Sunteți pe pagina 1din 4

Tabelul 4.

4 - Raportul (prognoza) de profit şi pierderi


Indicatori Cod Valoarea indicatorilor pe ani
2019 2020 2021 2022 2023
rd.
Venitul din vânzări 010 3964450 7928900 7928900 7928900 7928900
Costul vânzărilor 020 1708450 3416900 3416900 3416900 3416900
Profitul brut (pierdere globală) (rd.010 – rd.020) 030 2256000 4512000 4512000 4512000 4512000
Alte venituri operaţionale 040 - - - - -
Cheltuieli comerciale 050 74839 149678 149678 149678 149678
Cheltuieli generale şi administrative 060 476675 953350 953350 953350 953350
Alte cheltuieli operaţionale, inclusiv 070 1421009.2 2012296.01 1955840.21 1884966.2 1796198.63
721440 1442880 1442880 1442880 1442880
1. cheltuielile pentru arenda clădirii (încăperilor)
148440 296880 296880 296880 296880
2. cheltuielile pentru arenda terenului 551129.2 272536.01 216080.21 145206.3 56438.63
3. plata dobânzii și comision pentru credit
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) 080 283476.8 1396675.99 1453131.79 1524005.7 1612773.37
(rd.030+rd.040–rd.050–rd.060–rd.070)
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) 090 - - - - -
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) 100 - - - - -
Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) 110 283476.8 1396675.99 1453131.79 1524005.7 1612773.37
(±rd.080 ± rd.090 ± rd.100)
Rezultatul excepţional: profit (pierdere) 120 - - - - -
Profitul (pierderea) perioadei raportate până la impozitare 130 283476.8 1396675.99 1453131.79 1524005.7 1612773.37
(±rd.110± rd.120)
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit 140 34017.21 167601.11 17437.65 182880.68 193532.8
Profit net (pierdere) (± rd.130 ± rd.140) 150 249459.59 1229074.88 127876.17 1341125.02 1419240.57

Tabelul 4.5 – Cheltuielile precizate pe anii (prognoza)


Indicatori Valoarea indicatorilor pe ani
2019 2020 2021 2022 2023
Costul vânzărilor ( rd.020 al raportului de profit și pierderi) 1708450 7928900 7928900 7928900 7928900
Cheltuielile perioadei de gestiune (rd.050 + rd.060+ rd.070 al 1972523.2 3115324.01 3058868.21 2987994.3 2899226.63
raportului de profit și pierderi)
Cheltuielile totale ∑Stot 3680973.2 11044224.01 10987768.2 10916894.3 10828126.6

Tabelul 4.6 - Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (prognoza)


Fluxul mijloacelor băneşti pe tipuri de activităţi Cod rd Valoarea indicatorilor pe ani
2019 2020 2021 2022 2023
Activitatea operaţională
Încasări băneşti din vânzări 010 3964450 7928900 7928900 7928900 7928900
Plăţi băneşti salariaţilor şi contribuţii pentru asigurările sociale 030 1349460 2698920 2698920 2698920 2698920
Plata dobânzilor 040 551129.2 272536.01 216080.21 145206.3 56438.63
Plata impozitului pe venit 050 3401.21 167601.11 17437.65 182880.68 193532.8
Alte încasări ale mijloacelor băneşti 060 - - - - -
Alte plăţi ale mijloacelor băneşti 070 1800384 3560768 4868585.97 3560768 3560768
Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea operaţională 080 249459.59 1229074.88 127876.17 1341125.02 1419240.57
(rd.010-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)
Activitatea de investiţii
Plăţi băneşti pentru procurarea activelor pe termen lung 100 2400000
Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea de investiţii 140 -2400000
(rd.100)
Activitatea financiară
Încasări băneşti sub formă de credite şi împrumuturi 150 2400000
Plăţi băneşti privind creditele şi împrumuturile 160 288047.99 263546.87 456393.25 572951.74 719060.47
Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea financiară (rd.150- 210 +2111952.0 -363546.87 -456393.25 -572951.74 -719060.47
rd.160) 1
Fluxul net din activitatea economico-financiară până la articolele 220 638588.4 1592621.75 584269.42 1914076.76 2138301.04
excepţionale (±rd.080±rd.140±rd.210)
Fluxul net total (±rd.220) 240 638588.4 1592621.75 584269.42 1914076.76 2138301.04
Soldul mijloacelor băneşti la începutul anului 260 - 638588.4 2231210.15 2815579.57 4729656.33
Soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul perioadei de gestiune 270 638588.4 2231210.15 2815579.57 4729656.33 6867957.37
(±rd.240+rd.260)

Tabelul 4.7 - Bilanţul contabil (prognoza)


Nr ACTIV Cod Valoarea indicatorilor pe ani
2019 2020 2021 2022 2023
cr. rd.
1. ACTIVE PE TERMEN LUNG
1.2 Active materiale pe termen lung
Terenuri (arendă) 050 - - - - -
Mijloace fixe - utilaje (clădire – arendă) 060 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000
Uzura şi epuizarea activelor materiale pe termen lung (amortizarea 080 120000 360000 600000 840000 1080000
acumulată)
Valoarea de bilanţ a activelor materiale pe termen lung (rd.050+rd.060- 090 2280000 2040000 1800000 15600000 1320000
rd.080)
Total capitolul 1 (rd.090) 180 2280000 2040000 1800000 15600000 1320000
2. ACTIVE CURENTE
2.1 Stocuri de mărfuri și materiale
Materiale 190
Producție în curs de execuție 220 -532152.59 -2350032.16 -1216814.38 -916612.16 -1320000
2.4 Mijloace bănești
Casa 400 638588.4 1592621.75 584269.42 1914076.76 2138301.04
Total capitolul 2 460
TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460) 470 2386435.81 1282589.59 1167455.04 2557464.6 3841248.56
Nr.crt PASIV Cod rd.
.
3. CAPITAL PROPRIU
3.3 Profitul nerepartizat (pierdere neacoperită) a anilor precedenți 580 - 249459.59 1478534.47 1606410.64 2947535.66
Profitul net (pierderea netă) a perioadei de gestiune 590 249459.59 1229074.88 127876.17 1341125.02 1419240.57
Total s. 3.3 (rd.580±rd.590) 610 249459.59 1478534.47 1606410.64 2947535.66 4366776.23
Total capitolul 3 (rd.480± rd.610) 650 249459.59 1478534.47 1606410.64 2947535.66 4366776.23
4. DATORII PE TERMEN LUNG
4.1 Datorii financiare pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung 670 2111952.01 -363546.87 -456393.25 -572951.74 -719060.47
Total s. 4.1 (rd.670) 690 2111952.01 -363546.87 -456393.25 -572951.74 -719060.47
4.2 Datorii pe termen lung calculate
Datorii amânate privind impozitul pe venit 740 34017.21 167601.99 17437.65 182880.68 193532.8
Total s. 4.2 (rd.740) 760 34017.21 167601.99 17437.65 182880.68 193532.8
TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760) 770 2145976.22 -195944.88 -438955.6 -390071.66 -525527.67
5. DATORII PE TERMEN SCURT
5.1 Datorii financiare pe termen scurt
Împrumuturi pe termen scurt 790 - - - - -
Total s. 5.1 (rd.790) 820 - - - - -
Total capitolul 5 (rd.820) 970 - - - - -
TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970) 980 2386435.81 1282589.59 1167455.04 2557464.6 3841248.56

S-ar putea să vă placă și