Sunteți pe pagina 1din 13

OBIECTIVE CADRU ŞI DE REFERINŢĂ

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Obiective cadru:

- Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a


semnificaţiilor structurilor verbale orale;

- Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;

- Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;

Obiective de referinţă

- Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de


vorbitor, cât şi în calitate de auditor ;
- Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
- Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a
înţeles;
- Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect;
- Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
- Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;
- Să perceapă şi să discrimineze între diferitele forme, mărimi, culori – obiecte,
imagini, forme geometrice, tipuri de contururi etc.
- Să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice
elementare necesare folosirii acestora;
- Să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie;
- Să înţeleagă semnificaţia cuvintelor, literelor şi cifrelor, învăţând să le traseze.
DOMENIUL ŞTIINŢE

Obiective cadru:;

Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, întrebuinţând un


vocabular adecvat;
Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor
geometrice;
Stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare
Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de situaţii problematice, prin achiziţia de
strategii adecvate;
Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum
şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;
Dezvoltarea capacităţii de observare şi stabilire de relaţii cauzale, spaţiale,
temporale ;
Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din
mediul înconjurător;

Obiective de referinţă

- Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice


referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea,
constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime,
culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan;
- Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii
date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare,
ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă.
- Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un
spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat.
- Să înţeleagă raporturi cauzale între acţiuni, fenomene (dacă...atunci) prin observare
şi realizare de experimente
- Să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma geometrică
cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi în jocuri.
- Să efectueze operaţii şi deducţii logice, în cadrul jocurilor cu piesele geometrice
- Să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele
corespunzătoare.
- Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi.
- Să găsească soluţii diverse pentru situaţii problematice reale sau imaginare întîlnite
în viaţa de zi cu zi sau în poveşti, povestiri.
- Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul,
apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene
ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele.
- Să recunoască şi să descrie verbal anumite schimbări şi transformări din mediul
apropiat.
- Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi
naturii.
1.Cine sunt/suntem?

LIMBĂ ŞI COMUNICARE

COMPORTAMENTE SUGESTII OBSERVATII


 ia parte la discuţii în mici grupuri informale;  numele şi prenumele
 discută cu colegii şi cu profesorul despre subiecte cunoscute, povesteşte  membrii familiei
întâmplări din viaţa personală (persoana proprie, familie, prieteni etc.);  comunitate (prieteni,
 întreabă şi răspunde la întrebări; vecini,colegi de grădiniţă,
 ştie să se prezinte; personalul grădiniţei)
 învaţă cuvinte noi şi le utilizează în cadrul jocurilor sau activităţilor de  casa familiei, camera
învăţare. personală, grădiniţa, sală de
 transmite un mesaj simplu în cadrul jocului sau activităţilor de învăţare clasă, alte spaţii familiare
(ex.: prin telefon de jucărie sau real);  responsabilităţi proprii în
 primeşte mesaje, îndeplineşte instrucţiuni simple; familie/la grădiniţă
 compune, treptat, propoziţii din două, trei sau mai multe cuvinte;
 răspunde adecvat (verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune;
 solicită ajutorul adultului atunci când nu înţelege un mesaj;
 răspunde la întrebări privind conţinutul unui text, a unei povestiri scurte.
 ,,citeşte” succesiuni de imagini alcătuind o naraţiune pe baza lor;
 discută despre personaje din poveşti;
 povesteşte ceea ce a ,,citit”.;
 cunoaşte modul corect de utilizare a hârtiei, creionului, creioanelor
colorate, creioanelor cu mină ceramica, cretei etc
 execută elemente grafice elementare (trasare liberă, colorare);
 urmăreşte perceptiv şi motric anumite trasee (ex.: labirintul);
 completează desene simple, începute, cu părţile care lipsesc;
 respectă reguli/ condiţii minime ale actului scrierii: poziţia corectă a
corpului, a mâinii şi a instrumentului de scris în mână
ŞTIINŢE

COMPORTAMENTE SUGESTII OBSERVATII


 observă obiectele din sala de grupă, camera proprie etc.;
 recunoaşte/ numeşte obiectele indicate;  obiectelor după formă,
 clasifică obiecte/fiinţe după diverse criterii (culoare, formă, mărime) sau mărime (mare, mic, mijlociu),
prin numirea unei proprietăţi comune; culoare (2-3 culori), lungime
 recunoaşte asemănările şi deosebirile dintre grupuri (lung, scurt)
 învaţă schema corporală, cu accent pe relaţia dreapta-stânga  apreciere globala a cantităţii
 recunoaşte şi denumeşte figuri geometrice în mediul ambiant sau cu si apreciere prin punere in
ajutorul materialelor puse la dispoziţie (cerc, pătrat, eventual triunghi) perechi in limitele 1-5 (multe,
 trasează figuri geometrice cunoscute trecând cu creionul peste o linie puţine, mai mult decât..., mai
deja trasată; puţin decât..., tot atâtea)
 alcătuieşte grupe de obiecte în limitele 1-5 ;  forme geometrice (cerc,
 numără corect aceste obiecte; pătrat, triunghi)
 descoperă care cifră lipseşte într-un şir dat;  poziţii spaţiale: sus, jos,
deasupra etc.
 recunoaşte şi denumeşte cifre în intervalul 1-5;
 numărat in intervalul 1-5.
 execută serii de obiecte (mărgele, boabe, bucăţi de hârtie) realizând
structuri simple şi folosindu-se de criteriile cunoscute sau date de
educatoare;
 descoperă elemente componente ale mediului înconjurător prin
antrenarea organelor de simţ;
 enumeră şi descrie părţi componente ale corpului omenesc;
 adresează întrebări în legătură cu cele observate;
2.Cum este/a fost şi va fi aici pe pamant

LIMBĂ ŞI COMUNICARE

COMPORTAMENTE SUGESTII OBSERVATII


 ia parte la discuţii în mici grupuri informale;
 discută cu colegii şi cu profesorul despre subiecte cunoscute (casa în  mediul apropiat (casa/grupa,
care locuieşte, grădiniţa la care este înscris, grupa din care face parte, grădiniţa/şcoala noastră)
tradiţii, evenimente etc.);  obiceiuri şi tradiţii
 ştie să vorbească despre schimbările pe care le sesizează în natură ca locale/naţionale;
urmare a trecerii anotimpurilor;  îmbrăcăminte, încălţăminte,
 transmite un mesaj simplu în cadrul jocului sau activităţilor de învăţare; accesorii;
 se exprimă coerent pentru a se face înţeles;  oamenii şi locul lor de
 ascultă şi reacţionează adecvat la poveşti, poezii, alte tipuri de text naştere;
(ghicitori, glume, informaţii) transmise fie prin citire sau povestire de
către un adult, fie prin mijloace audio-vizuale (disc, casetă audio sau
video, diafilm etc).
 pronunţă corect sunetele limbii române;
 învaţă cuvinte noi în cadrul jocurilor sau activităţilor de învăţare propriu-
zisă;
 intuieşte sensul unui cuvânt în cadrul jocurilor, situaţiilor de învăţare;
 pune şi răspunde la întrebări de tipul: De ce?, Unde?, Când?, Ce
înseamnă?
 execută elemente grafice elementare: trasare liberă, colorare;
 execută diferite tipuri de trasări peste modele date;
ŞTIINŢE

COMPORTAMENTE SUGESTII OBSERVATII


 selectează/grupează obiectele de aceeaşi formă/mărime/culoare (la
început ţinând seama de un singur criteriu, apoi de mai multe simultan);  apreciere globală a cantităţii
 motivează apartenenţa unui obiect la o grupă dată; si apreciere prin punere in
 clasifică obiecte după criteriul culorii; perechi in limitele 1-5 (multe,
 clasifică obiecte pe baza criteriului formei; puţine, mai mult decât..., mai
 clasifică obiecte după criteriul mărimii; puţin decât..., tot atâtea)
 recunoaşte asemănările şi deosebirile dintre grupuri;
 execută serii de obiecte folosindu-se de criteriile cunoscute;
 ordonează obiectele după culoare;
 pune întrebări legate de aspectele ce prezintă interes pentru el;
3. Când/cum şi ce se întâmplă

LIMBĂ ŞI COMUNICARE

COMPORTAMENTE SUGESTII OBSERVATII

 ia parte la discuţii în mici grupuri informale;


 discută cu colegii, cu educatoarea şi cu alţi adulţi despre vieţuitoare,  vieţuitoare (domestice: câine,
plante, fenomene etc. pisică, vacă, oaie, găină, raţă
 întreabă şi răspunde la întrebări; şi sălbatice: vulpe, urs, lup
etc.);
 se exprimă coerent pentru a se face înţeles;
 plante (ghiocel, lalea,
 primeşte mesaje şi îndeplineşte instrucţiuni simple;
crizantemă)
 dobandeşte informaţii prin ascultarea cu atenţie a mesajului.
 fenomene ale naturii
 compune, treptat, propoziţii din două, trei sau mai multe cuvinte;
 învaţă cuvinte noi şi le utilizează în cadrul jocurilor sau activităţilor de
învăţare.
 enumeră părţi componente ale plantelor, animalelor;
 recunoaşte fenomene ale naturii.

ŞTIINŢE

COMPORTAMENTE SUGESTII OBSERVATII


 observă obiectele din sala de grupă;
 recunoaşte şi denumeşte obiectele indicate;  apreciere globală a cantităţii
 selectează şi grupează obiectele de aceeaşi formă/ mărime/ culoare (la si apreciere prin punere in
început ţinând seama de un singur criteriu, apoi de mai multe simultan; perechi in limitele 1-5 (multe,
 recunoaşte şi denumeşte figuri geometrice (cerc, pătrat, triunghi, puţine, mai mult decât..., mai
dreptunghi). puţin decât..., tot atâtea)
 recunoaşte şi denumeşte cifre în intervalul 1-5;  forme geometrice (cerc,
 pune în corespondenţă cifra cu cantitatea de obiecte pătrat, triunghi, dreptunghi
 numărat în intervalul 1-5 si
cifrele de la 1 la 5
4.Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

LIMBĂ ŞI COMUNICARE

COMPORTAMENTE SUGESTII OBSERVATII


 ia parte la discuţii în mici grupuri informale;
 discută cu colegii şi cu educatoarea despre sentimente, idei şi  modul de exprimare al
modalităţile de exprimare ale acestora, despre rezolvarea unor conflicte sentimentelor, gândurilor,
în urma unei comunicări defectuoase etc. ideilor (convorbire/discuţii
 întreabă şi răspunde la întrebări; libere);
 ştie să se prezinte şi să facă prezentări.  modalităţi artistice de
 pune şi răspunde la întrebări de tipul: De ce?, Unde?, Când?, Ce exprimare a sentimentelor,
înseamnă? ideilor, gândurilor

ŞTIINŢE

COMPORTAMENTE SUGESTII OBSERVATII


 clasifică obiecte/fiinţe după diverse criterii (culoare, formă, mărime,
lungime) sau prin numirea unei proprietăţi comune ;  forme geometrice (cerc,
 recunoaşte asemănările şi deosebirile dintre grupuri; pătrat, triunghi, dreptunghi)
 alcătuieşte grupe de 1, 2,…5 obiecte (la grupa mică);  numărat în intervalul 1-5 şi
 numără corect aceste obiecte cifrele de la 1 la 5
 realizează corespondenţa de unu la unu pentru a arăta că o grupă are
mai multe sau mai puţine obiecte decât o alta;
 motivează de ce sunt mai multe/ mai puţine obiecte şi ce se poate face
ca să fie „tot atâtea”;
 recunoaşte şi indică cifrele (intervalul 1-5);
5. Ce şi cum vreau să fiu?
LIMBĂ ŞI COMUNICARE

COMPORTAMENTE SUGESTII OBSERVATII


 ia parte la discuţii în mici grupuri informale;
 discută cu colegii, cu educatoarea şi cu alţi adulţi despre vieţuitoare,  meserii/profesii;
plante, fenomene etc.  unelte/instrumente/aparatură
 se exprimă coerent pentru a se face înţeles; specifice (însuşiri, reguli de
 primeşte mesaje şi îndeplineşte instrucţiuni simple; folosire);
 dobandeşte informaţii prin ascultarea cu atenţie a mesajului;  responsabilităţi şi
 enumeră părţi componente ale plantelor, animalelor; comportamente în legătură cu
 adresează întrebări în legătură cu cele observate; procesul muncii.

ŞTIINŢE

COMPORTAMENTE SUGESTII OBSERVATII


 enumeră părţi componente ale plantelor, animalelor;
 adresează întrebări în legătură cu cele observate  forme geometrice (cerc,
 respectă regulile de igienă individuală şi colectivă; pătrat, triunghi)
 observă obiectele din sala de grupă;  poziţii spaţiale: sus, jos,
 recunoaşte şi denumeşte obiectele indicate; deasupra, sub, la dreapta, la
 construieşte spaţii închise (ex.: forme neregulate ori regulate, utilizând stânga etc
cuburi, şireturi, sârmă, sfoară).
6. Cine şi cum planifică/organizează o activitate?

LIMBĂ ŞI COMUNICARE

COMPORTAMENTE SUGESTII OBSERVATII


 discută cu colegii şi cu educatoarea despre subiecte cunoscute (activităţi
desfăşurate de ei, meserii sau profesii cunoscute, reguli de comportare  comunitate/individ;
şi paşi necesari în desfăşurarea acestor activităâţi/meserii, rezultate  rezultate ale activităţii;
etc.);  reguli şi comportamente;
 întreabă şi răspunde la întrebări;  răsplata muncii.
 ştie să se prezinte;
 învaţă cuvinte noi şi le utilizează în cadrul jocurilor sau activităţilor de
învăţare.
 discută despre personaje din poveşti;
 cunoaşte modul corect de utilizare a hârtiei, creionului, creioanelor
colorate, creioanelor cu mină ceramica, cretei etc.

ŞTIINŢE

COMPORTAMENTE SUGESTII OBSERVATII


 plasează obiectele peste, pe, deasupra, dedesubt, înăuntrul sau în afara
unui spaţiu/ obiect;  diferenţieri ale obiectelor după
 învaţă schema corporală, cu accent pe relaţia forma, mărime (mare, mic,
 dreapta-stânga (după 4 ani). mijlociu), culoare (2-3 culori),
 descoperă elemente componente ale mediului înconjurător prin lungime (3 lungimi)
antrenarea organelor de simţ;  forme geometrice (cerc,
 respectă regulile de convieţuire socială manifestând un comportament pătrat, triunghi, dreptunghi)
civilizat în relaţiile cu cei din jur (copii, adulţi).  poziţii spaţiale: sus, jos,
deasupra, sub, la dreapta, la
stânga etc.
 numărat in intervalul 1-5
4ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 14
TULCEA

Director, Director,
Prof. Preot Neculai Iustinian prof. Niculina Dălcăran

PROGRAMĂ ADAPTATĂ
Domeniile: Limbă şi comunicare
Ştiinţe

Cravasile Daniela

Educatoare:
EDUCATOR itinerant /de sprijin: CIRLAN FLORENTINA