Sunteți pe pagina 1din 20

PROIECT DIDACTIC

Data: 24. 11.2021, ora 13:25-14:15, miercuri


Şcoala: Gimnazială Numărul 1, Băilești
Clasa: a V-a A
Profesor:
Obiectul: Limba şi literatura română
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Tema: Eu şi universul meu familiar
Unitatea de învăţare: De-a ce mă joc (Lecţia nr. 13 din totalul de 20)
Titlul lecţiei: Verbul auxiliar „a avea”. Participiul. Perfectul compus
Scopul: De a determina cantitatea şi calitatea achiziţiilor elevilor
Evaluare iniţială în raport cu competenţele: nivel mediu
Tipul lecţiei: Predare și asimilare de noi cunoștințe

MOTIVAŢIA: este o lecţie valoroasă din perspectiva metodelor activ-participative, în sprijinul


dezvoltării vocabularului; lecţia se sprijină pe priceperile şi deprinderile deja formate în
identificarea unor verbe la timpurile trecut, prezent și viitor ale modului indicativ în propoziții,
perfecţionarea continua a capacităţii de comunicare orale şi scrise prin utilizarea unui lexic
bogat.

COMPETENŢE GENERALE:

- dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă prin formularea răspunsurilor la


întrebări şi prin formarea de deprinderi şi priceperi de folosire corectă a punctuaţiei,
- elevul devine subiect al propriei formulări şi participă activ la actul didactic.

COMPETENŢE OPERAŢIONALE

Până la sfărşitul lecţiei, elevii trebuie să ştie:


a) cognitive: - să identifice verbele la perfect compus din contextele date (corelare cu
c.s. 3.3, c.s. 4.1. şi cu A1);
- să redacteze enunţuri cu verbe la perfect compus (corelare cu c.s. 3.2,
c.s.3.3., c.s.4.1. şi cu A2);
- să construiască enunţuri în care verbul ,,a avea” să aibă valoare auxiliară
(corelare cu c.s. 3.3, c.s. 4.1., c.s. 4.4 şi cu A3);
- să utilizeze corect ortograme în diferite situaţii de comunicare (corelare
cu c.s. 3.3, c.s. 4.1., c.s. 4.4 şi cu A4);
- să analizeze morfosintactic verbe la timpul perfect compus (corelare cu
c.s. 4.1., c.s. 4.4 şi cu A5).
b) afective: - să manifeste interes faţă de activitatea din clasă.
c) psihomotorii: - îşi vor dirija efortul oculomotor către centrul de interes vizat de
profesor.
d) formative: - să alcătuiască enunţuri după cerinţele date.
e) informative: - să cunoască definiţia predicatului, să ştie prin ce este exprimat un nume
predicativ
f) educative: - să arate o atitudine paşnică faţă de colegi şi profesori.

STRATEGII DIDACTICE

a) Metode şi procedee de lucru: gândiţi, lucraţi, comunicaţi, problematizarea, “ştiu,


descopăr, aplic”, „Micul zid”.
b) Mijloace didactice : manualul, catedra, banca, scaunele, marker-ul, buretele şi fişa de
lucru.
c) Forme de organizare: frontale şi individuale.
d) Modalităţi de evaluare: continuă, iniţială, orală, scrisă.
e) Resurse: - capacităţile normale de învăţare ale elevilor,
- cunoştinţele lor anterioare,
- timp de lucru: 50 minute.
Locul de desfăşurare: sala de clasă.
Bibliografie:
Sâmihăian, Florentina, Limba și literatura română: clasa a V-a, Editura Art, București, 2017
Pană Dindelegan, Gabriela, Gramatica limbii române pentru gimnaziu, Editura Univers
Enciclopedic Gold, București, 2019
Crişan, Alexandru, Limba şi literatura română pentru clasa a V-a, Editura Corint, Bucureşti,
2011
Popescu, Ştefania, Gramatica practică a limbii române, editura Tedit FZH, Bucureşti, 2009.
Rusu, Mina-Maria, Exerciţii practice de limba română – competenţă şi performanţă în
comunicare, Editura Paralela, 45, 2011.
Desfăşurarea activităţii
didactice
SECVENŢELE FORME ŞI
INSTRUIRII CREAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE INSTRUMENTE
DIDACTICE/ DE EVALUARE
DURATA
Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode/ Mijloace de Forme de Forme şi
operaţionale procedee învăţământ organizare instrumente de
a activităţii evaluare
1. Moment * Salutul; Elevii se pregătesc Activitate
organizatoric - * Prezentarea invitaţilor; pentru începerea - - frontală -
*Notarea absenţelor în catalog; orei de limba şi
2’ * Asigurarea unui climat literatura română.
adecvat desfăşurării lecţiei.
Profesorul le propune elevilor Elevii selectează din Exerciţiul de Foaia de Activitate Observarea
un exerciţiu în care îşi vor reprezentarea selectare flipchart frontală curentă
2. Captarea exprima preferinţele pentru grafică ,,Papirusul Exerciţiul de (Anexa 1)
atenţiei şi anumite activităţi şcolare, şcolii” verbele care identificare Marker-ul
asigurarea - justificând alegerea făcută. corespund
climatului activităţilor
afectiv preferate ale
acestora, motivând
5’ alegerea făcută şi
precizând la ce timp
verbal sunt verbele.
Profesorul scrie titlul lecţiei pe Elevii notează în Expunerea Foaia de Activitate
3. Anunţarea - tablă: Modul indicativ, timpul caiete titlul lecţiei şi flipchart frontală -
temei şi a perfect compus. urmăresc obiectivele Caietele
obiectivelor Apoi, profesorul enunţă operaţionale propuse elevilor şi
operaţionale obiectivele operaţionale într-o de profesor. instrumente
formă accesibilă elevilor. de scris
2’
4. Verificarea, 1. Profesorul realizează o 1. Sunt atenţi la Conversaţia Foaia de
reactualizarea, - scurtă conversaţie catehetică întrebările adresate catehetică flipchart Activitate Conversaţia
sistematizarea şi pentru a verifica cunoştinţele de către profesor şi (Anexa 2) frontală examinatoare
esenţializarea despre timpul imperfect. completează cu Exerciţiul de Markere
cunoştinţelor răspunsurile corecte completare Caietele
7’ sarcinile de pe foaia elevilor
de flipchart.

2. Verifică tema, atât cantitativ 2. Elevii citesc tema, Exerciţiul de Manual


cât şi calitativ. Solicită elevilor corectând identificare Caietele
citirea temei. eventualele greşeli. elevilor Activitate Aprecierea verbală
- tema nr.1: ex: 2, 7 pag. 69 Exerciţiul de frontală
din manual; transformare
- tema nr. 2: redactarea unei
compuneri despre o întâmplare Exerciţiul de
din copilărie, folosind cel puţin redactare
cinci verbe la modul indicativ,
timpul imperfect pe care le veţi
sublinia.
5. Dirijarea O1 A1: identificarea verbelor la Elevii îşi însuşesc
procesului de perfect compus din contextele cunoştinţele nou Expunerea Flipchart Activitate Observarea
consolidare a date prezentate despre Exemplificarea (Anexa 3) frontală curentă
cunoştinţelor/ de Profesorul le prezintă elevilor perfectul compus,
dezvoltare a reperele teoretice pentru dovedind înţelegerea
competenţelor însuşirea cunoştinţelor despre acestuia prin mai
timpul verbal perfectul multe exemple.
17’ compus, urmând ca elevii să
conjuge la sfârşit câteva verbe.
O2 A2: redactarea de enunțuri cu Elevii, aşezaţi pe Exerciţiul de Fişele de Activitate Observarea
verbe la perfect compus/ grupe, vor formula redactare lucru pe grupe curentă
O3 A3: construirea de enunțuri în propoziţii în care Jocul didactic (Anexa 4)
care verbul „a aveaˮ să aibă verbul ,,a avea” să
valoare auxiliară fie auxiliar.
Profesorul le propune elevilor
un exerciţiu tip joc
numit ,,Cine ştie, câştigă!” - un
joc didactic de construire a
cinci propoziţii în care
verbul ,,a avea” să aibă valoare
auxiliară.
(Anexa 4)
6.Obţinerea O4 A4: exerciţii de utilizare Elevii construiesc Exercițiul de Fişa de Activitate Observarea
performanţei şi corectă a ortogramelor în enunțuri cu redactare lucru pe grupe curentă
asigurarea diferite situații de comunicare ortogramele date. (Anexa 5)
feedback-ului Profesorul le propune elevilor,
7’ organizați pe grupe, o fișă de
lucru care conține exerciții de
construire de enunțuri cu
ortograme date.
(Anexa 5)

O5 A5: exerciții de analiză Elevii analizează Analiza Fișa de Activitate Observarea


morfosintactică a verbelor la verbele la perfect morfosintactică lucru pe grupe curentă
timpul perfect compus compus identificate (Anexa 5)
Profesorul le propune elevilor în textele date.
exerciţii de analiză
morfosintactică a verbelor la
perfect compus din textele
date. (Anexa 5).
7. Integrarea Profesorul le distribuie Elevii vor rezolva Exerciţiul de Fişa de Activitate Testul formativ
evaluării de tip - elevilor fişa cu testul formativ. sarcinile de lucru de identificare evaluare individuală Interevaluarea
formativ După rezolvarea testului, pe fişa de evaluare, Exerciţiul de (Anexa 6)
6’ profesorul va corecta oral cu alegând varianta completare
elevii subiectele. corectă şi
completând spaţiile Analiza
punctate. La final, se morfosintactică
vor interevalua.

8. Intensificarea Profesorul anunţă tema pentru Elevii îşi notează Explicaţia Caietul de Activitate -
procesului de acasă: tema pentru acasă. clasă frontală
retenţie şi T1: ex : 1,2,3 pag. 71 din
transfer manual. Manualul
T2: Redactaţi o compunere de
2’ 100-150 de cuvinte în care să
povestiţi o întâmplare
amuzantă din timpul vacanţei
de vară, folosind minim cinci
verbe la perfect compus.
9. Evaluarea Profesorul împreună cu elevii Elevii completează Chestionarul Chestionar Activitate Aprecierea verbală
activităţii - face aprecieri asupra activităţii. un chestionar de de evaluare de evaluare frontală
didactice De asemenea, caracterizează evaluare a lecției. a lecției Autoevaluarea
2’ activitatea elevilor prin (Anexa 7)
aprecieri pozitive şi
încurajatoare.

Anexa 1

Selectaţi din ,,Papirusul şcolii” formele verbale care corespund activităţilor voastre şcolare preferate :
ne-am jucat am gătit am muncit
am cântat am alergat am desenat
am tricotat am dansat am scris
am citit am ascultat am conversat
am învăţat am concurat am comunicat

Fiţi inteligenţi şi răspundeţi la întrebare: La ce timp verbal sunt verbele scrise din papirus?

IMPERFECTUL Anexa 2 Definiţie

a mânca a părea
a merge a citi
Anexa 3
Modul indicativ, timpul perfect compus
1. Definiţie 

2. Componenţă

3. ,,A avea’’ – verb auxiliar 

4. Formarea participiului trecut al verbului

5. Conjugarea verbelor la perfect compus

PERFECTUL COMPUS

Anexa 3.1.

Structura verbului la timpul perfect compus:


- forme specifice ale verbului auxiliar ,,a avea”: am, ai, a, am, aţi, au
Definiţie:
+
Exprimă o acţiune trecută şi
terminată în momentul vorbirii.
- participiul verbului de conjugat (ascultat; ales);
Verbul ,,a avea” – verb auxiliar:
- ajută la formarea unor moduri şi timpuri verbale (timpul perfect
compus);
Formarea participiului trecut al verbului : - se conjugă la toate persoanele, la timpul prezent;
- participiul trecut indică o acţiune - este aşezat în faţa verbului ce urmează a fi conjugat la perfect
compus;
suferită de vorbitor ; Ex: eu am citit; tu ai exersat.
- se recunoaşte după terminaţiile t sau s ;
Ex : citit ; cules.

a dormi
Anexa 3.2. a merge
a bea
a cânta
Anexa 4
Concurs ,,Cine ştie, câştigă!”
Provocare : Scrieţi cinci enunţuri în care să folosiţi verbul ,,a avea” cu valoare auxiliară.
Anexa 5
Grupa 1
Analizaţi morfosintactic verbele la perfect compus din următoarele propoziţii :
1. Noi am cunoscut persoane deosebite la atelierul de pictură.
2. Ieri, am auzit un sunet ciudat la ușă.

Ai rezolvat corect ? Continuă tot aşa ! Ai greşit? Nu pierde timpul, fii atent şi învaţă !

Anexa 5
Grupa 2
Analizaţi morfosintactic verbele la perfect compus din următoarele propoziţii :
1. Fratele meu a crezut gluma ta.
2. Pisoiul a căzut din coşuleţ.

Anexa 5
Grupa 3
Construiţi câte o propoziţie cu fiecare dintre următoarele ortograme :
Ia :
i-a :
neam :
ne-am :

Anexa 5
Grupa 4
Construiţi câte o propoziţie cu fiecare dintre următoarele ortograme :
la :
l-a :
mai :
m-ai :
Numele şi prenumele : Anexa 6
Data :
Clasa : a V-a
Test formativ
Modul indicativ, timpul perfect compus Nota=

1. (30p) Subliniază verbele la modul indicativ, timpul perfect compus :


 bate  ajutau
 am staţionat  am îndrăgit
 a cumpăra  vedeau
 ascundea  scuturaţi
 aţi sărit  simţeai
10p x 3 = 30p

2. (30p) Completează propoziţiile de mai jos cu un verb la perfectul compus:


a. Lia şi Nora ………… în oraş.
b. Victor ………… o compunere frumoasă.
c. ……………. un film interesant?
10p x 3 = 30p

3. (30p). Analizează morfosintactic verbele din textul de mai jos:


Am cumpărat o tabletă. Prietenii mei au admirat-o.
15p x 2 = 30p
Se acordă 10 puncte din oficiu.
(Anexa 7)
Chestionar de evaluare a lecţiei

Răspunde sincer la urmatoarele întrebări:

1. Ce notă crezi că meriţi pentru activitatea ta de astăzi? .......................................................................................................

2. Ce moment ţi-a plăcut cel mai mult? ................................................................................................................................

3. Ce moment nu ţi-a plăcut? ....................................................................................................................................

4. Ce nota crezi că merită profesorul tău pentru activitatea ta de astăzi?................................................................

În timpul orei m-am simţit:

vesel trist plictisit

S-ar putea să vă placă și