Sunteți pe pagina 1din 11

DATA:20 mai 2019

CLASA I CLASA a IV-a

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale
naturii naturii
DISCIPLINA: Mem DISCIPLINA: Matematică
CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII: Timpul: ora , ziua , CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII: Unitati de masura pentru
saptamana,luna anul, anotimpurile timp
Tipul lecţiei: predare - învăţare TIPUL ACTIVITĂŢII: predare- invatare
Forma de realizare: activitate integrată Obiective operaţionale:
Discipline integrate: Comunicare în limba română Matematică
Arte vizuale şi abilităţi practice O1 – să recunoască instrumente pentru măsurarea
Muzică şi mişcare timpului;
O2 – să aleagă unităţile de măsură potrivite
Scopul: - însuşirea noţiunilor şi consolidarea
măsurării duratelor unor evenimente
cunoştinţelor despre unităţile de măsură a timpului
O3 – să poziţioneze acele ceasului, indicând ora
(anotimpuri, lunile anului, zile săptămânii)
corectă;
COMPETENŢE GENERALE: O4 – să rezolve exerciţii şi probleme cu unităţi de
măsurat timpul mai mici / mai mari decât ziua,
Matematică şi explorarea mediului: folosind calendarul.
1. Utilizarea numerelor în calcule
1
3. Identificarea unorCunoaşterea mediului
fenomene/relaţii/regularităţi/structuri din mediulO1- să cunoasă lunile specifice fiecărui anotimp, pe
apropiat baza cunoştinţelor anterioare
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor
O2- să stabilească programul zilnic individual ,
elemente de logică
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru ordonând imaginile
măsurări şi estimări
Comunicare în limba română Strategia didactică: activ – participativă cu elemente
1. Receptarea de mesaje orale în contextededeproblematizare, învăţarea prin descoperire.
comunicare cunoscute conversaţia, explicaţia
Arte vizuale şi abilităţi practice: - exerciţiul; rebus
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/ sau estetice - problematizarea
folosind materiale şi tehnici elementare diverse -ştiu/vreau să ştiu/am aflat
Muzică şi mişcare - munca independentă
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace
specifice vârstei
Metode şi procedee didactice: munca independentă,
COMPETENŢE SPECIFICE: jocul didactic, rebus, probletatizarea, exerciţiul,
conversaşia, instruirea diferenţiată .
Matematică şi explorarea mediului: Material didactic: coli flipchart, flipchart, markere,
1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul
fişe de lucru, calendare, fişe de lucru, creioane
0-31; colorate, instrumente de scris
3.1. Descrierea unor fenomene/procese/structuri Evaluare: -De conţinut : fişe de lucru
repetitive simple din mediul apropiat, în scopul - De utilizare a procerselor gândirii :
identificării unor regularităţi observarea sistematica a rezolvării sarcinilor.
4.1. Formularea unor observaţii asupra mediului Resurse informaţionale:
apropiat folosind limbajul comun, reprezentări prin  ***, Curriculum naţional.
2
desene şi operatorii logici,, şi, nu”; Programe şcolare pentru
6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru învăţământul primar, Bucureşti,
determinare/estimarea duratelor unor evenimente 1998
familiare;  Metodica predării matematicii la
Comunicare în limba română cl- I-IV, Ed. Did. Bucureşti, 1988
1.1 Identificarea semnificaţiei uni mesaj scurt pe  M. Neagu- C. Petrovici -
teme familiare, rostite clar şi rar Elemente de didactica
Arte vizuale şi abilităţi practice: matematicii în grădiniţă şi
2.1 Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în învăţământul primar, Ed. PIM,
aplicaţii simple, specifice artelor vizuale Iaşi, 2002
Muzică şi mişcare  Corina Uzum- Strategii pentru
2.2 Cântarea în colectiv , asociind eficientizarea învăţării, Ed.
acompaniamentul liber ,,Şcoala Vremii’’, Arad 2009
Tipuri de învăţare: receptiv - reproductivă,
inteligibilă, operaţională
Tipuri de activitate: frontală, independentă, pe
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: echipe.

O1- să recunoască anotimpurile ;


O2- să cunoască instrumentul cu ajutorul căruia
măsurăm timpul;
O3- să exprime câte luni are anul ;
O4- să enumere lunile anului;
O5- să enumere zilele săptămânii;
O6- să recunoască numerele în concentrul 0-31.

RESURSE METODOLOGICE:
3
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia , explicaţia ,
exerciţiul, problematizarea , jocul didactic,
învăţarea prin descoperire
Mijloace de învăţare: fişe de lucru, planşă flipchart
anotimpuri, caietul auxiliar, calendar 2017 ,
creioane colorate, jetoane
lunile anului, jetoane numere, fişă calendar luna
mai , lipici,
Forma de organizare: frontală, individuală, pe
grupe
Forma de evaluare: apreciere verbală, recompense,
observarea sistematică a elevilor
RESURSE TEMPORALE: 45 minute(35 minute
activitate propriu-zisă + 10 minute activitate
recreativă)
RESURSE UMANE: 28 de elevi înscrişi
BIBLIOGRAFIE:
* „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din
învăţământul primar pentru clasa pregătitoare”-
Suport de curs-2014;
* ,,Programele şcolare pentru Clasa pregătitoare,
clasa I şi clasa a II-a”,Aprobată prin ordin al
ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
* Ghidul cadrului didactic– ed. ARS LIBRI
* ,,Matematică şi explorarea mediului pentru clasa
pregătitoare- caiet de lucru”- Adina Grigore, Cristina
4
Ipate- Toma, ed. ARS LIBRI

5
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

1.Moment organizatoric 1.Moment organizatoric


Elevii îşi pregătesc materialele necesare Elevii îşi pregătesc materialele necesare
desfăşurării orei de matematica. desfăşurării orei de matematică.

Activitate indirectă Activitate directă (2 min)


Fisa de lucru
Se verifică cantitativ tema de acasă.

Se prezintă elevilor o fişa de lucru cu un rebus.


Astfel ei vor afla ce activitate se va desfăşura în
cadrul orei de matematică.

Activitate directă
2.Captarea atenţiei
Se verifică rebusul. Pe verticală, elevii vor trebui să
obţină cuvântul ANOTIMPURI. Se va purta o discutie
despre.( Care sunt anotimpurile anului? Din ce cauză apar
ele? ) Se vor repeta lunile corespunzătoare fiecărui
anotimp şi se va prezenta Copacul An. Elevii vor fi
întrebaţi care este data exactă când începe primăvara,
vara, toamna, iarna şi când se sfârşeşte fiecare anoimp.
Câte un elev va extrage câte un bilet care reprezintă un
eveniment , pe care îl va aşeza pe frunzele copacului în
luna când acesta are loc.
6
 Ziua copilului
 Începutul noului an
Activitate directă  Sărbătoarea Crăciunului
 Ziua Femeii
2.Reactualizarea cunoştinţelor  Sfârşitul anului şcolar
Voi întreba elevii ce lecţie au avut de pregătit . Se Ziua ta de naştere
fac exercitii de calcul oral.  Prima zi a fiecărui an calendaristic
 Când mergem în excursie
 Când începe şcoala
3.Captarea atenţiei  Sărbătoarea Paştelui

Se realizează printr-o ghicitoare, a cărei soluţie


este cuvântul ,,anotimpurile”.
,, Sunt 4 surioare pe lume 3.Anunţarea temei şi a obiectivelor
Care n-au acelaşi nume
Una trece prin ninsori, Se va anunţa tema lecţie: ,, Astăzi vom învăţa la
Alta calcă printre flori, matematică, unităţile de măsură pentru timp.’’
Una încălzeşte foarte tare, Elevii vor opera cu noţiunile şi termenii: minut, oră, zi,
Alta cară-n hambare. săptămână, lună, an, ceas, orar, minutar, calendar. Prin
Cine sunt ele oare?” conversaţie dirijată se face verificarea orală a
Pentru că am învăţat în unitatea tematică cunoştinţelor referitoare la subiectul lecţiei.
,,Universul” că Pământul se învârte în jurul Soarelui,
formându-se astfel anotimpurile , Sunt prezentate într-o formă accesibilă
copiii sunt solicitaţi să enumere cele 4 anotimpuri. obiectivele lecţiei.

4.Anunţarea temei şi a obiectivelor 4. Dirijarea învăţării


Elevii vor fi anunţaţi că astăzi vor învăţa
7
să măsoare timpul . Vor învăţa să citească
calendarul, vor învăţa lunile anului şi zile săptămânii Verificând rebusul, totodată verific şi
cunoştinţelor despre terminologia matematica
5.Dirijarea învăţării

Activitate directă
- Ce este ceasul?
Li se cere elevilor să observe calendarul anului 2017 şi - Cum măsoară el trecerea timpului?
apoi pe o planşă flipchart cu imagini din cele 4 - Cum se numeşte acul mai scurt? Ce indică el?
anotimpuri să lipească lunile corespunzătoare - Cum se numeşte acul mai mare? Ce indică el?
fiecărui anotimp şi numărul de zile potrivite - Care sunt unităţile de măsură pentru timp învăţate?
fiecăreia(anexa 1). Astfel elevii vor observa că anul - Câte minute are o oră? Dar două ore?
are 12 luni şi că fiecare anotimp are 3 luni. - Câte ore are o zi? Dar două zile? Dar trei zile?
Copiii sunt informaţi că un an a are 365 de zile şi - Ce zi a fost ieri? Dar alaltăieri?
o dată la patru ani are 366 de zile. - Ce zi e azi?Dar mâine? Dar poimâine?
Apoi elevii sunt rugaţi să observe planşa şi sunt Foloseşte calendarul şi răspunde! Joc-concurs!
întrebaţi: - Ce arată calendarul?
 În ce an suntem? - Câte zile are o săptămână? Dar două?
 În ce anotimp suntem? - Care sunt zilele săptămânii?
 În ce lună suntem acum? - Câte zile are o lună?
 Care sunt celelalte luni ale anotimpului Prin calcul mintal se vor afla răspunsurile la următoarele
primăvara? întrebări:
 Câte zile are luna mai?  Câte zile au împreună lunile: ianuarie şi martie,
 Când sărbătorim Crăciunul? aprilie şi iunie, februarie şi septembrie?
 Dar Ziua internaţională a mamei?  Câte săptămâni are luna ianuarie?
 Când am sărbătorit Paştele anul acesta?  Dar luna aprilie?
 Care este cea mai scurtă lună?  Dar luna februarie?
8
 Cosmina a plecat la bunici pe 7 iulie şi a stat 2
Li se cere elevilor să deschidă auxiliarul la pagina săptămâni. S-a întors pe............
114 şi să încercuiască numărul care corespunde  Dinu a stat la mare 10 zile şi s-a întors acasă pe
numărului de luni dintr-un an, apoi în cor se vor 23 iulie. El a plecat la mare pe........
numi acestea.  Ana a plecat la munte pe 13 iulie.A stat 2
săptamâni şi 2 zile.S-a întors acasă pe..........
Următoarea cerinţă necesită scrierea unui X în Elevii vor primi cartonaşe la fiecare răspuns corect.Cei
dreptul lunii în care ne aflăm şi să coloreze cu care acumulează cele mai multe cartonaşe vor fi
verde lunile de primăvară, cu albastru lunile de iarnă, câştigători.
cu maro lunile de toamnă şi cu roşu lunile de vară.

Elevii sunt întrebaţi apoi câte zile are o săptămână


şi să le numească în ordine. Voi interveni acolo unde elevii întâmpină greutăţi

5.Obtinerea performantelor

Activitate indirectă
Vor primicâte o fişă de lucru;
Activitate indirectă

S e vor rezolva fisele din anexe

Se fac aprecieri asupra realizării obiectivelor


9
propuse. Se evidenţiază elevii care s-au remarcat.
Tema pentru acasă

Activitate directă
Se verifică şi se expun fişele de lucru

6.Fixarea cunoştinţelor
Fiecare copil va primi câte o foaie din calendarul
lunii MAI . Sunt rugaţi să citească numerele, ce
reprezintă datele din calendar. Sarcina de lucru este
să coloreze casetele cu zilele în care nu merg la
şcoala. ( vor colora ziua de luni-1 mai şi
sâmbătă şi duminică) şi să încercuiască data în care
suntem .
Sunt rugaţi să numere câte zile merg la şcoală şi
câte zile stau acasă. (anexa 2)
Elevii sunt împărţiţi pe grupe. Un membru din fiecare
10
echipă extrage un bileţel pe care este scris unul
dintre cele 4 anotimpuri .
Fiecare grupă va primi câte o fişă

cu anotimpurile şi fiecare membru al echipei va primi


câte un jeton pe care vor desene elemente şi semne
specifice anotimpului, apoi vor lipi jetoanele pe planşă.
(anexa3)
Se expun planşele şi elevii vor primi recompense.

7.Aprecierea activităţii
Se fac aprecieri asupra realizării obiectivelor
propuse. Se evidenţiază elevii care s-au remarcat.

Activitate indirectă (5 min)

11

S-ar putea să vă placă și