și exact, direct lurile specifice de funcționalitate corespunzătoare într-un singur model
din modelul digital 3D, al desenelor de execuție. cerinţelor dumneavoastră, nici un alt producător digital date AutoCAD®
Soluția software AutoCAD Inventor înglobează de software specializat nu este atât de preocupat și 3D pentru a obține
soluția software AutoCAD® Mechanical. Acest
lucru este util în cazurile care cer întrebuințarea
precum este firma Autodesk în a vă sprijini în
realizarea unor prototipuri digitale precise și în
reprezentări virtuale ale
unui instrument 2D destinat redactării grafice cu privința creșterii capacității dumneavoastră de produsului final.
productivitate ridicată a desenelor mecanice. lansare pe piață a unor produse cu performanțe
superioare, într-un timp mai scurt și la un cost mai Prin citirea și scrierea
mic. nativă a fișierelor native
DWG™, soluția software
AutoCAD Inventor vă
ajută pe de-a-ntregul să
pătrundeți beneficiile
tehnologiei Digital
Prototyping; nu există
niciun risc în privința
translațiilor imprecise.
Datele existente în
formatul DWG pot
fi utilizațe în soluția
software AutoCAD
Inventor. Această soluție
vă ajută să deveniti
mai competitivi şi mai
eficienţi, să răspundeţi
cerinţelor operaţionale
ale produsului proiectat
şi să dezvoltaţi
activitatea de proiectare.
3
Simulare dinamică

Instrumentele intuitive și strâns corelate de simulare


dinamică și calcul al rezistenței, implementate în soluția
software AutoCAD® Inventor® Professional, vă ajută să
anticipați modul în care obiectul proiectat va funcționa în
condiții reale, înainte ca acesta să fie realizat.

Funcția integrată de simulare dinamică Integrarea analizei cu elemente finite


Mediul exhaustiv de Utilizați simularea dinamică și nu numai intuiția
pentru a afla soluții mai bune de proiectare.
Sporiți acuratețea și precizia analizei de eforturi.
Utilizați funcțiile de analiză cu elemente finite
simulare dinamică vă Caracteristica simulării dinamice din Inventor se pentru a anticipa stările de tensiune și deformațiile
oferă instrumentele folosește de constrângerile ansamblurilor din
modelul 3D pentru a identifica corpurile rigide
cauzate de încărcări maxime exacte prin transferul
reacțiunilor din eșantionările simulării dinamice în
necesare simulărilor importante, a genera schemele cinematice și de a analiza eforturilor, implementată în soluția soft-
dinamice și statice calcula comportarea dinamică. Aceste informații ware AutoCAD Inventor.
contribuie la înțelegerea rapidă a comportamentu-
precum și analizei lui viitoarelor produse, încluzând aici poziția, viteza Rezolvatorul adaptiv
modale cu elemente și accelerația părților în mișcare. Realizați într-un timp mai scurt studiile cu el-
finite, atât la nivelul emente finite și folosiți-vă din timp de rezultatele
acestora. Tehnologia rezolvatorului adaptiv și
reperului cât și la cel al algoritmii de ajustare punctuali, implementați în
ansamblului. Rezultatele soluția software AutoCAD Inventor, vă pot oferi
mai rapid indicații precise.
obținute în urma
simulării dinamice permit Analiză statică
Verificați rezistența la solicitări a viitoarelor
inginerilor utilizarea produse evitând în același timp supradimension-
mai eficientă a analizei area lor. Examinați deformația componentelor și
cu elemente finite prin ansamblurilor sub acțiunea încărcărilor statice în
scopul determinării tensiunilor și deformațiilor
valorificarea reacțiunilor maxime și minime. În același timp, vă puteți
ca input al stabilirii asigura că proiectele realizate întrunesc condițiile
impuse de diversele standarde de siguranță în
condițiilor analizei cu funcționare.
elemente finite. Definirea eforturilor
Cu editorul Load Profile puteți aplica diferite forțe
și cupluri de încărcare precum și serii de încărcări
în funcție de anume intervale de timp. Utilizați
acest instrument pentru a investiga comportarea
obiectului proiectat în funcție de un anume dome-
niu de condiții ale sarcinilor.

4
Simulare dinamică

Optimizați și testați parametrii funcționali ai viitorului


produs, înainte de realizarea prototipului său fizic. Întrucât
instrumentele de simulare dinamică fac parte integrantă din
soluția software 3D, întrebuințarea lor de-a lungul întregului
proces devinte o opțiune practică și puțin costisitoare.

Analiza modală Actualizarea proiectului


Puteți evita apariția vibrațiilor supărătoare și Aplicați rapid rezultatele studiilor de simulare
posibil periculoase fără a fi necesare constru- dinamică în modelul 3D. Puteți selecta noile
irea și testarea prototipurilor fizice. Utilizați valori parametrice din studiile parametrizate și de
studiile modurilor de vibrație pentru a analiza optimizare. Instrumentul Promote modifică în mod
frecvența normală și vibrațiile componentelor automat ansamblurile și componentele modelului
sau ansamblurilor obiectului studiat. Aduceți apoi dumneavoastră.
modificările necesare care conduc la micșorarea
amplitudinii oscilațiilor. Analiza traiectoriei
Realizați cu ușurință calculul traiectoriilor și
Studii parametrizate economisiți timp prin simplificarea camelor,
Îmbunătățiți caracteristicile tehnico-structurale tacheţilor și altor componente ce depind de modul
ale viitoarelor produse. Utilizați instrumentul mișcarii. Selectați orice punct din model și utilizați
Parameter Table pentru a crea studii parametri- instrumentul Trace pentru a afișa toate pozițiile
zate ale constrângerilor de proiectare și pentru ocupate de punct în fiecare pas al simulării
a înțelege care sunt efectele diferitelor valori dinamice. Utilizând soluția software AutoCAD
parametrice. Veți fi capabili să explorați impactul Inventor puteți, de asemenea, salva rezultatele
pe care îl are asupra proiectului modificarea simulării – traiectoriile și diferitele poziții ale
grosimii unui panou, a unei raze de racordare sau a ansamblelor – pentru a le folosi ulterior în proiect-
diametrului unei găuri. area componentelor și ansamblelor.

Studii de optimizare
Găsiți cea mai bună soluție de proiectare fără a fi Definirea parametrilor funcționali ai analizei cu
nevoiți să testaţi un număr foarte mare de opțiuni. elemente finite
Atunci când realizați studii de optimizare, soluția Acordați mai mult timp studiului analizei și mai
software AutoCAD Inventor caută în mod automat puțin timp pregătirii în sine a acesteia. Soluția
valorile parametrice corespunzătoare criteriilor de software vă oferă un control complet a mate-
proiectare date. rialelor, încărcărilor, constrângerilor, contacte-
lor, rețelei, calității soluției, reprezentărilor și
vizibilității componentelor. Definirea automată
și manuală a contactului și capacitatea de rulare
concomitentă a mai multor simulări vă oferă un
control sporit al definirii parametrilor funcționali ai
analizei cu elemente finite.

5
Simulare dinamică

AutoCAD Inventor Professional vă pune la dispoziție


instrumentele de consemnare a soluțiilor găsite în decursul
simulării și de partajare a rezultatelor simulării dinamice cu
toți membrii colectivului, fapt ce conduce la obținerea unui
beneficiu maxim din întrebuințarea prototipurilor digitale.

Simplificarea modelului Realizarea graficelor


Simplificarea formei geometrice a componentei re- Utilizați setul complet de funcții de realizare a
duce timpul necesar obținerii rezultatelor în urma graficelor pentru a investiga rapid felul în care
analizei eforturilor. Este posibilă, deci, limitarea caracteristicile dinamice ale obiectului studiat
elementelor analizate prin metoda elementelor variază în decursul unui ciclu de lucru. Realizați
finite. o diagramă a parametrilor fizici—poziția, forța și
accelerația—în funcție de timp. Puteți compara
diferitele proprietăți în fiecare punct al ciclului
de simulare dinamică prin gruparea într-o singură
diagramă a diagramelor individuale.

Vizualizare Prezentarea rezultatelor MEF


Interpretați mai profund comportarea și param- Posibilitatea de a alege între diferitele moduri de
etrii funcționali ai viitorului produs. Vizualizările vizualizare a analizei face posibilă o înțelegere
animate exacte ale modelului 3D, realizate de mai ușoară și o vizualizare eficientă a problemelor
soluția software AutoCAD Inventor, își au origi- complexe. Opțiunile de vizualizare a analizei includ
nea în modelele fizice interne și în condițiile de diagramele realizate din tonuri continui de culoare
încărcare aplicate modelului. și linii de contur, diagramele de rețea, animațiile și
examinările punctuale interactive. Prin selectarea
și ascunderea în fereastră a altor componente
ale reperului vă puteți concentra pe elementele
specifice ale acestuia.

Generarea de rapoarte
Partajați și înregistrați cu ușurință rezultatele
analizelor dumneavoastră. Soluția software Auto-
CAD Inventor conține un generator de rapoarte
personalizate ce pot îngloba și diagrame.

Exportul spre Microsoft Excel


Exportați datele XY ale diagramelor spre foile
de calcul tabelar Microsoft® Excel® în vederea
analizării suplimentare a rezultatelor simulării și
includerii acestora în prezentări și rapoarte.

6
Proiectarea traseelor țevilor și conductelor

Utilizați soluția software AutoCAD Inventor Professional


pentru a scurta durata proiectării elementelor
conducătoare de fluide: țevi, conducte și tuburi flexibile.

Generarea traiectului funcțional Tuburi flexibile


Modificarea diferitelor Simplificați realizarea traiectelor țevilor, conducte-
lor sau manșoanelor pentru a se adapta mai bine
Prin utilizarea prototipului digital 3D veți putea fi
siguri că tuburile flexibile și fitingurile asociate lor
stiluri ale fitingurilor este ansamblurilor complexe sau spațiilor limitate. corespund perfect, fapt care vă va ajuta realizarea
rapidă și facilă. Selectați Segmentele traiectelor generate automat respectă
stilurile predefinite ale traiectului. În acest mod,
unei documentații precise de fabricație. Soluția
software AutoCAD Inventor inserează racordurile
pur și simplu un stil diferit este posibilă redarea traiectelor alternative și corespunzătoare extrase din Content Center și
de țeavă sau conductă și adaptate criteriilor stabilite prin proiect: lungimile verifică raza de curbură minimă pe baza stilului
minimă și maximă, raza de curbură, etc. De ase- selectat al tubului flexibil. Lungimile tuburilor flexi-
soluția software AutoCAD menea, puteți defini conductele în mod manual, bile sunt actualizate automat pentru a fi utilizate
Inventor reinserează fie prin schițarea în 3D a geometriei fie prin de comenzile Length Roll-Up.
automat noile fitinguri construirea lor interactivă utilizând pentru aceasta
instrumentele de editare ale traiectului. Pentru un
pe traiectul acestora, control maxim, combinați segmentele de traiect
asigurând totodată definite automat cu cele definite manual.

conformitatea cu orice noi Biblioteca de repere


reguli de proiectare. Prin intermediul poziționării automate a repe-
rului adecvat, extras din biblioteca completă de
armături, puteți îmbunătăți calitarea proiectului.
Totodată, veți putea organiza cu ușurință reperele
și nu veți irosi timpul în căutări anoste. Această
bibliotecă conține elementele standardizate cele
mai utilizate, destinate îmbinării țevilor, conducte-
lor, tuburilor flexibile și fitingurilor și care sunt
conforme standardelor internaționale ANSI, DIN,
ISO și JIS. Adăugați sau modificați proprietăți, cum
este cazul codului reperului și controlați denu-
mirile fișierelor utilizate în căutarea fitingurilor,
conductelor, țevilor și altor elemente de conținut.

7
Proiectarea traseelor țevilor și conductelor

Soluția software AutoCAD Inventor Professional oferă o


serie de instrumente bazate pe reguli, destinate generării
traiectului țevilor și conductelor. Aceste instrumente
selectează fitingurile corecte și adaptează țevile și
conductele proiectate standardelor dumneavoastră
referitoare la lungimea segmentelor, a valorilor de rotunjire
și a razele de curbură.

Stabilirea traiectului conductei rigide inserând în mod automat pe traseul stabilit fitinguri,
Creați rapid conducte rigide cu un control ridicat segmente de conductă, conducte rigide și tuburi
al formei, unghiurilor și razelor de curbură. Creați flexibile, după cum o cere situația. Prin acest proces
conducte rigide cu un număr arbitrar de coturi, de un- sunt create componente Inventor standard, lucru
ghiuri și de raze variabile. Instrumentele de control al care face posibil calculul proprietăților și verificarea
razei de curbură și axei de rotație vă oferă un control mai simplă a coliziunilor. Suplimentar, îmbinările sunt
mai bun al formei conductelor rigide. plasate automat pe conducte, în pozițiile în care s-a
atins lungimea maximă a acestora, iar utilizatorii pot
Stilurile țevilor și conductelor specifica adaosurile de debitare la lungime.
Prin aplicarea automată a normelor și convențiilor în
proiectarea țevilor și conductelor veți crește calitatea
produsului și, totodată, veți asigura capacitatea de
fabricare a obiectelor proiectate. Creați stiluri de
țevi și conducte pentru a facilita utilizarea în proiect
a îmbinărilor filetate, sudate și cu flanșe. Stilurile
definesc fitingurile care vor fi utilizate pentru gener-
area traiectelor în mod automat și manual și asigură
respectarea regulilor de proiectare, cu precădere a
lungimii minime a segmentului și a razei de curbură
minime, precum și lungimea maximă între îmbinări.

Documentația de execuție a țevilor și conductelor


Puteți crea fișele tehnologice fără a fi obligați să
redesenați și veți reduce atât erorile cât și costurile
asociate. Caracteristica asociativității complete a
documentației, asociată și proiectării traiectelor
țevilor și conductelor, generează planuri de asam-
blare care se actualizează ori de câte ori o schimbare
este efectuată în modelul 3D. Exportând în format
ISOGEN PCF în alte aplicații software ISOGEN gen
Conducte aseptice Alias ISOGEN se pot crea desene izometrice ale
Proiectați linii de fabricație conforme cu normele de conductelor, în timp ce datele necesare maşinilor de
sterilizare și igienă, obligatorii pentru echipamentele încovoiat conducte pot fi furnizate în format ASCII.
de procesare destinate industriilor farmaceutică,
alimentară și cosmetică. Acolo unde se impune, este
posibilă definirea unui traiect înclinat, prevăzut cu
fitinguri înclinate drenabile, conforme echipamentelor
de procesare biologică ASME (American Society of
Mechanical Engineers).

Crearea rețelelor
Datorită funcționalității de conversie a traiectelor
țevilor și conductelor, acestea pot fi în mod automat
completate cu repere reale, în conformitate cu stan-
dardele de proiectare și de fabricație. Instrumentul
Populate Route convertește traiectele țevilor, con-
ductelor și tuburilor flexibile în țevi și conducte reale,

8
Proiectarea cablurilor și fasciculelor de cabluri

Soluția software AutoCAD Inventor Professional optimizează


proiectarea cablurilor și fasciculelor de cabluri prin utilizarea
informațiilor conținute în jurnalul de cabluri, jurnal ce poate
fi importat din pachete software de proiectare a schemelor
electrice, cum este cazul soluției software AutoCAD®
Electrical.
Proiectarea funcțională a instalaţiilor electrice Definirea traiectului fasciculului de cabluri
Concepeți direct în 3D elementele componente Optimizați concepția grupării de cabluri și fas-
Integrarea în ale cablurilor și fasciculelor de cabluri pentru a cicule de cabluri pentru asigurarea unui spațiu
prototipurile digitale reduce riscul apariției problemelor în fabricație, liber suficient de montaj și pentru a reduce erorile
a traseelor cablurilor a facilita outputul desenelor de producție și a
evita solicitările de modificare venite în fazele de
în producție datorate unei definiri incomplete a
produsului. Traiectoriile fasciculelor de cabluri
și fasciculelor de încheiere a proiectului. Proiectarea în AutoCAD și cablurilor individuale pot fi determinate prin
cabluri reduce timpul Inventor a traseelor de cabluri se realizează prin
verificarea listelor cablurilor și conectorilor prin in-
indicarea punctelor de trecere care, ulterior, pot
fi utilizate pentru generarea segmentelor 3D ale
și costurile. Lungimile termediul unui sistem integrat de testare a datelor conductorilor electrici. Stabiliți relații asociative
traseelor sunt calculate electrice și mecanice. În acest mod, veți fi siguri că ce vor actualiza fasciculul de cabluri ori de câte
toate cablurile și toți conectorii din lista cablurilor ori veți schimba o componentă a produsului sau
cu exactitate, evitând și conectorilor sunt reprezentați în modelul 3D al obiectului proiectat. Adăugați sau mutați puncte
curbele cu rază mică și cablurilor. existente pe traiectorie pentru a îmbunătăți forma
garantând o corelare Importul listei de cabluri
în ansamblu a fasciculului de cabluri.

corespunzătoare a Mențineți nealterată soluția tehnică a conexi-


părților electrice unilor electrice și minimizați erorile atunci când
importați în ansamblu jurnalele de cabluri.
și mecanice din Puteți importa rapid liste mari de cabluri, fie din
componența AutoCAD® Electrical fie din alte aplicații de proi-
ectare a schemelor electrice, asigurând totodată
ansamblurilor. identificarea și inserarea conectorilor, terminalelor
și cablurilor lipsă.

Generarea traiectului cablurilor


Determinați rapid rutarea a mii de cabluri, exercit-
ând totodată controlul asupra traseului cablurilor
principale. AutoCAD Inventor asigură prin metode
manuale, interactive și automate determinarea
traselui acestora; calculul lungimii cablurilor este
realizat cu precizie. Stabilirea manuală a traseului
necesită selectarea explicită a viitoarelor trasee
ale cablurilor. În mod interactiv, este necesară
selectarea capetelor în care se face conexiunea,
după care algoritmul implementat în sistem alege
traseul cel mai scurt. În stabilirea traiectului în
mod automat, sistemul selectează traseul cel mai
scurt dintre toate traseele posibile.

9
Proiectarea cablurilor și fasciculelor de cabluri

Integrarea completă cu instrumentele de calcul al


cantităților, proprii soluției software AutoCAD Inventor, vă
asigură că listele redau cu exactitate reperele electrice din
proiectul dumneavoastră.

Conectori panglică Controlul fasciculelor de cabluri


Reduceți erorile din proiectarea echipament- Aplicarea strictă a unor standarde de proiect-
elor electronice prin înglobarea în prototipurile are îmbunătățește calitatea cablurilor și asigură
dumneavoastră 3D a conectorilor panglică. Stabiliți capacitatea tehnologică de a le executa. De
traiectul între conectori a cablurilor panglică con- asemenea, se previn rechemările costisitoare și
trolând totodată pozițiile răsucirilor și plierilor. disfuncționalitățile ce se pot ivi în utilizarea pro-
duselor dumneavoastră. Ori de câte ori aduceți o
schimbare fasciculului de cabluri, soluția software
AutoCAD Inventor calculează în mod automat
parametrii de calitate, cum sunt diametrul fasciculu-
lui de cabluri, raza de curbură și lungimea cablurilor
din componență. Prin urmare, nu mai este necesară
măsurarea manuală a unui prototip fizic, o activitate
în care se pot ivi atât de lesne erori.

Documentația de execuție a fasciculului de


cabluri
Documentația de producție poate fi creată uşor
și rapid. Soluția software AutoCAD Inventor
generează geometria traseelor conductorilor, cab-
lurilor și fasciculelor de cabluri, iar dumneavoastră
puteți alcătui documentația ansamblului
reprezentând în aceasta și detaliile exacte de
poziționare a conductorilor, cablurilor și fascicule-
lor de cabluri. De asemenea, veți putea:

Crearea conectorilor • G
 enera și actualiza automat o diagramă 3D
Definiți biblioteci de conectori adaptate specificu- a conexiunilor dintre conectori, destinată
lui companiei pentru a stimula introducerea conec- alcătuirii în 3D a fasciculelor de conductori,
torilor preferați în proiectele sistemelor electrice. cabluri și conectori panglică
Soluția software AutoCAD Inventor conține o • R
 ealiza rapoarte, cum sunt lista traseelor de
bibliotecă vastă de conectori, utilă simplificării cabluri, diagrama de conexiuni, tabelul de debi-
selecției și plasării lor. Astfel, navigatorul Content tare la lungime precum și alte rapoarte necesare
Center oferă un editor ușor de utilizat, în care conceperii și fabricării fasciculelor de cabluri
pot fi definiți noi conectori, pot fi adăugate și • C
 rea fișiere de output XML pentru transferul
modificate proprietăți cum sunt numărul reperului informațiilor finale privind conexiunile și în
și denumirile predefinite ale fișierelor, parametri scopul eficientizării realizării schemelor electrice
utilizați în mod curent în căutarea conectorilor. și de cablare în soluția software AutoCAD
Electrical sau în alte aplicații software de proiect-
are a schemelor electrice.

10
Proiectarea și prelucrarea matrițelor de injecție

În scopul realizării reperelor din mase plastice, soluția


software AutoCAD Inventor Professional facilitează
automatizarea aspectelor esențiale ale proiectării matrițelor
de injecție. Este posibilă conceperea și examinarea rapidă a
proiectelor complete de matrițe, reducând astfel erorile și
crescând performanțele matrițării prin injecție.
Accelerarea conceperii matrițelor de injecție Realizați forma pastilei în așa fel încât să
Soluția software mase plastice
Proiectarea matrițelor poate fi efectuată cu
corespundă ansamblului matriței și adaptați
matrițelor existente forme anterioare ale. În cazul
AutoCAD Inventor AutoCAD Inventor prin intermediul unor proiectelor matrițelor cu mai multe cuiburi, este
Professional oferă elemente ușor de utilizat; acestea lucrează
direct cu modelele 3D Inventor ale viitoarelor
posibilă definirea cu ușurință a dispunerii acestora
în configurații circulare, rectangulare sau variabile.
un flux intuitiv de repere matrițate. Asociativitatea completă cu De asemenea, utilizați instrumentele de proiect-
proiectare a matrițelor. modelul digital Inventor contribuie la corelarea are automatizată a miezului și cuibului în scopul
permanentă a schimbărilor aduse modelului și realizării familiilor de matrițe.
Dacă pentru un utilizator celor operate asupra matriței. Soluția software
experimentat, fluxul AutoCAD Inventor vă ghidează prin procesul de
de proiectare este unul proiectare a unei matrițe de injecție mase plastice
și automatizează o serie de operații complexe
Suprafaţă de separaţie

natural, pentru un novice cum sunt cele legate de obturarea spațiilor libere
acesta este pur și simplu sau generarea suprafeței de închidere. Vor rezulta
produse de o calitate superioară și o scurtare a
facil. duratei de realizare.

Pregătirea suprafeței de separație


Aveți acces la informații complete despre
caracteristicile fizico-chimice ale materiilor
prime utilizate în procesul de injecție. Materialul
viitorului reper poate fi selectat prin intermediul
aplicatiei Autodesk® Moldflow®. Aplicaţia
conține o bază de date a caracteristicilor materiilor
prime, cea mai vastă bază de date de acest gen din
lume. Apoi, definiți în mod interactiv planului de
separație. În funcție de dimensiunile conturului
suprafeţei de separație, sistemul recomandă
dimensiunile semifabricatului matriței. Dacă este
necesar, oricare din parametri pot fi modificați
cu ușurință. Orice informație introdusă în Miez/Cavitate
modelul suprafeței de separație este reutilizată în
proiectarea matriței.

Crearea suprafețelor de separație și obturare


Accelerați proiectarea matriței prin realizarea
Obturare inteligentă
automată a suprafețelor acesteia. Prin intermediul
generării automate a suprafețelor de închidere
puteți obtura coloanele de ghidare. De asemenea,
puteți genera în mod automat suprafețe de
separație pe baza direcțiilor definite de separație.

Proiectarea automată a miezului și cavității


Atunci când se utilizează instrumentele
tradiționale de lucru în CAD, proiectarea pastilei
și cuibului reprezintă o activitata îndelungată.
Dar, cunoștințele înglobate în soluția software
AutoCAD Inventor fac posibilă scurtarea duratei
de proiectare și minimizarea corectărilor ulte-
rioare. Cu această soluție, pe baza determinării
suprafeței de separație puteți diviza semifabricatul
în vederea generării semimatrițelor.

11
Proiectarea și prelucrarea matrițelor de injecție

Soluția software AutoCAD Inventor Professional conține


instrumentele Moldflow destinate analizei procesului de
injecţie. Utilizați-le pentru a determina timpul de umplere,
pozițiile ideale de amplasare a duzelor de injecție, contracțiile
și alți parametri de proces.

Proiectarea plăcilor de formare și a duzelor de


injecție
Reduceți durata de realizare a matriței cu
ajutorul instrumentelor automate de proiectare a
traseelor canalelor de alimentare și a pozițiilor de
amplasare a duzelor de injecție. Prin intermediul
proiectării complete a canalelor sistemului de
alimentare, incluzând canalele secundare de
alimentare și duzele de injecție, puteți spori
eficiența distribuției materialului plastic topit,
începând de la duza unității de plastifiere până
în interiorul cuibului matriței. Instrumentele de
analiză a poziționării duzelor de injecție contribuie
la amplasarea precisă și eficientă a acestora.
Formele preconfigurate vă permit crearea rapidă
a punctelor de amplasare a duzelor de injecție,
a pozițiilor canalelor de alimentare secundare, a
celor principale, etc.

Proiectarea canalelor de răcire


Reduceți timpul necesar stabilirii canalelor de
răcire în pastilele matriței și evitați astfel erorile
și incoerența proiectului. Prin intermediul
interfeței utilizator intuitive a aplicației software
AutoCAD Inventor Mold Design puteți realiza cu
ușurință canale de răcire. Prin selectarea dintr-un
catalog standard a componentelor sistemului de
răcire — racorduri, dopuri filetate de etanșare,
inele O, garnituri de etanșare, etc. — veți aborda
consecvent proiectarea matriție și, astfel, se vor
reduce greșelile ce se pot ivi în proiectare.

Analiza injecţiei
Evitați greșelile costisitoare prin detectarea
problemelor ce se pot ivi în procesul de matrițare
prin injecție. Cu ajutorul soluției software
AutoCAD Inventor Professional, puteți analiza
modelul reperului înainte de demararea procesului
de proiectare a matriței. În felul acesta puteți
înțelege mai bine procesul injectiei piesei,
eficiența răcirii, poziționarea duzelor de injecție și
intervalul de timp asociat matrițării.

12
Proiectarea și prelucrarea matrițelor de injecție

Soluția software AutoCAD Inventor Professional oferă o


colecție vastă de cataloage ale furnizorilor de pastile și
componente, astfel încât nu este necesară modelarea acestor
elemente.

Biblioteci de plăci și bacuri Componente standard de asamblare


Reutilizarea în firma dumneavoastră a pastilelor Prin utilizarea din nou, în proiectul detaliat 3D
standard permite evitarea unor eforturi inutile și de asamblare a unei noi matrițe, a informațiilor
asigură folosirea din plin a informațiilor derivate extrase din proiectele matrițelor existente, puteți
din proiectare. Soluția software AutoCAD crește productivitatea și veți evita cu siguranță
Inventor oferă o paletă largă de cataloage de erorile ce pot să apară în acest sens. Pentru a
specialitate: DME, Futaba, HASCO, LKM, Pedrotti, stabili setul elementelor de asamblare necesare
Polimold, Rabourdin, și Strack. O singură bază de puteți utiliza reperele conținute în cataloagele
date stochează și oferă acces la aceste tipuri de standard implementate — Meusburger, Misumi,
componente standard. Atunci când este necesar, National, Progressive, Punch, și Sideco. Proiectați
veți putea ajusta în mod eficient pastilele standard noi componente de asamblare sau modificați-le pe
în scopul adaptării acestora la noile cerințe. cele existente: bucși și coloane de ghidare, inele
de centrare, tije aruncătoare, pene, știfturi filetate,
arcuri elicoidale, etc. Atunci când ați adunat
toate componentele de asamblare a matriței,
corespuzătoare nevoilor dumneavoastră, le puteți
exporta ca șabloane pentru o eventuală utilizare
viitoare.

Documentația de execuție
Reduceți durata de realizare a proiectului
matriței prin generarea automată a desenelor
de execuție și a listelor de materiale. Soluția
software AutoCAD Inventor vă permite crearea
automată a desenelor 2D de execuție a matriței
și a listelor de cantități utilizate în alcătuirea
documentației de fabricație. În momentul în care
aduceți modificări modelului 3D al matriței, soluția
software AutoCAD Inventor actualizează în mod
automat atât desenele de execuție cât și listele de
materiale.

13
Proiectarea schemelor cinematice și funcționale 3D

Stabilirea de la bun început a conceptului proiectului


reprezintă cheia succesului unui proiect. Treceți de la studiile
schematice pe hârtie la cele construite cu ajutorul mediului
de proiectare parametrizat al soluției software Inventor. Aici
veți putea transpune schemele inițiale în modele cinematice.

Schematizarea Asistenți de proiectare


Testați diferite soluții de proiectare înainte de
Cu reprezentările realizarea reperelor detaliate și a modelelor
Pornind de la cerințele și specificațiile funcționale
ale viitorului produs pot fi proiectate, analizate
standardizate ale ansamblelor. Prin utilizarea mediului de și realizate reperele des utilizate în construcția
schematizare a soluției software AutoCAD echipamentelor industriale. Depășiți faza desenării
schemelor cinematice Inventor, puteți transpune soluțiile dumneavoastră 2D și a modelării 3D și creșteți randamentul
puteți evalua rapid diferite în schițe, ce pot fi modificate cu ușurință ori
de cîte ori este necesar. Alături de stabilirea
proiectării prin întrebuințarea reperelor definite
pe baza relațiilor spațiale și nu pe cea a definițiilor
concepte. Ulterior, pentru constrângerilor, utilizarea instrumentelor facile geometrice (linii, arce și cercuri) și constrângerilor
de modificare a reprezentărilor schematice – date. Asistenții de proiectare facilitează crearea
a realiza prototipul digital, schimbarea culorilor sau stilurilor de linii – face reperelor și ansamblurilor pe baza introduc-
schemele cinematice posibilă evaluarea soluțiilor de proiectare într-o
exprimare vizuală mai potrivită.
erii manuale a parametrilor și condițiilor de
funcționare. AutoCAD Inventor conține genera-
pot fi transpuse toare de repere: asamblări mecanice, arbori și
într-un model 3D al axe, inele de etanșare, ansambluri de roți dințate,
acționări prin curea și lanț, arcuri, etc.
mecanismului, completat
cu constrângeri.
Asistenții de proiectare
din soluția software
AutoCAD Inventor oferă Conceperea schemelor cinematice
posibilitatea inserării Utilizați instrumentele de schematizare pentru
a realiza studii cinematice detaliate și pentru
rapide a restului reperelor a găsi soluții cinematice, încă din faza de
de comandă, de fixare și a concepere. În scopul evaluării rapide a diferitelor
mecanisme puteți crea modele cinematice 2D,
celor hidraulice. combinând simboluri standardizate ce reprezintă
corpuri statice și dinamice. Aceleași simboluri
standardizate pot fi utilizate în vederea inserării
în desenul de studiu al unui ansamblu a modelelor
reperelor asupra cărora s-au aplicat constrângerile
corecte.

14
Proiectarea reperelor din mase plastice

AutoCAD Inventor Professional oferă designerilor


flexibilitate maximă prin combinarea geometriei native
Inventor cu modelele suprafeței exterioare proiectate cu
aplicații software destinate designului industrial cum este
cazul familiei de produse Autodesk® Alias.

Definirea avansată a formei


Relația de asociativitate Prin combinarea ușoară a volumelor și suprafețelor
veți obține o paletă largă de geometrii complexe.
dintre familia de produse AutoCAD Inventor vă oferă un control precis
Autodesk® Alias și asupra caracteristicilor geometrice ale unei
suprafețe, cum sunt continuitatea sau
Inventor reduce durata de racordarea suprafețelor. Printre funcțiile
dezvoltare a unui produs avansate de modelare oferite de această
soluție se numără cele de lisare spre un
și, implicit, scurtează punct, de generare a suprafețelor cu contur
durata lansării pe piața poligonal oarecare, de baleiere a normalelor
a acestuia. Ea permite la suprafață, de lisare a unei suprafeţe și a unei
axe, de racordare continuă, complet circulară și
inginerilor demararea față-la-față.
anticipată a proiectării Importul din familia de produse Alias
de detaliu. Pe măsură Reduceți durata producției lucrând direct cu
ce conceptul evoluează, datele suprafeței exterioare a viitorului produs.
Odată ce designerii industriali au realizat în
inginerii pot încorpora Autodesk Alias modelul suprafeței, aceasta poate
cu ușurință modificările fi importată cu ușurință în AutoCAD Inventor.
venite din partea echipei Legăturile asociative vă permit ca în modelul
Inventor să puteți verifica și îngloba schimbările
de design industrial. aduse modelului în familia de produse Alias.

Instrumentul de sculptură
Prin utilizarea suprafețelor create de AutoCAD
Inventor sau prin încorporarea unor suprafețe
importate din alte aplicații, puteți modifica rapid și
facil detaliile unei suprafețe. Modificarea formelor
reperelor existente, prin adăugarea sau înlăturarea
de material, se execută prin construirea geometriei
3D a reperului folosind un set închis de suprafețe
și încorporarea ulterioară, cu instrumentul Sculpt,
a suprafețelor importate în vederea ajustării.

Analiza calității suprafeței


Realizați modele cu o suprafață de calitate
ridicată și verificați-le posibilitățile tehnologice
de realizare. Astfel, puteți evita modificările
costisitoare ce se pot ivi în producție.
Instrumentele de analiză în zebră și Gauss
simplifică procesul verificării racordării
suprafețelor, continuității și curburii acestora.

15
Proiectarea componentelor din material plastic

Caracteristicile funcționale ale reperelor de plastic,


funcționalitatea racordării suprafețelor pe baza unei reguli
și fluxurile de lucru 3D destinate conceperii reperelor multi-
componentă, simplifică proiectarea modelelor de repere
obținute prin injecție.

Definirea suprafeței de separație Regulile racordărilor


Verificați conformitatea reperelor matrițate Accelerați realizarea racordărilor muchiilor
cu cerințele estetice ale poziționării liniilor de reperelor prelucrate prin așchiere sau matrițare și
separație și la cele legate de un cost cât mai executați modificări fără a fi necesară refacerea
scăzut al prelucrării și producției. Descompuneți racordărilor. Regulile de racordare generează
reperul 3D pentru a defini componentele ce vor fi geometria racordării în corelație cu indicațiile
matrițate. Apoi, utilizați instrumentele necesare funcționale stabilite de dumneavoastră. Asocierea
pentru a stabili conturul adecvat al poansonului. la un detaliu a mai multor reguli facilitează
Astfel, veți defini geometria optimă a suprafeței definirea cu ajutorul acestui element a unor
de separație a componentelor reperului. operații complexe de racordare, reducând mult
necesitatea selectării individuale a muchiilor.

Detalii tehnice auxiliare


Adăugați rapid detalii tehnice auxiliare care
completează reperele ale căror suprafețe sunt
pregătite pentru prelucrare. În soluția software Analiza unghiului de teșire și a secțiunilor
AutoCAD Inventor Professional pot fi stabiliți transversale
parametrii aruncătoarelor din matriță și a Analiza secțiunilor transversale afișează grosimea
unghiului de teșire față de planul de separație, pereților, distribuţia eforturilor, precum și
parametri utili în generarea într-un singur pas a momentul de inerție al secțiunii transversale.
detaliilor multi-element ce completează reperele Analiza unghiului de teșire față de planul de
matrițate. Introduceți grile, proeminențe, margini, separație afișează o imagine color a variaţiei
etc., depunând un efort de modelare mai mic decât acestui unghi în raport cu direcția de evacuare a
cel cerut de metodele tradiționale. reperului matrițat, definită printr-o axă, plan sau
față plană a unei suprafețe.

16
Proiectarea reperelor din tablă

Utilizați tehnologia Digital Prototyping oferită de


AutoCAD Inventor Professional pentru a simplifica
proiectarea pieselor complexe din tablă.

Stilurile pieselor din tablă Suprafețe cu secțiune variabilă


Prototipul digital oferit de Generați desfășuratele pieselor conform cu
cerinţele operaţionale. Controlați desfășuratele
Proiectați în mod eficient repere necesare
conductelor de ventilație, reperelor de formă conică
soluția software AutoCAD reperelor din tablă cu ajutorul stilurilor ce definesc destinate transportului materialelor, ajutajelor și
Inventor îmbunătățește grosimea materialului, raza sau toleranța la
încovoiere și profilul muchiilor. Soluția software
altor utilizări și care necesită prelucrări prin îndoire
și debitare. Funcțiile de generare a bordurilor
productivitatea proiectării Inventor generează desfășuratele pieselor de tablă lisate și a conturului marginilor tăiate simplifică
reperelor metalice din prin intermediul ecuaţiilor liniare de desfășurare, a proiectarea formelor cu secțiune variabilă. Astfel,
ecuațiilor particulare ale evolutelor și al tabelelor cu geometria va fi adaptată deopotrivă îndoirii și
tablă. Această soluție valori de îndoire definite de utilizator. debitării tablelor.
combină informațiile
tehnologice – parametrii Bordurarea tablei
Accelerați proiectarea pieselor din tablă cu borduri
convenționali ai ștanțării complexe prin utilizarea modelelor 3D inteligente
și îndoirii – cu un mediu care țin cont de tehnologia aleasă de producție.
Instrumentele inteligente facilitează construcția
complet de editare a într-o singură operație a mai multor răsfrângeri. În
modelului tridimensional acest sens, sunt disponibile opțiuni complexe de
realizare a desfășuratelor, a îmbinărilor de colț, și
exact. În acest mod, a tratării liniilor de îmbinare în scopul unui control
inginerii tehnologi pot precis al condițiilor de suprapunere și de formă.
optimiza utilizarea Bordurile pot fi liniare, de contur și lisate.

suprafețelor plane ale


reperului în vederea
minimizării consturilor de
producție. Proiectarea desfășuratelor
Simplificați dispunerea pe suprafața plană
a reperelor din tablă a găurilor, decupajelor,
racordărilor între suprafețe și proeminențelor.
Utilizați comenzile de lucru pe desfășurată și
în formă îndoită pentru a crea elementele de
detaliu menționate, pornind de la reprezentarea
desfășurată a suprafeței reperului. Detaliile
suprafeței astfel definite se vor transpune atât în
forma finală a modelului cât și în modelul plat al
Repere roluite acesteia.
Realizați prototipuri digitale exacte ce includ repere
roluite. Comanda de generare a formelor rotunde
simplifică realizarea detaliilor roluite oferind
instrumentele necesare atât prelucrărilor detaliilor
conexe roluirii precum și a celor legate
de prelucrarea la rece a porțiunilor
plane ale reperului.

17
Proiectarea reperelor din tablă

Modificare modelului plan Sisteme de prindere


Optimizați utilizarea suprafețelor plane pentru Inserați rapid în proiectarea reperelor din tablă acele
a elimina costurile suplimentare de producție. sisteme de prindere mecanice adaptate acestui tip de
Generați modele plate derivate din desfășurarea componente. Prin intermediul navigatorului Content
modelelor 3D îndoite. Apoi, modificați modelul Center veți găsi o paletă largă de sisteme de prindere
plat obținut în vederea definirii succesiunii optime PEM.
a îndoirilor, adăugării axelor estetice, definirii
operațiilor ulterioare formării precum și profilării
muchiilor, în strânsă concordanță cu tehnologia
disponibilă. Informațiile definite în modelul
plat simplifică realizarea unor desene exacte de
execuție.

Outputul DXF
Reduceți timpul de pregătire a programului de
prelucrare prin eliminarea efortului depus în
adaptării fișierelor DXF™ în vederea prelucrării
pieselor pe mașini unelte cu comandă numerică.
Exportul fișierelor DXF/DWG destinate prelucrării
prin deformare la rece a reperelor din tablă oferă
opțiuni de preprocesare și postprocesare cum sunt
cele ale stabilirii versiunii fișierului DXF/DWG,
asocierii layerelor, conversiei de către utilizator
Biblioteci de ștanțe a curbelor curbelor spline în segmente drepte,
Prin definirea propriilor biblioteci de ștanțe puteți conectate, precum și celor legate de adaptări prin
standardiza operațiile de ștanțare și puteți reduce intermediul fișierelor externe XML.
costurile aferente prelucrării a noi ștanțe pe mașini
unelte cu comandă numerică. Ștanțele generate Desenele de execuție a pieselor din tablă
pe baza valorilor înregistrate în tabele vă permit Creați rapid desene de execuție pentru a facilita
definirea familiilor de ștanțe. Aceste tabelele conțin activitățile de producție specializate. Completați
pe lângă informațiile legate de formă și dimensiuni desenele de execuție a modelelor plate prin
și pe acelea ce descriu complet parametrii inserarea indicațiilor legate de ștanțe, a tabelelor cu
tehnologici, cum sunt codul de identificare a ștanței, parametri ai operațiilor de ștanțare și îndoire, toate
adâncimea ștanțării, precum și schițe ale altor tipuri aceste informații fiind derivate din modelul 3D. De
de reprezentări ale ștanțelor. asemenea, prin stilurile de desenare, puteți selecta
reprezentarea grafică a direcțiilor de îndoire.

18
Proiectarea ansamblelor

AutoCAD Inventor Professional combină funcțiile


asistenților de proiectare cu cele ale instrumentelor de
asamblare pentru a garanta o potrivirea fiecărui reper și
parte componentă a viitorului ansamblu.

Alcătuirea ansamblelor
AutoCAD Inventor Asamblați rapid repere individuale și
subansambluri pentru a defini structura completă
oferă instrumentele a produsului. În acest mod veți putea verifica dacă
de control și gestiune produsul proiectat poate fi asamblat. Înregistrarea
relațiilor de poziție ce definesc componentele
a datelor ce formează fixe și în mișcare poate fi efectuată prin utilizarea
un ansamblu complex, constrângerilor la inserarea și poziționarea într-un
ansamblu a noilor componente.
oferindu-vă astfel
posibilitatea concentrării Analiza interferențelor și detectarea
doar asupra reperelor a contactelor
Folosind AutoCAD Inventor eliminați erorile
căror elaborare trebuie costisitoare și optimizați procesul de producție
încheiată. prin testarea funcționării ansamblului. Verificați
interferențele statice dintre componente prin
evidențierea grafică a coliziunilor. Verificați
posibilele coliziuni ale reperelor în mișcare prin
comanda constrângerilor ansamblului sau prin
deplasarea reperelor până când acestea se ating.

Configurațiile ansamblurilor
Proiectați și realizați documentația familiilor de
produse cu ajutorul configurațiilor de ansambluri.
Astfel, veți putea realiza variații ale unui ansam-
blu master. Pot fi eliminate sau înlocuite repere
individuale și se pot efectua modificări ale cotelor
și constrângerilor. Realizați documentația unei părți
sau a unui întreg ansamblu utilizând instrumentul
Table, ce generează în mod automat într-un desen
2D tabele ale parametrilor..

Gestionarea ansamblurilor complexe


Țineți cont de beneficiile conceperii în 3D a
ansamblurilor mari. Capacitatea specifică de
reducere a detaliilor vă oferă posibilitatea
gestiunii ansamblurilor mari prin transformarea
subansamblurilor în secțiuni, al căror model este
simplificat, sau în modele cu o reprezentare lipsită
de detalii a suprafeței. Controlul consumului
memoriei și creșterea performanței sistemului pot fi
obținute prin utilizarea reprezentărilor simplificate,
dependente de nivelul de afișare a detaliilor stabilit
de utilizator. Indicatorul de utilizare a memoriei
RAM asociat ansamblurilor mari vă arată câtă
memorie este disponibilă.

19
Proiectarea ansamblurilor metalice

Verificați cu precizie interferențele și parametrii fizici ai unui


ansamblu pentru a obține de la bun început produse de
calitate.

Proiectarea structurilor metalice sudate Navigatorul reperelor de fixare


AutoCAD Inventor vă oferă instrumente eficiente Instrumentul Content Center oferă un acces rapid
destinate conceperii și echipării structurilor și facil la reperele de fixare utilizate frecvent,
metalice sudate. Astfel, instrumentul Frame simplificând realizarea, refolosirea și gestionarea
Generator construiește cadrele structurii prin tuturor componentelor standard ale firmei. Acest
dispunerea unor profile metalice, predefinite, în instrument este, în fapt, o bibliotecă centralizată
structurile reprezentate în mod filar sau volumetric. destinată reperelor de proiectare. Sistemul de
Acest instrument simplifică stabilirea cerinţelor explorare facil, dotat cu instrumente de căutare și
pentru sudura îmbinărilor în unghi drept, în filtrare a celor aproximativ 650.000 de repere—
unghi oarecare sau în prelungire (cordon). Aveți piulițe, șuruburi, buloane, etc., facilitează găsirea
posibilitatea adaugării acestor structuri proiectate familiilor de repere potrivite unei anumite fixări.
rapid în bibliotecile de profile standard existente. Totodată, veți putea defini și introduce în această
bibliotecă repere standardizate suplimentare sau
reperele produse de compania dumneavoastră.

Limite automate Navigatorul reperelor asociate unui furnizor


Reduceți erorile și modificările prin controlul Reduceți timp și efort în introducerea în proiect a
automat al parametrilor de bază. Instrumentul reperelor standard. Instrumentul Supplier Content
AutoLimits poate fi întrebuințat pentru a regla Center oferă un acces prin internet la modelele
parametri dimensionali ca lungimea, distanța, reperelor produse de peste 100 de producători
unghiul, diametrul, adâncimea unui orificiu, binecunoscuți. Navigatorul oferă un acces simplu
suprafața, volumul șau masa. Pictograma funcției și facil la modele în format nativ Inventor. De
AutoLimits își schimbă culoarea atunci când asemenea, acesta este complet integrat cu funcția
parametrii supravegheați depășesc domeniul de Inventor Content Center.
valori stabilit.
Design Doctor™
Îmbinări sudate Prin intermediul acestui instrument de
Sporiți calitatea ansamblurilor sudate și a diagnosticare, instrument ce indică eventualele
documentației de proiectare a acestora. Cu probleme de proiectare și recomandă corecții,
ajutorul reprezentărilor 3D complete ale sudurilor puteți identifica și corecta erorile apărute într-un
de colț, în jgheab, etc., puteți stabili condițiile model 3D.
anterioare, din timpul și ulterioare sudării. Puteți
analiza construcțiile sudate și puteţi întocmi Outputul STL al ansamblului
rapoarte ale volumului cordoanelor de sudură. Creați rapid fișiere sursă STL (stereolitografie)
Creați automat cote 3D folosind standarde din destinate executării ansamblurilor Inventor prin
domeniu sau proprii companiei dumneavoastră și intermediul tehnologiei Digital Prototyping.
generați simboluri asociative 2D asociate sudării și Salvați fișierele în format STL, direct din mediul de
destinate întocmirii documentației tehnice. lucru Inventor al ansamblului.

20
Integrarea AutoCAD și transferul de fișiere în
format DWG™

AutoCAD Inventor Professional oferă cunoscătorilor


platformei software AutoCAD o modalitate performantă de
utilizare a tehnologiei Digital Prototyping. În acest mod, sunt
folosite pe deplin atât cunoștințele și experiența acumulate
în utilizarea soluției software AutoCAD cît și datele create în
format DWG.

Ușurință în utilizare
AutoCAD Inventor oferă Treceți rapid cu ajutorul soluției Inventor de la
utilizarea în proiectare a platformei AutoCAD la
o integrare perfectă a tehnologia Digital Prototyping. Reduceți durata
datelor de proiectare. instruirii profitând de un mediu de proiectare
familiar, scurtături compatibile AutoCAD, input
Fișierele DWG pot fi asociat cursorului și funcția de executare repetată
deschise și salvate direct a comenzii.

în format nativ, fără a fi


necesară utilizarea unor
translatoare ce pot afec-
ta acurateţea datelor.

21
Integrarea AutoCAD și transferul de fișiere în
format DWG™

Toate aplicaţiile familiei AutoCAD Inventor conțin ultima


versiune AutoCAD Mechanical.

Salvarea în formatul DWG Deschiderea directă a fișierelor format DWG


Integrați tehnologia DWG™ în fluxurile de Aveți acces la datele 2D ale proiectelor fără a
proiectare 3D pentru a: fi necesară instalarea sau deprinderea utilizării
AutoCAD. Deschideți desene AutoCAD direct
•  Profita de deprinderile formate cu Inventor pentru a le vizualiza, tipări și măsura,
•  Combina cu ușurință date despre repere, utilizând comenzile familiare ale acestei soluții.
ansambluri și scheme Prin intermediul instrumentelor copy și paste este
•  Facilita comunicarea cu furnizorii și partenerii — posibilă preluarea datelor existente 2D în fluxurile
utilizatori în mod curent ai tehnologiei DWG. de proiectare 3D.

Instrumentul DWG Save stochează vederile


desenului Inventor într-un fișier DWG. Astfel,
AutoCAD este posibilă vizualizarea, tipărirea
și măsurarea vederilor salvate, fiind asigurată,
totodată, o fidelitate vizuală deplină și o corelare
asociativă în desen a modificărilor ce apar ulterior.

Sincronizarea șabloanelor
Reduceți timpul necesar realizării desenelor
conforme standardelor de proiectare ale clienților
și partenerilor. Deschideți pur și simplu un fișier
DWG file în Inventor și veți putea crea în mod
automat stiluri ale layerelor, cotelor și textelor pe
baza stilurilor AutoCAD salvate în fișier. Astfel,
Blocuri AutoCAD derivate din vederi Inventor veți putea reduce timpul necesar realizării unor
Reduceți costul utilizării proiectării 3D și nu desene adaptate standardelor de desenare ale
actualizați performanțele echipamentelor clienților dumneavoastră.
și mașinilor concepute pentru lucrul în
două dimensiuni. Această funcționalitate,
proprie AutoCAD Inventor, generează blocuri
AutoCAD derivate direct din vederile desenului
Inventor. Așadar, puteți reproiecta în Inventor
subansamblurile pe care, ulterior, le puteți integra
ca noi vederi în desenele iniţiale.

22
Translatoare native

Acceptați proiecte realizate în diferite alte aplicații!


AutoCAD Inventor Professional oferă o paletă largă de
translatoare, incluzând translatoare native ce pot citi și
salva fișiere generate cu alte instrumente CAD precum și cu
translatoare destinate formatelor standard IGES și STEP.

Translatoare native
În lumea de astăzi, cea Accelerați derularea proiectelor ce necesită
utilizarea în format nativ a fișierelor generate de
a fluxurilor de producție clienți sau furnizori. De asemenea, livrați acestora
integrate, este foarte informații despre proiect în formatul de fișier
nativ preferat de partenerii dumneavoastră. Puteți
probabilă necesitatea transfera cu ușurință date între AutoCAD Inventor și
utilizarii unor date CAD CATIA V5™, UGS®, SolidWorks®, și Pro/ENGINEER®.
AutoCAD Inventor oferă funcții de import și export
oferite de clienți sau direct în formatele soluțiilor CATIA V5, JT™ 6, JT™7,
furnizori și provenite din Parasolid®, și GRANITE. De asemenea, această
alte aplicații specializate. soluție permite importul direct al fișierelor în format
UG-NX™, SolidWorks, Pro/E, și SAT files.
Utilizând translatoarele
implementate în STEP/IGES
Facilitați acuratețea transferului datelor între
AutoCAD Inventor puteți sisteme 3D CAD/CAM, prin partajarea și refolosirea
accepta și oferi date în în relațiile cu furnizorii și clienții a datelor generate
în proiecte. Citiți și salvați informații de proiectare
formatul preferat de și execuție utilizând formate standard de date
client. specializate.

Mediul de construcție
Reduceți timpul necesar verficării și remedierii
fișierelor de date. Mediul de construcție oferit
AutoCAD Inventor oferă posibilitatea importului
seturilor mari de date STEP și IGES. În procesul de
import, izolați entitățile cu probleme geometrice:
porțiuni lipsă dintr-o suprafață sau nepotrivirea
curbelor de contur. Utilizați apoi setul complet
de instrumente destinate verificării, editării și
corectării entităților izolate, incluzând solide,
suprafețe, rețele filare și puncte. Seturile de date
pot fi corectate și introduse în modelele, suprafețele
sau modelele filare 3D ale reperelor.

Transferul de date către sistemele AEC


Instrumentul de transfer al datelor destinate
domeniului AEC (arhitectură, inginerie civilă și
construcții), crează și distribuie reprezentări 3D
simplificate, puncte de conexiune inteligente și
alte informații, utilizând pentru acestea formatul
de fișier Autodesk Package Files (.adsk ). În acest
mod este facilitat transferul datelor către soluțiile
software Autodesk® REVIT® MEP și Autodesk®
REVIT® Architecture.

23
Resurse de studiu

Grăbiți însușirea tehnologiei Digital Prototyping. AutoCAD


Inventor Professional oferă o serie de resurse de studiu și
de lucrări de referință pentru a contribui la dezvoltarea și
menținerea pregătirii dumneavoastră. Totodată, acestea fac
posibilă o utilizare cât mai eficientă a mediului de proiectare
3D oferit de această soluție software.

Sistemul avansat de ajutor online Instrumentul Engineer’s Handbook


Deprindeți noi tehnici, Cu ajutorul sistemului contextual de asistență
puteți scurta tranziția spre o proiectare productivă
Economisiți timp căutând formule, tabele și
standarde inginerești. Engineer’s Handbook
descoperiți informații în 3D. Cu o navigare îmbunătățită și operând oferă o referință online completă despre
legate de o anume cu profiluri de utilizator, sistemul vă afișează cu
ușurință informațiile dorite.
teoria, formulele și algoritmii de calcul specifici
domeniului proiectării mecanice. Această bază de
procedură sau instru- cunoștințe este ușor accesibilă oricărui utilizator al
ment și aflați ultimele AutoCAD Inventor.

trucuri necesare unei Ghidul de instalare


proiectări eficiente. AutoCAD Inventor se instalează ușor și rapid. Fie
că efectuaţi instalarea, fie că efectuaţi un upgrade,
acest ghid ușor de parcurs furnizează informațiile
necesare programării instalării și realizării cu
succes a acesteia.

Tutoriale și asistenți de instruire


Utilizați modulele complete de studiu, incluzând
tutoriale ce conțin prezentări animațe, precum și
asistenți de instruire ce sunt destinați prezentării
unor informații șau dezvoltării deprinderilor
dumneavoastră în utilizarea acestei aplicaţii.

E-Learning
Scurtați perioada de studiu individual prin accesul
flexibil la tutoriale și exemple. Instrumentul de
studiu E-Learning, o componentă valoroasă a
abonamentului anual Autodesk® Subscription,
oferă un set de exerciții pregătitoare scurte şi în
continuă dezvoltare.

24
Adaptare și automatizare

Prin intermediul interfeței API de programare a aplicațiilor,


implementată în AutoCAD Inventor Professional, puteți
simplifica procedurile utilizate frecvent, automatiza fluxurile
proiectării, sau adapta standardelor de proiectare și
proceselor de proiectare mecanică.

Introducerea datelor în Content Center Un API deschis


Creșteți viteza și Pregătiți și salvați în mod eficient biblioteci de
repere inteligente destinate reutilizării interne
Creșteți productivitatea prin dezvoltarea instru-
mentelor de automatizare a activităților de proi-
productivitatea cu șau realizării cataloagelor de repere. Aceste ectare și elaborare a documentației de execuție
ajutorul stilurilor instrumente specializate includ mediul de editare
Microsoft® Excel precum și procesarea în serie a
din firma dumneavoastră. AutoCAD Inventor
conține API-uri bine documentate, destinate
configurabile. Astfel, seturilor mari de date. realizării programelor de automatizare a proces-
forma de prezentare elor specializate precum și completării modelului
de date Inventor cu atribute suplimentare.
a desenelor va
respecta standardele Stiluri
și componentele Lucrați mai repede prin schimbarea rapidă a stilu-
lui formatului întregului document, fără a afecta
de prezentare în vreun fel conformitatea formei de prezentare a
particularizate, conținute acestuia cu standardele firmei. Stilurile reprezintă
în navigatorul Content caracteristici de reprezentare: tipul și mărimea
caracterului, culoarea, standarde de reprezentare
Center. În acest mod, grafica, tipul de linie și tipul de reprezentare a ma-
proiectanții vor fi siguri terialului. Denumiți stilurile dumneavoastră prefer-
ate și păstrați-le ca șabloane în scopul gestionării
că folosesc în desenele tuturor aspectelor legate de formatul desenelor.
lor componentele Programatorul activităților
Creșteți productivitatea prin automatizarea
Atunci când aplicați un stil, toate instrucțiunile
legate de format și conținute în stil sunt aplicate
corespunzătoare. activităților repetitive și lipsite de randament. concomitent. De asemenea, puteți stabili un set
Instrumentul Task Scheduler, implementat în Auto- comun de stiluri, util tuturor membrilor colectivu-
CAD Inventor, vă permite programarea operaţiilor lui de proiectare.
automatizate, incluzând publicarea datelor în
format DWF™, tipărirea, transferul fișierelor, con-
versia datelor în formatele IGES și STEP precum și
operațiile derulate în Autodesk® Vault, aplicaţia de
gestionare intradepartamentală a documentaţiei
tehnice. De asemenea, puteți verifica și descărca
fișiere stocate în Vault.

25
Proiectul și documentația de execuție

Generați și partajați cu ușurință desene de execuție


atât cu departamentul de producţie cât și cu furnizorii
dumneavoastră. AutoCAD Inventor Professional vă permite
generarea dintr-un prototip digital testat a documentațiilor
de proiectare și de execuție. În acest mod probabilitatea
apariției erorilor scade, iar durata de realizare a viitoarelor
produse se reduce.

Vederi automate ale desenului


Completând avantajele Creați desene într-un timp mult mai scurt
în comparație cu metodele 2D tradiționale.
utilizării platformei Propuneți vederile — frontală, laterală, ISO,
AutoCAD®, instrumentele de detaliu, secțiune sau vedere auxiliară — și
AutoCAD Inventor proiectează în acestea
automate de generare a geometria modelului. De asemenea, utilizatorii au
vederilor și cele de finisare la dispoziție opțiuni complete de control al afișării
liniilor ascunse precum și posibilitatea realizării
a desenului conținute în desenului în formate standard de desen tehnic:
AutoCAD Inventor așează GB, JIS, BSI, ISO, DIN, ANSI, and ESKD. Printre
pe un nivel superior de opțiunile ce vizează scurtarea timpului asociat
redactării grafice se numără:
productivitate elaborarea
documentației de •  Extragerea automată a cotelor din modelul 3D,
facilitate ce permite dispunerea cotelor în plan
execuție. și în vederile izometrice precum și actualizarea
automată a valorilor acestora
•  Orientarea și editarea valorilor extrase din
model cu ajutorul comenzii Arrange Dimensions
în vederea elaborării în câteva minute a
desenelor de execuție.
•  O completare flexibilă și rapidă a setului de
desene prin intermediul unei
palete complexe de cote, notații
și simboluri 2D.

26
Proiectul și documentația de execuție

AutoCAD Inventor este deschisă tuturor formatelor standard


importante de fișiere de desen. Totodată, această soluție
oferă actualizări automatizate în format DWG™.

Actualizarea automată a desenelor Liste de necesar


Cu instrumentele de actualizare automată Prin tabelele de componență oferiți un mijloc
puteți reduce erorile și puteți elimina verificările anticipat și precis necesar luării unor decizii mai
manuale ulterioare realizării unei actualizări. bune asupra costurilor și aprovizionării. Simplificați
Soluția software AutoCAD Inventor asociază etapa de pregătire tehnologică a producției cu
vederile desenului cu componentele originare, date exacte din lista de materiale (BOM). Lista de
așa încât orice modificare adusă unui reper sau necesar reprezintă unica sursă destinată gestiunii
ansamblu este reflectată automat în desen. structurii de ansamblu și de subansamblu a
AutoCAD Inventor facilitează actualizarea globală componentelor achiziționate sau care urmează a
a elementelor constitutive a desenului cum sunt fi achiziționate, inclusiv a componentelor virtuale.
indicatorul, chenarul și simbolurile auxiliare Printre opțiunile ce vizează eficientizarea acestui
repetitive. proces se numără:

Lista reperelor asociate •  Numerotarea automată a reperelor, utilizarea


Tabelul de componenţă poate fi generat și în această operație a codurilor alfanumerice
actualizat cu precizie într-o fracțiune din timpul precum și posibilitatea întreruperii temporare a
solicitat de metodele 2D tradiționale, eliminându- acestei funcții
se aproape cu totul riscul apariției alcătuirii •  Definirea materialelor componentelor virtuale
eronate. Lista componentelor asociate vă permite cum sunt adezivii și vopselele
utilizarea unei baze de date organizate și exacte •  Editarea directă a materialelor în tabelul
despre repere, în care cantitățile sunt actualizate BOM, fapt ce permite modificarea simultană a
continuu. Totodată, această bază de date poate materialului din care sunt executate mai multe
fi întrebuințată în scopul completării în desenele repere.
finale a tabelului de componenţă sau a introducerii
rapide în desenele de execuţie a codului și
indicațiilor de reper. De asemenea, dispuneți de
o flexibilitate mai mare în adaptarea listelor de
componente adaptate standardelor companiei.

27
Vizualizare 3D și comunicare

Îmbunătățiți comunicarea și colaborarea cu membrii


celorlalte echipe precum și cu clienții utilizând același
prototip digital care, anterior, a constituit baza elaborării și
testării proiectului.

Autodesk Inventor Studio Formate de salvare


Persoanele fără Cu facilitățile de randare și de obținere a
animațiilor apropiate realităţii, vă puteți aduce
Partajați informațiile de produs cu partenerii
și clienții care înglobează rezultatele activității
pregătire inginerească contribuția la eliminarea costurilor ridicate asoci- dumneavoastră în propriile lor produse. Utiliza-
nu pot înțelege ate construirii unor prototipuri fizice și realizării
unor imagini de prezentare. Autodesk® Inventor®
torii pot salva desene în fișiere în format PDF sau
repere și ansambluri tridimensionale în formate de
desenele din domeniul Studio oferă acele instrumente avansate de care date SAT sau JT. De asemenea, pot fi create fișiere
proiectării mecanice inginerii au nevoie în crearea rapidă a randărilor și STL utile transferului informațiilor pe mașinile de
animațiilor. stereolitografiere și de printare 3D.
sau mecatronice, ca
atare preferând să se
folosească de imagini
pentru a percepe un
proiect. Cu ajutorul
PC-urilor moderne
și a caracteristicilor
avansate de randare
înglobate AutoCAD
Inventor este posibilă și
facilă crearea de imagini
statice și prezentări
video impresionante.
Astfel, veți putea pune
mai bine în valoare ideile
dumneavoastră.

28
Vizualizare 3D și comunicare

Acum, designerii și inginerii dețin instrumentele necesare


unei prezentări convingătoare a soluțiilor în fața
managerilor; ei au mijlocul prin care pot explica echipelor de
ingineri conceptul și prin care îi pot convinge pe potențialii
clienți că produsul oferit răspunde cel mai bine nevoilor lor.

Salvarea în formatul DWF


Ilustrații tehnice Prin utilizarea tehnologiei DWF™ se pot obține:
Utilizați facilitatea Presentation Environment, creșterea calității produsului, scurtarea duratei
înglobată în AutoCAD Inventor, pentru a realiza de realizare a produsului, reducerea cantității
rapid ilustrații tehnice, fișe de proces, materi- de deșeuri de hârtie și a costurilor asociate
ale de instruire, manuale ale reperelor, fișe ale prelucrărilor repetate. Cu această tehnologie
instrucțiunilor de asamblare și prezentări video simplificați comunicarea cu furnizorii, clienții și alți
destinate pregătirii echipelor de asamblori din parteneri din lanțul de aprovizionare și distribuție.
atelierul de producție. Puteți cu ușurință prezenta informațiile solicitate
de partenerii de producție, inclusiv animații ale
procesului de asamblare, instrucții de asamblare
detaliate pas-cu-pas, desene 2D, modele 3D și
informații cuprinse în lista de necesar.

Indicații DWF
Urmăriți, gestionați și verificați indicațiile și
corecțiile asociate procesului de revizie a proi-
ectului. Suprapuneți direct în desenele AutoCAD
Inventor instrucţiunile conținute în formatul
DWF. Veți avea astfel la dispoziție informații
legate de faza în care se află obiectul proiectat și
modificările ce trebuie aduse acestuia. Apoi, puteți
salva sau trimite spre evaluare modificările execu-
tate în vederea încheierii procesului.

29
Gestiunea datelor

Utilizați AutoCAD Inventor Professional pentru a


transfera datele din proiect, în mod eficient și sigur, între
departamentele ce contribuie la materializarea proiectului:
design industrial, proiectare mecanică și producție.

Integrarea cu aplicaţia Autodesk Vault


Aplicaţiile Autodesk Utilizând Autodesk® Vault creșteți la maximum
profitabilitatea proiectării prin reutilizarea
destinate gestionării controlată a datelor,. Fiind o aplicație de gestiune
documentaţiei tehnice centralizată, înglobată în AutoCAD Inventor,
Autodesk Vault permite grupurilor de lucru să
permit echipelor de înregistreze și să gestioneze în deplină securitate
proiectanți să gestioneze datele proiectelor și documentațiile asociate. Vault
gestionează proiectele în derulare făcând totodată
și să urmărească toate ușor de găsit, referențiat și reutilizat datele
fazele de proiect ale conținute în proiecte.
unui prototip digital, Autodesk Vault Manufacturing
ajutându-i astfel în Aplicaţia Autodesk® Vault Manufacturing
reutilizarea într-un mod (vândută până acum separat și cunoscută sub
denumirea Autodesk® Productstream®) stochează
corespunzător a datelor și gestionează într-un mod sigur, informațiile de
esențiale ale proiectului și proiectare, datele și documentația de proiectare,
facilitând scurtarea întregului proces, de la
în gestionarea mai bună proiectare până la producție. Această soluție
a listelor de necesar. În facilitează colaborarea și partajarea informațiilor
același timp, aceste soluții derivate din utilizarea tehnologiei Digital
Prototyping între departamentele de concepție,
promovează consultarea proiectare și producție ale unei firma dispuse
reciprocă a proiectanților în amplasamente separate. De asemenea, prin
integrarea cu sistemele de producție, această
cu departamentul soluție oferă departamentelor de proiectare o
producție și cu clienții. serie de instrumente avansate destinate urmăririi
comenzilor, gestiunii listelor de necesar și
promovării consultării tehnice. Prin facilitățile
puse la dispozitie mediilor în
care se utilizează diferite
platforme de proiectare CAD,
soluția software Autodesk
Vault vă permite partajarea
și gestionarea proiectelor și
a documentațiilor tehnice
realizate cu alte aplicaţii,
inclusiv în platforma
AutoCAD, de-a lungul
întregului ciclu de viață al
unui produs.

30
Aflați mai multe

Pentru a găsi un răspuns cerințelor dumneavoastră


operaţionale specifice, vizitaţi
www.autodesk.com/inventor.

AutoCAD Inventor AutoCAD Inventor


AutoCAD Inventor Routed Systems Suite AutoCAD Inventor AutoCAD Inventor Professional Suite
Suite 2010 2010 Simulation Suite 2010 Tooling Suite 2010 2010

Autodesk Inventor • • • • •

AutoCAD Mechanical • • • • •

Autodesk Vault • • • • •
Cable and Harness
Design • •
Tube, Pipe, and Flexible
Hose Design • •

Stress Analysis (FEA) • •

Dynamic Simulation • •
Tooling and Mold
Design • •

31

31
Conceptul şi tehnologia de proiectare Digital Prototyping
Heading largeeste
Firma Autodesk > KievitPro
un furnizorRegular
de frunte 23 on 23
la nivel pt, 75%
mondial
black. Ut enim
în domeniul ad software
soluțiilor mini mim veniami
destinate quis nostrud
ingineriei, oferind
exercitation
companiilor dinullam,
întreagacorpor suscipit laboris
lume funcţionalităţi Lorem
dedicate simularii
comportării
ipsum etalusprototipului
siti amet,în condiţii
duis reale, fără
autem necesitatea
conitu secutur
producerii fizice ale acestuia. Oferind puternica tehnologie
adipscing elitsef firma
Digital Prototyping, diamAutodesk
eiusmod magnus. Etion
revoluţionează procesele
ullam, corpor
de proiectare suscipit și,laboris
propriu-zisă totodată,Lorem ipsum
conceptul etalus
de eficienţă
a fluxurilor
siti amet, de duislucru. Abordarea
autem conitufirmei Autodesk
secutur în privința
adipscing
tehnologiei Digital Prototyping este unică prin aceea că este
elitsef diam
scalabilă, eiusmod
realizabilă, magnus.
şi nu necesită investiţii majore. Această
tehnologie permite unui grup extins de firme de producție să
obțină beneficii cu un impact minim asupra fluxurilor de lucru
existente. Nu în ultimul rând, tehnologia Digital Prototyping
oferă cea mai lesnicioasă cale de generare și de inginerie
concurentă a unui unic model digital într-un mediu ingineresc
multidisciplinar.

Detalii şi achiziţie
Pentru informaţii comerciale şi mai multe detalii referitoare la acest produs,
accesaţi www.manandmachine.ro/mecanica sau contactaţi cel mai apropiat
Reseller Autorizat Autodesk. Pentru lista completă de parteneri, vizitaţi
www.manandmachine.ro/parteneri.

Text heading > KievitPro Bold 8.5 on 10.5 pt, product family color
Body Text
Servicii > KievitPro
şi suport Regular 8.5 on 10.5 pt, black. lorem ipsum etalus sit amet,
Autodesk
duis autemamortizarea
Acceleraţi consecutur investiţiei
adipscing elit, sef diam productivitatea
şi optimizaţi nonumy eiusmod tempor incident
beneficiind
ut labore magna aliquam erat volupat. Ut enim ad minimim veniami quis
de metodele inovative de achiziţie, produse asociate, servicii de consultanţă,
nostrudşiexercitation
suport ullam,
instruire oferite decorpor suscipit
Autodesk şi delaboris nisiAutorizaţi
Resellerii ut aliquip Autodesk.
ex ea commodo
conseauat. Duis
Concepute autem
pentru vel eum irure
a vă menţine etaluscompetiţiei,
în fruntea in reprehjenderit
acesteininstrumente
volupate velit
ewsse moestai xom consequat.
vă ajută să profitaţi la maxim de investiţia dumneavoastră, indiferent de
domeniul în care vă desfăşuraţi activitatea.
Text heading
Pentru detalii, vizitaţi www.autodesk.com/servicesandsupport.
Body Text. Vel illum etalusim eu fugiat nulla pariartur­—ignissim qui blandit
praes entl upatum delenit aigue duos etalus et molestais excepturisio toccaecet
cupidat non.
Autodesk Lorem ipsum etalus sit amet, duis autem consecutur adipscing elit,
Subscription
sef diam nonumy
Asiguraţi-vă eiusmod
un avantaj te mporpăstrându-vă
competitiv incident ut labore magna aliquamdeerat.
la zi instrumentele
proiectare prin abonamentul “Autodesk Subscription”, soluţie avantajoasă
Text
şi dinheading
punct de vedere financiar. Obţineţi ultimele versiuni pentru licenţele
Body text. Lorem
dumneavoastră ipsum etalus
Autodesk, sit amet,
versiuni duis autem
intermediare, consecutur
suport adipscing elit,
web personalizat
sef diam
direct de nonumy eiusmod
la Autodesk precumtempor incident
şi instruire ut labore
în ritmul magna
dorit aliquam
– totul contraerat
unei
volupat.taxe
singure Ut enim ad minimim
anuale. Pentru maiveniami
multe quis nostrud
detalii, exercitation
vizitaţi ullam, corpor
www.autodesk.com/
suscipit laboriswww.manandmachine.ro/subscriptie.
subscription, nisi ut aliquip ex ea commodo conseauat. Duis autem vel eum
irure etalus in reprehjenderit.
*Produsele gratuite fac subiectul termenilor şi condiţiilor acordului de licenţă cu utilizatorul final, care
însoţeşte descărcarea programului.

Imaginea de pe copertă Engineering Center LTD, Russia

Legal text AutoCAD,


Autodesk, > KievitProAliasStudio,
Regular 6 onAutodesk
8 pt, black — Registered
Inventor, Designtrademarks
Doctor, DWF, of Autodesk,
DWG, DXF,Inc., in the USA
Inventor,
and/or other countries.
Productstream All other
şi Revit sunt mărciproduct names,
înregistrate brand names,
Autodesk, Inc., în or trademarks
Statele belong
Unite ale to their
Americii respective
şi/sau alte ţări.
holders.
Toate © 2008
celelate Autodesk,
denumiri Inc. All ori
de produse rights reserved.
mărci part aparţin
comerciale numberproprietarilor lor. Autodesk îşi rezervă
dreptul să modifice ofertele de produse şi specificaţiile în orice moment, fără a anunţa în prealabil,
şi nu este răspunzătoare pentru greşelile grafice sau de tipărire care ar putea apărea în acest document.
© 2009 Autodesk, Inc. Toate drepturile rezervate.462A1-000000-MZ01