Sunteți pe pagina 1din 5

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

Contabilitatea dividendelor

drd. Adelina Bl`janu

M Ce sunt dividendele?

Uzual, dividendele reprezint` distribuirea de sume b`ne[ti sau \n natur`


c`tre asocia]ii/ac]ionarii unei entit`]i, distribuire ce se realizeaz` propor]io-
c
o nal cu num`rul de p`r]i sociale/ac]iuni de]inute de fiecare asociat/ac]io-
nar.
o
Ce reprezint` dividendele din punctul de vedere al legisla]iei?

n Ar trebui s` privim dividendele din dou` perspective:


● pe de o parte, din punctul de vedere al legii de organizare [i func]ionare n
o a societ`]ilor comerciale;
● pe de alt` parte, din punctul de vedere al legisla]iei fiscale.

Dac` abord`m dividendele din punctul de vedere al Legii nr. 31/1990, t


g republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, art. 67 alin. (1), divi-
dendul reprezint` cota-parte din profit ce se distribuie fiec`rui asociat.
Ca sfer` de impozitare, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu mo-
dific`rile [i complet`rile ulterioare, art. 7 pct. 12, \ncadreaz` \n categoria di- a
r videndelor orice distribuire \n bani sau \n natur`, efectuat` de c`tre o per-
soan` juridic` unui participant la persoana juridic`, drept consecin]` a de]i-

a
nerii unor titluri de participare la acea persoan` juridic`, cu urm`toarele ex-
cep]ii:
● distribuirea de titluri de participare suplimentare care nu modific` procentul de
b
de]inere a titlurilor de participare;

f
● distribuirea, \n bani sau \n natur`, efectuat` \n leg`tur` cu r`scump`rarea titlurilor de
participare, ce nu modific` procentul de de]inere a titlurilor pentru niciun participant;
● distribuirea, \n bani sau \n natur`, efectuat` \n leg`tur` cu lichidarea persoanei juridice;
i
● distribuirea, \n bani sau \n natur`, efectuat` cu ocazia reducerii capitalului social con-

i
stituit efectiv de c`tre participan]i.

Se observ`, deci, c` prevederile legisla]iei fiscale \n materie de dividende sunt mult


mai cuprinz`toare decåt cele ale legii de organizare [i func]ionare a societ`]ilor comerciale.
l
i Cine sunt beneficiarii dividendelor?

Orice persoan`, fizic` sau juridic`, rezident` sau nerezident` poate beneficia de plata
dividendelor, \n condi]iile de]inerii de titluri de participare la o persoan` juridic`.
e
Revista Romån` de Monografii Contabile ● www.monografii.ro; www.contabilul.ro 1
Cele mai c`utate 50 monografii contabile

Cine are obliga]ia stabilirii [i distribuirii dividendelor?

Art. 117 2 din Codul fiscal stabile[te c` obliga]ia de propunere [i de repartizare a dividendelor revine Adun`rii
Generale a Asocia]ilor sau Ac]ionarilor (AGA).

Condi]ii pentru repartizarea dividendelor

Nu se pot distribui dividende din profituri fictive sau \n condi]iile \n care entitatea \nregistreaz` pierdere.

Termenul de prescriere

Legea nr. 31/1990 stabile[te c` termenul de prescriere \n cazul dividendelor neridicate este de 3 ani.

Exemplu

Se consider` o entitate „A“ cu 4 ac]ionari, structura ac]ionariatului precum cotele de de]inere prezentåndu-se astfel:
● o entitate persoan` juridic` romån` „B“, cota de de]inere 60% din capitalul social, perioada \n care s-a de]inut aceast`
cot` fiind mai mare de 3 ani;
● o entitate persoan` juridic` str`in` „C“, cota de de]inere 20% din capitalul social, perioada \n care s-a de]inut aceast`
cot` fiind mai mare de un 1 an;
● o persoan` fizic` romån` „D“, cota de de]inere 10% din capitalul social;
● o persoan` fizic` nerezident` „E“, cota de de]inere 10% din capitalul social.

La sfår[itul anului 2007, entitatea \nregistreaz` un profit net de 100.000 lei. |n adunarea de aprobare a situa]iilor
financiare ale anului 2007, AGA decide s` repartizeze respectivul rezultat, astfel:
– 10% la rezerve legale;
– 5% la alte rezerve;
– restul la dividende.

Reflectarea \n contabilitate a repartiz=rii rezultatului anului 2007


Trebuie men]ionat faptul c`, \n ceea ce prive[te problematica dividendelor, se opereaz` cu 3 momente calendaristice:
✓ data declar`rii, reprezentånd data la care Adunarea General` a Ac]ionarilor aprob` repartizarea profitului \n divi-
dende;
✓ data \nregistr`rii, respectiv data la care se eviden]iaz` dreptul de a ridica dividendele;
✓ data pl`]ii, respectiv data la care dividendele sunt pl`tite efectiv ac]ionarilor.

ATEN}IE!
Ceea ce este foarte important de re]inut este faptul c`, \n contabilitate, dividendele produc \nregistr`ri contabile
numai dup` aprobarea repartiz`rii rezultatului, [i nu la data bilan]ului. Astfel, ca o consecin]`, la data bilan]ului dividen-
dele nu sunt recunoscute ca datorie \n bilan]ul anului c`ruia \i revin, ele fiind \nregistrate \n contul 117 „Rezultatul repor-
tat“, urmånd ca la momentul aprob`rii situa]iilor financiare de c`tre AGA acestea s` se reflecte ca o datorie c`tre ac]io-
nari, \n conformitate cu prevederile pct. 222 alin. (4) din Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 1.752/2005, cu modifi-
c`rile [i complet`rile ulterioare.

1. |nregistrarea repartiz`rii profitului la entitatea „A“

a) |nregistrarea repartiz`rii profitului \n rezerve legale, \n bilan]ul anului 2007

129 = 1061 10.000


„Repartizarea profitului“ „Rezerve legale“

2 R&S RENTROP & STRATON


Cele mai c`utate 50 monografii contabile

b) La \nceputul anului 2008, se \nchide contul de profit [i pierdere.

121 = % 100.000
„Contul de profit [i pierdere“ 129 10.000
„Repartizarea profitului“
117 90.000
„Rezultatul reportat“

c) |n luna aprilie a anului 2008, dup` [edin]a AGA de aprobare a bilan]ului se


\nregistreaz` repartizarea profitului pe destina]iile stabilite prin hot`råre AGA.

117 = % 90.000
„Rezultatul reportat“ 1068 5.000
„Alte rezerve“
457/B 51.000
„Dividende de plat`“
457/C 17.000
„Dividende de plat`“
457/D 8.500
„Dividende de plat`“
457/E 8.500
„Dividende de plat`“

|ntrucåt impozitul pe dividende este un impozit cu re]inere la surs`, entitatea „A“ are obliga]ia calcul`rii, re]inerii [i
vir`rii la bugetul statului a impozitului pe dividende.
Astfel, \n conformitate cu prevederile art. 36 din Codul fiscal, dividendele pl`tite de o persoan` juridic` romån` c`tre
o alt` persoan` juridic` romån` sunt impozitate prin aplicarea unei cote de 10% asupra dividendului brut pl`tit de c`tre
o persoan` juridic` romån`.
Drept consecin]`, aplicarea cotei de 10% nu se aplic` \n cazul \n care societatea beneficiar` a dividendelor de]ine
minimum 15%, respectiv 10%, \ncepånd cu anul 2009, din titlurile de participare, pe o perioad` de 2 ani \mplini]i pån`
la data pl`]ii dividendelor, \n acest caz entitatea fiind scutit` de plata impozitului pe dividende.

|n ceea ce prive[te impozitul pe dividende aferent persoanelor fizice rezidente [i nerezidente, entitatea are obliga]ia
vir`rii la bugetul statului a unui impozit \n cuantum de 16% din valoarea dividendelor brute \ncasate.

ATEN}IE!
De re]inut este faptul c`, \n cazul persoanelor fizice nerezidente, \n conformitate cu prevederile art. 118 din Codul
fiscal, \n cazul existen]ei unor conven]ii pentru evitarea dublei impuneri, cota de impunere nu poate dep`[i valoarea celei
stabilite prin conven]ie.

d) |nregistrarea re]inerii impozitului pe dividende

457 = 446 4.420


„Dividende de plat`“ „Alte impozite, taxe [i
v`rs`minte asimilate“

Revista Romån` de Monografii Contabile ● www.monografii.ro; www.contabilul.ro 3


Cele mai c`utate 50 monografii contabile

NOT+

Contul de impozit, la fel ca [i cel pentru dividende, trebuie s` con]in` analitice distincte pe fiecare tip de impozit
re]inut (persoane fizice, persoane juridice, nereziden]i).

Calculul impozitului pe dividende de plat`:

✓ Dividendele aferente persoanelor juridice romåne – 51.000 lei – sunt neimpozabile (de]inerea participa]iilor este pe
o perioad` mai mare de 2 ani [i \ntr-un procent mai mare de 15%).

✓ Dividende aferente persoanelor juridice nerezidente – 17.000 lei


Cota de impozit 10%
I. Impozit re]inut 1.700 lei

✓ Dividende aferente persoanelor fizice din Romånia – 8.500 lei


Cota de impozit 16%
II. Impozit re]inut 1.360 lei

✓ Dividende aferente persoanelor fizice nerezidente – 8.500 lei


Cota de impozit 16%
III. Impozit re]inut 1.360 lei
IV. Impozit de virat la bugetul statului (I + II + III) – 4.420 lei.

Impozitul pe dividende se declar` [i se pl`te[te la buget pån` pe data de 25 a lunii urm`toare celei \n care s-a efec-
tuat plata.
Toate sumele distribuite sub form` de dividende vor fi \nscrise \n Declara]ia 100 privind obliga]iile de plat` la
bugetul general consolidat. De asemenea, pentru dividendele distribuite persoanelor fizice, entitatea va \ntocmi [i
va depune, pån` la data de 30 iunie a anului curent pentru anul precedent, Declara]ia 205 – declara]ie informativ`
privind impozitul re]inut pe veniturile cu regim de re]inere la surs`.

e) |nregistrarea pl`]ii impozitului c`tre bugetul statului

446 = 5121 4.420


„Alte impozite, taxe [i „Conturi la b`nci \n lei“
v`rs`minte asimilate“

f) |nregistrarea pl`]ii dividendelor c`tre ac]ionari

% = 5121 80.580
457/B „Conturi la b`nci \n lei“ 51.000
„Dividende de plat`“
457/C 15.300
„Dividende de plat`“
457/D 7.140
„Dividende de plat`“
457/E 7.140
„Dividende de plat`“

*
* *

4 R&S RENTROP & STRATON


Cele mai c`utate 50 monografii contabile

NOT+
Trebuie amintit c` dividendele pot r`måne temporar la dispozi]ia entit`]ii, caz \n care \n contabilitate se va \nregis-
tra:
% = 455 80.580
457/B „Sume datorate
„Dividende de plat`“ ac]ionarilor/asocia]ilor“
457/C
„Dividende de plat`“
457/D
„Dividende de plat`“
457/E
„Dividende de plat`“

2. |nregistrarea primirii dividendelor de c`tre persoana juridic` romån` „B“

|n contabilitatea beneficiarului, persoan` juridic` romån`, veniturile din dividende se \nregistreaz` \n func]ie de ca-
tegoria participa]iei (titluri de]inute la entit`]ile legate prin interese de participare, titluri de]inute sau investi]ii efectuate
la entit`]ile afiliate, titluri de]inute pe termen scurt), la momentul cånd este stabilit dreptul ac]ionarului de a le \ncasa.

a) |nregistrarea dividendelor cuvenite

453 = 761 51.000


„Decont`ri privind interesele „Venituri din imobiliz`ri
de participare“ financiare“

b) |nregistrarea \ncas`rii dividendelor

5121 = 453 51.000


„Conturi la b`nci \n lei“ „Decont`ri privind interesele
de participare“

Revista Romån` de Monografii Contabile ● www.monografii.ro; www.contabilul.ro 5