Sunteți pe pagina 1din 35

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Сu privire la aprobarea proiectului legii bugetului


asigurărilor sociale de stat pe anul 2022
------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul Legii


bugetuluiasigurărilor sociale de stat pe anul 2022.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul muncii
și protecției sociale Marcel Spatari

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco


3

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Legea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.


Art. 1. – Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 se aprobă la
venituri însumă de 31 224 240,7 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 31 224
240,7 mii de lei.

Art. 2. – (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 se


prezintă în anexa nr. 1.
(2) Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat
pe anul2022 se prezintă în anexa nr. 2.

Art. 3. – (1) Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă


anuală (taxa fixă anuală) calculată pentru plătitorii specificaţi la pct. 1.6, 1.7 şi
1.8 dinanexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări
sociale se stabileşte în mărime de 12838 de lei.
(2) Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă anuală
(taxa fixă anuală) calculată pentru plătitorii specificaţi la pct. 1.61 din anexa nr. 1
la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale se stabileşte în
mărime de 27481 de lei.
(3) Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă anuală
(taxa fixă anuală) calculată, în bază de contract individual încheiat cu Casa
Naţională de Asigurări Sociale, pentru plătitori şi în condiţiile specificate la pct.
1.9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări
sociale se stabileşte în mărime de 3270 de lei.
(4)Contribuţia de asigurări sociale de stat în sumă fixă anuală (taxa fixă
anuală) pentru persoanele specificate la articolul 6 alin. (2) lit. a) şi lit. b) din
Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale se stabileşte,
respectiv, în mărime de 12838 de lei şi de 3270 de lei, dar nu mai puţin de 1/12
din aceste sume lunar.

Art. 4. – Cuantumul majorărilor de întârziere prevăzute la articolul 28 al


Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale se stabileşte în
mărime de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 5. – (1) Ministerul Finanţelor virează mijloacele financiare prevăzute


de prezenta lege de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat pe
4

conturilede plăţi ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale destinate prestaţiilor


sociale de la bugetul de stat.
(2) Plata prestaţiilor sociale de la bugetul de stat se efectuează după virarea
sumelor respective de la bugetul de stat pe conturile de plăţi ale Casei Naţionale
de Asigurări Sociale destinate prestaţiilor sociale de la bugetul de stat.

Art. 6. – Tipurile de prestaţii sociale acordate unor categorii de populaţie,


a căror finanţare se efectuează de la bugetul de stat prin intermediul Casei
Naţionale de Asigurări Sociale, se prezintă în anexa nr. 3.

Art. 7. – (1) Prestaţiile sociale acordate din bugetul asigurărilor sociale de


stat pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii
nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat se calculează şi se plătesc de către
angajator. Casa Naţională de Asigurări Sociale transferă angajatorului sumele
necesare pentru plata prestaţiilor sociale, conform prevederilor actelor normative.
(2) Prestaţiile sociale acordate persoanelor deţinute în instituţiile
penitenciare şi îndreptăţite să beneficieze de aceste prestaţii prin intermediul
sistemului public de asigurări sociale se plătesc prin intermediul instituţiilor
penitenciare. Instituţiile penitenciare vor încheia, în acest sens, contract cu Casa
Naţională de Asigurări Sociale.
(3) Prestaţiile sociale, cu excepţia celor indicate la alin. (1) şi (2), acordate
persoanelor îndreptăţite să beneficieze de aceste prestaţii prin intermediul
sistemului public de asigurări sociale se plătesc prin modalitatea de plată
selectată de beneficiarşi disponibilă în cadrul Serviciului guvernamental de plăţi
electronice MPay.
(4) Prestaţiile sociale se distribuie la domiciliu pentru persoanele în vârstă,
persoanele cu dizabilităţi şi persoanele care, din cauza stării de sănătate, nu le pot
primi de sine stătător la oficiile prestatorilor de servicii de plată.

Art. 8. – (1) Prestaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea


capacităţii de muncă a salariaţilor prin tratament balneosanatorial în instituţii
specializate se finanţează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale de la
bugetul asigurărilor sociale de stat.
(2) Organizarea prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de
muncă a salariaţilor prin tratament balneosanatorial se efectuează de către Casa
Naţională de Asigurări Sociale, cu participarea sindicatelor şi a patronatelor, în
conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
(3) Organizarea recuperării sănătăţii prin tratament balneosanatorial a
beneficiarilor de drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale
conform Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani, precum şi a cetăţenilor
care au avut desuferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl conform Legii nr.
909/1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma
catastrofei de la Cernobâl, se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări
5

Sociale.
(4) Organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor se efectuează de
către Casa Naţională de Asigurări Sociale, cu participarea sindicatelor, în
conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
(5) Achiziţia serviciilor prevăzute la alin. (2)–(4) se efectuează conform
prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

Art. 9. – (1) Comisioanele pentru serviciile de distribuire a prestațiilor


socialeîn calitate de drepturi finanțate de la bugetul de stat și de la bugetul
asigurărilorsociale de stat nu vor depăși valoare maximă de:
a) 0,4% din suma distribuită la conturi de plăți;
b) 0,7% din suma distribuită în numerar;
c) 0,25% din sumele eliberate în numerar de instituţiile financiare pentru
distribuire prin intermediul Întreprinderii de Stat "Poșta Moldovei.
(2)După închiderea lunii de plată, Casa Naţională de Asigurări Sociale
transferă posesorului Serviciului guvernamental de plăți electronice MPay
sumele aferente serviciilor de distribuire a prestaţiilor sociale conform
comisioanelor specificate la alin. (1), la prezentarea de către posesor a actelor de
predare–primire lunare, în conformitate cu condiţiile stipulate în contractele
încheiate.
(3) Agenția de Guvernare Electronică va aproba condițiile contractuale
privind prestarea, prin intermediul Serviciului guvernamental de plăți electronice
MPay, a serviciilor de distribuire a prestaţiilor sociale, inclusiv a celor de
distribuire a prestaţiilor sociale la domiciliu.

Art. 10. – (1) Comisioanele pentru serviciile de încasare de la populaţie a


contribuţiilor de asigurări sociale de stat la bugetul asigurărilor sociale de
stat seachită de la bugetul de stat.
(2) Comisioanele specificate la alin. (1) vor fi restituite bugetului de stat
de la bugetul asigurărilor sociale de stat în bază de contract încheiat între
Ministerul Finanţelor şi Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Art. 11. – (1) După ce beneficiarilor de pensii care locuiesc în centrele de


plasament pentru persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi (adulte) ale
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale li se plătesc 25% din pensiile lunare
stabilite şi se efectuează, după caz, reţineri conform documentelor executorii,
sumele rămase din pensie se transferă de la Casa Naţională de Asigurări Sociale
către centrele de plasament pentru persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi
(adulte), în baza listelor prezentate de acestea lunar, până la data de 10 a lunii în
curs, şi sunt utilizate pentru întreţinerea pensionarilor în modul stabilit de Guvern.
(2) Centrele de plasament pentru persoane vârstnice şi persoane cu
dizabilităţi (adulte) gestionate de Agenţia Naţională Asistenţă Socială, în care
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale are calitatea de fondator, prezintă,
6

trimestrial, Casei Naţionale de Asigurări Sociale dări de seamă privind utilizarea


conform destinaţiei a sumelor rămase din pensiile transferate pentru aceste
persoane.

Art. 12. – În conformitate cu Legea nr. 123/1998 cu privire la capitalizarea


plăţilor periodice, comisia de lichidare asigură, în mod prioritar, stingerea
datoriilor întreprinderii ce se lichidează faţă de beneficiarii de pensii de
dizabilitate sau de urmaş, stabilite în urma accidentelor de muncă sau a bolilor
profesionale, prin virarea mijloacelor financiare către Casa Naţională de
Asigurări Sociale. În cazul în care întreprinderea nu dispune de mijloace
financiare suficiente, aceste drepturi sunt plătite de succesorul de drept al
întreprinderii în cauză, iar în lipsa acestuia – din bugetul de stat, în modul stabilit
de Guvern.

Art. 13. – Cuantumul ajutorului de deces acordat în condiţiile Legii nr.


289/2004privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte
prestaţii de asigurări sociale este de 1100 de lei.

Preşedintele Parlamentului
7

Anexa nr. 1

Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022


Denumirea Codul Suma,
mii lei
I. Venituri, total 1 31224240,7
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 19 12550012,5
II. Cheltuieli, total 2+3 31224240,7
inclusiv cheltuieli de personal 21 184859,9
III. Sold bugetar 1-(2+3) 0,0
IV. Surse de finanțare, total 4+5+9 0,0
Active financiare 4 0,0
Datorii 5 0,0
Modificarea soldului de mijloace bănești 9 0,0
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei
91 0,0
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei
93 0,0
8

Anexa nr. 2

Subprogramele de cheltuieli ale bugetului


asigurărilor sociale de stat pe anul 2022
Denumirea Codul Suma, mii lei
în total inclusiv din:
bugetul bugetul
asigurări de stat
lor sociale
de stat
Cheltuieli, total 31224240.7 21679987.3 9544253.4
Protecția socială 90 31224240.7 21679987.3 9544253.4
Administra
rea sistemului public de 9002 252745.2 252745.2
asigurări sociale
Protecția în caz de
incapacitate temporară 9003 1009652.2 1009652.2
de muncă
Protecția persoanelor în 9004 19876609.3 15221549.4 4655059.9
etate
Protecția în legătură cu
pierderea 9005 439516.3 340526.9 98989.4
întreținătorului
Protecția familiei și 9006 3190691.7 2461259.6 729432.1
copilului
Protecția șomerilor 9008 78763.2 58646.9 20116.3
Protecția socială a
persoanelor cu 9010 3845484.6 2305607.1 1539877.5
dizabilități
Susținerea suplimentarăa
unor categorii de populație 9011 224724.6 224724.6
Protecția socială în 9012 1628716.0 1628716.0
cazuri excepționale
Protecția socială a unor 9019 677337.6 30000.0 647337.6
categorii de cetățeni
9

Anexa nr. 3

Tipuri de prestaţii sociale acordate unor categorii de populaţie,


a căror finanţare se efectuează de la bugetul de stat prin intermediul
Casei Naţionale de Asigurări Sociale

1. Alocaţie socială de stat pentru unele categorii de cetăţeni.


2. Alocaţie lunară de stat pentru unele categorii de populaţie.
3. Alocaţie pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere acordată persoanelor
care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi severe
în vârstă de până la 18 ani, persoanelor cu dizabilităţi severe din copilărie,
persoanelor cu dizabilităţi severe nevăzătoare şi persoanelor cu dizabilităţi severe
imobilizate la pat din rândul persoanelor care au contractat dizabilitatea ca urmare
a participării la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl.
4. Alocaţie lunară de stat pentru unii beneficiari de pensii stabilite în
sistemul public de pensii şi pentru unele categorii de populaţie conform Legii nr.
1591/2002 privind protecţia socială suplimentară a unor beneficiari de pensii şi
a unor categoriide populaţie.
5. Alocaţie de stat pentru merite deosebite faţă de stat.
6. Indemnizaţie unică la naşterea copilului.
7. Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani,
pentru persoanele neasigurate.
8. Bilete de tratament balneosanatorial, compensaţii şi ajutoare materiale
pentru cetăţenii care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E.
Cernobîl, pentru colaboratorii subdiviziunilor cu risc deosebit, care au contractat
boala actinică ori o dizabilitate:
a) bilete gratuite la instituţiile balneosanatoriale, iar în cazul în care nu există
posibilitatea de acordare a biletului –
compensaţie bănească în mărimea costului mediu al biletului:
– persoanelor cu dizabilităţi şi participanţilor la lichidarea consecinţelor
avarieide la C.A.E. Cernobâl în anii 1986–1990;
– colaboratorilor subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat
boala actinicăsau o dizabilitate;
– copiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la
C.A.E.Cernobâl, născuţi după anul 1986;
b)compensaţie unică pentru prejudiciul adus sănătăţii persoanelor cu
dizabilităţi din rândul participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la
C.A.E. Cernobîl, persoanelor care au suferit de pe urma experienţelor nucleare,
avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor acestora la obiective atomice civile
sau militare;
c) compensaţie unică pentru familiile care şi-au pierdut întreţinătorul ca
urmare acatastrofei de la C.A.E. Cernobîl;
d) ajutor material unic anual pentru însănătoşire, destinat cetăţenilor care au
10

avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobâl și colaboratorilor


subdiviziunilor cu risc deosebit, care au contractat boala actinică sau o dizabilitate:
– persoanelor cu dizabilităţi;
– participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la C.A.E.
Cernobâl înanii 1986–1987;
– participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la C.A.E.
Cernobâl înanii 1988–1990;
e) ajutor material unic anual pentru copiii care şi-au pierdut întreţinătorul ca
urmare a catastrofei de la C.A.E. Cernobâl;
f) compensaţie anuală pentru concediul suplimentar (de 14 zile) pentru
cetăţenii care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl, pentru
colaboratorii subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică sau
o dizabilitate;
g) compensaţie bănească lunară în schimbul asigurării cu produse
alimentare şi suplimente alimentare care să contribuie la eliminarea radionuclizilor
din organism.
9. Bilete de tratament balneosanatorial sau compensaţie bănească în locul
biletelor, conform Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani, pentru beneficiarii de
drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale.
10. Ajutor de deces pentru persoanele neasigurate.
11. Indemnizaţie viageră pentru sportivii de performanţă şi antrenorii
sportivilor de performanţă.
12. Ajutor social.
13. Plăţi periodice capitalizate.
14. Ajutor pentru perioada rece a anului.
15. Suport financiar de stat pentru unii beneficiari de pensii şi de alocaţii
sociale.
16. Bilete de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor.
17. Indemnizaţie lunară de suport pentru creşterea, până la vârsta de 3
ani, acopiilor gemeni sau a mai multor copii născuţi dintr-o singură sarcină.
18. Alocaţie de integrare sau reintegrare profesională pentru şomerii cu
statutspecial.
19. Suport financiar unic pentru beneficiarii de pensii şi alocaţii sociale de
stat.
20. Indemnizație pentru urmașii personalului medical decedat ca urmare a
desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19.
21. Indemnizație pentru salariații care au copii pana la vârsta de 12 ani și
copii cu dizabilități pentru zile libere în cazul suspendării procesului
educațional în regimfizic.
22. indemnizație pentru șomaj tehnic, instituit ca urmare a declarării stării
de urgență, de asediu și de război și a restricțiilor impuse în starea de urgență în
sănătate publică.
Notă informativă
la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat
pe anul 2022

Introducere

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 este


elaborat conform prevederilor Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de
asigurări sociale, Legii nr. 181/ 2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-
fiscale, altor acte normative, ce ţin de domeniul protecţiei sociale de stat.
Principalii indicatori ai proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat sunt
reflectaţi în anexa nr. 1 la proiectul legii „Sinteza bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2022”.
Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat sunt incluse în programul
90 „Protecţia socială” şi repartizate pe subprogramele reflectate în anexa nr. 2 la
proiectul legii „Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2022”.
Prognoza indicatorilor generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2022 a fost efectuată în baza actelor normative în vigoare, măsurilor noi de
politici propuse de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul
Finanţelor, analizei tendinţelor şi performanţelor înregistrate în anii precedenţi,
prognozei indicatorilor macroeconomici, elaboraţi de către Ministerul Economiei.
Evoluţia indicatorilor generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat în anii
2019-2021 şi asumările cu privire la estimările de venituri şi cheltuieli pe anul
2022 (proiect) sunt reflectate în următorul tabel:

Evoluţia indicatorilor generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat în


anii 2019-2022

Unitate
2021 2021 Proiect
Indicatorii a de 2019 2020
aprobat precizat 2022
măsură
Venituri 21748.3 24285.6 25095.1 27490.1 31224.2
Devieri +/- faţă de mil. lei 1958.0 2537.2 809.5 3204.5 3734.2
anul precedent % 109.9 111.7 103.3 113.2 113.6
Ponderea în PIB % 10.4 11.8 10.8 11.9 12.2
Cheltuieli 21602.3 24244.4 25095.1 27490.1 31224.2
Devieri +/- faţă de mil. lei 2175.8 2642.1 850.8 3245.8 3734.2
anul precedent % 111.2 112.2 103.5 113.4 113.6
Ponderea în PIB % 10.3 11.7 10.8 11.9 12.2
Deficit (-) / Excedent (+) -146.0 41.2 0.0 0.0 0.0
Devieri +/- faţă de
mil. lei -509.8 187.2 -41.2 -41.1 0.0
anul precedent
La efectuarea prognozei indicatorilor bugetului asigurărilor sociale de stat au
fost utilizaţi următorii indicatori macroeconomici:
1
Prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2021-2024

Unitatea
Indicatorii 2021 2022 2023 2024
de măsură
Produsul intern brut
nominal mild.lei 232,5 255,7 285,0 318,1
faţă de anul precedent în % 107,5 104,5 105,5 105,7
preţuri comparabile
Indicele preţurilor de
consum % 104,0 106,9 105,0 105,0
mediu anual
Salariul nominal mediu
lei 9000 9900 10860 11850
lunar
% 113,3 110,0 109,7 109,1
faţă de anul precedent
Fondul de remunerare a
mild. lei 66,2 73,7 81,7 89,7
muncii
% 115,5 111,2 110,9 109,8
faţă de anul precedent

Proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 a fost estimat la venituri şi


la cheltuieli în sumă de 31224240,7 mii de lei şi este balansat, ţinând cont de
mijloacele bugetului de stat în sumă de 2931127,5 mii lei, destinate acoperirii
deficitului de mijloace proprii.

VENITURI

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 se


estimează la nivel de 31224240,7 mii lei, cu o creştere în sumă de 3734172,5 mii
lei sau cu 13,6% în raport cu veniturile precizate pe anul 2021.
Ponderea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în PIB, estimate
pentru anul 2022, va constitui 12,2%.
În structura veniturilor totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în anul
2022, resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat vor constitui
59,8%, iar transferurile de la bugetul de stat – 40,2%.
Prognoza contribuţiilor de asigurări sociale de stat pe anul 2022 fost
efectuată ţinându-se cont de:
- baza de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii,
datorate de către angajatori şi salariaţi;
- tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat, prevăzute în anexa
nr.1 la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale;
- nivelul executării contribuţiilor şi altor venituri în anii precedenţi;
- prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2022-2024,
elaborată de către Ministerul Economiei;

2
- aplicarea mecanismului de indexare cu creşterea medie anuală a
salariului prognozată pentru anul precedent, a taxei fixe anuale, datorate de unele
categorii de plătitori prevăzute în anexa nr.1 la Legea nr.489/1999 privind sistemul
public de asigurări sociale, care în anul 2022 va constitui 12838 lei.
- aplicarea unei taxe fixe anuale în cuantum de 27481 lei, determinată
conform aceluiaşi mecanism de indexare, pentru asigurarea liber profesioniștilor
din domeniul justiției (avocați, notari, executori judecătorești, etc.)
Persoanele fizice, care nu se regăsesc în categoriile plătitorilor de contribuţii
de asigurări sociale de stat obligatorii, vor plăti taxa fixă anuală de 12838 lei pentru
asigurarea pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări
Sociale, iar în cazul persoanelor fizice - proprietari sau arendaşi de terenuri
agricole, ce prelucrează terenurile în mod individual, taxa fixă anuală respectivă va
constitui 3270 lei.
„Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” au fost prognozate în
sumă de 18367738,2 mii lei, cu o creştere cu 2082862,7 mii lei (12,8%) faţă de
suma contribuţiilor precizate pentru anul 2021.
Alte venituri au fost prognozate în sumă de 306490,0 mii lei, din care,
veniturile din impozitul unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia
informaţiei constituie 298550,0 mii lei şi alte venituri (dobînzi, amenzi şi alte
venituri) – 7940,0 mii lei.
Transferurile primite în cadrul bugetului public naţional, prognozate pentru
anul 2022 au fost incluse la compartimentul „Venituri” în volum de 12550012,5
mii lei, cu o creştere de 1621024,2 mii lei sau 14,8% faţă de suma precizată pe anul
2021 şi includ:
- transferurile curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi
bugetul asigurărilor sociale de stat, care au fost estimate pornind de la necesarul de
mijloace financiare pentru asigurarea plăţii unor tipuri de prestaţii sociale (de
asistenţă socială) şi altor plăţi, a căror finanţare, conform legislaţiei, se efectuează
din bugetul de stat, în sumă de 9618885,0 mii lei;
- transferurile curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi
bugetul asigurărilor sociale de stat, care reprezintă necesarul de mijloace financiare
pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, în sumă de
2931127,5 mii lei.

CHELTUIELI

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022,
incluse în programul 90 „Protecţia socială”, au fost prognozate în sumă de
31224240,7 mii lei sau cu o creştere cu 3734172,5 mii lei sau cu 13,6 la sută în
raport cu cheltuielile precizate pentru anul 2021.
Ponderea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în PIB, estimate
pentru anul 2022, va constitui 12,2%.
Determinarea volumului cheltuielilor a fost efectuată în baza analizei
dinamicii contingentului beneficiarilor de prestaţii sociale şi mărimilor medii a

3
acestora, cu aplicarea indicatorilor macroeconomici, prognozaţi de către Ministerul
Economiei, reieşind din legislaţia de domeniu în vigoare, inclusiv cu modificările
operate în legislaţia în domeniul protecţiei sociale pe parcursul anului 2021, care se
referă la:
 majorarea, începând cu 1 octombrie 2021, a pensiei minime pentru
limită de vârstă, până la 2000 lei, conform Hotărârii Guvernului nr.162 din
08.09.2021 „Cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor
prestaţii sociale de stat”;
 majorarea, începând cu 1 octombrie 2021, a tuturor cuantumurilor
alocaţiilor lunare de stat şi completarea cu o categorie noua „Participanţi la
lucrările de lichidare a consecinţelor catastrofei de le CAE Cernobîl, care nu sunt
încadraţi în grad de dizabilitate", conform legii pentru modificarea Art.2 din
Legea nr.121/2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de
populaţie;
 utilizarea, începând cu 1 ianuarie 2022, a salariului mediu lunar pe
ţară la data calculării pensiei, în loc de salariul minim pe ţară, la determinarea
venitului mediu lunar asigurat începând cu 01.01.1999, pentru calcularea perioadei
necontributive de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani
sau a unei persoane cu dizabilitate severă de către unul dintre părinți, de către
tutore sau curator, până la angajarea în funcția de asistent personal, inclusă în
calculul pensiei;
 reexaminarea, începând cu 1 ianuarie 2022, a pensiilor de dizabilitate,
stabilite până la 01.01.1999, pentru pensionarii care au activat şi au acumulat un
stagiu de cotizare după realizarea dreptului la pensie de dizabilitate mai mare de 2
ani;
 susţinerea angajatorilor şi salariaţilor în situaţia de criză economică
provocată de pandemia Covid-19 prin acordarea indemnizației pentru salariații
care au copii cu vârsta de până la 12 ani și copii cu dizabilități, care beneficiază de
zile libere în cazul suspendării procesului educațional în regim fizic şi
indemnizației pentru șomaj tehnic, instituit ca urmare a declarării stării de urgență,
de asediu și de război și a restricțiilor impuse în starea de urgență în sănătate
publică;
 - majorarea multiplicatorului pentru venitul lunar minim garantat, utilizat
la stabilirea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului de la 2,2
actual la 2,6 pentru lunile ianuarie-aprilie 2022;
 - majorarea cuantumului lunar a ajutorului pentru perioada rece de la 500
lei până la 700 lei (pentru lunile ianuarie-aprilie 2022).

Totodată, la prognozarea cheltuielilor s-au luat în calcul şi următoarele


măsuri noi de politică, propuse de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale:
 Modificarea mecanismului de indexare a pensiilor, prestaţiilor de
asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat:
 indexarea anuală a prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii
sociale de stat o dată în an - la 1 aprilie. Coeficientul de indexare va constitui rata
4
inflaţiei înregistrată în anul precedent anului indexării şi 50% din creşterea reală a
produsului intern brut pentru anul precedent;
 în cazul, când pensia calculată a persoanei va fi mai mică decât pensia
minimă pentru limită de vârstă sau de dizabilitate, indexării va fi supusă doar
partea pensiei calculate, iar diferenţa dintre pensia minimă şi pensia calculată se va
recalcula reieşind din noile valori a pensiei indexate a persoanei şi pensia minimă;
 pensia minimă pentru limită de vârstă sau de dizabilitate va fi indexată
anual cu rata inflaţiei înregistrată în anul precedent anului indexării.
 acordarea, începând cu 1 ianuarie 2022 a pensiei anticipate pentru
carieră lungă pentru persoanele care au realizat un stagiu contributiv de cotizare cu
5 ani pentru bărbați, şi cu 3 ani pentru femei mai mare decât cel prevăzut de
legislaţia în vigoare.

Din Programul 90 „Protecţia socială” fac parte 10 subprograme administrate


de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, în care sunt incluse activităţi
finanţate atât din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, cât şi
din transferuri de la bugetul de stat.
Cheltuielile destinate activităţilor finanţate din resursele generale ale
bugetului asigurărilor sociale de stat au fost prognozate pentru anul 2022 în sumă
de 21679987,3 mii lei, cu o pondere în cheltuielile totale de 69,4%. Comparativ cu
cheltuielile precizate pentru anul 2021, cheltuielile respective, sunt în creştere cu
2205573,8 mii lei sau cu 11,3 la sută.
Cheltuielile destinate activităţilor finanţate din contul transferurilor de la
bugetul de stat au fost prognozate pentru anul 2022 în sumă de 9544253,4 mii lei,
cu ponderea de 30,6%. Aceste cheltuieli sunt cu 1528598,7 mii lei sau cu 19,1%
mai mari faţă de cheltuielile precizate pe anul 2021.
Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, repartizate pe subprograme
şi activităţi, sunt reflectate în tabelul nr.2 „Structura bugetului asigurărilor sociale
de stat pe subprograme de cheltuieli” – anexă la prezenta Notă informativă.
Indicatorii în baza cărora au fost prognozate cheltuielile (numărul
beneficiarilor şi mărimile medii anuale ale pensiilor/ prestaţiilor) sunt reflectaţi în
Tabelul nr.4 „Informaţie privind numărul beneficiarilor de prestaţii sociale de la
bugetul asigurărilor sociale de stat şi mărimea medie” – anexă la prezenta Notă
informativă.

Subprogramul 90.02. „Administrarea sistemului public de asigurări


sociale”
Subprogramul include cheltuielile aferente întreţinerii CNAS şi cele pentru
mentenanţa şi dezvoltarea sistemului informaţional "Protecţia Socială" şi a altor
componente informaţionale.
Pentru subprogramul respectiv pentru anul 2022 se prognozează cheltuieli în
volum de 252745,2 mii lei, cu 7608,8 mii lei mai mult faţă de suma prevăzută
pentru anul 2021.

5
În totalul cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat prognozate
pentru anul 2022, mijloacele financiare destinate Administrării sistemului public de
asigurări sociale constituie 0,8% şi sunt finanţate totalmente din resursele generale
ale bugetului asigurărilor sociale de stat.
Pentru activitatea „Managementul autorităţilor administrative centrale” (deviz
de cheltuieli pentru întreţinerea CNAS) pentru anul 2022 se prognozează cheltuieli în
sumă de 231029,2 mii lei. Faţă de suma cheltuielilor aprobate pentru anul 2021,
cheltuielile respective sunt cu 9676,5 mii lei mai mari.
Pentru anul 2022 Cheltuielile de personal sunt estimate în sumă totală de
184859,9 mii lei, mai mult cu 8458,6 mii lei comparativ cu cheltuielile precizate pe anul
2021. Cheltuielile de personal au fost prognozate în baza normelor salariale în domeniul
salarizării, tarifelor contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (29,0%), precum
şi a măsurilor de majorări salariale, aplicate în anul 2021, care au continuitate în anii
următori.
Cheltuielile pentru Bunuri şi servicii, Mijloace fixe, Stocuri de materiale
circulante, Mărfuri şi alte cheltuieli au fost estimate reieşind din necesităţile pentru
desfăşurarea activităţii CNAS.

Pentru activitatea „Mentenanţa şi dezvoltarea Sistemului Informaţional


„Protecţia Socială” şi altor componente informaţionale” se prognozează cheltuieli
sumă de 21716,0 mii lei, cu 2067,7 mii lei mai puţin faţă de cheltuielile aprobate pe anul
2021.
Devizul de cheltuieli pentru mentenanța şi dezvoltarea sistemului informaţional
„Protecţia Socială” şi altor componente informaționale a fost elaborat în corespundere cu
Formularul nr.6 ,,Propuneri de buget a cheltuielilor pentru tehnologii informaționale și
comunicații TIC pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023 – 2024 coordonat și
aprobat de Agenția de Guvernare Electronică la data de 14 septembrie 2021, inclusiv
corelat în conformitate cu Indicele prețurilor de consum prognozat pentru anul 2022.

Subprogramul 90.03. „Protecţie în caz de incapacitate temporară de


muncă”
Pentru acest subprogram se prognozează cheltuieli în volum de 1009652,2
mii lei, ce constituie 3,2% din total cheltuieli, şi sunt finanţate totalmente din
mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat. Faţă de cheltuielile precizate
pentru anul 2021, cheltuielile respective sunt cu 12273,0 mii lei sau cu 1,2 la sută
mai mari.
Creşterea cheltuielilor este influenţată de creşterea mărimii medii a
indemnizaţiilor, prognozate cu aplicarea indicatorilor macroeconomici prognozaţi
de către Ministerul Economiei (creşterea salariului mediu pe ţară).
Cheltuielile subprogramului sunt destinate următoarelor activităţi:
- „Asigurarea dreptului la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de
muncă cauzată de boli obişnuite sau accidente nelegate de muncă” -
1005545,7 mii lei;
- „Acordarea dreptului la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de
muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională” -
4106,5 mii lei
6
Subprogramul 90.04. „Protecţie a persoanelor în etate”
Volumul cheltuielilor prognozate pentru acest subprogram este de 19876609,3
mii lei, cu o pondere majoră de 63,7% în cheltuielile totale ale bugetului
asigurărilor sociale de stat.
Conform sursei de finanţare, cheltuielile totale prognozate pe subprogram, se
constituie din:
- resurse generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat - în sumă de
15221549,4 mii lei;
- transferuri de la bugetul de stat – în sumă de 4655059,9 mii lei.
Faţă de suma prevăzută pentru anul 2021, cheltuielile sunt în creştere cu
3024250,1 mii lei sau 17,9%, care este influenţată de următorii factori:
- dinamica numărului de beneficiari şi a mărimilor medii ale pensiilor;
- majorarea, începând cu 01 octombrie 2021 a pensiei minime pentru limită de
vârstă până la 2000 lei, cu indexarea ulterioară la 1 aprilie 2022 cu 4%;
- următoarea etapă de reexaminare a pensiilor pentru limită de vârstă şi
anume: persoanelor, care au activat şi au acumulat un stagiu de cotizare
după realizarea dreptului la pensie mai mare de la 5 ani;
- indexarea pensiilor la 1 aprilie cu 7,75%;
- reexaminarea pensiilor de dizabilitate, stabilite pînă la 01.01.1999,
persoanelor care au activat şi au acumulat un stagiu de cotizare după
realizarea dreptului la pensie de dizabilitate mai mare de 2 ani;
- acordarea pensiei anticipate pentru carieră lungă persoanelor care au realizat
un stagiu contributiv de cotizare mai mare decât cel prevăzut de legislaţia în
vigoare: cu 5 ani pentru bărbaţi, şi cu 3 ani pentru femei.
Cheltuielile totale ale subprogramului dat sunt repartizate pe următoarele
activităţi:
- Asigurarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă – 14659724,0 mii lei
sau cu 1434896,6 mii lei sau 10,9% mai mult faţă de suma precizată pentru
anul 2021;
- Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă – 620,7 mii lei;
- Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă -
68550,5 mii lei;
- Asigurarea dreptului la pensie pentru deputaţi – 21794,6 mii lei;
- Asigurarea dreptului la pensie pentru membrii Guvernului – 4911,9 mii lei;
- Asigurarea dreptului la pensie pentru funcţionarii publici – 332430,6 mii
lei;
- Asigurarea dreptului la pensie pentru aleşii locali – 31642,8 mii lei;
- Asigurarea dreptului la pensie pentru procurori – 53589,7 mii lei;
- Asigurarea dreptului la pensie pentru colaboratorii vamali – 245,6 mii lei;
- Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajaţi din domeniul
culturii – 699,0 mii lei;
- Asigurarea dreptului la pensie pentru judecători – 84467,7 mii lei;

7
- Asigurarea dreptului la pensie persoanelor care se află la întreținerea
deplină a statului – 7935,6 mii lei;
- Asigurarea acoperirii diferenţei până la pensia minimă pentru beneficiarii
de pensii de asigurări sociale, finanţată din transferurile bugetului de stat în
sumă de 2397177,9 mii lei, cu 1144439,6 mii lei sau 91,4% mai mult faţă de
suma precizată pe anul 2021;
- Asigurarea acoperirii cheltuielilor aferente perioadelor necontributive
incluse în stagiul de cotizare din contul transferurilor de la bugetul de stat
634381,9 mii lei;
- Asigurarea dreptului la pensie anticipată pentru limită de vârstă din
resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat – 163186,4 mii
lei – cu 118880,9 mii lei în creştere comparativ cu suma cheltuielilor
precizate pentru anul 2021, care se datorează acordării începând cu 1
ianuarie 2022 a pensiei anticipate pentru carieră lungă pentru un număr
estimat de beneficiari de 4392 beneficiari cu o pensie medie de 2639,69 lei;
- Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă pensionarilor din
rândul militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele
organelor afacerilor interne din contul transferurilor de la bugetul de stat –
1415250,4 mii lei.

Subprogramul 90.05. „Protecţie în legătură cu pierderea întreţinătorului”


Pentru subprogramul respectiv se prognozează cheltuieli în volum de
439516,3 mii lei - cu 57972,2 mii lei sau 15,2% mai mari faţă de suma precizată
pentru anul 2021. Factorii creşterii cheltuielilor constituie dinamica numărului de
beneficiari şi a mărimilor medii ale pensiilor şi indexarea la 1aprilie 2022 a
pensiilor şi altor prestaţii sociale cu 7,75%.
Din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat sunt
prognozate cheltuieli în sumă de 340526,9 mii lei, cu 41606,5 mii lei 13,9% mai
mult faţă de cheltuielile precizate pe anul 2021.
Cheltuielile respective sînt destinate pentru următoarele activităţi:
- Asigurarea dreptului la indemnizaţie de deces ca urmare a unui accident de
muncă sau a unei boli profesionale - 582,1 mii lei;
- Asigurarea dreptului la ajutor de deces pensionarului din sistemul public de
asigurări sociale – 38792,5 mii lei;
- Asigurarea dreptului la ajutor de deces persoanei asigurate – 5185,3 mii lei;
- Asigurarea dreptului la ajutor de deces șomerului - 1,1 mii lei;
- Asigurarea dreptului la pensie de urmaş – 258130,8 mii lei.
- Acordarea indemnizaţiei în cazul decesului unuia dintre soţi – 37835,1 mii
lei.
Din mijloacele bugetului de stat sunt prognozate 98989,4 mii lei cu 16365,7
mii lei 19,8% mai mult faţă de cheltuielile precizate pe anul 2021 şi sunt destinate
următoarelor activităţi:
- Susţinerea în caz de deces a persoanelor neasigurate – 4578,8 mii lei.

8
- Asigurarea dreptului la pensie de urmas pensionarilor din rîndul militarilor
şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne
– 68381,5 mii lei;
- Susţinerea financiară în caz de deces a pensionarilor din rîndul militarilor şi
a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne –
2720,3 mii lei;
- Asigurarea dreptului la indemnizaţii urmaşilor personalului medical
decedat în lupta cu COVID-19 – 23314,8 mii lei.

Subprogramul 90.06. „Protecţie a familiei şi copilului”


Pentru subprogramul dat se prognozează cheltuieli în volum de 3190691,7 mii
lei, cu 320561,6 mii lei sau 11,2% mai mari faţă de suma precizată pentru anul
2021 şi constituie 10,2% din total cheltuieli pe program.
Creşterea cheltuielilor este influenţată de dinamica beneficiarilor şi mărimilor
medii a prestaţiilor, de prognoza indicatorilor macroeconomici elaborată de către
Ministerul Economiei, precum de majorarea până la 10068 lei sau cu 609 lei a
cuantumului indemnizaţiei unice la naşterea copilului, estimat de către Ministerul
Muncii şi Protecţiei Sociale, conform legislaţiei în vigoare, în baza valorii
monetare a coşului minim de bunuri necesar la naşterea copilului.
Cheltuielile pentru activităţile finanţate din resursele generale ale bugetului
asigurărilor sociale de stat au fost prognozate în sumă de 2461259,6 mii lei şi sunt
destinate pentru următoarele activităţi:
- Susţinerea financiară a familiei pentru creşterea copilului pînă la împlinirea
vîrstei de 3 ani, persoanelor asigurate – 1718461,9 mii lei;
- Asigurarea dreptului la indemnizaţie de maternitate – 716656,1 mii lei;
- Asigurarea dreptului la indemnizaţie paternală tatălui asigurat – 26141,6
mii lei.
Cheltuielile pentru activităţile finanţate din transferuri de la bugetul de stat au
fost prognozate în sumă de 729432,1 mii lei şi includ:
- Organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor - 9000,0 mii lei;
- Susţinerea financiară a familiei la naşterea copilului – 368381,4 mii lei;
- Susţinerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului până la
împlinirea vârstei de 2 ani, persoanelor neasigurate – 333447,4 mii lei;
- Susţinerea familiei pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor
gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină, persoanelor
asigurate şi neasigurate din contul transferurilor de la bugetul de stat – 18601,3
mii lei.

Subprogramul 90.08. „Protecţie a şomerilor”


Pentru subprogramul respectiv sunt prognozate mijloace financiare în volum
de 78763,2 mii lei şi sunt cu 18669,3 mii lei sau cu 31,1% mai mari faţă de
cheltuielile prevăzute pentru anul 2021.
Creşterea se datorează cheltuielilor destinate susținerii angajatorilor și
salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de

9
COVID-19 prin acordarea indemnizației pentru șomaj tehnic, instituit ca urmare a
declarării stării de urgență, de asediu și de război și a restricțiilor impuse în starea
de urgență în sănătate publică în sumă de 20000,0 mii lei.
Pentru asigurarea dreptului la prestaţii de şomaj, cu finanţare din resursele
generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au fost prognozate mijloace
financiare în sumă de 58646,9 mii lei, cu 954,8 mii lei mai puţin faţă de
cheltuielile prevăzute pentru anul 2021, urmare a unui număr mai mic de
beneficiari, înregistrat pe parcursul anului 2021.
Pentru acordarea alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională a
şomerilor cu statut special din localităţile din stânga Nistrului ale raionului
Dubăsari au fost prognozate cheltuieli în sumă de 116,3 mii lei.

Subprogramul 90.10. „Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi”


Pentru subprogramul respectiv sunt prognozate mijloace financiare în volum
de 3845484,6 mii lei şi constituie 12,3% din total pe program. Faţă de cheltuielile
precizate pe anul 2021, cheltuielile estimate sunt cu 700819,3 mii lei sau cu 22,3%
mai mari, creşterea fiind condiţionată de următorii factori:
- dinamica numărului de beneficiari şi a mărimilor medii;
- indexarea de la 01 aprilie cu 7,75%;
- reexaminarea pensiilor de dizabilitate, stabilite pînă la 01.01.1999, pentru
pensionarii care au cumulat un stagiu de cotizare după realizarea dreptului la
pensie de dizabilitate mai mare de 2 ani;
- majorarea, începănd cu 01 octombrie 2021 a pensiei minime de dizabilitate,
cu indexarea ulterioară, la 01 aprilie 2022 cu 104%.
Activităţile finanţate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale
de stat însumează 2305607,1 mii lei şi din transferuri de la bugetul de stat –
1539877,5 mii lei și includ:
- Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate - 2295437,8 mii lei, cu
229270,4 mii lei sau 11,1% mai mult faţă de suma cheltuielilor precizate pentru
anul 2021;
- Asigurarea dreptului la indemnizație de dizabilitate ca urmare a unui
accident de muncă sau boală profesională - 9203,5 mii lei;
- Susţinerea financiară în cazul îngrijirii persoanelor cu dizabilităţi –
288657,6 mii lei;
- Susținerea financiară a persoanelor în caz de dizabilitate sau deces
survenită în urma accidentelor de muncă prin capitalizarea plăţilor periodice -
2118,7 mii lei;
- Susţinerea financiară a persoanelor cînd nu se îndeplinesc condiţiile pentru
obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat (alocaţiile sociale de stat)
din contul mijloacelor bugetului de stat - 1094064,8 mii lei, cu 360935,0 mii lei
(49,2%) mai mult faţă de suma precizată pentru anul 2021, în rezultatul majorării
pensiei minime pentru limită de vârstă pînă la cuantumul de 2000 lei, cu indexarea
ulterioară;

10
- Asigurarea cu pensii a cetățenilor care au participat la lichidarea
urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora - 88825,2 mii lei;
- Asigurarea cu pensii militarilor în termen şi familiilor acestora - 17145,7
mii lei;
- Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate pensionarilor din rândul
militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor
afacerilor interne - 50031,3 mii lei.

Subprogramul 90.11. „Susţinerea suplimentară a unor categorii de


populaţie”
La subprogramul dat pentru anul 2022 se prognozează mijloace financiare în
volum de 224724,6 mii lei, ce constituie 0,7% din total pe program şi include
activităţi finanţate din contul transferurilor de la bugetul de stat pentru acordarea
suportului financiar (180 lei/ 120 lei /100 lei) beneficiarilor de pensii al căror
cuantum nu depăşeşte 1500 de lei și beneficiarilor de alocații.
Suma cheltuielilor este cu 952040,9 mii lei sau 80,9% mai mică faţă de suma
precizată pentru anul 2021. Descreşterea cheltuielilor este cauzată de descreşterea
numărului beneficiarilor, urmare a majorării mărimilor minime a pensiilor din
octombrie 2021, indexării pensiilor şi reexaminărilor, precum și de acordarea în
anul 2021 a suportului unic unor beneficiari de pensii și alocații sociale.

Subprogramul 90.12. „Protecţie socială în cazuri excepţionale”


Pentru acest subprogram, pentru anul 2022 au fost prognozate cheltuieli în
volum de 1628716,0 mii lei, ce constituie 5,1% din cheltuielile totale ale
programului şi este finanţat totalmente din bugetul de stat. Faţă de cheltuielile
precizate pentru anul 2021, cheltuielile respective sunt cu 372355,8 mii lei sau
29,6% mai mari, fapt influențat de:
- majorarea venitului lunar minim garantat;
- majorarea multiplicatorului pentru venitul lunar minim garantat, utilizat la
stabilirea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului de la 2,2 actual la 2,6
pentru lunile ianuarie-aprilie 2022;
- majorarea cuantumului lunar a ajutorului pentru perioada rece de la 500 lei
până la 700 lei (pentru lunile ianuarie-aprilie 2022);
- extinderea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului;

Pentru susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea


ajutorului social au fost prognozate mijloace financiare în sumă de 681382,2 mii
lei.
Pentru susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea
ajutorului pentru perioada rece a anului au fost prognozate 947333,8 mii lei.

Subprogramul 90.19. „Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni”


La subprogramul respectiv sunt prognozate mijloace financiare în volum de
677337,6 mii lei şi constituie 2,2% din total pe program. Faţă de cheltuielile

11
precizate pe anul 2021, cheltuielile estimate sunt cu 171703,3 mii lei sau cu 34,0%
mai mari, creşterea fiind condiţionată de următoarele măsuri:
- susținerea angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de
restricție pe perioada pandemiei de COVID-19 prin acordarea indemnizației pentru
salariații care au copii cu vârsta de până la 12 ani și copii cu dizabilități, care
beneficiază de zile libere în cazul suspendării procesului educațional în regim fizic;
- majorarea, începând cu 01 octombrie 2021, a tuturor cuantumurilor
alocaţiilor lunare de stat şi completarea cu o categorie noua „Persoane care au
participat la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, persoane care
au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare și au primit cetățenia Republicii
Moldova, specificate în Legea nr. 909/1992 privind protecția socială a cetățenilor
care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl".
Activităţile finanţate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale
de stat însumează 30000,0 mii lei şi din transferuri de la bugetul de stat – 647337,6
mii lei și includ:
- Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial (veteranilor) - 60826,9
mii lei;
- Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial a persoanelor asigurate
- 30000,0 mii lei;
- Acordarea dreptului la alocaţie lunară integrală de stat beneficiarilor de
pensii și alocații sociale, categorii de populaţie din stînga Nistrului - 44999,2 mii
lei;
- Acordarea dreptului la alocaţii lunare de stat pentru merite deosebite față
de stat – 15840,8 mii lei;
- Susţinerea financiară a participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de
la Cernobîl şi familiilor lor - 76547,5 mii lei;
- Acordarea dreptului la alocaţie lunară de stat unor categorii de populaţie
din rândul beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat şi familiilor lor –
359167,1 mii lei cu 81685,9 mii lei sau cu 29,4% mai mari faţă de cheltuielile
precizate pe anul 2021, creşterea fiind condiţionată de majorarea cuantumurilor
alocațiilor, începând cu 1 octombrie 2021;
- Acordarea dreptului la indemnizaţie viageră sportivilor de performanţă care
s-au retras din activitatea de sportiv (inclusiv antrenori) – 9956,1 mii lei;
- Protecţia socială a angajaţilor cu copii în cazul suspendării procesului
educaţional - 80000,0 mii lei.

Pentru argumentarea economico-financiară a indicatorilor bugetului


asigurărilor sociale de stat şi asigurarea transparenţei lor, la prezenta notă se
anexează informaţii în formă de tabel:
1. Privind veniturile, cheltuielile şi soldul bugetar, precum şi sursele de
finanţare ale bugetului asigurărilor sociale de stat, sunt reflectate în Tabelul nr.1
„Structura bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice”;
2. Privind structura subprogramelor de cheltuieli, se prezintă în Tabelul nr.2
„Structura bugetului asigurărilor sociale de stat pe subprograme de cheltuieli”;

12
3. Privind numărul beneficiarilor de prestaţii şi mărimile medii ale acestora
se prezintă în Tabelul nr.4 „Informaţie privind numărul beneficiarilor de prestaţii
sociale de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi mărimea medie”;
4. Privind cheltuielile administrative şi efectivul de personal se reflectă în
Tabelul nr.5 „Informaţie privind cheltuielile administrative şi efectivul de personal
pe bugetul asigurărilor sociale de stat”.

Anexe la notă: 13 file.

Secretar de Stat Vasile CUȘCA

13
Tabelul 1. Structura BASS conform clasificaţiei economice 2019-2024 (% în total, devieri +/-)

2019 2020 2021 2022 Devieri 2022 2023 2024


estimat /2021
Executat Executat Precizat Estimat precizat Estimat Estimat
Cod
Denumirea
Eco

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din

% din

% din

% din
total

total

total

total

total

total
%
I. Venituri, total 1 21748348.6 100.0 24285552.9 100.0 27490068.2 100.0 31224240.7 100.0 3734172.5 113.6 34231543.0 100.0 37279651.7 99.9
inclusiv conform clasificaţiei economice (k4)

Contribuţii şi prime de asigurări


12 13635757.9 62.7 14295392.1 58.9 16284875.5 59.2 18367738.2 58.8 2082862.7 112.8 20367616.2 59.5 22363263.1 59.9
obligatorii
Contribuţii de asigurări sociale de stat
121 13635757.9 100.1 14295392.1 100.1 16284875.5 100.0 18367738.2 100.0 2082862.7 112.8 20367616.2 100.0 22363263.1 100.0
obligatorii
Contribuţii de asigurări sociale de stat
1211 10244609.3 75.1 10762265.2 75.3 16082472.1 98.8 18180412.6 99.0 2097940.5 113.0 20161558.5 99.0 22137218.5 99.0
obligatorii virate de angajatori
Contribuţii individuale de asigurări sociale
1212 3239094.8 23.8 3375783.0 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
de stat obligatorii
Contribuţii de asigurări sociale de stat
1213 130319.1 1.0 125706.5 0.9 166333.4 1.0 187325.6 1.0 20992.2 112.6 206057.7 1.0 226044.6 1.0
obligatorii virate de pesoanele neangajate
Majorarea de întîrziere (penalitatea)
calculată pentru neachitarea în termen a
1214 21734.7 0.2 31637.4 0.3 36070.0 0.2 0.0 0.0 -36070.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
contribuţiilor de asigurări sociale de stat
obligatorii
Alte venituri 14 155599.6 0.7 220758.1 0.9 276204.4 1.0 306490.0 1.0 30285.6 111.0 339030.0 1.0 371480.0 1.0
Venituri din proprietate 141 3220.0 2.1 3282.3 1.5 3000.0 1.1 3000.0 1.0 0.0 100.0 3000.0 0.9 3000.0 0.8
Dobînzi încasate 1411 3220.0 100.0 3282.3 100.0 3000.0 100.0 3000.0 100.0 0.0 100.0 3000.0 100.0 3000.0 100.0
Venituri din vînzarea mărfurilor şi
142 25.0 0.0 -25.0 0.0
serviciilor

Taxe şi plăţi administrative 1421 25.0 100.0 -25.0 0.0


Amenzi şi sancţiuni 143 2084.1 1.3 2952.0 1.3 2800.0 1.0 2900.0 0.9 100.0 103.6 2900.0 0.9 2900.0 0.8
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale 1431 297.0 14.3 87.8 3.0 110.0 3.9 100.0 3.4 -10.0 90.9 100.0 3.4 100.0 3.4
Amenzi aplicate de alte organe de stat 1434 1787.1 85.7 2864.2 97.0 2690.0 96.1 2800.0 96.6 110.0 104.1 2800.0 96.6 2800.0 96.6
Alte venituri şi venituri neidentificate 145 150295.5 96.6 214523.8 97.2 270379.4 97.9 300590.0 98.1 30210.6 111.2 333130.0 98.3 365580.0 98.4
Alte venituri 1451 150295.5 100.0 214523.8 100.0 270379.4 100.0 300590.0 100.0 30210.6 111.2 333130.0 100.0 365580.0 100.0
Venituri neidentificate 1452 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri primite în cadrul bugetului
19 7956991.1 36.6 9769402.7 40.2 10928988.3 39.8 12550012.5 40.2 1621024.2 114.8 13524896.8 39.5 14544908.6 39.0
public naţional
Transferuri primite în cadrul bugetului
192 7956991.1 36.6 9769402.7 40.2 10928988.3 39.8 12550012.5 40.2 1621024.2 114.8 13524896.8 39.5 14544908.6 39.0
consolidat central

Transferuri primite între bugetul de stat şi


1921 7956991.1 36.6 9769402.7 40.2 10928988.3 39.8 12550012.5 40.2 1621024.2 114.8 13524896.8 39.5 14544908.6 39.0
bugetul asigurărilor sociale de stat

inclusiv
Transferuri curente primite cu destinaţie
speciala între bugetul de stat si bugetul 192110 5969269.2 75.0 7214754.9 73.9 8088945.4 74.0 9618885.0 76.6 1529939.6 118.9 9657873.9 71.4 10135977.7 69.7
asigurarilor sociale de stat

Transferuri curente primite cu destinaţie


generală între bugetul de stat si bugetul 192130 1987721.9 25.0 2554647.8 26.1 2840042.9 26.0 2931127.5 23.4 91084.6 103.2 3867022.9 28.6 4408930.9 30.3
asigurarilor sociale de stat

II. Cheltuieli, total 2+3 21602318.8 100.0 24244353.6 100.0 27490068.2 100.0 31224240.7 100.0 3734172.5 113.6 34231543.0 100.0 37279651.7 100.0
inclusiv conform clasificaţiei economice (k2)

Cheltuieli 2 21589837.4 99.9 24230716.0 99.9 27467651.4 99.9 31203164.3 99.9 3735512.9 113.6 34209437.7 99.9 37256466.3 99.9
Cheltuieli de personal 21 142869.4 0.7 157994.6 0.7 176401.3 0.6 184859.9 0.6 8458.6 104.8 185919.8 0.5 185919.8 0.5
Bunuri şi servicii 22 235803.6 1.1 230297.5 1.0 293462.2 1.1 329179.1 1.1 35716.9 112.2 359218.0 1.1 389737.4 1.0
Prestaţii sociale 27 21206249.6 98.2 23837833.6 98.4 26992478.0 98.3 30683887.5 98.3 3691409.5 113.7 33659032.9 98.5 36675510.9 98.5
Alte cheltuieli, inclusiv 28 4914.8 0.0 4590.3 0.0 5309.9 0.0 5237.8 0.0 -72.1 98.6 5267.0 0.0 5298.2 0.0
Active nefinanciare 3 12481.4 0.1 13637.6 0.1 22416.8 0.1 21076.4 0.1 -1340.4 94.0 22105.3 0.1 23185.4 0.1
Mijloace fixe 31 8904.6 71.2 9256.6 67.8 16016.8 71.4 15641.6 74.1 -375.2 97.7 16398.8 74.2 17193.7 74.2
Investiţii capitale în active materiale în curs de
executie
3192 788.3 118.0 500.0 500.0 0.0 100.0 500.0 500.0

Stocuri de materiale circulante 33 2096.8 16.8 3420.9 25.1 5169.3 23.1 4234.0 20.1 -935.3 81.9 4445.7 20.1 4667.9 20.1
Mărfuri 35 1480.0 11.9 960.1 7.0 1230.7 5.5 1200.8 5.7 -29.9 97.6 1260.8 5.7 1323.8 5.7
III. Sold bugetar 1-(2+3) 146029.8 41199.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IV. Sursele de finanţare, total 4+5+9 -146029.8 -41199.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
inclusiv conform clasificaţiei economice (k3) 0.0
Active financiare 4 -346788.7 -163043.7 -41028.5 0.0 41028.5 0.0 0.0
Creanţe interne 41 -163043.7 -41028.5 41028.5
Alte creanțe interne ale bugetului 418 -163043.7 -41028.5 41028.5
Datorii 5 0.0 -170.8 0.0 0.0 0.0 0.0
DATORII INTERNE 51 -170.8 0.0 0.0
Alte datorii interne ale bugetului 518 -170.8 0.0 0.0
Împrumuturi interne instituţiilor
55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
nefinanciare şi financiare
Împrumuturi interne de la instituţiile
552 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
financiare
Modificarea soldului de mijloace băneşti 9 200758.9 122015.2 41028.5 0.0 -41028.5 0.0 0.0
Sold de mijloace băneşti la începutul
91 363802.6 163043.7 41028.5 0.0 -41028.5 0.0 0.0
perioadei
Sold de mijloace băneşti la începutul
910 363802.6 163043.7 41028.5 0.0 -41028.5 0.0 0.0
perioadei
Corectarea soldului de mijloace băneşti 92 0.0
Corectarea soldului de mijloace băneşti 920 0.0
Sold de mijloace băneşti la sfîrşitul
93 163043.7 41028.5 0 0.0 0.0 0.0 0.0
perioadei
Sold de mijloace băneşti la sfîrşitul
930 163043.7 41028.5 0 0.0 0.0 0.0 0.0
perioadei
Tabela 2. Structura BASS pe subprograme de cheltuieli pe anii 2019-2024 (% în total, devieri +/-)

2019 2020 2021 2022 2023 2024


Devieri 2022 estimat/
Cod 2021 precizat
Executat Executat Precizat Estimat Estimat Estimat
Denumirea P1 -
P3

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din

% din

% din

% din
mii lei
total

total

total

total

total

total
%
Cheltuieli, total 21602318.8 100.0 24244353.6 100.0 27490068.2 100.0 31224240.7 100.0 3734172.5 113.6 34231543.0 100.0 37279651.7 100.0
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 15686040.1 72.6 17138800.6 70.7 19474413.5 70.8 21679987.3 69.4 2205573.8 111.3 24656424.1 72.0 27234531.6 73.1
Transferuri de la bugetul de stat 5916278.7 27.4 7105553.0 29.3 8015654.7 29.2 9544253.4 30.6 1528598.7 119.1 9575118.9 28.0 10045120.1 26.9
Protecţia socială 90 21602318.8 99.9 24244353.6 100.0 27490068.2 100.0 31224240.7 100.1 3734172.5 113.6 34231543.0 100.0 37279651.7 99.9
Administrarea sistemului public de
9002 195818.6 0.9 206321.7 0.9 245136.4 0.9 252745.2 0.8 7608.8 103.1 256642.9 0.7 259622.9 0.7
asigurări sociale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 195818.6 100.0 206321.7 100.0 245136.4 100.0 252745.2 100.0 7608.8 103.1 256642.9 100.0 259622.9 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Managementul autorităţolor administrative
10 174904.2 89.3 190022.4 92.1 221352.7 90.3 231029.2 91.4 9676.5 104.4 233840.9 91.1 235680.9 90.8
centrale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 174904.2 100.0 190022.4 100.0 221352.7 100.0 231029.2 100.0 9676.5 104.4 233840.9 100.0 235680.9 100.0
Transferuri de la bugetul de stat
Mentenanța și dezvoltarea sistemului
informațional ”Protecția socială” și a altor 247 20914.4 10.7 16299.3 7.9 23783.7 9.7 21716.0 8.6 -2067.7 91.3 22802.0 8.9 23942.0 9.2
componente informaționale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 20914.4 100.0 16299.3 100.0 23783.7 100.0 21716 100.0 -2067.7 91.3 22802 100.0 23942 100.0
Transferuri de la bugetul de stat
Protecţie în caz de incapacitate
9003 410537.5 1.9 752223.6 3.1 997379.2 3.6 1009652.2 3.2 12273.0 101.2 1107587.4 3.2 1208378.8 3.2
temporară de muncă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 410537.5 100.0 752223.6 100.0 997379.2 100.0 1009652.2 100.0 12273.0 101.2 1107587.4 100.0 1208378.8 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la indemnizaţie pentru
incapacitate temporară de muncă cauzată de 251 408743.9 99.6 751126.5 99.9 994194.3 99.7 1005545.7 99.6 11351.4 101.1 1103082.6 99.6 1203464 99.6
boli obişnuite sau accidente nelegate de
muncă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 408743.9 100.0 751126.5 100.0 994194.3 100.0 1005545.7 100.0 11351.4 101.1 1103082.6 100.0 1203464 100.0
Transferuri de la bugetul de stat
Acordarea dreptului la indemnizaţie pentru
incapacitate temporară de muncă cauzată
252 1793.6 0.4 1097.1 0.1 3184.9 0.3 4106.5 0.4 921.6 128.9 4504.8 0.4 4914.8 0.4
de un accident de muncă sau de o boală
profesională
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 1793.6 100.0 1097.1 100.0 3184.9 100.0 4106.5 100.0 921.6 128.9 4504.8 100.0 4914.8 100.0
Transferuri de la bugetul de stat
Protecţie a persoanelor în etate 9004 13735383.0 63.6 14605635.2 60.2 16852359.2 61.4 19876609.3 63.8 3024250.1 117.9 22678420.3 66.3 25071374.1 67.3
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 11369619.4 82.8 12058457.1 82.6 13623744.8 80.8 15221549.4 76.6 1597804.6 111.7 17670161.8 77.9 19771231.5 78.9
Transferuri de la bugetul de stat 2365763.6 17.2 2547178.1 17.4 3228614.4 19.2 4655059.9 23.4 1426445.5 144.2 5008258.5 22.1 5300142.6 21.1
Asigurarea dreptului la pensie pentru limită
258 10783036.9 78.5 11569118.3 79.2 13224827.4 78.5 14659724.0 73.8 1434896.6 110.9 16936701.5 74.7 18846574.9 75.2
de vîrstă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 10783036.9 100.0 11569118.3 100.0 13224827.4 100.0 14659724.0 100.0 1434896.6 110.9 16936701.5 100.0 18846574.9 100.0
Transferuri de la bugetul de stat
Asigurarea dreptului la pensie pentru
259 650.7 0.0 658.1 0.0 644.5 0.0 620.7 0.0 -23.8 96.3 583.4 0.0 531.0 0.0
vechime în muncă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 650.7 100.0 658.1 100.0 644.5 100.0 620.7 100.0 -23.8 96.3 583.4 100.0 531.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat
Asigurarea dreptului la pensie pentru
vechime în muncă pensionarilor din rîndul
militarilor şi a persoanelor din corpul de 484 1135203.6 8.3 1202340.5 8.2 1281089.7 7.6 1415250.4 7.1 134160.7 110.5 1551247.9 6.8 1688637.2 6.7
comandă şi din trupele organelor afacerilor
interne
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 1135203.6 100.0 1202340.5 100.0 1281089.7 100.0 1415250.4 100.0 134160.7 110.5 1551247.9 100.0 1688637.2 100.0
Asigurarea dreptului la pensie pentru
260 20813.6 0.2 19722.6 0.1 19314.6 0.1 21794.6 0.1 2480.0 112.8 21213.3 0.1 20221.3 0.1
deputați
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 14050.2 67.5 13357.3 67.7 13040.0 67.5 15101.8 69.3 2061.8 115.8 14699 69.3 14011.6 69.3
Transferuri de la bugetul de stat 6763.4 32.5 6365.3 32.3 6274.6 32.5 6692.8 30.7 418.2 106.7 6514.3 30.7 6209.7 30.7
Asigurarea dreptului la pensie pentru
261 6109.9 0.0 5729.8 0.0 4577.6 0.0 4911.9 0.0 334.3 107.3 4244.6 0.0 3398 0.0
membrii Guvernului;
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 4419.5 72.3 4175.8 72.9 3318.1 72.5 3631.2 73.9 313.1 109.4 3138 73.9 2512.1 73.9
Transferuri de la bugetul de stat 1690.4 27.7 1554 27.1 1259.5 27.5 1280.7 26.1 21.2 101.7 1106.6 26.1 885.9 26.1
Asigurarea dreptului la pensie pentru 262 70280.2 0.5 52212 0.4 49433.0 0.3 53589.7 0.3 4156.7 108.4 58316 0.3 63026.3 0.3
procurori
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 33807.2 48.1 24556.9 47.0 23008.8 46.5 27368.2 51.1 4359.4 118.9 29781.8 51.1 32187.4 51.1
Transferuri de la bugetul de stat 36473 51.9 27655.1 53.0 26424.2 53.5 26221.5 48.9 -202.7 99.2 28534.2 48.9 30838.9 48.9
Asigurarea dreptului la pensie pentru
263 295018.3 2.1 297465.6 2.0 296468.3 1.8 332430.6 1.7 35962.3 112.1 331683.7 1.5 325983.3 1.3
funcţionari publici
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 184448 62.5 182267.8 61.3 179398.6 60.5 210841.3 63.4 31442.7 117.5 210367.5 63.4 206752.2 63.4
Transferuri de la bugetul de stat 110570.3 37.5 115197.8 38.7 117069.7 39.5 121589.3 36.6 4519.6 103.9 121316.2 36.6 119231.1 36.6
Asigurarea dreptului la pensie pentru aleşii
264 31482.0 0.2 30653.6 0.2 28060.9 0.2 31642.8 0.2 3581.9 112.8 30736.2 0.1 29223.6 0.1
locali
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 20462.7 65.0 19959.9 65.1 17981.0 64.1 21156.9 66.9 3175.9 117.7 20550.7 66.9 19539.3 66.9
Transferuri de la bugetul de stat 11019.3 35.0 10693.7 34.9 10079.9 35.9 10485.9 33.1 406.0 104.0 10185.5 33.1 9684.3 33.1
Asigurarea dreptului la pensie pentru
265 367.6 0.0 298.1 0.0 319.9 0.0 245.6 0.0 -74.3 76.8 267.2 0.0 288.8 0.0
colaboratorii vamali
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 324.6 88.3 264.3 88.7 291.9 91.2 216.9 88.3 -75.0 74.3 236 88.3 255.1 88.3
Transferuri de la bugetul de stat 43 11.7 33.8 11.3 28.0 8.8 28.7 11.7 0.7 102.5 31.2 11.7 33.7 11.7
Asigurarea dreptului la pensie persoanelor
266 7213 0.1 7226.1 0.0 7488.0 0.0 7935.6 0.0 447.6 106.0 8635.2 0.0 9333.9 0.0
care se află la întreținerea deplină a statului
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Devieri 2022 estimat/
Cod 2021 precizat
Executat Executat Precizat Estimat Estimat Estimat
Denumirea P1 -
P3

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din

% din

% din

% din
mii lei
total

total

total

total

total

total
%
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 7213 100.0 7226.1 100.0 7488.0 100.0 7935.6 100.0 447.6 106.0 8635.2 100.0 9333.9 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la pensie pentru
277 71736.5 0.5 78638.9 0.5 89268.0 0.5 84467.7 0.4 -4800.3 94.6 91917.2 0.4 99341.8 0.4
judecători
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 35825.9 49.9 39380.7 50.1 45731.2 51.2 42818.6 50.7 -2912.6 93.6 46594.9 50.7 50358.6 50.7
Transferuri de la bugetul de stat 35910.6 50.1 39258.2 49.9 43536.8 48.8 41649.1 49.3 -1887.7 95.7 45322.3 49.3 48983.2 49.3
Asigurarea dreptului la pensie unor
298 56162.7 0.4 59825.5 0.4 63360.8 0.4 68550.5 0.3 5189.7 108.2 71569.9 0.3 74080.4 0.3
categorii de angajaţi din aviaţia civilă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 56162.7 100.0 59825.5 100.0 63360.8 100.0 68550.5 100.0 5189.7 108.2 71569.9 100.0 74080.4 100.0
Transferuri de la bugetul de stat* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea acoperirii diferenţei pînă la
321 768577.3 5.6 809024 5.5 1252738.3 7.4 2397177.9 12.1 1144439.6 191.4 2473948.7 10.9 2477571.2 9.9
pensia minimă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 768577.3 100.0 809024 100.0 1252738.3 100.0 2397177.9 100.0 1144439.6 191.4 2473948.7 100.0 2477571.2 100.0
Asigurarea acoperirii cheltuielilor aferente
perioadelor necontributive incluse în stagiul 323 259314.9 1.9 334819.6 2.3 489833.7 2.9 634381.9 3.2 144548.2 129.5 769723.2 3.4 917712.4 3.7
de cotizare
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat* 259314.9 100.0 334819.6 100.0 489833.7 100.0 634381.9 100.0 144548.2 129.5 769723.2 100.0 917712.4 100.0
Asigurarea dreptului la pensie unor
344 480.2 0.0 554.4 0.0 629.0 0.0 699 0.0 70.0 111.1 760.7 0.0 822.2 0.0
categorii de angajaţi din domeniul culturii.
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 282.4 58.8 318.3 57.4 349.0 55.5 397.3 56.8 48.3 113.8 432.3 56.8 467.2 56.8
Transferuri de la bugetul de stat 197.8 41.2 236.1 42.6 280.0 44.5 301.7 43.2 21.7 107.8 328.4 43.2 355 43.2
Asigurarea dreptului la pensie anticipată
459 228935.6 1.7 137348.1 0.9 44305.5 0.3 163186.4 0.8 118880.9 368.3 326871.6 1.4 514627.8 2.1
pentru limită de vîrstă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 228935.6 100.0 137348.1 100.0 44305.5 100.0 163186.4 100.0 118880.9 368.3 326871.6 100.0 514627.8 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0
Protecţie în legătură cu pierderea
9005 210956.9 1.0 273256.5 1.1 381544.1 1.4 439516.3 1.4 57972.2 115.2 469235.9 1.4 499007.6 1.3
întreţinătorului
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 163510.2 77.5 225403.8 82.5 298920.4 78.3 340526.9 77.5 41606.5 113.9 356650.8 76.0 371597.9 74.5
Transferuri de la bugetul de stat 47446.7 22.5 47852.7 17.5 82623.7 21.7 98989.4 22.5 16365.7 119.8 112585.1 24.0 127409.7 25.5
Asigurarea dreptului la indemnizaţie de
deces ca urmare a unui accident de muncă 270 542.5 0.3 361.1 0.1 706.9 0.2 582.1 0.1 -124.8 82.3 656.9 0.1 716.7 0.1
sau a unei boli profesionale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 542.5 100.0 361.1 100.0 706.9 100.0 582.1 100.0 -124.8 82.3 656.9 100.0 716.7 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Susţinere financiară în caz de deces a
271 4654.6 2.2 4209.6 1.5 4816.1 1.3 4572.8 1.0 -243.3 94.9 4572.8 1.0 4572.8 0.9
persoanelor neasigurate
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 4654.6 100.0 4209.6 100.0 4816.1 100.0 4572.8 100.0 -243.3 94.9 4572.8 100.0 4572.8 100.0
Susţinere financiară în caz de deces a
pensionarilor din rîndul militarilor şi a
486 1579.5 0.7 2294.2 0.8 4492.1 1.2 2720.3 0.6 -1771.8 60.6 2960.1 0.6 3199.3 0.6
persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 1579.5 100.0 2294.2 100.0 4492.1 100.0 2720.3 100.0 -1771.8 60.6 2960.1 100.0 3199.3 100.0
Asigurarea dreptului la ajutor de deces
pensionarului din sistemul public de 272 31186.4 14.8 31946.3 11.7 40296.0 10.6 38792.5 8.8 -1503.5 96.3 38792.5 8.3 38792.5 7.8
asigurări sociale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 31186.4 100.0 31946.3 100.0 40296.0 100.0 38792.5 100.0 -1503.5 96.3 38792.5 100.0 38792.5 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la ajutor de deces
273 4020.8 1.9 4266.6 1.6 7231.2 1.9 5185.3 1.2 -2045.9 71.7 5185.3 1.1 5185.3 1.0
persoanelor asigurate
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 4020.8 100.0 4266.6 100.0 7231.2 100.0 5185.3 100.0 -2045.9 71.7 5185.3 100.0 5185.3 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la ajutor de deces a
274 0 0.0 2.2 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 100.0 1.1 0.0 1.1 0.0
șomerului
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0 #DIV/0! 2.2 100.0 1.1 100.0 1.1 100.0 0.0 100.0 1.1 100.0 1.1 100.0
Transferuri de la bugetul de stat #DIV/0! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la pensie de urmaş 360 127760.5 60.6 180737.5 66.1 222585.0 58.3 258130.8 58.7 35545.8 116.0 274179.9 58.4 289067.2 57.9
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 127760.5 100.0 180737.5 100.0 222585.0 100.0 258130.8 100.0 35545.8 116.0 274179.9 100.0 289067.2 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la pensie de urmaş
pensionarilor din rîndul militarilor şi a
485 41212.6 19.5 40252.5 14.7 60099.8 15.8 68381.5 15.6 8281.7 113.8 71224.2 15.2 83077.3 16.6
persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 41212.6 100.0 40252.5 100.0 60099.8 100.0 68381.5 100.0 8281.7 113.8 71224.2 100.0 83077.3 100.0
Asigurarea dreptului la indemnizaţie în
497 0.0 0.0 8090.1 3.0 28100.2 7.4 37835.1 8.6 9734.9 134.6 37835.1 8.1 37835.1 7.6
cazul decesului unuia dintre soţi
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 #DIV/0! 8090.1 100.0 28100.2 100.0 37835.1 100.0 9734.9 134.6 37835.1 100.0 37835.1 100.0
Transferuri de la bugetul de stat
Asigurarea dreptului la indemnizatii
urmasilor personalului medical decedat in 502 0.0 1096.4 0.4 13215.7 3.5 23314.8 5.3 10099.1 176.4 33828 7.2 36560.3 7.3
lupta cu COVID-19
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat #DIV/0! 1096.4 100.0 13215.7 100.0 23314.8 100.0 10099.1 176.4 33828 100.0 36560.3 100.0
Protecţie a familiei şi copilului 9006 2105620.2 9.7 2394756.7 9.9 2870130.1 10.4 3190691.7 10.2 320561.6 111.2 3467301.6 10.1 3724525.1 10.0
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 1504442.2 71.4 1803834.8 75.3 2143749.9 74.7 2461259.6 77.1 317509.7 114.8 2712440.0 78.2 2949978.5 79.2
Transferuri de la bugetul de stat 601178.0 28.6 590921.9 24.7 726380.2 25.3 729432.1 22.9 3051.9 100.4 754861.6 21.8 774546.6 20.8
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Devieri 2022 estimat/
Cod 2021 precizat
Executat Executat Precizat Estimat Estimat Estimat
Denumirea P1 -
P3

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din

% din

% din

% din
mii lei
total

total

total

total

total

total
%
Organizarea odihnei de vară a copiilor şi
211 8989.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 9000.0 0.3 9000.0 9000.0 0.3 9000.0 0.2
adolescenţilor
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 8989.9 100.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 9000.0 100.0 9000.0 9000.0 100.0 9000.0 100.0
Susținerea financiară a familiei la nașterea
276 256939.9 12.2 285995.5 11.9 346098.5 12.1 368381.4 11.5 22282.9 106.4 393810.9 11.4 413495.9 11.1
copilului
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 256939.9 100.0 285995.5 100.0 346098.5 100.0 368381.4 100.0 22282.9 106.4 393810.9 100.0 413495.9 100.0
Susţinerea financiară a familiei pentru
îngrijirea copilului cu vîrsta de pînă la 2 ani, 278 325910.1 15.5 293080.2 12.2 362292.6 12.6 333447.4 10.5 -28845.2 92.0 333447.4 9.6 333447.4 9.0
ca persoană neasigurată
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 325910.1 100.0 293080.2 100.0 362292.6 100.0 333447.4 100.0 -28845.2 92.0 333447.4 100.0 333447.4 100.0
Susţinerea financiară a familiei ca persoană
asigurată pentru îngrijirea copilului pînă la 279 970649.3 46.1 1217697.3 50.8 1487000.6 51.8 1718461.9 53.9 231461.3 115.6 1897590.9 54.7 2060978.1 55.3
împlinirea vîrstei de 3 ani

inclusiv din contul:


Resurse generale ale BASS 970649.3 100.0 1217697.3 100.0 1487000.6 100.0 1718461.9 100.0 231461.3 115.6 1897590.9 100.0 2060978.1 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la indemnizaţie de
281 515964.8 24.5 565592.7 23.6 631214.5 22.0 716656.1 22.5 85441.6 113.5 786171.8 22.7 857713.5 23.0
maternitate
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 515964.8 100.0 565592.7 100.0 631214.5 100.0 716656.1 100.0 85441.6 113.5 786171.8 100.0 857713.5 100.0
Transferuri de la bugetul de stat
Asigurarea dreptului la indemnizaţie
457 17828.1 0.8 20544.8 0.9 25534.8 0.9 26141.6 0.8 606.8 102.4 28677.3 0.8 31286.9 0.8
paternală tatălui asigurat
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 17828.1 100.0 20544.8 100.0 25534.8 100.0 26141.6 100.0 606.8 102.4 28677.3 100.0 31286.9 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Susţinerea financiară a familiei pentru
creşterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor
456 9338.1 0.4 11846.2 0.5 17989.1 0.6 18603.3 0.6 614.2 103.4 18603.3 0.5 18603.3 0.5
gemeni sau mai mulţi copii născuţi dintr-o
singură sarcină
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 9338.1 100.0 11846.2 100.0 17989.1 100.0 18603.3 100.0 614.2 103.4 18603.3 100.0 18603.3 100.0
Protecţie a şomerilor 9008 22424.7 0.1 127007.6 0.5 60093.9 0.2 78763.2 0.3 18669.3 131.1 64490.7 0.2 70422.6 0.2
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 22415.2 100.0 57778.1 45.5 59585.3 99.2 58646.9 74.5 -938.4 98.4 64335.6 99.8 70190 99.7
Transferuri de la bugetul de stat 9.5 0.0 69229.5 54.5 508.6 0.8 20116.3 25.5 19607.7 3955.2 155.1 0.2 232.6 0.3
Asigurarea dreptului la prestaţii de şomaj 286 22415.2 100.0 61598.5 48.5 59601.7 99.2 58646.9 74.5 -954.8 98.4 64335.6 99.8 70190 99.7
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 22415.2 100.0 57778.1 93.8 59585.3 100.0 58646.9 100.0 -938.4 98.4 64335.6 100.0 70190 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 3820.4 6.2 16.4 0.0 0.0 -16.4 0.0 0.0 0.0
Măsuri de protecţie socială a şomerilor 290 9.5 0.0 53.7 0.0 77.5 0.1 116.3 0.1 38.8 150.1 155.1 0.2 232.6 0.3
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 9.5 100.0 53.7 100.0 77.5 100.0 116.3 100.0 38.8 150.1 155.1 100.0 232.6 100.0
Sprijin financiar somerilor neasigurati 501 65355.4 414.7 -414.7 0.0
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 65355.4 414.7 -414.7 0.0
Protecţia socială a angajaţilor în caz de
519 20000 25.4 20000.0
şomaj tehnic
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 20000 100.0 20000.0
Protecţia socială a persoanelor cu
9010 2726929.3 12.6 2881016.5 11.9 3144665.3 11.4 3845484.6 12.3 700819.3 122.3 4129946.9 12.1 4373978.2 11.7
dizabilităţi
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 1987883.5 72.9 2022693.0 70.2 2075897.5 66.0 2305607.1 60.0 229709.6 111.1 2458605.6 59.5 2573532.0 58.8
Transferuri de la bugetul de stat 739045.8 27.1 858323.5 29.8 1068767.8 34.0 1539877.5 40.0 471109.7 144.1 1671341.3 40.5 1800446.2 41.2
Asigurarea dreptului la pensie de
253 1979077 72.6 2013408.9 69.9 2066167.4 65.7 2295437.8 59.7 229270.4 111.1 2447555.8 59.3 2561607 58.6
dizabilitate
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 1979077 100.0 2013408.9 100.0 2066167.4 100.0 2295437.8 100.0 229270.4 111.1 2447555.8 100.0 2561607 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la pensie de
dizabilitate pensionarilor din rîndul
militarilor şi a persoanelor din corpul de 482 42244.2 1.5 43216 1.5 46074.9 1.5 50031.3 1.3 3956.4 108.6 54443.7 1.3 58841.4 1.3
comandă şi din trupele organelor afacerilor
interne
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 42244.2 100.0 43216 100.0 46074.9 100.0 50031.3 100.0 3956.4 108.6 54443.7 100.0 58841.4 100.0
Asigurarea dreptului la indemnizație de
dizabilitate ca urmare a unui accident de 254 7999.9 0.3 8457.7 0.3 8783.8 0.3 9203.5 0.2 419.7 104.8 10015.0 0.2 10824.2 0.2
muncă sau boală profesională
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 7999.9 100.0 8457.7 100.0 8783.8 100.0 9203.5 100.0 419.7 104.8 10015.0 100.0 10824.2 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Susţinerea financiară în cazul îngrijirii
255 154102.2 5.7 155060.0 5.4 190000.6 6.0 288657.6 7.5 98657.0 151.9 306543.7 7.4 323255.4 7.4
persoanelor cu dizabilităţi
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 154102.2 100.0 155060.0 100.0 190000.6 100.0 288657.6 100.0 98657.0 151.9 306543.7 100.0 323255.4 100.0
Susținerea financiară a persoanelor în caz de
dizabilitate sau deces survenită în urma
256 1741.4 0.1 1745.1 0.1 2052.5 0.1 2118.7 0.1 66.2 103.2 2289.3 0.1 2456.7 0.1
accidentelor de muncă prin capitalizarea
plăţilor periodice
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 806.6 46.3 826.4 47.4 946.3 46.1 965.8 45.6 19.5 102.1 1034.8 45.2 1100.8 44.8
Transferuri de la bugetul de stat 934.8 53.7 918.7 52.6 1106.2 53.9 1152.9 54.4 46.7 104.2 1254.5 54.8 1355.9 55.2
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Devieri 2022 estimat/
Cod 2021 precizat
Executat Executat Precizat Estimat Estimat Estimat
Denumirea P1 -
P3

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din

% din

% din

% din
mii lei
total

total

total

total

total

total
%
Susţinerea financiară a persoanelor cănd nu
se îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea 257 448961.8 16.5 564598.0 19.6 733129.8 23.3 1094064.8 28.5 360935.0 149.2 1197029.3 29.0 1299379.8 29.7
dreptului la pensie de asigurări sociale de
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 448961.8 100.0 564598.0 100.0 733129.8 100.0 1094064.8 100.0 360935.0 149.2 1197029.3 100.0 1299379.8 100.0
Asigurarea la pensii a cetățenilor care au
participat la lichidarea urmărilor avariei de 316 77543.3 2.8 78962 2.7 81764.7 2.6 88825.2 2.3 7060.5 108.6 93930.6 2.3 98569.1 2.3
la C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 77543.3 100.0 78962.0 100.0 81764.7 100.0 88825.2 100.0 7060.5 108.6 93930.6 100.0 98569.1 100.0
Asigurarea cu pensii militarilor în termen şi
317 15259.5 0.6 15568.8 0.5 16691.6 0.5 17145.7 0.4 454.1 102.7 18139.5 0.4 19044.6 0.4
familiilor acestora
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 15259.5 100.0 15568.8 100.0 16691.6 100.0 17145.7 100.0 454.1 102.7 18139.5 100.0 19044.6 100.0
Susţinerea suplimentară a unor
9011 1067241.2 4.9 1567684.6 6.5 1176765.5 4.3 224724.6 0.7 -952040.9 19.1 218808.4 0.6 212892.0 0.6
categorii de populaţie
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 1067241.2 100.0 1567684.6 100.0 1176765.5 100.0 224724.6 100.0 -952040.9 19.1 218808.4 100.0 212892.0 100.0
Susținerea financiară a unor beneficiari de
474 533365.4 50.0 454841.0 29.0 367499.1 31.2 110214.5 49.0 -257284.6 30.0 99921.3 45.7 89628.0 42.1
pensii de asigurări sociale de stat
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 533365.4 100.0 454841.0 100.0 367499.1 100.0 110214.5 100.0 -257284.6 30.0 99921.3 100.0 89628.0 100.0
Susținerea financiară a beneficiarilor de
475 103704.2 9.7 106872.1 6.8 111261.1 9.5 113662.6 50.6 2401.5 102.2 118115.0 54.0 122567.5 57.6
alocații sociale de stat
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 103704.2 100.0 106872.1 100.0 111261.1 100.0 113662.6 100.0 2401.5 102.2 118115.0 100.0 122567.5 100.0
Susținerea financiară a unor beneficiari de
pensii, participanți la lichidarea de la C.A.E. 476 94.3 0.0 78.9 0.0 63.4 0.0 41.1 0.0 -22.3 64.8 23.1 0.0 4.9 0.0
Cernobîl și familiilor acestora
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 94.3 100.0 78.9 100.0 63.4 100.0 41.1 100.0 -22.3 64.8 23.1 100.0 4.9 100.0
Susținerea financiară a unor beneficiari de
pensii din rîndul militarilor în termen şi 477 780.4 0.1 730.7 0.0 702.9 0.1 664.1 0.3 -38.8 94.5 642.8 0.3 621.4 0.3
familiilor acestora
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 780.4 100.0 730.7 100.0 702.9 100.0 664.1 100.0 -38.8 94.5 642.8 100.0 621.4 100.0
Susținerea financiară a unor beneficiari de
pensii din rîndul militarilor si a persoanelor
478 591.7 0.1 556.2 0.0 346.9 0.0 142.3 0.1 -204.6 41.0 106.2 0.0 70.2 0.0
din corpul de comanda si din trupele
organelor afacerilor interne
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 591.7 100.0 556.2 100.0 346.9 100.0 142.3 100.0 -204.6 41.0 106.2 100.0 70.2 100.0
Realizarea dreptului la suport financiar unic
491 348677.7 32.7 1004605.7 64.1 696892.1 59.2 -696892.1 0.0
unor beneficiari de pensii şi alocatii sociale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 348677.7 1004605.7 696892.1 -696892.1 0.0
Acordarea suportului unic unor beneficiari
493 80027.5 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
de alocatii sociale
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 80027.5 0.0 0.0 0.0
Protecţie socială în cazuri
9012 816243.6 3.8 1116427.2 4.6 1256360.2 4.6 1628716.0 5.2 372355.8 129.6 1235439.4 3.6 1248371.1 3.3
excepţionale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 816243.6 100.0 1116427.2 100.0 1256360.2 100.0 1628716.0 100.0 372355.8 129.6 1235439.4 100.0 1248371.1 100.0
Susținerea financiară a familiilor
320 489475.5 60.0 633420.9 56.7 701528.2 55.8 681382.2 41.8 -20146.0 97.1 695356.9 56.3 704503 56.4
defavorizate prin acordarea ajutorului social

inclusiv din contul:


Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 489475.5 100.0 633420.9 100.0 701528.2 100.0 681382.2 100.0 -20146.0 97.1 695356.9 100.0 704503 100.0
Susținerea financiară a familiilor
defavorizate prin acordarea ajutorului 322 326768.1 40.0 483006.3 43.3 554832.0 44.2 947333.8 58.2 392501.8 170.7 540082.5 43.7 543868.1 43.6
pentru perioada rece a anului
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 326768.1 100.0 483006.3 100.0 554832.0 100.0 947333.8 100.0 392501.8 170.7 540082.5 100.0 543868.1 100.0
Protecţia socială a unor categorii de
9019 311163.8 1.4 320024.0 1.3 505634.3 1.8 677337.6 2.2 171703.3 134.0 603669.5 1.8 611079.3 1.6
cetăţeni
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 31813.5 10.2 12088.5 3.8 30000.0 5.9 30000.0 4.4 0.0 100.0 30000.0 5.0 30000.0 4.9
Transferuri de la bugetul de stat 279350.3 89.8 307935.5 96.2 475634.3 94.1 647337.6 95.6 171703.3 136.1 573669.5 95.0 581079.3 95.1
Asigurarea dreptului la tratament balneo-
183 47439.1 15.2 14657.3 4.6 57380.3 11.3 60826.9 9.0 3446.6 106.0 63866.7 10.6 67064.1 11.0
sanatorial
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 47439.1 100.0 14657.3 100.0 57380.3 100.0 60826.9 100.0 3446.6 106.0 63866.7 100.0 67064.1 100.0
Asigurarea dreptului la tratament balneo-
184 31813.5 10.2 12088.5 3.8 30000.0 5.9 30000.0 4.4 0.0 100.0 30000.0 5.0 30000.0 4.9
sanatorial a persoanelor asigurate
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 31813.5 100.0 12088.5 100.0 30000.0 100.0 30000.0 100.0 0.0 100.0 30000.0 100.0 30000.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Acordarea dreptului la alocaţie lunară
integrală de stat beneficiarilor de pensii și
267 42378.2 13.6 42874.3 13.4 44193.0 8.7 44999.2 6.6 806.2 101.8 45864.8 7.6 47208.9 7.7
alocații sociale, categorii de populaţie din
stînga Nistrului
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 42378.2 100.0 42874.3 100.0 44193.0 100.0 44999.2 100.0 806.2 101.8 45864.8 100.0 47208.9 100.0
Acordarea dreptului la alocaţii de stat pentru
305 18389 5.9 17445.4 5.5 18103.9 3.6 15840.8 2.3 -2263.1 87.5 15551.2 2.6 15262.3 2.5
merite deosebite față de stat
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Devieri 2022 estimat/
Cod 2021 precizat
Executat Executat Precizat Estimat Estimat Estimat
Denumirea P1 -
P3

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din

% din

% din

% din
mii lei
total

total

total

total

total

total
%
Transferuri de la bugetul de stat 18389 100.0 17445.4 100.0 18103.9 100.0 15840.8 100.0 -2263.1 87.5 15551.2 100.0 15262.3 100.0
Susţinerea financiară a participanţilor la
lichidarea consecinţelor avariei de la 306 61999.9 19.9 63778.8 19.9 70556.8 14.0 76547.5 11.3 5990.7 108.5 83169.2 13.8 90077.8 14.7
Cernobîl şi familiilor lor
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 61999.9 100.0 63778.8 100.0 70556.8 100.0 76547.5 100.0 5990.7 108.5 83169.2 100.0 90077.8 100.0
Acordarea dreptului la alocaţie lunară de
stat unor categorii de populaţie din rîndul
307 104176.6 33.5 162870.9 50.9 277481.2 54.9 359167.1 53.0 81685.9 129.4 354266 58.7 349452.2 57.2
beneficiarilor de pensii sau de alocaţii
sociale de stat şi familiilor lor.
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 104176.6 100.0 162870.9 100.0 277481.2 100.0 359167.1 100.0 81685.9 129.4 354266 100.0 349452.2 100.0
Acordarea dreptului la indemnizație viageră
sportivilor de performanță care s-au retras
318 4967.5 1.6 6308.8 2.0 7919.1 1.6 9956.1 1.5 2037.0 125.7 10951.6 1.8 12014 2.0
din activitatea sportivă și antrenorilor
acestora
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 4967.5 100.0 6308.8 100.0 7919.1 100.0 9956.1 100.0 2037.0 125.7 10951.6 100.0 12014 100.0
Protecţia socială a angajaţilor cu copii în
520 80000 11.8 80000.0
cazul suspendării procesului educaţional
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 80000 100.0 80000.0
Tabela 4. Informaţie privind numărul beneficiarilor de prestaţii, mărimea medie și suma anuală a cheltuielilor pentru anii 2022-2024
Numărul beneficiarilor, persoane Mărimea medie a prestaţiei, lei Cheltuieli anuale, mii lei

Cod la situaţie aprobat estimat la situaţie aprobat estimat executat aprobat estimat
Denumirea
P1 - P3

1/1/2020 1/1/2021 2021 2022 2023 2024 1/1/2020 1/1/2021 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

Protecţia socială 90 24244353.6 25791984.4 31224240.7 34231543.0 37279651.7


A. Prestaţii finanţate din resursele
17138800.6 18601893.2 21679987.3 24656424.1 27234531.6
generale ale BASS
Administrarea sistemului public de
9002 206321.7 245136.4 252745.2 256642.9 259622.9
asigurări sociale
Managementul autorităţilor
010 190022.4 221352.7 231029.2 233840.9 235680.9
administrative centrale
Mentenanța și dezvoltarea sistemului
informațional ”Protecția socială” și a 247 16299.3 23783.7 21716.0 22802.0 23942.0
altor componente informaționale
Protecţie în caz de incapacitate
9003 752223.6 866284.5 1009652.2 1107587.4 1208378.8
temporară de muncă
Asigurarea dreptului la indemnizaţie
pentru incapacitate temporară de muncă
251 217590 221306 272521 233064 233064 233064 1907.90 3429.24 3137.29 4273.86 4688.42 5115.07 751126.5 863099.6 1005545.7 1103082.6 1203464.0
cauzată de boli obişnuite sau de
accidente nelegate de muncă
Acordarea dreptului la indemnizaţie
pentru incapacitate temporară de muncă
252 407 219 663 378 378 378 4154.94 8642.38 4756.06 10771.00 11815.79 12891.03 1097.1 3184.9 4106.5 4504.8 4914.8
cauzată de un accident de muncă sau de o
boală profesională
Protecţie a persoanelor în etate 9004 12058457.1 12934664.9 15221549.4 17670161.8 19771231.5
Asigurarea dreptului la pensie pentru
258 524451 522821 527000 523000 523000 523000 1842.99 2067.55 2125.28 2792.68 3133.50 3456.48 11569118.3 12482454.9 14659724.0 16936701.5 18846574.9
limită de vîrstă
Asigurarea dreptului la pensie pentru
259 56 50 50 44 38 32 967.05 1006.49 1031.84 1164.72 1267.44 1369.82 658.1 624.8 620.7 583.4 531.0
vechime în muncă
Asigurarea dreptului la pensie pentru
260 211 190 195 180 161 142 5476.61 5755.12 5808.46 6925.78 7536.57 8145.34 13357.3 13301.1 15101.8 14699.0 14011.6
deputați
Asigurarea dreptului la pensie pentru
261 50 42 44 34 27 20 7010.64 7440.96 7544.92 8816.19 9593.71 10368.64 4175.8 3965.1 3631.2 3138.0 2512.1
membrii Guvernului
Asigurarea dreptului la pensie pentru
262 237 231 241 227 227 227 8422.48 8900.33 8933.08 9952.48 10830.22 11705.03 24556.9 20504.0 27368.2 29781.8 32187.4
procurori
Asigurarea dreptului la pensie pentru
263 6123 5652 5540 5174 4744 4314 2517.44 2707.01 2716.08 3363.89 3660.55 3956.24 182267.8 173358.6 210841.3 210367.5 206752.2
funcţionari publici
Asigurarea dreptului la pensie pentru
264 604 539 549 475 424 373 2858.25 3032.12 3050.02 3676.81 4001.07 4324.26 19959.9 19439.7 21156.9 20550.7 19539.3
aleşii locali
Asigurarea dreptului la pensie pentru
265 8 6 7 5 5 5 3140.55 3091.26 3360.04 3581.35 3897.20 4212.00 264.3 284.9 216.9 236.0 255.1
colaboratorii vamali
Asigurarea dreptului la pensie
persoanelor care se află la întreținere 266 507 1110.05 7226.1 7488.0 7935.6 8635.2 9333.9
deplină a statului
Asigurarea dreptului la pensie pentru
277 286 281 294 284 284 284 10000.93 10434.18 10544.77 12445.92 13543.55 14637.53 39380.7 37555.3 42818.6 46594.9 50358.6
judecători
Numărul beneficiarilor, persoane Mărimea medie a prestaţiei, lei Cheltuieli anuale, mii lei

Cod la situaţie aprobat estimat la situaţie aprobat estimat executat aprobat estimat
Denumirea
P1 - P3

1/1/2020 1/1/2021 2021 2022 2023 2024 1/1/2020 1/1/2021 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

Asigurarea dreptului la pensie unor


298 543 523 518 493 473 453 8694.45 9949.19 9654.62 11520.75 12544.29 13536.50 59825.5 60382.7 68550.5 71569.9 74080.4
categorii de angajaţi din aviaţia civilă
Asigurarea dreptului la pensie unor
categorii de angajaţi din domeniul 344 30 32 32 32 32 32 821.60 867.78 872.43 1024.78 1115.15 1205.22 318.3 338.1 397.3 432.3 467.2
culturii
Asigurarea dreptului la pensie anticipată
459 5364 2105 3150 5092 9384 13676 3076.92 2855.11 3117.31 2770.39 2944.43 3154.05 137348.1 114967.7 163186.4 326871.6 514627.8
pentru limită de vârstă
Protecţie în legătură cu pierderea
9005 225403.8 242481.5 340526.9 356650.8 371597.9
întreţinătorului
Asigurarea dreptului la indemnizaţie de
deces ca urmare a unui accident de 270 12 8 14 12 12 12 44757.88 39660.66 51233.23 49429.08 54223.70 59158.06 361.1 706.9 582.1 656.9 716.7
muncă sau a unei boli profesionale
Asigurarea dreptului la ajutor de deces
pensionarului din sistemul public de 272 28177 29974 30521 34934 34934 34934 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 31946.3 33892.0 38792.5 38792.5 38792.5
asigurări sociale
Asigurarea dreptului la ajutor de deces
273 3639 4051 3678 4670 4670 4670 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 4266.6 4084.2 5185.3 5185.3 5185.3
persoanelor asigurate
Asigurarea dreptului la ajutor de deces a
274 0 2 1 1 1 1 0.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 2.2 1.1 1.1 1.1 1.1
șomerului
Asigurarea dreptului la pensie de urmaş 360 11263 10988 10128 11500 11225 10950 1005.87 1518.69 1480.47 1852.91 2016.33 2179.20 180737.5 181639.7 258130.8 274179.9 289067.2

Asigurarea dreptului la indemnizaţie în


497 775 1100 1689 1689 1689 1748.31 1662.81 1849.17 1849.17 1849.17 8090.1 22157.6 37835.1 37835.1 37835.1
cazul decesului unuia dintre soţi
Protecţie a familiei şi copilului 9006 1803834.8 2118983.0 2461259.6 2712440.0 2949978.5
Susţinerea financiară a familiei ca
persoana asigurată pentru îngrijirea
279 49294 50250 50446 51000 51000 51000 1761.09 2277.68 2404.23 2781.52 3071.46 3335.92 1217697.3 1469231.7 1718461.9 1897590.9 2060978.1
copilului pînă la împlinirea vârstei de 3
ani
Asigurarea dreptului la indemnizaţie de
281 19616 19337 20000 19500 19500 19500 26176.11 29211.06 30917.11 36405.74 39937.10 43571.38 565592.7 624216.5 716656.1 786171.8 857713.5
maternitate
Asigurarea dreptului la indemnizaţie
457 3946 4276 4500 4200 4200 4200 4509.68 4947.13 5621.01 6165.61 6763.67 7379.16 20544.8 25534.8 26141.6 28677.3 31286.9
paternală tatălui asigurat
Protecţie a şomerilor 9008 57778.1 79882.6 58646.9 64335.6 70190.0
Asigurarea dreptului la prestaţii de
şomaj, inclusiv: 286 5886 5000 5000 5000 2203.92 1936.50 2124.34 2317.65 57778.1 79882.6 58646.9 64335.6 70190.0

Prestaţii de şomaj conform Legii nr. 102


din 13.03.2003 privind ocuparea forţei
de muncă şi protecţia socială a 221 0 0.00
persoanelor aflate în căutarea unui loc
de muncă 763.23
Prestaţii de şomaj conform Legii nr. 105
din 14.06.2018 cu privire la promovarea
2405 2860 1582.36
ocupării forţei de muncă şi asigurarea
de şomaj 1897.22
Numărul beneficiarilor, persoane Mărimea medie a prestaţiei, lei Cheltuieli anuale, mii lei

Cod la situaţie aprobat estimat la situaţie aprobat estimat executat aprobat estimat
Denumirea
P1 - P3

1/1/2020 1/1/2021 2021 2022 2023 2024 1/1/2020 1/1/2021 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

Protecţia socială a persoanelor cu


9010 2022693.0 2084460.3 2305607.1 2458605.6 2573532.0
dizabilităţi
Asigurarea dreptului la pensie de
253 122896 119015 119973 115666 111785 107904 1430.45 1516.40 1524.64 1843.64 2029.13 2181.29 2013408.9 2075075.3 2295437.8 2447555.8 2561607.0
dizabilitate
Asigurarea dreptului la indemnizație de
dizabilitate ca urmare a unui accident de 254 311 308 320 308 308 308 2023.78 2187.30 2197.92 2466.69 2684.20 2901.06 8457.7 8520.2 9203.5 10015.0 10824.2
muncă sau boală profesională

Susținerea financiară a persoanelor în caz


de dizabilitate sau deces survenită în
256 69 66 68 65 64 63 964.45 1029.16 1026.96 1226.48 1334.65 1442.46 826.4 864.8 965.8 1034.8 1100.8
urma accidentelor de muncă prin
capitalizarea plăţilor periodice
Protecţie socială a unor categorii de 9019 12088.5 30000.0 30000.0 30000.0 30000.0
cetăţeni
Asigurarea dreptului la tratament balneo-
184 7092 1725 5469 5116 4872 4640 5216.51 5274.24 5485.47 5863.96 6157.63 6465.51 12088.5 30000.0 30000.0 30000.0 30000.0
sanatorial a persoanelor asigurate

B. Prestaţii finanţate din contul


7105553.0 7190091.2 9544253.4 9575118.9 10045120.1
transferurilor de la bugetul de stat
Protecţie a persoanelor în etate 9004 2547178.1 2680861.6 4655059.9 5008258.5 5300142.6
Asigurarea dreptului la pensie pentru
260 211 190 195 180 161 142 2558.41 2681.24 2703.89 3069.35 3340.06 3609.86 6365.3 6387.2 6692.8 6514.3 6209.7
deputați
Asigurarea dreptului la pensie pentru
261 50 42 44 34 27 20 2669.31 2839.97 2762.50 3109.31 3383.33 3656.67 1554.0 1472.4 1280.7 1106.6 885.9
membrii Guvernului
Asigurarea dreptului la pensie pentru
262 237 231 241 227 227 227 8017.07 8497.25 8506.74 9535.54 10376.51 11214.65 27655.1 24835.2 26221.5 28534.2 30838.9
procurori
Asigurarea dreptului la pensie pentru
263 6123 5652 5540 5174 4744 4314 1490.26 1678.27 1666.93 1939.91 2110.99 2281.51 115197.8 111870.0 121589.3 121316.2 119231.1
funcţionari publici
Asigurarea dreptului la pensie pentru
264 604 539 549 475 424 373 1472.87 1596.46 1588.65 1822.32 1983.04 2143.23 10693.7 10565.5 10485.9 10185.5 9684.3
aleşii locali
Asigurarea dreptului la pensie pentru
265 8 6 7 5 5 5 409.43 414.20 440.48 473.33 515.00 556.67 33.8 37.4 28.7 31.2 33.7
colaboratorii vamali
Asigurarea dreptului la pensie pentru
277 286 281 294 284 284 284 10000.93 10434.18 10544.76 12105.99 13173.65 14237.73 39258.2 37555.3 41649.1 45322.3 48983.2
judecători
Asigurarea acoperirii diferenţei pînă la
321 177485 175596 190628 344595 344595 344595 336.86 363.16 362.23 584.78 592.64 593.51 809024.0 836480.8 2397177.9 2473948.7 2477571.2
pensia minimă
Asigurarea acoperirii cheltuielilor
aferente perioadelor necontributive 323 96981 122713 133291 168970 188005 207040 231.00 262.06 253.79 309.92 337.97 365.90 334819.6 409787.4 634381.9 769723.2 917712.4
incluse în stagiul de cotizare
Asigurarea dreptului la pensie unor
categorii de angajaţi din domeniul 344 30 32 32 32 32 32 603.32 650.96 654.43 778.39 847.14 915.63 236.1 253.7 301.7 328.4 355.0
culturii
Numărul beneficiarilor, persoane Mărimea medie a prestaţiei, lei Cheltuieli anuale, mii lei

Cod la situaţie aprobat estimat la situaţie aprobat estimat executat aprobat estimat
Denumirea
P1 - P3

1/1/2020 1/1/2021 2021 2022 2023 2024 1/1/2020 1/1/2021 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

Asigurarea dreptului la pensie pentru


vechime în muncă pensionarilor din
rîndul militarilor şi a persoanelor din 484 19075 19134 19348 19416 19557 19698 4967.77 5270.11 5297.41 6017.08 6547.74 7076.63 1202340.5 1241616.7 1415250.4 1551247.9 1688637.2
corpul de comandă şi din trupele
organelor afacerilor interne
Protecţie în legătură cu pierderea
9005 47852.7 89121.5 98989.4 112585.1 127409.7
întreţinătorului
Susţinere financiară în caz de deces a
271 4195 3906 4195 4118 4118 4118 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 4209.6 4658.3 4572.8 4572.8 4572.8
persoanelor neasigurate
Asigurarea dreptului la pensie de urmaş
pensionarilor din rîndul militarilor şi a
485 1444 1354 1465 1515 1565 1565 2330.05 2430.87 4066.60 3725.96 3756.86 4382.08 40252.5 69706.9 68381.5 71224.2 83077.3
persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne
Susţinere financiară în caz de deces a
pensionarilor din rîndul militarilor şi a
486 171 232 172 186 186 186 9480.72 10099.07 9206.52 14487.45 15765.12 17038.55 2294.2 1598.6 2720.3 2960.1 3199.3
persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne
Asigurarea dreptului la indemnizaţii
urmaşilor personalului medical decedat 502 33 128 192 256 256 8244.77 8485.61 10024.05 10908.07 11789.16 1096.4 13157.7 23314.8 33828.0 36560.3
în lupta cu COVID-19
Protecţie a familiei şi copilului 9006 590921.9 754592.8 729432.1 754861.6 774546.6
Organizarea odihnei de vară a copiilor şi
211 4945 0 4702 4285 4081 3887 1819.96 0.00 1913.95 2100.24 2205.25 2315.51 0.0 9000.0 9000.0 9000.0 9000.0
adolescenţilor
Susținerea financiară a familiei la
276 36089 32476 36245 36245 36245 36245 7911.00 8299.00 9459.00 10068.00 10763.00 11301.00 285995.5 346098.5 368381.4 393810.9 413495.9
nașterea copilului
Susţinerea financiară a familiei pentru
îngrijirea copilului cu vârsta de până la 2 278 39315 34560 42558 37197 37197 37197 640.00 640.00 740.00 740.00 740.00 740.00 293080.2 381505.2 333447.4 333447.4 333447.4
ani, ca persoană neasigurată
Susţinerea financiară a familiei pentru
creşterea până la vârsta de 3 ani a
456 2916 3053 4014 4151 4151 4151 320.00 320.00 370.00 370.00 370.00 370.00 11846.2 17989.1 18603.3 18603.3 18603.3
copiilor gemeni sau a mai mulţi copii
născuţi dintr-o singură sarcină
Protecţie a şomerilor 9008 69229.5 77.5 20116.3 155.1 232.6

Asigurarea dreptului la prestaţii de şomaj 286 3104 1186.14 3820.4

Măsuri de protecţie socială a şomerilor 290 8 16 16 24 32 48 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 53.7 77.5 116.3 155.1 232.6

Sprijin financiar şomerilor neasiguraţi 501 27451 2568.41 65355.4


Protecţia socială a angajaţilor în caz de
519 20000.0
şomaj tehnic
Protecţia socială a persoanelor cu
9010 858323.5 885648.5 1539877.5 1671341.3 1800446.2
dizabilităţi
Susţinerea financiară în cazul îngrijirii
255 14459 13024 14459 14459 14459 14459 861.72 912.03 919.00 1648.00 1750.12 1845.53 155060.0 160969.1 288657.6 306543.7 323255.4
persoanelor cu dizabilităţi
Numărul beneficiarilor, persoane Mărimea medie a prestaţiei, lei Cheltuieli anuale, mii lei

Cod la situaţie aprobat estimat la situaţie aprobat estimat executat aprobat estimat
Denumirea
P1 - P3

1/1/2020 1/1/2021 2021 2022 2023 2024 1/1/2020 1/1/2021 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

Susținerea financiară a persoanelor în caz


de dizabilitate sau deces survenită în
256 89 86 89 89 89 89 881.33 886.01 900.00 1069.29 1163.58 1257.58 918.7 991.0 1152.9 1254.5 1355.9
urma accidentelor de muncă prin
capitalizarea plăţilor periodice
Susţinerea financiară a persoanelor când
nu se îndeplinesc condiţiile pentru 257 65201 68167 69564 74099 77065 80031 553.39 678.16 692.55 1218.83 1282.21 1340.26 564598.0 583607.3 1094064.8 1197029.3 1299379.8
obţinerea dreptului la pensie de asigurări
sociale de stat
Asigurarea la pensii a cetățenilor care au
participat la lichidarea urmărilor avariei 316 1695 1646 1641 1597 1548 1499 3766.09 3984.61 4011.26 4591.38 5008.97 5428.15 78962.0 79740.2 88825.2 93930.6 98569.1
de la C.A.E. Cernobîl și familiilor
acestora cu pensii militarilor în termen
Asigurarea
317 753 731 733 709 687 665 1646.98 1754.73 1765.28 1996.27 2179.62 2364.07 15568.8 15674.9 17145.7 18139.5 19044.6
şi familiilor acestora
Asigurarea dreptului la pensie de
dizabilitate pensionarilor din rîndul
militarilor şi a persoanelor din corpul de 482 922 911 924 924 924 924 3769.07 3942.89 3990.41 4469.74 4863.94 5256.83 43216.0 44666.0 50031.3 54443.7 58841.4
comandă şi din trupele organelor
afacerilor interne
Susţinerea suplimentară a unor
9011 1567684.6 1209575.3 224724.6 218808.4 212892.0
categorii de populaţie
Susținerea financiară a unor beneficiari
474 315520 288203 270124 89171 80843 72515 132.22 120.92 123.68 102.03 102.03 102.03 454841.0 404715.9 110214.5 99921.3 89628.0
de pensii de asigurări sociale de stat
Susținerea financiară a beneficiarilor de
475 64736 67686 69564 74745 77673 80601 127.95 126.54 126.80 125.53 125.53 125.53 106872.1 106854.1 113662.6 118115.0 122567.5
alocații sociale de stat
Susținerea financiară a unor beneficiari
de pensii, participanți la lichidarea de la 476 46 43 34 25 14 3 169.94 150.44 153.99 135.78 135.78 135.78 78.9 63.4 41.1 23.1 4.9
C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora

Susținerea financiară a unor beneficiari


de pensii din rîndul militarilor în termen 477 342 324 324 311 301 291 178.73 178.97 179.06 176.28 176.28 176.28 730.7 702.9 664.1 642.8 621.4
şi familiilor acestora

Susținerea financiară a unor beneficiari


de pensii din rîndul militarilor și a
478 259 281 188 75 56 37 169.84 153.48 152.29 156.56 156.56 156.56 556.2 346.9 142.3 106.2 70.2
persoanelor din corpul de comandă și din
trupele organelor afacerilor interne

Realizarea dreptului la suportul financiar


591551 / 700,00 /
unic beneficiarilor de pensii şi alocaţii 491 690334 600.00 1000.00 1004605.7 696892.1
653040 900,00
sociale de stat
Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 1116427.2 1130118.1 1628716.0 1235439.4 1248371.1
Susținerea financiară a familiilor 50000 / 52000 / 53000 / 53500 / 1060,00 / 1075,00 / 1084,00 /
320 46414 54231 855.23 1064.02 1081.00 633420.9 645558.1 681382.2 695356.9 704503.0
defavorizate prin acordarea ajutorului 50500 52500 53200 53700 1061,00 1078,00 1086,00
social
Numărul beneficiarilor, persoane Mărimea medie a prestaţiei, lei Cheltuieli anuale, mii lei

Cod la situaţie aprobat estimat la situaţie aprobat estimat executat aprobat estimat
Denumirea
P1 - P3

1/1/2020 1/1/2021 2021 2022 2023 2024 1/1/2020 1/1/2021 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

Susținerea financiară a familiilor


300000/ 700.00/
defavorizate prin acordarea ajutorului 322 181472 206702 192000 214000 215500 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 483006.3 484560.0 947333.8 540082.5 543868.1
212000 500.00
pentru perioada rece a anului
Protecţie socială a unor categorii de
9019 307935.5 440095.9 647337.6 573669.5 581079.3
cetăţeni
Asigurarea dreptului la tratament balneo-
183 7599 1670 8227 8227 8227 8227 6570.04 6593.90 6909.00 7324.00 7690.00 8075.00 14657.3 57380.3 60826.9 63866.7 67064.1
sanatorial
Acordarea dreptului la alocaţie lunară
integrală de stat beneficiarilor de pensii
6743 6871 7071 7149 7270 7470 515.48 517.02 515.92 519.60 520.78 521.69 42874.3 44193.0 44999.2 45864.8 47208.9
și alocații sociale, categorii de populaţie
din stânga Nistrului 267
Acordarea dreptului la alocaţii de stat
15584 14962 14868 14341 13719 13098 91.76 93.18 87.07 91.18 93.57 96.19 17445.4 15681.7 15840.8 15551.2 15262.3
pentru merite deosebite față de stat 305
Susţinerea financiară a participanţilor la
lichidarea consecinţelor avariei de la 2124 1984 2124 1984 1984 1984 28972.08 31911.79 32634.42 38219.30 41525.45 44974.85 63778.8 69974.0 76547.5 83169.2 90077.8
Cernobîl şi familiilor lor 306

Acordarea dreptului la alocaţie lunară de


stat unor categorii de populaţie din rîndul 38441 37980 40011 37868 37408 36960 224.49 360.72 508.62 782.95 781.77 780.49 162870.9 246526.3 359167.1 354266.0 349452.2
beneficiarilor de pensii sau de alocaţii
sociale de stat şi familiilor lor 307
Acordarea dreptului la indemnizație
viageră sportivilor de performanţă care s-
34 46 50 55 55 55 12063.71 11380.42 10468.17 14943.03 16437.25 18031.70 6308.8 6340.6 9956.1 10951.6 12014.0
au retras din activitatea de sport si
antrenorilor acestora 318
Protecţia socială a angajaţilor cu copii
în cazul suspendării procesului 520 80000.0
educaţional
Tabelul 5. Informație privind cheltuielile administrative și efectivul de personal pe BASS
mii lei
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Denumirea Cod
Executat Executat Aprobat Estimat Estimat Estimat
Administrarea sistemului public de asigurări sociale
1.Cheltuieli total, mii lei 2+3 174,904.2 190,022.4 221,352.7 231,029.2 233,840.9 235,680.9
Inclusiv conform clasificaţiei economice (k4)
CHELTUIELI 2 169,946.1 185,523.7 213,939.0 223,188.8 225,633.5 227,088.2
Cheltuieli de personal 21 142,869.4 157,994.6 175,632.7 184,859.9 185,919.8 185,919.8
REMUNERARE MUNCII 211 111,489.2 124,112.0 136,149.4 143,302.3 144,123.9 144,123.9
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 2111 111,489.2 124,112.0 136,149.4 143,302.3 144,123.9 144,123.9
Remunerarea muncii temporare 2112 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CONTRIBUŢII ŞI PRIME DE ASIGURĂRI OBLIGATORII 212 31,380.2 33,882.6 39,483.3 41,557.6 41,795.9 41,795.9
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 2121 26,344.6 28,366.5 39,483.3 41,557.6 41,795.9 41,795.9
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 2122 5,035.6 5,516.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Bunuri şi servicii 22 20,540.9 20,197.1 29,453.9 29,682.5 31,038.1 32,461.6
SERVICII 222 20,540.9 20,197.1 29,453.9 29,682.5 31,038.1 32,461.6
Servicii energetice şi comunale 2221 6,014.3 5,666.2 8,291.0 7,594.7 7,974.4 8,373.2
Servicii informaţionale şi de telecomunicaţii 2222 2,267.6 2,369.3 3,121.4 3,005.3 3,155.6 3,313.4
Servicii de locaţiune 2223 2,129.0 2,480.0 2,756.7 2,896.0 3,040.8 3,192.8
Servicii de transport 2224 1,566.0 1,257.8 2,020.5 2,208.5 2,318.9 2,434.8
Servicii de reparaţii curente 2225 1,526.6 1,204.9 1,997.9 2,039.8 2,141.8 2,248.9
Formarea profesională 2226 656.1 430.7 2,566.9 2,571.4 2,571.4 2,571.4
Deplasări de serviciu 2227 429.8 32.1 802.2 1,301.4 1,366.4 1,434.8
Alte servicii 2229 5,951.5 6,756.1 7,897.3 8,065.4 8,468.8 8,892.3
PRESTATII SOCIALE 27 1,621.0 2,741.7 3,812.5 3,408.6 3,408.6 3,408.6
Prestații sociale ale angajatorilor 273 1,621.0 2,741.7 3,812.5 3,408.6 3,408.6 3,408.6
Indemnizaţii la încetarea acţiunii contractului de muncă 2732 1,002.3 1,848.4 3,110.6 2,306.7 2,306.7 2,306.7
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă
2735 618.7 893.3 701.9 1,101.9 1,101.9 1,101.9
achitate din mijloacele financiare ale angajatorului
ALTE CHELTUIELI 28 4,914.8 4,590.3 5,039.9 5,237.8 5,267.0 5,298.2
Alte cheltuieli curente 281 4,787.5 4,489.8 5,039.9 5,237.8 5,267.0 5,298.2
Cotizaţii 2811 1,024.2 925.9 1,278.3 1,001.3 1,030.5 1,061.7
Despagubiri civile 2813 127.3 100.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice 2816 3,763.3 3,563.9 3,761.6 4,236.5 4,236.5 4,236.5
ACTIVE NEFINANCIARE 3 4,958.1 4,498.7 7,413.7 7,840.4 8,207.4 8,592.7
MIJLOACE FIXE 31 2,914.7 1,250.9 3,355.1 3,535.6 3,687.4 3,846.8
Clădiri 311 978.3 532.0 1,113.7 1,137.1 1,194.0 1,253.7
Majorarea valorii clădirilor 3111 978.3 532.0 1,113.7 1,137.1 1,194.0 1,253.7
Maşini şi utilaje 314 1,078.7 600.9 1,643.5 1,793.8 1,883.5 1,977.7
Majorarea valorii maşinilor şi utilajelor 3141 1,078.7 600.9 1,643.5 1,793.8 1,883.5 1,977.7
Mijloace de transport 315 69.4 0.0 97.9 104.7 109.9 115.4
Majorarea valorii mijloacelor de transport 3151 69.4 0.0 97.9 104.7 109.9 115.4
Investiţii capitale în active în curs de execuţie 319 788.3 118.0 500.0 500.0 500.0 500.0
Investiţii capitale în active materiale în curs de executie 3192 788.3 118.0 500.0 500.0 500.0 500.0
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE 33 1,287.5 2,454.4 3,029.7 3,154.0 3,311.7 3,477.2
Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi 331 0.0 0.0 32.4 14.1 14.8 15.5
Majorarea valorii combustibilului, carburanţilor şi
3311 0.0 0.0 32.4 14.1 14.8 15.5
lubrifianţilor
Piese de schimb 332 103.3 108.5 113.9
Majorarea valorii pieselor de schimb 3321 103.3 108.5 113.9
Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 336 1,287.5 2,454.4 2,997.3 3,036.6 3,188.4 3,347.8
Majorarea valorii materialelor de uz gospodăresc şi
3361 1,287.5 2,454.4 2,997.3 3,036.6 3,188.4 3,347.8
rechizitelor de birou
MĂRFURI 35 755.9 793.4 1,028.9 1,150.8 1,208.3 1,268.7
Mărfuri 351 755.9 793.4 1,028.9 1,150.8 1,208.3 1,268.7
Majorarea valorii mărfurilor 3511 755.9 793.4 1,028.9 1,150.8 1,208.3 1,268.7
2.Efectivul de personal, unități 980 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348
personal conform statelor 980 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348
personal cu remunerarea muncii temporare 0 0 0 0
3.Salariul mediu lunar, lei 9480.37 10034.58 8416.75 8858.95 8909.74 8909.74
personal conform statelor* 9480.37 10034.58 8416.75 8858.95 8909.74 8909.74
personal cu remunerarea muncii temporare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*Salariul mediu lunar este determinat inclusiv cu ajutorul material