Sunteți pe pagina 1din 4
Numele si prenumele verificatorulul atestat Ing. PIRVANESCU GHEORGHE Trs. Calomflrescu, nr.195 Drobeta Turn Severin Tel: 0767856113 REFERAT Privind verificarea de salitate la cerinte AF thera aproiectulul_ iryie Civ Lit i See ce face obiectul contractulul 1, DATE DE IDENTIFICARE: Protectant generat /vh__ (= mitin Met wtoo Protectant de specialitate: 7 + Investitor:_- Asm Pawel eer © Amplasament: jud, Parts localtatea:_C7ei77 nr_s_ cod postal_— str, : x © Data prezentaril prolectulul fa verificare, 2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE CONSTRUCTIEI: Lei tx enrge aT PGT ZeacTs TCO Age Cu $0 nine ae Copel ane ples, pp Bb.’ . ple! Dy bef ou ma? pn te iO BOUTY Nearer ans BEC. yet aw a RT wed APA Cbiun € Tema de prolectare__J4eic7i ny © Certificat de urbanism nr, emis de, © Avize obtinute__ __ «© Autorizatia de construire nr. emisa de. ‘© Raport de expertiza tehnica (dupa caz) © Memorlu tehnic cu Solutia propusa pentru respectarea cerintel verificate ~ Af— «Mite plese scrise___dZ0(7ly fev: np, bua eNielen ‘¢ Planse desenate in care se prezinta Solutia constructlva, Dory Auecdige © Alte documente 4, CONCLUZII ASUPRA VERIFICARIL Inurme verificarit se considera proiectul cofespunzator, semnindu-se si stampitindu-se conform indrumatorull, b. Inurma verificarii se considers proiectul corespunzator pentru faze verificata, ci urmatoarele conditli obligatoril a fi introduce in prolect de catre protectant, prin grija investitorulul: ‘Am primit__J__exemplar(e) ‘Ampredate__/_exemplar(e) Investitor/Prolectant STUDIU GEOTEHNIC CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL COMUNA SISESTI JUDETUL MEHEDINTI BENEFICIAR:PRIMARIA COMUNEI SISESTE 1.DATE GENERALE Pentru proiectarea unui camin cultural in com. Sisesti jud. Mehedinti_s-a solicitat elaborarea prezentului studiu geotehnic intocmit conform normativului NPO74/2014 de ing. Popescu Laura. 2.DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT 2,1.Date seismice Zona seismic de calcul:E Zona de hazard seismic:0.15g Perioada de colt:0.7s, 2.2. Date climatice Adancimea maxima de inghet :0.70m, 2.3.Date morfometrice Terenul amplasamentului este situat pe o forma de relief de tip versant zona terminala care asigura stabilitatea terenului. 2.4.Date_geologice Geologic zona de versant terminal este alcatuita din depozite deluviale din perioada cuaternara ce consta din nisipuri cu diferite granulometrii medii, mari si fine. Apa subterana se intalneste la adancimi mari ce nu influienteaza terenul de fundare. 3.DATE GEOTEHNICE Terenul de fundare nisip fin mediu cu grad de indesare mediu uscat. Terenul se incadreaza in categoria terenurilor bune de fundare, Adancimea minima de fundare : Dminf=0.80 m de la T.N. Presiunea conventionala de baza: Pconv=320 KPa . 4.RISCURI NATURALE Alunecari de teren :nu este cazul Inundatii :nu este cazul. Cutremure :risc moderat. Intocmit Ing. LAURA POPESCU 9. LAURA PO \