Sunteți pe pagina 1din 17

Contabilitate financiară

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 2. CONTABILITATEA ACTIVELOR


IMOBILIZATE
Cuprins:
2.1. Obiectivele unităţii de învăţare Contabilitatea activelor imobilizate
2.2. Conţinutul unităţii de învăţare
2.2.1. Definirea şi structura activelor imobilizate
2.2.2. Evaluarea şi recunoaşterea activelor imobilizate
2.2.3. Organizarea contabilităţii activelor imobilizate
2.2.3.1. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
2.2.3.2. Test de autoevaluare privind contabilitatea imobilizărilor
necorporale
2.2.3.3. Contabilitatea imobilizărilor corporale
2.2.3.4. Test de autoevaluare privind contabilitatea imobilizărilor corporale
2.2.3.5. Contabilitatea imobilizărilor financiare
2.2.3.6. Test de autoevaluare privind contabilitatea imobilizărilor financiare
2.2.4. Contabilitatea amortizării şi ajustărilor pentru deprecierea sau pierderea de
valoare a imobilizărilor
2.2.4.1. Contabilitatea amortizării
2.2.4.2. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea sau pierderea de valoare
a imobilizărilor
2.3. Rezolvarea testelor de autoevaluare
2.4.Lucrarea de verificare
2.5. Rezumat
2.6. Bibliografie minimală

Durata medie de studiu individual - 4 ore

2.1. Obiective:
După abordarea acestei unităţi de învăţare, veţi fi capabili să:
 clasificaţi activele imobilizate;
 înţelegeţi şi explicaţi regulile de bază ale evaluării;
 înregistraţi amortizarea folosind diferitele metode de amortizare;
 înregistraţi principalele operaţiuni privind activele imobilizate.

2.2. Conţinutul curricular

2.2.1. Definirea şi structura activelor imobilizate


Activele reprezintă o resursă controlată de entităţi ca rezultat al unor evenimente trecute şi
de la care se aşteaptă beneficii economice viitoare.
Resursa reprezintă sursa de mijloace susceptibile de a a fi valorificate într-o împrejurare
dată.
Imobilizările sunt active care prezintă următoarele caracteristici:

1
Contabilitate financiară

- au o durată de utilizare mai mare de un an;


- sunt achiziţionate sau realizate pentru a fi utilizate în activitatea de exploatare;
- nu sunt achiziţionate pentru a fi revândute clienţilor.
Activele entităţii se clasifică în două mari categorii:
a) Active imobilizate (imobilizări). Sunt active generatoare de beneficii economice
viitoare deţinute pe o perioadă mai mare de 1 an, destinate utilizării pe o bază continuă în
producţia de bunuri, prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în
scopuri administrative.
b) Active curente circulante. Se caracterizează prin următoarele:
1) se aşteaptă să fie realizate sau deţinute pentru vânzare sau consum, în cursul normal al
ciclului de exploatare al entităţii;
2) sunt deţinute, în principal, în scopul comercilizării sau pe termen scurt şi se aşteaptă a
fi realizate în termen de un an de la data bilanţului;
3) reprezintă numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este restricţionată.
Structura activelor imobilizate:
- imobilizări necorporale: cheltuielile de constituire, cheltuielile de dezvoltare, concesiuni,
brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturile şi activele similare, cu excepţia celor create intern în
entitate, fondul comercial, alte imobilizări necorporale, imobilizări necorporale în curs de execuţie şi
avansurile acordate pentru imobilizări necorporale;
- imobilizări corporale: terenuri şi amenajările de teren, construcţiile, instalaţii
tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii, mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a
valorilor umane şi materiale şi alte active corporale, imobilizările corporale în curs şi avansurile acordate
pentru imobilizări corporale ;
- imobilizări financiare: acţiunile deţinute la entităţi afiliate, acţiuni deţinute la entităţile de care
compania este legată în virtutea intereselor de participare, alte titluri imobilizate, creanţe imobilizate
reprezentând împrumuturi acordate de entitate terţilor în baza unor contracte pentru care se percepe
dobândă şi alte creanţe imobilizate (depozite, garanţii depuse de terţi).

2.2.2. Evaluarea şi recunoaşterea activelor imobilizate


Evaluarea imobilizărilor este procesul prin care se determină valorile la care sunt
recunoscute în bilanţ şi celelalte componente ale situaţiilor financiare imobilizările necorporale,
corporale şi financiare 1.
Evaluarea iniţială a imobilizărilor necorporale şi corporale, cu ocazia intrării acestora în
gestiunea entităţilor, se realizează:
- la cost de achiziţie sau
- la cost de producţie.
În ceea ce priveşte imobilizările financiare acestea se evaluează la costul de achiziţie sau la
valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora.
Costul de achiziţie este egal cu preţul de cumpărare la care se adaugă taxele nerecuperabile,
cheltuielile de transport – aprovizionare şi alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de
utilizare. Reducerile comerciale şi alte elemente similare, acordate de furnizori nu fac parte din costul de
achiziţie.
Costul de producţie este format din:
- costul de achiziţie al materiilor consumate;
- cheltuieli directe de producţie precum şi

1
D.Mateş, D. Matiş, D. Cotleţ, C. Pereş, A.Domil, A.Dumitrescu, M.Şteţ, Contabilitatea financiară a entităţilor
economice, Editura Mirton, Timişoara, 2006, pag. 115

2
Contabilitate financiară

- cota cheltuielilor indirecte de producţie alocate în mod raţional, ca fiind legate de fabricarea
imobilizărilor.
Cheltuielile ulterioare evaluării iniţiale a imobilizărilor corporale sau necorporale, după
cumpărarea sau finalizarea acestora se vor înregistra în conturile de cheltuieli curente ale perioadei în care
sunt efectuate.
De exemplu, cheltuielile cu reparaţiile efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării
utilizării continue a acestora, reprezintă cheltuieli ale perioadei în care sunt efectuate.
Evaluarea la ieşire a imobilizărilor se realizează utilizând valoarea lor de intrare. Cu această
ocazie trebuie înregistrate câştigurile sau pierderile ce apar odată cu ieşirea activelor imobilizate.
Evaluarea la data întocmirii situaţiilor financiare
Activele imobilizate trebuie prezentate în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările
cumulate de valoare.
Ajustările de valoare cuprind toate corecţiile destinate să ţină seama de reducerile valorilor
activelor individuale, stabilite la data bilanţului, indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă.
Ajustările de valoare pot fi:
- ajustări permanente denumite amortizare
- ajustări provizorii denumite ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare.
Evaluarea la valorile minime nu se mai continuă atunci când nu mai sunt evidente motivele
pentru care au fost făcute ajustările respective.
În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale, entităţile care aplică tratamentul contabil de
bază, au în vedere faptul că ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, o imobilizare trebuie înregistrată în
bilanţ la valoarea de intrare (cost de achiziţie sau cost de producţie) mai puţin amortizarea cumulată
aferentă şi mai puţin pierderile din deprecieri cumulate.
Recunoaşterea este procesul încorporării în bilanţ sau contul de profit sau pierdere a unui
element care îndeplineşte criteriile de recunoaştere stabilite în Cadrul general.
Tratamentul contabil alternativ permite entităţilor să opteze pentru regula potrivit căreia ulterior
recunoaşterii iniţiale ca activ, o imobilizare corporală, trebuie înregistrată în bilanţ la valoarea
reevaluată care reprezintă valoarea justă la momentul evaluării, mai puţin orice amortizare ulterioară
cumulată aferentă şi ajustările pentru deprecierile sau pierderile de valoare cumulate ulterior.
Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate în aşa fel încât valoarea contabilă (valoarea
de intrare) să nu difere în mod semnificativ de valoarea care poate fi determinată pe baza valorii juste la
data bilanţului. Valoarea rezultată din reevaluare se substituie valorii de intrare a imobilizărilor corporale.
În aceste cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia,
determinată în urma reevaluării.
Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă la data bilanţului, fiind
determinată pe baza unei evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizaţi, membri ai unui organism
profesional din domeniu, recunoscut atât la nivel naţional cât şi internaţional.
Elementele dintr-o grupă de imobilizări corporale se reevaluează simultan pentru a se evita
reevaluarea selectivă şi raportarea în situaţiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinaţie de
costuri şi valori calculate la date diferite.

2.2.3. Organizarea contabilităţii activelor imobilizate


Organizarea contabilităţii analitice a imobilizărilor trebuie să fie concepută astfel încât sa
permită consemnarea adecvată a operaţiunilor de intrare, ieşire şi depreciere a acestora.
Contabilitatea activelor imobilizate se ţine cu ajutorul conturilor din Clasa a 2-a „Conturi de
imobilizări” cu următoarele grupe:
grupa 20 - Imobilizări necorporale
grupa 21 – Imobilizări corporale
grupa 22 – Imobilizări corporale în curs de aprovizionare
grupa 23 – Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări

3
Contabilitate financiară

grupa 26 – Imobilizări financiare


grupa 28 – Amortizări privind imobilizările
grupa 29–Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor
Fiecare grupă cuprinde conturi sintetice de gradul I, iar unele conturi sintetice de gradul II.

Documentele care stau la baza întregistrărilor aferente contabilității


imobilizărilor, sunt: factura, contractul de vânzare – cumpărare, proces verbal de recepţie,
declaraţia vamală de import/export, raportul de producţie, contract de concesionare, locaţie de
gestiune, închiriere, donaţie, leasing, procesul verbal de punere în funcţiune, procesul verbal de
inventariere, acte de constatare însoţite de decizii şi hotărâri ale organelor de conducere, planul
de amortizare a imobilizărilor, fişa mijlocului fix, registrul numerelor de inventar, procesul
verbal de scoatere din funcţiune, procesul verbal de constatare, procesul verbal de casare,
procesul-verbal de scoatere din gestiune, ordinul de încasare a titlurilor şi a altor valori.

Principalele operaţiuni privind imobilizările:


-aport la capital: - scoaterea din gestiune a IC complet
2XX = 456 amortizate:
-achiziţie de la furnizori: 281 = 2XX
% = 404 % = 2XX
2XX 281
4426 6583
- obţinute din producţie proprie: -vândute în stare nouă (neamortizate):
2XX = 722 6583 = 2XX
4426 = 4427 -retrase de asociaţi :
-primite cu titlu gratuit sau prin subvenţii, 456 = 2XX
precum şi plusuri de inventar: -distruse ca urmare a unor cauze
2XX = 45X extraordinare (calamităţi):
-investiţii care la sfârşitul anului precedent % = 2XX
au fost inregistrate ca imobilizări corporale 281
în curs: 671
2XX = 231 -constatate lipsă cu ocazia inventarierii:
- încorporarea unor accesorii (părţi % = 2XX
componente, etc): 281
2XX = 302 6588
-majorarea valorii de intrare a -descreşteri de valoare din reevaluare:
construcţiilor, ca urmare a investiţiei 105 = 2XX
efectuate la cele concesionate, închiriate
sau cedate în locaţii de gestiune şi
restituite proprietarului:
2XX = 281
-primele în regim de leasing financiar:
2XX = 167
-plusul de valoare rezultat din reevaluarea:
2XX = 105

4
Contabilitate financiară

2.2.3.1. Contabilitatea imobilizărilor necorporale

Contabilitatea imobilizărilor necorporale se ţine cu ajutorul conturilor din grupa 20 -


Imobilizări necorporale.
Contul 201 „Cheltuieli de constituire” este un cont de activ cu ajutorul căruia se ţine
evidenţa cheltuielilor relizate la înfiinţarea sau dezvoltarea unei entităţi economice. Pe debitul
contului se înregistrează cheltuielile efectuate cu ocazia înfiinţării sau dezvoltării, iar pe creditul
contului se înregistrează amortizarea cheltuielilor de constituire scoase din evidenţă. SFD
reprezintă valoarea cheltuielilor de constituire existente.
Contul 203 „Cheltuieli de dezvoltare” este un cont de activ cu ajutorul căruia se ţine
evidenţa imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare. Pe debitul contului se înregistrează
lucrările şi proiectele de dezvoltare efectuate pe cont propriu, achiziţionate, primite cu titlu
gratuit şi cu plusurile la inventar aferente, iar pe creditul contului se înregistrează valoarea
neamortizată a acestor imobilizări şi cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare amortizate integral.
SFD reprezintă valoarea cheltuielilor de dezvoltare existente.
Contul 205 "Concesiuni, brevete , licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori
similare este un cont de activ cu ajutorul căruia se ţine evidenţa imobilizărilor necorporale de
natura concesiunilor, brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi valori similare. Pe debitul contului
se înregistrează valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale etc. intrate în
entitate şi pe creditul contului se înregistrează valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor,
mărcilor comerciale etc. scoase din entitate. SFD reprezintă valoarea concesiunilor, brevetelor,
licenţelor şi altor drepturi şi valori similare existente în gestiune la un moment dat .
Contul 207 „Fond comercial ” este un cont de activ cu ajutorul căruia se ţine evidenţa
diferenţei dintre costul de achiziţie şi valoarea justă, la data tranzacţiei, a părţii din activele nete
achiziţionate de către o entitate. Pe debitul contului se înregistrează valoarea fondului comercial
intrat în gestiunea entităţii prin achiziţie în funcţie de modalitatea de plată şi pe creditul contului
se înregistrează valoarea fondului comercial ieşit din gestiunea entităţii. SFD reprezintă valoarea
fondului comercial existent în gestiunea entităţii la un moment dat.
Contul 208 "Alte imobilizări necorporale" este un cont de activ cu ajutorul căruia se ţine
evidenţa altor imobilizări necorporale. Pe debitul contului se înregistrează valoarea altor
imobilizări necorporale intrate în gestiunea entităţii şi pe creditul contului se înregistrează
valoarea altor imobilizări necorporale ieşite din gestiunea entităţii. SFD reprezintă valoarea altor
imobilizări necorporale existente în gestiunea entităţii la un moment dat.

2.2.3.2. Test de autoevaluare privind contabilitatea imobilizărilor necorporale

1. Se înregistrează cheltuielile de constituire în valoare de 2.000 lei, conform


decontului de chltuieli, achitate de asociatul Ionescu. Conducerea a decis amortizarea
cheltuielilor de costituire în perioada de 3 ani, conform planului de amortizare. La
sfârşitul perioadei de utilizare se scot din evidenţă aceste cheltuieli.
2. Societatea “Gama” SA înregistrează cheltuieli de dezvoltare în sumă de 2.000
lei, pentru realizarea unui prototip cu forţe proprii. După 2 ani se vinde lucrarea de

5
Contabilitate financiară

dezvoltare la preţul de 1.000 lei,TVA 24%. Durata de amortizare a prototipului este de


5 ani.
3. Societatea “Alfa” SA achiziţionează un program informatic la preţul de 1.000
lei, TVA 24% şi licenţa la valoarea de 700 lei, TVA 24%. După 2 ani de utilizare se
vinde programul informatic cu licenţă, la preţul de 600 lei, inclusiv TVA, încasând
contravaloarea acestuia în numerar. Programul se amortizează pe o perioadă de 3 ani şi
licenţa pe o perioadă de 2 ani, conform planului de amortizare.
4. Se obţine din resurse proprii un program informatic evaluat la 500 lei. După 1
an de utilizare se realizează îmbunătăţiri la programul informatic în valoare de 400 lei.
Se vinde imediat la preţul de 1.300 lei, TVA 24%. Se acceptă în contul creanţei un
efect comercial care se depune la bancă şi se încasează.

2.2.3.3. Contabilitatea imobilizărilor corporale

Contabilitatea imobilizărilor corporale se ţine cu ajutorul conturilor din grupa 21 -


Imobilizări corporale.
Contul 211 „Terenuri” este un cont de activ cu ajutorul căruia se ţine evidenţa terenurilor
şi amenajărilor la terenuri. Pe debitul contului se înregistrează terenurile intrate în gestiunea
entităţii , iar pe creditul contului se înregistrează terenurile scoase din gestiunea entităţii. SFD
reprezintă valoarea terenurilor, respectiv costul amenajărilor la terenuri existente în gestiunea
entităţii la un moment dat.
Contul 212 „Construcţii” este un cont de activ cu ajutorul căruia se ţine evidenţa
existenţei şi mişcării construcţiilor. Pe debitul contului se înregistrează construcţiilor intrate în
gestiunea entităţii, iar pe creditul contului se înregistrează construcţiile scoase din gestiunea
entităţii. SFD reprezintă valoarea construcţiilor existente în gestiunea entităţii la un moment dat.
Contul 213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii” este un cont de activ
cu ajutorul căruia se ţine evidenţa existenţei şi mişcării instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport,
animalelor şi plantaţiilor. Pe debitul contului se înregistrează instalaţiile tehnice, mijloacele de
transport, animalele şi plantaţiile intrate în gestiunea entităţii, iar pe creditul contului se
înregistrează instalaţiile tehnice, mijloacele de transport, animalele şi plantaţiile scoase din gestiunea
entităţii. SFD reprezintă valoarea instalaţiile tehnice, mijloacele de transport, animalele şi plantaţiile
existente în gestiunea entităţii la un moment dat.
Contul 214 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi
alte active corporale” evidenţiază subgrupele de imobilizări corporale enunţate în titlul contului fiind un
cont de activ Pe debitul contului se înregistrează mobilierul, aparatura birotică, sistemele de protecţie
a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale intrate în gestiunea entităţii, iar pe creditul
contului se înregistrează mobilierul, aparatura birotică, sistemele de protecţie a valorilor umane şi
materiale şi alte active corporale scoase din gestiunea entităţii. SFD reprezintă valoarea mobilierul,
aparatura birotică, sistemele de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale existente
în gestiunea entităţii la un moment dat.
Contul 231 „Imobilizări corporale în curs de execuţie” este un cont de activ. Pe debitul contului se
înregistrează valoarea imobilizărilor corporale în curs facturate de furnizori sau realizate pe cont propriu şi
pe creditul contului se înregistrează imobilizările corporale finalizate şi recepţionate, sau în cazul în care

6
Contabilitate financiară

au fost cedate sau distruse de calamităţi. SFD evidenţiază producţia neterminată de imobilizări corporale, sau
producţie de imobilizări finalizată dar nerecepţionată.
Contul 232 „Avansuri acordate pentru imobilizări corporale”, este un cont de activ. Pe debitul
contului se înregistrează valoarea avansurile acordate furnizorilor de imobilizări şi pe creditul
contului se înregistrează decontarea acestora cu furnizorii. SFD reprezintă avansuri acordate
furnizorilor de imobilizări corporale, nedecontate.

2.2.3.4. Test de autoevaluare privind contabilitatea imobilizărilor corporale

1. a. Societatea NICOLA SA achiziţionează un utilaj din Romania având un preţ


de 40.000 lei, TVA 24%, conform facturii si a contractului de vânzare
cumpărare.
b. Societatea NICOLA SA achiziţionează de la un furnizor din Germania
(intracomunitar) un echipament în valoare de 11.000 de Euro, conform facturii
externe , cursul fiind de 4,55 lei/Euro. După 2 săptămâni SC FAVORIT SA
plăteşte furnizorului extern contravaloarea echipamentului cumpărat, la un curs
de 4,56 lei/Euro.
c. Societatea NICOLA SA achiziţionează de la un furnizor din afara UE
(extracomunitar) o instalaţie tehnologică în valoare de 9.000 de $, conform
facturii externe, cursul fiind de 3,57 lei/$. TVA-ul se achita in vama conform
ordinului de plata. Taxa vamala este de 872 $ iar comisionul vamal este de 0.5
% din valoarea vamuita.
După 3 săptămâni Societatea NICOLA SA plăteşte furnizorului extern
contravaloarea instalatiei cumpărate, la un curs de 3,55 lei/$.

2. Societatea NICOLA SA realizează pe cont propriu un depozit in vederea


instalarii unei tehnologii noi pentru producţia de serie. Proiectul se realizează pe
parcursul a 3 luni.
În prima lună s-au efectuat pentru realizarea proiectului următoarele consumuri:
- materii prime 10.000 lei;
- materiale consumabile 5.000lei;
- salarii 100.000 lei;
- contribuţia entității la asigurări sociale (20,8 %);
- contribuţia angajatorului la asigurările sociale de sănătate( 5,2 %);
- contribuţia entității la fondul de şomaj ( 0,5 %);
- amortizarea imobilizărilor corporale 1.000 lei.
Să se înregistreze în contabilitate următoarele operaţiuni:
- consumurile efectuate în cursul primei luni pentru realizarea imobilizarii
corporale;
- imobilizarea nefinalizată la nivelul consumurilor efectuate la sfârşitul primei
luni;
- recepţia finală a imobilizarii după 3 luni.

3. Societatea NICOLA SA primeşte ca donaţie un utilaj în valoare de 20.000 lei,


conform procesului verbal de recepţie. Se amortizează utilajul primit ca donaţie
(durata de utilizare 4 ani), înregistrând concomitent trecerea la venituri a părţii

7
Contabilitate financiară

aferente din valoarea utilajului.

4. Societatea NICOLA SA donează mobilier în valoare de 10.000 lei unei unităţi


militare, ştiind că 10% din valoarea sa a fost amortizată.

5. Se casează un utilaj integral amortizat în valoare de 10.000 lei. În urma casării


pentru care se fac cheltuieli cu serviciile executate de terţi în valoare de 2.000
lei, conform facturii , se obţin piese de schimb în valoare de 1.000 lei.

6. Se vinde un calculator la preţul de 20.000 lei, conform facturii.

7. Se scoate din gestiune calculatorul vândut ştiind că valoarea de intrare a


mobilierului a fost de 30.000 lei, din care s-a amortizat 50%.

8. Ca urmare a unui incendiu în incinta entităţii a ars mobilierul din secţia de


reparaţii în valoare de 50.000, valoarea amortizată din acesta fiind doar de 20%.
Ulterior, se scoate din gestiune mobilierul distrus prin calamitate.

2.2.3.5. Contabilitatea imobilizărilor financiare

Contabilitatea imobilizărilor financiare se ţine cu ajutorul conturilor din grupa 26 -


Imobilizări financiare.
Contuile 261 „Acţiuni deţinute la entităţile afiliate”, 263 „Interese de participare”, 264 „Titluri
puse în echivalenţă” şi 265 „Alte titluri imobilizate” sunt conturi de activ, Pe debitul conturilor se
înregistrează valoarea titlurilor imobilizate intrate: prin achiziţie cu plata imediată sau ulterioară, ca
urmare a aportului de imobilizări corporale sau necorporale la capitalul altor societăţi sau ca urmare a
titlurilor primite în cazul majorării capitalului prin încorporarea beneficiilor la entităţile respective, iar pe
creditul contului se înregistrează valoarea titlurilor imobilizate cedate sau retrase. SFD reprezintă
valoarea titlurilor imobilizate deţinute de entitate.
Contul 267 „Creanţe imobilizate”, este un cont de activ. Pe debitul contului se înregistrează
valoarea împrumuturilor acordate şi a dobânzilor aferente cuvenite, cu garanţiile şi depozitele depuse la
terţi, cu valoarea bunurilor acordate în regim de leasing financiar şi pe creditul contului se
înregistrează valoarea împrumturilor şi a dobânzilor aferente încasate, cu garanţiile şi depozitele
restituite de terţi, şi cu valoarea creanţelor reprezentând ratele aferente leasingului financiar şi cu
valoarea pierderilor din creanţe imobilizate. SFD reprezintă valoarea împrumuturilor acordate şi a altor
creanţe imobilizate.

2.2.3.6. Test de autoevaluare privind contabilitatea imobilizărilor financiare

Societatea TOTAL S.A. deţine interese de participare la Societatea INFANTIS S.A.


acordă acesteia din urmă în exerciţiul N un împrumut pe 2 ani în valoare de 50.000 lei cu o
dobândă preferenţială de 10% pe an. Împrumutul şi dobânda aferentă se restituie astfel:
- la finele exerciţiului N 25.000 + 5.000 = 30.000 lei

8
Contabilitate financiară

2.2.4. Contabilitatea amortizării şi ajustărilor pentru deprecierea sau


pierderea de valoare a imobilizărilor
2.2.4.1. Contabilitatea amortizării2
Reglementările contabile conforme cu directivele europene definesc amortizarea ca fiind alocarea
sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durată de viaţă utilă.
Atunci când se achiziţionează un activ imobilizat corporal se investeşte de regulă o sumă
semnificativă care reprezintă costul activului şi care trebuie repartizat cât mai echitabil pe cheltuielile
exerciţiului în care se beneficiază de serviciile oferite de utilizarea activului respectiv „Acest procedeu
este cunoscut sub denumirea de amortizare, fiind un sistem prin care se urmăreşte distribuirea costului
activului corporal imobilizat pe durata de viaţă estimată, în mod sistematic şi raţional. Acesta este un
proces de repartizare, nu de evaluare” 3.
Termenul de amortizare se utilizează pentru a descrie transformarea costului unui activ imobilizat
corporal (care are o durată de viaţă limitată ), în cheltuieli. Terenurile nu se amortizează deoarece nu au o
durată limitată de utilizare.
Valoarea amortizării corespunzătoare fiecărei perioade trebuie recunoscută ca o cheltuială cu
amortizarea.
Amortizarea unei imobilizări corporale depinde de 3 parametri:
- valoarea contabilă;
- durata de utilizare economică
- condiţiile de utilizare şi
- regimul de amortizare ales.
Durata de utilizare economică reprezintă durata de viaţă utilă reprezentând:
a) perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate
sau
b) numărul unităţilor produse sau a unităţilor similare ce se estimează că vor fi obţinute din
folosirea activului respectiv.
Entităţile amortizează imobilizările corporale utilizând unul din următoarele regimuri de
amortizare:
a) amortizare liniară;
b) amortizare degresivă;
c) amortizare accelerată;
d) amortizarea calculată pe unitate de produs sau serviciu, atunci când natura imobilizării justifică
utilizarea unei astfel de metode.
Amortizarea lineară se realizează prin includerea în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe,
stabilite proporţional cu duratele de utilizare.
Amortizarea anuală lineară se calculează prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de
intrare.

Amortizarea anuală = cota de amortizare x valoarea de intrare

Cota de amortizare se determină făcând raportul dintre 100 şi durata de utilizare a activului
imobilizat.

2
Ineovan F. şi Domil A., “Contabilitate financiară. Concepte teoretice şi aplicaţii practice”, Ed Solness, Timişoara,
2011
3
Belverd E. Needles. Jr., Henry R. Anderson, James C. Caldwel „Principii de bază ale contabilităţii” Ediţia a 5- a
Ed. Arc 2000.

9
Contabilitate financiară

Cota de amortizare = 100 / durata de utilizare a activului imobilizat.

De exemplu, la o durată de utilizare de 10 ani, cota de amortizare este de 100/10 =10% sau pentru
un activ cu o durată de utilizare de 5 ani, rata de amortizare este 100/5 =20%. Dacă valoarea de intrare
este în primul caz 50.000 lei şi 30.000 lei în al doilea caz, amortizarea anuală va fi:
- cazul 1 Amortizarea anuală = 50.000 x 0,10 = 5.000 lei
- cazul 2 Amortizarea anuală = 30.000 x 0,20 = 6.000 lei
Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan de amortizare, de la data
punerii în funcţiune a acestora şi până la recuperarea integrală a valorii de intrare.
Data de începere a amortizării este data punerii în funcţiune a bunului. Dacă această dată nu
corespunde cu începutul anului sau dacă bunul iese din funcţiune înainte de închiderea exerciţiului
financiar amortizarea anuală este calculată proporţional cu timpul efectiv de funcţionare.
În consecinţă, calculul amortizării are în vedere numărul lunilor de funcţionare şi nu cel al zilelor
şi se înregistrează în contabilitate din luna următoare punerii în funcţiune.
Amortizarea degresivă- presupune o amortizare mai accentuată a imobilizărilor corporale în
primii ani de la punerea în funcţiune. Utilizarea acestui regim de amortizare presupune calcularea cotei de
amortizare degresive prin multiplicarea cotei de amortizare lineare cu un coeficient k astfel:
- 1,5 dacă durata normală de utilizare este între 2 şi 5 ani;
- 2 dacă durata normală de utilizare este cuprinsă între 5 şi 10 ani;
- 2,5 dacă durata normală de utilizare este mai mare de 10 ani.

Cota de amortizare degresivă = Cota de amortizare lineară x k

Această cotă de amortizare degresivă se aplică la o bază de calcul degresivă (valoarea netă
contabilă).
Amortizarea degresivă poate fi aplicată în două variante:
- fără a se lua în calcul influenţa uzurii morale;
- cu luarea în calcul a uzurii morale.
Amortizarea degresivă fără influenţa uzurii morale
În primul an de funcţionare amortizarea se calculează:

Amortizarea anuală = valoarea de intrare x cota de amortizare degresivă

Amortizarea anulă pentru anii următori se calculează:

Amortizarea anuală = cota de amortizare degresivă x valoarea rămasă

Se continuă în acest mod până când amortizarea anuală degresivă este mai mică sau egală cu
amortizarea calculată raportând valoarea rămasă de amortizat la numărul de ani de utilizare rămaşi.
Începând cu anul respectiv şi până la expirarea duratei de utilizare, se trece pe amortizarea lineară,
raportând valoarea rămasă la numărul anilor rămaşi de funcţionare.
Amortizarea accelerată constă în includerea în primul an de funcţionare, în cheltuieli de
exploatare a unei amortizării de 50% din valoarea de intrare a imobilizărilor corporale. Amortizările
anuale pentru exerciţiile următoare sunt calculate după sistemul linear, prin raportarea valorii rămase la
numărul de ani de funcţionare rămaşi.
Contuile 281 „Amortizări privind imobiliuările corporale” este un cont de pasiv fiind un cont
rectificativ, substractiv al valorii imobilizărilor corporale. Pe creditul contului se înregistrează
valoarea amortizării imobilizărilor corporale înregistrată lunar pe cheltuielile de exploatare, iar pe

10
Contabilitate financiară

debitul contului se înregistrează amortizarea aferentă imobilizărilor ieşite prin cedare sau prin casare.
SFC reprezintă amortizarea cumulată aferentă imobilizărilor corporale existente în unitate.

2.2.4. 2. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor4


La închiderea exerciţiului financiar, conform tratamentului de bazǎ, imobilizǎrile se evalueazǎ şi
se reflectǎ în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusǎ de acord cu rezultatele inventarierii.
Aceasta înseamnǎ cǎ imobilizǎrile se prezintǎ în bilanţ la valoarea de intrare minus ajustǎrile cumulate de
valoare.
Aşa cum am prezentat deja, ajustǎrile de valoare cuprind toate corecţiile destinate sǎ ţinǎ seama
de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanţului indiferent dacǎ reducerea este:
a) permanentǎ, definitivǎ, înregistratǎ ca o amortizare sau
b) provizorie, reversibilǎ, înregistratǎ ca:
b1. Ajustare pentru depreciere când e vorba despre imobilizǎri necorporale, corporale sau aflate
în curs de execuţie respectiv
b2. Ajustare pentru pierdere de valoare dacǎ se referǎ la imobilizǎri financiare.
La data bilanţului pentru a determina eventualele deprecieri sau pierderi de valoare se procedeazǎ
la compararea valorii de inventar (stabilitǎ pe baza inventarierii ) cu valoarea netǎ contabilǎ (valoarea de
intrare, mai puţin amortizarea şi ajustǎrile pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate pânǎ la
data respectivă).
Diferenţa în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilǎ netǎ se înregistreazǎ ca:
- ajustare pentru depreciere pentru imobilizǎrile necorporale, corporale şi imobilizǎrile aflate în
curs, respectiv
- ajustǎrile pentru pierdere de valoare pentru imobilizǎrile financiare.
Pentru evidenţierea acestor ajustǎri reversibile ale activelor imobilizate se folosesc conturile
rectificative ale grupei 29 „Ajustǎri pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizǎrilor”.
Contuile 290 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale”, 291 „Ajustări pentru
deprecierea imobilizărilor corporale”, 293 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie”
şi 296 „Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare” sunt conturi de pasiv, fiind
conturi specifice de ajustare care rectificǎ prin scǎdere valoarea activelor imobilizate. Se creditează la
închiderea exerciţiului, pe seama cheltuielilor pentru constituire sau majorarea ajustǎrilor, se debiteazǎ în
cursul sau la închiderea exerciţiului cu ocazia diminuǎrii sau anulǎrii ajustǎrilor efectuate pe seama
veniturilor. SFC reflectǎ ajustǎrile realizate pentru rectificarea valorii activelor imobilizate.

2.3. Rezolvarea testelor de autoevaluare


A. Imobilizări necorporale
1. a) Înregistrarea cheltuielilor de constituire:
201 = 404 2.000
b) înregistrarea amortizării cheltuielilor de constituire:
An I 6811 = 2801 666,67
An II 6811 = 2801 666,67
An III 6811 = 2801 666,67

4
Ineovan F. şi Domil A., “Contabilitate financiară. Concepte teoretice şi aplicaţii practice”, Ed Solness, Timişoara,
2011

11
Contabilitate financiară

c) descărcarea gestiunii:
2801 = 201 2.000

2. a) înregistrarea studiului de dezvoltare, conform situaţiei de calcul:


203 = 721 2.000
b) înregistrarea amortizării cheltuielilor de dezvoltare pentru primii 2 ani de utilizare,
conform planului de amortizare:
An I
6811 = 2803 400
An II
6811 = 2803 400
c) vânzarea lucrării de dezvoltare în anul al III-lea, conform facturii:
461 = % 1.240
7583 1.000
4427 240
d) scoaterea din evidenţă a imobilitării necorporale incomplet amortizată, conform notei
contabile:
% = 203 2.000
2803 800
6583 1.200
e) încasarea în contul de la bancă a creanţei, conform extrasului de cont:
5121 = 461 2.000

3. a) achiziţia programului informatic, conform facturii:


% = 404 2.108
205 700
208 1.000
4426 408
b) achitarea furnizorului, conform ordinului de plată:
404 = 5121 2.108
c) amortizarea aferentă primilor 2 ani, conform planului de amortizare:
An I

6811 = % 683,33
2805 350
2808 333,33
An II
6811 = % 683,33
2805 350
2808 333,33
d) vânzarea, conform facturii :
461 = % 744
7583 600
4427 144
e) descărcarea gestiunii:
% = 208 1.000
2808 666,66
6583 333,37
2805 = 205 700

12
Contabilitate financiară

f) încasarea prin casierie a creanţei:


5311 = 461 744

4. a) obţinerea programului informatic prin eforturi proprii, conform situaţiei de calcul:


208 = 721 500
b) înregistrarea amortizării aferente primului an de utilizare, conform planului de amortizare
(Aml=500 : 3= 166,67 ):
6811 = 2808 166,67
c) înregistrarea îmbunătăţirilor în al II-lea an, conform situaţiei de calcul:
208 = 721 400
d) vânzarea programului informatic, conform facturii:
461 = % 1.300
7583 1092,43
4427 207,56
e) descărcarea gestiunii, conform notei contabile:
% = 208 900
2808 166,66
6583 733,33
f) acceptarea efectului:
413 = 461 1.300
g) depunerea efectului la bancă:
5113 = 413 1.300
h) încasare efectului comercial:
5121 = 5113 1.300

B. Imobilizări corporale
1. Valoarea in vama+taxa vamala+comisionul vamal+accize = cost de achiziţie*24%=TVA în
vamă
Valoarea în vamă = 9.000$*3,57lei/$=32.130 lei
Taxa vamală = 872$*3.57lei/$=3.113,04 lei
Comision vamal = 32.130*0.5%=160,65 lei
Cost de achiziţie = 32.403,69 lei
TVA în vamă = 32.403,69*24% = 7.776,89 lei

a. achizitie din ţară, conform facturii:


% = 404 49.600
2131 40.000
4426 9.600

b. achiziţie intracomunitară, conform facturii externe:


2131 = 404/ext 50.050
4426 = 4427 12.012
- Achiatre furnizor extern, conform ordin de plată:
% = 5124 50.160
404/ext 50.050
665 110

c. achiziţie extracomunitară, conform factură externă:

13
Contabilitate financiară

2131 = % 32.403,69
404/ext 32.130
446.01„Taxa vamala” 3.113,04
447 „Comision vam.” 160,65
- înregistrare TVA:
4426 = 446.02 „TVA în vamă” 7.776,89
- plata TVA, taxei vamale şi a comisionului vamal:
% = 5121 11.050,58
446.01 3.113,04
446.02 7.776,89
447 160,65
- achitare furnizor extern:
404/ext = % 32.130
5124 31.950
765 180

2. a) consum materii prime:


601 = 301 10.000
b) consum materiale:
602 = 303 5.000
c) înregistrare salarii:
641 = 421 100.000
d) înregistrare contribuţie entitate la asigurările sociale:
6451 = 4311 20.800
e) înregistrare contribuţie entitate la asigurările sociale de sănătate:
6453 = 4313 5.200
f) înregistrare contribuţie entitate la fondul de şomaj:
6452 = 4371 500
g) înregistrare amortizare imobilizări corporale:
6811 = 281 1.000
h) înregistrarea proiectului nefinalizat la nivelul consumurilor efectuate la sfârşitul primei
luni:
233 = 721 142.500
i) recepţia finală a proiectului după 3 luni:
203 = % 427.500
233 285.000
721 142.500

j) înregistrarea TVA-ului (din punct de vedere fiscal, productia de imobilizari constituie o


livrare a întreprinderii pentru sine si, în principiu, este pasibila de TVA. Exigibilitatea si
deductibilitatea TVA se înregistreaza cu ocazia primei utilizari a bunului ):
14
Contabilitate financiară

4426 = 4427 102.600

C. Imobilizări financiare
Înregistrări în contabilitatea societatea TOTAL Înregistrări în contabilitatea societatea
S.A. INFANTIS S.A.
- acordarea împrumutului: - încasarea împrumutului în exerciţiul N:
2673 = 512 50.000 512 = 1663 50.000
- înregistrarea dobânzii cuvenite pentru anul N: - înregistrarea dobânzii datorate pe primul an:
2674 = 763 5.000 666 = 1686 5.000
- încasarea primei rate şi a dobânzii: - achitarea primei rate la împrumut şi a dobânzii:
512 = % 30.000 % = 512 30.000
2673 25.000 1663 25.000
674 5.000 1686 5.000
- înregistrarea dobânzii cuvenite pentru al doilea
exerciţiu:
2674 = 763 2.500
- includerea pe pierderi a ratei doi, nerecuperate şi a
dobânzii:
663 = % 27.500
2673 25.000
2674 5.000

2.4. Lucrarea de verificare


1. Definiti activele imobilizate.
2. Definiti imobilizarile necorporale, corporale si financiare.
3. Care sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru ca un element
sa fie încadrat ca şi activ corporal?
4. Care este structura imobilizarilor necorporale?
5. Care este structura imobilizarilor corporale?
6. Care este structura imobilizarilor financiare?
7. Definiti amortizarea, valoarea amortizabilă şi valoarea reziduală
a unui activ.
8. Care sunt metodele de amortizare ale imobilizarilor?
9. Care sunt căile de intrare în patrimonial unei entităţi a
imobilizarilor?
10. Care sunt căile de ieşire din patrimonial unei entităţi a
imobilizarilor?
11. Să se înregistreze achiziţia unui teren la preţul de cumpărare de
200.000 lei; TVA 24%.
12. Pentru terenul achiziţionat la operaţia precedentă se realizează prin
eforturi proprii amenajări la teren care la sfârşitul anului N nu este încă
finalizată, valoarea investiţiei în curs fiind de 80.000 lei. În cursul anului
următor (N+1) se recepţionează amenajarea la teren la valoarea de
220.000 lei. Să se înregistreze:
a) imobilizarea în curs la finele anului N;
b) recepţia amenajării în cursul anului N+1.
13. Societatea “GAMA” S.A. vinde un utilaj la preţul de 120.000 lei,
TVA 24%, care este înregistrat în contabilitate la o valoare de 250.000

15
Contabilitate financiară

lei, valoarea amortizată până la data vânzării fiind de 170.000 lei.


14. Să se înregistreze amortizarea unui mijloc de transport calculată în
luna februarie, anul N+1, ştiind că valoarea de intrare este de 160.000
lei, data punerii în funcţiune a fost 05 ianuarie anul N, iar durata normală
de funcţionare este de 5 ani.
15. Să se înregistreze un program informatic obţinut prin eforturi proprii
în cursul anului curent a cărui valoare este de 20.000 lei.
16. O societate achiziţionează un utilaj la preţul de 400.000 lei, TVA
24%. Durata de folosinţă este de 8 ani, iar regimul de amortizare este
liniar. După un an de utilizare, societatea vinde utilajul.
17. O entitate realizează în regie proprie o construcţie care, la finele
anului N, nefinalizată fiind, avea o valoare de 130.000 lei. Finalizarea
construcţiei are loc la finele anului N+1, iar valoarea devizului final este
210.000 lei.

Notă: Fiecare întrebare se notează de la 1 la 10.

2.5. Rezumat
În cadrul acestui capitol am urmărit clasificarea activelor imobilizate, denumite şi
active pe termen lung, imobilizări sau bunuri imobile, acestea cuprimzând toate acele valori
economice de investiţie care au o perioadă de utilitate şi lichiditate mai mare de un an.
În structura imobilizărilor sunt cuprinse : imobilizarile necorporale,
imobilizarile corporale şi imobilizările financiare. Specific imobilizărilor necorporale şi
corporale este faptul că ele se supun amortizării.
Amortizarea reprezintă alocarea sistematică, pe cheltuieli a valorii amortizabile a
unui activ pe întreaga sa durată de viaţă utilă.
Imobilizările financiare reprezintă investiţii financiare pe termen lung care pot
înregistra pierderi de valoare.

Noţiuni de reţinut: imobilizări necorporale, imobilizări corporale,


imobilizări financiare, amortizare, recunoaştere, evaluare.

2.6. Bibliografie minimală


1. F. Ineovan, A.Domil, Contabilitate financiară. Concepte teoretice şi aplicaţii practice, Ed.
Solness, Timişoara, 2011;
2. D. Mateş, F. Ineovan, D. Cotleţ, N. Bobiţan, A. Iosif, C. Pereş, C. Pavel, C. Imbrescu, M.

16
Contabilitate financiară

Moraru, A. Domil, A. Dumitrescu, B. Cotleţ Contabilitate financiară. Concepte de bază.


Tratamente specifice. Studii de caz, Editura Mirton, Timişoara, 2010;
3. Legea Contabilității nr.82/1991 republicată în M.O. nr.454/18.06.2008 și modificată prin
O.U.G. nr. 37/2011
4. Ordinul nr. 3.055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene publicat în M.O. nr. 766/10.11.2009 și modificată prin
Ordinele nr. 2.869/2010, nr. 2.239/2011, nr. 2.382/2011 și nr. 1.118/2012;
5. http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx.

17

S-ar putea să vă placă și